فهرست مطالب

نشریه فقه جزای تطبیقی
سال یکم شماره 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی مدیحی طامه* صفحات 1-13
  کیفر اعدام، سخت ترین واکنش اجتماعی و قانونی به جرایمی است که مغایر مصلحت و امنیت جامعه است. این مجازات نقطه پایان حیات یک انسان است. اگرچه سیاست جنایی حاکم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشریع این کیفر پرداخته است اما این نگرش، با سایر سیاست های کیفری از جمله اثربخشی مجازات و جنبه اصلاحی و تربیتی کیفر در مورد مجرم در تضاد کامل می باشد و صرفا جنبه ارعابی و ترهیبی برای سایر افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامی جرایم مستوجب اعدام، معدود می باشد و بیشتر شامل قصاص و برخی از حدود می شود . اگرچه مبنای قانون گذاری در ایران مبتنی بر فقه شیعی است اما مقنن ایران به دلیل اقتضایات اجتماعی به ویژه در اوایل تشکیل حکومت اسلامی، در مورد برخی از تعزیرات، نیز به تشریع این مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزیر بما دون الحد» عمل نموده است. در عین حال، رویکرد فعلی قانون گذار، در راستای تجارب تقنینی و تعهدات و تحولات بین المللی در جهت کاهش موارد اعدام است. نظام حقوقی عراق، بیشتر مبتنی بر عرف است. موارد قانونی اعدام در اصلاحات قانون جزایی این کشور بعضا تقلیل یافته است و شامل مواردی چون مجازات قتل نفس و جرایم مرتبط با امنیت (داخلی و بین المللی) و جرایم تروریستی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اعدام، قانون مجازات، ایران، عراق
 • محمدمهدی خسروی سلیم* صفحات 15-31

  سببیت قانونی در بستر غربی آن جلوه ای نظام مند از یک دستگاه فکری ارایه می دهد. دستگاهی که به رغم تطابق با مرزبندی های شکلی دانش امروزی و تعیین محل مناسب بحث از مفاهیم مشابه، به لحاظ محتوی از غنای لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر جریان فکری مشابهی در میان فقهای امامیه با نکته سنجی به بسط محتوایی بسیاری از این مفاهیم از جمله سببیت، پرداخته که البته در فقدان قالب و چارچوب های شکلی دانش نوین به کلافی درهم تنیده می ماند. تلفیق این دو بستر فکری که در مبانی دیدگاه سبب متعارف تلاقی می یابند، جلوه ای غنی از لحاظ محتوی و نظام مند از حیث ساختار ارایه می دهد: در جمع سبب انسانی با سایر اسباب طبیعی یک پدیده، چنان چه نتیجه مستقیما از رفتار عامل انسانی حادث گردد تردیدی برای انتساب نتیجه به او نیست. در زیان های غیر مستقیم عناصر روانی به مدد حقوق دان می آید تا در یک دستگاه استدلالی، موجه و قابل تبیین، نسبت نتایج زیان بار را با رفتار مرتکب و سایر عوامل طبیعی بسنجد. پیش بینی زیان آن گاه که وقوع آن محتمل است و نیز آن گاه که عملا توسط مرتکب پیش بینی شده است، علم مرتکب به وقوع زیان، اگرچه نوعا پیش بینی ناپذیر است، و قصد مرتکب در حدوث زیان به همان نحوی که رخ داده؛ اگرچه تنها بر بخت و اقبال خود چشم دوخته و رفتاری هرچند کوچک در جهت آن انجام داده است؛ عناصر اساسی انتساب نتایج به رفتار عامل در زنجیره سببی ا ست که از دیدگاه سبب متعارف و مبانی مشابه آن در فقه امامیه استخراج می شود.

  کلیدواژگان: سبب قانونی، سبب واقعی، قابلیت پیش بینی، عنصر روانی
 • امیر پور شاهرودی* صفحات 33-39
  فقیهان مکتب امامیه در خصوص اینکه آیا قصاص قاتل در قتل عمد، تعیینی است یا تخییری، دارای اختلاف نظر هستند. عده ای عقیده دارند حکم اولیه و اصلی در قتل عمد، به طور معین قصاص است و دریافت دیه مشروط به توافق ولی دم با قاتل می باشد. گروهی دیگر قایل به تخییر بین قصاص و دریافت دیه هستند. غالب فقهای شیعه به نظر نخست تمایل نشان داده اند. با این حال برخی مانند ابن جنید قول دوم را برگزیده است. آیت اله خویی و امام خمینی نیز مطابق با نظر مشهور فقها فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در مواد 359 و 362 و 381 در زمینه تعیینی و تخییری بودن مجازات قصاص به هر دو مورد اشاره کرده است.
  کلیدواژگان: قتل عمد، قصاص، فقهای امامیه، تخییری، تعیینی
 • احمد احمدی* صفحات 41-55
  این پژوهش با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است. بزه دیده به منزله یکی از ارکان مهم پدیده جنایی، تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است. پژوهشگران مسایل کیفری بیشترین تلاش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده اند و در نتیجه، قربانی جرم یا جرم ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش موثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور دانش بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گام های بلندی برای مطالعه علمی بزه دیدگان و شناخت ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. افزون بر این، برجسته شدن مباحث حقوق بشری از طریق تصویب اسناد و مقررات جهانی و منطقه ای راجع به بزهکاران و بزه دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری ملی فراهم نموده است. به همین جهت، حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان مانند پیش بینی صندوق جبران خسارت، حمایت های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: بزه دیده، حقوق بزه دیده، قانون آیین دادرسی کیفری
 • سعید ایوبی یزدی، سید مهدی منصوری*، محمدرضا رحمت صفحات 57-69

  حق «آزادی» و حق «امنیت» از جمله حقوق انسانی است که همواره توام با چالش های نظری بسیاری است. از نظر اجرایی نیز با موانع و ابهامات بسیاری روبه رو می شود که از جمله حوزه های مشترک امنیت و آزادی در حقوق کیفری و به ویژه در قوانین و مقررات شکلی جزایی می باشد. ازاین رو در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن طرح مسایل بنیادین مفهومی، و طرح روابط موجود بین این دو حق از دیدگاه دین اسلام، به عنوان زیربنای قوانین جزایی در ایران، مناسبات بین آزادی و امنیت را در مجموع قوانین شکلی مصوب در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم. از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل گردید که در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت علاوه بر اینکه وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می دانند، انواع مختلف مناسبات این دو را نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده سازی معرفی می کند. همچنین در بررسی قوانین شکلی نیز می توان اذعان نمود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تاکید نموده است.

  کلیدواژگان: حق امنیت، حق آزادی، اسلام، آیین دادرسی کیفری
 • علیرضا جعفرزاده کوچکی، یعقوب علیزاده* صفحات 71-80

  امروزه استفاده ازشبکه های مجازی همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نیست و به دلیل فراگیر بودن آن و امکانات بی شماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولا گروه های جوان و نوجوان بیشتر از سایر اقشار جذب این فضا می گردند. اینکه شبکه های اجتماعی مجازی می تواند در بزه دیدگی نوجوانان در جامعه ما نقش به سزایی داشته باشد بررسی این موضوع در حال حاضر و ارایه راهکار های مناسب برای پیشگیری از این خطر بسیار حایز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در بزه دیدگی نوجوانان نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته است که از 30 سوال تشکیل شده بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان شهر تبریز تشکیل می داد که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کردند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش در جامعه نوجوانانی است که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 220 نفر از آنها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون t و اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که دختران نوجوان بزه دیدگی بیش تری را در فضای مجازی تجربه می کنند (01/0p<)؛ همچنین رابطه معنی داری بین استفاده از شبکه های مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (346/0r=) مشاهده شد. به علاوه این پژوهش نشان داد که خشونت، بی بندوباری و روابط با جنس مخالف به ترتیب بیش ترین آسیب های ناشی از بزه دیدگی برای نوجوانان می باشند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، بزه دیدگی، نوجوان
 • ماهرخ الهیاری، علی فقیهی*، اکبر فلاح صفحات 81-88
  یکی از ضروری‏ترین مسایل برای اجرای احکام جزایی ‏اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مساله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سوال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
  کلیدواژگان: مجازات، زنا، مذاهب اسلامی
 • معصومه کاظمی نسب، سید محسن رزمی*، عباسعلی سلطانی، ابوالحسن سلطانی صفحات 91-99
  مقدار دیه در فقه اسلامی از طرف شارع، معین شده است. تعیین آن نیز مطابق قواعد سه گانه خاص خود است. اما مقدار آن حسب جنسیت مجنی علیه، خود مورد اختلاف فقها است. نظر مشهور، موید برابری دیه زن و مرد صرفا تا ثلث است و بیش از آن موجب سقوط مقدار دیه تا نصف می شود. طبق دیدگاه مخالف، در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده و در آن هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده است. احادیثی که مورد استناد مشهور فقها است نیز علاوه بر اضطراب در متن خلاف عقل سلیم است. با این حال بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ادعای اجماع شده است.
  کلیدواژگان: دیه، مرد، زن، برابری
 • ابراهیم عزیزی* صفحات 101-111

  هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی ‏می‏شود که اخلاق ایجاب می‏نماید که در اثر هر دعوای بی‏پشتوانه‏ای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بی‏حقی، خساراتی که در نتیجه‏ی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد ‏می‏شود بتواند دریافت نماید. به همین منظور اخذ تامین پیش‏بینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیش‏برداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره‏گیری از منابع کتابخانه‏ای تهیه و تدوین گردیده است. یافته‏ها حاکی از این است که مقنن تاسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تاسیس را اخذ تامین می‏توان بیان کرد. ضمنا این یافته‏ها تحقیق نشان می‏دهد که امکان‏پذیر بودن اخذ تامین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح می‏نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه‏های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می‏نماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می‏گردد. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.

  کلیدواژگان: اعاده دادرسی، تامین، دعوی، خواهان
 • رویکرد سیاست کیفری ایران در قبال پیشگیری از پدیده کولبری
  فردین شهبازی، اصغر عباسی*، جعفر موحدی صفحات 113-121
  پدیده کولبری همواره توسط سیاست های کلی نظام رویکردی پیشگیرانه در پی داشته است چرا که این پدیده با مشقت و سختی کار زیاد و خطرات بالایی روبه رو بوده است و بسیاری از ساکنین مناطق مرزی برای فرار از بیکاری بدان روی می آورند. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این سوال اصلی پرداختیم که وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر سرکوب گرایانه است یا پیشگیرانه؟ که یافته های پژوهش حاکی از آن است که به نظر می رسد وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر پیشگیرانه استوار است. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که تعریف دقیقی از مفهوم قاچاق در متون قانونی وجود ندارد و این امر می تواند بر ابهام در خصوص مجرمانه بودن این پدیده بیفزاید.
  کلیدواژگان: کولبری، سیاست جنایی پیشگیرانه، قاچاق کالا
|
 • Mahdi Madihi Tameh * Pages 1-13
  Death Penalty is the most severe social and legal response to crimes that are against the interests and security of society. This punishment is the end point of a human life. Although the criminal policy of societies, based on the principle of proportionality of crime and punishment, has legislated this punishment, but this attitude is in complete contradiction with other criminal policies, including the effectiveness of punishment and the correctional and educational aspect of punishment for the offender. In Islamic jurisprudence, crimes punishable by death are few and mostly include Qesas and Hadds. Although the basis of legislation in Iran is on Shiite jurisprudence, the Iranian legislator, due to social requirements has acted contrary. The legislator’s current approach is to reduce executions. The Iraqi legal system is more customary, with executions being reduced to some extent in amendments to the country's penal code, including the death penalty, security-related crimes (domestic and international), and terrorist crimes. For this research data collection done by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
  Keywords: Death Penalty, Penal Code, Iran, Iraq
 • MohammadMahdi Khosravi Salim * Pages 15-31

  Legal causation in the Western context provides a systematic manifestation of an intellectual apparatus. A system that is not sufficient in terms of content, despite conforming to the formal boundaries of modern knowledge and determining the appropriate place to discuss similar concepts. On the other hand, a similar current of thought among Imami jurists has carefully developed many of these concepts, including causality, which, of course, without the form and framework of modern knowledge, seems very irregular. The combination of these two approaches, which meet in the foundations of the conventional cause view, promotes the form and content: In sum, the human cause with other natural causes of a phenomenon, if the result occurs directly from the behavior of the human agent, there is no doubt to attribute the result to him. In indirect damages, mental elements help the jurist to measure the ratio of harmful consequences to the perpetrator's behavior and other natural factors in a reasoned, justifiable and explainable system. Predicting loss When it is probable and also when it is actually predicted by the perpetrator, the knowledge of the perpetrator of the loss, although typically unpredictable, and the intent of the perpetrator to cause the loss as it occurred; Although he has only looked at his own fortune and has acted in its direction, however small; The basic elements of attributing the results to the behavior of the agent are in the causal chain, which is extracted from the perspective of the conventional cause and similar principles in Imami jurisprudence.

  Keywords: Legal Cause, Factual Cause, causation, Mens Rea, Predictability
 • Amir Poorshahroodi * Pages 33-39
  Jurists of the Imami school disagree on whether the murderer's retribution is determined or optional. Some believe that the primary punishment for murder is specifically Qesas and receiving blood money is conditional on the agreement of Vali Dam with the murderer. Most Shiite jurists seem to have shown willingness to first one. However, some, such as Ibn Junaid, have chosen the second promise. Ayatollah Khoei and Imam Khomeini have also given Fatwas in accordance with the well-known opinions of jurists. The Islamic Penal Code of 2013, in Articles 359, 362 and 381, refers to both in this respect.
  Keywords: murder, Qesas, Imami jurists, Optional, Mandatory
 • Ahmad Ahmadi * Pages 41-55
  The aim of this study was to investigate the developments about victims’ rights in criminal law in light of criminal procedure law. Victim as one of the most important pillars of the criminal phenomenon has not yet found its real and decisive position in the criminal policy of societies. Criminal researchers have focused their utmost on elements such as crime, offender, and punishment, and as a result, victims of crime or crimes, which often play an effective role in the occurrence of crime, have remained out of sight. With the advent of victimology knowledge in recent decades, great steps have been taken to scientifically study the victims and to identify their characteristics and performance in a crime. In addition, the prominence of human rights issues through the adoption of global and regional documents and regulations on criminals and victims has provided a suitable platform for serious attention to the status of victims in national criminal justice systems. For this reason, material and spiritual protections of victims such as compensation fund, psychological and medical support are seen in the Criminal Procedure Code of 2013.
  Keywords: victim, victim rights, Criminal Procedure Code
 • Saeed Ayoobi Yazdi, Seyed Mehdi Mansouri *, MohammadReza Rahmat Pages 57-69

  The right to freedom and the right to safety are among the human rights that are always accompanied by many theoretical challenges. From an executive point of view, there are many obstacles and uncertainties, including common areas of safety and freedom in criminal law, especially in Criminal Procedure Code. Therefore, in this paper, we have tried to discuss the relations between freedom and safety in the procedure laws approved in Post-Revolutionary Iran while presenting fundamental conceptual issues and presenting the existing relations between these two rights from the perspective of Islamic religion, as the basis of penal laws in Iran. From this descriptive-analytical study, it was concluded that in Islam, three types of relationship between security and freedom are imaginable. It can also be acknowledged that the Criminal Procedure Code of 2013 has eliminated all previous legal defects and ambiguities regarding the enjoyment of personal freedom and safety. By completely eliminating the issuance of mandatory temporary detention appointments, as well as the elimination of all mandatory detention appointments in certain laws, except for laws governing crimes of the armed forces, the law emphasizes the necessity of justifying temporary detention, reducing the detention period, the rights of individuals to review the legality of their detention and requesting their release, and protesting the right of individuals to arrest or detain themselves.

  Keywords: The Right to Safety, The Right to Freedom, Criminal Procedure Code
 • Alireza Jafarzadeh Kouchaki, Yaghoub Alizadeh * Pages 71-80

  This study examined the role of social networks in the juvenile crime. The study was descriptive. The instruments consisted of a questionnaire of 30 questions was made by researcher. The study population consisted of all adolescent in Tabriz who used social networks. The sample in this study adolescents in society that use of social networks that Systematic random sampling method, 220 of them responded to the questionnaire. To analyze the data Descriptive analysis, t test and spearman correlation was used. The results of this analysis showed that there is a significance differences between boys and girls that using social networks (p<0/01), and girls tending more juvenile crime. Also, violence was the most juvenile crime that adolescents facing with. Other Result of this Research shows There is a significant Relation between using social networks and juvenile crime (sig=0.346). In fact, using more social networks can affect juvenile crime and increase it.

  Keywords: Social Networks, Victimization, Adolescent
 • Mahrokh Allahyari, Ali Faghihi *, Akbar Fallah Pages 81-88
  One of the most essential issues for the implementation of the penal provisions of Islam, including the Hadd of adultery, is to prove it. Due to the problem of adultery in today's society and the existence of differences in the jurisprudential opinions of Islamic religion branches, the question arises as to how the Islamic religions agree or disagree in proving the extent of adultery? In this article, using the library review method, the researcher has stated the way to prove the extent of adultery between the five religions and then, he has applied to match its arguments. In Imami criminal jurisprudence, proof of the Hadd for adulterer is realized through four times confession of the guilty or the testimony of the witnesses and also among the Sunnis, all of them agree to prove the crime of adultery through the confession of the adulterer and adulteress,  as well as the testimony of the witnesses. Despite the differences between the religion branches, the Fatwas of the Imami and Sunni jurists do not differ in general, but in most cases there is a consensus.
  Keywords: Punishment, Adultery, Islamic Branches
 • Masoumeh Kazemi Nasab, Seyed Mohsen Razmi *, Abasali Soltani, Abolhasan Soltani Pages 91-99
  The amount of Diyah in Islamic jurisprudence is specified by Shar'a. Its determination also conforms to its own three rules. However, the difference in the amount of it based on the gender of victim is itself disputed by jurists. The famous opinion confirms the equality of blood money for men and women up to one-third, and more than that, it causes the amount of Diyah to fall by half. According to the opposite view, in the Qur'an, Diyah is mentioned only in one verse and there is no mention of men and women and the difference between their Diyah. Hadiths cited by well-known jurists are also contrary to common sense in addition to problems in the text. However, there is a consensus about woman's blood money towards the man.
  Keywords: Blood money, Men, Women, equality
 • Ebrahim Azizi * Pages 101-111

  When the rights of the defendant are violated or denied. The plaintiff, in order to oblige the defendant to return the right or to accept it, resorts to a lawsuit that ethics requires that the defendant's right not be violated as a result of any unsupported lawsuit. The legislator, in order to provide legal and moral protection and to protect the rights of the defendant, and in case the plaintiff is sentenced to injustice, can receive damages resulting from the plaintiff's lawsuit or execution of the sentence. For this purpose, it has been predicted to obtain security. The purpose of this article is to examine the cases of obtaining security from the plaintiff in civil lawsuits. In this article, it has been prepared and compiled using descriptive-analytical method using library methods and using library resources. The findings indicate that; The legislature has proposed an establishment in the Code of Civil Procedure so that the defendant can seize the equivalent of the damages from the property of the plaintiff. This establishment can be described as obtaining security. In addition, these findings of the research show that the possibility of obtaining security from the applicant requires taking the conditions set by the legislator. The security institution is intended for cases in which in the future, due to a lawsuit filed by the defendant, the defendant will not be deprived of his right, and moral teachings emphasize the legislator's protection of the defendant in similar cases. The defendant in the lawsuit, in cases such as fictitious lawsuits and lawsuits of foreign nationals, and in the reviewing authorities of the lawsuit, including the first instance, appeal, appeal, third party objection and retrial, will be obtained from the defendant at the defendant's request. The security institution is intended for cases in which in the future, due to a lawsuit filed by the defendant, the defendant will not be deprived of his right, and moral teachings emphasize the legislator's protection of the defendant in similar cases. The defendant in the lawsuit, in cases such as fictitious lawsuits and lawsuits of foreign nationals, and in the reviewing authorities of the lawsuit, including the first instance, appeal, appeal, third party objection and retrial, will be obtained from the defendant at the defendant's request.

  Keywords: retrial, Security, Lawsuit, Plaintiff
 • Iran's Criminal Policy Approaches to Prevention of Kulbari (Smuggling)
  Fardin Shahbazi, Asghar Abbasi *, Jafar Movahedi Pages 113-121
  The Kulbary phenomenon has always been followed by the general policies of the criminal system, because it has faced a lot of hardship and difficulty and high risks, and many residents of border regions turn to it to escape unemployment. Today, this phenomenon, in addition to being a serious threat to free trade, imposes a lot of costs on the country's economic body. In this paper, using library method, we examined the main question that the dominant aspect of Iran's criminal policy toward the Kulbari phenomenon is based on repressive or preventive measures? The findings indicate that it seems that the dominant aspect of Iran's criminal policy toward the Kulbari phenomenon is based on preventive measures. The findings also showed that there is no precise definition of the concept of Smuggling in legal texts, which can add to the ambiguity about the criminality of this phenomenon.
  Keywords: Kulbary, Preventive criminal policy, Smuggling of goods