فهرست مطالب

اندیشه حقوقی معاصر - سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1400)

نشریه اندیشه حقوقی معاصر
سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیدحسین اسعدی* صفحات 1-20
  یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رای صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.
  کلیدواژگان: رویه قضایی، نظام کامن لا، دیوان عالی کشور، دادرسی مدنی، حقوق تطبیقی
 • موسی کرمی*، علی مشهدی، احسان شکیب نژاد صفحات 21-46
  کنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسایل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسایل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسایل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.
  کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، کمیسیون مقام زن، کنفرانس های جهانی زنان، سازمان ملل متحد، حقوق زنان
 • خسرو حسین پور* صفحات 47-72
  ثبوت ضمان متوقف بر اسناد زیان به عامل زیان است و مراد از آن احراز رابطه ی سببیت میان فعل زیان بار و ضرر وارد شده است. در مواردی که یک عامل موجب ایراد خسارت گردیده است حکم مساله روشن است به عبارت دیگر این مورد ساده ترین صورت یک دعوی مسیولیت مدنی است زیرا در این مورد احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و ضرر وارده مشکل نیست. لیکن گاهی دو یا چند عامل در ورود یک خسارت دخالت دارند، در این جا اجتماع اسباب مطرح می گردد که این بحث در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مورد بررسی قرار گرفته است. تزاحم موجبات ضمان صور مختلفی دارد که عبارتند از: اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب به نحو طولی و اجتماع اسباب به نحو عرضی. در چنین مواردی که دو یا چند عامل در وقوع زیان نقش دارند تعیین سبب یا اسباب مسیول یعنی احراز رابطه ی سببیت و معیار و چگونگی تقسیم مسیولیت بین این اسباب متعدد امری دشوار و قابل تامل است به طوری که موجب ارایه نظرات مختلف از سوی فقها و حقوقدانان گردیده است. در این نوشتار ضمن تبیین صور مختلف تزاحم موجبات ضمان، نظرات ارایه شده پیرامون چگونگی تقسیم مسیولیت در این صور در فقه و حقوق موضوعه بالاخص قانون مجازات اسلامی 1392 که در مواردی دارای نوآوری و احکامی متفاوت از نظرات مشهور فقهی است، بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: ضمان، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع طولی اسباب، اجتماع عرضی اسباب، رابطه ی سببیت، تقسیم مسئولیت
 • غلام نبی فیضی چکاب، محمد چلبی* صفحات 73-103
  تحریم های ایالات متحده آمریکا همواره ابزاری قدرتمند در سیاست خارجه این کشور بوده، به طوری که این کشور همواره از ابزار تحریم برای محدود کردن تجارت با کشورها، اشخاص و شرکت های خارجی استفاده کرده است. در این میان یکی از مهم ترین ابزارهای ایالات متحده در راستای پیگیری و تعقیب برنامه تحریم، طراحی و راه اندازی نظام کنترل صادرات بوده و همچنین یکی از مهم ترین کالاهای مشمول نظام کنترل صادرات در این کشور، کالاهای با کاربرد دوگانه است. در این خصوص، کشور ایران به عنوان کشوری که بیش از چهار دهه آماج حملات تحریمی ایالات متحده آمریکا بوده، از محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور مصون نبوده، به طوری که این محدودیت ها همواره جریان تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده است. از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری جهت تسهیل جریان تجارت خارجی در ایران، تلاش برای رفع موانع و یا کاهش محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه ایالات متحده است و همچنین به نظر می رسد که اولین قدم در این زمینه آشنایی با سازوکار اجرایی و ساختار نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور است. لذا در این نوشتار به بررسی این مهم می پردازیم، به طوری که با شناخت نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه در ایالات متحده بتوانیم به راهکارهایی جهت کاهش موانع و محدودیت های موجود این حوزه برسیم.
  کلیدواژگان: تحریم های اقتصادی ایالات متحده، تجارت بین الملل، نظام کنترل صادرات، کالاهای باکاربرد دوگانه
 • زهرا سادات میرهاشمی، فریناز سادات خطیبی قمی* صفحات 104-133
  تلاش قانون گذار پیش بینی مسایل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاش های قانون گذار آن گونه که باید موثر نمی افتد و احکام برخی مسایل ناگفته باقی می ماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسایل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسایل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع می شود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی می توان حکم مسایل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.
  کلیدواژگان: : قیاس، کفر، قتل، ارث، وصیت، موصی له
 • سید سجاد رزاقی موسوی* صفحات 134-150
  نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقا پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسایل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اعمال مجازات و اساسا مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسایل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشر ذاتا متحول باشد.
  کلیدواژگان: منابع شرعی، قوانین کیفری، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
|
 • Sayyed Hossein As&Amp, #, Adi * Pages 1-20
  One of the characteristics of the English judicial system as the cradle of common law is the existence of the rule of precedent and its use in the proceedings. This rule, which is based on creating unity and commonality between different customs, requires judges to follow previous opinions. Of course, the judgment is binding if it is issued by the Supreme Court and is consistent with the new event. However, at present, this institution does not have an exact equivalent in the legal system of civil law, but In this article, it has been tried to show that, French law has long used tools with a similar function under the name of regulatory decisions. On the other hand, Iranian law has not equivalent for it and in the case law of Iran, the unanimous rulings of the Supreme Court cannot be introduced as its equivalent. Furthermore, the Islamic judiciary has also followed from such an approach.
  Keywords: Case Law, common law, Supreme Court, Civil Procedure, comparative law
 • Mousa Karami *, Ali Mashadi, Ehsan Shakibnezhad Pages 21-46
  UN world conferences on women issues since mid-1980s, both are the demonstration of the international community's seriousness toward rights and status of women and its significance for a better world and a ground for improving the status and promotion of women's human rights. The Documents of these conferences, despite their non-binding legal nature, are the manifestation of international consensus as to their subjects and at least in the general remarks. The main organizer of these conferences has been the Commission on the Status of Women. This Commission, in addition to its other activities in the framework of its mandate e.g. gender equality and progress of women, has organized the world conferences. These conferences, have provided the base and circle for the discussions of policy-makers and other beneficiaries in women issues as to current challenges, determining the objectives and designing the plans of action and examining the progress made in the implementation of the previous conferences' programs. In this article, through a descriptive-analytic method, we seek to review the prohibition of violence against women in the UN world conferences on women issues. It appears that despite the fact that there are many fears in the realization of wishes and programs of these conferences in preventing and combating VAW, we can and should be hopeful in progress of human being toward the recognition and enforcements of women's human rights and preservation of equal human dignity of women and men in a world free from VAW.
  Keywords: Violence against women, The Commission on the Status of Women, World Conferences on Women, UN, women's rights
 • Khosro Hoseinpour * Pages 47-72
  The rules of the division of responsibilities between perpetrators of loss in Islamic law & the legal system of IranProof of liability depends on relating loss to someone who is perpetrators of loss. So establishing this issue is necessary for proving the attribution of the loss to the agent. In the cases that the agent is one person, the verdict is clear because in these cases, proving the attribution of the loss to the agent is not difficult. In other words, this is the simplest form of a civil liability lawsuit. But sometimes there are two or more commits, in these cases proving the attribution of the loss to the agents is difficult. In these cases that there are several agents, recognition of main cause and quality division of responsibilities is very difficult so that different views on jurisprudence and law presented.Key words: Responsibility ,cause& agent, Causal relationship, Division of responsibilities
  Keywords: Responsibility, cause& agent, Causal Relationship, Division of responsibilities
 • Gholamnabi Fayzi Ckakab, MOHAMMAD CHALABI * Pages 73-103
  The U.S has imposed economic sanctions on several occasions throughout history. Economic sanctions are an important part of the US foreign policy to restrict international trade with foreign countries, individuals and companies. One of the most important tools of the U.S in pursuit of the sanction program is the design and implementation of an export control regime, and one of the most important items subject to the export control system in the U.S is dual-use items. Also, Iran is not immune from the restrictions imposed by the US export control regimes for Dual Use items, So that these restrictions always affects in foreign trade of Iran. Hence, one of the essential steps to increase the international trade in Iran is to reduce the constraints of the US export control regimes for Dual Use items, and in this regard the first step is to recognize the US export control regimes for Dual Use items. Hence, in this article, we are investigating the US export control regimes for Dual Use items, So that after understanding the US export control regimes for Dual Use items, we are to provide solutions to reduce the constraints arising from this area.
  Keywords: U.S. economic sanctions, International Trade, export control regimes, Dual-Use items
 • Zahra Sadat Mirhashemi, Farinaz Sadat Khatibi Qomi * Pages 104-133
  The legislator's effort is to anticipate issues and find appropriate solutions to solve them. But sometimes the legislature's efforts to do so are not as effective as they should be, and the rulings on some issues remain unsaid. In such a situation, judges, when faced with such unanswered questions, are obliged to find a verdict because they have no duty but to administer justice. One of these issues, the ruling of which is not explicitly included in the law, is the effect of Mousa Leh's infidelity and Mousa's murder by him in the discussion of wills. This issue is included in this article as an example of cases of silence in the law, the possibility of inferring its sentence by analogy in Iranian law is examined; Because, what is being questioned is that according to the issues of lack of authority of analogy in general in Imami jurisprudence, in what framework can the ruling on issues of silence in law be extracted with the help of analogy? This research, in a descriptive and analytical way and using the library study method, has clarified that although there are no conditions mentioned in jurisprudence regarding Mousa Leh, unlike the heir. However, considering the distinct position of analogy in jurisprudence with rights, with certain criteria, while considering the position of analogy in jurisprudence
  Keywords: analogy, Infidelity, Murder, inheritance, will, Testament
 • SEYYED SAJJAD RAZAGHI MOUSAVI * Pages 134-150
  The Iranian legal system has taken a dual position in the formulation and implementation of criminal law; Islam has accurately predicted an important part of crimes and determined their punishment in terms of type, quality and quantity, but another part could not be determined precisely because they are very volatile and can not be legislated based on religious and jurisprudential sources. The constitution identifies credible Islamic sources and fatwas as a reliable source for judges.This research is a descriptive-analytical research based on its nature and method. In today's societies, new issues and issues have become the subject of criminalization, punishment and basically a set of criminal laws that require compliance with religious and jurisprudential criteria in a new approach and appropriate to the requirements of the time. In the end, it should be said that change in current issues and issues from a jurisprudential perspective, requires contexts in which the rulings can be changed in the form of these contexts; Intra-religious contexts that are the basis for the evolution and adaptation of religious rules to the inherently evolving intellectual and cultural requirements of human beings.
  Keywords: Sharia sources, Criminal law, Rule of law, principle of legality of crimes, punishments