فهرست مطالب

مطالعات راهبردی فرهنگ - پیاپی 4 (زمستان 1400)
 • پیاپی 4 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین ابوالفضلی، ابوالفضل پسندیده* صفحات 9-29

  مقاله پیش رو به بررسی موانع و چالش های توسعه فرهنگی ایران در دولت های مختلف جمهوری اسلامی می پردازد. موضوع توسعه نه تنها در حوزه جامعه شناسی توسعه، که در بسیاری از حوزه های جامعه شناسی، به طور اخص، و علوم اجتماعی، به طور اعم، مورد بحث قرار گرفته است. مسئله توسعه یکی از مسایل مهم در حوزه های انسانی اجتماعی به شمار می رود. جامعه ایران نیز، همانند دیگر جوامع درحال توسعه، در دهه های اخیر به دنبال دستیابی به توسعه بوده است. به لحاظ تبارشناسی تاریخی می توان گفت که روند توسعه در ایران از دوران قاجار، به ویژه از زمان جنبش مشروطیت، آغاز شده است. بحث اصلی این مقاله آن است که در پرتو استقرار نظم جدید سیاسی پس از انقلاب اسلامی سهم متغیر فرهنگ در شکل گیری انقلاب اسلامی بسیار برجسته بوده، تا حدی که بسیاری از صاحب نظران ریشه های بنیادین رخداد انقلاب را در شبکه ای از مولفه ها و متغیر های فرهنگی ممزوج با ارزش های دینی تفسیر کرده اند؛ انقلابی فرهنگی که در مسیر توسعه خود با چالش ها و موانع برجسته ای، به علت تسلط پارادایم های متعارض (ایرانی، اسلامی و غربی)، مواجه بوده است. پژوهش پیش رو در صدد واکاوی و پاسخ گویی به این سوال اصلی برآمده است که موانع عمده فرهنگی در دولت های جمهوری اسلامی که سبب عدم دستیابی جامعه ایران به توسعه فرهنگی شد چه بوده است و مهم ترین آن ها کدام اند. در این پژوهش رابطه بین توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در دوران جمهوری اسلامی، با استفاده از روش تحلیل گفتمانی، بررسی شده است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای و همچنین استناد به سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران در موضوع فرهنگ است. هدف مقاله فهم، کشف، اثرگذاری و پی بردن به ریشه های بنیادین و پنهان عدم توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، علی رغم ایستار ذهنی بنیان گذاران انقلاب برای اعمال سیاست ها و وضع قوانین مترقی در حوزه توسعه فرهنگی، مولفه هایی همچون ضعف جامعه مدنی، بنیادگرایی و محافظه کاری، اعمال سیاست های متناقض فرهنگی در دولت های مختلف، وضع قوانین کارشناسی نشده، سیاست زدگی در موضوع فرهنگ و موانع تاریخی از مهم ترین موانع و چالش های توسعه فرهنگی کشور به شمار می روند.

  کلیدواژگان: توسعه فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران، توسعه، سیاست گذاری، فرهنگ
 • طاها عشایری*، طاهره جهان پرور، سمانه سادات سرکشیکیان صفحات 31-57

  شکاف نسلی به فاصله اجتماعی، تعارض اجتماعی و تضاد بین والدین و نسل های قلبی خود در مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اطلاق می شود. جامعه ایران، به سبب تغییرات ارزشی هنجاری، مطابق نتایج 40 مورد پژوهش، شکاف نسلی و بین نسلی را تجربه کرده است. هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل موثر بر شکاف بین نسلی در بازه زمانی 1383-1400 است. روش پژوهش از نوع کمی و ابزار آن پرسش نامه معکوس است و از نرم افزار فراتحلیل جهت برآورد اندازه اثر استفاده شده است. جامعه آماری آن 80 پژوهش است که 40 سند پژوهشی به علت پیمایشی بودن، دارابودن ضریب همبستگی و حجم نمونه و سطح معنی داری قابل قبول به روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان بحران ساختاری (فاصله اجتماعی، نظام پدرسالاری، تعارض بین نسلی)؛ سرمایه اجتماعی (اعتماد بین نسلی، مشارکت بین نسلی، انسجام بین نسلی)؛ سرمایه فرهنگی؛ سرمایه اقتصادی؛ نوگرایی (رسانه های جمعی، مصرف متظاهرانه، فردگرایی، سبک زندگی مدرن، جهان گرایی، ارزش های پسامادی)؛ مسایل ارزشی هنجاری (الگوی گروه مرجع، تعلقات مذهبی، جامعه پذیری)؛ و آنومی چندگانه (آنومی اجتماعی، آنومی خانوادگی، آنومی هویتی) با شکاف بین نسلی رابطه معنی داری وجود دارد. اندازه اثر کلی پژوهش بر شکاف نسلی برابر با 20 درصد است.

  کلیدواژگان: آنومی هویتی، ارزش پسامادی، سرمایه اجتماعی، نوگرایی، شکاف نسلی
 • میلاد بگی، رسول صادقی، علی حاتمی* صفحات 59-75

  در جوامع مدرن امروزی که زوجین تا حد زیادی امکان تصمیم گیری درمورد تعداد فرزندان و زمان به دنیا آوردن آن ها را دارند، ترجیحات و تمایلات باروری مهم ترین تعیین کننده های رفتار باروری به شمار می رود. هدف مطالعه پیش رو بررسی تمایلات فرزندآوری افراد ازدواج کرده همسردار و عوامل موثر بر آن و نیز موانع و محدودیت های تمایل به داشتن فرزند در ایران است. بر این اساس، داده های گردآوری شده در پیمایش ملی خانواده، که سال 1397 در سطح کشوری اجرا شده بود، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که حدود 30 درصد افراد بدون فرزند و 48 درصد افراد دارای یک فرزند تمایلی به داشتن فرزند/فرزندی دیگر ندارند. یافته ها رابطه منفی بین تحصیلات و تمایلات باروری افراد را نشان داد. از طرفی، تمایلات باروری در بین پیروان اهل تسنن در مقایسه با پیروان اهل تشیع بیشتر بود. مردان نیز تمایلات باروری بیشتری در مقایسه با زنان داشتند. همچنین رضایت از زندگی و روابط زناشویی تاثیر معناداری بر تمایلات فرزندآوری افراد دارد. مهم ترین علل عدم تمایل به فرزندآوری در چهار دسته مشکلات و نگرانی های مرتبط با فرزندان و آینده آن ها، شرایط کاری و هزینه فرصت، روابط بین همسران، و مشکلات سلامتی و جسمانی افراد قرار گرفتند. بر این اساس، سیاست گذاران و برنامه ریزان، برای افزایش مجدد باروری به سطح جایگزینی، نیاز است تا مجموعه ای از سیاست هایی را اجرا کنند که به خانواده ها در پوشش هزینه های مراقبت از کودکان کمک کند و تلفیق زندگی شغلی و خانوادگی زنان را تسهیل کند.

  کلیدواژگان: باروری، فرزندآوری، تمایلات، سیاست های جمعیتی، ایران
 • ابراهیم حاجیانی، مهدی نیک عهد* صفحات 81-100

  پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه عواملی بر مصرف گرایی لوازم آرایشی در ایران تاثیرگذارند. روش این پژوهش ترکیبی از روش های تحلیل اسناد و مرور نظام مند، مطالعه اسنادی و تاریخی، فراتحلیل و مصاحبه بوده است. ترکیب و تجمیع داده های مکمل از یافته های منابع مختلف به عوامل مختلفی که در این پدیده دخیل هستند منتهی شد. دسته بندی این عوامل ذیل سه دسته تقویت کننده، تسهیلگر و موانع در این جهت بود که به تفکیکی مناسب از عوامل منجر شود و از این طریق عوامل کلیدی تر استخراج و معرفی شوند. بستر و ارزش های اجتماعی فرهنگی، نقش کنشگر، و تاثیر رسانه ها را می توان به عنوان عوامل مهم تر در این حوزه مطرح کرد. درواقع، شرایط و بستر اجتماعی عامل مهمی در سوق دادن افراد به مصرف لوازم آرایش به عنوان انتخاب، جایگزین یا اجبار است. از طرفی، این کنشگر است که گاهی فعالانه یا منفعل به سمت مصرف لوازم آرایشی می رود که در این مقوله سهم رسانه مشهود است. در حالتی مطلوب، اگر ارزش ها و بستر جامعه بر شایسته سالاری مبتنی باشند و کنشگر هم کاملا آگاهانه از کارکردهای مطلوب لوازم آرایشی استفاده کند، آرایش کردن و مصرف لوازم آرایش به عنوان پدیده ای با کارکرد بهینه و مطلوب و همسو با تقویت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی موردنظر قرار می گیرد و این امر به پیشگیری از افراط در مصرف گرایی در این حوزه منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: مصرف گرایی، لوازم آرایش، بستر اجتماعی، کنشگر
 • سید محمدرضا موسوی فرد* صفحات 101-119

  در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ورود مفاهیم جدید نوعی چگونه موجب قبح زدایی از روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته در ایران شده است. روابط با جنس مخالف همیشه به عنوان یکی از مسایل همیشگی قرین و همزاد نوع بشر بوده است که در شرایط و زمان های مختلف سیر تطورات خاصی را تجربه کرده است؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ازجمله این تطورات و تغییرات می توان به گذار این مدل رابطه از سنت به مدرنیته اشاره کرد که تحت تاثیر عواملی همچون تغییرات اجتماعی، شکاف نسلی، گذر از نظام پدرسالاری به فرزندسالاری و در نهایت پروسه جهانی شدن با آمدن واژگان بیگانه به فرهنگ ایرانی (چون رل زدن، شوگر ددی، شوگر مامایی و امثالهم) تا حدودی موجب قبح زدایی از این روابط شده است. قطعا چنین تحولاتی مغایر با فرهنگ ایرانی است و از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی، چنین روابطی صرفا در قالب شرع و قانون پذیرفتنی است.

  کلیدواژگان: جنس مخالف، سنت، مدرنیته، قبحزدایی، جرم شناسی اسلامی
 • سحر نجفی، فریده آفرین*، غلامرضا سماوی صفحات 121-145

  در پژوهش پیش رو، با تحلیل محتوا از مباحث نظری جامعه شناختی، مولفه هایی را برای تحلیل پوسترها انتخاب کرده ایم. با اتکا به ویژگی های محتوایی آرمان شهری و ویران شهری، پوسترهای انتخابی از دو طراح گرافیک ایرانی قباد شیوا و مهدی سعیدی و دو طراح گرافیک امریکایی سیمور چواست و میلتون گلیزر را تحلیل و تفسیر کرده ایم. در سطح تفسیر پوسترها فراتر از تحلیل مولفه های تجسمی به این پرسش پاسخ داده ایم که آثار انتخابی دارای مولفه های آرمان شهری، ویران شهری است یا به این دو جنبه بی اعتناست. پوسترهای مهدی سعیدی، با حرکت از سطح آشکار اجزا و عناصر تجسمی به سمت سطوح محتوای پنهان، معانی ای چون به پرسش کشیدن ایده صلح در جوامع را با خود همراه دارد. در پوسترهای صلح قباد شیوا، زبان تصویر جهانی است و به عبارتی، هنرمند به دنبال طرح و سبکی از هنر است که دربرگیرنده سلیقه بین الملل باشد. سیمور چواست در مجموعه پوستر خود نیز بر این ایده اشتراک نظر دارد که بشریت نمی تواند از گزند جنگ و سلاح های نظامی در امان باشد. گلیزر هم برای بیان مفاهیم خود از زبان بدن بهره برده است که اغلب فهم مشترکی از آن وجود دارد. روی سخن فرم پرنده صلح با زبانی جهانی همه دولت هایی است که انگاره صلح در دست آن ها حالت های مختلفی به خود گرفته و بازیچه است. پوسترهای مهدی سعیدی و آثار امریکایی بیشتر بر وجوه ویران شهری تکیه کرده اند. قباد شیوا رویکرد انتقادی به نماد صلح جهانی اتخاذ نکرده و با تبعیت از نماد جهانی صلح بیشتر به جنبه های آرمان شهری توجه کرده است.

  کلیدواژگان: آرمان شهر، ویران شهر، صلح، ضدجنگ، پوستر
|
 • Hossien Abolfazli, Abolfazl Pasandideh * Pages 9-29

  The present article deal with the obstacles and challenges of cultural development in Iran during the Islamic Republic. The issue of development has been discussed not only in the field of development sociology, but also in many fields of sociology and social sciences. The issue of development is one of the most important issues in the humanities and social spheres. Iranian society, like other developing societies, has been seeking development in recent decades. Historically, it can be argued that the development process in Iran has started from the Qajar period, especially since the constitutional movement. The main argument of this article is that in the light of the establishment of a new political order after the Islamic Revolution, the role of cultural variables in the formation of the Islamic Revolution has been very prominent, To the extent that many scholars have interpreted the fundamental roots of the event of the revolution in a network of cultural components and variables mixed with religious values. A cultural revolution that has faced significant challenges and obstacles in its development due to the dominance of conflicting paradigms (Iranian, Islamic, and Western). The present study seeks to investigate and answer the main question of what were the main cultural barriers in the governments of the Islamic Republic that prevented Iranian society from achieving cultural development and what are the most important ones. In this study, using the method of discourse analysis, the relationship between cultural development and social development in the Islamic Republic has been investigated. The research method in this article is descriptive, analytical, and collecting information from library resources as well as citing the principled policies of the Islamic Republic of Iran on the subject of culture. The purpose of this article is to understand, discover, influence, and realize the fundamental and hidden roots of cultural underdevelopment in the Islamic Republic of Iran. Findings show that despite the mental attitude of the founders of the revolution to implement policies and make progressive laws in the field of cultural development, components such as the weakness of civil society, fundamentalism, and conservatism, application of contradictory cultural policies in different governments, incorrect legislate, the politicization of culture and historical obstacles are the most important obstacles and challenges to the country's cultural development.

  Keywords: cultural development, The Islamic Republic of Iran, Development, Policy making, culture
 • Taha Ashayeri *, Tahereh Jahanparvar, Samaneh Sadat Sarkeshikyan Pages 31-57

  Generation gap refers to social distance, and social conflict between parents and their heart generations over cultural, social, economic, and political issues. According to the results of 40 studies, Iranian society has experienced a generational and intergenerational gap due to normative value changes. The main purpose of this study is to study the factors affecting the intergenerational gap  during 2004-2020. The research method is quantitative and its instrument is a reverse questionnaire and meta-analysis software has been used to estimate the effect size. The statistical population is 80 studies, of which 40 research documents have been selected by non-probabilistic sampling method due to their surveyability, correlation coefficient and sample size and acceptable significance level. The results show that between the structural crisis (social distance, patriarchal system, intergenerational conflict); Social capital (intergenerational trust, intergenerational participation, intergenerational cohesion); Cultural capital; Economic capital; Modernity (mass media, demonstrative consumption, individualism, modern lifestyle, cosmopolitanism, postmodern values); Value-normative issues (reference group model, religious affiliation, sociability); And multiple anomie (social anomie, family anomie, identity anomie) has a significant relationship with the intergenerational gap. The overall effect of the research on the generation gap is equal to 20%.

  Keywords: identity anomie, postmodern value, Social Capital, modernity, Generation Gap
 • Milad Bagi, Rasoul Sadeghi, Ali Hatami * Pages 59-75

  In modern societies, where couples are mainly able to decide on the number and timing of having children, fertility intentions and desires are the most important determinants of reproductive behavior. This study aims to investigate fertility intentions and its determinates and limitations among married people in Iran. For this purpose, the National Family Survey data were analyzed which was conducted in 2018. The results showed that about 30% of childless people and 48% of people who have one child do not want to have a child/another child. Findings also revealed a negative relationship between education and fertility intentions. Fertility preferences were higher among Sunnis and males compared to Shiites and females. life satisfaction and marital relationship happiness also significantly affect the childbearing desire. The most important reasons for unwillingness to have children include: "problems and worries related to children and their future", "work conditions and opportunity costs", "relationships between couples" and "health and physical problems". Accordingly, policymakers need to implement policy packages to help families cover childcare costs and paid work and childrearing reconciliation to increase fertility to the replacement level.

  Keywords: Fertility, childbearing, Fertility intentions, Population polices, Iran
 • Mehdi Nikahd Pages 81-100

  The main question of this research is what factors affect the consumerism of cosmetics in Iran. The method of this research is a combination of methods of document analysis and systematic review, documentary and historical study, meta-analysis and interview. Combining and aggregating complementary data from findings from different sources led to various factors involved in this phenomenon. The classification of these factors under the three categories of reinforcers, facilitators and barriers was in order to lead to a proper separation of factors and thus extract and introduce more key factors. Social and cultural context and values, the role of the actor, and the influence of the media can be considered as more important factors in this field. In fact, social context is an important factor in motivating people to use cosmetics as a choice, alternative, or coercion. On the other hand, it is the actor who sometimes actively or passively turns to the consumption of cosmetics, in which the role of the media is evident. Ideally, if the values ​​and context of society are based on meritocracy and the actor is fully aware of the desired functions of cosmetics, makeup and consumption of cosmetics is considered as a phenomenon with optimal function and in line with the strengthening of values ​​and social norms. This will prevent the extremism of consumerism in this area.

  Keywords: Consumerism, Cosmetics, social context, activist
 • MohammadReza Mousavifard * Pages 101-119

  In this study, we seek to answer the question of how the introduction of new concepts has led to the desecration of relations with the opposite sex in the transition from tradition to modernity in Iran. Relationships with the opposite sex have always been one of the constant issues of human beings who have experienced certain developments in different circumstances and times; Iran is no exception to this rule. Among these developments and changes, we can mention the transition of this model of relationship from tradition to modernity, which is influenced by factors such as social change, generation gap, transition from patriarchy to filial piety, and finally the process of globalization with the introduction of foreign words into Iranian culture. Sugar Daddy, Sugar Midwifery, etc.) have to some extent devalued these relationships. Certainly, such developments are contrary to Iranian culture, and from the point of view of the teachings of Islamic criminology, such relations are acceptable only in the form of sharia and law.

  Keywords: opposite sex, Tradition, modernity, defamation, Islamic criminology
 • sahar Najafi, Farideh Afarin *, Gholamreza Samavi Pages 121-145

  In the study, we have studied the peace or the anti-war posters of Iranian and American designers. Beyond the analysis of the visual elements, At the level of poster interpretation the question of whether the selected works have utopian, or dystopian aspects in showing the peace or antiwar messages, is answered. Mehdi Saeedi's posters lead us to move from the obvious level of visual elements to the levels of hidden content, with meanings such as criticizing and questioning the idea of peace in the societies. In Ghobad Shiva's peace posters, the language of the image is universal. In other words, the artist seeks a design and style that involves international taste. In his poster collection, Seymour Chowst also shares the idea that human beings can’t be safe from war and the harm and destruction of military weapons. Glaser also used body language to express his ideas and concepts, which are often shared. The form of the bird of peace in the universal language is a common understanding in all the states but the hands perform the new utopian idea of peace. Mehdi Saeedi`s posters and American works rely more on dystopian aspects. Ghobad Shiva has not taken a critical approach to the symbol of world peace. By following the symbol of world peace, he has paid more attention to the utopian aspects. So the Americans and Saeedi took a critical view and relied on dystopian aspects. So they did predict that human beings' destiny will go to the dystopian aspects.

  Keywords: Utopia, Dystopia, Peace, Antiwar, Poster Designers