فهرست مطالب

سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 11، بهار 1401)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 11، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم فهیمی، داود تقوایی* صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  مسئله سازگاری زناشویی به ویژه در افرادی که تازه تشکیل زندگی مشترک دادند و به خصوص آنهایی که علاوه بر مشکلات سایر متاهلان با مشکلات تحصیلی و درگیری های مربوط به آن نیز مواجه هستند، دو چندان می شود، بنابراین برای کاهش مشکلات سازگاری آنان باید عوامل مرتبط با آن شناسایی شود؛ لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی در زنان متاهل انجام شد.

  روش پژوهش

  جامعه آماری پژوهش شامل 1100 نفر از دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اراک بود که با روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 284 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه سازگاری دو عضوی گراهام اسپانیر (1976)، پرسشنامه عدالت زناشویی غفاری (1392) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (1996) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و بهره گیری از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان دادکه عدالت زناشویی به اندازه 43.2 % و دلزدگی زناشویی به اندازه 26.3 % از تغییرات سازگاری زناشویی را پیش بینی نمودند (P<0.05). همچنین عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی در مجموع 52.4 % از تغییرات سازگاری زناشویی را پیش بینی نمودند (P<0.05).

  نتیجه گیری

  سازگاری زناشویی بر اساس عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی قابل پیش بینی است، با توجه به نتایج لازم است اقدامات سازمان یافته و مدونی توسط مراکز و سازمان های مرتبط با سلامت و نظام آموزش عالی در زمینه ارتقای سازگاری زناشویی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، عدالت زناشویی، دلزدگی زناشویی
 • سید علی اصغر سید ابراهیمی* صفحات 13-24
  زمینه و هدف

  امروزه اثرات آموزش های مثبت اندیشی و ذهن آگاهی بر کسی پوشیده نیست و می توان از اثرات مثبت آن بر آن را بر روی بیماران مشاهده نمود. با توجه به این موضوع پژوهش حاضر با هدف  بررسی اثر بخشی  درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال  شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی به روش نیمه آزمایشی انجام گرفت.

  روش پژوهش

  جامعه آماری این پژوهش بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ناشی از ترومای آسیب مغزی بودند که از میان آن ها 60 نفر برای این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب می شوند. این پژوهش بر پایه پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) اجرا شد. ابزار گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد تنظیم هیجان گارنفسکی (2001) و پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اندروز (1998) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماری توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله پیش آزمون بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری از نظر سطح تنظیم هیجان و مکانسیم های دفاعی وجود نداشت. اما پس از مداخله (آموزش مثبت اندیشی و ذهن آگاهی) به طور معنی داری بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به میانیگن های اصلاح شده حاصل از تحلیل کواریانس میتوان نتیجه گرفت آموزش مهارت های مثبت اندیشی و ذهن آگاهی موجب بهبود سطح تنظیم هیجان و بهبود مکانسیم های دفاعی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل میگردد.

  کلیدواژگان: آسیب مغزی، اختلال شخصیت مرزی، تروما، تنظیم هیجان، ذهن اگاهی، مثبت اندیشی، مکانسیم های دفاعی
 • مرضیه غلامی، طاهره نجفی فرد، سعید عباسی*، علی آقازیارتی صفحات 23-34
  زمینه و هدف

  علاقه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که برای اندازه گیری ارتباط فرد با افراد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. علاقه اجتماعی به معنای احساس تعلق و تعامل با دیگران است. هدف  از این پژوهش مقایسه علاقه اجتماعی دانش آموزان دیرآموز با همتایان عادی آن ها در شهر مشهد بود.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دیرآموز مشغول به تحصیل در مدارس عادی شهر مشهد بودند. نمونه ی این پژوهش شامل 145 دانش آموز مشتمل بر 73 دانش آموز عادی (27 پسر و 46 دختر) عادی و 72 دانش آموز دیرآموز (26 پسر و 46) که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی علاقه اجتماعی دانش آموزان از مقیاس علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی (SISIC) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد در بین دانش آموزان دیرآموز و عادی در نمره کل مقیاس و زیر مقیاس های علاقه اجتماعی از جمله مسیولیت پذیری- انجام تکلیف، ارتباط با مردم- همدلی، جرات و اطمینان، احساس برابری در مقابل کهتری- برتری تفاوت معنادار آماری (001/0>p) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  دانش آموزان دیرآموز از نظر علاقه اجتماعی در مقایسه با دانش آموزان عادی ضعیف تر هستند. این نتایج ضرورت توجه بیشتر به علاقه اجتماعی در کودکان دیرآموز را مطرح می کند.

  کلیدواژگان: علاقه اجتماعی، دانش آموز عادی، دانش آموز دیرآموز
 • سید مجتبی عقیلی*، پرستو یزدانی صفحات 35-47
  زمینه و هدف

   هیجان‌خواهی به عنوان یک خصیصه شخصیتی در گستره هیجانی، موضوعی بسیار قابل ملاحظه است که آثار مشهود و نتایج غیرقابل انکاری بر روابط بین فردی داشته و می‌تواند گوشه‌ای از مسایل مربوط به روابط خانوادگی را در قالب روابط عاطفی بین دو فرد که پیمان زناشویی می‌بندند، روشن کند. با توجه به اینکه در کشور ما برای بررسی هیجان طلبی جنسی زنان پرسشنامه‌ای مستقل و بومی که با شرایط اجتماعی و اسلامی مطابقت داشته باشد، وجود ندارد ضرورت دارد که پرسشنامه‌ای معتبر در این موضوع طراحی و ساخته شود. لذا هدف پژوهش حاضر، اعتبار سنجی پرسشنامه هیجان طلبی جنسی زنان در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود. 

  روش پژوهش

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع هنجاریابی بود، به این منظور از بین زنان آسیب دیده از خیانت شهرستان بجنورد 200 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه هیجان طلبی جنسی در زنان پاسخ دادند، در نهایت داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ تحلیل شدند. 

  یافته‌ها

  نتایج داده‌ها نشان داد که نسخه فارسی هیجان طلبی جنسی زنان در نمونه ایرانی دارای ساختار عاملی مورد تایید است. روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد تمامی عوامل از برازش بسیار خوبی برخوردار بودند (01/0>P). 

  نتیجه‌گیری

  در مجموع نتایج پژوهش، روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسشنامه هیجان طلبی جنسی زنان را تایید می‌کند؛ و بیانگر این مساله است که ابزار مناسب برای غربالگری در پژوهش‌های مرتبط می‌باشد.

  کلیدواژگان: هیجان خواهی، هیجان طلبی جنسی، خیانت زناشویی، زنان
 • شعله دربانی*، اباسط میرزایی صفحات 48-63
  زمینه و هدف

  ویروس کرونا اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. وقوع این پاندمی و اقداماتی که در جهت کنترل و قطع زنجیره انتقال این بیماری صورت گرفت گاها منجر به مشکلات روان شناختی متعدد می شود که اثرات طولانی مدتی برجای خواهد گذاشت و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.تاثیر شیوع یافتن بیماری های عفونی بر اختلالات روانی از چند جهت است. می تواند بر بیماری های روان که از قبل موجود است، تاثیر بگذارد. می تواند باعث ایجاد علایم روانی تازه در افراد به دنبال اثرات متقابل ایمنی و بیماری روانی شود. باعث ایجاد رنج در سرپرستان افراد آسیب دیده شود و باعث ایجاد انگ گردد.

  روش پژوهش

    پژوهش حاضر از نوع مروری است که به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه پیامدها و ارایه مداخلات روان شناختی در زمان پنومونی ویروس کرونا از اسفند 1398 تا شهریور 1399 با استفاده از کلیدواژگان ویروس کرونا، پنومونی، مداخلات روان شناختی در بحران ها، سلامت روان، کووید-19، پاندمیک و با جستجو در سایت های معتبر پابمد، ساینس دایرکت، اسکوپوس، گوگل اسکالر، پروکویست و همچنین پایگاه های داخلی همچون پایگاه جهاد دانشگاهی، ایرانمدکس و مگیران پرداخت. علاوه بر این، مقالاتی که به طور آنلاین توسط کمیسیون بهداشت ملی چین، مرکز ملی پیشگیری و کنترل بیماری ها و سازمان جهانی بهداشت منتشر شده بود، نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مجموع مرور 48 مقاله نهایی نشان داد که در زمان پاندمی کووید-19 اثرات روان شناختی منفی از جمله اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، استرس، اختلالات خواب و عصبانیت در کادر درمان و دیگر افراد درگیر با کووید-19 به طور معناداری افزایش یافته بود. همچنین با مرور منابع معتبر مشخص شد که پیامدهای روان شناختی بیماری کووید-19 در پرسنل درمانی و مراقبت های بهداشتی، مردم عادی، بیماران مبتلا، خانواده ی بیماران مبتلا و کودکان متفاوت است.

  نتیجه گیری

  در چشم انداز روان شناسی سلامت، راهبردهای مراقبتی برای طیف مختلف افراد و در نهایت، کاهش اثرات قرنطینه ارایه شده است. بر طبق مرور مطالعات انجام شده، مشخص شد که به طور کلی در زمان پاندمی کووید-19 شاهد کاهش سلامت روان افراد به خصوص کارکنان درمانی درگیر با این بیماری هستیم و لازم است مداخلات روان شناختی سریع، مداوم و به موقع صورت گیرد.

  کلیدواژگان: کووید-19، ویروس کرونا، بحران، کادر درمان، بهداشت روان
 • سیدعلی دربانی*، کامدین پارساکیا صفحات 64-76
  زمینه و هدف

  طلاق از استرس‌زاترین فقدان‌هاست و موجب آشفتگی‌های هیجانی و مشکلات رفتاری در افراد می‌شود. اگرچه پیامدهای منفی طلاق هر دو زوج را گرفتار می‌سازد اما طبق پژوهش‌ها، آسیب‌پذیری زنان بعد از طلاق بیش‌تر از مردان است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره مبتنی بر توانمندی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه انجام شد.

  روش پژوهش

   این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مطلقه‌ای بودند که به علت افسردگی به مرکز مشاوره مهرآور شهر تهران در نیمه دوم سال 1400 مراجعه کردند که از بین کسانی که نمره بالایی در نگارش دوم پرسشنامه افسردگی Beck (1996) به دست آورده بودند، نمونه‌ای به تعداد 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گواه (10 زوج) گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش، 10 جلسه مداخله مبتنی بر توانمندی اسمیت (2006) را به صورت گروهی دریافت و اعضای گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش به ابزار اندازه‌گیری پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از واریانس اندازه مکرر استفاده شد.

  یافته‌ها

   نتایج نشان داد که مشاوره مبتنی بر توانمندی میزان افسردگی (78/13=F، 006/0=P) زنان مطلقه را به طور معنی‌داری کاهش داد. و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد.

  نتیجه‌گیری

   بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مشاوره مبتنی بر توانمندی افسردگی زنان مطلقه را کاهش می‌دهد. از این رو پیشنهاد می‌گردد مشاورین از این رویکرد در جهت کاهش افسردگی زنان مطلقه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: مشاوره مبتنی بر توانمندی، افسردگی، زنان مطلقه
|
 • Maryam Fahimi, Davood Taghvaei* Pages 1-12
  Background and Aim

  The problem of marital adjustment is growing increasingly among people who have recently started living together, especially those who face educational problems and related conflicts in addition to the problems of other married people. Therefore, to reduce their adjustment problems, related factors should be identified. Therefore, the present study was conducted with the aim of predicting marital adjustment based on marital justice and marital burnout in married women.

  Methods

  The statistical population of the study included 1100 married female students of Arak Azad University who were selected by a convenience sampling method. Using Cochran's sample size determination formula, 284 people were selected as the sample. Data collection tools included Graham Spanier (1976) Dyadic Adjustment Questionnaire, Ghaffari Marital Justice Questionnaire (2013) and Pines Marital Burnout Questionnaire (1996). Data were analyzed using SPSS24 software and Pearson correlation and regression tests.

  Results

  The results revealed that marital justice predicted 43.2% and marital burnout predicted 26.3% of changes in marital adjustment (P <0.05). Also, marital justice and marital burnout predicted a total of 52.4% of changes in marital adjustment (P <0.05).

  Conclusion

  Marital adjustment can be predicted based on marital justice and marital burnout. According to the results, it is necessary to take organized actions by the organizations related to health and higher education system to promote marital adjustment.

  Keywords: Marital Adjustment, Marital Justice, Marital Burnout
 • Seyed Ali Asghar Seyed Ebrahimi* Pages 13-24
  Background and Aim

  Today, the effects of positive thinking and mindfulness training on anyone are not hidden and its positive effects on patients can be seen. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness and positive thinking therapy based on emotion regulation and defense mechanisms in people with borderline personality disorder in improving post-traumatic brain injury by quasi-experimental method.

  Methods

  The statistical population of this study was patients with borderline personality disorder due to traumatic brain injury, from which 60 people were selected for this study by cluster random sampling. This study was performed based on pre-test and post-test with a control group (30 in the experimental group and 30 in the control group). The data collection tools in the present study were the standard Garnfsky Emotion Regulation Questionnaire (2001) and the Andrews Standard Questionnaire (1998). Descriptive statistics and analysis of covariance were used to analyze the data.

  Results

  Based on the results obtained in the pre-test stage, there was no significant difference between the experimental and control groups in terms of emotion regulation level and defense mechanisms. But after the intervention (positive thinking training and mindfulness training) a significant difference was observed between the two groups.

  Conclusion

  According to the modified means of analysis of covariance, it can be concluded that training positive thinking and mindfulness skills improves the level of emotion regulation and improves defense mechanisms in the experimental group compared to the control group.

  Keywords: Mindfulness, Positive Thinking, Emotion Regulation, Defense Mechanisms, Borderline Personality Disorder, Trauma
 • Marzieh Gholami, Tahereh Najafi Fard, Saeid Abbasi*, Ali Aghaziarati Pages 23-34
  Background and Aim

  Social interest is one of the concepts used to measure a person's relationship with other people. Social interest means a sense of belonging and interaction with others. This study was a comparison of social interest of borderline with their normal counterparts in Mashhad.

  Methods

  The present study was a causal-comparative study. The statistical population of the study was borderline studying in normal schools in Mashhad. The sample of this study includes 145 students including 73 normal students (27 boys and 46 girls) and 72 borderline students (26 boys 46) Selected as available. The Social Interest Scale for Iranian Children (SISIC) was used to assess students' social interest. Multivariate analysis of variance was also used to analyze the data.

  Results

  The analysis of the findings showed that among late learners and normal students in the total score of the scale and subscales of social interest, including responsibility - homework, communication with people-empathy, courage and confidence, a sense of equality versus inferiority-Superiority of the difference There was a statistically significant difference (p <0.001).

  Conclusion

  Borderline students are weaker in terms of social interest than regular students. These results suggest the need to pay more attention to social interest in borderline students.

  Keywords: social interest, normal students, borderline students
 • Mojtaba Aghili *, Parastoo Yazdani Pages 35-47
  Background and Aim

   Emotion seeking as a personality trait in the emotional range is a very significant issue that has tangible effects and undeniable results on interpersonal relationships and can be a corner of family relationship issues in the form of emotional relationships between two people. To make a marriage contract. Considering that there is no independent and indigenous questionnaire in our country to examine women's sexual arousal that corresponds to social and Islamic conditions, it is necessary to design and build a valid questionnaire on this issue. Therefore, the aim of this study was to validate the Women's Sexual Emotion Questionnaire in women affected by marital infidelity. 

  Methods

   This study was a descriptive normative study. For this purpose, among the women affected by the betrayal of Bojnourd city, 200 people were selected by available sampling method and answered the sexual arousal questionnaire in women. The data were analyzed using confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha. 

  Results

   The results showed that the Persian version of female sexual arousal in the Iranian sample has an approved factor structure. The validity of the structure was evaluated using confirmatory factor analysis, which showed that all factors had a very good fit (P<0.01). 

  Conclusion

   In general, the results of the study confirm the desired validity and reliability of the Persian version of the Women's Sexual Emotion Questionnaire; And indicates that it is a suitable tool for screening in related research.

  Keywords: Excitement, Sexual Excitement, Marital Infidelity, Women
 • Shoaleh Darbani*, Abasat Mirzaei Pages 48-63
  Background and Aim

  Corona virus was first detected in Wuhan, China. The occurrence of this pandemic and the measures taken to control and cut the transmission chain of this disease sometimes lead to numerous psychological problems that will have long-term effects and its consequences continue. The impact of the spread of infectious diseases on mental disorders is in several ways. . It can affect pre-existing mental illness. It can cause new psychological symptoms in people following the interaction of immune and mental illness. Causes suffering in the caregivers of injured people and causes stigma.

  Research Method

  The present study is a review of studies on the consequences and presentation of psychological interventions during coronavirus pneumonia from March 2017 to September 2016 using the keywords Corona virus, pneumonia, psychological interventions in crises, mental health, Covid-19, pandemic and searched the reputable sites of Pabmed, Science Direct, Scopus, Google Scholar, ProQuest, as well as internal databases such as Jihad Daneshgahi, Iranmodex and Magiran. In addition, articles published online by the China National Health Commission, the National Center for Disease Control and Prevention, and the World Health Organization were reviewed.

  Results

  A review of 48 final articles showed that during the Covid-19 pandemic, negative psychological effects such as post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, stress, sleep disorders and anger in the treatment staff and other people with Covid-19 Was significantly increased. Also, by reviewing reliable sources, it was found that the psychological consequences of Covid-19 disease are different in medical and healthcare personnel, ordinary people, patients, patients' families and children.

  Conclusion

  In the perspective of health psychology, care strategies for a variety of individuals and, ultimately, reducing the effects of quarantine are presented. According to a review of studies, it was found that in general, during the Covid-19 pandemic, we see a decrease in mental health of people, especially medical staff affected by this disease, and it is necessary to make rapid, continuous and timely psychological interventions.

  Keywords: Covid-19, Corona virus, crisis, medical staff, mental health
 • Seyed Ali Darbani *, Kamdin Parsakia Pages 64-76
  Background and aim

  Divorce is one of the most stressful losses and causes emotional derangement and behavioral problems in individuals. Although the negative consequences of divorce tend to bind both couples, but based on studies, the vulnerability of women after divorce is greater than men; therefore, this study aimed to examine the effectiveness of strength-based counseling on the reduction of divorced women's depression.

  method

  This study is a quasi-experiment an was performed based on pretest and post-test with a control group (10 in the experimental group and 10 in 10 in the control group). The statistical population of this study was divorced women who attended to Mehravar counseling center of Tehran in the second half of 1400 because of their depression. The data collection tool in the present study was the Beck depression inventory 2 (1996). ANOVA with repeated measure was used to analyze the data.

  Results

  Based on the results obtained in the pre-test stage, there was no significant difference between the experimental and control groups in terms of depression. But after the intervention (Smith’s (2006) strength-based intervention) a significant difference (P = 0/006, F = 13.78) was observed between the two groups and this effect was sustained in follow-up stage.

  Conclusion

  According to results, it can be concluded that strength-based counseling reduces the level depression in divorced women. Thus, using this approach is suggested in order to reducing depression of divorced women.

  Keywords: Strength-based counseling, Depression, Divorced women