فهرست مطالب

غدد درون ریز و متابولیسم ایران - سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 116، خرداد و تیر 1400)
 • سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 116، خرداد و تیر 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آزیتا زاده وکیلی، فهیمه رمضانی تهرانی، زهرا دانشیان، مهسا نوروززاده، مریم زرکش* صفحات 81-91
  مقدمه

  بیان هورمون آدیپونکتین و گیرنده هایش در تخمدان نقش تنظیم کننده ی سیستم زادآوری زنانه را برای آن مطرح کرده است. برای شناخت سازوکار بیماریزایی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) و توضیح اثرات مواجهه پیش از تولد با آندروژن اضافی، بیان ژن آدیپونکتین (AdipoQ) و گیرنده هایش (R1 و R2) در تخمدان و سلول های گرانولوزای موش های صحرایی مدل PCOS بررسی شد.

  مواد و روش ها

  پنج موش صحرایی باردار از نژاد ویستار در گروه آزمون، در روز 20 بارداری 5 میلی گرم تستوسترون آزاد حل شده در 5/0 میلی لیتر روغن کنجد و بنزیل بنزوات، و 5 موش در گروه شاهد 0/5 میلی لیتر حلال دریافت کردند. بیان ژن های AdipoQ،R1 و R2 در زاده های ماده در سه نقطه زمانی؛ بدو تولد،10 و100روزگی (بلوغ) در نمونه های تخمدان و گرانولوزای زاده های بالغ، مورد بررسی قرار گرفتند. بیان نسبی ژن ها توسط TaqMan real-time polymerase chain reaction سنجیده شد.

  یافته ها

  بیان ژن AdipoQ و گیرنده هایش در تخمدان موش های گروه آزمون، در بدو تولد، تفاوت آماری معنی دار با گروه شاهد نشان نداد. بیان AdipoQ در نمونه های تخمدان، 10 روزگی (0/001=P) و پس از بلوغ (0/008=P) و در سلول های گرانولوزای زاده های بالغ گروه آزمون (0/001=P)، نسبت به میزان بیان در بدو تولد کاهش داشت. کاهش بیان گیرنده های R1 و R2 نیز در10روزگی نسبت به بدو تولد مشاهده شد (به ترتیب 0/046=P و0/001=P). بیان AdipoQ و R2 در تخمدان زاده های 10روزه و گرانولوزای زاده های بالغ، نسبت به گروه شاهد کاهش داشت (0/05<P).

  نتیجه گیری

  مواجهه ی پیش از تولد با آندروژن اضافی می تواند با تاثیر بر بیان تخمدانی آدیپونکتین و گیرنده هایش در دوران پس از تولد و بلوغ، تنظیم عملکرد سیستم زادآوری را مختل ساخته و در سازوکار بیماریزایی PCOS نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: آدیپونکتین، گیرنده R1 آدیپونکتین، گیرنده R2 آدیپونکتین، سندرم تخمدان پلی کیستیک، آندروژن، مدل حیوانی
 • مهسا نوروززاده، مرضیه صالحی جهرمی، هانیه غلامی، فهیمه رمضانی تهرانی* صفحات 92-101
  مقدمه

  بر اساس شواهد موجود، مواجهه جنین ماده با آندروژن ها در دوره پیش از تولد، با متاثر ساختن بیان برخی ژن ها، می تواند موجب بروز سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در بزرگسالی شود. از سوی دیگر، تغییرات در سطوح هورمون لوتیینی (LH) و گیرنده آن با خطر ابتلا به اختلالات تولیدمثلی، از جمله PCOS، همراه می شود. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی میزان بیان ژن گیرنده LH در تخمدان موش صحرایی مدل PCOS، القاء شده توسط مواجهه با آندروژن در دوره پیش از تولد، می باشد.

  مواد و روش ها

  در موش های صحرایی بالغ مبتلا به PCOS و شاهد (8 سر حیوان در هر گروه)، تعیین فازهای مختلف چرخه ی جنسی (چرخه ی استروس) با استفاده از اسمیرهای واژن، و اندازه گیری فاصله مقعد تا برجستگی تناسلی (AGD) توسط ورنیه، صورت گرفت. سلول های گرانولوزای تخمدانی جداسازی شدند و RNA سلولی استخراج گردید. میزان بیان ژن گیرنده LH در این سلول ها  به روش Real-time polymerase chain reaction تعیین شد. داده ها توسط نرم افزار GraphPad Prism تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  چرخه های جنسی بی نظم و طولانی تر، افزایش  AGD (0/3±17/32 در مقابل 0/26±11/73 میلی متر (0/0001=P)) و کاهش در بیان ژن گیرندهLH  (0/12±0/42 در مقابل 0/13±0/88 (0/02=P))، در مدل موش صحرایی بالغ مبتلا بهPCOS ، در مقایسه با حیوان های کنترل مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  کاهش در بیان ژن گیرنده LH در سلول های گرانولوزای تخمدان، ممکن است یکی از مکانیسم های درگیر در پاتوفیزیولوژی PCOS به دنبال مواجهه جنین ماده با آندروژن ها در دوره پیش از تولد باشد.

  کلیدواژگان: آندروژن، زندگی جنینی، گیرنده LH، سندرم تخمدان پلیکیستیک، موش صحرایی
 • فاطمه کیانی، فریده شیشه بر*، مسعود ویسی، امل ساکی مالحی، بیژن حلی صفحات 102-111
  مقدمه

  مصرف غذاهای با شاخص گلیسمی پایین و شاخص سیری بالا، خطر بروز بیماری های مزمن و چاقی را کاهش می دهد. در مطالعه ی حاضر، اثر افزودن آرد هسته خرما به نان سفید بر شاخص گلیسمی، بارگلیسمی و شاخص سیری آن بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه متقاطع تصادفی برای تعیین شاخص گلیسمی و بارگلیسمی، 10 فرد سالم در 4 روز مختلف به فاصله 6-3 روز در مطالعه شرکت کردند. قند خون افراد در زمان ناشتا، 15، 30، 45، 60، 90 و 120 دقیقه بعد از خوردن محلول گلوکز، نان سفید، نان های حاوی 20% و 40% آرد هسته خرما اندازه گیری و شاخص گلیسمی و بار گلیسمی محاسبه گردید. برای تعیین شاخص سیری، 20 فرد سالم از نان های مورد بررسی، به مقداری که حاوی 240 کیلوکالری بود، در 3 روز مختلف به فاصله 6-3 روز خوردند. میزان سیری در حالت ناشتا و هر 15 دقیقه تا 120 دقیقه پس از خوردن؛ تعیین و شاخص سیری محاسبه گردید.

  یافته ها

  شاخص گلیسمی نان های حاوی 20٪ (52/64) و 40٪ (49/11) آرد هسته خرما بطور معناداری کمتر از شاخص گلیسمی نان سفید (73/96) بود (به ترتیب 0/004< pو0/005<p). بار گلیسمی نان های 20% (9/45) و 40% (7/32) آرد هسته خرما بطور معناداری کمتر از بارگلیسمی نان سفید بود (به ترتیب 0/001<p و0/001<p). شاخص سیری نان های 20% (200) و 40% (290/79) آرد هسته خرما نیز بطور معنا داری بیشتر از نان سفید بود (به ترتیب 0/001<p و0/001<p). شاخص سیری نان 20%  بطور معناداری از نان 40% بیشتر بود (0/01<p).

  نتیجه گیری

  جایگزین کردن بخشی از آرد سفید گندم با آرد هسته خرما؛ بطور معناداری باعث کاهش شاخص و بار گلیسمی و افزایش شاخص سیری نان سفید می گردد.

  کلیدواژگان: هسته خرما، نان، شاخص گلیسمی، بار گلیسمی، شاخص سیری
 • ابراهیم مختاری، فرشاد تیموری، حسین فرهاد نژاد، پروین میرمیران*، فریدون عزیزی صفحات 112-121
  مقدمه

  این مطالعه با هدف شناسایی الگوی رژیم غذایی اختصاصی مرتبط با مقاومت به انسولین و هایپرانسولینمی در بزرگسالان تهرانی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مقطعی در 1063 مرد و زن با سن بالای 25 سال، شرکت کننده در فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران، انجام شد. الگوی رژیم غذایی به وسیله ی روش رگرسیون رتبه بندی کاهش یافته (RRR)، با استفاده از 34 آیتم غذایی به عنوان پیش بینی کننده، و نیز غلظت انسولین سرم و شاخص هومیوستاتیک مقاومت به انسولین (HOMA-IR) به عنوان متغیرهای پاسخ شناسایی شد. ارتباط الگوی رژیم غذایی با خطر هایپرانسولینمی و مقاومت به انسولین بررسی و نسبت شانس (OR) و فاصله اطمینان (CI) 95% گزارش شد.

  یافته ها

  میانگین± انحراف معیار سن و شاخص توده ی بدنی (BMI) شرکت کنندگان در مطالعه به ترتیب 12/2±43/0 سال و 4/8±27/4 کیلوگرم/متر مربع بود. الگوی شناسایی شده شامل؛ دریافت بیشتر گوشت فرآوری شده، ماهی، دوغ، آب لیمو، ترشی، و سبزیجات برگ دار، و نیز دریافت کمتر سبزیجات نشاسته ای، سیر و پیاز، میوه های خشک، مغزها، گوشت قرمز، لبنیات پرچرب و قهوه بود. پیروی بالاتر از این الگو در مدل نهایی تعدیل اثر مخدوش گرهای احتمالی، با افزایش شانس هایپرانسولینمی (0/005Ptrend=، 2/43-1/17CI= 95%، 1/69=OR)  و  IR (0/001>Ptrend=، 5/32-1/66CI= 95%، 2/97=OR)، همراه بود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه یک الگوی رژیم غذایی مرتبط با غلظت انسولین سرم و شاخص HOMA-IR، که به وسیله ی روش RRR شناسایی شده بود، با شانس بالاتر هایپرانسولینمی و مقاومت به انسولین همراه بود.

  کلیدواژگان: الگوی غذایی، مقاومت به انسولین، هایپرانسولینمی، HOMA-IR، رگرسیون رتبه بندی کاهش یافته
 • سمیه حسین پور نیازی، پروین میرمیران*، فریدون عزیزی صفحات 122-132
  مقدمه

  نتایج پژوهش ها نشان داده است که شیوه ی زندگی سالم می تواند از بروز سندرم متابولیک پیش گیری نماید. هدف از اجرای این مطالعه بررسی ارتباط بین مغزدانه ها، به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده رژیم غذایی سالم، با اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک و نیز بررسی اثر تعدیلی فعالیت بدنی بر این رابطه بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آینده نگر، مصرف مغزدانه ها در 1452 فرد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک روا تعیین شد. از رگرسیون کاکس برای تعیین ارتباط مغزدانه ها و خطر بروز اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک استفاده شد. هم چنین، اثر تعدیلی فعالیت بدنی بر این ارتباط نیز؛ با استفاده از آزمون کاکس بررسی شد.

  یافته ها

  میانگین سنی (انحراف استاندارد) افراد در ابتدای مطالعه 36/5 (13/3) سال و میانگین نمایه توده بدن 25/6 (4/5) کیلوگرم بر مترمربع بود. میانه ی دریافت مغزدانه ها 18/8 گرم در هفته بود. دریافت مغزدانه ها ارتباط معکوس معنی داری با افزایش تری گلیسرید سرم، پرفشاری خون، افزایش قند ناشتای سرم و چاقی شکمی؛ پس از تعدیل متغیرهای مخدوش کننده داشت. در افراد با فعالیت بدنی متوسط و بالا، دریافت مغزدانه ها (کمتر یا بیشتر از میانه) سبب کاهش خطر اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک شد. این ارتباط در افراد با فعالیت بدنی کم مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  فعالیت بدنی ارتباط بین دریافت مغزدانه ها و خطر برخی از اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک را تغییر می دهد. در فعالیت بدنی کم، همراهی بین دریافت مغزها و بروز اجزای سندرم متابولیک، دیده نشد.

  کلیدواژگان: مغزدانه ها، فعالیت بدنی، افزایش تری گلیسرید سرم، پرفشاری خون، افزایش قند ناشتای سرم، سندرم متابولیک، مطالعه قند و لیپید تهران
 • سجاد احمدی، فرزانه تقیان*، خسرو جلالی صفحات 133-142
  مقدمه

  برقراری مجدد جریان خون در عضله قلبی دچار ایسکمی؛ سبب گسترش انفارکتوس و مرگ میوسیت ها می گردد. کویرستین، با دارا بودن اثر آنتی اکسیدانی، می تواند در درمان بیماری های قلبی موثر باشد لیکن مصرف آن به سبب انحلال پذیری اندکی که در آب دارد محدود می باشد. محدودیت کویرستین را می توان با درون پوشانی کردن در نانوذرات حامل مرتفع کرد. مطالعه حاضر برای تعیین تاثیر همراهی کویرستین درون پوشانی شده در نانوذرات  (QEN) با تمرین تناوبی بر بیان ژن های JNK و ERK، که محصولاتشان در راه اندازی آپوپتوز نقش دارد، طراحی شد.

  مواد و روش ها

  سی سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به پنج گروه (سالم، سکته قلبی، سکته قلبی و مکمل، سکته قلبی و تمرین، سکته قلبی و تمرین و مکمل) تقسیم شدند. سکته قلبی با تزریق زیر پوستی ایزوپرونالین؛ در 24 سر موش صحرایی القا شد. در گروه های دریافت مکمل، گاواژ مکمل بعد از هر جلسه تمرینی انجام شد. جداسازی بافت قلبی 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی صورت گرفت. بیان نسبی ژن های JNK و ERK با روش Real-Time PCR اندازه گیری گردید. تجزیه تحلیل داده ها با آزمون واریانس یک طرفه و در سطح معنی داری 0/05 انجام شد.

  یافته ها

  بیان ژن های JNK و ERK در گروه تمرین و مصرف مکمل نسبت به گروه سکته قلبی به طور قابل توجهی کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  مصرف QEN به همراه تمرینات ورزشی تناوبی هوازی می تواند با کاهش بیان ژن های JNK و ERK باعث کاهش فعال شدن کمپلکس JNK وERK  و در نتیجه کاهش مرگ سلولی از طریق آپوپتوز شود و بنابراین می تواند اثر محافظتی بر میوسیت های قلبی در پی آسیب ایسکیمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: QEN، تمرین تناوبی، میوسیت های قلبی، JNK، ERK، انفارکتوس، ایزوپروترونول
|
 • Azita Zadeh-Vakili, Fahimeh Ramezani Tehrani, Zahra Daneshian, Mahsa Noroozzadeh, Maryam Zarkesh* Pages 81-91
  Introduction

  The expression of adiponectin hormone and its receptors in the ovary suggests a regulatory role for this hormone in the female reproductive system. To identify the pathogenic mechanism of polycystic ovary syndrome (PCOS) and explain the effects of prenatal hyperandrogenization, the expression of the adiponectin gene (AdipoQ), and its receptors (R1 and R2) were assessed in the ovaries and granulosa cells (GCs) of PCOS rats.

  Materials and Methods

  Five pregnant Wistar rats in the experimental group received 5mg of free testosterone dissolved in 0.5ml of sesame oil and benzyl benzoate on the 20th day of pregnancy, and five mice in the control group received 0.5ml of solvent. AdipoQ, R1, and R2 expression were examined in female offspring ovaries at birth, 10 and 100 days (puberty), and in GCs of adult offspring. Relative gene expression was measured by TaqMan real-time polymerase chain reaction.

  Results

  The expression of AdipoQ and its receptors in the ovaries of experimental mice at birth did not show a statistically significant difference from the control group. AdipoQ expression in the ovaries of the experimental group showed a decrease ten days after birth (P=0.001), after puberty (P=0.008), and in GCs (P=0.001) compared to the expression level at birth. There was a decreased expression of R1 and R2 at ten days of age compared to birth (P=0.046 and 0.001, respectively). AdipoQ and R2 expression were reduced in 10-day-old ovaries and GCs of adult offspring compared to the control group (P<0.05).

  Conclusions

  Prenatal hyperandrogenization could dysregulate the reproductive system by affecting AdipoQ, R1, and R2 ovarian expression after birth and puberty and play a role in the pathogenesis of PCOS.

  Keywords: Adiponectin, R1 adiponectin receptor, R2 adiponectin receptor, Polycystic ovary syndrome, Androgen, Animal model
 • Mahsa Noroozzadeh, Marziyeh Salehi Jahromi, Hanieh Gholami, Fahimeh Ramezani Tehrani* Pages 92-101
  Introduction

  Based on available evidence, exposure of the female fetus to androgens during the prenatal period, by affecting the expression of some genes, can cause polycystic ovary syndrome (PCOS) in adulthood. On the other hand, changes in luteinizing hormone (LH) levels and its receptor are associated with the risk of reproductive disorders, including PCOS. The present study aimed to evaluate the expression of the LH receptor gene in the ovaries of a rat model of PCOS induced by androgen exposure in the prenatal period.

  Materials and Methods

  In adult rats with PCOS and controls (eight animals in each group), different phases of the sexual cycle (estrous cycle) were determined using vaginal smears, and the anogenital distance (AGD) was measured using a vernier caliper. Ovarian granulosa cells were isolated, and RNA was extracted. The LH receptor gene expression levels in these cells were determined using the real-time polymerase chain reaction (PCR). Data were analyzed by GraphPad Prism software.

  Results

  Irregular and longer sexual cycles, an increase in AGD (17.32 17 0.3 vs. 11.73 ± 0.26 mm (P=0.0001)), and a decrease in LH receptor gene expression (42. ± 0.12) 0 vs. 0.88 (0.13 (P=0.02)) were observed in the adult rat model of PCOS compared to controls.

  Conclusion

  A decrease in LH receptor gene expression in the ovarian granulosa cells may be one of the mechanisms involved in the pathophysiology of PCOS following prenatal exposure of the female fetus to androgens.

  Keywords: Androgen, Fetal life, LH receptor, Polycystic ovary syndrome, Rat
 • Fatemeh Kiany, Farideh Shishehbor*, Masoud Veissi, Amal Saki Malehi, Bizhan Helli Pages 102-111
  Introduction

  Foods with low glycemic index (GI) and high satiety index (SI) have been associated with decreased risk of chronic diseases and obesity. This study investigated the effect of date seed flour (DSF) on the GI, glycemic load (GL), and SI of white bread (WB).

  Materials and Methods

  Ten healthy subjects were examined on four different days within 3-6 days intervals to determine GI and GL. The blood sugar level was measured during fasting, and 15, 30, 45, 60, 90, and 120 min after receiving glucose, WB, and breads containing 20% and 40% DSF, and GI and GL were calculated. To determine SI, 20 healthy individuals consumed 240 kcal portions of test breads in separate instants at 3-6 day intervals. The satiety ratings were collected at fasting and every 15 min for over 120 min after food ingestion, and SI was calculated.

  Results

  The GI of breads containing 20% (52.64) and 40% (49.11) DSF was significantly lower than that of WB (73.9) (p<0.004, p<0.005, respectively). Also, the GL of breads containing 20% (9.45) and 40% (7.32) DSF was lower than that of WB (p<0.001, p<0.001, respectively). The SI of breads containing 20% (200) and 40% (290.79) DSF was significantly greater than that of WB (p<0.001, p<0.001, respectively). Finally, the SI of bread containing 40% DSF (290.79) was greater than that of bread containing 20% DSF (200) (p<0.01).

  Conclusion

  Replacing part of white wheat flour with DSF significantly reduces the GI and GL and increases the SI of WB.

  Keywords: Date seed, Bread, Glycemic index, Glycemic load, Satiety index
 • Ebrahim Mokhtari, Farshad Teymoori, Hossein Farhadnejad, Parvin Mirmiran*, Fereidoun Azizi Pages 112-121
  Introduction

  This study aimed to identify a specific dietary pattern related to insulin resistance and hyperinsulinemia in Tehranian adults.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 1063 men and women ≥25 years of age participating in the third phase of the Tehran Lipid and Glucose Study. The dietary pattern was derived by reduced ranking regression (RRR), using 34 food items as predictors and serum insulin concentration and homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA-IR) as response variables. The relationship between a dietary pattern and odds of hyperinsulinemia and insulin resistance (IR) was investigated, and the odds ratio (OR) and 95% confidence interval (CI) were reported.

  Results

  The mean, standard deviation of age, and BMI of the participants was 43.0±12.2 years and 27.4±4.8 kg/m2. The derived patterns included higher consumption of processed meat, fish, drinkable yogurt, lemon juice, pickles, leafy vegetables, and lower consumption of starchy vegetables, garlic and onions, dried fruits, nuts, red meat, high-fat dairy, and coffee. After adjustment for potential confounding variables, a higher adherence to this pattern was associated with increased odds of hyperinsulinemia (OR=1.69, 95%CI=1.17-1.23, Ptrend=0.005) and IR (OR=2.97, 95%CI=1.66-5.32, Ptrend <0.001).

  Conclusion

  In this study, an RRR-derived dietary pattern related to serum insulin and HOMA-IR was associated with a higher odds of hyperinsulinemia and IR.

  Keywords: Dietary pattern, Insulin resistance, Hyperinsulinemia, HOMA-IR, Reduced Rank Regression
 • Somayeh Hosseinpour-Niazi, Parvin Mirmiran*, Fereidoun Azizi Pages 122-132
  Introduction

  The research results have shown that a healthy lifestyle can prevent the development of metabolic syndrome. This study aimed to investigate the association of nuts, as one of the components of a healthy diet, with components of metabolic syndrome (MetS) and assess the modifying effect of physical activity (PA) on this association.

  Materials and Methods

  In this prospective study, the consumption of nuts by 1452 individuals participating in the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) was examined using a validated food frequency questionnaire. The Cox regression model was used to determine the association between nuts and the risk of components of MetS. Also, the modifying effect of PA was assessed on this association using Cox regression.

  Results

  Mean (SE) age and BMI at baseline were 36.5±13.3 and 25.6±4.5, respectively. The median intake of nuts was 18.8 g/per week. After adjustments for confounders, a significant inverse association was found between nuts and the risk of hyperglycemia, hypertension, hyperglycemia, and abdominal obesity. Among participants with moderate and high PA levels, nuts (higher or lower than the median) reduced the risk of component of MetS. This association was not observed in participants with low PA levels.

  Conclusion

  PA modifies the relationship between nuts intake and the risk of some components of MetS. However, no association was found between nuts intake and incidence of components of MetS at low PA levels.

  Keywords: Nuts, Physical activity, Hypertriglyceridemia, Hypertension, Hyperglycemia, Metabolic syndrome, Tehran Lipid, Glucose Study
 • Sajad Ahmadi, Farzaneh Taghian*, Khosro Jalali Pages 133-142
  Introduction

  Restoration of blood flow to the ischemic heart muscle causes infarction and myocyte death. Quercetin can be effective in treating heart disease due to its antioxidant effect, but its use is limited due to its low solubility in water. Quercetin restriction can be removed by embedding it in carrier nanoparticles. The present study was designed to determine the effect of quercetin encapsulated nanoparticles(QEN) with intermittent exercise on the expression of JNK and ERK genes.

  Materials and Methods

  Thirty rats were randomly divided into five groups (healthy, myocardial infarction, myocardial infarction and supplement, myocardial infarction and exercise, myocardial infarction and exercise and supplement). Myocardial infarction was performed with isoprenaline in 24 rats by subcutaneous injection. In the supplement groups, supplemental gavage was performed after each training session. Cardiac tissue isolation was performed 48 hours after the last training session. Real-Time PCR measured the relative expression of JNK and ERK genes. Data analysis was performed by one-way analysis of variance at a significant level of 0.05.

  Results

  The expression of JNK and ERK genes was significantly reduced in the exercise and supplementation group compared to the myocardial infarction group.

  Conclusion

  Taking QEN with periodic aerobic exercise can reduce the expression of JNK and ERK genes, which reducing the expression of JNK and ERK genes, it can reduce the activation of the JNK and ERK complex and thus reduce cell death through apoptosis and therefore have a protective effect on cardiac myocytes following ischemic injury.

  Keywords: QEN, Interval exercise, Cardiomyocyt, JNK, ERK, Infarction, Isoproterenol