فهرست مطالب

فقه جزای تطبیقی - سال یکم شماره 1 (بهار 1400)
 • سال یکم شماره 1 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سجاد کاظمی*، حامد چگینی، محمد امین احمدیانی، نغمه فرزانه صفحات 1-16
  توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق الهی بسیار تاثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیما از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق.م.ا) می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولا با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزه دیده بوده، چراکه او مستقیما در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیم گیری کند، یعنی می تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه دیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) می باشد. دلیل دوم حق الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز موید آن است.
  کلیدواژگان: زنای به عنف، توبه، بزه دیده، حق الله، حق الناس، سقوط حد
 • حامد احمدنیا*، زهرا احمدنیا صفحات 17-28
  به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متاسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره قواعد بین المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان کامل ترین سند بین المللی در زمینه جرم انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می باشد.
  کلیدواژگان: دادگاه کیفری بین المللی، جنایات جنگی، جرم انگاری، مخاصمات مسلحانه
 • امیر لطف الله پیرنیاکان* صفحات 29-47
  نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعی از قدمتی هزار ساله برخوردار بوده و اساسی ترین مهره از مجموعه مباحث فلسفی در حوزه علوم سیاسی و اسلامی است که همواره مورد گفتمان اندیشه های نو و مختلف قرار گرفته است. علیرغم اینکه در کتب فقه شیعه و نیز در قوانین بالادستی و موضوعه ایران به اختیارات ولی مطلقه فقیه در امور حاکمیتی و از جمله در عفو محکومین مستوجب حد، به عنوان جانشین معصوم (ع)، تصریح شده، به جرات می توان گفت که همچنان ناگفته هایی در این زمینه باقی است. از این رو طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی و نیز برخی از فقها متقدم، مبنی بر اعتقاد و تاکید ایشان به اطلاق و گستردگی حوزه اختیارات ولی فقیه و هم ترازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ایمه (ع)، علاوه بر نشان دادن جسارت و شجاعت فردی فقهای مزبور، دلیلی بر استنباط دقیق آنان از مبانی غنی فقه شیعه و پایه های نظری و عملی آن است. بر این مبنا پژوهش حاضر سعی نموده است جنبه های مختلف اندیشه مبتنی بر اطلاق اختیارات ولی فقیه در خصوص عفو محکومین به حد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
  کلیدواژگان: ولایت مطلقه فقیه، عفو محکومین، ولایت در تصرف، حدود
 • سعید نادری* صفحات 49-66
  سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق کودک چهار سند مهم را مورد تصویب قرار داده که پیمان نامه حقوق کودک، تنها سند الزام آور آن می باشد. این اسناد شامل حقوق مختلفی برای کودکان و نوجوانان از جمله دادرسی افتراقی است. به سخنی شایسته، می توان گفت دادرسی افتراقی نیز یکی از حقوق ممتاز کودکان و نوجوانان معارض با قانون است زیرا کودک یا نوجوان معارض با قانون، پیش از آنکه بزه کار باشند، بزه دیده شرایط نامطلوب زندگی و محیط اجتماعی هستند. از این رو، نیازمند حمایت های افتراقی قانون گذار می باشند. ویژگی های بارز دادرسی افتراقی بر مبنای اسناد بین المللی حقوق کودک، در مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان و در مرحله دادرسی، شامل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، قاضی ویژه اطفال و نوجوانان و مشاور متخصص می گردد. این مقاله نشان می دهد که نظام عدالت کیفری ایران، گام هایی استوار در جهت همسویی با اسناد بین المللی حقوق کودک، اعم از الزام آور و غیر الزام آور برای تحقق دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان برداشته است. از این رو، می توان ادعا نمود که گفتمان افتراقی نظام عدالت کیفری ایران، نوید جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان را در سپهر سیاست جنایی ایران به ارمغان می آورد. البته ضمن ستایش رویکرد افتراقی مقنن، نباید از پاره ای از ایرادهای این نگرش، از قبیل فقدان تشکیل پلیس ویژه اطفال، حضور یک مشاور در دادگاه و عدم دسترسی رایگان به وکلا غافل شد.
  کلیدواژگان: دادرسی افتراقی، کودکان و نوجوانان، حقوق کودک، حقوق بشر
 • رضا فروتن*، سید محمد رضا امام صفحات 67-82
  اصل فردی کردن مجازات ها که به عنوان تاسیسی نوین در حقوق کیفری غرب شناخته می شود، در فقه جزایی اسلام دارای سابقه ای طولانی است. این اصل در حقوق عرفی، محصول توجه قانون گذاران به شخصیت مجرم و از دستاوردهای اواخر قرن نوزدهم می باشد. به موجب این اصل، مجازات باید بر شخصیت مجرم و شرایط ارتکابی جرم وی منطبق باشد. اسلام از ابتدای تشریع مبانی کیفری خویش، اجرای اصل فردی کردن مجازات ها را در نهاد ها و مراحل گوناگون، پیش بینی نموده و تدابیر لازم را در راستای توجه به شخصیت بزه کار به کار بسته است. این اصل که در قوانین کیفری ایران از بدو قانون گذاری تا به حال مورد توجه بوده، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به طرز گسترده تری، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه تطبیقی، ضمن تبیین جایگاه و مبانی فقهی- حقوقی این نهاد مترقی، اقدامات صورت پذیرفته در قانون مجازات اسلامی 1392، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا ضمن برشمردن موارد مثبت و نوآوری ها در قالب نهادهای جدیدی چون تعویق صدور حکم و... و با ارایه پیشنهاداتی نظیر به کارگیری تاسیساتی چون نهاد شفاعت و توبه، ایرادات و نواقص قانون مزبور نیز به منظور اصلاحات بعدی قانون گذار، مشخص گردد.
  کلیدواژگان: اصل فردی کردن مجازات ها، اصلاح و درمان، توبه، تعزیر، شفاعت
 • ابوالقاسم خدادی*، علی خالدی صفحات 83-97
  در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسوولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسوولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسوولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسوولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسوولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسوولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارایه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسوولیت کیفری تقصیری است.
  کلیدواژگان: تقصیر، مسوولیت کیفری، سبب مقدم، شخص حقوقی، فعل غیر، قتل شبه عمد
 • فاطمه مقدسی، غلامحسن دلاوری، سید محسن رزمی صفحات 99-107

  انسان موجودی است که ذاتا میل به بقا و حیات جاودان دارد و بدین منظور روش‌هایی را ابداع کرده که انجام کرایونیک یا انجماد انسانی یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین و در عین حال چالشی‌ترین آنها است. در این روش، امید است که بتوان جسم فرد مرده را از طریق انجماد، برای مدت طولانی نگهداری نمود و در آینده‌ای نه چندان دور به دنیا بازگرداند. فقهای معاصر در خصوص جواز این عمل، قایل به حرمت شده‌اند. از نظر اغلب ایشان، انجماد انسانی اگر پیش از مرگ طبیعی فرد باشد، نوعی قتل است و اگر پس از آن باشد، به‌دلیل نگهداری جسد و عدم رعایت تشریفات مذهبی مربوط به دفن میت، غیر مشروع است. در صورت اثبات حرمت عمل، طبق قاعده «التعزیر لکل عمل حرام» می‌توان عاملان اجرایی این عمل را مورد تعزیر و مجازات قرار داد.

  کلیدواژگان: انجماد انسانی، مرگ، حرمت، فقها
 • رامین رستمی، مهران جعفری، علی جمادی، داریوش بابائی صفحات 111-121

  رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تاثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رییس سابق قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده ‌شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بین‌المللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه می‌باشد، به‌طور گسترده و حتی غیرقابل ‌جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوما از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال‌ها برای تثبیت آن‌ها تلاش گردیده مهیا نمی‌گردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاه‌های عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه‌ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض به‌قرار بازداشت موقت می‌شود، به‌صورت بارزی با نقض پاره‌ای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه‌های ویژه، صرفا در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد می‌تواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود.

  کلیدواژگان: دادرسی عادلانه، مفاسد اقتصادی، آیین رسیدگی، حق تجدیدنظر، دسترسی به وکیل، دادرسی علنی
|
 • Seyed Sajjad Kazemi *, Hamed Chegini, Mohammad Amin Ahmadiani, Naghmeh Farzaneh Pages 1-16
  Repentance is one of the institutions that is very effective in the crimes of Hagho Allahi. In some crimes, this institution, although it may reduce the burden of sin and the punishment of the Hereafter, But it does not abolish Hadd. One of these crimes is adultery, which is one of the crimes against spiritual personality and physical integrity. This crime causes serious harm to the women of the society in such a way that the victim is directly harmed by this crime and indirectly harms the society. This is the reason why this crime, contrary to the prevailing opinion (and the opinion of the legislator in Article 114 of the Penal Code), should be considered as crimes of human rights and therefore repentance should not be considered acceptable in it; The reasons for this can also be obtained, first of all, by the analogy (priority analogy) of the crime of Qazf, in which the execution or non-execution of the Hadd was violated, because he was directly severely injured mentally and physically in this violation. Therefore, the victim must decide on the punishment or non-punishment of the aggressor, that is, he can request the execution of the Hadd or pardon him. Thus, the forgiveness of the victim is a necessary condition for the fall of rape (murder). The second reason for the inhumanity of the crime of rape can be proved by paying attention to the application of narrations in which the transgressor does not repent and the opinion of some contemporary jurists confirms it.
  Keywords: Adultery, repentance, victim, Right of God, right of people, Fall of Hadd
 • Hamed Ahmadnia *, Zahra Ahmadnia Pages 17-28
  Despite the declaration of UN to protect the world from the scourge of war and its plight, war remained as always the history of the painful reality of human life in the second half of the 20th century, and unfortunately, the rule of sanctioning war, which is among the international rules, has failed to be implemented, and international law on war-preventive law has failed. This has led countries to do their best to develop legal rules governing wars. In this article, the statutes of five international criminal courts, part of the rules on the rights of armed conflict and the evolution of the criminalization of war crimes in the statutes of these courts have been comparatively studied and stated how the rules governing war are becoming more complete and precise every day. Currently, the statute of the international criminal court (ICC) is the most complete international document on the criminalization of war crimes committed by all.
  Keywords: International Criminal Court, War Crimes, Criminalization, Armed Conflict
 • Amir Lotfollah Pirniakan * Pages 29-47
  The doctrine of Absolute Velayat-e Faqih in Shia Jurisprudence, dating from one thousand years ago, is the most fundamental tenet of philosophical discourse in the political and Islamic puzzle, and has always been at the centre of contemporary and various discussions. Although the authority of Vali-e Faqih acting on behalf of the Infallible (AS) in areas such as granting pardon to criminals guilty under Hadd has been analyzed in books of Shia jurisprudence, constitutional and positive laws of Iran, more research needs to explore different aspects of this fundamental concept. Furthermore, the doctrine of absolute Velayat-e Faqih was propagated by Imam Khomeini and other antecedent jurists. Their belief and assertion on expanding authority of Vali-e Faqih and his equivalent position to that of Prophet Mohammad (PBUH) and other Imams (AS), other than showing the bravery of the aforementioned jurists, also displays their affluent interpretation of Shia jurisprudence and its theoretical and practical bases. Accordingly, the current study is an attempt to analyze different conceptions of the authority of Vali-e Faqih with regard to granting pardon to criminals guilty of Hadd.
  Keywords: Absolute Velayat-e Faqih, Granting Pardons to Criminals, Velayat in Possession, Hudud
 • Saaeid Naaderi * Pages 49-66
  The United Nations has adopted four important instruments on the rights of the child, of which the Convention on the Rights of the Child is the only binding instrument. These documents include various rights for children and adolescents, including discriminatory proceedings. It can be said that discriminatory proceedings are also one of the privileged rights of children and adolescents who oppose the law. Because the child or adolescent who opposes the law, is the victim of unfavorable living conditions and social environment. Hence, they need the differential support of the legislature. Highlights of the Differential Trial Based on International Child Rights Documents, in the Preliminary Investigation Stage, including the Juvenile Police and the Juvenile Court, and in the Proceedings, including the Juvenile Court, the Juvenile Judge and the Special Adviser Turns. This article shows that Iranian criminal justice system has taken firm steps to comply with international instruments on the rights of the child, both binding and non-binding, to achieve a discriminatory trial for children and adolescents. Therefore, it can be argued that the differential discourse of the Iranian criminal justice system promises the globalization of the rights of children and adolescents. Of course, while praising the legislature's discriminatory approach, some objections to this view should not be overlooked, such as the lack of a juvenile police force, the presence of a counsel in court, and the lack of free access to lawyers. It is hoped that by correcting the existing flaws, the mission of the differential criminal justice system, reforming and rehabilitating children and adolescents in conflict with the law, will be adequately met.
  Keywords: Differential Proceedings, Children, Adolescents, Child Rights, Human rights
 • Reza Foroutan *, Seyed Mohammad Reza Emam Pages 67-82
  The principle of individualizing, is something new in criminal law in western countries, but has a long history in Islam. This principle is the result of paying attention to the character of criminals in the beginning of 19th century. According to this principle, punishment should coincide with the criminal’s character and the conditions of the crime. Islam had this principle embedded from the beginning, and provided measure to bring into account criminal’s character. This principle, from the beginning of legislation (After the Islamic Revolution), has not been fully executed, but in the new law, the legislator has taken this into account. The goal of this article is to describe this principle according to the Islamic Jurisprudence principles that are accepted and passed in the 1392 Islamic criminal code and to analyze it to show the advantages, innovations, and disadvantages to make corrections to it in the future.
  Keywords: The Principle of Individualization, Rehabilitation, Repent, Ta'zir, Pleading
 • Abolghasem Khodadi *, Ali Khaledi Pages 83-97
  In the literature of criminal law, criminal intent as the main pillar of criminal responsibility and the element of guilt (criminal error) is recognized as an exception. But lawmaker in Islamic Penal Code approved 2013 has developed the theory of guilt as the basis of criminal responsibility. From now on, it can be said that the element of guilt, such as the deliberate element, must be recognized as a dual element of criminal responsibility. This article seeks to identify instances of this development, to prove the expanding of the theory of guilt in Islamic Penal Code approved in 2013. By virtue of this development, to establish a causal relationship, the traditional theory of the responsibility of precedent cause has been modified by the acceptance of the theory of guilt. Another evolution is that the criminal responsibility of juridical entities and the criminal responsibility stemmed from both acts have been identified in the recent law based on fault. Fulfilling the physician's criminal responsibility is also based on his fault for treatment. And finally killing from fault is also recognized as manslaughter and by virtue of this; the scope for pure error killing has been reduced. This article by using documentary study method and logical analysis technique, after reviewing and criticizing numerous examples in Islamic Penal Code 2013 provides a perspective that the legislator in the new approach has accepted the theory of guilt as a fundamental pillar of criminal responsibility.
  Keywords: Fault, Criminal Liability, Prior Cause, Legal Person, Other’s Act, Manslaughter
 • fatemeh moghadasi, Gholamhasan Delavari, seyyed mohsen razmi Pages 99-107

  Man is a creature that inherently desires eternal survival and life, and for this purpose has invented methods in which cryonics or human freezing is one of the newest and most advanced and at the same time the most challenging. In this method, it is hoped that the dead person's body can be kept through freezing for a long time and will be revived in the future. Contemporary jurists have forbidden this practice. According to most of them, human freezing is a form of murder if it is before a person's natural death, and if it is then, it is illegal to keep the body and not observe the rituals related to the burial of the dead person. Finally, according to the rule of "Ta'zir for Haram actions", the perpetrators of this illegitimate act can be punished.

  Keywords: Human Freezing, Death, Illegitimate, Jurists
 • Ramin Rostami, Mehran Jafari, Ali Jamadi, Dariush Babaei Pages 111-121

  Exploring the crimes of economic corruption is of great significance due to its great effect on public opinion. The request of the former head of the judiciary from the leadership to establish a special court for economic corruption can be evaluated in this regard. In this paper, an attempt has been made to study the legal jurisprudence of investigating the crimes of economic corruption in the light of a fair trial. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The results indicate that the broad jurisdiction provided for in the suggested proposal and authorization of the former head of the judiciary to establish a special economic court to deal with economic crimes violated the rights of the accused persons, which are based on jurisprudential rules and domestic and international law, to enjoy the principles of a fair trial, widely and even irreparably because determination and speed are not necessarily provided through limited means by depriving defendants of their legal rights, which have been tried for years to establish. The examples of defendants' legal rights consist of holding fair trials, a proper judicial process during the trials, the right of access and free choice of lawyer, the right to appeal, having legal notice and objections, and protesting against temporary detention, which in the obvious form was ignored by violating some of the rules of criminal procedure. The conclusion is that the establishment of special courts and authorities can only lead to justice in the proceedings if it is in line with a fair trial.

  Keywords: Fair Trial, Economic Corruption, Procedure, Appeal, Access to Lawyer, Public Hearing