فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن ابراهیم زاد* صفحات 1-19
  قالب رباعی یکی از رایج ترین قالب های شعر فارسی در قرن چهارم و پنجم است؛ اما به نسبت شعر سبک عراقی، تعداد رباعی شاعران سبک خراسانی بسیار کمتر است و تعدادی از شاعران همچون منوچهری کمتر به آن پرداخته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی رایج ترین صور بلاغی به کاررفته در رباعیات سبک خراسانی است و بررسی این مطلب که رباعی خصی از خیام و عطار به بعد در شعر فارسی رواج نیافته است؛ بلکه کاربرد این نوع رباعی از آغاز شعر فارسی مورد توجه شاعران بوده است. روش تحلیل به صورت کمی و از نوع توصیفی است. نتیجه پژوهش نشان داد که ازرقی هروی، فرخی، عنصری و... نیز مانند قطران، در توصیف به معشوق توجه داشته اند، اساسی ترین عنصر بلاغی به کاررفته در رباعیات سبک خراسانی از نوع استعاره و تشبیه است، معزی نیشابوری، قطران تبریزی، ازرقی هروی و عنصری از جمله شاعرانی هستند که تشبیه و استعاره در دیوان آن ها به وضوح مشاهده می شود. شاعران این دوره ممدوحان و اعضای بدن آن ها را به عناصر طبیعت تشبیه می کرده اند که این نشان دهنده توجه خاص آن ها به محیط اطرافشان بوده است. بیشترین تلاش ازرقی در آوردن تشبیهات تخیلی و اغراق در تشبیه است؛ بنابراین شاعران دوره سامانی و نیمه اول قرن پنجم تلاش می کردند تا در برابر هر پدیده حسی و طبیعی، تصویری عینی و مشابه آن را بیاورند.
  کلیدواژگان: سبک خراسانی، رباعی، تشبیه، استعاره
 • سولماز پورتقی میاندوآب، تورج عقدایی* صفحات 20-40
  داستان های عرفانی، موضوعات ذهنی و روحانی را برای نشر آگاهی و معنویت به کار می گیرد . آثار بسیاری حرکت انسان به سمت تعالی و خدا را تحت عنوان عرفان یا سیر و سلوک مورد توجه قرار داده اند و گاه به بازتعریف هایی از این مفهوم رسیده اند. در بین نویسندگان زن معاصر، شهرنوش پارسی پور از جمله کسانی است که با دیدگاه عرفانی، به داستان های خود جانی دگرگونه بخشیده است. یکی از آثار این نویسنده که با شاخص ها و بن مایه های عرفانی، زندگی زنان را به تصویر می کشد، رمان «زنان بدون مردان» است. نویسنده در این اثر، سیر و سلوک را در زندگی زنانی که هر یک نمونه ای از زنان در اقشار مختلف جامعه اند، به تصویر می کشد. این مقاله با نگرشی اجتماعی و عرفانی به بررسی رمان «زنان بدون مردان» اثر شهرنوش پارسی پور پرداخته است. داده های این پژوهش با روش کتابخانه ای گردآمده است که پس از مقوله بندی با روش توصیفی تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات داستانی معاصر، شهرنوش پارسی پور، عرفان، سلوک
 • علی خوشه چین، کورس کریم پسندی*، نعیمه کیا لاشکی، وجیهه ترکمانی باراندوزی صفحات 41-63
  تحلیل و بررسی شخصیت و نمودهای تعالی و تباهی بر پایه روان شناسی، یکی از حوزه های بینامتنی است که بسیار مورد توجه تحلیل گران ادبی قرارگرفته است. اساسی ترین و مهم ترین نکته در این تحلیل ها، بیان جلوه های تعالی و تباهی و اشکال گوناگون آن ها در شعر شاعران است. در این مقاله که به روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است دو مقوله تعالی و تباهی در اشعار مهدی اخوان ثالث، بر اساس نظریه روانکاوی اریک فروم بررسی شده است. اریک فروم، عقیده دارد که عشق و ابعاد آن یکی از اصلی ترین نمودهای تعالی و خشونت، شکست، تنهایی، خفقان و ناامیدی از نشانه های تباهی شخصیت است؛ بنابراین نظریه مقولات مذکور در اشعار این شاعر بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که اخوان ثالث در اندیشه ورزی های خود به مقوله تباهی و نمودهای آن (ازجمله مرگ) توجه بیشتری داشته است و با توجه به نوع شخصیت و زندگی شاعر، این مسئله در اشعار وی جلوه های بیشتری داشته است. مقوله تعالی در شعر اخوان ثالث، تنها با تجلیات عشق (عشق به انسان، عشق آرمانی، عشق به وطن) نمود پیداکرده است.
  کلیدواژگان: اخوان ثالث، دیوان اشعار، تعالی، تباهی
 • احمد روستایی شلمانی*، احمد ذاکری صفحات 64-80
  پس از پذیرش اسلام و وجود آیاتی که در آن به ملکوت آسمان ها اشاره شده است، توجه به بارگاه آسمان در نزد ایرانیان بیشتر شد؛ به گونه ای که نویسندگان، شاعران و عارفان از آن برای مضمون پردازی استفاده کردند و به دفعات از آسمان و مضامین مربوط به آن در آثارشان بهره جستند. روشن است که برای فهم بهتر مفاهیم ابیات، آگاهی از مضامین علمی مورد توجه شاعران در دوره های گوناگون شعری اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از شاعران نام آشنای ادب فارسی حکیم، سنایی است که با آگاهی از دانش نجوم، آن را در خدمت اندیشه های عرفانی قرار داد. وی از دانش آسمان و نجوم به شکل گسترده در اشعارش بهره جست و به دلیل گرایش های عرفانی که داشت، گاهی از این دانش برای انتقال مفاهیم عرفانی سود برد. در این تحقیق که به روش تحلیلی است ضمن بررسی سیر پیدایش دانش نجوم و بازخورد آن در برخی از متون عرفانی، نشان داده شده است که سنایی در این دانش تبحر داشته و از آن در سرودن اشعارش در دیوان بهره برده است.
  کلیدواژگان: سنایی، اندیشه های عرفانی، نجوم، دیوان
 • رحیم سلامت آذر* صفحات 81-98
  حماسه دینی دلگشانامه، یکی از ذخایر ارزشمند نسخ خطی است که علاوه بر جنبه های ادبی، اهمیت تاریخی نیز دارد. درون مایه این اثر علاوه بر ذکر حوادث کوفه از واقعه عاشورا تا شهادت مختار، تحمیدیه و منقبت حضرت رسول و ایمه معصومین، توصیف ارزش سخن، وصف ساقی و ساقی نامه ها، اشاره به مسایل اخلاقی، پند و اندرز، بی اعتباری دنیای فانی است. این تحقیق بر آن است با شیوه توصیفی - تحلیلی و از دید بینامتنی و اثرگذاری متنی بر متن دیگر، ابتدا به معرفی دلگشانامه و جایگاه آن در حماسه سرایی دینی بپردازد و سپس دلگشانامه را با شاهنامه از جنبه ادبی، زبانی و فکری مقایسه کند و از این رهگذر، چگونگی تاثیر شاهنامه بر دلگشانامه را بیان کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سراینده این اثر هر جا که فرصت یافته است، به بزرگداشت فردوسی و تضمین اشعار وی پرداخته است. شاعر ازنظر محتوا و مضمون به صورت پنهان و آشکار از شاهنامه فردوسی تاثیر پذیرفته و بارها در این منظومه، به قهرمانان شاهنامه و سرگذشت آنان اشاره و ممدوحان و پهلوانان داستان های خود را به شاهان و پهلوانان شاهنامه تشبیه کرده و در برخی موارد برتر از آن ها دانسته است؛ بنابراین می توان شاهنامه را پس متن و راهنمای دلگشانامه از دیدگاه زبانی، ادبی و ساختاری دانست.
  کلیدواژگان: شاهنامه، دلگشانامه، بینامتنیت، تاثیرپذیری، نسخه خطی
 • محمدرضا عابدی*، محمد مهدی پور، فرست لفتی رضا الکاکی صفحات 99-129

  قرابت ها و زمینه های فرهنگی مشترک میان فارسی زبانان و کردی زبانان و تجربیات مشترک و ممتد تاریخی آن ها، سبب پدید آمدن سرمایه های مشترک فرهنگی شده است. از بارزترین این سرمایه ها، ضرب المثل های رایج در این دو زبان است. بر این اساس نگارندگان در پژوهش حاضر به بررسی امثال و حکم فارسی و کردی از منظر دوگانه نیکی و بدی پرداخته اند. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است و به اسناد و منابع کتابخانه ای اتکا دارد. در این جستار صرفا مثل هایی آمده است که در زبان کردی یا در زبان فارسی معادل متناظر دارند و در کنار هم زوج مثل هستند. نتایج این مطالعه اهمیت نیکی و بدی در فرهنگ فارسی و کردی و مشابهت بسیار امثال و حکم رایج در میان مردمان این دو زبان را نشان می دهد. طبق بررسی، در جامعه آماری تحقیق، یعنی کل ضرب المثل های مضبوط در منابع مورد استفاده، از میان 52 زوج مثل مرتبط با دوگانه نیکی و بدی تنها 14 مورد از منظر سطح زبان و شیوه بیان متفاوت بودند و مابقی یا کاملا یکسان یا مشابه هم بودند. همچنین مفاهیم بدی و نیکی در هر دو زبان مانند هم مورد سرزنش و نکوهش یا دارای ارزش تلقی شده‏اند. غالب امثال مورد بررسی در مرتبه نخست، ریشه‏ در تعالیم مشترک اسلامی و مذهبی دارند و در مرتبه بعدی از سنت ها و باورهای اصیل کردی زبانان و فارسی زبانان نشیت می گیرند.

  کلیدواژگان: امثال، فارسی، کردی، همسان، مشابه، متفاوت، تقابل
|
 • Hassan Ebrahimzad * Pages 1-19
  The quatrain form is one of the most common forms of Persian poetry in the fourth and fifth centuries. However, compared to Iraqi style poetry, the number of quatrains of Khorasani style poets is much less and some poets such as Manouchehri have paid less attention to it. The main purpose of this article is to study the most common rhetorical forms used in Khorasani style quatrains and to study the fact that after Khayyam and Attar no Khasi quatrain has been used in Persian poetry Rather, the use of this type of quatrain has been considered by poets since the beginning of Persian poetry. The method of analysis is quantitative and descriptive. The result of the research showed that Azraghi Heravi, Farrokhi, Ansari, etc., like Qatran, paid attention to the beloved in description. The most basic rhetorical element used in Khorasani style quatrains is metaphor and simile. Moezi Neyshabouri, Qatran Tabrizi, Azraghi Heravi, and Ansari are the poets whose metaphor and simile can be clearly seen in their Divans. The poets of this period had compared the praisers and their parts of body to the elements of nature, which indicates that they paid special attention to their surroundings. The greatest effort of Azraghi is made to make imaginary similes and exaggerate the similes; thus, the poets of the Samanid period and the first half of the fifth century tried to bring an objective and similar image to every sensory and natural phenomenon.
  Keywords: Khorasani style, quatrain, Simile, Metaphor
 • Solmaz Pourtaghi.Miandoab, Tooraj Aghdaei * Pages 20-40
  Mystical stories use mental and spiritual subjects to spread awareness and spirituality. Many works have considered the movement of man towards transcendence and God under the title of mysticism or conduct; sometimes they have redefined this concept. Among contemporary female writers, Shahrnosh Parsipour is one of those who has worked in this field with a mystical point of view. One of the works of this author, which depicts the life of women with mystical features and themes, is the novel "Women without Men." In this work, the author depicts the life and behavior of women, each of whom is an example of women in different classes of society. This article examines the novel "Women without Men" by Shahrnosh Parsipour with a social and mystical perspective. The data of this research are collected by library method which is analyzed by a descriptive method.
  Keywords: Contemporary Fiction, Shahrnosh Parsipour, mysticism, Behavior
 • Ali Khooshechin, Koros Karimpasandi *, Naeeme Kia Lashaki, Vagiheh Torkamani Baranoozi Pages 41-63
  Analysis of personality and manifestations of excellence and destruction based on psychology is one of the intertextual fields that has been highly regarded by literary analysts. The most basic and important point in these analyzes is to express the manifestations of excellence and destruction and their various forms in the poetry of poets. In this article, which has been done analytically-descriptively, the two categories of excellence and destruction in the poems of Mehdi Akhavan Sales have been studied based on Erich Fromm's psychoanalytic theory. Erich Fromm believes that love and its dimensions are one of the main manifestations of excellence and violence, failure, loneliness, suffocation and despair are the signs of personality destruction; therefore, the theory of the mentioned categories has been studied in the poems of this poet. The results obtained from this study indicate that Akhavan Sales has paid more attention to the category of destruction and its manifestations (including death) in his ideology. Considering the type of personality and lifestyle of the poet, this issue has had more effects in his poems. The category of transcendence in the poetry of Akhavan Sales has appeared only with the manifestations of love (love for man, ideal love, love for the homeland).
  Keywords: Akhavan Sales, Poetry Court, Excellence
 • Ahmad Roostaei Shalmani *, Ahmad Zakeri Pages 64-80
  After the acceptance of Islam and the existence of verses in which the kingdom of the heavens is mentioned, the attention of the heavenly court increased among the Iranians in a way that writers, poets, and mystics used it for thematic purposes and often used the sky and related themes in their works. It is clear that in order to better understand the meanings of the verses, it is very important to know the scientific themes of the poets in different poetic periods. One of the well-known poets of Persian literature is Hakim Sanaei, who, with the knowledge of astronomy, used it in the service of mystical ideas. He made extensive use of the knowledge of the sky and astronomy in his poems, and because of his mystical tendencies, he sometimes used this knowledge to convey mystical concepts. In this analytical research, while examining the emergence of astronomical knowledge and its feedback in some mystical texts, it has been shown that Sanai is proficient in this knowledge and has used it in composing his poems in Divan
  Keywords: Sanai, Mystical Thoughts, Astronomy, Divan
 • Rahim Salamatazar * Pages 81-98
  The religious epic of Delgoshanameh is one of the valuable resources of manuscripts which has historical significance in addition to literary aspects. The theme of this work, in addition to mentioning the events of Kufa from the event of Ashura to the martyrdom of Mukhtar, the praise and reverence of the Prophet and the Imams of the Infallibles includes describing the value of speech, describing the butler and letters, referring to moral issues, advice, and discrediting the mortal world. This research intends to first introduce the diary and its place in the religious epic by a descriptive-analytical method and from the intertextual point of view and textual effect on another text, and then compare the diary with the Shahnameh in terms of literature, language, and thought. And in this way, explain how Shahnameh affects Delgoshaname. The results of the research show that the composer of this work has honored Ferdowsi and guaranteed his poems wherever he has the opportunity. The poet has been influenced by Ferdowsi's Shahnameh in terms of content and theme, and many times in this poem, he refers to the heroes of Shahnameh and their stories, and compares his praisers and heroes to the kings and heroes of Shahnameh, and in some cases considers them superior to them. Therefore, Shahnameh can be considered as the background and guide of Delgoshanameh from a linguistic, literary, and structural point of view.
  Keywords: Shahnameh, Delgshanameh, intertextuality, impressionability, Manuscript
 • MohammadReza Abedi *, Mohammad Mahdipour, Forsat Lefti Reza Pages 99-129

  The common cultural similarities and contexts between Persian speakers and Kurdish speakers and their common and continuous historical experiences have led to the emergence of common cultural capitals. One of the most obvious types of these capitals is the common proverbs in these two languages. Accordingly, the authors in the present study have studied Persian and Kurdish proverbs from the dual perspective of good and evil. The research method is analytical-comparative and relies on library documents and resources. In this article, there are only examples that have equivalents in Kurdish or Persian and they are similar to each other. The results of this study show the importance of good and bad in Persian and Kurdish culture and the similarity of many common proverbs among the people of these two languages. According to this study, in the statistical population of the study, which is the total number of proverbs in the sources used, out of 52 pairs related to the duality of good and evil, only 14 were different in terms of language level and expression, and the rest were either exactly the same or They were similar. Also, the concepts of good and evil in both languages are considered as reprehensible or valuable. Most of the proverbs studied are primarily rooted in common Islamic and religious teachings, and secondly are rooted in the original traditions and beliefs of Kurdish-speakers and Persian-speakers.

  Keywords: Proverbs, Persian, Kurdish, Identical, similar, different, Contrast