فهرست مطالب

علوم و فنون مرزی - پیاپی 40 (بهار 1401)
 • پیاپی 40 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عدالت زیبنده کپته، محمدحسن نامی *، ریباز قربانی نژاد صفحات 1-29

  مدیریت مرزی در پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مرتبط با مرزنشینان و تعامل سازنده با کشورهای هم جوار یکی از سیاست های محوری در مرزبانی محسوب می گردد. همچنین به منظور رشد و ارتقاء سطح مدیران سازمانی و لزوم به کارگیری مکانیسمی نوین برای هدایت مرزنشینان در اقصی نقاط کشور، مدیریت مزبور بیش ازپیش احساس می گردد. دراین بین مدیریت مرزهای شمالی کشور با توجه به وجود دریای خزر اهمیت ژیوپلیتیکی و ژیواستراتژیکی آن را برجسته تر می نماید. هدف این پژوهش شناسایی عوامل ژیوپلیتیکی موثر بر مدیریت مرزها با استفاده از مدل بلیک در استان های مرزی شمال کشور می باشد و درصدد پاسخگویی به این پرسش است که عوامل موثر ژیوپلیتیکی در مدیریت مرزی از دیدگاه فرماندهان مرزی استان های شمال کشور با استفاده از مدل بلیک کدام اند؟ پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان هنگ ها، پایگاه ها و پاسگاه های مرزی و دریایی استان های گیلان، مازندران و گلستان است که تعداد 50 نفر آنان در نمونه مورد مطالعه قرارگرفته اند. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ به میزان 92/0 به دست آمده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که مدیریت دسترسی با میانگین نمره 58/8 دارای بیشترین تاثیر و مدیریت منابع فرامرزی و مدیریت زیست محیطی با میانگین نمرات 88/7 و 90/6 کمترین تاثیر را در مدیریت مرزی دارند و دراین بین استفاده از تجهیزات فنی و الکترونیکی، علامت گذاری خطوط مرزی و استقرار و توسعه هنگ ها و پایگاه ها دارای بالاترین تاثیر و تشویق و تسهیم توریسم زیست محیطی، حفاظت از گونه های در حال انقراض و جلوگیری از شکار بی رویه دارای کمترین تاثیر را در عوامل موثر بر مدیریت مرز به دست آورده اند.

  کلیدواژگان: مرز، مدیریت مرزی، فرماندهان مرزی، شاخصهای مدل بلیک
 • تحلیل اندرکنشی نقاط استراتژیک مرکز شهرستان مرزی بجنورد از دیدگاه پدافند غیر عامل
  محمدسینا شهسواری *، علی قنبری نسب صفحه 1

  از مهم‌ترین موضوعاتی که در هنگام طراحی و برنامه‌ریزی شهرها در فراهم نمودن ایمنی و امنیت هر چه بیشتر جامعه شهری و کاهش بحران در شهرها باید مد نظر قرار گیرد، توجه به آمادگی دفاعی شهر در مقابل تهدیدات طبیعی و انسان ساخت می‌باشد. شهرها بزرگ‌ترین سکونتگاه‌های یک کشور به شمار می‌روند، به این صورت که بیش از 70 درصد جمعیت کشورها در مناطق شهری ساکن هستند. از طرف دیگر سرمایه‌های کلان مادی و غیرمادی کشورها در شهرها قرار داشته است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کمی است. در این پژوهش برای دستیابی به هدف تعیین میزان وابستگی پهنه‌های شهری از چهار معیار اندرکنش فیزیکی، سایبری، جغرافیایی و منطقی استفاده شده و امتیاز هر دارایی با توجه به میزان وابستگی آن‌ به سایر دارایی‌ها محاسبه شده و در قالب امتیازی برای دارایی تعریف شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مراکز استراتژیک شهر بجنورد می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تاثیر مراکز استراتژیک شهر بجنورد بر یکدیگر و نمایش فضایی میزان ریسک این شهر است. نتایج اندرکنش فیزیکی و سایبری نشان داد که دارایی-های زیرساخت آب و برق بیشترین میزان وابستگی را داشتند. در اندرکنش منطقی دارایی‌های زیرساخت سیاسی، انتظامی بیشترین میزان اندرکنش را داشتند. همچنین بر اساس نتایج اندرکنش جغرافیایی بیشتر دارایی‌های شهر بجنورد در فاصله کمتر از 5 کیلومتر از هم قرار دارند. از یافته‌های به دست آمده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بیشترین آسیب‌پذیری شهر مربوط به زیرساخت آب و برق است و ضروری است راهکارهای لازم برای مدیریت بحران سنجیده شود.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، مراکز استراتژیک، تحلیل اندرکنشی، مدیریت بحران، شهر بجنورد
 • مطالعه پدیدارشناختی تعامل مرزنشینان و نیروهای مرزبانی در استان کردستان
  مظهر بابایی *، سعید خانی صفحه 2

  پلیس مرزبانی به‎عنوان یکی از نهادها و سازمان‌های متولی برقراری امنیت در مرزها، از نقش و جایگاه ویژه‌ای برای کلیت جامعه و مناطق مرزنشین برخوردار است. به‌کارگیری شیوه‌ها‌ی تعاملی نوین برای تامین و افزایش امنیت مرزها، یکی از اهداف دولت‌ها در عصر حاضر است. اما امروزه، براساس رویکردهای نوین، تامین این امر، لزوما تنها برعهده‌ نیروهای مرزبانی نیست، بلکه نقش مردم مرزنشین نیز در تامین امنیت خود، به‌عنوان شهروندان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و شناخت درک معانی ذهنی مرزنشینان از نیروهای مرزبانی استان کردستان در دو شهر مرزی بانه و مریوان صورت گرفته است. برای دست-یابی به این هدف، از رویکرد کیفی و روش‌های پژوهش اسنادی- کتابخانه‌ای و پدیدارشناسی توصیفی از نوع چند مرحله‌ای ون‎مانن بهره گرفته شد. اطلاعات پژوهش، از طریق مصاحبه‌‎های نیمه ساختاریافته و باز با 14 نفر از مردم مرزنشین در سطح شهرستان‌های بانه و مریوان دارای تجارب و تعامل زیسته در این زمینه بودند، جمع‌آوری شد. افراد نمونه برای انجام مصاحبه، به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش در سه تم محوری: همدلی، عصبیت و پراکنشی ذیل 27 مقوله استخراج و دسته‌‎بندی شد. نتایج بدست آمده پژوهش نشادن دادکه معانی ذهنی مردم مرزنشین از مرزبانان، می تواند پایه‌ای برای شکل‌گیری تعاملات و روابط اجتماعی مرزنشینان و مرزبانان باشد. و این ذهنیت تشخیص داده شده زیر مقوله‎های مذکور و باور و عمل به آن از جانب نیروهای مرزبانی، ضمن تعمیق به روابط، باعث تغییر ذهنیت و نگرش طرفین به یک‌دیگر شده و در برقراری امنیت پایدار در مرزها بیشتر، برجسته‏‎ شود

  کلیدواژگان: معانی ذهنی، مرز، مرزنشینان، نیروهای مرزبانی
 • عبدالله لشکری میناب*، حسین ذوالفقاری، محمد قصری، سید علی عبادی نژاد صفحات 31-61

  جرایم دریایی در مرزهای جنوبی کشور هرساله خسارت ها و هزینه های بسیاری را بر جامعه ما تحمیل می کند. مدیریت پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی جهت مقابله با این جرایم دانست. لذا هدف این پژوهش بررسی وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی در مرزهای جنوب ایران هست. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها کمی-کیفی و ازنظر نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، شامل فرماندهان و جانشینان استان و پایگاه های دریابانی، ناوگروه های شناوری، پاسگاه های مرزی دریایی در حال خدمت در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان می باشند. برای تعیین حجم نمونه از روش کلاین استفاده شده که نمونه مناسب برای این جامعه آماری برابر با 364 نفر است. روش نمونه گیری به صورت سهمیه ای و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن با نظر متخصصان و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه تحقیق از طریق آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین کل وضعیت موجود مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی برابر 35/2 می باشد و میانگین بعد محیط 42/2 بعد رفتار 40/2 و بعد ساختار 22/2 می باشد. در بررسی شکاف وضع مطلوب و وضع موجود تفاوت دو میانگین برابر 13/2- است که در سطح 99 درصد معنی دار است. به عبارتی میانگین وضع مطلوب بالاتر از وضع موجود است. با توجه به یافته های پژوهش به منظور مدیریت پیشگیری از جرایم دریایی می بایست بر بعد ساختار به دلیل شکاف بیشتر تاکید شود.

  کلیدواژگان: مدیریت، پیشگیری، جرائم دریایی، مرزهای آبی، جنوب ایران
 • یحیی میرشکاران*، محمدرضا رفیعی، علیرضا زرگر صفحات 63-93

  بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت منابع تهدید و تنش امنیت عمومی، از اولویت های اساسی تصمیم گیران حوزه امنیت کشورها می باشد. نیروی انتظامی به عنوان یک سازمان اجتماعی و پویا وظیفه برقراری نظم و مقابله با تهدیدات امنیتی در جامعه را بر عهده دارد و لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل راهبردهای مدیریت منابع تهدید امنیت عمومی در استان اردبیل می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها آمیخته در دو مرحله توصیفی-پیمایشی و اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از ابزار مصاحبه، مفهوم سازی شاخص های تهدید امنیت عمومی در استان اردبیل انجام گرفت و پس ازآن به منظور بررسی روایی گزاره های کیفی با بهره گیری از روش پیمایشی، پرسشنامه از مفاهیم گردآوری شده در مرحله کیفی تهیه و به توزیع آن با روش تخمین آماری به گردآوری داده پرداخته شد. درنهایت راهبردهای منابع تهدید امنیت عمومی در اردبیل با استفاده از روش برنامه ریزی راهبردی و نمودار تجزیه وتحلیل SWOT شناسایی و گونه اصلی راهبردهای مدیریت منابع تهدید امنیت عمومی در اردبیل تعیین گردید. در تحلیل منابع تهدید و تنش استان اردبیل در حوزه امنیت عمومی، از تلفیق 15 نقطه قوت، 19 نقطه ضعف، 15 فرصت محیط بیرونی و 22 تهدید؛ چهار دسته راهبردها به دست آمد که شامل: 7 راهبرد تهاجمی و رقابتی، 6 راهبرد بازنگری، 6 راهبرد تنوع و 5 راهبرد تدافعی پرداخته شد. که دراین بین، راهبرد تهاجمی منابع تهدید و تنش استان اردبیل بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده از جدول برنامه ریزی کمی راهبردی (QSPM) جذابیت استراتژی ها و راهبردهای تحلیل شده در میان راهبردهای تهاجمی منابع تهدید و تنش استان اردبیل را استراتژی 4SO با کسب امتیاز 78/22 بالاترین راهبرد می داند که این استراتژی با توجه به تاثیر شرایط اقتصادی در ارتقاء و نزول امنیت در استان اردبیل از اولویت اصلی برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت عمومی، منابع تنش و تهدید، راهبردهای امنیتی، استان اردبیل
 • آزیتا رجبی * صفحات 95-123

  مهاجرت های بین المللی، به خصوص مهاجرت های غیرقانونی دارای بازتاب ها و پیامدهای مختلفی بر فضای شهر و... می باشند. پژوهش حاضر به دنبال شناخت تبعات و پیامدها در فضای کالبدی در شهر مرزی زاهدان ناشی از ورود مهاجرین افغان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان در شهر زاهدان می باشد با توجه به نامشخص بودن جامعه آماری از روش گلوله برفی تعداد 50  نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین شهرسازی از سوی مسیولین و مهاجران  مهم ترین عامل تاثیرگذار در فضای شهری، شهر مرزی زاهدان  می باشد. پایین بودن نرخ مشارکت مردمی با ارگان های دولتی در توسعه محلات، فقدان چشم انداز جامع و عدم مطالعات مناسب برای توسعه آتی شهر، محدودیت امکانات رفاهی در مناطق افغان نشین، آلودگی های زیست محیطی در فضاهای محلات افغان نشین، عدم ساماندهی نواحی شهری، کمبود خدمات بهداشتی و کیفیت پایین اماکن بهداشتی، نبود فضای مناسب در محلات اولیه افغان ها، عدم توزیع متعادل امکانات و عدم تناسب حجم خدمات با حجم جمعیتی، نامعلوم بودن چشم انداز و اغتشاش بصری و هندسی در محلات مسکونی و تجاری افغان ها، نبود امنیت کافی در محلات افغان نشین ، حاکمیت عرفی در محلات افغان ها، سرانه پایین و غیراستاندارد خدمات شهری در محلات افغان ها، عدم ساماندهی و کم توجهی به فضاهای شهری، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در محلات حاشیه ای توسط ثروتمندان افغان، عدم وجود اطلاعات و داده های کافی از وضع موجود در داخل محلات افغان ها و بسته بودن روابط آن ها با گروه های غیر از خود، فضاهای تجاری و خدماتی غیراستاندارد، گسترش دست فروش ها و تکدی گران در پارک ها شکل گیری فضاهای نامطلوب و ناخوشایند در سطح شهر، حاکمیت فضای بی اعتمادی به مسیولین شهر و مدیریت شهری نیز از دیگر عوامل مهم و اثرگذار بر فضای شهری شناخته شد.

  کلیدواژگان: مهاجرین، فضای کالبدی، شهر مرزی زاهدان
 • علی امیری، مهرشاد طولابی نژاد * صفحات 125-161

  بسیاری از محققان و صاحب نظران معتقدند که هنگام استفاده از گردشگری برای توسعه منطقه ای، مشارکت و همکاری متقابل مرزی (CBC) و تبدیل این مناطق به مکان هایی برای توسعه گردشگری فرامرزی و برنامه ریزی برای توسعه ارتباطات جوامع دو سوی مرز عامل مهمی برای توسعه گردشگری پایدار می باشد. لذا هدف این مطالعه ارزیابی عوامل و شاخص های موفقیت همکاری متقابل مرزی (CBC) در راستای توسعه گردشگری مرزی در شهرستان زاهدان است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه می باشد. نتایج یافته های پژوهش گویای آن است که هر دو عامل محلی و فرامحلی ارتباط مستقیمی با موفقیت همکاری متقابل مرزی داشته اند. نتایج مدل QFD و ماتریس ارتباط نشان داد که از بین شاخص های موفقیت همکاری متقابل مرزی، ده شاخص اشتراکات زبانی، اشتراکات فرهنگی، بازارچه های مرزی، پیوند قومی-مذهبی، تقویت شبکه ارتباطی، زیرساخت های محلی، برنامه های مشترک، رفع موانع اقتصادی-تجاری، اجرای پروژه ها و استراتژی بلندمدت گردشگری و وجود منافع اقتصادی مشترک بین دو کشور بیشترین ارتباط را با توسعه گردشگری در شهرستان زاهدان داشته اند. به ترتیب سرمایه گذاری، رفع تنش های آبی، مبارزه با اشرار و تروریست، ایجاد تشکل های مردم نهاد (NGO ها) منطقه ای برجسته ترین الزامات و اقدامات مهم در این زمینه بودند. از نتایج این پژوهش برای توسعه همکاری های مناطق مرزی و توسعه گردشگری در مناطق مرزی مختلف ایران می توان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی فضایی، همکاری متقابل مرزی، گردشگری مرزی، شهرستان زاهدان
|
 • Edalat Zibandeh Kopteh, Mohammad Hassan Nami*, Ribaz Ghorbani Nejad Pages 1-29

  Border management is one of the central policies in border guarding in promoting programs and activities related to border residents and constructive interaction with neighboring countries. Also, in order to grow and improve the level of organizational managers and the need to use a new mechanism to guide border residents in all parts of the country, this management is felt more than ever. Meanwhile, the management of the northern borders of the country, considering the existence of the Caspian Sea, emphasizes its geopolitical and geostrategic importance. The purpose of this study is to identify geopolitical factors affecting border management using Blake model in the northern border provinces of the country and seeks to answer the following question" what are the geopolitical factors in border management from the perspective of border commanders in the northern provinces using Blake model? In terms of its objectives, the present study is of an applied research type and in terms of method it is considered as descriptive-analytical. The statistical population of the study includes the commanders of regiments, bases and border and naval checkpoints in Gilan, Mazandaran and Golestan provinces, 50 of whom have been studied in the sample. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha was 0.92. Findings indicate that access management with an average score of 8.58 has the most impact and cross-border resource management and environmental management with an average score of 7.88 and 6.90 have the least impact on border management, and in this vein, the use of technical and electronic equipment, marking border lines and establishing and developing regiments and bases have the highest impact, and the encouragement and sharing environmental tourism, protection of endangered species and prevention of poaching have the least impact on factors affecting border management.

  Keywords: Border, BorderManagement, BorderCommanders, Blake Model Indicators
 • Interaction analysis of strategic points of center of Bojnourd Border County from the perspective of passive defense
  Mohammad Sina Shahsavari *, Ali Ghanbari Nasab Page 1

  One of the most important issues that should be considered when designing and planning cities in order to ensure the safety and security of urban society and reduce the crisis in cities, is to pay attention to the defense of the city against natural and man-made threats. Cities are the largest settlements in a country, with more than 70% of the population living in urban areas. On the other hand, the large tangible and intangible assets of countries have been located in cities. This is an applied research by quantitative method. In this study, to achieve the goal , four criteria of physical, cyber, geographical and logical interaction have been used. The statistical population of the study includes all strategic centers of bojnurd. The purpose of this study is to investigate the impact of strategic centers in bojnurd on each other and show the spatial distribution of level of risk in this city. The results of physical and cyber interaction showed that water and electricity infrastructure assets were the most dependent. In logical interaction, the assets of political, military and security infrastructure had the highest interaction. Also, according to the results of geographical interaction, most of the Bojnourd assets are located at a distance of less than 5 kilometer from each other. From the findings, it can be concluded that the most vulnerability of the city is related to water and electricity infrastructure and it is vital to consider the necessary solutions for crisis management.

  Keywords: passive defense, Strategic Centers, Interaction Analysis, crisis management, Bojnurd
 • Phenomenological Study of Interaction between Borderers and Border-guards in Kurdistan Province
  Mazhar babaee *, Saeed Khani Page 2

  Border police, as one of successive institutions and organizations in establishing border security, has aspecial role and mission in establishing security in border areas for border areas. One of the goals of governments today, is to use new interactive methods to ensure and increase border security. But today, according to new approaches, the provision of these matters is not necessarily the responsibility of the border-guards, but also the role of the border people in ensuring their security as citizens, is of particular importance. The aim of this study was to analyze and identify the interaction between border residents and border-guards of Kurdistan province in the two border cities of Baneh and Marivan in Kurdistan province. To achieve this goal, qualitative approach and methods of documentary-library research and Van Manen's multi-stage descriptive phenomenology were used. The research data were collected through semi-structured and open interviews with 14 border residents in Baneh and Marivan who had experiences and lived interaction in this field. The sample was purposefully selected for the interview. The research findings were extracted and categorized into three central themes as empathy, correlation, divergence, and 27 categories. The results study indicate mental images of border people of border forces can be basis for formation of their interactions and social relations.this mentality recognized under the mentioned categories and the belief and practice of it by the border forces, while deepening the relations, change the mentality and attitude of the parties to each other and become prominent in establishing security at borders..

  Keywords: the Mental Meanings, Border, borderers, border guard force
 • Abdollah Lashkari*, Hossein Zolfaghari, Mohammad Qassari, Seyyed Ali Ebadinejad Pages 31-61

  Marine crimes on the southern borders of the country impose damage and costs on our community every year. Prevention management can be considered as one of the basic strategies for dealing with these crimes. Therefore, the purpose of this study was to investigate the status quo and the dimensions of marine crime prevention management on the borders of southern Iran. In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of the nature of the data it is considered as a quantitative-qualitative study, and in terms of its type it is a descriptive-analytic research. The statistical population of the research, including commanders and successors of provinces and maritime bases, flotation battleship groups, border offenders serving in Hormozgan, Sistan and Baluchestan provinces, Bushehr and Khuzestan. To determine the sample size, the Klein method was used and it showed that the appropriate sample for this statistical population was 364 people. The sampling method was proportional. A researcher-made questionnaire was employed. The validity of the questionnaire was evaluated by experts and elites and the reliability of the research questionnaire was calculated by Cronbach's alpha (0.95). The findings of the research show that the total mean of the current status of the marine crime prevention management is 2.35, and the mean of environment dimension is 2.42, the behavior dimension is 2.40, and then the structure dimension is 2.22. In the examination of the desired gap and the status quo, the difference between the two means is 1.3%, which is significant at 99% level. In other words, the mean of the desired situation is higher than the status quo. According to the research findings, in order to manage the prevention of marine crimes, due to more gaps the dimension of the structure should be emphasized.

  Keywords: Management, Prevention, Marine crimes, Sea borders, Southern Iran
 • Yahya Mirshekaran*, Mohammad Reza Rafiee, Alireza Zarger Pages 63-93

  Investigating and analyzing resource management strategies and public security stress is one of the basic priorities of decision-makers of the security of countries. The law enforcement force as a social and dynamic organization is responsible for establishing order and confronting security threats in society. Therefore, the purpose of this study was to analyze the resource management strategies in Ardabil province. In terms of its objectives, the present study is of an applied research type and in terms of the nature of the data it is considered as mix method study which was conducted in two descriptive-survey and exploratory stages. In the first step, by conducting an interview we achieved the conceptualization of public security threat indicators in Ardebil province. We studied the validity of qualitative propositions by survey method of questionnaire from the collected concepts in the qualitative stage and distributed it with a statistical estimation method. Finally, the strategies for public security threats in Ardabil were determined by the strategic planning method and the SWOT analytical diagram and the main type of public security threat management strategies in Ardebil was identified. In the analysis of threat and tension sources of Ardabil province in public security, the combination of 15 strengths, 19 weaknesses, 15 external environment opportunities and 22 threats; four groups of strategies were obtained, including: 7 aggressive and competitive strategies, 6 review strategies, 6 diversity strategies and 5 defensive strategies. In this case, the aggressive strategy of the threat and tension of Ardabil province has the highest score. The results obtained from the Quantitative Strategic Planning Table (QSPM), the attractiveness of analyzed strategies among the aggressive strategies of the threat and tension of Ardabil province as the 4SO strategy, with the score of 22.78, considers the highest strategy. This strategy is, due to the impact of economic conditions in the promotion and descent of security in Ardabil province, has a major priority.

  Keywords: Security, Public security, Tension resources, threats, Security strategies, Ardabil province.
 • Azita Rajabi* Pages 95-123

  International migrations, especially illegal migrations, have different reflections and consequences on the urban space and so on. The present study seeks to identify the consequences in the physical space in the border city of Zahedan due to the arrival of Afghan refugees. The research method is descriptive-analytical. The statistical population is the experts who were selected through convenience sampling (available) method (20 people). The results showed that insufficient or short supervision over the implementation of urban planning laws by officials and immigrants has been identified as the most important factor influencing the urban space, the border city of Zahedan. Low rate of public participation with government agencies in neighborhood development, lack of comprehensive vision and lack of appropriate studies for future development of the city, limited amenities in Afghan areas, environmental pollution in Afghan neighborhoods, lack of organization in urban areas, lack of health services and low quality of sanitation facilities, lack of adequate space in primary Afghan neighborhoods, unbalanced distribution of facilities and disproportionate volume of services to population size, uncertain landscape and visual and geometric disturbance in Afghan residential and commercial neighborhoods, lack of security in Afghan neighborhoods by police, customary governance in Afghan neighborhoods, low and non-standard per capita urban services in Afghan neighborhoods, lack of organization and lack of attention to urban spaces, lack of private sector investment in marginal neighborhoods by wealthy Afghans, lack of sufficient information and data on the situation inside Afghan neighborhoods and closing their relations with groups other than themselves, non-standard commercial and service spaces, expansion of peddlers and beggars in parks, formation of undesirable and unpleasant spaces in the city, the rule of distrustful atmosphere in a responsible city and urban management were also recognized as other important and influential factors on urban space.

  Keywords: immigrants, Physical Space, Border city of Zahedan
 • Ali Amiri, Mehrshad Toulabi Nejad* Pages 125-161

  Many researchers and scholars believe that when using tourism for regional development, cross-border partnership and cooperation (CBC) and turning these areas into places for cross-border tourism development and planning for the development of communications on both sides of the border is an important factor for sustainable tourism development. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the factors and indicators of success of cross-border cooperation (CBC) in order to develop cross-border tourism in Zahedan. In terms of its objectives, the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is considered as a mixed method study (qualitative and quantitative). The data collection tool is a questionnaire and an interview. The results of the research indicate that both local and trans-local factors have a direct relationship with the success of cross-border cooperation. The results of QFD model and communication matrix showed that among the success indicators of cross-border cooperation, ten indicators of linguistic commonalities, cultural commonalities, cross-border markets, ethnic-religious ties, strengthening communication network, local infrastructure, joint programs, removing economic-trade barriers, implementation of long-term tourism projects and strategies and the existence of common economic interests between the two countries have had the most relationship with the development of tourism in the city of Zahedan. Investing, resolving water tensions, combating evildoers and terrorists, and creating non-governmental organizations (NGOs), respectively, were the most prominent requirements and important measures in this field. The results of this study can be used to develop cooperation between border areas and tourism in different border areas of Iran.

  Keywords: Spatial planning, Cross-border cooperation, Border tourism, Zahedancity