فهرست مطالب

روایت شناسی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1401)

نشریه روایت شناسی
سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فرزاد بختیاری مرکیه* صفحات 1-36

  موضوع رمان عادت می کنیم مسایل خانوادگی و روابط انسان هاست که در قالب انواع تعامل اجتماعی بینافردی شکل گرفته است. در این رمان، در بسیاری از موارد نمی توان با سطح ظاهری توصیف ها، نوع و وجوه تعامل شخصیت ها را که از عوامل اصلی شکل گیری روایت محسوب می شود، درک کرد. بر همین اساس، به قصد ابهام گشایی از وجوه و سطوح تعامل، به ویژه ابراز سلطه، روابط شخصیت های رمان از منظر روان شناختی و با تکیه بر نظریه شخصیت آدلر بررسی شده است. نتیجه نشان می دهد که از میان مولفه‏های این نظریه‏، علاقه اجتماعی، سبک زندگی، خود خلاق و عقده حقارت در گفتار و رفتار شخصیت‏های رمان نمودی آشکار دارد، برتری‏جویی بسیار کم رنگ است، غایت‏نگری تخیلی اصلا مشاهده نمی شود و شخصیت های رمان در تیپ‏های «تکیه دهنده گیرنده»، «سودمند اجتماعی» و «سلطه جو حکم فرما» جای می گیرند. قهرمان داستان و بیشتر نقش آفرینان شخصیتی «تکیه دهنده گیرنده» دارند؛ هرچند که برخی از آن ها نهایتا به تیپ «سودمند اجتماعی» می رسند. مصداق بارز تیپ «سودمند اجتماعی» سهراب زرجو و تنها شخصیت «سلطه جو حکم فرما» ماه منیر است. شخصیت آیه هم در هیچ یک از تیپ ها نمی گنجد. با این حساب، نوع «اجتناب گر» تنها تیپ شخصیتی است که در رمان دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: رمان عادت می کنیم، تیپ های شخصیتی، سلطه پذیری، سلطه جویی، سودمندی اجتماعی
 • زهرا پارساپور، هیوا حسن پور* صفحات 37-63

  سوران سرد یکی از رمان‏های حوزه دفاع مقدس است که یکی از شخصیت‏های اصلی آن، سینا، برپایه تعامل و پیوند او با طبیعت پردازش شده است؛ به گونه‏ای که بدون درنظر گرفتن طبیعت، نمی‏توان شخصیتی مانند سینا را در عالم واقع تصور کرد. این پژوهش به شیوه تحلیل محتوا درپی نشان دادن شیوه‏های پیوند شخصیت با طبیعت در رمان مذکور است. به عبارت دیگر، در این پژوهش به شخصیت‏پردازی در این رمان با تکیه بر نقد بوم‏گرا پرداخته شده است تا نشان دهد که طبیعت تا چه حدی در روایت و هویت بخشی به شخصیت‏های آن نقش ایفا می کند. براساس نتایج پژوهش، پیوند و ارتباط سینا با طبیعت باعث تعالی و به بیانی تقدس شخصیت او شده است. او طبیعت را درونی کرده است، زبان طبیعت را می‏فهمد و با عناصر و اجزای طبیعت از آبشار و کوه و حتی درنده‏ترین حیوانات ارتباط برقرار می‏کند. برای او رخدادهای طبیعت معنادار است و دایره دلالتی خاص خود را دارد. او بر ترس‏های محیط زیست در سایه فهم طبیعت غلبه می‏کند و طبیعت برای او در مقام هستی تنزل یافته نیست، بلکه زبان خاص خود را دارد. در نظر او، پیوند برقرار کردن با طبیعت عامل تفوق و برتری و درک نکردن آن عامل نابودی و مرگ است. درنهایت می توان گفت هستی سینا با طبیعت پیوند خورده و در سایه طبیعت هویت و تقدس یافته است.

  کلیدواژگان: سوران سرد، بوم‏گرایی، شخصیت‏پردازی، تقدس یافتگی، هویت یافتگی
 • احمد حیدری گوجانی، محسن ذوالفقاری*، حسن حیدری، حجت الله امیدعلی صفحات 65-107

  تجزیه هر پدیده به عناصر سازنده آن از نظر علمی با اهمیت است. «شخصیت» از مهم ترین عناصر سازنده رمان و چگونگی تفسیر شخصیت های داستان از اجزای اصلی تفسیر متن است. این پژوهش درپی واکاوی و تحلیل روان کاوانه شخصیت ها و شیوه‎های شخصیت پردازی در رمان روانی نامه وار قهوه سرد آقای نویسنده اثر روزبه معین است. روش پژوهش تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش با تحلیل کمیت های متغیر شخصیت ها به این شرح است: تحلیل روان کاوانه نوعی تفسیر متن و بررسی علل کنش های شخصیت هاست. شخصیت های اصلی این رمان، نوعی و نمونه پروتوتیپ افرادی هستند که روان گسیختگی و نابهنجاری های جهان پست مدرنیسم و ابزوردیسم، مانند شک اندیشی، معناباختگی، انکار حقیقت و واقعیت، علایم روحی رفتاری، توهم‎ها و هذیان های شخصیت های ضداجتماعی سوسیوپات، اسکیزویید و پارانویید، شیوه درمان و بهبود این بیماری ها و مکانیسم های دفاعی مانند خیال پردازی، پرخاشگری و فرار را که محرک و انگیزه کنش آنان است، ترسیم می کنند. کنش شخصیت ها متاثر از سایه یا جنبه های تاریک وجود آنان است. رمان روان شناسی قهوه سرد آقای نویسنده ترسیمی از آشفتگی ذهن انسان معاصر و جهان اطراف اوست.

  کلیدواژگان: شخصیت، قهوه سرد آقای نویسنده، تحلیل روان کاوانه، پست‎مدرنیسم
 • فاطمه دادبود، حسن بشیرنژاد* صفحات 109-141

  این جستار برآن است تا با بررسی فرایند گذر از الگوی کنشی و مربع معنایی به سوی مربع تنشی، به نحوه شکل گیری فرایند حسی ادراکی در روند داستان سرایی هزارو یک شب بپردازد تا پاسخی برای این مهم بیابد که چگونه کارکرد ساختار روایی تودرتو در هزارویک شب، از مربع معنایی پا فراتر می گذارد و به فرایند تنشی رخنه می کند، شرایط گفتمانی را تغییر می دهد و به تولید معناهای سیال و درنهایت به تنش گستره ای و فشاره ای می انجامد. در هزارویک شب، همه چیز از نقصان معنا آغاز می شود. بحران زدگی عاطفی که حاصل جبر بیرونی است، شهریار را به کنش گزار انتقام جو تبدیل می کند؛ اما با حضور راوی هوشمند، شهرزاد، فرایند روایی آغاز می شود. روایت، کارکرد رفع نقصان خود را در شیوه حضور راوی در کنار شهریار نشان می دهد. حضور مستمر راوی با گفتمانی معنادار، شرایط نابسامان را به تعلیق در می آورد و روایتگری به سیر استعلای معنایی و ایجاد تنش بین کنشگران اصلی سوق داده می شود. انفصال از ابژه انتقام و اتصال به ابژه ارزشی که پیوند شهریار با خود و هستی پیرامونش است، حرکتی جدید را تبیین می‏کند که درنهایت به تغییر و بازآفرینی نشانه ای می انجامد. شهرزاد با بهره گیری از زبان روایت، موقعیت نابسامان روحی شهریار را بهبود می بخشد و سرانجام با تزریق انژری در فضای گفتمانی باعث می‏شود تا شرایط تثبیت گردد و سپس به شرایط رهایی بخش تبدیل شود و شهریار درمقابل معنای جدیدی از زندگی و هستی قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: روایتگری، مربع معنایی، مربع تنشی، الگوی کنشی، داستان هزار و یک شب
 • رضا رفایی قدیمی مشهد، غلامحسین غلامحسین زاده* صفحات 143-184
  دستور شناختی، به مثابه یکی از جدیدترین رویکردهای مطالعه زبان، با تکیه بر مسئله شناخت و فرایندهای ذهنی، زبان را با چشم اندازی معنامحور و مبتنی بر داده های علوم تجربی و شناختی بررسی می‏کند. مدعای اصلی پژوهش حاضر کاربردی بودن مبانی دستور شناختی در بررسی شیوه روایت اشعار فارسی است. برای اثبات این مدعا، نخست تلقیات اساسی دستور شناختی در مواجهه با مقوله‏های دستوری تبیین و سپس کاربرد هریک از مقوله‏های دستوری در تحلیل شیوه روایت اشعار برخی از شاعران مشهور بررسی شده است. دستور شناختی با اصالت بخشیدن به مسئله زمان، مقوله‏های دستوری را برمبنای پویایی و فرایندی بودن دسته‏بندی می‏کند. از آنجا که مقوله فعل یکی از ارکان شعر فارسی است، شیوه ویژه مقوله‏بندی دستور شناختی می‏تواند شیوه روایت شعر را به شکلی ویژه و شناخت‏محور تحلیل کند. همچنین مقوله‏های زیرشاخه اسم و صفت، شامل صفت فاعلی و مفعولی، بیشترین نقش را در شیوه روایت ایفا می‏کند. اقتراح درباره مدعای مطرح شده و بررسی صحت مدعا و آزمایش آن در متون شعر فارسی، دستاوردهای اصلی پژوهش حاضر است.
  کلیدواژگان: زبان‏شناسی شناختی، دستور شناختی، مقوله‏های دستوری، شعر فارسی، تحلیل شعر
 • وحید سجادی فر، موسی پرنیان* صفحات 185-218

  پادگفتمان ها پاره گفتارهایی حمایتی با ساختاری متاثر از موتیف هایی همچون فرهنگ، آداب و سنن قومی و تباری، شرایط خاص زمانی و مکانی، و اعتقادات دینی، آیینی و اساطیری است که با ایجاد هاله های معنایی، هسته نظام گفتمانی در روایت را به گونه های مختلف تقویت و حمایت می کند. در این میان، پادگفتمان ها با موتیف های دینی و آیینی از پربسامدترین گونه های پادگفتمان در زبان و فرهنگ عامیانه ایرانی است که با توجه به تاثیر مستقیم زبان و فرهنگ بر ساختار روایتی قصه های عامیانه ایرانی، این نوع پادگفتمان ها در قصه ها نیز نمودهای فراوانی دارد که شناخت گونه ها و بسامد آن ها و نیز چگونگی کارکرد این رفتارهای پشتیبان در قصه های عامیانه، روشن کننده ابعاد تازه ای از ماهیت پادگفتمان ها و نقش آن ها در پیشبرد روایت خواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی و کاربردی و با رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی انجام شده، نمود و کارکرد پادگفتمان های دینی و آیینی در 35 قصه کوتاه عامیانه از کتاب گل به صنوبر چه کرد؟ اثر سید ابوالقاسم انجوی شیرازی بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که یازده گونه از پادگفتمان های دینی و آیینی رایج در زبان و فرهنگ عامیانه در این روایت ها نیز نمود یافته که اصل کنش، به عنوان هسته نظام گفتمانی، در این روایت ها را با کارکردهایی القایی (دو مورد)، ایجابی (شش مورد) و القایی ایجابی (3 مورد) حمایت معنایی کرده اند. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که پادگفتمان «اعداد مقدس» و پادگفتمان های «توبه» و «نذر کردن» به ترتیب پربسامدترین و کم بسامدترین گونه های پادگفتمان دینی و آیینی در این روایت هاست.

  کلیدواژگان: روایت، هسته نظام گفتمانی، پادگفتمان های دینی و آیینی، کارکردها، قصه های عامیانه کوتاه ایرانی
 • فریبا شکرالله پور، محمدعلی گذشتی*، علی عباسی صفحات 219-248

  روایت شناسی از فنونی است که در قالب ساختارهای روایی به شکل های مختلف در متون ادبی متجلی می شود. در این پژوهش، به تحلیل ساختارهای روایی فیلم نامه «جدایی نادر از سیمین» (از تخریب تا ترمیم) پرداخته شده است. تفاوت در نحوه بصری روایت ها در این تحقیق به شکل بدیعی مورد توجه قرار گرفته است. با به چالش کشیدن قدرتمند، معنادار، پرتنش و نیز پرسش برانگیز روایت، نویسنده فیلم نامه سیر تازه ای را رقم می زند و به آرامی و به طور مستمر به القای معانی و حل معما ها می پردازد. هدف اصلی پژوهش ضمن بررسی ساختارهای روایی در فیلم نامه «جدایی نادر از سیمین»، تبیین چگونگی هم زیستی تخریب و ترمیم و عوامل و ابزار مورد استفاده در این راستاست. سوال تحقیق هم این است که چگونه در ساختار روایی فیلم نامه «جدایی نادر از سیمین» تخریب و ترمیم هم زیستی دارند و یکدیگر را پوشش می دهند. فرضیه مقاله این است که عنصر تخریب و ترمیم در تقابل با هم قرار ندارند و همدیگر را نفی نمی کنند؛ بلکه رابطه دوجانبه دارند و در مسیر پیشرفت روایت، لازم و ملزوم اند.

  کلیدواژگان: روایت شناسی فیلم، تخریب و ترمیم، نظام چالشی روایت، گسست و پیوستار، فیلم جدایی نادر از سیمین
 • شهریار شکرپور، فریبا ازهری* صفحات 249-285

  کتاب فتح نامه محل رویارویی دو فرهنگ و دین متفاوت است. این کتاب مجالی را جهت بحث و گفت وگو درباره نحوه ارتباط دهی نشانه ها و معانی آ ن ها با همدیگر در یک تصویر فراهم می کند. به نظر می رسد برخی از نشانه های تصویری به کاررفته در آثار به همراه روایت در تعیین هویت نگاره ها مهم باشد. در این پژوهش، تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و منابع کتابخانه ای، نگاره های کتاب فتح نامه ی نسخه موزه بریتانیا با رویکرد نشانه شناسی دریدا بررسی و تحلیل شده است. در این امر، کاربست راهبرد واسازی دریدا در خوانش و تحلیل نگاره های مورد بحث برای پی بردن به هویت دوگانه کتاب امکان پذیر بوده و به دلیل کم اقبالی پژوهشگران به این حوزه، ضرورت تحقیق در این زمینه احساس می گردد. هدف پژوهش دستیابی به نحوه معنا دهی به هویت دوگانه نگاره های کتاب فتح نامه و ارتباط نگاره های این کتاب با ویژگی های تصویری نگارگری دوره صفوی است. پرسش تحقیق این است که چه عامل یا عواملی به تولید هویت دوگانه در این اثر می انجامد. براساس یافته های مقاله مشخص گردید پاررگون، روایت، نشانه های تصویری و بافت چهار عاملی هستند که موجب تولید هویت دوگانه در اثر می شود و نقش پاررگون و روایت از همه پررنگ تر است.

  کلیدواژگان: تصویر، روایت، هویت، فتح نامه، نظریه واسازی دریدا
 • فاطمه فرسیابی، تراب جنگی قهرمان*، اکرم گلشنی صفحات 287-332

  توصیف شناسی توصیف را نه بخشی ناچیز از روایت، بلکه دیدگاهی مستقل و چشم اندازی وسیع درباره آنچه پیش تر روایت شناسان مطرح کرده بودند، درنظر می گیرد. این نظریه با طرح دستگاهی کاربردی برای تحلیل عملی متن اعم از نظم و نثر و یا داستان و ناداستان براساس مبنایی نظری و فکری پی ریزی شده است تا از دریچه ای تازه نگاهی نو بر ادبیات بیفکند. توصیف شناسان بر آن اند که شناسایی بسیاری از زیبایی‏ها و ویژگی‏های متن ادبی از خلال بررسی شگردها و شیوه‏ها و ریزه کاری های کاربرد توصیف امکان‏پذیر است. در گذشته، توصیف فقط عنصری ایستا در روایت بود که موجب توقف یا دست کم کند شدن سرعت حرکت روایت می شد و کارکرد عمده آن نمایش صحنه و توضیح موقعیت داستان بود؛ اما امروزه توصیف شناسان با نگاه دقیق تر، از جزییات بیشتری درمورد ساختار و محتوا، پویایی و ایستایی، سبک و کارکردهای شناختی توصیف آگاهی یافته اند که هرکدام دارای زیرمجموعه هایی است؛ این جزییات نقش حساس توصیف در متن را نشان می دهد. هدف این تحقیق نشان دادن انواع توصیف در رمان تاریخی لازیکا با تکیه بر نظریات توصیف شناسی است. کوشش شده است که نمونه ها و شواهد منحصرا از این رمان نباشد و در موارد لزوم، به سایر رمان های تاریخی هم عصر با اثر مورد بررسی هم استناد شود. از رهگذر این نگاه تطبیقی، نتایجی همچون وجود توصیف های پنهان درمقابل توصیف های صریح و ضمنی، توصیف های پیوسته دربرابر توصیف های گسسته، هم پایه بودن توصیف های عینی و ذهنی، کاربرد توصیف های شناختی و بسیاری دیگر از اقسام توصیف حاصل شد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی و تطبیقی انجام شده است.

  کلیدواژگان: توصیف، توصیف شناسی، ساختار، محتوا، کارکردهای توصیف، رمان تاریخی، لازیکا
 • زهرا فرید، رقیه رستم پور ملکی* صفحات 333-372

  توجه به تفاوت‏های زنان و مردان از اواخر دهه شصت میلادی بر اثر تغییرات عمیق اجتماعی و رواج جنبش‏های فمینسیتی شکل گرفت و مفهوم زبان و جنسیت به یکی از مفاهیم رایج پژوهشگران در حیطه جامعه شناسی زبان تبدیل شد. یکی از نظریه‏های نوین در حوزه زبان و جنسیت نظریه رابین لیکاف (1975)، جامعه شناس معروف است. از نظر وی، میان جایگاه زنان در جامعه و کاربرد زبان نزد این جنس ارتباط وجود دارد و نابرابری در منزلت اجتماعی مردان و زنان به نابرابری زبان سرایت کرده و باعث تفاوت سبک زنان و مردان در سخن گفتن شده است. این مقاله قصد دارد با روش توصیفی تحلیلی و آماری و براساس مطالعات زبان شناسی اجتماعی به ویژه نظریه لیکاف و متغیرهای آن، به کارکرد زبان و ویژگی‏های زبانی شخصیت‏های زن در رمان طیور ایلول نوشته امیلی نصرالله، نویسنده معاصر لبنانی، بپردازد تا میزان مطابقت زبان شخصیت های زن و مرد با مولفه‏های لیکاف را مشخص نماید. داده‏های پژوهش نشان می دهد امیلی نصرالله با استفاده از واژگان زنانه، تشدیدکننده‏ها، تردیدنماها، رنگ‏واژه‏ها، سوگندواژه ها و واژگان احساسی در حوزه واژگانی، و کاربرد جملات نیمه تمام، جملات پرسشی بیشتر به شکل حدیث نفس و جملات امری و تعجبی در حوزه نحوی، توانسته سبک نوشتار زنانه خود را حفظ کند و در ایجاد زبانی متناسب با جنسیت شخصیت ها تا حد زیادی موفق عمل نماید. گم گشتگی هویتی زنان این داستان باعث ایجاد ضعف زبانی در آن ها شده و ناسازگاری برخی متغیرها با نظریه لیکاف به دلیل بی سوادی و یا نقش خود زنان در بازتولید اعتقادات خرافی بوده است.

  کلیدواژگان: زبان، جنسیت، رابین لیکاف، امیلی نصرالله، طیور ایلول
 • ابراهیم کنعانی*، فرشته صادقی صفحات 373-405

  در مقاله پیش روی به‏منظور بررسی نظام روایی پروتز در داستان «داش آکل» صادق هدایت، ابتدا به تعریف پروتز و کارکردهای روایی آن پرداخته می‏شود و در ادامه بحث، با بهره گیری از همین دیدگاه که مبتنی بر نظریه امبرتو اکو است، تاثیر آن بر نظام روایی داستان مزبور واکاوی می‏شود. همچنین این مسئله مهم تبیین می گردد که ابژه‏های عشق، رجزخوانی، دروغ، سوگند، رقابت و وصیت، از طریق کارکردهای جایگزینی، افزایشی و گستره‏بخشی، قابلیت پروتزی می یابد و باعث تغییر نظام روایی داستان می شود. بر‏اساس این، هدف اصلی پژوهش تبیین شرایط تحول و دگردیسی شخصیت داش آکل از یک لایه شخصیتی به لایه ای دیگر برمبنای سه وجه جایگزینی، افزایشی و گستره‏بخشی است. درواقع در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، وجوه مختلف شخصیت داش آکل در ارتباط با فرایند استعاره سازی و کارکردهای سه‏گانه مورد نظر اکو بازنمایی می شود. بررسی‏ها نشان می‏دهد به‏واسطه کارکرد پروتزی ابژه‏ها، فرایندی کنشی و وجهی از شخصیت اصلی جایگزین فرایند کنشی دیگر و یا وجهی دیگر از آن شخصیت می گردد. همچنین این کارکردها سبب شد تا شاهد نوعی استحاله شخصیت از سطحی‏ترین لایه تا عمیق‏ترین و پرمعناترین لایه باشیم.

  کلیدواژگان: نظام روایی، پروتز، «داش آکل»، دروغ روایی، امبرتو اکو
 • مرضیه لطفی، فردوس آقاگل زاده*، بهرام مدرسی، حیات عامری صفحات 407-458

  برای شناسایی و درک بهتر آثار پوچ‏نما، به تبیین و درک کامل مولفه‏هایی ازقبیل سکوت نیاز است تا مضمون و پیام نویسنده به‏درستی درک شود. واکاوی و درک مفهوم سکوت به جای گفتار به غنای تفسیر و نقد این گونه آثار کمک شایانی می کند و در درک بهتر آثار ادبی و پیام نویسنده راه‏گشاست. در این پژوهش، تلاش شده است کارکرد گفتمانی سکوت و انواع آن براساس اصول شش گانه یاکوبسن در چارچوب نظری افرات (2008) در روایت پوچ‏نمایی بررسی شود تا با مطالعه انواع سکوت، اهمیت و ضرورت آن در به تصویر ‏کشیدن پوچ‏نمایی در گزیده‏ای از آثار پوچ نما نشان داده شود. در این تحقیق، مولفان به این موضوع پرداخته اند که چگونه نویسندگان پوچ‏نما سکوت را به‏عنوان ابزاری برای نشان دادن هبوط انسانی، تنهایی و انزوای افراد به کار می‏گیرند و زبان را عامل نارسایی برای بیان مضمون پوچ‏گرایی می‏نمایانند. پیکره تحقیق این تحلیل عبارت است از: در انتظار گودو، آخر بازی، هوای سرد، اتاق و بوف کور. گردآوری داده‏ها به شیوه کتابخانه‏ای و روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا و توصیفی است. پژوهش نشان می‏دهد که سکوت برگرفته از آثار پوچ‏نما تردید، انتظار، سرکوب، انزوا، ترس، بی‏هدفی، یاس، درماندگی و ناکارآمدی زبان را که به مقوله پوچی ختم می‏شود، به تصویر می‏کشد. نتیجه این پژوهش دست‏ یافتن به اشکال مختلف سکوت در سبک ادبی پوچ‏نمایی و مشخص‏ کردن خطوط فکری نویسندگان پوچ‏نما در به کارگیری سکوت جهت بازنمایی ناگفته‏های این گونه آثار پست‏مدرن است که درنتیجه آن خواننده موفق به خوانش متون پوشیده و غامض این آثار می‏شود.

  کلیدواژگان: زبان‏شناسی، گفتمان ادبی، یاکوبسن، افرات، پوچ‏نمایی، سکوت
 • شمسی واقف زاده*، مریم قربانعلی صفحات 459-489
  رویکرد ریزوماتیک دلوز برهم زننده نظم پایگانی ساختار اندیشه ورزی است و بر چهار اصل اتصال، بس گانگی، گسیختگی و نقشه نگاری استوار است. «شدن» در دیدگاه دلوز نقش محوری دارد و برای تبیین آن، از ریزوم کمک می گیرد. ریزوم یک فضای غیرسلسله مراتبی است که در آن تمامی نقاط اتصال درهم تنیده اند. در این مقاله، سعی شده با روش توصیفی تحلیلی علاوه بر بررسی این رویکرد به عنوان یکی از نظریه های اصلی پست مدرنیست و اثبات کاربست آن در تحلیل رمان الثلج یاتی من النافذه، هریک از اصول ریزوماتیک در رمان واکاوی و توانایی داستان پردازی نویسنده طبق این اصول سنجیده شود. فرض این است که رویکرد ریزوماتیک را می توان فراهم کننده فرصتی در ادبیات برای تحلیل رمان های پست مدرنیسم دانست و دیگر اینکه خوانش دلوزی بر درک خواننده از رمان تاثیر بسزایی دارد. این پژوهش رمان الثلج یاتی من النافذه را نوعی ریزوم می داند که از ساختار سلسله وار پیروی نمی کند و از برخی ویژگی های رمان پسامدرن مانند بی ثباتی درونی داستان، ساختار پیچیده و آشفته، فقدان انسجام و قاعده گریزی برخوردار است. حنا مینه شخصیت اول رمان خود، فیاض، را فردی کوچنده معرفی می کند که همواره درحال «شدن» است و از تمرکز در یک مکان دوری می کند. این رمان درپی معناسازی و دیکته کردن آن به خواننده نیست، بلکه ریزوم وار تجربه ای بدیع در اختیار خواننده قرار می دهد و موقعیت احساسی و شناختی جدیدی برای او ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: ریزوماتیک، ژیل دلوز، صیرورت، حنا مینه، الثلج یاتی من النافذه
 • سید باقر یحیی زاده، فروغ کاظمی* صفحات 491-526
  درک هر گفتمان صرفا فهم ساده ای از متن یا معنای آن نیست. هر متن درون بافت مشخصی تولید و درک می شود. در پژوهش حاضر، شیوه تولید گفتمان و روابط بیناگفتمانی در برخی از حکایت های مولانا از منظر تحلیل گفتمان انتقادی بررسی شده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که در حکایت‏های مولانا مرز گفتمانی برداشته شده و از طریق رابطه‏ای دیالکتیکی، هر گفتمان در گفتمانی دیگر انعکاس یافته و سپس به عرصه انتقادی راه گشوده است. پرسش تحقیق عبارت است از: در چه شرایطی تعامل و تطابق صورت‏های بیانی و محتوایی منجر به تولید بیناگفتمانی در حکایت‏های مولانا می‏گردد. داده‏ها از حکایت های مثنوی و دیوان شمس گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روابط بیناگفتمانی در تولید نظام گفتمانی مورد نظر مولانا در حکایت هایش چگونه قابل مشاهده و تبیین است. برمبنای تحلیل ها، شیوه های مختلف تولید روابط بیناگفتمانی از طریق تعامل صورت های بیانی و محتوایی در حکایت ها خلق می شود. مولانا در این حکایت ها از متن اصلی داستان فراتر می رود، مرز بین حکایت ها را فرومی ریزد و یک فضای بیناگفتمانی را از طریق انتقال گفتمانی در گفتمان دیگر خلق می کند تا مضامین عرفانی را در بافت موقعیتی مناسب به کار ببرد. این بیناگفتمانی ها محصول گفتمان عرفانی مولانا است که در قالب ارجاع به کنشگر، ارجاع به رویداد مشابه، اشاره و یادآوری و انتقال استدلال‏های اصلی شکل گرفته است. در این مقاله، ایدیولوژی و اندیشه مولانا در آفرینش حکایت ها بیش از پیش نمایان و هویت عرفانی او به خوبی بازنمایی شده است. مولانا با توانایی خارق العاده اش گفتمان های مختلف را در حکایت ها بازتولید و روابط بیناگفتمانی را منعکس کرده است.
  کلیدواژگان: تحلیل ‏گفتمان انتقادی، رویکرد فرکلاف، روابط بیناگفتمانی، حکایت های مولانا
 • مریم یوران، علی کریمی فیروزجایی*، زهرا ابوالحسنی چیمه صفحات 527-559
  مطالعه تطبیقی محتوای کتب درسی روشی مناسب برای درک تفاوت ها و تشابهات فکری، فرهنگی، هویتی، تعلیم و تربیت و ساختارهای اساسی موجود در نظام تعلیم و تربیت ملت های مختلف با رویکرد الگوی نشانه معناشناسی گفتمان است. هدف این پژوهش استفاده از مدل نشانه معناشناسی گرمس در تحلیل روایی کتب درسی بخوانیم ایران با کتب زبان ژاپنی مقطع ابتدایی در سال 9697 و تبیین انواع نظام های گفتمانی است. از بین بیست داستان تحلیل شده، چهار داستان از هر دو کشور به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. سوال اساسی پژوهش این است که چگونه روایت می تواند براساس دو بعد کنشی و شوشی، نظام تعلیمی دو کشور ایران و ژاپن را از یکدیگر جدا کند و چگونه جریان سیر تحول هویت و کارکرد فرهنگ را براساس ویژگی های نشانه معناشناسی تبیین می نماید. نتایج حاکی از این است که به دلیل تفاوت های فرهنگی، اعتقادی، آموزشی و تربیتی دو کشور، نظام های گفتمانی متفاوتی در داستان هایشان وجود دارد. ژاپن دارای مذهب شینتو بدون رهبر و کتاب آسمانی ا ست و ایران دارای دین اسلام با کتاب آسمانی قرآن کریم است. از لحاظ هویت، ژاپن کشوری با هویت جمعی و ترکیبی بدون توسل به اعتقادات است؛ درحالی که هویت در ایران به صورت فردی و با اتکا و توسل به مفاهیم مذهبی است. همچنین اسطوره ها در ژاپن بیشتر مفاهیم تلاش و کوشش جمعی را القا می کنند؛ اما در ایران مفاهیم فردی نظیر شجاعت، پهلوانی و خیر و شر را توضیح می دهند. درنتیجه این تفاوت ها باعث دگردیسی و تغییر در نظام کنشی و شوشی در داستان های کتب درسی و کشیده شدن داستان های زبان ژاپنی به سمت نظام گفتمانی کنشی و کتاب «بخوانیم» به سمت نظام شوشی می شود.
  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی گفتمانی، سپهرنشانه ای، داستان های کتاب درسی ایران و ژاپن، دوره ابتدایی
|
 • Farzad Bakhtiari Markiye * Pages 1-36

  The subject of the novel "We Get Used to It" is about family issues and human relationships, which is shaped in the form of various interpersonal social interactions. In this novel, in many cases, it is not possible to understand the type and aspects of the characters' interaction with the appearance of the descriptions, which are the main factors in the formation of the narrative. Accordingly, in order to obscure the aspects and levels of interaction, especially the expression of dominance, the relationships of the novel's characters have been examined from a psychological perspective based on Adler's theory of personality. The result shows that among the components of this theory, social interest, lifestyle, self-creation and inferiority complex are evident in the speech and behavior of the novel's characters. Supremacy is very low, imaginative teleology is not observed at all, and the characters of the novel fall into the types of "relier-relied", "socially beneficial" and "domineering-ruling". The protagonist and most of the actors have a “relier-relied” personality; however, some of them eventually reach the "socially beneficial" type. A clear example of the "socially beneficial" brigade is Sohrab Zarjoo and the only "domineering-ruling" figure is Mah-monir. The character of the Ayeh does not fit into any of the types. On this account, the "avoidant" type is the only character type not found in the novel.

  Keywords: Getting Used to, Personality Types, Dominance, Social Beneficiality
 • Zahra Parsapoor, Hiva Hasanpoor * Pages 37-63

  Soorane sard is one of the sacred defense novels that one of its main characters, Sina, is based on its interaction with nature. So that no character like Sina can be considered in the real world without considering nature. This research, through content analysis, seeks to show how personality is linked to nature in this novel. In other words, in this study, the characterization of this novel is based on eccentric criticism. To show to what extent nature can play a role in identifying and characterizing its characters. The results show that Sina's connection with nature has elevated her personality and, in other words, the sanctity of her personality. He has internalized nature, He understands the language of nature, Communicates with the elements of nature from waterfalls, mountains and even the most predatory animals, For him, the events of nature are meaningful and have their own meaning, He overcomes environmental fears in the light of understanding nature, Nature is not degraded to him as being, but has its own language And linking to it is the cause of superiority and failure to understand it is the cause of destruction and death. Finally, the existence of Sinai is linked to nature and in the shadow of nature it becomes identified and sanctified.

  Keywords: Soorane sard, Eccentricity, Personalization, holiness, identity
 • Ahmad Heidari Goujani, Mohsen Zolfaggary *, Hasan Haidary, Hojjat Allah Omidali Pages 65-107

  Psychoanalytic analysis of the character element in the author's cold coffee novel Abstract The breakdown of any phenomenon into its constituent elements is scientifically important. "Character" ‌ is one of the most important building blocks of the novel and how the characters of the story are interpreted are the main components of the interpretation of the text. This research seeks psychoanalytic analysis and analysis of the characters and characterization methods in the psycho-letter novel "Mr. Writer's Cold Coffee" by "Roozbeh Moin". The research method is analytical-descriptive and the method of data collection is library studies. The findings of this study with the analysis of the variable quantities of the characters are as follows: Psychoanalytic analysis is a kind of interpretation of the text and the study of the causes of the actions of the characters. The main characters of this novel are a prototype of people who suffer from psychosis and abnormalities in the world of postmodernism and absurdism, such as skepticism, meaninglessness, denial of truth and reality and psycho-behavioral symptoms, delusions and delusions of Sociopido's anti-social characters. They describe the treatment and improvement of these diseases and the defense mechanisms such as daydreaming, aggression, escape, etc. that motivate and motivate their action. The actions of the characters are influenced by the shadow or dark aspects of their existence. The novel Cold Coffee Psychology is a depiction of the turmoil of contemporary man and the world around him. Keywords: personality, author's cold coffee, psychoanalytic analysis, postmodernism.

  Keywords: character, Mr. Writer's Cold Coffee, Psychoanalytic Analysis, Postmodernism
 • Fatemeh Dadbood, Hassan Bashirnezhad * Pages 109-141

  This survey attempts to demonstrate how the perception-sense process has been formed in the narration- process of One Thousand and One Nights via the study from Action Pattern and Semantic Square to Tension Square to find out how the function of story-into-story narrative structure in One Thousand and One Nights has passed from the Semantic Square and penetrated into the Tension Process, transformed the discursive condition, led to produce the fluid meanings and ultimately made up the tension of the Extensity and Intensity. In One Thousand And One Nights, everything has commenced from a deficiency. Emotional crisis that made Shahriyar as a vindictive actor, appeared due to the external oppression; but the narration process has begun by the presence of Sharzad as an intelligent narrator. Narration has displayed its function as elimination of deficiency via the presence of the narrator along with Shahriyar . The continual presence of narrator with her purposeful discourse has been suspending the abnormal condition, and the narration- process has led to semantic transcendence and created tension between the main actors. Disjunction from the revenge object and conjunction to the valuable object that have reprodued the relationship between Shariyar and his existence, clarifies a new movement and at last causes the transformation and reproduction of signs. Shahrzad has transformed the abnormal psychic condition of Shahriyar by means of the narrative language and ultimately, the injection of energy into the discursive space caused to change the stable and contracted situation into the redemptive situation .

  Keywords: Narration, Semantic Square, Action Pattern, One Thousand, One Nights Tale, Tension Square
 • Reza Refaee Ghadimi Mashhad, Gholamhosein Gholamhoseinzade * Pages 143-184
  Cognitive Grammar as one of the newest approaches to the study of language, based on the cognition and mental processes, examines language with a conceptual and novel perspective. The main claim of the present study is the applicability of cognitive grammatical categories in the study of Persian poetry narration. To prove this claim, first the basic theories of cognitive grammar in the face of grammatical categories are explained and then the application of each grammatical category in the analysis of the method of narration of the poems of some famous poets has been studied. The results of the present study show that grammar classifies grammatical categories based on dynamicity and process by giving originality to the time. Since the category of verb is one of the pillars of Persian poetry, the special method of cognitive grammatical categorization can analyze the method of narration of poetry in a special and cognitive way. Also, the sub-categories of nouns and adjectives play the most important role in the narrative method.
  Keywords: Cognitive Linguistics, cognitive grammar, grammatical categories, Persian poetry, Analysis of poetry
 • Vahid Sajjadifar, Musa Parnian * Pages 185-218

  Counter-discourses are supportive discourses with a structure influenced by motifs such as: cultural, religious, ritual, mythological, which support the core of the discourse system in the narrative in various ways by creating semantic auras. Among them, counter-discourses with religious and ritual motifs are among the most frequent types of counter-discourses in Iranian folk language and culture. Due to the direct influence of language and culture on the narrative structure of Iranian folk tales, As well as how these supportive behaviors work in folk tales, it can shed light on new dimensions of the nature of counter-discourses and their role in advancing the narrative. In this research, which is an analytical and applied method with a sign-semantic approach to discourse, an attempt has been made to study and analyze the appearance and function of religious and ritual counter-discourses in 35 short folk tales from the book "Gol to Sanobar" by Seyyed Abolghasem Anju Shirazi. The results of this study indicate that 11 types of religious and ritual counter-discourses common in popular language and culture are also reflected in these narrations that the principle of action; As the core of the discourse system in these narratives with inductive (2 cases), positive (6 cases) and inductive-positive (3 cases) functions; They have also given semantic support. This study also shows that the counter-discourses of "sacred numbers" and the counter-discourses of "repentance" and "vowing" are the most frequent and least frequent types of religious and ritual counter-discourse in these narrations, respectively.

  Keywords: narrative, the core of the discourse system, religious, ritual counter-discourses, Functions, short Iranian folk tales
 • Fariba Shokrollahpour, Mohamad Ali Gozashti *, Ali Abasi Pages 219-248

  Narratology is one of the techniques that is manifested in the form of narrative structures in different forms in literary texts. In this study, the narrative structures of the screenplay of (( Nader separation from Simin)) from destruction to restoration have been analyzed .The difference in the visual style of narratives in the research It has been considered in a new way. By challenging the powerful, meaningful and stressful as well as questioning the narrative, the screenwriter figures out a new course and slowly and continuously instills meanings and solutions of puzzles. The main purpose of the research, while examining the narrative structures in the screenplay of (( Nader Separation from Simin)), is to explain how the coexistence of destruction and restoration and the factors and tools used in this regard. The research question is as follows: Do they coexist and cover each other? Therefore, in this regard, the article assumes that the elements of destruction and restoration are not in opposition to each other and do not negate each other, but have a mutual relationship with each other and are necessary to each other and are not enemies.

  Keywords: NARRATISTICS IN FILM, DESTRUCTION, RESTORATION, NARRATIVE STRUCTURE OF SCREENPLAY, STRUCTURE OF, (( NADER SEPARATION FROM SIMIN )) FILM
 • Shahryar Shokrpour, Fariba Azhari * Pages 249-285

  the book of Fatahnameh is a place where two different cultures and religions meet. This book provides an opportunity to discuss how signs and their meanings relate to each other in image. It seems that some of the visual cues used in the works along with the historical narrative are important in determining to identity of the paintings. In this research, an attempt is made to study and analyze the paintings of the book of Fatahnameh being kept in the British Museum's with a semiotic approach by descriptive-analytical method and Collecting data and studying the library resources. In this regard, using Derrida's deconstruction strategy in reading and analyzing the drawings in question to understand the dual identity of the book was considered as possible way, and due to the low luck of researchers in this regard, it necessitates doing research on it. The aim, is to achieve making sense of the dual identity of the drawings in the book of Fatahnameh and the connection of the drawings of this book with the pictorial property of Safavid period painting. The factor or factors that lead to the production of dual identity in this work is a question that is answered through the present research. Based on the findings of the study, Pargon, narrative, visual cues, and texture are the four factors that produce a dual identity in the work, and the role of Pargon and narrative is the most colorful.

  Keywords: image, narrative, identity, Fatahnameh, deconstruction of Derrida
 • Fateme Farsiabi, Torab Jangi *, Akram Golshani Pages 287-332

  Descriptology considers description not as a small part of the narrative, but as an independent view and a broad perspective on what narratologists have previously proposed. This indigenous theory is not only a practical device for the practical analysis of the text - both poetry and prose, and fiction and non-fiction - but is based on a theoretical and intellectual basis for a new look at literature from a new perspective. Descriptoligists believe that many of the beauties and features of a literary text are possible by examining the techniques and methods and details of descriptive application. In this regard, the historical novel Lazika by Heidar Ali Kamali (1348-1248 AH) due to its textual capability and special narrative-descriptive features, has a good capacity for application, critique and development of descriptive theory. In addition to introducing the theory and the text under study, this article tries to analyze the place of description in Lazika novel in a structuralist-leaning way and, in addition to explaining, evaluating and completing the theory, tests its practical applicability in text criticism.

  Keywords: Description, descriptology, narrative, Lazika
 • Zahra Farid, Roghayeh Rostampour Maleki * Pages 333-372

  Due to the profound social changes & the prevalence of feminist movements, attention was paid to differences in females and males at the end of 60th century (BC) then, “Language” and “Gender” became one of the common concepts of researchers in the context of sociology of language. One of the modern theories in the context of language and gender is Robin Lakoff’s – the famous Sociologist (1975). He believes that there is a relationship between females’ place in the society and the use of language to this gender. According to Lakoff, inequality in male and female social status has spread to the language inequality, which has led to the difference speech styles of women and men. The present article intends to study the function of language and linguistic features of women characters in the novel “The Bird of September” written by Emily Nasrollah- the Lebanese contemporary dominant author – using the descriptive-analytical research method based on sociolinguistic studies, in particular Lakoff’s theory and its variable. To this end, at first, the data gathered from the story text are matched with the variables of Lakoff’s language andgender theory, then the level of conformity of the novel characters’ language is evaluated by criteria of feminine language and the author’s success to create the language proportionate to characters’ gender.Findings suggest that although, in some cases, the linguistic characteristics of women in the story don’t conform to Lakoff’s intended variables in most, there is such a similarity whether in intellectual or linguistic contexts.

  Keywords: language, Gender, Emily Nasrollah, Novel entitled “The Birds of September
 • Ebrahim Kanani *, Freshteh Sadeghi Pages 373-405

  In the present article, in order to examine the narrative system of prosthesis in Sadegh Hedayat's story "Dash-Akol", first the prosthesis and its narrative functions are defined and then the discussion is based on the same view which is based on Umberto Eco's theory. It is also important to note that the objects of love, boasting, lying, oath, rivalry, and will become prosthetic through alternative, incremental, and expansive functions and change the narrative system of the story. Accordingly, the main purpose of the present study is to explain the conditions of transformation and transformation of Dash-Akol's personality from one personality layer to another based on three aspects of replacement, incremental and expansion. Studies show that due to the prosthetic function of objects, an action process and an aspect of the main character replace another action process or another aspect of that personality; these functions also caused us to witness a kind of transformation of personality from the most superficial layer to the deepest and most meaningful layer.

  Keywords: Narrative System, prosthesis, Dāsh-Akol, Narrative Lie, Echo
 • Marzieh Lotfi, Ferdows Aghagolzadeh *, Bahram Modarresi, Hayat Ameri Pages 407-458

  To identify and understand the absurd works efficiently, we need to realize the elements like the silence to recognize the theme and the writers’ messages precisely well. Analyzing and understanding silence instead of words help to decipher the richness of such works’ interpretation and criticism. The researchers have already strived to work on various kinds of silence to picture absurdity in some selected literary works of the world. In this study, the researchers have worked on how these absurd writers and playwrights use silence as a means to depict the descent, loneliness, isolation of individuals and demonstrate language as the cause of language deficiency for expressing absurd theme. The body of research consists of four plays entitled “Waiting for Godot” and” Endgame” by Beckett, “The room” by Pinter, “The cold Air” by Pinera ,and a novel named “The Blind Owl” by Hedayat. The research methodology has been descriptive analysis and data has been gathered through library research in Ephratt’s framework. The research showed the silence taken from the absurd works can indicate isolation, indecision, fear, aimlessness, misery, and confusion that lead to nothingness (absurdity). The outcome of this research is to achieve the diverse types of silence in Absurd Literary Style. Besides, it identifies the thoughts and attitudes of absurd writers to employ silence for demonstrating unarticulated parts of such postmodern works. Relying on this element, the reader or audience can succeed in comprehending the unstated words of these works.

  Keywords: Linguistics, Narrative, Ephratt, Absurdity, Silence
 • Shamsi Vaghefzadeh *, Maryal Ghorbanagi Pages 459-489
  Deleuze's rhizomatic theory disrupts the finite order of the structure of thought. presents the literary work as a collection that pays attention to its functions and connections. And deterritorializes the currents by becoming. "Becoming" plays a central role in Deleuze's view. He uses the rhizome to explain his philosophy of "becoming." The rhizome is a non-hierarchical space in which all junctions are intertwined. Without any of those points benefiting from the central or main position. Deleuze's rhizomatic model is flexible and fluid and avoids purposeful, focused, planned and structural controls. In this article, in addition to introducing Deleuze rhizomatic theory, and proving the application of this approach, on the analysis of the novel Althalj, o Yati Men Al Nafezeh each of the principles of rhizomatic approach in the novel is examined and the author's storytelling ability is measured according to these principles .It is assumed that the rhizomatic approach can be considered an opportunity to analyze postmodernist novels and that Deleuze's reading has a significant impact on the reader's understanding of the novel. This study considers the novel "Al-Thalaj" as a rhizome that does not follow a hierarchical structure "Hana Mina" introduces the first character of her novel (Fayyaz) as a nomad who is permanently "going" and avoids focusing on one place. This novel does not seek to make sense and dictate it to the reader but gives the reader rhizomatic experiences and creates a new emotional and cognitive situation for him.
  Keywords: “Rhizomatic”, “Jill Deleuze”, “Turning”, “Henna Mina”, “Althalj o Yati Men Al Nafezeh”
 • Seyed Bager Yahyazadeh, Foroogh Kazemi * Pages 491-526
  Understanding any discourse is not just a simple understanding of the text or its meaning. In fact, each text is produced and understood within a specific context. The method of producing discourse and inter-discoursive relations in some of Mowlana’s anecdotes was examined from the perspective of critical discourse analysis. The main issue of the present study is to show how in Mowlana's anecdotes the boundary of discourse is removed and through dialectical relations, each discourse is reflected in another discourse and then enters the critical arena, in order to answer the following question: Under what conditions do the interaction and adaptation of expressive and content forms lead to the production of inter-discourse in Mowlana's anecdotes? The research method is analytical and data collection is library-based, selected from poems in Masnavi and Divan-e Shams. Mowlana has used inter-discoursive relationships in various ways in different discourse contexts in the anecdotes. Analyzes show that different ways of producing inter-discoursive relationships are created through the interaction of expressive and content forms. Mowlana has gone beyond the main text of the story, blurred the boundary between the anecdotes, and used mystical themes in a discourse. In fact, these discourses are the product of Mowlana's mystical discourse, which are created in the form of reference to the actor, reference to a similar event, reference and reminder, and transmission of the main arguments. The present article shows Mowlana's ideology and thought in the creation of anecdotes more and more and reflects his mystical identity well.
  Keywords: critical discourse analysis, inter-discoursive, relationships, Mowlana's anecdotes
 • Maryam Youran, Ali Karimi Firozjaei *, Zahra Abolhassani Chimeh Pages 527-559
  The discourse analysis of semiotic process is as a suitable tool for the analysis of the word, Exploring abstract data generates meaning in the deep structure of each text. And it seeks to "discover the meaning where the foundations of the interrelated and closely intertwined signs are formed. This article attempts to answer these questions based on the discourse semantics framework.1. What are the most important discourse systems in Iranian and Japanese elementary school textbooks? 2. What are the identity elements of the two countries stories? 3. From the perspective of cultural semiotics, how is the representation of the culture of "self" and "other" in the stories of Iran and Japan elementary schools? The research method is descriptive-analytical and the research method is content analysis. And the method of doing research is a discursive semantics. The results of this study show that the discourse systems in Iran's book stories are stative model. But the discourse systems of Japanese language stories were more actional regim. The characters in Japanese stories have hybrid identity. But Iranian stories have individual identities. The quality of the interaction between the “self” and the “other” is assessed in two themes of orientation and repetition. In the stories we read, the elementary school was centered on orientation .But in Japanese stories, there is a mutual interaction between the center and the periphery
  Keywords: semiotic discourse, Iran, Japan, elementary school textbooks