فهرست مطالب

پدافند غیرعامل - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 48، زمستان 1400)

فصلنامه پدافند غیرعامل
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 48، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهرداد اسدیان*، مجتبی سعادتی، مهدی گودرزی صفحات 1-13
  کشاورزی یکی از بخش های فعال اقتصادی در هر کشوری محسوب می شود که نقش اساسی در بهبود امنیت غذایی با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان ایفا می کند. جهت رسیدن به امنیت غذایی مطلوب در کشور تنها کشت محصولات غذایی در محدوده مرزهای ملی کفایت نمی کند و نیاز به واردات نیز احساس می شود. علاوه بر تامین مواد غذایی به میزان نیاز کشور، ضروری است تا مواد غذایی و نهاده های کشاورزی وارداتی پیش از رسیدن به دست مصرف کننده از جنبه های مختلف (نظیر آلودگی به پاتوژن ها، تراریختگی، باقی مانده علف کش ها، باقی مانده آفت کش ها و فلزات سنگین و به طور کلی تهدیدات آگروتروریسم و بیوتروریسم) مورد ارزیابی قرار بگیرند تا کشور و مردم از تهدیدات ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده مصون بمانند. تعیین راهبردهای مناسب در این امر بسیار یاری رسان می باشد. پس در این مطالعه ابتدا با توزیع پرسشنامه در بین متخصصین و خبرگان بخش های کشاورزی و سلامت، تهدیدات مرتبط با هر عامل خطرساز بررسی و ابزار و فناوری های مناسب جهت مقابله با خطرات حاصل از عوامل تهدید کننده سلامت در محصولات کشاورزی وارداتی معرفی شد. همچنین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات مرتبط با چرخه واردات محصولات راهبردی کشاورزی با مراجعه به سازمان های مربوطه مشخص شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ماتریس SWOT صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که انعقاد قرارداد حقوقی مناسب، ارزیابی تاییدیه سلامت محصولات وارداتی و تجهیز آزمایشگاه گمرک به فناوری های نظیر PCR و کروماتوگرافی از جمله ابزارهای مناسب جهت مقابله با خطرات حاصل از عوامل تهدید کننده سلامت انسان و دام در محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی می باشند. در نهایت راهبردهای ضروری جهت مقابله با تهدیدات حاصل از عوامل خطرساز نیز تعیین شد.
  کلیدواژگان: عوامل تهدیدکننده سلامت، محصولات کشاورزی راهبردی، راهبرد
 • عارف بالی*، حسین فیاضی، محمدرضا علیزاده پهلوانی صفحات 15-26

  با تولید پالس های الکترومغناطیسی با عرض کوتاه، انرژی کم و توان بالا و ارسال این پالس ها به سمت تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی ممکن است تجهیزات به صورت موقت یا دایمی دچار آسیب یا اختلال شوند. در وضعیتی که تجهیزات خودی در مقابل این میدآن های گذرای پرقدرت با اصول صحیح حفاظت شده باشند این خطر تا حد زیادی برطرف خواهد شد. پلاسما یکی از راه های محافظت در برابر تهدیدات الکترومغناطیس، بخصوص تجهیزاتی همچون رادارها و آنتن هاست به دلیل اینکه این تجهیزات را نمی توان با روش های دیگر محافظت نمود. هنگامی که EMP در سد پلاسما پخش می شود، ذرات بار در پلاسما توسط الکتریسیته شتاب می گیرند و میدان مغناطیسی ناشی از موج الکترومغناطیسی حادث شده، می تواند حالت پلاسما را تغییر دهد. اندرکنش بین EMP و لایه پلاسما به حفاظت در برابر EMP می انجامد. در این پژوهش در پی تحقق هدف اصلی قابلیت استفاده از پلاسما در برابر تهدیدات سلاح های الکترومغناطیس با رویکرد پدافند غیرعامل، 31 راهبرد اصلی استخراج شد. استحصال راهبردها برای رسیدن به پنج اصل پدافند غیرعامل که شامل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، پایداری ملی و مدیریت بحران می شوند، امری ضروری است. روش حل ماتریس SWOT برای تحلیل عوامل داخلی و خارجی (14 نقطه قوت، 21 نقطه ضعف، 9 فرصت و 12 تهدید) مورداستفاده گرفت که این عوامل از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 16 نفر از متخصصان حوزه پلاسما و الکترومغناطیس مورد بررسی قرار گرفت. از ادغام عوامل تاییدشده، راهبردهای تهاجمی (SO)، راهبردهای تغییر جهت (ST)، راهبردهای رقابتی (WO)و راهبردهای تدافعی (WT) استخراج و برای تایید آن ها از پرسشنامه دوم استفاده شد. پرسشنامه دوم به صورت الکترونیکی و توسط 31 نفر از افراد مربوطه تکمیل گردید. آلفای کرون باخ 901/0  و 961/0 (محاسبه به وسیله نرم افزار SPSS) برای به ترتیب پرسشنامه اول و دوم، نشان از پایایی آن ها دارد.

  کلیدواژگان: پدافندغیرعامل، پلاسما، پالس الکترومغناطیسی، توان بالا، راهبرد
 • رضا باباییان آتنی، مجید ولی شریعت پناهی*، نصرالله فلاح تبار، زهرا خدایی صفحات 27-37
  امنیت از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن و روایات نیز بسیار به آن اشاره شده و همچنین یکی از مفاهیم با اهمیت، پیچیده و جدید در دنیای امروز است؛ به گونه ای که در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مطرح شده و یکی از اساسی ترین اهداف و کار ویژه های همه نظام های سیاسی در کلیه اعصار و دوران بشری بوده است. زیرساخت ها نقش تعیین کننده ای در فرآیند امن یک جامعه داشته و حفظ امنیت آن ها در برابر حملات و تهدیدها، جزء اولویت های امنیتی هر کشور محسوب می گردد. بر همین اساس شناخت وضعیت کنونی و اولویت بندی تهدیدهای محتمل و تعیین سطوح مراکز ثقل زیرساخت های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل می تواند به عنوان راهکاری کارآمد، به تدوین راهبردهای مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل شهر منتج شود. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، ابتدا به اولویت بندی تهدیدهای محتمل و سپس به ارزیابی موقعیت زیرساخت های شهر سمنان در پهنه های آسیب پذیر با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته است. اولویت بندی تهدیدهای شهر سمنان در سه حوزه سخت، نیمه سخت و نرم انجام شد، معیارها و شاخص های به کار گرفته شده در آن شامل «شدت خسارت»، «توانایی دشمن» و «جذابیت هدف» بوده است. بررسی ارزش دهی این تهدیدها در شهر سمنان، نشان می دهد؛ که تهدیدهای نیمه سخت با میانگین 19.4 در رتبه یک، تهدیدهای نرم با میانگین 13.5 در رتبه دوم و تهدیدهای سخت با میانگین 11.6 در رتبه بعدی قرار دارد. نتایج حاصله از ارزیابی موقعیت زیرساخت های حساس و مهم شهر سمنان در پهنه های آسیب پذیر نشان می دهد حدود 50.69 درصد از زیرساخت های حساس، حدود 34.08 درصد از زیرساخت های مهم و 15.23 درصد از زیرساخت های قابل حفاظت شهر سمنان در پهنه آسیب پذیری بسیار زیاد، قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، تهدید، ارزیابی، زیرساخت شهری، پدافند غیرعامل، شهر سمنان
 • رسول افسری، جهانبخش بالیست، حسن دارابی*، محمدرضا میرزایی صفحات 39-52

  در این مطالعه، هدف کاربرد مفهوم پدافند غیرعامل برای مدیریت شبکه حمل ونقل جاده ای با بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس است. روش تحقیق کتابخانه ای و پیمایشی بوده و از چارچوب ابزار تحلیل راهبردی استفاده شده است. برای دستیابی به هدف، ابتدا با بررسی شبکه حمل ونقل جاده ای و اجزای آن، شناخت کافی برای اطلاع از تهدیدات موجود نسبت به بخش های مختلف آن به دست آمده است. تهدیدات مختلف شبکه حمل ونقل بر اساس تجربیات دفاع مقدس شناسایی و از آن ها در ارایه راهبردهای مختلف استفاده شده است. سپس با تحلیل فضایی پتانسیل تهدید شبکه و با بهره گیری از روش ابزار تحلیل راهبردی به ارزیابی جنبه های مختلف آن پرداخته و وضعیت کلی آن ارزیابی شده است. نظرات 15 نفر کارشناس برای وزن دهی به ماتریس ها استفاده شده است. در راستای برنامه ریزی برای شبکه حمل ونقل جاده ای پایدار، راهبردهایی بر مبنای جنبه های مختلف این سیستم و با رویکرد پدافند غیرعامل ارایه و اولویت بندی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل درونی 77/1 و عوامل بیرونی 62/2 امتیاز کسب کرده اند که بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، موقعیت سیستم حمل ونقل محافظه کارانه ارزیابی شد. همچنین بر اساس اولویت بندی راهبردها با روش ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی، راهبرد اول (همکاری و اجرای برنامه های مشترک با سازمان های سیاست گذار و اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل)، با وزن 56/4، راهبرد دوم (تخصیص بودجه به توسعه پروژه ها و طرح های پدافند غیرعامل در حمل ونقل جاده ای)، با وزن 43/4 مهم ترین راهبردها بودند.

  کلیدواژگان: شبکه حمل ونقل جاده ای، پدافند غیرعامل، استراتژی، تجربیات دفاعی
 • گلناز حاجی مرادی، آرمین رجب پور، حبیب الله سهامی* صفحات 53-63

  وقوع مخاطرات طبیعی در شهرها و آثار مخربی که بر جای می گذارند کشورها را برآن داشته تا در طرح های امداد و اسکان موقت و درجهت کاهش آسیب های ناشی از آن، برنامه ریزی و مدیریت این حوادث را مورد توجه جدی قراردهند. با توجه به افزایش جمعیت کلانشهرها، صنعتی شدن، ترافیک شهری و تراکم کالبدی، یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید در طراحی و برنامه ریزی شهرها برای فراهم نمودن ایمنی و امنیت شهروندان مد نظر قرار گیرد، طرح های کاربردی و چند منظوره و رعایت ملاحظات و اصول پدافند غیر عامل است که به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات می کاهد. پارک های شهری و پارک های جنگلی یکی از محل های تفرجگاهی شهری است که میتوان با برنامه ریزی مناسب از یک سو امکان تفریح، فعالیت های فرهنگی، آموزشی، تامین نیازهای روان شناختی و آرامش جامعه در حالت عادی و از سوی دیگر تامین فضای مناسب برای اسکان موقت، انبار، امداد رسانی و تامین امنیت پایدار در شرایط اضطرار و زمان بحران را فراهم آورد. در این تحقیق سعی بر طراحی پارک های جنگلی متناسب با اهداف پدافند غیر عامل به صورت چند منظوره و با قابلیت اسکان ساکنین در شرایط اضطرار شده است. هدف این پژوهش بهره برداری از فضای سبز شهری و استفاده از طرح امداد و اسکان در شرایط اضطرار به منظور بالا بردن قابلیت استفاده از فضای سبز در زمان بحران، استفاده از محل هایی برای نگهداری و انبار مواد غذایی و تجهیزات امداد و نجات، افزایش ایمنی و امنیت پارک برای جلوگیری از بزه کاری به منظور حفاظت از محل های در نظر گرفته شده برای اسکان موقت می باشد. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، مشاهده میدانی و عینی استفاده شده است. پس از انجام مطالعات و بررسی شاخص های موثر در مکان یابی، با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و پیاده سازی آن در نرم افزار متلب، محدوده پاسداران به عنوان مناسب ترین مکان استخراج و بر روی نرم افزار google map مشخص گردیده است. همچنین با استفاده از نرم افزار AUTOCAD، پارکی متناسب با الزامات و اصول پدافند غیر عامل، طراحی شده است.

  کلیدواژگان: طراحی، معماری، پدافند غیر عامل، پارک، مدیریت بحران
 • محمد مهرابی، حسین ذکی دیزجی*، ستار قهرمانی، محمد لطف آبادی صفحات 65-79
  پدافند غیرعامل به مجموعه اقدام های غیرمسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام های نظامی دشمن می شود، اطلاق می شود. شبکه سراسری برق نیز زیربنای بسیاری از زیرساخت های حیاتی کشور می باشد و  هرگونه خلل در این زیربنا، سایر زیرساخت های کشور تحت تاثیر قرار می گیرند و باعث بروز مشکلات زیاد و تاثیرات قابل توجهی بر بخش های مختلف جامعه می شود و اداره کشور را با چالش های جدی مواجه می سازد. بنابراین این مقاله ابتدا به بررسی و تحلیل عوامل موثر در خاموشی های سراسری جهان می پردازد. سپس با توجه به عوامل خاموشی به شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری های شبکه سراسری برق پرداخته و راهکارهای مناسب جهت کاهش آسیب پذیری ها و به دنبال آن بهبود پایداری شبکه سراسری برق ارایه می نماید. در انتها نیز برای پیاده سازی اصول پدافند غیرعامل در برابر خاموشی ها، راهکارهای ذکر شده متناسب با اصول اصلی پدافند غیرعامل ارایه شده تا راهبردها و راهکارهای پدافند غیرعامل در جهت مصون سازی شبکه سراسری برق تبیین گردد. نتیجه این اقدامات، تداوم فعالیت برق رسانی در جامعه بوده و موجب افزایش پایداری ملی در برابر تهدیدات و مخاطرات می گردد.
  کلیدواژگان: خاموشی سراسری، شبکه سراسری برق، پدافند غیرعامل، تهدیدات، آسیب پذیری
 • محمدمهدی عبدالله زاده*، عارف بالی، ایمان سلطانی صفحات 81-93

  در همه بحران ها، اعم از طبیعی و انسان ساز، بیمارستان ها نقش عمده ای ایفا می کنند. در عین حال، تجارب دهه های اخیر نشان داده که بیمارستان ها، خصوصا بیمارستان های بزرگ در کلان شهرها، در زمره هدف های مورد تهدید هستند. از این رو برای آمادگی فیزیکی- کالبدی و تجهیزاتی بیمارستان ها و همچنین آمادگی مهارتی و روانی کاربران و کارکنانشان پیش بینی های مختلفی صورت می گیرد. برای همین منظور، ضابطه نامه ها و مطالعات متعددی با رویکرد پدافند غیرعامل برای فضاهای درمانی تدوین شده؛ اما تاکنون بررسی راهبردی و کلان و همه جانبه ای برای امن سازی و آماده سازی بیمارستان ها برای شرایط بحران صورت نگرفته است. هدف این پژوهش شناسایی و تدوین راهبردهای امن سازی بیمارستان های موجود در کلان شهرها با رویکرد پدافند غیزعامل است. پژوهش حاضر از نوع توسعه ای- کاربردی و با روش آمیخته (کمی و توصیفی- تحلیلی) است. پژوهش به این ترتیب صورت گرفته که با جستجوهای کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران از یک سو وضع مطلوب ترسیم و از سوی دیگر وضع موجود و عوامل محیطی داخلی (IFE) و خارجی (EFE) موثر در بیمارستان ها شناسایی شد. سپس این عوامل با پیمایش پرسشنامه ای انجام شده در میان متخصصان و صاحب نظران- با جامعه آماری مشتمل بر 20 نفر که به روش هدفمند انتخاب شدند- اولویت بندی شد. سپس با کمک روش SWOT عوامل محیطی تحلیل و مقابله و راهبردها استخراج شده است. در مرحله بعد، این راهبردها نیز اولویت بندی و در نهایت راهکارهایی برای اجرایی کردن راهبردها پیشنهاد شده است. نتیجه این پژوهش عرضه راهبردهای 38گانه در حوزه های هشت گانه (دفاعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، قانونی، زیست محیطی) برای امن سازی بیمارستان های کلان شهرها بوده است.

  کلیدواژگان: بیمارستان، فضای درمانی، پدافند غیرعامل، تحلیل عوامل محیطی، برنامه ریزی راهبردی
 • مژده پوریارمحمدی، حسن احمدی*، علی اکبر سالاری پور، صادق نداف صفحات 95-108

  در شهرها همواره احتمال وقوع وضعیت غیرعادی وجود دارد، و با تغییر شرایط و خروج از وضعیت عادی، شهرها با مشکلاتی مواجه می گردند. خطراتی همچون حوادث طبیعی و غیرطبیعی، می توانند شرایط بحرانی را ایجاد نمایند. امروزه مدیریت بحران های انسان ساخت با موضوع پدافندغیرعامل و مبحث تاب آوری عجین گردیده و رویکردی موثر در جهت کاهش مشکلات در هنگام وقوع بحران ها را فراهم می آورد. عوامل کالبدی نقش بسیار مهمی را در مدیریت این گونه بحران ها دارا است. اهواز از جمله شهرهای راهبردی ایران می باشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی؛ منابع طبیعی و صنایع موجود، همواره مستعد خطر بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی پهنه های خطرپذیر کالبدی شهر اهواز و ارایه راهبردهای مناسب، به منظور افزایش تاب آوری شهری می باشد. پژوهش پیش رو، ترکیبی از روش های توصیفی، اسنادی، توسعه ای و تحلیلی و با ماهیت نظری-کاربردی است که با اتکا به روش ژرفانگر به بیان کمیت و کیفیت مولفه های مربوط به اصول و معیارهای مناسب پدافندغیرعامل با رویکرد تاب آوری شهر اهواز می پردازد. و با در نظر گرفتن معیارهایی چون هسته های شهری، عمر بافت، تراکم ساختمانی، الگوی همجواری کاربری ها، شبکه معابر و نقاط راهبردی؛ درصدد ارزیابی خطرپذیری کالبدی شهر اهواز است. بدین منظور 14 شاخص در قالب معیارهای فوق با اولویت کمترین خطرپذیری تهیه شد. شاخص ها توسط نرم افزار SuperDecisions وزن دهی گردید، سپس در محیط ArcGIS نقشه سازی ها انجام پذیرفت. نتایج حاصله نشان دهنده آن است که به جز مناطق محدودی درغرب، شمال غربی و جنوب غربی، سایر مناطق از خطرپذیری بالایی برخودار بوده و این مناطق نیازمند توجه بیشتری در راستای دستیابی به استانداردهای مطلوب در حوزه تاب آوری و پدافندغیرعامل هستند.

  کلیدواژگان: خطرپذیری کالبدی، شهر اهواز، پدافند غیرعامل، تاب آوری، مدیریت شهری
 • رامتین صبح خیز فومنی، علیرضا مردوخ پور*، همتا خانجانی صفحات 109-120
  مساله انفجار از جمله مسایل نوینی است که سبب رویدادهای متفاوت یا وقایع عمدی می شود و رفتار اعضای سازه ای تحت بارگذاری انفجار، موضوع طرح های تحقیقاتی زیادی در سال های اخیر مطرح بوده است. از آنجایی که انجام آزمایش تجربی بر روی یک سد واقعی امکان پذیر نمی باشد و عملی معقولی نیست و با توجه به اینکه امروزه حل قابل اعتماد به وسیله کامپیوتر و گسترش روش المان محدود امکان مدل سازی این مسایل را میسر کرده است، لذا مساله انفجار زیر آب و تاثیر آن بر روی سد بتنی قوسی راه با این روش قابل مدل سازی بوده که نتایج قابل اعتمادی به دنبال دارد. بنابراین هدف از مطالعه بررسی روش اجزا محدود برای مدل سازی سازه به صورت لاگرانژی با روش بدون شبکه (SPH) برای مدل سازی سیال می باشد سد مورد مطالعه نیز سد قوسی با ارتفاع 73/141 متر و عرض دره 184 متر و زاویه مرکزی 133 درجه و ضخامتی حدود 66/3 متر در تاج که انفجارها از روش SPH انجام گرفته و هنگام انفجار TNT تبدیل به ذرات گردیده و به صورت کروی وارد محیط گردیده و موج انفجار را ایجاد می کند. پس از انجام صحت سنجی و قابلیت اعتماد پذیری انجام انفجار به روش SPH، مقدار وزنی TNT نیز برای مقادیر 500 و 1000 کیلوگرم در مخزن و خارج مخزن تحلیل گردید. با انجام پژوهش و مقایسه نتایج مشخص گردید که، تاثیر میزان ماده منفجره بر جابجایی افقی تاج سد چشمگیر بوده و با افزایش وزنی TNT از 100 به 500 و 1000 کیلوگرم به ترتیب 20 و 100 درصد افزایش جابجایی مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش میزان ماده منفجره میزان انرژی مستهلک شده توسط سیال نیز افزایش می یابد. انفجار داخل مخزن به دلیل ایجاد موج در سیال و انتشار در جهت فشار هیدرو استاتیک باعث ایجاد فشار مطلق و جابجایی بیشتری می شود.
  کلیدواژگان: شبیه سازی عددی، انفجار، SPHسد بتنی، آباکوس
|
 • Mehrdad Asadian *, Mojtaba Saadati, Mahdi Goodarzi Pages 1-13
  Agriculture is one of the most active sectors of the economy in all countries. It plays a pivotal role in improving food security of the growing population. To achieve food security, it is not enough to cultivate food products within the national borders, and importing agricultural inputs and products is also essential. It is necessary to examine the imported foods and agricultural products in terms of different risk factors (such as pathogens, transgenic plants, herbicide residues, pesticide residues, heavy metals, and, in general, agroterrorism and bioterrorism). Through this, the country and the people are saved from the threats of consuming contaminated food. Hence, in this research we attempt to introduce helpful efficient strategies in this field. To this end, a questionnaire is administered among the experts in the fields of agriculture and health to examine the risk factors and based on the results, efficient tools and technologies to deal with the risk factors in agricultural products are introduced. In addition, the strength, weakness, threats, and opportunities in strategic agricultural products import cycle are highlighted through consulting public and private bodies in charge. The collected data are analyzed using a SWOT matrix. This study showed that concluding perfect legal contracts, evaluating the health certification of imported products, and equipping the customs laboratories with technologies such as PCR and HPLC are helpful to deal with the risks of health-threatening factors in imported agricultural products for human and animal consumptions. Finally, the necessary strategies to deal with the risk of health-threatening factors are identified
  Keywords: Health-Threatening Factors, Imported Agricultural Products, Strategy
 • Aref Bali *, Hosein Fayazi, MohamadReza Alizadeh Pahlavani Pages 15-26

  By generating electromagnetic pulses with short bandwidths, low energy and very high power, and transmitting them to electronic and telecommunication equipment, the equipment may be temporarily or permanently damaged or disrupted.  The mentioned risk will be largely eliminated if your equipment is properly protected against these powerful transient fields. Plasma is one of the ways to protect against threats, especially for the equipment such as radars and antennas because these devices cannot be protected by other methods. When EMP is propagated in the plasma barrier, the charged particles in the plasma are accelerated by the electricity, and the magnetic field generated by the electromagnetic wave can change the state of the plasma. The interaction between the EMP and the plasma layer results in a protection against the EMP. In this study, with a passive defense approach, 31 main strategies are extracted for the realization of the main goal which is the ability to use plasma against the threats of electromagnetic weapons. The acquisition of strategies is essential to achieve the five principles of passive defense, which include increasing deterrence, reducing vulnerability, continuing essential activities, national sustainability, and crisis management. The SWOT matrix solution method is used to analyze the internal and external factors (14 strengths, 21 weaknesses, 9 opportunities, and 12 threats) with these factors being assessed through a questionnaire filled by 16 experts in the field of plasma and electromagnetism. The integration of validated factors, leads to the extraction of aggressive strategies (SO), directional change strategies (ST), competitive strategies (WO), and defensive strategies (WT) whose validations are confirmed by the second questionnaire. The second questionnaire is completed electronically by 31 people. Cronbach's alpha of 0.901 and 0.961 (calculated by SPSS software) for the first and second questionnaires, respectively, indicate their reliability

  Keywords: Passive Defense, Plasma, Electromagnetic Pulse, High Power, Strategy
 • Reza Babaian Atni, Majid Vali Shaereat *, Nasrollah Fallahtabar, Zahrah Khodaee Pages 27-37
  Security is one of the most important issues that is mentioned a lot in the Qur'an and hadiths and is also one of the most important, complex and new concepts in today's world; As it has been discussed in many political, social, economic, etc. issues and has been one of the most basic goals and special work of all political systems in all ages and human eras. Infrastructure plays a crucial role in the safe process of a society and maintaining their security against attacks and threats is one of the security priorities of any country. Accordingly, recognizing the current situation and prioritizing potential threats and determining the levels of gravity centers of urban infrastructure with a passive defense approach can lead to the development of strategies related to the field of passive defense as an effective solution. In this regard, the present article, using a descriptive-analytical method, after collecting the required data and information, first prioritizes potential threats and then evaluates the location of Semnan city infrastructure in vulnerable areas with a passive defense approach. The threats of Semnan city were prioritized in three areas: hard, semi-hard and soft. The criteria and indicators used in it included "damage intensity", "enemy ability" and "target attractiveness". The study of the evaluation of these threats in the city of Semnan shows; Semi-hard threats with an average of 19.4 are in the first rank, soft threats with an average of 13.5 in the second rank and hard threats with an average of 11.6 in the next rank. The results of evaluating the location of sensitive and important infrastructures in Semnan in vulnerable areas show that about 50.69% of sensitive infrastructures, about 34.08% of important infrastructures and 15.23% of protected infrastructures in Semnan are in very vulnerable zones.
  Keywords: Prioritization, Threat, Evaluation, urban infrastructure, Passive Defense, Semnan
 • Rasoul Afsari, JAHANBAKHSH Balist, Hassan Darabi *, MohammadReza Mirzaei Pages 39-52

  In this study, the aim is to apply the concept of passive defense to manage the road transport network using the experiences of the sacred defense (1359-1368). The research method is library and survey, and the framework of strategic analysis tools is used. To achieve the goal, first, the road transport network and its components are surveyed, and sufficient information is gathered to achieve awareness of the existing threats to various parts. Different threats to the transportation network are identified based on the sacred defense experiences and used in multiple strategies. Then, by spatial analysis of the network threat potential and using the method of strategic analysis tools, its various aspects and general condition are evaluated. The opinions of 15 experts are used to weigh the matrices. Then some strategies are presented and prioritized based on different aspects of this system with a passive defense approach, for planning a sustainable road transport network. The results show that internal factors scored 1.77 and external factors scored 2.62, hence based on the position evaluation matrix and strategic action, the position of the transportation system is evaluated as conservative. Also, based on the prioritization of strategies with the quantitative matrix method of strategic planning, the first strategy (cooperation and joint program-executions with policy-making and executive organizations in the field of passive defense) with a weight of 4.56 and the second strategy (budgeting for project development and passive defense plans in road transport) with a weight of 4.43 are the most important strategies.

  Keywords: Road transport network, Passive Defense, Strategy, defense experiences
 • Golnaz Hajimoradi, Armin Rajabpoor, Habibolah Sahami * Pages 53-63

  Amongst the most important issues ensuring the safety and security of citizens and reducing the crisis in cities, are practical and multi-purpose plans in which passive defense considerations and principles are observed. These plans reduce the severity and extent of damage and loss due to hazards. Forest parks are the type of urban recreation areas that with proper planning, provide space for recreation, cultural and educational activities, to meet the psychological needs and peace of society in normal conditions, and offer suitable space for temporary housing, warehousing, relief operations, and sustainable security in the time of emergencies and crisis. In this research, an attempt has been made to design forest parks in accordance with the objectives of passive defense, using plants and natural features and artificial elements, with the possibility of housing in emergency conditions. The purpose of this design is to utilize the urban green space and use the relief and housing plan in emergency situations to increase the ability to use green space in times of crisis and use places for safe keeping and storage of food and rescue equipment. This research is applied research in terms of descriptive-analytical nature and library studies, field observation and objective have been used to collect information. After conducting studies and investigating the factors effective in location assignment, and also implementing the colonial competitive algorithm in Matlab software, the Pasdaran district is identified as the most suitable location and marked on the google map software. Applying the results of the research and taking into account the general and defensive requirements, a park is designed using AUTOCAD software.

  Keywords: Design, Architecture, Passive Defense, park, crisis management
 • Mohammad Mehrabi, Hossein Zaki Dizaji *, Sattar Ghahremani, Mohammad Lotfabadi Pages 65-79
  The term of passive defense refers to a set of unarmed actions that increase deterrence, reduce vulnerability, guarantee the continual of essential activities, promote national stability and facilitate crisis management in the face of enemy threats and military actions. The electrical power grid is an infrastructure, vital for the country and any disruptions in the grid, affects other infrastructures of the country. In such circumstances, many problems emerge which have significant effects on different sections of society and cause serious challenges to the administration of the country. Hence in this article, first the factors affecting power blackouts around the world are analyzed, then regarding the causes of blackouts, the threats and vulnerabilities of the national power grid are identified and appropriate solutions are provided to reduce the vulnerabilities and to improve the stability of the national power grid. In order to implement the principles of passive defense against blackouts, these solutions are proposed with consideration of the main principles of passive defense. Finally, the strategies of passive defense required for enhancing the national power grid security are determined based on the proposed solutions. The result of these strategies is the continuity of electricity supply for the society and the proliferation of national resilience against threats and dangers.
  Keywords: Blackout, power grid, Passive Defense, Threats, Vulnerability
 • MohammadMahdi Abdollahzadeh *, A. Bali, I. Soltani Pages 81-93

  In all crises, the metropolitan hospitals have an important role in relief operations and hence are liable to threats. This fact has made it essential to provide the critical hospital equipment and necessary training of personnel. Many studies have addressed this issue and many regulations have been extracted, but no comprehensive strategic investigation has yet been performed on hospital preparation in crisis. The purpose of this study is strategic planning to secure hospitals in metropolises with the passive defense approach. In this study, by combining quantitative (survey) and descriptive-analytical methods, after reviewing the upstream documents and defining the desired mission and vision, the internal and external environment of the metropolitan hospitals and the most important internal (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) have been identified and analyzed by the SWOT model. The identification is obtained through library reviews and interviews with experts. At this stage, identifying threats is an important part of the study of the environmental factors which affect other factors. Then, these factors are prioritized by the community of experts, and based on the importance and priority of environmental factors, 38 strategies in defense, security, political, economic, social, technical, legal, and environmental fields are formulated. Finally, these strategies are prioritized by the QSPM questionnaire.

  Keywords: Hospital, Metropole, strategic plan, SWOT, Environmental factors
 • Mozhdeh Pouryarmohammadi, Hasan Ahmadi *, AliAkbar Salaripour, Sadegh Nadaf Pages 95-108

  Cities always face the possibility of abnormal situations and encounter problems when the normal conditions change. Man-made hazards and natural disasters can lead to crises. Nowadays, the management of man-made crises is intertwined with the issues of passive defense and resilience, and provides an effective approach to reduce problems in hard times. Physical factors play a crucial role in crisis management. Ahvaz is one of the strategic cities of Iran, which has always been at risk due to its geographical location, natural resources, and industries. This study aims primarily to identify the physically risk-prone zones of Ahvaz and provide appropriate strategies to increase urban resilience. Based on the intensive method, this research has used a combination of descriptive, documentary, developmental, and analytical methods with a theoretical-applied nature, to express the quantity and quality of components related to the principles and criteria of passive defense regarding the resilience of Ahvaz city. The physical risk-proneness of Ahvaz is evaluated considering some criteria such as the urban cores, the age of ancient neighborhoods, the building density, the patterns of neighboring land uses, the network of passages and strategic areas. For this purpose, 14 indices were prepared according to the mentioned criteria with the lowest risk priority. The indices were weighted by Super Decisions software, then mapped in the ArcGIS environment. The results show that except for some small areas in the west, northwest and southwest regions, other areas are at high risk and require more attention to achieve the desired standards in the field of resilience and passive defense.

  Keywords: physical vulnerability, Ahvaz city, Passive Defense, resilience, Urban Management
 • Ramtin Sobhkhiz Foumani, Alireza Mardookhpour *, Hamta Khanjani Pages 109-120
  The issue of explosion is one of the new issues that cause different events or intentional events and the behavior of structural members under the load of explosion has been the subject of many research projects in recent years. Since it is not possible to perform experimental experiments on a real dam and it is not a reasonable practice, and considering that today a reliable solution by computer and the development of finite element method has made it possible to model these problems, so the problem of underwater explosion and Its effect on the arched concrete dam can be modeled with this method, which leads to reliable results. The study also showed an arched dam with a height of 141.73 meters and a width of 184 meters and a central angle of 133 degrees and a thickness of about 3.66 meters in the crown. And creates an explosion wave. After performing the accuracy and reliability of the explosion by SPH method, the weight of TNT was analyzed for 500 and 1000 kg in the tank and outside the tank. The effect of explosive amount on the horizontal displacement of the dam crown is significant and with increasing the weight of TNT From 100 to 500 and 1000 kg, 20 and 100% increase in displacement were observed, respectively. The results also showed that with increasing the amount of explosive, the amount of energy consumed by the fluid also increases. Explosion inside the tank due to creating a wave in the fluid and propagation in the direction of hydrostatic pressure causes absolute pressure and more displacement.
  Keywords: Numerical Simulation, Explosion, SPH Concrete Dam, ABAQUS