فهرست مطالب

بوم شناسی آبزیان - سال ششم شماره 1 (تابستان 1395)
 • سال ششم شماره 1 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • عبدالخالق قوجق دردی، مجید محمداسمعیلی *، علی ستاریان، علی راحمی کاریزکی صفحات 1-11
  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار در گلخانه دانشگاه گنبد کاووس در سال 1391- 1392 بر روی گونه Schoenoplectus triqueter اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، ارتفاع غرقاب در چهار سطح (شاهد، هم سطح آب، 10 سانتی متر زیر سطح آب و20 سانتی متر زیر سطح آب) و دوره غرقاب در سه سطح ( 10 روزه، 20روزه و 30 روزه) بود. در این تحقیق صفات مرفولوژیک (طول و حجم ریشه، تعداد ریزوم، طول ریزوم، تعداد میان گره، وزن خشک ریشه، وزن خشک ریزوم، تعداد ساقه های هوایی و وزن خشک اندام هوایی) و صفات فیزیولوژیک (میزان پرولین و کلروفیل) مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل دوره غرقاب در ارتفاع غرقاب روی تمام صفات مورد مطالعه به غیر از صفت حجم ریشه در سطح یک درصد معنی دار بود. همچنین بیشترین طول ریشه و وزن خشک ریشه، تعداد ریزوم، طول ریزوم، تعداد میان گره، وزن خشک ریزوم و تعداد ساقه های هوایی در تمام دوره های غرقاب در تیمار 10 سانتی متر غرقاب مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان پرولین و کلروفیل به ترتیب در تیمارهای شاهد و 10 سانتی متر غرقاب مشاهده گردید. بنابراین می توان این گونه را به عنوان یک گونه مقاوم به غرقاب معرفی کرد.
  کلیدواژگان: دوره غرقاب، کلروفیل، مرفولوژی
 • صمد حمزه ئی *، حسین ملکوتی، ابوالحسن غیبی، مریم رضازاده صفحات 12-19
  تغییر رنگ آب دریا ناشی از شکوفایی جلبکی در دهه های اخیر به طور مداوم در حال افزایش است، این امر به دلیل افزایش اثرات مخرب فعالیتهای انسانی از حالت طبیعی به حالتی غیرطبیعی رسیده است. سنجنده های ماهواره ای به عنوان در دسترس ترین و ارزان ترین ابزارهای پایش توانسته اند بخش زیادی از مطالعات علوم دریایی را به خود اختصاص دهند. داده های ماهواره ای سنجنده ی MODIS در بررسی تغییرات ناشی از رنگ دریاها کاربرد دارد که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در خلیج فارس و دریای عمان پدیده کشند سرخ از مهر ماه سال 1387 شروع شد و تا اردیبهشت 1388 با شدت زیاد ادامه داشت که مناطق وسیعی را در بر گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد با استفاده از الگوریتم های مختلف و با انجام تصحیحات لازم می توان میزان غلظت و وسعت کشند سرخ را به وسیله ی تغییر رنگ آب دریا با استفاده از سنجنده های ماهواره ای دریایی و اقیانوسی شناسایی نمود و وسعت تغییرات آن را پیدا کرد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، سنجنده ماهواره ای، کشند سرخ
 • شیلان پروندی، اصغر عبدلی *، سید حسین هاشمی صفحات 20-32
  در این تحقیق اجتماعات کفزیان و ساختار جمعیتی آن ها در رودخانه جاجرود، واقع در شمال شرق تهران از فصل بهار تا زمستان 1393 در12 ایستگاه بررسی گردید. ماکروبنتوزهای رودخانه به صورت فصلی با استفاده از دستگاه سوربر سمپلر با سه تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شدند. همچنین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی شامل دما، pH، هدایت الکتریکی، BOD، کل جامدات معلق، نیترات، اکسیژن محلول، آمونیاک و کلی فرم مدفوعی در محل یا پس از نمونه برداری در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. برای شناسایی روابط بین ماکروبنتوزها و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی تاثیرگذار بر توزیع آن ها از تحلیل آماری تطبیقی متعارف استفاده گردید. براساس نتایج؛ در مجموع تعداد 1136 ماکروبنتوز در 6 راسته و 25 خانواده شناسایی شدند. بیشترین فراوانی این موجودات متعلق به راسته Ephemeroptera با 56/52 درصد فراوانی و کمترین فراوانی هم متعلق به راسته Coleoptera با 07/0 درصد فراوانی بوده است. پارامترهای دمای آب، آمونیاک و هدایت الکتریکی بیشترین سهم را در توزیع ماکروبنتوزها ایفا کردند. بر اساس همبستگی شاخص های زیستی با شاخص فیزیکی و شیمیایی IRWQISC، شاخص های مارگالف، TBI و IBI شاخص های مناسب تری برای ارزیابی کیفیت منطقه مطالعه شده هستند. در مجموع کیفیت آب در محدوده مطالعاتی به جز ایستگاه آبنیک و تله تنگه نامطلوب ارزیابی شد که بیانگر لزوم اعمال مدیریتی کارآمد به منظور بهبود کیفیت آب این رودخانه حفاظت شده می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی زیستی، ماکروبنتوز، IRWQISC، رودخانه جاجرود
 • مرضیه رزاقی، سکینه مشجور *، احسان کامرانی صفحات 33-44
  در مطالعه حاضر، تغییرات میانگین سطوح غذایی (mTL)، طبقات غذایی صید (TrC) و میزان صید (LP) جوامع دریایی (49 ذخیره شیلاتی) استحصال شده در مناطق صیادی هرمزگان (شمال خلیج فارس و دریای عمان)، طی یک روند زمانی ده ساله از 1390- 1381 مورد بررسی قرار گرفت. میزان صید طی این دوره یک روند افزایشی (001/0p<، 88/0 (r= را نشان داد، حال آنکه میانگین سطوح غذایی صید کاهش معنی داری را از سال 1381 تا 1390 داشته است (05/0p<، 69/0- (r=. علاوه بر این در میزان صید گوشتخواران و شکارچیان سطوح بالای شبکه غذایی طی این دوره نیز، روند رو به کاهشی مشاهده گردید که این امر می تواند متاثر از پدیده افت تراز غذایی تحت تاثیر فشار صیادی (Fishing down marine food web) در آب های ساحلی غرب و شرق استان هرمزگان بوده و احتمال وقوع این رخداد را تقویت نماید. نتایج آنالیز خوشه ایو دسته بندی غیرمتریک، نشان داد که ترکیب و میزان صید به شکل دو گروه سالی (1390-1387 و 1386-1381) تفکیک می شوند و آزمون آنالیز شباهت مشخص نمود که تفاوت معنی داری بین این دو گروه سالی وجود دارد (005/0p=، 88/0 (r= و گونه های Benthosema pterotum و Thunnus albacares مسئول این عدم شباهت در ترکیب و میزان صید بین این دو گروه معرفی شدند.
  کلیدواژگان: تراز غذایی، تنوع اکوسیستم، فشار صیادی، هرمزگان
 • آرش شکوری *، زهرا بی باک صفحات 45-52
  مطالعه حاضر در طی یک سال از فروردین 1392 تا اسفند 92 در سواحل خلیج چابهار انجام شد. در این بررسی نمونه برداری از موجودات ماکروفولینگ در 3 ایستگاه صورت گرفت. به طور کلی تعداد40 گونه از موجودات ماکروفولینگ شناسایی گردید که گروه های عمده شامل بارناکل ها، اسفنج ها، بریوزواها، خارتنان، پلی کیت ها و گاستروپودا بودند. بیشترین میزان توده زنده و نیز بیشترین تراکم موجودات در توالی شش ماهه اول سال مشاهده شد. اختلاف میزان توده زنده و تراکم موجودات در طی توالی های 6 ماهه بر روی سازه ها به خوبی نمایان بود. در این توالی ها بیشترین حضور موجودات مربوط به حضور بارناکل های گونه Amphibalanus amphitrite بود.
  کلیدواژگان: سازه های مصنوعی، خلیج چابهار، موجودات چسبنده
 • غلام رضا شریفی سیرچی* صفحات 53-61
  اثر عصاره جلبک سبز (Chaetomorpha gracilis) بندرعباس و جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp) رودخانه سیرچ استان کرمان بر روی خصوصیات رشدی گیاه گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش پرایمینگ بذور در پتری دیش، عصاره آب گرم جلبک سبز ساحل بندرعباس (Chaetomorpha gracilis)، جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp) رودخانه سیرچ، کود عصاره جلبک های دریایی، آب مقطر، بذور کنترل، اسید سالیسیلیک و اسید اسکوربیک برای آزمایش جوانه زنی استفاده شدند. آنالیز مقایسه میانگین برای صفت درصد جوانه زنی مشخص نمود که بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به پیش تیمار عصاره جلبک های دریایی، عصاره جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp) و تیمار عصاره آبی جلبک سبز Chaetomorpha gracilis ساحل بندرعباس بودند. بیشترین طول ساقه چه و ریشه چه را گیاهان پیش تیمار شده با عصاره آبی جلبک سبز ساحل بندرعباس و عصاره آبی جلبک دریایی داشتند. در آزمایش دوم، تاثیر عصاره جلبک بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی، تیمارهای عصاره آبی جلبک سبز (Chaetomorpha gracilis) ساحل بندرعباس، جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp) رودخانه سیرچ، کود عصاره جلبک های دریایی، آب مقطر و کود مایع در شرایط گلخانه استفاده شدند. تیمارهای عصاره آبی ماکرو جلبک سبز(Chaetomorpha gracilis) بندرعباس، عصاره جلبک های دریایی و کود مایع بیشترین اثر مثبت را بر روی صفات عرض برگ، طول ساقه چه، طول ریشه چه و میزان کلروفیل برگ داشتند.
  کلیدواژگان: جلبک سبز، عصاره، جوانه زنی، گوجه فرنگی، رشد
 • حسین آدینه *، محمد سوداگر، حسن صالحی، سید عباس حسینی، حسنی قلی پور صفحات 62-71
  در مطالعه حاضر اثرات قطع پایه چشمی، تزریق هورمون اواپریم و تزریق سرم فیزیولوژی (شاهد) بر روی بلوغ جنسی، بافت تخمدان و تغییرات بیوشیمیایی میگوی وانامی بررسی شد. تزریق سرم فیزیولوژی و تزریق هورمون (دوزهای 500 و 1000 نانوگرم بر گرم وزن بدن) با حجم 100 میکرولیتر در سه مرحله (روزهای 0، 7 و 14) انجام شد. تعداد 60 مولد ماده در 4 تیمار آزمایشی به مدت 30 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. مشاهدات ظاهری و مطالعات بافت شناسی تخمدان نشان داد که بیشترین درصد مولدین رسیده و اووسیت های بالغ مربوط به تیمار قطع پایه چشمی می باشد. ترکیبات بیوشیمیایی (پروتئین، چربی و کربوهیدرات) همولنف و عضله بدن در سه مرحله نمونه برداری (قبل از بلوغ، بلوغ کامل جنسی و بعد از تخمریزی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مراحل مختلف جنسی، مقدار پروتئین همولنف و عضله بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی دار داشت (05/0>p). در هر سه مرحله نمونه برداری، بیشترین مقدار پروتئین همولنف و عضله در تیمارهای قطع پایه چشمی و تزریق هورمون و کمترین آن در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی به دست آمد. در هر مرحله نمونه برداری، مقدار چربی همولنف و عضله بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری داشت (05/0>p). مقدار کربوهیدرات همولنف تنها در زمان رسیدگی جنسی تفاوت معنی دار داشت (05/0>p).
  کلیدواژگان: بافت شناسی، پایه چشمی، هورمون، وانامی
 • عیسی سلگی *، شکوفه یعقوبی فر صفحات 72-81
  فلزات سنگین زیست تخریب ناپذیر هستند و تمایل به انباشت در بافت های موجودات زنده مانند ماهی دارند. بنابراین، با توجه به خطرات گوناگون بهداشتی و مزایای تغذیه ای در ارتباط با مصرف ماهی، ارزیابی فلزات سنگین در بافت های ماهی حائز اهمیت است. هدف از پژوهش پیش رو سنجش و ارزیابی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در عضله ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در تالاب بین-المللی گمیشان بود. در این بررسی، در مجموع 23 نمونه ماهی کفال پوزه باریک از 9 ایستگاه در مکان-های گوناگون جمع آوری شد. نمونه های عضله با روش هضم اسیدی (اسید نیتریک و پرکلریدریک) برای واکاوی توسط دستگاه جذب اتمی به روش کوره گرافیتی (GFAAS) آماده سازی شدند. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در عضله کفال به ترتیب 82/35±26/163 و 62/8± 46/12( میکروگرم بر کیلوگرم وزن خشک) به دست آمد. همچنین همبستگی معنی داری بین غلظت فلزات و وزن ماهی مشاهده نشد. بیشترین میزان غلظت این فلزات در ایستگاه های غرب و مرکز تالاب تشخیص داده شد که به نظر می رسد ناشی از انتقال آلاینده ها از آب دریای خزر به این تالاب باشد. غلظت سرب و کادمیوم در عضله این ماهی در مقایسه با استانداردهای پیشنهاد شده توسط WHO، FAO، UK (MAFF) و NHMRC پایین تر بود از این رو به نظر می رسد که مصرف ماهی کفال پوزه باریک خطری برای سلامتی انسان ندارد.
  کلیدواژگان: تالاب گمیشان، تجمع زیستی، سرب، کفال پوزه باریک
 • محسن دهقانی *، سحر دست افکن صفحات 82-92
  فلزات سنگین جزو آلاینده هایی هستند که از طریق منابع متعدد انسانی یا طبیعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد پیکره های آبی می شوند. بنابراین بررسی رسوبات به عنوان اصلی ترین جاذب آلاینده-های فلزی، دارای اهمیت بسیاری است. تالاب بین المللی تیاب و کلاهی یکی از اکوسیستم های با اهمیت در جنوب ایران است که به علت برنامه های توسعه ای از منابع آلاینده متعددی تاثیر می پذیرد. به منظور شناسایی شاخص های آلودگی های زیست محیطی فلزات سنگین تالاب بین المللی تیاب و کلاهی، تعداد 22 نمونه رسوب سطحی از 11 ایستگاه مطالعاتی با دستگاه نمونه بردار گرپ در فصل پاییز سال 1393برداشته شد. برای تعیین شاخص واحد سمیت و حد مجاز آلودگی عناصر در رسوب، از استاندارد کیفیت رسوب آمریکا و استاندارد کیفیت رسوب کانادا استفاده شد. نتایج نشان داد غلظت فلزات سنگین کادمیوم، سرب، نیکل و مس دارای میانگین 15/6، 22/23، 8/142 و 18/36 پی. پی. ام. است. شاخص انباشت ژئوشیمیایی مولر در خصوص تعیین حد آلودگی منطقه مورد مطالعه نشان داد این تالاب در وضعیت آلودگی متوسط قرار دارد. با توجه به مقادیر غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی آنها می توان نتیجه گرفت آلودگی کادمیوم می تواند در ارتباط با آلودگی های نفتی و انسان ساخت باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی، تیاب و کلاهی، فلزات سنگین، کادمیوم
 • رقیه صفری *، سمیرا مقدم فر، محمدرضا ایمانپور، علی شعبانی، علی جافر نوده صفحات 93-101
  ید به عنوان عنصر اصلی در تولید هورمون تیروئید از هورمونهای مرتبط با متابولیسم و ایمنی به شمار می آید. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر تغذیه با ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا غنی شده با یدید پتاسیم بر میزان بیان ژن های آنتی اکسیدانی (کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز) و ایمنی (لیزوزیم و TNF-alfa) در ماهی زبرا گوره خری انجام گرفت. لاروهای ماهی زبرا با میانگین وزنی 01/0±2 میلی گرم در 4 تیمار با 3 تکرار به مدت 2 ماه در مخازن پرورش نگهداری شدند. تیمارهای آزمایش شامل لارو ماهی زبرا تغذیه شده با ناپلی آرتمیا غنی شده با 2/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر یدید پتاسیم و ناپلی غنی نشده ( شاهد) بود. نتایج نشان داد که یدید پتاسیم بیان ژن های کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز، لیزوزیم و TNF-alfaرا نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار (P≤0.05) افزایش داد و این افزایش بیان در تیمارها از روند وابسته به دوز تبعیت می کرد. به طوری که بالاترین میزان بیان در تمامی ژن های مورد بررسی در تیمار 1 میلی گرم مشاهده شد. با توجه به تغییرات بیان ژن های مرتبط به نظر می رسد یدید پتاسیم می تواند در بهبود عملکرد سیستم ایمنی وآنتی اکسیدانی در ماهی زبرا گوره خری نقش بازی نماید.
  کلیدواژگان: ناپلی آرتمبا، آنتی اکسیدانت، ایمنی، ماهی زبرا گوره خری
 • علی رازگردانی، بهرام فلاحتکار *، ایرج عفت پناه صفحات 102-113
  هدف از این مطالعه تعیین اثر جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف پودر گاماروس بر عملکرد رشد و ترکیب بدن بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) بود. 225 عدد بچه تاسماهی سیبری با میانگین وزن اولیه (± خطای استاندارد) 15/0 ± 24/14 گرم در پنج تیمار با سه تکرار توزیع شدند. در طول دوره از جیره های با سطوح مختلف (صفر، 10، 20 ، 30 و 40 درصد) پروتئین پودر گاماروس جایگزین پروتئین پودر ماهی استفاده شد. غذادهی بر اساس اشتها و روزانه در چهار نوبت و به مدت 9 هفته انجام شد. نتایج نشان داد، نرخ کارایی پروتئین، نرخ کارایی چربی، شاخص احشایی و نرخ بازماندگی اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف وجود ندارد (P>0.05). تیمارهای 10 و 20 درصد از نظر شاخص های وزن نهایی، وزن به دست آمده، ضریب تبدیل غذایی، درصد افزایش وزن بدن، طول نهایی، فاکترو وضعیت، نرخ رشد ویژه، غذای خورده شده و شاخص کبدی اختلاف معنی داری با تیمار شاهد و دیگر تیمارها نشان دادند (P<0.05). آنالیز شیمیایی ترکیبات بدن اختلاف معنی داری بین تیمار شاهد و دیگر تیمارها نشان نداد (P>0.05 ). افزودن پودر گاماروس تا میزان 20 درصد جایگزین پودر ماهی در جیره بچه تاسماهی سیبری توصیه میگردد.
  کلیدواژگان: آرد گاماروس، آرد ماهی، پروتئین، ماهیان خاویاری
 • علی ارشدی *، وحید یاوری، امین اوجی فرد، سید محمد موسوی صفحات 114-127
  در این پژوهش تاثیر چهار سطح نوکلئوتید (0، 2/0، 4/0 و 6/0 درصد) جیره بر پروتئین کل پلاسما و برخی شاخص‎های ایمنی مولدین ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) در چهار تیمار آزمایشی (هر یک با سه تکرار) طی رسیدگی جنسی مورد بررسی قرار گرفت. پروتئین پلاسما به روش رنگ سنجی بیوره، تعداد کل هموسیت ها و شمارش تفریقی هموسیت ها در ابتدای دوره تغذیه ای، 21 و 30 روز پس از شروع تغذیه سنجش شد. طبق نتایج، نوکلئوتید جیره باعث افزایش 35 درصدی تعداد کل هموسیت ها نسبت به گروه کنترل گردید (05/0 P<). در شمارش افتراقی، نوکلئوتید جیره باعث افزایش معنی دار درصد سلول های گرانولوسیت و کاهش معنی دار درصد سلول های هیالینه و نیمه گرانولوسیت در مقایسه با گروه کنترل گردید (05/0 P<). بیشترین و کمترین تعداد کل هموسیت ها به ترتیب در تیمار 6/0 درصد نوکلئوتید و گروه کنترل ثبت گردید. همچنین، پروتئین پلاسما در تمام تیمارها در روز 21 و 30 با هم اختلاف معنی داری داشتند که مقدار آن در تیمار 4/0 نوکلئوتید نسبت به تیمارهای دیگر بیشتر بود (05/0P<). نتایج نشان داد استفاده از نوکلئوتید خوراکی در سطح 6/0 درصد بر شاخص ایمنی در مولد میگوی سفیدغربی تاثیر گذار می باشد.
  کلیدواژگان: پروتئین پلاسما، میگوی سفیدغربی، نوکلئوتید، هموسیت
 • زهرا روحی *، محمدرضا ایمان پور، عبدالمجید حاجی مرادلو، محبوبه سلمانیان قهدریجانی صفحات 128-136
  در این مطالعه اثرات مکمل های گیاهی زیره سیاه و شنبلیله بر پروتئین محلول و فعالیت ضدباکتریایی موکوس در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) بررسی شد. ماهیان با میانگین وزنی 057/0±457/2 گرم به طور تصادفی در 7 تیمار (یک گروه شاهد و جیره های حاوی زیره سیاه و شنبلیله هریک با سه سطح 5/0، 1 و 5/1 درصد) با 3 تکرار و 15 عدد ماهی در هر تکرار توزیع شدند. بعد از 8 هفته تغذیه، پروتئین و فعالیت ضدباکتریایی موکوس اپیدرم در برابر دو باکتری گرم منفی (Escherichia coli و Serratia marcescens) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سطوح پروتئین موکوس در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی 1 % مکمل های گیاهی در مقایسه با گروه شاهد و سایر تیمارها افزایش معنی داری داشت (05/0>p). علاوه براین، در میزان فعالیت ضدباکتریایی موکوس در ماهیان تغذیه شده با زیره سیاه و شنبلیله در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p). بیشترین فعالیت ضدباکتریایی موکوس در ماهیان تغذیه شده با زیره سیاه 1% و شنبلیله 1% مشاهده شد. این نتایج نشان داد که زیره سیاه و شنبلیله می تواند به طور موثری بر میزان پروتئین و فعالیت ضدباکتریایی موکوس پوست بچه ماهی کپور معمولی اثر گذار باشد.
  کلیدواژگان: پوست، زیره سیاه، شنبلیله، کپور، موکوس
 • برهان منصوری *، سیدعلی جوهری، صبا اصغری، لیلا دکانی صفحات 137-142
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب شناسی بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) در شرایط آزمایشگاهی می باشد. در این مطالعه از دو غلظت غیرکشنده نانوذرات اکسید روی و یون روی (05/0 میکروگرم بر لیتر و 5/0 میلی گرم بر لیتر) به همراه گروه شاهد استفاده گردید. پس از 14روز رویارویی با نانوذرات اکسید روی و یون روی، بافت روده خرچنگ نمونه برداری شد. آسیب هایی نظیر افزایش سلول های جامی و انحطاط اپیتلیوم، ادم، افزایش سلول های پلاسما و لنفوسیت و نکروز در بافت روده خرچنگ دراز آب شیرین مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی بافتی، سم شناسی، نانو ذره
 • بهزاد نعمت دوست حقی *، مهدی بنایی صفحات 143-147
  در این مطالعه تاثیرات پساب تصفیه شده کاغذسازی پارس خوزستان (به نسبت 5/0 و 1%) بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد ماهی کولی (Alburnus mossulensis) طی 21 روز بررسی شد. افزایش معنی دار (05/0> p) سطح آسپارتات آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز و کراتین فسفوکیناز در کبد ماهی های در معرض پساب در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید. درحالی که سطح آلانین آمینوترانسفراز ماهی های تحت تیمار پساب 1% و همچنین سطح آلکالین فسفاتاز و پروتئین کل بافت به طور معنی داری (05/0> p) کمتر از ماهی های گروه کنترل بود. نتایج نشان داد ورود پساب تصفیه شده کاغذسازی پارس به آب های سطحی می تواند سلامت آبزیان را به خطر اندازد.
  کلیدواژگان: پساب، کاغذسازی، ماهی کولی
|
 • Abdolkhalegh Ghojoghdordi, Majid Mohammad Esmaili *, Ali Sattarian, Ali Rahemi Karizaki Pages 1-11
  We conducted a glasshouse experiment as a factorial in randomized study with six replications on pasture species of Schoenoplectus triqueter in Gonbad Kavoos University from 2012-2013. Treatments included height waterlogging in four levels (control, equal to the water surface, 10 cm below the water surface, 20 cm below the water surface) and waterlogging period over three levels (10, 20 and 30 days). In this investigation, we measured the morphological traits (length root, the number of rhizome, length rhizome, the number of internode, dry weight of root, dry weight of rhizome, the number of shoot stems and shoot dry weight) and physiological traits (proline and chlorophyll content). The results showed that the contraction effect of period × height waterlogging was significant in 1% level on all studied traits expect for root volume. We observed increased length and dry weight of root, the number of rhizome, length rhizome, number of internode, and number of shoot stems at a treatment of 10 cm below the water surface in three periods of waterlogging and with an increase of waterlogging period. The highest proline and chlorophyll contents were observed in the control group and the group with 10 cm below the water surface. This species could be introduced to flood resistance.
  Keywords: Flooding height, flooding period, morphological traits, physiological traits
 • Samad Hamzehei *, Dr Hossein Malakooti, Dr Abolhassan Gheibi, Dr Maryam Rezazadeh Pages 12-19
  Changes in the color of sea water caused by algal bloom has continuously risen in recent decades. This increase is due to the harmful effects of human activities that allow sea water to change from a normal to an abnormal state. Satellite sensors are the most accessible, cost-effective means of monitoring. They have been allocated to a large number of marine science studies. The MODIS satellite data that examines changes in color of the sea has been used in this study. In the Persian Gulf and Oman Sea, red tide phenomenon began October 2008 and continued until May 2009 with a high intensity that covered large areas. The results showed that the use of different algorithms and necessary corrections could be achieved in the concentration and size of red tide by color changes of the sea water, marine and oceanic detected by satellite sensors, and extent of changes found.
  Keywords: Satellite sensor, Red tide, Persian Gulf
 • Shilan Parvandi, Asghar Abdoli*, Seyed Hossein Hashemi Pages 20-32
  The current study aims to investigate the community structure of macrobenthos to evaluate water quality of Jajrood River, Northeast Tehran, Iran. We conducted this study in 12 stations during the Spring and Winter seasons of 2014-2015. The sampling method of macrobenthos is use of the surber sampler device with three replications in each station. We measured physical and chemical parameters in each station (temperature, pH, electrical conductivity, BOD, total suspended solids, nitrate, dissolved oxygen, ammonia, and fecal coliform). We used Canonical Correspondence Analysis to examine the effects of the physical-chemical parameters on the population distribution of macrobenthos. According to the results, we identified 11362 of macrobenthos 6 orders and 25 families. The greatest frequency (52/56) of creatures belonged to the order Ephemeroptera, whereas the lowest frequencies (0.07) was seen in the order Coleopteran. Water temperature, ammonia, and electrical conductivity parameters had the largest effect in distribution of macrobenthos. The correlation between biology index and physical and chemical index of IRWQISC showed that margalef, TBI, and IBI indices were the best metrics that assessed water quality. Other than the Abnic and Taletange stations, the water quality in the other stations was unsuitable. We propose that efficient management practices should be implemented to improve water quality of this river.
  Keywords: Biological assessment, macrobenthos, IRWQISC, Jajrood River
 • Marzieh Razzaghi, Sakineh Mashjoor*, Ehsan Kamrani Pages 33-44
  We examined the temporal trend in mean trophic level (mTL), trophic category landing (TrC) and landing profile (LP) of the exploited marine community (49 species) in the fishing zone of Hormozgan (north of Persian Gulf and Oman Sea) from 2001 to 2011. LP had an increasing trend (r = 0.88, P
  Keywords: Mean trophic level, Ecosystem bioindicator, Fishing down, Hormozgan, Persian Gulf, Oman Sea
 • Arash Shakouri*, Zahra Bibak Pages 45-52
  This study has been carried out in the coast of Chabahar Bay from March, 2013 to Febuary, 2014. We sampled macrofouling organisms in three stations. Overall, 40 species of macrofouling organisms were detected in which Barnacles, sponges, Bryozoans, echinoderms, Polychaetes and Gastropods were the major groups. The majority of biomass and highest density were observed in the first half of the sequence. Biomass and density differences in the sequence of 6 months on structures was evident. Amphibalanus amphitrite had the highest participation in these sequences.
  Keywords: Chabahar Bay, Macrofouling, Marine structures
 • Gholam, Reza Sharifi Sirchi* Pages 53-61
  The effect of macro green algae (Chaetomorpha gracilis) inf Bandar-Abbas and filamentous green algae (Spirogyra sp.) in the Sirch river (Kerman Province) were assayed on growth characteristics of the tomato (Lycopersicum sculentum). In the seed priming experiment, we collected hot water extracts of green algae (Chaetomorpha gracilis) from Bandar Abbas seashores and filamentous green algae (Spirogyra sp.) from Sirch River, Kerman Province. Gold seaweed extract (commercial seaweed extract), distilled water, salicylic acid, ascorbic acid and control were used for the seed germination assay. Mean comparison of seed germination data revealed that Gold seaweed extract showed the highest germination percentage followed by extracts of filamentous green algae (Spirogyra sp.) from the Sirch River and Chaetomorpha gracilis from Bandar Abbas seashores. Primed seed with Chaetomorpha gracilis and Gold seaweed extract had the highest stem and root lengths. In the second experiment, we analyzed the effect of algae extract on growth characteristics of tomato seedlings, treatments of hot water extracts of Chaetomorpha gracilis and filamentous green algae of Sirch, Gold seaweed extract, liquid kelp foliar fertilizer, and distilled water under greenhouse conditions. Extracts of Chaetomorpha gracilis, Gold seaweed and liquid kelp foliar fertilizer had the highest positive effects on root and shoot length, total chlorophyll and leaf width.
  Keywords: Green algae, Chaetomorpha gracilis, extract, germination, tomato, growth
 • Hossein Adineh*, Mohammad Sudagar, Hassan Salehi, Seyed Abbas Hosseini, Hosna Gholipour Kanani Pages 62-71
  In the present study, we evaluated the effects of eyestalk ablation, Ovaprim hormone injected and sterile vehicle solution injected (control) on maturation, Ovarian tissue and biochemical changes in Litopenaeus vannamei. Sterile vehicle solution and hormone injections at 500 and 1000 ng/g body weight were performed with a 100 μl volume in three steps (0, 7 and 14 days). We examined 60 females at 4 treatments for 30 days. The apparent observation and histological studies showed that the highest percentage of the adult females and mature oocytes were related to eyestalk ablation treatment. We analyzed biochemical compounds (protein, lipid and carbohydrates) hemolymph, and body muscles at three stages of sampling (immature, maturation and after spawning). At different stages of sexual devlopment, significant differences in hemolymph and muscle amount of protein were observed between treatments (P
  Keywords: Eyestalk ablation, Hormone injection, Histological, L. vannamei
 • Eisa Solgi*, Shekofeh Yaghobifar Pages 72-81
  Heavy metals are non-biodegradable and tend to accumulate in tissues of organisms such as fish. Considering the various health risks and the nutritional benefits associated with fish consumption; assessment of heavy metals in fish tissues is important. The present study aims to measure and assess lead and cadmium concentrations in the muscles of Liza saliens from the Gomishan International Wetland. We collected 23 Liza saliens samples from 9 stations in different locations. The muscle samples were prepared by acid digestion (HNO3 and HCLO4) for analysis by graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS). Mean concentration of cadmium was 163.26 ± 35.82 and lead was 12.46 ±8.62 μg/g dry weight. No significant correlation existed between lead and cadmium concentrations with body weight. The highest concentrations of these metals were detected in stations of the west and center of wetland that seemed to be caused by the transfer of pollutants from the Caspian Sea to the wetland. The concentration of cadmium and lead were lower than the standard levels suggested by WHO, FAO, UK (MAFF) and NHMRC. Currently, no risk to human health from the consumption of fish tissue was not determined. Therefore, consumption of Grey Mullet does not have any risk to human health.
  Keywords: Muscle, Gomishan wetland, Bioaccumulation, Pb, Cd, Leaping Grey Mullet
 • Mohsen Dehghani*, Sahar Dast Afkan Pages 82-92
  Heavy metals are pollutants from multiple man-made or natural sources which directly or indirectly enter bodies of water. Therefore, investigation of deposits as metal contaminants is important. The international wetlands of Tiyab and Kolahi are among the most important ecosystems in the south of Iran that due to development programs are polluted by different sources. In order to identify environmental pollution of heavy metals in the sediment of Tiyab and Kolahi, we have collected 22 surface sediment samples from 11 study sites using the Grap Sampler. In order to determine the toxicity and limit pollution index of elements in the sediment, we used the Sediment Quality Standard of America and the Canadian Sediment Quality Standard was used. The results showed that the concentration of heavy metals had the following average ppm: cadmium (6.15), lead (23.22), nickel (142.8) and copper (36.18). The accumulation index of Muller regarding the level of contamination of the area in question indicated that the pollution level of the wetlands was at a medium level. Due to the concentration of heavy metals and the index findings, it could be concluded that cadmium contamination could be related to oil and anthropogenic pollution.
  Keywords: Environmental Pollution, Heavy Metals, Wetland, Tiyab, Kolahi
 • Roghieh Safari *, Samira Moghadamfar, Mohammad Reza Imanpour, Ali Shabani, Ali Jafar Nodeh Pages 93-101
  Iodine is the main ingredient produced by the thyroid hormone, which playa a central role in the metabolism and the immune system. The present study aims to evaluate the effects of feeding Artemia fransiscana enriched with potassium iodide on antioxidant and immune gene expression in zebra fish (Danio rerio). Zebra larvae with an average weight of 2±0.01 mg were randomly distributed into 4 treatments with 3 replicates. The treatments were larvae fed 0.2, 0.5 and 1 mg/L potassium iodide enriched Artemia for 2 months. Result showed that potassium iodide significantly (P≤0.05) increased antioxidant and immune gene expression in zebra fish and the intensity of changes followed a dose- dependent manner. The 1 mg/L potassium iodide treated fish showed the highest gene expression in all studied genes. Due to changes in the expression of immune and antioxidant related genes, it appeared that potassium iodide could improve immune and antioxidant function in zebrafish.
  Keywords: Antioxidant, Artemia, Immune, Danio rerio
 • Ali Razgardani Sharahi, Bahram Falahatkar*, Iraj Efatpanah Pages 102-113
  This study aimed to determine the effects of replacement fish meal by different levels of gammarus meal on growth performance and body composition of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii). We distributed 245 Siberian sturgeon juveniles (initial body weight: 14.24±0.15 g) in five treatments and three replications. The experimental diets were replaced by 10%, 20%, 30%, and 40% gammarus meal. During the 9-week feeding period, the fish were fed with the experimental diets to apparent satiation four times daily. According to the results, there were no significant differences in the protein and fat efficiency ratios, visceral index and survival rate (P>0.05). The fish that received 10% and 20% treatments had a significantly greater mean final weight, weight gain, feed conversion ratio, body weight increase, final length, condition factor, specific growth rate, food intake and hepatosomatic index compared with the other treatments (P0.05). The results of this study indicated that a diet with 20% gammarus meal could be used in Siberian sturgeon feed.
  Keywords: Gammarus meal, Fish meal, Protein, Nutrition, Growth performance, Sturgeonon
 • Ali Arshadi*, Vahid Yavari, Amin Oujifard, Seyed Mohammad Mousavi Pages 114-127
  In this study, we investigated the effects of different levels of dietary nucleotide (0, 0.2, 0.4 and 0.6%) on immunity parameters and total protein plasma of Litopenaeus vannamei female brood stock in four experimental treatments (three replication per treatment) during the maturation period and after eye stalk ablation. Total soluble proteins and immunity parameters such as total haemocyte count and differential haemocyte counts were measured in three phases of the experimental period - the start of feeding, 21 (pre-eyestalk ablation period) and 30 (9 days post-eye stalk ablation) days after the start of feeding. The results showed that total haemocyte count and differential haemocyte count in samples from dietary nucleotide treatments significantly differed (P
  Keywords: Differential haemocyte count, Litopenaeus vannamei, Nucleotide, Total haemocyte count, Total protein
 • Zahra Roohi*, Mohammad Reza Imanpoor, Abdolmajid Hajimoradloo, Mahbubeh Salmanian Ghahderijani Pages 128-136
  In this study, we investigated the effects of herbal supplements of Carum carvi and Trigonella foenum graecum on soluble protein and antibacterial activity of mucus in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings. Fish with a mean weight of 2.457±0.057 g were divided randomly into 7 treatments (one control group and the experimental groups treated with diets that contained different percents of caraway and fenugreek (0.5, 1 and 1.5%) with 3 replicates and a density of 15 fish per replicate. After 8 weeks feeding, the epidermal mucus protein level and antimicrobial activity against two gram-negative bacteria (Escherichia coli and Seratia marcescens) were measured. Results showed that protein levels of mucus significantly increased in fish fed diets that contained 1% herbal supplements compared to the control and other treatments (P>0.05). In addition, we observed significant differences in antibacterial activity of mucus in fish fed with caraway and fenugreek compared with the control group (p
  Keywords: Carum carvi, Trigonella foenum graecum, Antibacterial activity, Gram, negative bacterial, Skin mucus, Cyprinus carpio
 • Borhan Mansouri*, Seyed Ali Johari, Saba Asghari, Leila Dakani Pages 137-142
  The purpose of this study was to evaluate the effects of zinc oxide nanoparticles and ions on intestinal tissue histopathology of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) under laboratory conditions. We evaluated two concentrations of zinc oxide nanoparticles and zinc ions (0.5 µm/l and 1.0 mg/l) with a control group. After 14 days of exposure to the nanoparticles of zinc oxide and zinc ions, we obtained intestinal tissue samples from the crayfish. We observed damages such as increased goblet cells and degeneration of the epithelium, edema, increased plasma cells and lymphocytes, and necrosis in the intestines of freshwater crayfish.
  Keywords: Nanoparticle, Ion, Histopathology, Intestine, Nanotoxicology, Freshwater crayfish
 • Behzad Nematdoost Hagi*, Mahdi Banaee Pages 143-147
  In this study, we evaluated the effects of treated effluent of Khuzestan Pars Paper Industry (0.5% and 1%) on liver biochemical factors of Alburnus mossulensis during 21 days. There were significantly increased aspartate aminotransferase, lactate dehydrogenase and creatine phosphokinase levels observed in fish after a 21-day exposure to treated effluent. Alanine aminotransferase, alkaline phosphatase and total protein significantly decreased in liver tissue after exposure to effluent of Khuzestan Pars Paper Industry (P
  Keywords: Alburnus mossulensis, Biochemical parameters, Effluent of pars paper industries