فهرست مطالب

نشریه فقه جزای تطبیقی
سال یکم شماره 2 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احسان بابایی*، حبیبه غفاری صفحات 1-12
  استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به به صورت خاص، در مقام قانونگذاری یا دادرسی با چالش هایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود می گیرد باید نظام-مند و همسو با سایر قوانین باشند. این پژوهش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانونگذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاک های 1. فتوای ولی فقیه 2. فتوای مشهور فقها 3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان 4. فتوای فقیه اعلم و 5. فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاک های یاد شده، فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کارآمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی است، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت می کند که می تواند همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی، در تامین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید.
  کلیدواژگان: قانون، فتوای معیار، دادرسی، مصلحت، کارآمدی
 • یاسین صعیدی* صفحات 13-24
  مرحله تحقیقات مقدماتی فضایی است که تقابل منافع افراد از یک سو و منافع دولت ها از سوی دیگر به وضوح مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مرحله به منظور حمایت از حقوق اساسی افراد اعم از آزادی ها، حریم خصوصی و مصونیت اموال افراد در برابر تعرض دولت ها، مقرراتی پیش بینی شده است. داشتن مجوز (حکم) قضایی مهم ترین ابزار برای قانونمند کردن و نظارت بر محدودیت های دولت ها برای ورود سرزده به اماکن خصوصی افراد و تضمینی برای حفظ و صیانت از آزادی ها و حریم خصوصی آنان در سراسر جهان به شمار می رود. مجوز قضایی توسط مقام قضایی بی طرف و پس از اینکه دولت توجیهات قانونی معقول خود را برای ضرورت برهم زدن حقوق افراد ارایه کرد، صادر می شود. موضوع بازرسی ها و تفتیش و توقیف اموال و اسناد، یکی از عرصه هایی است که در تقابل با اصل لزوم احترام و حفظ حریم خصوصی افراد قرار دارد و به این ترتیب در مرحله تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری در حقوق ایران و فرانسه مکلف شده اند در این عرصه به مساله ضرورت، شیوه بازرسی و در نهایت ضمانت اجرای تخلف از مقررات دادرسی توجه کافی داشته باشند.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، پلیس، شهر دوست دار کودک، حقوق کودکان
 • سید محمد حسن لواسانی* صفحات 25-32
  در این نوشتار ابتدا دیدگاه اسلام نسبت به اصل اجرای مجازات بیان شده، سپس به بررسی مولفه های کرامت انسانی در مجازات زنا در دو قسمت پرداخته شده است. نخست مرحله پیش از اجرای حد که ذیل آن مباحثی همچون چرایی مجازات، مانعیت دشواری شرایط از اجرای حد، اصرار پیشوایان دینی بر عدم اثبات جرم و شادمانی امیرمومنان از سقوط حد مطرح گردیده و سپس مرحله اجرای حد و برخی ویژگی های آن نظیر ناخوشایندی اسلام از مشاهده صحنه کیفر، لحاظ کرامت ضعیفان (فرزند حاصل از زنا و زن زانیه) در روند مجازات و نهایتا اعمال محدودیت در اجرا (نسبت به بدن مجرم و زمان اجرا) منعکس شده است.
  کلیدواژگان: زنا، مجازات، کرامت
 • محمدعلی چاپاری، عباس شیخ الاسلامی*، حسین تاجی صفحات 33-44
  شهر دوست دار کودک، مقوله ای مهم در حوزه امنیت اجتماعی و مدیریت شهری است که تحقق آن، قابلیت بروز فعالیت ها و تعاملات اجتماعی کودکان را بدون تجاوز به حقوق آنان فراهم می آورد و اقدامات پلیس می تواند موجب پیشگیری از نقض این حقوق شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آینده پژوهانه شهر دوست دار کودک انجام شده است، تا میزان تاثیر اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار گیرد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری با توجه به رسالت این مدل، تعداد 250 مورد داده های اسنادی موجود در شهرستان مشهد است که توسط مراکز متعددی مانند بهزیستی و پلیس جمع آوری شده است. جامعه آماری و حجم نمونه برابری دارد. واحد تحلیل، اسناد موجود در بهزیستی و انتظامی شهرستان مشهد (در قالب تحقیقات صورت گرفته دانشگاهی) است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امنیت اجتماعی با پنج محور کلی و بیست و هفت مولفه با ضرایب اهمیت مختلف و متنوع نمود عینی می یابد. تفسیر داده ها با روش آنتروپی شانون که ضریب اهمیت در تحقیق صورت گرفته به ترتیب ابعاد (ایجاد پهنه خانگی) با ضریب206%، (نظارت بر اماکن عمومی و رده های خدماتی) با ضریب 212%، (بهبود و اصلاح روش های انتظامی و تحول در هنجارهای واکنشی) با ضریب 201%، (تغییر در ساختار پلیس) با ضریب 196% و (مسوول سازی نهادها توسط پلیس) با ضریب193% است.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، پلیس، شهر دوست دار کودک، حقوق کودکان
 • سید عباس جزایری* صفحات 45-54
  عقلانیت به توانایی و قابلیت انسان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه اشاره دارد. سنت، عادت، احساس و تقلید کورکورانه نقطه مقابل عقلانیت می باشند. مصلحت نیز هم وزن با منفعت، خیر و صلاحی است که در امور نهفته است و به هنگام انتخاب بین دو یا چند چیز ملاک رجحان قرار داده می شود. چگونگی تعامل عقل و مصلحت با حقوق کیفری از موضوعاتی است که در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران به میزان اندک به آن پرداخته شده و بسیار کمتر از آنچه در تیوری به آن پرداخته شده، در عمل محل توجه و موجد اثر بوده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین مفاهیم عقلانیت و مصلحت، میزان توجه قانونگذار ایرانی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسبت به مقوله های عقلانیت و مصلحت و مولفه های آن مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. پیش فرض نگارنده در این نوشتار آن است که عدم توجه به مصلحت و عقلانیت در قانونگذاری کیفری، از عوامل تهدید کننده امنیت قضایی شهروندان است. برای نمونه ضمان عاقله صرفا یکی از ده ها مصداق برای بی توجهی به عقلانیت و مصلحت در قانونگذاری جزایی است که این مقاله بدان اشاره دارد.
  کلیدواژگان: عقلانیت، مصلحت، قانونگذاری جزایی، فقه امامیه، ضمان عاقله
 • سید ابراهیم قدسی، مصیب قدمی عزیزآباد* صفحات 55-68
  اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم از آنجایی که اقرارکننده به ضرر خویش خبری را بیان می کند در فقه اسلامی و همچنین حقوق ایران جایگاهی خاصی در اثبات جرایم دارد، حال در جرایم منافی عفت گرچه اقرار با کمیت متفاوتی در جهت اثبات جرم هم در حقوق ایران و هم در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن به دلیل آثاری که بر اثبات این جرایم از حیث نوع و میزان مجازات که بعضا سلب حیات را به دنبال دارد و همچنین از جهت تخفیف جایگاه اجتماعی مجرم و بعضا بزه دیده (در مواردی که شناسایی شده باشد) قاضی سعی در ممانعت از اقرار چنین فردی به اینگونه جرایم دارد که بدون تردید در راستای بزه پوشی که مورد تایید فقه اسلامی است و در راستای جلوگیری از برچسب زنی می باشد. قانون گذار کیفری در سال 1392 در تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست های پیش گفته، قاضی را به توصیه کردن در جهت پوشاندن جرم و عدم اقرار متهمی که بدوا قصد اقرار دارد در صورتی که شاکی نداشته باشد مکلف نموده است. موضوع مهمی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است محدود بودن اعمال ممانعت از اقرار در جرایم منافی عفت است.
  کلیدواژگان: اقرار، جرایم منافی عفت، فقه، حقوق، نظریه های جرم شناسی، برچسب زنی
 • صفدر یوسفی، منصور عطاشنه*، محسن شکرچی زاده صفحات 71-80
  جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه های گذشته، به طور جدی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه گذاری خارجی، وجود نظام حقوقی کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلی رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در متون و آموزه های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جنایی مزبور، چالش ها و کاستی هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی به چشم می خورند. چالش هایی همچون عوام گرایی کیفری، مدیریت گرایی کیفری و امنیت گرایی و کاستی هایی از جمله عدم حمایت کیفری جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفری منسجم که هریک به گونه ای، کارآیی نظام سیاست جنایی تقنینی کنونی به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی را با تردیدهای جدی مواجه نموده اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه گذاری خارجی و پرهیز از اتخاذ رویه های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.
  کلیدواژگان: الزامات فقهی، حمایت کیفری، سرمایه گذاری خارجی، سیاست جنایی تقنینی، نظام عدالت کیفری
 • عبدالرضا فرهادیان* صفحات 81-89
  تراجنسیتی یکی از موضوعات مهمی است که علاوه بر پزشکی از منظر فقهی و حقوقی نیز همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این پرسش مهم پرداخته شود که از منظر فقهی، چه موازینی بر دیه تراجنسیتی ها حاکم است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای سوال مورد اشاره، بررسی شده است. بر اساس یافته ها، تراجنسیتی نوعی اختلال جنسیتی است که فرد مبتلا ازنظر روانی از هویت جنسی خود ناراضی است و اقدام به تغییر جنسیت می کند. از دیدگاه فقهی، دیه افراد تراجنسیتی قبل از جراحی و تغییر جنسیت تابع جنسیت پیشین است. بدین معنی چنانچه فرد ترنس به عنوان یک زن شناخته شود، مطابق موازین فقهی، دیه یک زن شامل وی می شود اما این افراد عموما تغییر جنسیت داده و به هویت جنسی مطلوب خویش تبدیل می شوند در این صورت دیه وی تابع جنسیت تغییر یافته است. ملاک محاسبه دیه شخصی که تغییر جنسیت داده، زمان مطالبه دیه است و نه زمان جراحت، بنابراین دیه این افراد بر اساس جنسیت جدید محاسبه و مطالبه می شود. حتی اگر تغییر جنسیت تحت نظر پزشک متخصص و با رعایت استانداردهای پزشکی بین فاصله زمانی وقوع حادثه و زمان مطالبه دیه صورت بگیرد، بازهم دیه فرد با جنسیت جدید محاسبه می شود.
  کلیدواژگان: دیه، تراجنسیتی، تغییر جنسیت، زمان مطالبه، زمان وقوع جرم
 • محمدکاظم رستمی کفاکی، ابراهیم یاقوتی*، امرالله نیکومنش صفحات 91-102

  جراحی از راه دور در عرصه کنونی تکنولوژی جدیدی در علم پزشکی محسوب می شود. این نوآوری باعث گردیده که حقوق بیماران، مسوولیت پزشک و عوامل موثر در جراحی در کشورهای استفاده کننده از این تکنولوژی دستخوش تغییراتی گردد که قوانین سنتی پاسخگوی آن نیست. این تکنولوژی در نظام پزشکی ایران علم نوظهوری است و قانونگذاری در این زمینه مستلزم یک نظام حقوقی پویا است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن برداشته شدن فاصله ها مابین بیمار و پزشک، ناگزیر باید سازوکاری مناسب درنظر گرفته شود که امنیت جانی و سلامت بیماران تامین گردد و پزشک جراح با کوتاهی و تقصییر خود جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و فرد خطاکار مسوول باشد و از طرف دیگر جامعه نیز از خدمات متخصصین محروم نگردد، چراکه تحمیل مسوولیت سنگین بر پزشکان و تیم همراه، آرامش خاطر آنها را زدوده و در نتیجه از درمان بیماران انصراف می دهند. جامعه هدف با تکنولوژی جراحی از راه دور که چهره نوینی از طبابت است، می تواند در زمینه های گوناگون از خدمات این فناوری در جهت بهبود و حفظ سلامتی خود بهره ببرد. هرچند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، جرایم ناشی از دور جراحی، چهره نوینی از جرایم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی به جز وضع قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرایم که در محیط مجازی صورت می پذیرد وجود ندارد، بنابراین لازم است برای رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد.

  کلیدواژگان: جراحی از راه دور، مسوولیت کیفری پزشک، حقوق بیمار
|
 • Ehsan Babaei *, Habibeh Ghaffari Pages 1-12
  The application of jurisprudence in the legislative or judicial process, often in the legal system and notably in criminal law, faces a number of challenges, including the emergence of disagreement among jurists on some topics. In order to become legislation, jurisprudential fatwas must be methodical and consistent with other regulations. The purpose of this article is to deconstruct a few selected fatwas that have been used in legislative and judicial proceedings. For this purpose the quantifiable metrics of 1- Guardian jurists' (Vali-ye faqih) fatwas, 2- popular jurists' fatwas, 3- the final opinions of the Islamic Republic of Iran Guardian council's jurists, 4- the fatwas of the most highly educated jurists, and 5- the efficient fatwas that are most related to the interests were investigated. Finally, based on the aforementioned quantifiable metrics, a fatwa that is more efficient and has jurisprudential validity will be introduced. This article, in addition to demonstrating the founder of the Islamic Republic of Iran's jurisprudential thoughts and governance method, also illustrates the Iranian legal system's effective capacity, in order to ensure the observance of Islamic regulations and to contribute to the development of the Iranian legal system's performance.
  Keywords: Law, decree, trial, expediency, Efficiency
 • Yasin Saeedi * Pages 13-24
  A child-friendly city is an important category in the field of social security and urban management, the realization of which enables children to engage in social activities and interactions without violating their rights, and police actions can prevent the violation of these rights. The present study was conducted with the aim of futuristic analysis of child-friendly cities, in order to investigate the impact of the actions of the police of the Islamic Republic of Iran. The method of this research was qualitative and content analysis using Shannon entropy method. According to the mission of this model, the statistical population is 250 documentary data available in the city of Mashhad, which have been collected by various centers such as welfare and police. The statistical population and sample size are equal. The analysis unit is the documents available in the welfare and law enforcement of Mashhad city (in the form of university research). The results show that social security is objectively manifested with five general axes and twenty-seven components with different and different coefficients of importance. Interpretation of data by Shannon entropy method, which is the coefficient of importance in the research, respectively dimensions (creating a home zone) with a coefficient of 206%, (monitoring public places and service categories) with a coefficient of 212%, (improving disciplinary methods and changing reaction norms) With a coefficient of 201%, (change in the structure of the police) with a coefficient of 196% and (accountability of institutions by the police) with a coefficient of 193%.
  Keywords: Social security, Police, Child-friendly City, Children's rights
 • Seyed Mohammad Hasan Lavasani * Pages 25-32
  In this paper, the Islamic view of the principle of the implementation of punishment is expressed and then the components of human dignity in the punishment of adultery are discussed in two parts. First, the stage before the execution of Hadd, under which discussions such as why the punishment, the difficulty of conditions from the implementation of Hadd, the insistence of religious leaders on the lack of proof of the crime and the happiness of the Ali (PBUH) from the fall of Hadd, and then the stage of the implementation of Hadd and some of its characteristics Like Islam’s unpleasantness of observing the penalty scene, considering the dignity of the weak (the child resulting from adultery) in the process of punishment and finally imposing restrictions on the implementation (relative to the criminal's body and the time of execution) have been discussed.
  Keywords: Adultery, Punishment, dignity
 • Mohammad Ali Chapari, Abbas Sheikholeslami *, Hossein Taji Pages 33-44
  A child-friendly city is an important category in the field of social security and urban management, the realization of which enables children to engage in social activities and interactions without violating their rights, and police actions can prevent the violation of these rights. The present study was conducted with the aim of futuristic analysis of child-friendly cities, in order to investigate the impact of the actions of the police of the Islamic Republic of Iran. The method of this research was qualitative and content analysis using Shannon entropy method. According to the mission of this model, the statistical population is 250 documentary data available in the city of Mashhad, which have been collected by various centers such as welfare and police. The statistical population and sample size are equal. The analysis unit is the documents available in the welfare and law enforcement of Mashhad city (in the form of university research). The results show that social security is objectively manifested with five general axes and twenty-seven components with different and different coefficients of importance. Interpretation of data by Shannon entropy method, which is the coefficient of importance in the research, respectively dimensions (creating a home zone) with a coefficient of 206%, (monitoring public places and service categories) with a coefficient of 212%, (improving disciplinary methods and changing reaction norms) With a coefficient of 201%, (change in the structure of the police) with a coefficient of 196% and (accountability of institutions by the police) with a coefficient of 193%.
  Keywords: Social security, Police, Child-friendly City, Children's rights
 • Seyed Abbas Jazaeri * Pages 45-54
  Judicial security has been defined as the proper, timely and unbiased functioning of the judicial system in order to achieve specified objectives and public confidence in regards to its operation. Judicial security could be divisible and deserves to be studied in two theoretical and practical levels and also two legislative and executive stages. ‘Rationality’ points to man’s power and capability to make smart decisions. Tradition, habit, emotion and blind following are the opposite points of rationality. The author while expounding the concepts of judicial security, rationality and expediency, intends to evaluate and measure the extent of attention paid to the topics of rationality and expediency and their components by Iranian legislators who approved Islamic Penal Code in 2013. The author hypothesizes that lack of attention to expediency and rationality in legislation threatens citizens’ judicial security, numerous instances of which can be found throughout the above act.
  Keywords: Judicial Security, rationality, expediency, Penal Legislation, Islamic Penal Code
 • Seyed Ebrahim Ghodsi, Mosayeb Ghadami Azizabad * Pages 55-68
  Confession is one of the proofs of crimes. Since the confessor expresses news to his detriment, in Islamic jurisprudence and also in Iranian law, he has a special place in proving crimes. It is accepted in both Iranian law and Islamic jurisprudence, but because of the effects of proving these crimes in terms of the type and amount of punishment, which sometimes leads to death, as well as in terms of reducing the social status of the offender and sometimes the victim (in cases where the judge tries to prevent such a person from confessing to such crimes, which is undoubtedly in line with the offense that is approved by Islamic jurisprudence and in order to prevent labeling. In 2012, in Note 1 of Article 102 of the Code of Criminal Procedure, in line with the aforementioned policies, the Criminal Legislator obliged the judge to advice in order to cover up the crime and not to confess to the accused who initially intends to confess if he has no plaintiff. An important issue that has been addressed in this article is the limitation of the practice of preventing confession in crimes against chastity.
  Keywords: confession, Crimes against Chastity, Jurisprudence, Law, Criminological theories, Labeling
 • Safdar Yousefi, Mansour Atasheneh *, Mohsen Shekarchizadeh Pages 71-80
  Attracting foreign investment is one of the most important requirements for economic growth and development, which has been seriously considered by various countries in the past decades. One of the most important platforms for attracting foreign investment is the existence of an efficient legal system. Legal criminal policy plays an important role in this regard. The descriptive-analytical study of Iran's legislative criminal policy approach to foreign investment shows that despite the requirements related to foreign investment in jurisprudential texts and doctrines (including the rules of negation of difficulty and harm, the sanctity of contributing to sin and harmlessness), in The aforementioned criminal policy, challenges and shortcomings are visible in order to criminally support foreign investment. Challenges such as criminal populism, criminal managementism and securityism and shortcomings such as the lack of comprehensive criminal protection of intellectual property rights standards, lack of stability in the relevant laws and also the lack of coherent criminal policy, each of which in a way, the effectiveness of the current legislative criminal policy system. In order to support foreign investment, they have faced serious doubts. It seems that the approval of a comprehensive law regarding foreign investment and avoiding the adoption of procedures based on scattered legislation in connection with this issue is the first and necessary step in solving the mentioned problems.
  Keywords: Jurisprudential Requirements, Criminal Protection, Foreign Investment, Legislative Criminal Policy, criminal justice system
 • Abdolreza Farhadian * Pages 81-89
  Transgenderism is one of the important issues that has always been the subject of debate from the point of view of jurisprudence and law. In this paper, an attempt is made to address this important question that what are the rules governing the blood money of transgenders from a jurisprudential point of view? The present paper is descriptive and analytical, and the mentioned question is investigated using the library method. According to the findings, transgenderism is a type of gender disorder in which the affected person is psychologically dissatisfied with their gender identity and tries to change gender. From a jurisprudential point of view, if a transgender person is recognized as a woman, the blood money of a woman is considered for her according to jurisprudential rules, but these people generally change their gender and become their desired gender identity, in this case, their blood money is subject to the changed gender. The criterion for calculating the blood money of a person who has changed gender is the time of claiming the blood money and not the time of the injury, therefore, the blood money of these people is calculated and demanded based on the new gender, even if the gender change is performed under the supervision of a specialist doctor and in compliance with medical standards between the time of the accident and the time of the claim, the blood money of the person will be still calculated with the new gender.
  Keywords: Blood money, Transgender, Gender change, time of demand, Time of Incident
 • MohammadKazem Rostami Kafaki, Ebrahim Yaghoti *, Amrollah Nikoomanesh Pages 91-102

  Telesurgery is now a new technology in medical science. This innovation has caused the rights of patients, physician's responsibility and factors affecting surgery in the countries using this technology to undergo changes that traditional laws do not respond to.  This technology is an emerging science in Iran's medical system and legislative system requires a dynamic legal system in this regard. Considering the advancement of science and technology and consequently the lifting of distances between patients and physicians, appropriate mechanisms should be considered to ensure the safety of patients' lives and health, and also the surgeon should not risk the lives of patients with their negligence. On the other hand, society should not be deprived of surgeons' services, as the imposition of responsibility on physicians and accompanying teams removes their order and consequently opts out of providing medical services to patients. Although the results of this study show that in many cases, crimes caused by telesurgical surgery are a new face of old crimes of the same nature, but it seems that there is no other way to protect patients' rights than to enact new laws and regulations in accordance with the nature of these crimes. For the importance of the issue, specific laws should be enacted.

  Keywords: Telesurgical Surgery, Criminal Responsibility of Physician, Patient's Rights