فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال چهل و یکم شماره 3 (پیاپی 87، پاییز 1400)

نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران
سال چهل و یکم شماره 3 (پیاپی 87، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/08/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود امیرمعافی*، شهرام شاهرخی، میررضا جمشیدی صفحات 199-218

  شته گندم - گل سرخ، Metopolophium dirhodum یکی از مهمترین شته های مزارع گندم و جو بوده و جمعیت آن در مزرعه به سرعت افزایش می یابد. در این مطالعه، سه سری داده مربوط به نوسانات جمعیت شته گندم - گل سرخ در یک مزرعه گندم در ورامین (تهران) در سال های 1378 تا 1380 و دو سری داده در یک مزرعه جو در منطقه الشتر استان لرستان در سال های 1396 و 1397 برای مدل سازی رشد جمعیت این شته استفاده شد. نتایج نشان داد، مدل های نرمال و مربع سکانت هذلولوی نسبت به دو مدل لجستیک و رشد نمایی توصیف بهتری از تغییرات جمعیت شته گندم - گل سرخ در کل فصل برای تمام سری داده ها در مزارع گندم و جو ارایه دادند. مدل های نرمال و مربع سکانت هذلولوی به خوبی با داده های مربوط به تغییرات جمعیت شته گندم - گل سرخ برازش یافتند، توصیف زیستی منطقی از تغییرات جمعیت شته ارایه دادند و یک مبنای آماری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده های تجربی به دست آمده در این تحقیق بودند. پراسنجه های این مدل ها عبارتند از پیش بینی اندازه اوج جمعیت (Nmax)، پیش بینی زمان اوج جمعیت (tmax) و نرخ تولد سرانه تقریبی که از نظر کاربردی اهمیت دارند. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که مدل های رگرسیونی نرمال و مربع سکانت هذلولوی با منحنی های فراوانی شته برازش خوبی داشته و می توان توسط پراسنجه های این مدل ها، پراسنجه های مدل مکانیکی را تخمین زد.

  کلیدواژگان: گندم، شته گندم، گل سرخ، رشد جمعیت، مدل سازی
 • ارسلان خلیلی مقدم* صفحات 219-234

  مورچه ها یکی از موفق ترین و فراوان ترین گروه های حشرات محسوب می شوند که به دلیل قدرت تولیدمثل زیاد و پراکندگی گسترده، انبوهی جمعیتی بسیار زیادی در مناطق مختلف جهان دارند. به منظور مطالعه فون این حشرات و کنه های میان استیگمای همراه آنها، نمونه برداری از زیستگاه های مختلف در برخی مناطق استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری طی سالهای 1398-1399 انجام شد. در مجموع، 21 گونه مورچه متعلق به سه زیرخانواده Dolichoderinae (1 جنس و 2 گونه)،Formicinae  (6 جنس و 12 گونه)، Myrmicinae (5 جنس و 7 گونه) و 59 گونه کنه متعلق به 12 خانواده جمع آوری و شناسایی شدند. از میان آنها دو گونه ی Gamasellodes minor Athias, 1961 و Gaeolaelaps neoaculeifer (Hirschman, 1966) برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند و 2 خانواده و 15 گونه برای فون استان چهارمحال و بختیاری جدید هستند، که در جدول 2 به ترتیب با دو و یک ستاره مشخص شده اند.

  کلیدواژگان: ایران، مورچه، کنه های میان استیگما، فون
 • میثم سلیمانی کراتی، محمد قدمیاری*، الهه شفیعی علویجه صفحات 235-247

  کنه قرمز مرکبات، Panonychus citri (McGregor) (Acari:Tetranychidae) یک آفت مهم گیاهی در مناطق کشت مرکبات جهان است. استفاده از آفت‏کش‏های شیمیایی با طیف اثر وسیع علیه این گونه و دیگر آفات در مناطق مرکبات‏کاری، این کنه را به یک آفت جدی در باغ‏‏های مرکبات در حاشیه دریای خزر درآورده است. اثرات کشندگی و زیرکشندگی دو ترکیب زیست‏سازگار سیترونلول و عصاره‏ی چریش روی مراحل مختلف زندگی کنه قرمز مرکبات با استفاده از روش برج پاشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیترونلول روی مرحله‏ تخم و عصاره‏ی چریش روی مرحله‏ی لاروی به ترتیب با LC50 معادل 55/245 و 94/666 میلی گرم بر لیتر، سمیت بالایی داشتند. بررسی اثرات زیرکشندگی سیترونلول و عصاره‏ی چریش روی ماده‏های بالغ کنه قرمز مرکبات در مقایسه با شاهد باعث کاهش معنی‏دار باروری (1/0، 5/1 و 03/18 تخم به ازای هر ماده به ترتیب)، زادآوری (066/0، 07/1 و 17 تخم تفریخ شده به ترتیب) و طول عمر (43/5، 86/5 و 83/11 روز به ترتیب) شد. در کل نتایج نشان دهنده‏ی اثر مناسب ترکیبات سیترونلول و عصاره‏ی چریش در کنترل مراحل ابتدایی رشد کنه قرمز مرکبات با رویکرد حفاظت از محیط زیست بود. از این‏رو، می‏توان استفاده از این ترکیبات را در برنامه‏ی مدیریت مقاومت برای کنترل این کنه پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: اثرات زیرکشندگی، باروری، کنه‏ کش‏های گیاهی، کنه‏ قرمز مرکبات
 • محمد صفرنیا، بهرام ناصری*، هوشنگ رفیعی دستجردی، سید علی اصغر فتحی صفحات 249-262

  لمبه ی گندمTrogoderma granarium (Everts), 1898 یکی از آفات انباری خسارت زا روی بذر غلات مختلف در ایران می باشد. در این پژوهش، تاثیر بذر چهار گونه از غلات شامل گندم (ارقام 9-91-N و آفتاب)، جو (ارقام دشت و اکسین)، ذرت (ارقام AR و 704) و برنج (ارقام هاشمی و فجر) روی شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های گوارشی پروتیاز و آمیلاز لاروهای سن پنجم لمبه ی گندم در دمای 1±33 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی بررسی شد. نتایج نشان داد که لاروهای پرورش یافته روی گندم N-91-9 بیشترین و روی ذرت 704 و برنج فجر کمترین وزن غذای خورده شده را در مقایسه با سایر رقم ها داشتند. همچنین بیشترین مقدار نرخ رشد نسبی حشره روی گندم N-91-9 و جو دشت به دست آمد. بیشترین فعالیت پروتیولیتیک کل در لاروهایی بود که از گندم آفتاب، جو دشت و برنج هاشمی و کمترین فعالیت آنزیمی در لاروهایی بود که از برنج رقم فجر تغذیه کرده بودند. فعالیت آمیلولیتیک گوارشی در لارو های پرورش یافته روی جو دشت، گندم N-91-9، برنج هاشمی و ذرتAR به طور معنی داری بیشتر از لارو های تغذیه کرده از سایر غلات مورد آزمایش بود. نتایج حاصل از بررسی حاضر نشان داد که جو دشت و هر دو رقم گندم مورد آزمایش، از مطلوبیت نسبی بیشتری برای تغذیه ی لاروهای لمبه ی گندم برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: لمبه گندم، شاخص های تغذیه ای، آنزیم های گوارشی، غلات
 • سایه سری*، زهرا مجیب حق قدم، مجید مردانی سفیدمزگی، موریزیو بیوندی صفحات 263-272

  سوسک های کک مانند (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae) از آفات مهم کلزا می باشند که تغذیه حشرات کامل آن ها ازگیاهچه کلزا خسارات شدیدی در مزارع ایجاد می کند. در این مقاله نمونه های متعلق به جنس Latreille Psylliodes که در سال های 1397 تا 1399 به وسیله تله های چسبی و بشقابی از مزارع کلزای استان گیلان جمع آوری شده اند، مورد مطالعه قرارگرفته و کلید شناسایی شش گونه از این جنس: Psylliodes anatolica Gök & Cilbiroglu, 2004، P. chalcomera (Illiger,1807) ، P. chrysocephala (Linnaeus, 1758)، P. circumdata (Redtenbacher, 1842)،P. cuprea (Koch, 1803) وP. persica Allard, 1866 به همراه تصاویر گونه ها، اندام زادآوری و نیز نکاتی در مورد تاکسونومی آن ها ارایه شده است. گونه P. anatolica گزارش جدید برای فون ایران می باشد.

  کلیدواژگان: سوسک های کک مانند، گزارش جدید، Alticini
 • وحید قاسمی* صفحات 273-278

  غدد شیری یکی از مهم ترین اندام های بدن زنبورهای عسل پرستار هستند و بخش اصلی پروتیین ژل رویال را تولید می کنند که برای تغذیه لاروها و ملکه استفاده می شود. وزن غدد شیری و اندازه آسینی ها می تواند به عنوان شاخص معتبری برای تعیین کیفیت جیره های غذایی مورداستفاده توسط زنبورهای پرستار در نظر گرفته شود. در مطالعه حاضر اثر جیره های مختلف غذایی روی رشد غدد شیری و اندازه آسینی های زنبورهای عسل پرستار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جیره های مورد آزمایش اثر معنی داری روی وزن غدد شیری و اندازه آسینی های این غدد دارند.

  کلیدواژگان: زنبور پرستار، جیره غذایی، وزن غدد شیری، اندازه آسینی ها
 • زهرا فعلی کوهی خیلی، جبراییل رزمجو*، محمدرضا دماوندیان، انیس ابوطالبیان سورشجانی صفحات 279-280

  در بررسی فون زنبورهای پارازیتویید در استان اردبیل و شهرستان های اطراف آن طی 1399-1398، یک گونه زنبور پارازیتویید با نام Schizoprymnus rimosus Tobias, 1966 متعلق به خانواده Braconidae جمع آوری شد. گونه مذکور توسط دکتر Matthias Riedel از آلمان شناسایی شد. این زنبور پارازیتویید برای فون ایران جدید می باشد.

  کلیدواژگان: زنبور پارازیتوئید، اردبیل، ایران
|
 • Masoud Amir Maafi *, Shahram Shahrokhi, Mirreza Jamshidi Pages 199-218

  The rose-grain aphid, Metopolophium dirhodum is one of the most important species among wheat and barley aphids and its population trajectory in field is characterized by rapid boom. In the present study, three datasets from M. dirhodum population in a wheat field in Varamin (Tehran) from 1999 to 2001 and two datasets from a barley field in Aleshtar (Lorestan) in 2017 and 2018 were used for modeling the aphid population dynamics. We demonstrate that Normal and Hyperbolic Secant Squared models presented a much better description of M. dirhodum population dynamics in the whole season for all datasets from wheat and barley fields than the Exponential or Logistic Growth models. The Normal and Hyperbolic Secant Squared model analysis of data showed that the models were useful representations of the data, gave biologically reasonable descriptions of rose-grain aphid population dynamics, and were statistically powerful basis for the analysis of experimental data obtained in this research. The parameters of two mentioned models are the predicted peak size, Nmax, the predicted time of peak, tmax, and an approximate per capita birth rate, all of which are of interest in practical applications. Overall, the results of this study showed that the Normal and Hyperbolic Secant Squared regression models were shown to fit diverse abundance curves adequately and the parameters of the mechanical model can be estimated by the parameters of these models.

  Keywords: Wheat, rose-grain aphid, population growth, modeling
 • Arsalan Khalili-Moghadam * Pages 219-234

  Ants are one of the most successful and abundant groups of insects, which due to their high reproductive and wide distribution, have a very large population in different parts of the world. In order to study these insects and associated mesostigmatic mites in some parts of Khuzestan and Chaharmahal and Bakhtiari Provinces, samples were collected from different habitats during 2019–2020. Totally, 21 species belonging to 3 subfamilies, Dolichoderinae (1 genus and 2 species), Formicinae (6 genus and 12 species), Myrmicinae (5 genus and 7 species), and 59 species belonging to 12 families of Mesostigmata were collected. Among them, Gamasellodes minor Athias, 1961 and Gaeolaelaps neoaculeifer (Hirschman, 1966) are reported for the first time from Iran, and two families and 15 species are new records for the Chaharmahal and Bakhtiari Province, which are marked with two and one asterisk (s) in Table 2, respectively.

  Keywords: Iran, ant, Mesostigmata, fauna
 • Meysam Soleymani Karati, Mohammad Ghadamyari *, Elaheh Shafiei Allavijeh Pages 235-247

  Panonychus citri (McGregor) (Acari: Tetranychidae) is an important pest species in the citrus growing world. Due to broad spectrum chemical pesticides applied on citrus orchards pests, P. citri became an important citrus orchard pest in the north of Iran. In this study, lethal and sub-lethal effects of two biocompatible compounds, citronellol and neem extract, were investigated on different developmental stages of citrus red mite using the potter spray tower method. The results showed that citronellol and neem had high toxicity on egg and larval mite stages with LC50 values of 245.55 and 666.94 mg/L, respectively. The sub-lethal effects of citronellol and neem extract on adult citrus red mite in comparison control significantly reduced fecundity (0.1, 1.5 and 18.03 eggs/female, respectively), fertility (0.066, 1.07 and 17 hatched eggs/female, respectively) and longevity (5.43, 5.86 and 11.83 days, respectively). The results showed appropriate control effects of biomite® and neem extract against early growth stages of the citrus red mite with an environmental protection approach. Therefore, these compounds could be recommended in the program of resistance management of this pest.

  Keywords: Sub-lethal effects, fecundity, Botanical acaricides, Citrus red mite
 • Mohammad Safarnia, Bahram Naseri *, Hooshang Rafiee Dastjerdi, Seyed Ali Asghar Fathi Pages 249-262

  The khapra beetle, Trogoderma granarium (Everts), 1898 is one of the damaging pests of different stored cereal grains in Iran. In this research, effect of four cereal grain species including wheat (varieties N-91-9 and Aftab), barley (varieties Dasht and Oxin), maize (varieties AR and 704), and rice (varieties Hashemi and Fajr) was studied on nutritional indices and digestive proteolytic and amylolytic activities of T. granarium fifth instar at 33±1˚C, relative humidity of 65±5% and a photoperiod of 14: 10 (L: D) h. The results showed that the highest food consumption by larvae was observed on wheat N-91-9 and the lowest value was seen on maize 704 and rice Fajr. The relative growth rate was the highest on wheat N-91-9 and barley Dasht. The highest proteolytic activity was in larvae fed on wheat Aftab, barley Dasht and rice Hashemi, and the lowest activity was in those fed on rice Fajr. The amylolytic activity of larvae fed on varieties Dasht, N-91-9, Hashemi and AR was significantly higher than those fed with other tested cereals. The results of this study indicated that barley Dasht and both wheat varieties tested were relatively more favorable than other examined cereals for feeding of T. granarium larvae.

  Keywords: khapra beetle, nutritional indices, Digestive enzymes, Cereals
 • Sayeh Serri *, Zahra Mojib Haghghadam, Majid Mardani Sefidmazagi, Maurizio Biondi Pages 263-272

  Flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae, Galerucinae) are important pests of Canola, which the adult feedings on cotyledon cause severe damage to the crop. In this paper, Psylliodes Latreille species collected by sticky or pan traps during 2018–2020 from canola farms of Gilan province, Iran, have been studied and an identification key of the following species, Psylliodes anatolica Gök & Cilbiroglu, 2004; P. chalcomera (Illiger, 1807); P. chrysocephala (Linnaeus, 1758); P. circumdata (Redtenbacher, 1842); P. cuprea (Koch, 1803) and P. persica Allard, 1866 with photos of their habitus and genitalia are provided. Also some taxonomic comments on the species are presented. Psylliodes anatolica is new record for the Iranian fauna.

  Keywords: Flea beetles, new record, Alticini
 • Vahid Ghasemi * Pages 273-278

  Hypopharyngeal glands (HGs) are one of the most important body organs of nurse honey bees which produce the major protein fraction of royal jelly that is fed to larvae and queen. The HGs mass and acini size can be considered as robust indicator that is used to determine the quality of the diets fed to nurse bees. In the present study we focused on the effect of different nutritional diets on HGs growth and acini size in nurse honey bee workers. Results of ANOVA indicated that the test diets have a significant effect on HGs mass and their acini size.

  Keywords: Nurse bee, nutritional diet, hypopharyngeal glands mass, acini size
 • Zahra Feli Kohikheili, Jabraeil Razmjou *, Mohammad Reza Damavandian, Anis Aboutalebian Soureshjani Pages 279-280

  During faunistic survey of parasitoid wasps in Ardabil province at 2019-2020, a parasitoid species from Braconidae was collected.The parasitoid wasp identified  as Schizoprymnus rimosus Tobias, 1966 and confirmed by Dr. Matthias Riedel from Germany as . This Braconid species is new for Iranian fauna.

  Keywords: Parasitoid wasp, Ardabil, Iran