فهرست مطالب

جامعه شناسی سیاسی ایران - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، فروردین 1401)

نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، فروردین 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/24
 • تعداد عناوین: 37
|
 • میثم فکری*، عباسعلی رهبر صفحات 1-30

  فرهنگ سیاسی جامعه ایران یکی از مباحث عمیق پیچیده جامعه سیاسی ایران است. در نظم بندی و قاعده مندی رفتار سیاسی جامعه ایران، نقش ساخت سیاسی قدرت و دین بسیار مهم و تعیین کننده است و هریک میتوانند بخشی از واقعیت رفتار سیاسی را توضیح دهند. پس از پیروزی انقالب اسلامی ایران جریانات مخالف زیادی قد علم کرده که به انحای مختلف به مخالفت با حاکمیت پرداخته و مسیر انقلاب را با دشواری هایی مواجه نمودند. نوع برخورد با آنها در رده های میانی حکومت همواره در هاله ای از سلیقه و امیال شخصی بسر برده گاه با سهل انگاری امنیت ملی را به مخاطره انداخته اند و گاه پاره ای از حقوق مخالفان پایمال گردید از سوی دیگر وجود گروه های اپوزیسیونی به معنای معترضان سیاسی در نظام های سیاسی اجتناب ناپذیر است؛ تا جایی که می توان گفت تصور حکومت بدون مخالف ممکن نیست؛ بازشناسی این گروه ها نشان می دهد اپوزیسیون خارج از کشور، علیرغم پاره ای تغییرات، درواقع همان اپوزیسیون دوران انقلاب است و طیف وسیع جریانات چپ، لیبرال و سلطنت طلب و پاره ای جریانات مذهبی را که همگی شکست خوردگان انقالب اند، شامل میشود و اگر بنا بر تهدید شناسی و ترسیم قلمرو امنیتی باشد، می توان گفت که خطر اصلی نه از خارج بلکه از داخل است که این موضوع بستگی مستقیم به وضعیت بازخوردهای نظام جمهوری اسلامی دارد.در این مقاله به بررسی موقعیت اپوزیسیون در چهل سالگی انقلاب اسلامی در ایران و فرصت ها و تهدیدهای آنان پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: اپوزیسیون، جمهوری اسلامی، مخالفان، تهدید داخلی، فرصت، جنگ نرم
 • علی غلامعلی، افشین جعفری* صفحات 31-49
  احزاب سیاسی نقش مهمی در سیاست ورزی در دنیای معاصر بر عهده دارند. با توجه به اینکه، رسیدگی به مشکلات مختلف جامعه سیاسی و همچنین دستیابی به الگوهای مطلوب سیاسی و اجتماعی در هر جامعه ای نیازمند بهره گیری از ابزارهای مدرن است، احزاب سیاسی توانسته اند نقش مهمی در تحقق الگوی حقوق بشر اسلامی ایفا نمایند. با توجه به همین دغدغه، هدف این پژوهش بررسی نحوه ی اثرگذاری این احزاب بر توسعه و تحقق الگوی حقوق بشر اسلامی در ایران بوده است و بنابراین سوالی که مطرح بوده این است که احزاب سیاسی از چه راه هایی می توانند باعث تحقق الگوی حقوق بشر اسلامی شوند؟ روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، تفسیری از نوع کیفی بوده که شیوه گردآوری اطلاعات آن روش کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که الگوی حقوق بشر اسلامی در زمینه های مختلفی از جمله توجه به حق تعیین سرنوشت، دفاع از قانون گرایی، اصل حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی، حق حیات و زندگی عزتمندانه و همچنین تربیت و پرورش نخبگان سیاسی، از احزاب بهره برده است. نتیجه و نمود عینی این اثربخشی نیز با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل استخراج است چراکه حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، زندگی عزتمندانه، تربیت نخبگان سیاسی کارآمد و صالح و همچنین انتخاب مردم را به عنوان مصادیق حقوق بشری نیز پذیرفته است.
  کلیدواژگان: احزاب سیاسی، حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، شرع، اخلاق و معنویت
 • بهنام سرخیل*، سید مرتضی مرتضوی صفحات 51-78

  امنیت در زمره نیازهای اولیه و اساسی انسان است و برنامه ریزی برای فراهم آمدن شرایطی در جوامع که افراد در آن احساس آرامش کنند جزء اهداف اصلی محسوب میشود. امنیت ملی فعالیت ها و تمهیدهایی به منظور استقرار امنیت در ابعاد مختلف میباشد و توانایی یک ملت در دنبال کردن موفقیت آمیز منافع ملی اش است. در همین چارچوب توجه اصولی به امنیت ملی از ضرورت های بسیار مهم میباشد و مستلزم شناسایی روندها و سناریوهای مربوطه است. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی روندها و سناریوهای جامعه ایران در افق 1424 از منظر امنیت ملی میباشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و متخصصان نیروی انتظامی به تعداد 12 نفر تشکیل میدهند. برای گردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی استفاده گردید و برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل اثرات متقاطع و از نرم افزار میک مک استفاده گردید. مطابق یافته های این پژوهش، 42 روند و در شش دسته کلی روندهای اجتماعی، فناوری، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و ارزشی شناسایی شدند و در ادامه، با توجه به سه عدم قطعیت کلیدی توجه به اقتصاد مقاومتی، تحریم های اقتصادی و جنگ نرم؛ چهار سناریو بدیل آینده با عناوین عدم امنیت، امنیت پایدار، امنیت نیمه پایدار، امنیت ناپایدار خلق گردید که سناریوی امنیت پایدار سناریوی مطلوب امنیت عمومی جامعه ایران میباشد.

  کلیدواژگان: امنیت، روند، سناریونگاری، جامعه ایران
 • رضا وریج کاظمی، تورج مجیبی*، علی مهدی زاده، امید پوربحری، مجید جهانگیرفرد صفحات 79-114

  حاکمیت قانون یکی از مباحثی است که بیشترین توجه سیاست مداران و دیگر اندیشمندان در زمینه های مدیریت و سیاست را به خود جلب کرده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل و تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با رهیافت نظریه بازی ها مطالعه موردی: وزارت نیرو میباشد. بدین منظور ابتدا از تکنیک دلفی در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمانی استفاده شده است؛ درنتیجه از طریق تحلیل محتوای مصاحبه ها 5 مولفه جدید در حوزه حاکمیت قانون از قبیل رعایت صالحیت اداری، مشروعیت جهت تصمیم اداری، رعایت تشریفات اداری، وجود علل و موجبات قانونی تصمیم اداری و همسو بودن تصمیم اداری با قانون شناسایی شده است. همچنین برای اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی مولفه ها و عوامل جدیدی شناسایی شد؛ سپس پرسشنامهای حاوی مولفه های مذکور بین 384 نفر شامل کلیه مدیران، کارکنان و مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران که یکی از سازمان های تابعه وزارت نیرو میباشد، توزیع شد. الزم به ذکر است که روایی و پایایی تحقیق حاضر از طریق تحلیل عاملی تاییدی، آلفای کرونباخ و پایایی مرکب با استفاده از نرم افزار PLS اثبات شده است. درنهایت با استفاده از رهیافت نظریه بازیها، تابع مطلوبیت بازیکنان وزارت نیرو و مشتریان  1 مرکب ، نشان در فضای MATLAB برنامه نویسی شد و سپس با محاسبه تعادل نش آمیخته داده شد که حاکمیت قانون میتواند اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را در شرکت توزیع برق غرب مازندران بهبود دهد. نتایج به دست آمده میتواند به سیاست گزاران بخش عمومی به ویژه وزارت نیرو در برقراری اصل حاکمیت قانون کمک نماید تا اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی افزایش یافته و مشروعیت نظام اداری بهبود یابد.

  کلیدواژگان: حاکمیت قانون»، اعتماد عمومی»، مشارکت اجتماعی»، تکنیک دلفی»، رهیافت نظریه بازی ها»
 • محمد ساعی فر، اصغر مهاجری*، امیرمسعود امیرمظاهری، علی اصغر محکی صفحات 115-138
  ظرفیت جامعه پذیری جناح های سیاسی شامل بررسی دو مفهوم اصلی جامعه پذیری سیاسی و جناح های سیاسی مستقر در ایران است. از این رو آنچه به عنوان رویکرد نظری به کار گرفته شده تلفیقی از رویکرد های جامعه پذیری سیاسی و احزاب است که به شکل چارچوب برگرفته شده از دیدگاه های دووس می باشد.روش شناسی پژوهش ناظر به تکنیک های اسنادی برای بررسی اسناد و شیوه فوکوس گروپ متخصصان برای مطالعات اکتشافی می باشد.فوکوس گروپ شامل بهره گیری از 8 کارشناس خبره که طریق مصاحبه ی گروهی با بررسی، شناسایی تخصصی، داده های مورد نیاز از طریق روش کیفی پرداختند و ماحصل نتایج با توجه به پرسش اصلی که طیف بندی جناح های سیاسی و گونه شناسی آنها و همچنین میزان اثر بخشی در جامعه پذیری سیاسی بود نشان داد که اصحاب رسانه در سه جناح اصولگرا و اعتدال و اصلاح طلب در یک برآیند شیوه ها و ابزار های یکسانی در انتقال جامعه پذیری سیاسی مورد وفاق خویش دارند اما محتوای این جامعه پذیری با توجه به رسالت های جناحی و راهبرد های سیاسی و رخداد های متصل به آن مدام در تغییر و تحول است.
  کلیدواژگان: جامعه پذیری سیاسی، احزاب، کارگزاران رسانه، فوکوس گروپ، تهران
 • وحید سرافراز، رضا خیرالدین*، مهران علل الحسابی صفحات 139-177

  پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش مسجد در انسجام ساختار کالبدی- فضایی محله انجام شده است. رویکرد روش تحقیق، کمی و کیفی بوده و در آن از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ازنظر ماهیت و نوع مطالعه، مفهومی؛ ازنظر روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است. "همبستگی اجتماعی " و "انسجام کالبدی - فضایی " دو مفهوم وابسته به یکدیگرند. تحقق این دو مفهوم در افزایش ایجاد سطح کیفی فضای شهری ازجمله اهدافی است که شهرسازان پیوسته به دنبال آن بوده اند. یکی از دلایل کاهش این ارتباط را باید در عدم هماهنگی و تعادل بین این دو جستجو کرد. از طرفی، تجلی اصل توحید، انسجام وحدت گرا در شهر اسلامی - ایرانی را به وجود آورده است. بدین ترتیب شناخت و تجلی اصول حاکم بر جوامع، راهبردی عملیاتی در جهت انسجام و یکپارچگی محیط خواهد بود. نتایج پژوهش نشان داد شاخص هایی که مسجد را به عنوان عنصری انسجام بخش در فضای شهر تبدیل می کند عبارت اند از وحدت، امت واحده و قرارگاه رفتاری بودن مسجد به عنوان مهم ترین معیارها در جهت نقش تعیین کننده مسجد. همچنین مسجد و تاثیر آن بر حوزه پیرامونی خود، در شرایط هرج ومرج و نامطلوب ساختار شهری، راهبردی زودبازده در مقیاس های خرد و کلان شهری است. طراحی مسجد به گونه ای که پاسخ گو به مقتضیات زمان خود باشد، دیدگاه جهان بینی در فضای سکونت را به عینیت تبدیل خواهد کرد. می توان با تقویت ابعاد موردنظر مسجد در مقیاس خرد همسایگی تا محله و فرا محله ای به سطحی از یکپارچگی و انسجام فضایی در بافت شهری رسید.

  کلیدواژگان: مسجد، انسجام، ساختار، کالبدی- فضایی، محله
 • رامین طهماسبی زاده، رضا اسماعیلی*، منصور حقیقتیان صفحات 179-199

  مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر وفاق اجتماعی در بین شهروندان شاهین شهر اصفهان صورت گرفته است. این پژوهش مبتنی بر رویکرد کمی از نوع روش پیمایش (توصیفی- همبستگی) بوده است. جامعه آماری شهروندان 15 تا65 سال شهر شاهین شهر هستند که بر اساس آمارنامه سال1395، 173329 نفر بوده اند. که با استفاده از فرمول کوکران نمونه-ای 384 نفری از سنین15تا 65 سال از آن ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، به صورت نمونه گیری چند مرحله ای می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده، که اعتبار آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بدست آمده است. همچنین برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار های Spss24 و Amos24 استفاده و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آماره های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که، بین عوامل اجتماعی (47/0)، فرهنگی (11/0)، سیاسی (11/0)، رسانه ای (14/0)، فردی (21/0-) و اقتصادی (54/0) با همگرایی و وفاق گروه های قومی در شاهین شهر رابطه معنادار وجود دارد. یافته های حاصله نشان می دهد که میزان وفاق اجتماعی در بین شهروندان شاهین شهر از متوسط میانگین پایین تر و برابر با (48/27) بوده است. همچنین عوامل اقتصادی (14/4) و سیاسی (85/7) نیز از متوسط میانگین پایین تر بود. ولی عوامل اجتماعی (10/63)، فرهنگی (19/25)، فردی (61/18) و رسانه ای (56/25) از متوسط میانگین بالاتر بوده است. یافته های تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که 32 درصد از واریانس وفاق اجتماعی در بین گروه های قومی توسط متغیر های پژوهش تبیین می شود.

  کلیدواژگان: وفاق اجتماعی، قومیت، عوامل سیاسی، عوامل رسانه ای، عوامل فرهنگی
 • سجاد کنعانی نسب*، علی روشنایی، ابراهیم متقی، عالیه شکربیگی، خلیل میرزایی صفحات 201-224

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است؛ این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده ها در گروه پژوهش های کمی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از پژوهش های میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده و در راستای تجزیه و تحلیل داده ها برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار spss و آزمون تحلیل عاملی، رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش گویای این موضوع است که سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه اثرگذار است. یعنی سبک زندگی معطوف به عوامل فردی و عوامل اجتماعی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی اثر گذار است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، جنبش های سیاسی، دانشجویان، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی
 • سید عبدالله رضوی* صفحات 225-248

  مقام معظم رهبری مقارن با چهل سالگی انقلاب اسلامی، بیانیه ی گام دوم را صادر فرمودند که به مثابه نقشه راه و بایسته های آینده ایران و حتی فراتر از آن ژیوپولیتیک محور مقاومت قلمداد می گردد. از آنجا که کشور ایران از دیرباز یکی از قطب های تولیدکننده انرژی در جهان محسوب می شود، دیپلماسی انرژی فعال در چارچوب بیایته گام دوم می تواند در تحقق اهداف انقلاب اسلامیاز جمله حوزه انرژی نقش بسزایی داشته باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ این پرسش بوده که از منظر بیانیه گام دوم ، چالش های محوری دیپلماسی انرژی چیست و فرصتهای مطلوب دیپلماسی انرژی از منظر گام دوم انقلاب اسلامی کدامند؟ نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از ظرفیت دیپلماسی مقاومت اسلامی در حوزه انرژی، انعقاد قردادهای مطلوب، تنوع بخشی و استفاده از توانمندی کشورهای همسایه، استفاده از مسیر خط لوله انتقال، استفاده از رویکرد نوین دیپلماسی و فعالسازی ظرفیت کشورهای مشمول تحریم های نفتی از مهمترین الزامات در دیپلماسی انرژی همسو با بیانیه مذکور است.

  کلیدواژگان: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دیپلماسی انرژی، سازمان اوپک، مقاومت
 • قاسم ساعدی، عبدالرضا ادهمی*، احمد سعیدی صفحات 249-271

  در پژوهش حاضر در خصوص اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه 27 سوالی محقق ساخته در راستای هدف پژوهش استفاده شده است، که از ابعاد اقتصاد مقاومتی، توسعه علم، حفظ روحیه حماسه و انقلابی گری، تقوای ملی و اقتدار درونی، تمسک به اسلام و مشارکت جدی سیاسی مردم، بستن راه نفوذ دشمن به کشور، و عزم در مایوس کردن دشمن در راستای بررسی و افزایش تاب آوری در شرایط تحریم تشکیل شده است. جهت بررسی و اولویت بندی ابعاد پژوهش از نرم افزار Spss نسخه 24 و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که ابعاد حفظ روحیه حماسه و انقلابی گری، عزم در مایوس کردن دشمن، تقوای ملی و اقتدار درونی به ترتیب بالاتریت اولویت، و ابعاد توسعه علم و اقتصاد مقاومتی پایین ترین اولویت را از نگاه آزمودنی ها داشته اند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تحریم، اقتصاد، اجتماع، شهروندان
 • فاطمه منصوری*، ایرج رنجبر، حمیدرضا سعیدی نژاد صفحات 273-302

  مقاله به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پاسخگویی نهادهای حکومتی می پردازد. برای بررسی متغیر مستقل از چهار مولفه سرمایه اجتماعی از جمله: آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی و مشارکت سیاسی غیررسمی استفاده شده است و متغیر وابسته ، پاسخگویی نهادهای حکومتی است .  روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده ، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق جمعیت 18 تا 65 سال ساکن در شهر کرمانشاه می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. رابطه متغیر مستقل با متغیر وابسته نیز با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد متغیرهای «مشارکت سیاسی غیررسمی و آگاهی» بر پاسخگویی نهادهای حکومتی تاثیر مثبتی دارند. به این معنا که هر چه سطح مشارکت سیاسی غیر رسمی و آگاهی دریک جامعه بیشتر باشد به همان میزان پاسخگویی نهادهای حکومتی نیز مطلوب تر است. اما تاثیرگذاری متغیرهای «اعتماد عمومی و اعتماد نهادی» بر پاسخگویی نهادهای حکومتی مورد تایید قرار نمی گیرد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت سیاسی غیررسمی، پاسخگویی
 • اکبر طهماسبی، اسماعیل جهانبخش*، منصور حقیقتیان صفحات 303-328
  در سال های اخیر، عواقب و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی در برخی طرح های اقتصادی و صنعتی پررنگ تر و شدیدتر از گذشته شده است و ضرورت بررسی های جامعه شناختی و اجتماعی در زمینه پیامدهایی که طرح های توسعه ای و صنعتی به دنبال دارند، انکارناپذیر است. احداث تاسیسات و پالایشگاه های گاز و پتروشیمی به صورت شتابان و بدون ملاحظه ابعاد متعدد توسعه، باعث برهم زدن تعادل طبیعت و معیارهای انسانی و ایجاد چالش های گوناگون عظیمی در محیط و زندگی مردم در شهرها و منطق مختلف کشور از جمله منطقه بندر کنگان شده است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی توسعه صنعتی شهر کنگان با تاکید بر متغیرهای خاص گرایی و نابرابری اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان 25 سال به بالای شهر کنگان بوده است که تعداد 400 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه پژوهش برآورد و با استفاده از رویکرد نمونه گیری احتمالی و شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم جامعه آماری، مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. برآوردهای مربوط به این آزمون نشان دهنده این است که بر مبنای نظر شهروندان، رابطه مثبت و معناداری بین توسعه صنعتی شهر کنگان و متغیرهای تشدید خاص گرایی و تغییر در نابرابری اجتماعی در جامعه مورد مطالعه وجود دارد.
  کلیدواژگان: توسعه صنعتی، بندر کنگان، خاص گرایی، نابرابری اجتماعی
 • کیامرث پارسایی، سید یوسف زین العابدین عموقین*، علیرضا عباسی، حجت مهکویی صفحات 329-353
  محیط زیست به عنوان عرصه و بستر زیست انسان، نقش مهمی در زندگی و تامین نیازهای اساسی برای تمام جانداران دارد. کیفیت زندگی انسان، با محیط زیست سالم و مناسب و با حفاظت و نگهداری از مولفه های زیست محیطی امکان پذیر است. این مولفه ها در توسعه پایدار نقش اصلی را دارند. انسان و محیط زیست، مکمل یکدیگرند و روند توسعه پایدار با توازن و تعادل در نحوه استفاده انسان منابع محیطی، شکل می گیرد. با توجه به اهمیت و ضرورت توسعه پایدار، کشورها و همچنین لزوم توجه به این امر در کشور ما، باید به عواملی که این توسعه را به همراه دارند اهمیت و توجه کافی را داشت. این مقاله در نظر دارد به واکاوی نقش مولفه های زیست محیطی (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی) بپردازد که در توسعه پایدار استان فارس تاثیرگذارند. برای بررسی این هدف، پرسش اصلی مطرح شده این است که نقش مولفه های زیست محیطی تاثیرگذار بر توسعه پایدار در استان فارس چگونه است؟ لاجرم، برای یافته های پژوهش از روش ترکیبی کیفی-کمی و ماهیت روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. در کار میدانی با استفاده از پرسشنامه برای حجم نمونه با تعداد 384 نفر، یافته های کمی مستخرج گردیدند.این افراد از بین کارشناسان و کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فارس انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهند که در استان فارس توسعه اقتصادی در رتبه اول است یعنی این مولفه زیست محیطی، بیشترین تاثیر را بر توسعه پایدار خواهد داشت و در رتبه دوم توسعه اجتماعی، توسعه محیطی در رتبه سوم و توسعه سیاسی در رتبه چهارم قرار دارند.
  کلیدواژگان: زیست محیطی، توسعه پایدار، استان فارس
 • بهنیا اصلانی *، غلامرضا خواجه سروی صفحات 354-372

  نظام جمهوری اسلامی ایران بعد پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 ایجاد شده است، این نظام با چالش های در حوزه مشروعیت مواجه بوده و سوال اصلی این مقاله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در حل بحران مشروعیت بوده است، نحوه مواجهه با این بحران و اقداماتی که نظام جمهوری اسلامی ایران تاحال حاضربرای پیشگیری یاغلبه بربحران مشروعیت انجام داده، مسیله محوری این مقاله می باشد. فرضیه این پژوهش نشان‌دهنده توفیق جمهوری اسلامی در تمهید زیربناهای مشروعیت (حقانیت و قانونیت) و روبنا های مشروعیت (مقبولیت و کارآمدی) بوده و فرایند حل بحران مشروعیت را از طرق چهار گانه (حقانیت، قانونیت، مقبولیت و کارآمدی) دنبال کرده است که از این نظر، پژوهش جدیدی محسوب می‌شود. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه بحران‌های سیاسی است که از طریق فهم و استنباط از متون و اسناد معتبر علمی با روش کیفی از نوع تفسیری دنبال کرده است، یافته‌های این پژوهش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را در حل بحران مشروعیت به‌ویژه در زیر بناهای آماده شده (حقانیت و قانونیت) وترمیم رو بنا ‌های آن (مقبولیت و کارآمدی) در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد و فرایند حل آنها را از طریق ستون های چهارگانه (حقانیت، قانونیت، مقبولیت و کارآمدی) برای تامین راه های مشروعیت بررسی کرده است.

  کلیدواژگان: بحران مشروعیت، کارآمدی و نظام جمهوری اسلامی
 • سینا نعمتی زاده*، زهرا قهرمانی صفحات 375-405

  هدف این مطالعه، طراحی و ارایه مدل ارتباطی فناوری اطلاعات و توسعه پایدار در کشور میباشد. مطالعه حاضر با اتخاد یک رویکرد اکتشافی، و روش کیفی تحلیل تم، عوامل و ابعاد مرتبط با مفاهیم پژوهش را استخراج کرده و مدلی در این راستا ارایه نمود. مصاحبه های صورت گرفته با 8 خبره پژوهش با استفاده از رویکرد کدگذاری باز و شبکه مضامین و تحلیل آن برای دو متغیر توسعه پایدار و فناوری اطلاعات انجام شد. پس از گردآوری مصاحبه ها از خبرگان پژوهش، این مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری شدند تا کدهای باز استخراج گردند. در این گام 497 کد در بخشهای مختلف متون شناسایی و تعیین گردید. این کدها به عنوان مضامین یا تمهای اصلی شناخته میشوند. سپس مبتنی بر گامهای بعدی در روش تحلیل تم این کدها تقلیل داده شد و کدهای دارای ماهیت مشابه در قالب مضامین سازماندهنده ظاهر گردیدند. پروسه تقلیل مضامین ادامه پیدا نموده و بدین ترتیب مضامین فراگیر به عنوان ابعاد نهایی متغیرهای توسعه پایدار و فناوری اطلاعات آشکار میگردند. طبق نتایج مطالعه فناوری اطلاعات دربردارنده شش بعد کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم، منافع درک شده، استفاده از فناوری و رضایت از سیستم و توسعه پایدار دربردارنده سه بعد کلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی میباشد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، توسعه پایدار، کیفیت اطلاعات و خدمات، توسعه اجتماعی، توسعه زیست محیطی، تحلیل تم
 • حسن رضوانی *، فهیمه ملک زاده، اسماعیل شاهسوندی، علیرضا مسعودی صفحات 378-399

  ظهور ارزهای رمزپایه و گسترش مبادلات مرتبط با آنها را می‌توان یکی از برجسته‌ترین نمودهای توسعه اموال غیر ملموس در مبادلات مالی و تجاری اشخاص دانست. حیات بشر همواره تحت تاثیر دو گرایش تلاش برای رفع محدودیت‌های موجود و تعیین چارچوب و نظام‌مندی نسبت به دستاوردهای حاصل از این تلاش در جهت اجتناب از بی‌نظمی و از هم‌گسیختگی مناسبات بوده است. ظهور این پدیده را نیز می‌توان به عنوان یکی از محصولات همین تلاش دانست. ارزهای رمزپایه در حال حاضر قله مسیر تحول تلاش‌های بشر برای فایق آمدن بر محدودیت‌های مبادلات تجاری از معاملات پایاپای و تهاتری به سوی استفاده از واسطه‌های مالی محسوب می‌شود که در گذشته و امروز، پول بارزترین مصداق آن می‌باشد، با این وصف، پیش از ورود به آثار و شناسایی ارکان، قراردادهای حاوی این ارزها، وضعیت ذاتی و شناسایی این ارزها تحت عنوان پول یا کالا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این مقاله در صدد پاسخ به آن می باشد.

  کلیدواژگان: بلاک چین، ارزرمزنگار، پول، ثمن، مثمن
 • آمنه سپهوند، فرانک موسوی *، محمدجواد کرم افروز، سوسن لائی صفحات 379-398

  مدارس در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیطی جامعه نقش محوری دارند و تحقق اهداف توسعه جامعه منوط به داشتن مدیران با مسیولیت اجتماعی بالا در حوزه آموزش هست. پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارزیابی شاخص‌های مسیولیت اجتماعی مدیران مدارس متوسطه استان لرستان به شیوه ترکیبی طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مدیران مدارس متوسطه استان لرستان بود. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختارمند بود. روش نمونه‌گیری هدفمند، براساس رسیدن به اشباع نظری تعداد 15 مصاحبه انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری نظری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران مدارس متوسطه استان لرستان که با استفاده از جدول مورگان،290 نفر به دست آمد و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جمع‌آوری داده‌ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته براساس نتایج بخش کیفی پژوهش بود که دارای 55 گویه بود و براساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت ساخته شده بود. برای تحلیل بخش کمی از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل کلوموگراف اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته‌ها شامل 55 زیرشاخص می‌باشد که برخی از آنها شامل پاسخگویی، کارآمدسازی هدایت تحصیلی، سرآمدسازی مدرسه، یاددهی –یادگیری اثربخش، خلاق‌پروری، ساعی‌پروری، توسعه خودمدیریتی، حمایت از فرهنگ ملی، توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی، ارتقاء فرهنگ زیست محیطی، آموزش صرفه‌جویی، کارآفرینی، مسیولیت توانمندسازی، ارتقاء نیکوکاری، مردمداری، تبعیض‌ستیزی، شهروندپروری می‌باشد که در شش شاخص اصلی دسته‌بندی شدند.

  کلیدواژگان: شاخص های مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پایداری محیطی، مدیران مدارس متوسطه، استان لرستان
 • حمید اعتمادی راد*، اسماعیل جهانبخش، منصور حقیقتیان صفحات 407-439

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی بر تورم و نوسانات نرخ ارز می باشد. پژوهش حاضر با توجه به اهداف موجود، از نوع پژوهش های کاربردی است و نوع پژوهش مبتنی بر پارادایم کمی و تکنیک استفاده شده برای گردآوری اطلاعات و داده ها پیمایشی است. جامعه آماری در مرحله اول پژوهش خبرگان است که حجم نمونه پژوهش در این بخش پس از 50 نفر می باشد. در بخش دوم پژوهش جامعه آماری کلیه شهروندانی هستند که نقش بیشتری در مبادلات و خرید کالا در جامعه داشته اند (همچون؛ کسبه بازار، سرپرستان خانوار و ..) دارند. حجم نمونه در این بخش بر اساس فرمول کوکران 400 نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش در مرحله اول پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. که پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی تعداد سوال های پژوهش به 54 سوال تقلیل یافت. به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش از روش اعتبار صوری و به منظور سنجش پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ پایایی استفاده گردید. روش نمونه گیری در این رساله روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای می باشد. در یافته های اکتشافی پژوهش 3 موثر برتورم و نوسانات قیمت ارز شناسایی گردید. و نتایج تحلیلی عاملی تایدی نشان می دهد که تاثیر 3متغیر؛ اعتماد نهادی، امنیت روانی و سرمایه اجتماعی بر کنش های تورم زای شهروندان معنی دار است. بنابراین این 3 فرضیه پژوهش پذیرفته می شوند.

  کلیدواژگان: اعتماد نهادی، سرمایه اجتماعی، امنیت روانی، تورم، نوسانات نرخ ارز
 • محمد صید، ایرج ساعی ارسی*، احسان رحمانی خلیلی صفحات 441-459

  در این تحقیق به «تبیین جامعه شناختی فرار مالیاتی در ایران (مورد مطالعه شهر تهران)» پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مودیان مالیاتی شهر تهران به تعداد 000/540/1 نفر و نمونه آماری هم تعداد 383 نفر از مودیان مالیاتی شهر تهران بودند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی و جهت بدست آوردن اطلاعات و داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پس از توزیع پرسشنامه و اخذ اطلاعات مورد نیاز، داده-های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و جهت آزمون فرضیات هم از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته های بدست آمده نشان داد: بین آگاهی عمومی و فرار مالیاتی همبستگی معناداری وجود دارد. ولی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت عمومی با فرار مالیاتی رابطه معناداری مشاهده نشد. از سویی بین پایبندی دینی و فرار مالیاتی همبستگی منفی معناداری بدست آمد. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای آگاهی عمومی، پایبندی دینی و احساس محرومیت نسبی به میزان 6 درصد قادر به پیش بینی فرار مالیاتی می باشند.

  کلیدواژگان: احساس محرومیت نسبی، آگاهی عمومی، پایبندی دینی، فرار مالیاتی، مشارکت عمومی
 • عطیه خاکسارفرد، محمدتقی کرمی قهی* صفحات 461-482

  این پژوهش تحلیل پدیده مصرف تجملی و برکشیدن امر جنسی درمجالس مذهبی زنانه را به عنوان نوعی حوزه عمومی در مرکز توجه قرار داده است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر کیفی بوده و از مصاحبه های نیمه-ساختاریافته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. انتخاب افراد مشارکت کننده در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و ملاک محور صورت پذیرفته و در نهایت داده های به دست آمده، از طریق روش تحلیل مضمونی بررسی شده اند. طبق یافته ها 4 عامل اصلی تظاهر، نمایش سبک زندگی، تجمل گرایی و مدیریت بدن از مهمترین مولفه هایی بوده که ساخت کلی مصرف تظاهری در برکشیدن جنسیت زنانه در مجالس مذهبی زنانه را تشکیل داده اند. یکی از جدی ترین پیامدهای ظهور این نوع مصرف در این مجالس، ایجاد نوعی ساخت نزاع بین معناهایی متفاوتی است که سوژه های شرکت کننده در این مجالس بین ابژه ها و تعینات مذهبی و ابژه مصرف مدرنیستی فهم می کنند. همچنین، پذیرش این نوع مصرف به منظور رونق و توسعه محیطی این مجالس می تواند تعینات مذهبی که مجالس مذکور به خاطر آنها شکل گرفته اند را ذیل منطق ابژه های مصرف مدرنیستی قرار دهد.

  کلیدواژگان: مجلس مذهبی زنانه، مصرف تظاهری، جامعه شناختی، مدیریت بدن، سبک زندگی
 • طیبه گودرزی، ستار پروین*، عالیه شکربیگی صفحات 483-499

  سرمایه اجتماعی به عنوان عنصر اصلی در بهبود و مقاومت در بلایا در نظر گرفته می شود. با این حال ، به ویژگی-هایی که سرمایه اجتماعی زنان را در بلایا پشتیبانی یا تضعیف می کند ، توجه چندانی نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد اشکال سرمایه اجتماعی (پیوند، پل و پیوند) در بهبودی زنان سرپرست خانوار پس از زلزله استان کرمانشاه انجام شد. جامعه مورد مطالعه کلیه زنان سرپرست خانوار آسیب دیده در زلزله بودند که به صورت هدفمند با 20 نفر از آنها مصاحبه عمیق فردی انجام گرفت. حجم نمونه با معیار اشباع نظری تعیین شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک (مضمون) تجزیه وتحلیل شدند. در نهایت 4 مضمون اصلی در رابطه با سه شکل سرمایه اجتماعی به ترتیب زمانی استخراج شد که عبارتند از: « همکاری و همیاری متقابل بلافاصله پس از وقوع زلزله»،«عدم دسترسی به منابع امدادی پس از ورود کمک های امدادی»،«تخریب اجتماعات و اسکان در اردوگاه موقت»،«نابرابری اجتماعی در مرحله بازسازی».نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی ،به عنوان نوعی نیروی اجتماعی غیر نهادینه ،بهبود خانوارهای زلزله زده از فاجعه را تسهیل می کند. بر این اساس،بهبود پس از فاجعه منوط به حذف موانع فرهنگی -اجتماعی ماقبل حوادث است و علاوه بر آن برای بهبود واکنش اضطراری و ایجاد انعطاف پذیری درازمدت در برابر بلایا ، برنامه های امدادرسانی باید نقش اشکال مختلف سرمایه اجتماعی را در هر مرحله از فاجعه و نحوه شکل گیری آن را با نابرابری های فرهنگی، اجتماعی ، جنسیتی و...از قبل موجود در جوامع در نظر بگیرند

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، زلزله کرمانشاه
 • فرزاد الماسی ورمله، علی محمد حقیقی*، غفار زارعی صفحات 500-518

  احزاب در نظام سیاسی دموکراتیک به عنوان مهمترین ویژگی توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار می گیرد. احزاب باعث می‏شوند تا طبقات مختلف شهری از جمله طبقه ضعیف و متوسط، کارگران، کشاورزان، روستاییان و برای احقاق حقوق خود، در سرنوشت سیاسی خویش دخیل شوند. این مقاله به بررسی نقش احزاب در توسعه سیاسی ایران و ترکیه می پردازد و در این راستا نقش مثبت یا منفی احزاب درگیر در توسعه سیاسی مورد مطالعه قرار می دهد و درصدد صورت بندی اشتراکات و تفاوت های آنهاست. چارچوب مفهومی مقاله بر نظریات توسعه گرایی متکی است و فرض آن بر این حدس استوار است که ویژگی ها، باورها و ارزش های هر دو کشور، نقشی تعیین کننده در نحوه و نتیجه فعالیت احزاب کشورهای ایران و ترکیه داشته است. روش تحقیق مقایسه تطبیقی مولفه های ارزشی احزاب ایران و ترکیه در فرایند توسعه سیاسی است. داده های مقاله از تحلیل های تاریخی ثانویه مقطع موردنظر برای دو کشور استخراج شده است. روش تحلیل کیفی و متکی بر مقایسه تفاوت ها و تشابهات شیوه های مواجهه احزاب سیاسی با مسایل توسعه است. این مقاله در نتیجه گیری استدلال می کند که سیاست در کشورهای خاورمیانه، با توجه به وضعیت تاریخی و فرهنگی آنها، اقتضایات خاص خود را دارد و تفاوت های ساختاری در تشکیلات سیاسی در تعامل با این خصوصیات موجد تفاوت توسعه سیاسی حاصل شده در دو کشور ایران و ترکیه است.

  کلیدواژگان: احزاب، توسعه سیاسی، ایران، ترکیه
 • محمدحسن عرب پور، مهدی مطهرنیا*، مهدی جاودانی مقدم صفحات 519-539

  موضوع مقاله حاضر آینده پژوهی ایتلاف عبری - عربی و سناریوی محتمل اثرات آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران است. آینده پژوهی به عنوان بخشی از آینده اندیشی به دنبال انکشاف شدنی ترین - محتمل ترین - آینده پیشاروی یک موضوع است. مقاله حاضر نیز به دنبال آن است که محتمل ترین اثر ایتلاف عبری - عربی بر امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران را سناریو پردازی نماید. روش پژوهش در گردآوری داده ها متوجه روش توصیفی - تحلیلی و در نگارش سناریو از روش هشت مرحله ای پیتر شوارتز موسوم به G.N.B شدنی ترین سناریوی پیشاروی اثرات این ایتلاف را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار می دهد. این پژوهش نیازمند بررسی سناریوهای احتمالی متفاوت بر مبنای تحلیل پیشران های موثر و عدم قطعیت های احصا شده بر آینده موضوع حاضر، و انتخاب شدنی ترین سناریوی احتمالی در این اثرگذاری است سناریوی ایتلاف شوم در میان سناریوهای موجود با توجه به پیشران های موجود و عدم قطعیت های احصا شده، از احتمال بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: ائتلاف عبری &ndash، عربی، ناتوی عربی، خاورمیانه، آمریکا، خلیج فارس، آینده پژوهی سناریو
 • علیرضا زینالی اقدم*، محمد یوسفی جویباری، محمد قربانی گلشن آبادی صفحات 540-552

  تحولات سیاسی جدید در عراق در زمینه های مختلف سیاسی-امنیتی و فرهنگی و اقتصادی، روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. عراق همواره در سیاست های جمهوری اسلامی ایران جایگاهی خاص داشته است. کشور عراق به عنوان عضوی از منطقه خاورمیانه از یک طرف پیونددهنده با معادلات منطقه ای قدرت در خاورمیانه و از طرف دیگر یکی از رقبای همیشگی ایران در خلیج فارس بوده است. سوال اصلی پژوهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی عراق داشته است؟ و هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها و از نوع کیفی می باشد. یافته ها نشان می دهد که در مجموع می توان مهمترین موارد نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق را در موارد زیر خلاصه کرد: مخالفت ایران با جدایی طلبی و تجزیه عراق، مقابله با رشد و گسترش گروه های تکفیری و افراطی، جلوگیری از گسترش بحران داعش در عراق و صادرات خدمات فنی و مهندسی.

  کلیدواژگان: ایجاد و استقرار ثبات سیاسی، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران، عراق
 • بی بی زهرا بهشتی، فرهاد ادریسی*، محمدحسین صائینی، حسین مرادی زنجانی صفحات 553-565

  ظهور و بروز دین در ابعاد فردی و اجتماعی دارای آثار مطلوب بسیاری است. اصولا دین برای رشد سطح کیفی زندگی افراد و تعالی بخشیدن به جامعه انسانی پدیدار شده است. یکی از مصداق های رسیدن به شکوفایی شخصیتی که از طریق کاربست دین در جامعه محقق می شود، رسیدن به آرامش روحی و روانی است. آیات بسیاری در قرآن و انجیل به این موضوع پرداخته و مخاطبان خود را با مولفه های کسب آرامش درونی آشنا کرده است. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش تفسیری از نوع کیفی، رویکردهای ارایه شده در ارتباط با دستیابی به آرامش از نگاه دین با رویکرد به قرآن و انجیل بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که وجوه مشترک رسیدن به آرامش در این دو کتاب عبارت است از: «توسل و ایمان به خدا»، «خودشناسی» و «دعا و نیایش با خداوند». در تمامی توصیه های اخلاقی در این و کتاب، مفهوم آرامش با خداوند گره خورده است. این امر نشان می دهد که آرامش از دید اسلام و مسیحیت، پدیده ای معنوی است. افزون بر این، مشخص گردید که اصلی ترین نمود فردی و اجتماعی رسیدن به آرامش درونی، امیدواری نسبت به زندگی است.

  کلیدواژگان: دین، قرآن، انجیل، آرامش، انسان، جامعه
 • مرضیه واقعی، مهرناز بهروزی*، محمد سپهری صفحات 566-585

  پس از رحلت پیامبر اسلام، هویت قبیله ای که ساختار مسلط بر جامعه قبل از اسلام بود، دوباره رشد نمود و موجب نزاع و موضع گیری قبایل مختلف در قبال یکدیگر و حتی فرامین خلیفه وقت به ویژه در دوران امیرالمومنین علی (ع) شد. هدف این مقاله شناخت و بررسی موضع اخماس بصره در دو جنگ جمل و صفین است. سوال تحقیق این است که موضع گیری اخماس بصره در دو جنگ جمل و صفین چه بوده است؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و اسنادی به شیوه کتابخانه ای است. پس از تجزیه و تحلیل مطالب این نتیجه به دست آمد: تضاد منافع بین قبایل شمالی و جنوبی - همچون قبایل بکربن وایل و تمیم با قبیله ازد - و تضاد منافع مذهبی بین قبایل- مانند قبیله عبدالقیس و قبیله ازد- و تضاد فرقه ای در درون خود قبایل مانند ربیعه موجب گشت تا در جنگ های جمل و صفین این قبایل سه راه پیش گیرند: تمایلات قلبی برخی از قبایل مانند اسد و عبدالقیس به امیرالمومنین علی (ع) موجب گشت تا در طول جنگ ها معمولا در کنار علی (ع) باشند و همواره بهترین بخش سپاه وی را تشکیل دهند. در مقابل قبیله ازد و ضبه قرار می گیرند که در جنگ جمل در گروه ام المومنین عایشه قرار گرفتند. گروه سوم مانند بنی تمیم در طول جنگ های جمل و صفین آرا متفاوتی در پیش گرفتند.

  کلیدواژگان: اخماس، بصره، جمل، صفین، خلافت علی (ع)
 • رامونا محمدی، محمدرضا شریف زاده *، ابوالفضل داودی رکن آبادی، حسین اردلانی صفحات 586-609

  برای شناخت اقوام و ملل، معمولا به بررسی و تحلیل ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، قومی و... می‌پردازند. پوشاک از نمودهای عینی فرهنگ هر جامعه است و مولفه‌های بسیاری مانند فرهنگ، اعتقادات، آداب‌و‌رسوم، اقلیم و آب‌وهوا و... بر شکل‌گیری و تغییر ساختارهای آن تاثیرگذارند. پوشش نیز نقش مهمی در هویت‌سازی دارد و هویت‌سازی از طریق پوشاک قومی و ملی در کلیت سرزمین ایران، حضوری گسترده دارد، مطالعه حاضر با اشاره به سرفصل‌های اساسی در این زمینه، باب بحث و تفحص در مورد هویت‌سازی به وسیله پوشاک را، مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله کوششی است برای مطالعه ویژگی‌ها و فلسفه استفاده از پوشاک در میان اقوام مذهبی و هویت-سازی از طریق آن. همچنین میزان اهمیت پوشش زرتشتیان در بحث هویت‌سازی قومی و ملی مورد بررسی قرار گرفته است. زنان زرتشتی، جامعه آماری تحقیق را تشکیل و نتایج حکایت از آن دارد که زرتشتیان، به عنوان جامعه‌ای قومی-مذهبی، نه تنها گرایش بالایی به حفظ هویت قومی خود دارند، بلکه گرایش به هویت ملی نیز در آنها بالاست و همین امر سبب پای‌بندی آنان به پوشش قومی-مذهبی‌شان و درنتیجه هویت‌سازی از طریق پوشاک شده است.

  کلیدواژگان: پوشش، زنان زرتشتی، هویت ملی، هویت قومی، هویت سازی
 • روح الله هدایتی، سید محمدتقی قبولی درافشان*، حسین صابری صفحات 610-625

  فقهای امامیه اجماع، بر حرمت اکل گوشت خرگوش کرده اند وشیخ الطایفه می گوید: الارنب محرم... دلیلنا إجماع الفرقه. پدر مقابل تمام مذاهب اربعه اهل سنت درمقام عمل اجماع در حلیت خوردن گوشت خرگوش دارند .بنابراین این مسیله با توجه به اختلاف فقهی بین فریقین نیازمند کاویدن دارد.این تحقیق با هدف شناخت اقوال و نظریات فقهای مذاهب اسلامی، حدود و ثغور ادله، تبیین وظیفه و تکلیف شرعی مکلف در مورد حکم شرعی خوردن گوشت خرگوش صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، پژوهشی نو و بنیادی است که به لحاظ روش (توصیفی) از نگاه هدف (کاربردی) و شیوه گردآوری مفاهیم آن بر پایه مطالعات (کتابخانه ای) انجام شده و سعی در پاسخ، واکاوی و رفع ابهام در ادله جواز و عدم جواز اکل گوشت حیوانات و نقش فعل معصوم (ع) در جامعه را دارد. ضرورت این سنخ تحقیقات با توجه به اینکه در اذهان بسیاری از مردم (به ویژه شیعیان) عدم حرمت گوشت خرگوش تداعی شده است لذا نقش به سزایی در تنویر افکار عمومی و تبیین مبانی فقهی و وضوح حکم شرعی در این موضوع خاص را دارد.

  کلیدواژگان: سنت، فقه، حکم شرعی، گوشت خرگوش، جامعه
 • مرجان ابراهیمی کوهبنانی، مریم شایگان*، محمد حجت صفحات 626-655

  قدمت مبحث پایداری، سبب گسترش و تنوع مسایل مربوط به آن شده که آموزش،بنیادی ترین آنهاست.کتاب،یکی از ابزار آموزش فنون و مهارت های زندگی است.شعر و داستان هر دو،از علاقه مندی های انسان هاست که طبع بشر بدان متمایل است.تلفیق شعر و داستان با چاشنی دلپذیر عشق را می توان در منظومه های عاشقانه دید.به کارگیری آموزه های علمی و فنی نهفته در متن داستان ها،می تواند ضمن ایجاد التذاذ ادبی، سبب ارایه الگوهای مناسب برای زندگی روزمره انسان شود.به همین دلیل،منظومه های عاشقانه فارسی،منابع ارزشمندی برای آگاهی از کاربردهای متفاوت علوم و فنون از جمله فنون پایداری است.پژوهش هایی از این دست می تواند علاوه بر دانشجویان ادبیات فارسی، مورد استفاده پژوهشگران عرصه های علمی و هنری مختلفی چون تاریخ،جامعه شناسی،نقاشی،فیلم سازی وحتی الگوبرداری در طراحی ها،الهام بخشی برای ساخت تجهیزات جدید و دستیابی به ریزه کاری های صنعتی و... قرار گیرد.نگارندگان با بررسی منظومه های مورد نظر پی بردند گذشتگان،علوم و فنون پایداری را در سه بخش مورد توجه قرار داده اند.الف-پیش از جنگ:شامل لزوم آمادگی دفاعی با عنایت به نیروی انسانی با محوریت آموزش مهارت های رزمی،پشتوانه مالی و اتحاد اقوام مختلف،اهمیت تجهیزات جنگی و برپایی رزمایش برای نشان دادن قدرت نظامی.ب- در حین جنگ:آرایش سپاه، استفاده از ابزارآلات جنگی و تکنیک های رزمی چون شبیخون،کمین،خندق،مین گذاری،خدعه و فریب و... متناسب با شرایط موجودج- پس از جنگ:تلاش در جهت آبادانی، حفظ قدرت و هوشیاری و تقدیر از سپاهیان.ضمن آنکه توجه به معنویات به صورت نیایش در قالب شکرگزاری،درخواست یاری،دعای خیر و توکل به خداوند در بیشتر منظومه ها، به وضوح دیده می شود

  کلیدواژگان: علوم، فنون، حماسه، نظامی، منظومه های عاشقانه
 • داریوش هادی مقدم جونقانی*، منصور حقیقتیان، رضا اسماعیلی صفحات 656-672

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارفرمایان به تخلفات بیمه ای در حوزه کار و شغل استان اصفهان انجام گردید. این پژوهش پیمایشی و به لحاظ ماهیت توصیفی است، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته و براساس پرسش های پنج گزینه ای بود. جامعه آماری کلیه کارفرمایان غیردولتی و غیرخویش فرما فعال حوزه کار و شغل استان اصفهان بودند. (105777 کارفرما) و براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد جامعه نمونه382 نفر مشخص شد که با توجه به احتمال امتناع برخی از کارفرمایان 430 پرسشنامه تهیه و توزیع شد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزین بود. بعد از تایید روایی ابزار سنجش و سنجش انسجام درونی گویه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، تجزیه و تحلیل داده ها ، صورت پذیرفت، در قسمت توصیفی با استفاده ارنرم افزار 25SPSS از آماره های پراکندگی و مرکزی مثل میانگین و انحراف معیار استفاده گردید و با نرم افزار Amos 24آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف، اسمرانف و مدل های رگوسیونی با متغیر پنهان برای بررسی فرضیه های پژوهش به کار گرفته شد.نتایج فرضیه ها نشان داد : سرمایه اجتماعی بر گرایش به تخلفات بیمه ای کارفرمایان موثر است .

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، تخلفات بیمه ای
 • ناصر غریبی، علیرضا شریفی*، ارکان شریفی، فرزاد پارسا صفحات 673-689

  یکی از عقو بانکی ایران عقد «مشارکت» است. این عقد از اهمیت بالایی در خصوص تعارض منافع عموم جامعه و نظام بانکی وابسته به دولت و بعضا مستقل برخوردار. هدف از عقد مشارکت در نظام بانکی ایران به نوعی تسهیل نمودن فعالیت ای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است که بر اساس تعریف مشارکت مدنی به معنی در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص به نحو مشاع، به منظور انتفاع است. رساله حاضر با روشی توصیفی تحلیی به یکی از شیوه های مهم اعطای تسهیلات بانکداری اسلامی یعنی قراردادهای مشارکت مدنی و نحوه اجرای آن در نظام بانکی اسلامی ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که جهت اجرای قرارداد مشارکت مدنی می بایست ضوابط اجرایی آن به طور دقیق در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مهمترین ضوابط وجود صلاحیت های مالی و اخلاقی شریک، قابلیت فنی و مالی داشتن طرح واخذ وثیقه و ثبت قرارداد مشارکت هستند که باید در هنگام اجرای قرارداد به طور دقیق مشخص و معین گردند و در صورت نبود هر کدام از این ضوابط بانک موظف به فسخ قرارداد است.

  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، عملیات بانکی، مشارکت مدنی، تسهیلات مالی، ربا
 • آسیه نقیب شهربابکی*، غفور خوئینی، محمدقاسم تنگستانی صفحات 690-713

  حقوق اسلامی قاعده "لاضرر" و در حقوق اروپایی، اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسیولیت مدنی دولت به صورت گسترده، میباشند. به موجب قاعده "لاضرر" هر شخصی که به دیگری زیان بزند باید آن را جبران کند و اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی نیز بیان می کند که شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی انجام می دهد و بنابراین در صورت ایراد خسارت به افراد باید خسارت ها جبران گردد زیرا که از این خدمات عمومی، همگان بهره مند می شوند و منصفانه نیست که هزینه آن را عده ای پرداخت کنند. امروزه برخلاف گذشته مسیولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است لیکن مصونیت های به جا مانده از گذشته و معافیت هایی که دولت ها برای خود مقرر کرده اند به حدی گسترده است که نمی توان مسیولیت مدنی دولت ها را امری حتمی دانست حال پرسش این است که آیا در موارد ایراد خسارت به افراد از جانب دولت اصل بر جبران خسارت است؟ و آیا قوانین موجود تامین کننده حقوق اشخاص هستند؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این مطلب می پردازیم که با استناد به اصولی همچون لاضرر و اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی، اصل بر مسیولیت دولت میباشد مگر در موارد مصرح قانونی و هرجا که دولت مسیولیت دارد باید تمام خسارت های افراد را جبران کند. جبران منصفانه یا عادلانه غرامت که در قوانین بسیاری از کشورها بیان شده است نمی تواند حقوق اشخاص را به نحو مطلوب تامین کند.

  کلیدواژگان: اصل جبران خسارت، مسئولیت مدنی، دولت، مبانی مسئولیت
 • فاطمه رسولی، حبیب الله نخعی*، قدرت الله طالب نیا، محمدحسن غنی فر صفحات 715-740

  هدف اصلی این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش - مهارت رشته حسابداری است. دراین پژوهش از روش پژوهش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی-استنتاجی استفاده شده است. در مرحله اول این پژوهش که جنبه کیفی دارد از روش مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع نظری (تعداد 30 نفر) با جامعه آماری اعم از اساتید خبره، شاغلین حرفه ای اعم از مدیران مالی شرکت های بزرگ، حسابداران و حسابرسان خبره انجام شد. درنهایت مصاحبه ها با استفاده از روش گراندد تیوری و نرم افزار Maxqda کدگذاری شد. در مرحله دوم که جنبه کمی دارد با استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده نرم افزار مکس کیودا و روش دلفی پرسشنامه مورد نظر در 26 گزاره تدوین و طراحی گردید. در نهایت تعداد 160 نمونه به صورت مساوی از جامعه آماری و به طور تصادفی به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده و ضریب آلفای کرونباخ به صورت میانگین 64/76 درصد حاکی از آن است که روایی مورد تایید است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت توصیفی و استنباطی با استفاده از میانگین دو جامعه مستقل T-TEST صورت پذیرفته که بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه اول و دوم حاکی از آن است که بین مولفه های آموزشی- مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری از دیدگاه اساتید خبره و مدیران مالی شرکت های بزرگ و اساتید خبره و جامعه حسابداران وحسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد. لذا فرضیه های مورد نظر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید است.

  کلیدواژگان: طراحی، اعتباریابی، آموزش، مهارت، حسابداری
 • حسین قنبری، احمد رمضانی*، احمد فلاحی، ابوالفضل احمدزاده صفحات 741-760

  امروزه جرم قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان به منظور فحشاء و مبارزه با آن از جمله چالشهای پیش روی جامعه بین المللی و دولتها میباشد. در این زمینه تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان مصوب سال 2000 موسوم به پروتکل پالرمو و جرم انگاری قاچاق انسان بویژه قاچاق جنسی در حقوق کیفری اکثر دولت‏ها از دلایل اصلی جهانی شدن مقابله با این جنایت است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی قاچاق انسان به منظور فحشا از منظر قوانین تقنینی کیفری ایلات متحده آمریکا و اسناد بین المللی است. این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. نتایج نشان میدهد برای موفقیت هر استراتژی ضد قاچاق انسان، تصویب قوانین مدرن با رویکرد جامع قربانی محور و پیشگیرانه برای اطمینان از تضمین حقوق قربانیان توسط دولتها که همه اشکال قاچاق را جرم انگاری و مجازاتهای متناسب و بازدارنده را برای محاکمه قاچاقچیان اعمال کند در قالب یک سیاست جنایی مبارزه با قاچاق انسان ضروری است. در ایالت متحده آمریکا سیاست تقنینی این کشور در مبارزه با این جرم قاطع و به موازات گسترش و پیچیدگی این جرم به مرور اصلاحات و تحول چشمگیری یافته است. در قوانین کیفری ضد قاچاق همه اشکال قاچاق انسان بویژه قاچاق جنسی و جرایم مرتبط با آن جرم انگاری شده است. مجازاتهای مقرر در این قوانین تا حبس ابد را شامل می شود و به اندازه کافی سختگیرانه و در رابطه با قاچاق جنسی متناسب با مجازات سایر جرایم جدی مانند تجاوز جنسی است.

  کلیدواژگان: قاچاق انسان، قاچاق جنسی، فحشاءبهره کشی جنسی، قوانین تقنینی کیفری آمریکا، اسناد بین المللی
 • فاطمه ناصری*، مرتضی سمیعی زفرقندی صفحات 761-784

  آموزش از طریق بازی و عروسک، یکی از روش های مهم برای یادگیری به شمار می آید. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر کلاس نمایش عروسکی بر یادگیری و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول و دوم و سوم ، دوره اول ابتدایی ، شهر تهران بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری 360 نفر از دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1999) را دریافت نمودند. سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه 180 نفری در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در یک ماه و طی 4 جلسه 45 دقیقه ای مفید در کلاس نمایش عروسکی آموزش دیدند، در حالی که گروه کنترل در طی این مدت برنامه روزانه خود را دنبال می کردند و هیچ گونه مداخله آموزشی دریافت نکردند. پس از اجرای برنامه آموزشی، مجددا پرسشنامه بر روی هر دو گروه اجرا گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که شرکت در کلاس های نمایش عروسکی بر ارتقای یادگیری دانش آموزان به طور معناداری موثر بوده است. این نتایج نشان می دهد که کلاس نمایش عروسکی بر مهارت اجتماعی در ابعاد: همکاری، ابراز وجود، خویشتن داری و همدلی، تاثیر مثبت و معنا دار داشته است.

  کلیدواژگان: نمایش عروسکی، یادگیری، مهارت اجتماعی، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • رضا فلاحتکار، بهروز اسکندرپور* صفحات 785-808

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل مزیت رقابتی در بازار برق می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. گروه اول جامعه پژوهش، نخبگان صنعت برق و گروه دوم کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بودند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی منابع رقابتی و از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos، برای ارایه مدل و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. پس از دسته بندی شاخص ها، روابط ساختاری مدل آزمون شد. یافته ها نشان داد که مقادیر شاخص های برازش مدل، مناسب می باشد. نتایج مدل معادلات ساختاری نهایی مزیت رقابتی در بازار برق نشان داد، منابع رقابتی با ضریب 71/0 بر هوشمندی رقابتی و با ضریب رگرسیونی 80/0 بر کارآفرینی استراتژیک اثر معنی دار، اما با ضریب رگرسیونی 13/0 بر مزیت رقابتی تاثیر معنی داری نداشت. عامل هوشمندی رقابتی با ضریب رگرسیونی 60/0 بر مزیت رقابتی اثر معنی دار، اما با ضریب رگرسیونی 095/0 بر کارآفرینی استراتژیک تاثیر معنی داری نداشت. عامل کارآفرینی استراتژیک نیز با ضریب رگرسیونی 34/0 بر مزیت رقابتی تاثیر معنی دار داشت. در مجموع عامل منابع رقابتی به عنوان متغیر مستقل از طریق نقش میانجی هوشمندی رقابتی (426/0) و کارآفرینی استراتژیک (272/0) بر مزیت رقابتی تاثیر داشت. براین اساس، ایجاد مزیت رقابتی از طریق منابع رقابتی با نقش میانجی و معادله هوشمندی رقابتی و کارآفرینی استراتژیک قابل تبیین بود. در مجموع می توان گفت منابع رقابتی به تنهایی ایجاد مزیت رقابتی نمی کند و تنها از طریق هوشمندی رقابتی و کارآفرینی استراتژیک است که می توان منابع را تبدیل به هوشمندی قابل رقابت برای بازار برق دانست.

  کلیدواژگان: مزیت رقابتی، منابع رقابتی، بازار برق، هوشمندی رقابتی، کارآفرینی
 • محمدحسین عامری مهاباد، فرشته سپهر *، زهره میر حسینی صفحات 810-838

  پژوهش حاضر به تحلیل محتوای ادبیات تعلیمی رادیو دیجیتال کودک و مخاطب‌شناسی آن اختصاص یافته است. روش تحقیق حاضر رویکردی کیفی دارد که مکتبی فرد(1393) نیز آن را تایید کرده و بیان داشته است که به نظر می‌رسد که رویکرد کیفی در تحلیل محتوا قرابت زیادی با نقد ادبی به عنوان یکی از رویکردهای رایج در پژوهش‌های ادبی دارد.تحقیق حاضر نشان داده که سهم عمده‌ای از محتوای ادبیات تعلیمی در برنامه‌های رادیو دیجیتال کودک به ذکر آموزه‌های دینی، انقلابی، اجتماعی و... اختصاص یافته است.
  یافته‌‌های تحقیق نشان داد که رادیو دیجیتال کودک به عنوان یک رسانه مهم در ابعاد مختلف ادبیات تعلیمی کودکان نقش ایفا میکند.با توجه به نتایج به دست آمده برای سوالات پژوهشی باید این امر را در نظر گرفت که تحقق هدف آموزشی تا حدی وابسته به درک مخاطبان است،لذا پیشنهاد می گردد با توجه به گستردگی کشور ایران و تفاوت فرهنگی کودکان در هر یک از گروه‌‌های سنی،نویسندگان و برنامه‌‌ریزان محتوای لازم را با در نظر داشتن تفاوت های فرهنگی در استان‌‌های مختلف تهیه نمایند چرا که سطح رضایتمندی مخاطبان بسیار متفاوت است. همچنین با توجه به دسترسی بیشتر مخاطبان به فضای مجازی و تاثیر راهنمایی والدین در درک بهتر کودکان از شنیدن برنامه‌‌های آموزشی رادیودیجیتال کودک به نویسندگان و برنامه‌‌ریزان پیشنهاد می‌‌شود که آموزش‌‌هایی از طریق رادیودیجیتال کودک و مدارس در اختیار والدین قرار گیرد تا بتوان در کنار تولید برنامه رادیویی مناسب از والدین به عنوان کمک بیشتر برای تاثیر پذیری کودک از برنامه‌‌های آموزشی استفاده کرد و تاثیر راهنمایی‌‌های والدین سنجیده شود.

  کلیدواژگان: رسانه، ادبیات تعلیمی، رادیو دیجیتال کودک، مخاطب شناسی
|
 • Meysam Fekri *, Abbasali Rahbar Pages 1-30

  The role of the political structure of power and religion is very important and decisive in regulating the political behavior of Iranian society, and each of them can explain a part of the reality of political behavior. After the victory of the Islamic Revolution of Iran, many opposition currents emerged that opposed the government in various ways and faced difficulties in the path of the revolution. The way they are treated in the middle ranks of the government has always been in an aura of personal taste and desire. Sometimes they have neglected national security and sometimes some of the rights of the opposition have been violated. Opposition groups, meaning political protesters, are inevitable in political systems; To the extent that it can be said that it is impossible to imagine a government without an opposition; Recognition of these groups shows that the opposition abroad, despite some changes, is in fact the opposition of the revolution, and includes a wide range of leftist, liberal and monarchist currents, and some religious currents, all of which are the losers of the revolution. And if it is based on threats and drawing the realm of security, we can say that the main danger is not from outside but from inside, which depends directly on the feedback of the Islamic Republic. This article examines the situation of the opposition in the fortieth anniversary of the Islamic Revolution in Iran and their opportunities and threats.

  Keywords: Islamic Republic, opposition, Internal Threat, opportunity, Soft War
 • Ali Gholamali, AFSHIN JAFARI * Pages 31-49
  Political parties play an important role in politics in the contemporary world. Given that addressing the various problems of political society as well as achieving desirable political and social models in any society requires the use of modern tools, political parties can play an important role in realizing the model of Islamic human rights. Given this concern, the question that arises is in what ways can political parties achieve the model of Islamic human rights? The findings of this study indicate that the model of Islamic human rights in various fields such as attention to the right to self-determination, defense of the rule of law, the principle of the right to self-determination and political participation, the right to life and dignified life and training of political elites. Can benefit from the function of the parties. The objective manifestation of this effectiveness can be extracted according to the principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, which has accepted the sovereignty of the nation over its own destiny, dignified life, training of efficient and competent political elites, as well as people's choice as examples of human rights. The method used in the present study is Qualitative-Interpretation which has analyzed the role of parties from a functional perspective.
  Keywords: Political Parties, Human rights, Islamic human rights, Sharia, ethics, spirituality
 • Behnam Sarkheil *, Seyed Morteza Mortazavi Pages 51-78

  Security is the first and most important human need in society and has a prominent place in the prosperity of a society. Therefore, achieving sustainable public security is always a very important necessity and requires the identification of relevant trends and scenarios. The purpose of this study is to identify the security trends and scenarios of Iranian society on the horizon of 1424. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection and analysis method. The statistical population of the study consists of 12 experts in police. Library studies and field methods were used to collect information. To analyze the data collected of Cross-impact analysis was used using MICMAC software application. According to the findings of this study, 42 trends were identified in six general categories of social, technological, economic, environmental, political and value trends. Then, According three key uncertainties, four scenarios were created with the titles of insecurity, sustainable security, semi-sustainable security, unstable security, which Sustainable security scenario, is a favorable scenario for the general security of Iranian society.

  Keywords: Security, Trend, Scenario, Iranian Society
 • Reza Verijkazemi, Toorag Mogibi *, Ali Mahdizadeh, Omid Pourbahri, Majid Jahangirfard Pages 79-114

  The rule of law is one of the topics that has attracted the most attention of politicians and other thinkers in the fields of management and politics. The purpose of this study is to analyze and explain the implementation of the rule of law in gaining public trust and social participation with a game theory approach (Case study: Ministry of Energy). For this purpose, the Delphi technique was first used with 15 academic experts and organizational managers. As a result,, 5 new components in the field of rule of law have been identified, such as observance of administrative jurisdiction, legitimacy for administrative decision, observance of administrative formalities, legal causes of administrative decision and administrative decision compliance with law. New components and factors were also identified for public trust and social participation; Then, a questionnaire containing the mentioned components was distributed among 384 people, including all managers, employees and subscribers of the West Mazandaran Power Distribution Company, which is one of the affiliated organizations of the Ministry of Energy. It should be noted that the validity and reliability of the present study have been proven through confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha and composite reliability using PLS software. Finally, using the game theory approach, the function of player utility (Ministry of Energy and Customers) was programmed in MATLAB space and then by calculating the mixed equilibrium, it was shown that the rule of law can increase public trust and social participation in Western Mazandaran Electricity Distribution Company to improve.

  Keywords: rule of law, public trust, Social Participation, Delphi technique, game theory approach
 • Mohammad Saeifar, Asghar Mohajeri *, Amirmasoud Amirmazaheri, Ali Asghar Mahaki Pages 115-138
  The socialization capacity of political factions includes examining the two main concepts of political socialization and political factions based in Iran. Hence, what is used as a theoretical approach is a combination of approaches to political socialization and parties, which is in the form of a framework taken from the views of Doos. Research methodology refers to documentary techniques for examining documents and focus group methods. Specialists for exploratory studies. The focus group includes the use of 8 experts who, through group interviews, reviewed, specialized identification, required data through a qualitative method, and the results according to the main question, which is the spectrum of political factions. And their typology as well as the degree of effectiveness in political socialization showed that the media in the three factions of fundamentalists and moderates and reformers in a result of the same methods and tools in conveying political socialization agree but the content of this society Acceptability is constantly changing according to factional missions and political strategies and related events.
  Keywords: Political Socialization, parties, Media brokers, focus group, Tehran
 • Vahid Sarafraz, Reza Kheyroddin *, Mehran Alalhesabi Pages 139-177

  This study aims to explain the role of the mosque in the cohesion of the physical-spatial structure of the neighborhood. The research method approach is quantitative and qualitative and uses documentary and field study. It applies descriptive-analytical methodology. "Social solidarity" are two interrelated concepts. Achieving these two concepts and increasing the quality of urban space is one of the goals that urban planners have constantly been pursuing. One of the reasons for the decrease in this relationship should be sought in the lack of coordination and balance between the two. On the other hand, the manifestation of the principle of monotheism has created a unifying integration in the Islamic-Iranian city. Thus, recognizing and manifesting the principles governing communities will be an operational strategy for the cohesion and integrity of the space. The results showed that the indicators that make the mosque as a cohesive element in the urban space include unity, a unified nation, and the behavioral status of the mosque. Also, in the chaotic and unfavorable conditions of the urban structure, the mosque and its impact on its surrounding area is seen as a strategy for the micro and macro scale of urban spaces. Designing a mosque to meet the requirements of its time will turn the worldview in the living space to a reality. It is possible to achieve a level of spatial integration and cohesion in the urban context by strengthening the desired dimensions of the mosque on the micro-scale of the neighborhood to neighborhood and sub-neighborhood.

  Keywords: mosque, cohesion, structure, physical-spatial, neig
 • Ramin Tahmasabi, Reza Esmaeli *, Mansour Hagigatian Pages 179-199

  The aim of this article is to investigate the factors affecting social harmony among the citizens of Shahin Shahr, Isfahan. This research is based on a quantitative approach of descriptive-correlation method. The statistical population of citizens aged 15 to 65 years is Shahinshahr, which according to the statistics of 2016, was 173,329 people. Which was studied using the Cochran's formula of a sample of 384 people aged 15 to 65 years. The sampling method in this research is multi-stage sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire, the validity of which was obtained through formal and its reliability was obtained through Cronbach's alpha. Also, Spss24 and Amos24 software were used to analyze the research data and descriptive and inferential statistics were used to analyze the findings. Findings showed that, between social (0.47), cultural (0.11), political (0.11), media (0.14), individual (-0.21) and economic (0.54) factors There is a significant relationship with the convergence and harmony of ethnic groups in Shahinshahr. The results show that the level of social harmony among the citizens of Shahinshahr was lower than the average and equal to (27.48). Also, economic factors (4.14) and political factors (7.85) were lower than the average. But social (63.10), cultural (25.19), individual (18.61) and media (25.56) factors were higher than the average. Findings of regression analysis show that 32% of the variance of social harmony among ethnic groups is explained by research variables.

  Keywords: Social harmony, ethnicity, political factors, media factors, Cultural factors
 • Sajad Kananinasab *, Ali Roshanaei, Ebrahim Mottaghi, Alieh Shekarbeygi, Khalil Mirzaei Pages 201-224

  The purpose of this study was to investigate the impact of lifestyle on the political uprisings and movements of students of college of social science of Razi University of Kermanshah; this is a descriptive-analytical study and the method of the study is survey; The present study is a quantitative research in terms of data type and Questionnaire was used for data collection and it is a field research. The statistical population of the study is students of Razi University of Kermanshah, that by Using Cochran formula, 321 people were considered as sample size and in order to decompose and analyze the data, SPSS software and factor analysis, regression and analysis of variance were used to achieve research results. The results of this study indicate that lifestyle influences the political uprisings and movements of students of Razi University of Kermanshah. That is, the lifestyle focuses on individual and social factors affecting political uprisings and movements.

  Keywords: Lifestyle, political movements, Students, Razi University, College of social science
 • Seyyed Abdollah Razavi * Pages 225-248

  Coinciding with the fortieth anniversary of the Islamic Revolution, the Supreme Leader issued a statement of the second step, which is considered as a roadmap and future needs of Iran and even beyond that, the geopolitical axis of the resistance. In this regard, it is necessary that all political, economic, social, cultural and security pillars of the country, while carefully studying and analyzing and in order to achieve the goals of this statement, define and implement their strategies in line with this statement. Since Iran has long been one of the world's energy producing hubs, active energy diplomacy within the framework of the second step can play an important role in achieving the goals of the revolution, including in the field of energy. Using a qualitative method and documentary analysis approach, the present study seeks to answer the question that from the perspective of the second step statement, what are the central challenges of energy diplomacy and what are the desirable opportunities for energy diplomacy from the perspective of the second step of the Islamic Revolution? The results show that the use of Islamic Resistance diplomacy capacity in the field of energy, concluding favorable contracts, diversifying and using the potential of neighboring countries, using the transmission pipeline route, using a new diplomatic approach and activating the capacity of countries subject to oil sanctions are the most important The requirements in energy diplomacy are in line with the statement.

  Keywords: statement of the second step of the Islamic Revolution, energy diplomacy, OPEC, Resistance
 • Ghasem Saedi, Abdulreza Adhami *, Ahmad Saeedi Pages 249-271

  The present study is about prioritizing the dimensions of resilience in the face of sanctions based on the views of citizens in Tehran. In this research, a 27-item researcher-made questionnaire has been used in line with the purpose of the research, which includes the dimensions of resistance economics, science development, maintaining the spirit of epic and revolutionaryism, national piety and inner authority, adherence to Islam and serious political participation of the people. The infiltration of the enemy into the country, and the determination to disappoint the enemy in order to examine and increase resilience in the face of sanctions. To evaluate and prioritize the dimensions of the research, Spss software version 24 and Pearson correlation test were used. Based on the findings of the study, it can be concluded that the dimensions of maintaining the spirit of epic and revolutionaryism, determination to disappoint the enemy, national piety and inner authority have the highest priority, respectively, and the dimensions of development of science and resistance economics have the lowest priority.

  Keywords: Resilience, Sanctions, Economy, Society, Citizens
 • Fateme Mansori *, Iraj Ranjbar, Hamidreza Saeedi Nejad Pages 273-302
  Discussion

  The article examines the relationship between social capital and the accountability of government institutions. To examine the independent variable, four components of social capital have been used, including: awareness, public trust, institutional trust and informal political participation, and the dependent variable is the accountability of government institutions.

  Research Method

  Quantitative research method and technique used is a questionnaire. The statistical population of the study is the population of 18 to 65 years old living in Kermanshah. Using Cochran's formula, 384 people were selected as a sample and randomly. The relationship between the independent variable and the dependent variable has also been measured using multivariate regression.

  Conclusion

  The findings show that the variables of "informal political participation and awareness" have a positive effect on the accountability of government institutions. In other words, the higher the level of informal political participation and awareness in a society, the more desirable the accountability of government institutions is. However, the influence of the variables of "public trust and institutional trust" on the accountability of government institutions is not confirmed.

  Keywords: Social Capital, awareness, public trust, Institutional Trust, Informal Political Participation, Accountability
 • Akbar Tahmasebi, Mansour Haghighatian Pages 303-328
  The construction of gas and petrochemical plants and refineries in a hurry and without much attention to the development of the city will disrupt the balance of nature and human standards and create a great variety of challenges in the environment and life of the people of the Kangan port. In this regard the study aimed investigate social consequences of industrial development in kangan city emphasizing the escalation of specialism and social inequality. This study was carried out using survey method and questionnaire was used for data collection. The statistical population consisted of the population was 25 years old in kangan city that 400 were estimated as the sample size by cluster sampling proportional to the size. one sample t test was used to test the research hypotheses. The results of the analysis showed that there is a significant relationship between the industrial development with escalation of specialism and change in social inequality.
  Keywords: industrial development, Seaport Kangan, Specialism, Social Inequality
 • Kayamarc Parsaii, Yosef Zeinolabedin Amoughyn *, Alireza Abasi, Holat Mahkoei Pages 329-353
  The environment, as the arena and bed of human life, has mportant role in life and providing basic needs for all living things. The quality of human life is possible with a healthy and suitable environment and with the protection maintenance of environmental components. These components play a key rolesustainable development. Humans and the environment are complementary, and the process of sustainable development is shaped by the balance in humans use environmental resources. Given the importance and necessity of sustainable development, countries and also the need to pay attention to this our country, we must pay enough attention to the factors that accompany this development. This article intends to investigate the role of environmental components (social, economic, political and environmental) that affect the sustainable development of Fars province. To examine this goal, the main question is what is role of environmental components affecting sustainable development in Fars province? Inevitably, for the research findings, the combined qualitative-quantitative method and the nature of the descriptive-analytical method have been used using library field collection tools (questionnaire). In the fieldwork, quantitative findings were extracted using a questionnaire for a sample size of 384 people.These people have been selected from the provincial experts and governorates of Fars province. The results show that in Fars province, Economic development is the first place, that is, this environmental component will have the greatest impact on sustainable development, and in the second place, Social development, Environmental development are in the third place and Political development in fourth place.
  Keywords: Environmental, sustainable development, Fars province
 • Behniya Aslani*, GholamReza Khajehsarvi Pages 354-372

  The system of the Islamic Republic of Iran was established after the victory of the Islamic Revolution in 1978. This system has faced challenges in the field of legitimacy and the main question of this article has been the efficiency of the system of the Islamic Republic of Iran in resolving the crisis of legitimacy. How to deal with this crisis and the measures that the system of the Islamic Republic of Iran has taken so far to prevent or overcome the crisis of legitimacy is the central issue of this article. The hypothesis of this research shows the success of the Islamic Republic in preparing the infrastructure of legitimacy (legitimacy and legality) and the superstructure of legitimacy (acceptability and efficiency) and has followed the process of resolving the crisis of legitimacy through four means (legitimacy, legality, acceptability and efficiency) which is a new research in this regard. The theoretical framework of this research is the theory of political crises, which has been followed by understanding and inferring from valid scientific texts and documents with a qualitative method of interpretive type. The findings of this research show the efficiency of the Islamic Republic of Iran in resolving the crisis of legitimacy, especially in the prepared infrastructure (legitimacy and legality) and the restoration of its infrastructure (acceptability and efficiency) in the Islamic Republic of Iran and it has checked the process of resolving them through the four columns (legitimacy, legality, acceptability, and efficiency) to provide ways of legitimacy.

  Keywords: Crisis of legitimacy, efficiency, system of the Islamic Republic
 • Sina Nematizadeh *, Zahra Ghahremani Pages 375-405

  The purpose of this study is to design and present an information technology communication model and sustainable development in the country. The present study, by adopting an exploratory approach, and a qualitative method of theme analysis, extracted the factors and dimensions related to the research concepts and presented a model in this regard. Interviews were conducted with 8 research experts using open coding approach and content network and its analysis for two variables of sustainable development and information technology. After collecting the interviews from the research experts, these interviews were coded using Max Kyoda software to extract open codes. In this step, 497 codes were identified and determined in different sections of the texts. These codes are known as the main themes or themes. Then, based on the next steps in the theme analysis method, these codes were reduced and codes with a similar nature appeared in the form of organizing themes. The process of reducing themes continues and thus comprehensive themes are revealed as the final dimensions of the variables of sustainable development and information technology. According to the results of the study, information technology includes six dimensions of information quality, service quality, system quality, perceived benefits, use of technology and system satisfaction and sustainable development include three general dimensions of social, environmental and economic.

  Keywords: Information Technology, sustainable development, Quality of Information, Services, Social development, environmental development, Theme analysis
 • fahimeh malekzadeh*, esmaeel shahsavandi, alireza masoudi Pages 378-399

  The emergence of cryptocurrencies and the expansion of related exchanges can be considered one of the most prominent manifestations of the development of intangible assets in the financial and commercial exchanges of individuals. Human life has always been influenced by the two tendencies of trying to overcome the existing limitations and determining the framework and systematicity towards the achievements of this effort in order to avoid disorder and disruption of relations. The emergence of this phenomenon can also be considered as one of the products of this effort. Cryptocurrencies are now at the peak of the evolution of human endeavors to overcome the limitations of trade from barter and pure trade to the use of financial intermediaries that in the past and Today, money is the most obvious example of this, however, before entering the works and identifying the pillars, the contracts containing these currencies, the inherent status and identifying these currencies as money or goods, it is of particular importance that this article seeks to answer To it.

  Keywords: block chain, cryptocurrency, money, price
 • Ameneh Sepahvand, Faranak Mosavi *, Mohammadjavad karamafrooz, Susan Laay Pages 379-398

  Schools play a pivotal role in achieving the economic, social, cultural and environmental goals of society, and achieving the goals of community development depends on having highly socially responsible managers in the field of education. The present study was designed and conducted with the aim of developing and evaluating social responsibility indicators of high school principals in Lorestan province. The data collection tool was a semi-structured interview. Purposeful sampling method was performed based on achieving theoretical saturation of 15 interviews. Theoretical coding method was used to analyze the data. The statistical population included a small number of high school principals in Lorestan province. Using the Morgan table, 290 people were selected by simple random sampling. The instrument used for data collection was a researcher-made questionnaire based on the results of the qualitative part of the research, which had 55 items and was based on a five-point Likert scale. Due to the pandemic of coronavirus, the statistical sample was provided virtually.Descriptive statistics including mean, standard deviation and inferential statistics including Smirnov clomograph and exploratory factor analysis were used to analyze the quantitative part. Findings include 55 sub-indicators, some of which include accountability, academic guidance efficiency, school excellence, effective teaching-learning, creativity, aspiration, self-management development, support of national culture, development and promotion of Islamic culture, promotion of environmental culture, saving education, Entrepreneurship is the responsibility of empowerment, promotion of charity, democracy, anti-discrimination, and citizenship, which were classified into six main indicators.

  Keywords: Indicators of social responsibility, Responsibility for environmental sustainability, High school principals, Lorestan Province
 • Hamid Etemadi Rad *, Esmaeil Jahanbakgsh, Mansor Haghighatian Pages 407-439

  The purpose of this study is to investigate the role of socio-cultural factors on inflation and exchange rate fluctuations. The present study is an applied research according to the existing goals and the type of research is based on quantitative paradigm and the technique used to collect information and survey data. The statistical population is in the first stage of experts' research that the sample size of research in this section is after 50 people. In the second part of the research, the statistical population is all citizens who have played a greater role in the exchange and purchase of goods in society (such as market merchants, heads of households, etc.). The sample size in this section was estimated based on Cochran's formula of 400 people. The research tool in the first stage is a researcher-made questionnaire. After conducting exploratory factor analysis, the number of research questions was reduced to 54 questions. In order to evaluate the validity of the research instrument, the face validity method was used and in order to measure the reliability, the Cronbach's alpha method of reliability was used. Sampling method in this dissertation is a multi-stage cluster sampling method. In the exploratory findings of the study, 3 factors were identified: inflation and currency price fluctuations. And the results of confirmatory factor analysis show that the effect of 3 variables; Institutional trust, psychological security and social capital are significant on the inflationary actions of citizens. Therefore, these 3 research hypotheses are accepted. According to the research

  Keywords: Institutional Trust, Social Capital, Psychological Security, Inflation, Exchange rate fluctuations
 • Mohammad Seid, Iraj Saei Arasi *, Ehsan Rahmani Khalily Pages 441-459

  This research is about sociological explanation of tax fraud in Iran (study case Tehran city). The research goal is in field of practical and from the type of data collection is descriptive and correlation.statistical society is include of all Tehran 1540000 tax payers and statistical sample are 383 person. Sampling method is random also data collection and required information method is questionnaire type. After distributing questionnaire and obtain required data the collected data was analyzed by SPSS software in two part of descriptive and correlation and also assumption test analysis was done by Pearson coefficient correlation and regression and path analysis.Obtained findings showed. There is significant correlation between public awareness and tax fraud but there was no significant correlation between social trust and public participation with tax fraud. On the other hand, there was significant correlation between religious adherence and tax fraud also discoveries showed that public awareness and religious adherence and relative diprivation feeling and variables are able to predict tax fraud to extent of 0.6.

  Keywords: Relative Deprivation Feeling, public awareness, Religious Adherence, Tax Fraud, Public Participation
 • Attihe Khaksarfard, MohammadTaghi Karami Ghohi * Pages 461-482

  This study focuses on the analysis of the phenomenon of luxury consumption and sexual harassment in women's religious gatherings as a kind of public sphere. The method used in the present study is qualitative and semi-structured interviews have been used to collect information. The selection of participants in this study was done using purposive and criterion sampling method and finally the obtained data were reviewed through thematic analysis method. According to the findings, the four main factors of manifestation, lifestyle display, luxury and body management are the most important components that have formed the general structure of demonstrative consumption in the removal of female gender in women's religious assemblies. One of the most serious consequences of the emergence of this type of consumption in these assemblies is the creation of a kind of construction of conflict between different meanings that the subjects participating in these assemblies understand between objects and religious designations and the object of modernist consumption. Also, the acceptance of this type of consumption for the sake of prosperity and environmental development of these assemblies can put the religious designations for which these assemblies were formed under the logic of modernist objects of consumption.

  Keywords: Women', s religious assembly, demonstrative consumption, Sociology, Body Management, Lifestyle
 • Taeybeh Goodarzi, Satar Parvin *, Alieh Shekarbeygi Pages 483-499

  Social capital considered as a key element in disaster recovery and resilience. However, little attention been paid to the characteristics that support or weaken women's social capital in disasters. The aim of this study was to investigate the performance of social capital forms (transplantation, bridge and transplantation) in the recovery of female-headed households after the earthquake in Kermanshah province. The study population was all female-headed households affected by the earthquake, and 20 of them were purposefully interview in-depth. The sample size was determin by theoretical saturation criteria. Data were analyzed using thematic analysis. Finally, four main themes were extract in relation to the three forms of social capital in chronological order: "Cooperation and mutual assistance immediately after the earthquake", "Lack of access to relief resources after the arrival of relief aid", "Destruction of communities" And "Accommodation in a temporary camp", "Social inequality in the reconstruction phase". The results of this study indicate that social capital, as a kind of non-institutional social force, facilitates the recovery of earthquake-stricken households. Accordingly, post-disaster recovery depends on the removal of pre-disaster socio-cultural barriers, and in addition to improving the emergency response and long-term resilience to disasters, relief programs must play the role of various forms of social capital at each stage of the disaster. In addition, consider how it is formed with cultural, social, gender, etc. inequalities already existing in societies.

  Keywords: Social Capital, Women Heads of Household, and Kermanshah Earthquake
 • Farzad Almasi Varmaleh, Ali Mohammad Haghighi *, Ghaffar Zarei Pages 500-518

  Parties in a democratic political system are considered as the most important feature of political development. Parties cause various urban classes, including the poor and middle class, workers, farmers, peasants, to be involved in their political destiny in order to exercise their rights. This article examines the role of parties in the political development of Iran and Turkey and in this regard studies the positive or negative role of parties involved in political development and seeks to formulate their commonalities and differences. The conceptual framework of the article is based on developmentalist theories and its assumption is based on the assumption that the characteristics, beliefs and values ​​of both countries have played a decisive role in the manner and outcome of the activities of the parties of Iran and Turkey. The research method is a comparative comparison of the value components of the Iranian and Turkish parties in the political development process. The data of the article are extracted from the secondary historical analysis of the section for the two countries. The method of qualitative analysis is based on comparing the differences and similarities between the ways in which political parties deal with development issues. This article concludes that politics in the Middle East countries, according to their historical and cultural status, has its own requirements and structural differences in political organizations in interaction with these characteristics create differences in political development in the two countries of Iran. And Turkey.

  Keywords: Parties, Political Development, Iran, Turkey
 • MohmadHassan Arabpour, Mehdi Motaharnia *, Mahdi Javedanimoghadam Pages 519-539

  The subject of this article is the future study of the Hebrew-Arabic alliance and the possible scenario of its effects on the national security of the Islamic Republic of Iran. It is Iran. Futurism, as part of futurism, seeks to develop the most - and most likely - future of a subject. The present article also seeks to scenario the most probable effect of the Hebrew-Arab coalition on the national security of the Islamic Republic of Iran. The research method in data collection is descriptive-analytical method and in writing the scenario of Peter Schwartz's eight-step method called G.N.B studies the most feasible scenario of the effects of this coalition on the national security of the Islamic Republic of Iran. This study needs to investigate different possible scenarios based on the analysis of effective drivers and uncertainties about the future of the present issue, and the most selectable possible scenario in this impact is the ominous coalition scenario among the existing scenarios with respect to existing drivers and uncertainties. Are likely to be counted.

  Keywords: Hebrew-Arabic Alliance, Arab NATO, Middle East, USA, Persian Gulf, Scenario Futurism
 • Alreza Zeynali Aghdam *, Mohammad Yousefi Joibari, Mohammad Ghorbaniigolshanabadi Pages 540-552

  Recent political developments in Iraq in various political-security, cultural and economic fields have affected the relations of the Islamic Republic of Iran with this country. Iraq has always had a special place in the policies of the Islamic Republic of Iran. As a member of the Middle East region, Iraq has been on the one hand linked to the regional equations of power in the Middle East and on the other hand has been one of Iran's constant rivals in the Persian Gulf. The main research question of the strategic policy of the Islamic Republic of Iran What role has it played in creating and establishing political stability in Iraq? The purpose of this study is to investigate the role of the strategic policy of the Islamic Republic of Iran in creating and establishing political stability in Iraq. This research is a descriptive-analytical study based on collecting library information, reviewing documents and analyzing them and is qualitative. The findings show that in general, the most important cases of the Islamic Republic of Iran's role in creating and establishing political stability in Iraq can be summarized as follows: Iran's opposition to separatism and the disintegration of Iraq, countering the growth and expansion of the group Takfiri and extremist groups, preventing the spread of the ISIL crisis in Iraq and the export of technical and engineering services.

  Keywords: Establishment of political stability, strategic policy of the Islamic Republic of Iran, Iraq
 • Bibi Zahra Beheshti, Farhad Edrisi *, MohammadHossein Saini, Hossein Moradi Zanjani Pages 553-565

  The emergence of religion in individual and social dimensions has many desirable effects. Basically, religion has emerged to develop the quality of life of individuals and to elevate human society. One of the examples of achieving the flourishing of personality that is achieved through the application of religion in society is achieving peace of mind. Many verses in the Qur'an and the Bible deal with this issue and acquaint its audience with the components of inner peace. In this research, with reference to library sources and qualitative interpretive methods, the proposed approaches in relation to achieving peace from the perspective of religion with an approach to the Qur'an and the Bible have been studied and explored. The results of the research show that the common aspects of achieving peace in these two books are: "recourse and faith in God", "self-knowledge" and "prayer and supplication with God". In all the moral advice in this book, the concept of peace is tied to God. This shows that peace is a spiritual phenomenon from the point of view of Islam and Christianity. In addition, it was found that the main individual and social manifestation of achieving inner peace is hope for life.

  Keywords: religion, Quran, Bible, Peace, man, Society
 • Real Marzieh, Mehrnaz Behroozi *, Mohmamad Sepehri Pages 566-585

  After the demise of the Prophet of Islam, the identity of the tribe that was the dominant structure of pre-Islamic society grew again and caused conflict and different positions of different tribes against each other and even the orders of the caliph of the time, especially during the time of Amir al-Mu'minin Ali (AS). The purpose of this article is to know and study the position of Akhmas Basra in the two wars of Jaml and Safin. The research question is what was the position of Akhmas Basra in the two wars of Jaml and Safin? The research method is descriptive-analytical and documentary in a library style. After analyzing the material, the result was: conflict of interests between the northern and southern tribes - such as the tribes of Carbon Vail and Tamim with the tribe of Azd - and the conflict of religious interests between the tribes - such as the tribe of Abdul Qays and the tribe of Azd - and sectarian conflict within The tribes themselves, such as Rabia, caused these tribes to take three steps in the battles of Jaml and Safin: The heart desires of some tribes, such as Asad and Abdul Qays, towards the Amir al-Mu'minin Ali (AS) caused them to usually be with Ali (AS) during the wars. And always form the best part of his corps.

  Keywords: Akhmas, Basra, Jamal, Safin, Caliphate of Ali (AS)
 • Ramona Mohammadi, Mohammadreza Sharifzadeh *, Abolfazl Davoodi Rokanabadi, Hossein Ardalani Pages 586-609

  To distinguish and recognize various ethnicities and nations, their values including religion, believes, traditions, history, geography, education, business, and customs are studied. Dressing is the most salient manifestation for distinguishing ethnicities and studying nations. Many elements, including culture, believes, religious faith, traditions, customs, climate, public strategies and policies etc., affect dressing and development and evolution of its structures. Addressing dressing issues, this research investigates various dimensions including dressing and development of national and ethnic identities using dressing and the main contributor factor. Here, visual elements of female people from religious minorities were focused on. Also in relation to national and ethnic identity, we investigated that to what extent religious minorities consider dressing important. The research sample is consisted of Zoroastrian women .Results showed that Zoroastrians, as one of the Iranian religious minorities, with united dressing not only insist on conserving the ethnic identity, but also they have a robust national identity and pay more attention to their dressing

  Keywords: dressing, Zoroastrians women, national identity, ethnical identity, identity building
 • Roohollah Hedayeti, Seyed MohammadTaghi Ghabooli Dar Afshan *, Hossein Saberi Pages 610-625

  The father, in contrast to all the four Sunni religions, has a consensus on the legitimacy of eating rabbit meat. Therefore, this issue needs to be explored due to the jurisprudential differences between the sects.This research has been carried out with the aim of recognizing the sayings and theories of the jurists of Islamic religions, the limits and limitations of the evidence, explaining the obligatory religious duty and obligation regarding the legal ruling of eating rabbit meat. The present research is a new and fundamental research that has been done in terms of method (descriptive) from the point of view of purpose (applied) and the method of collecting its concepts based on studies (library) and trying to answer, analyze and remove ambiguity in permissions and impermissibility arguments. The meat of animals has the role of the infallible act in society. The necessity of this type of research, considering that in the minds of many people (especially Shiites) the lack of sanctity of rabbit meat has been associated, so it plays an important role in enlightening public opinion and explaining the jurisprudential principles and clarity of the Shari'a ruling on this particular issue.

  Keywords: Tradition, Jurisprudence, sharia law, rabbit meat, Society
 • Marjan Ebrahimi, Maryam Shayegan *, Mohammad Hojjat Pages 626-655

  Education is one of the most fundamental and widely discussed topics of sustainability,and the book is the oldest teaching tool. The human tendency to poetry and the story illuminates his interest in love poems, which is a blend of poetry and story with a pleasant taste of love.Applying the scientific and technical teachings embedded in the texts of the stories while creating literary acceptance, provide suitable patterns for human daily life. For this reason, Persian love poems are valuable resources for understanding the various uses of science and technology including sustainability techniques.In addition to Persian literature students, such studies can be usedby scholars in a variety of scientific and art fields such as history, sociology,painting,filmmaking and even designing, inspiring new equipment and achieving fine art.Industry and so on.By examining the systems in question, the authors have identified the past,the principles and techniques of sustainability in three sections. Pre-war:A- Includes the need for man-made defense training focused on martial arts training, financial backing,and the unification of different ethnicities, the importance of combat equipment.B- During the war: Corps setup, use of combat tools and martial arts such as rifles, ditches,ambushes,mines,etc.C- After the war:trying to develop, Maintaining the alertness and appreciation of the troops.In addition, attention to spirituality in the form of prayer,thanksgiving, asking for help, praying for good and trusting in God is clearly seen in most of the verses.

  Keywords: Sciences, Techniques, epic, Military, Love poems
 • Dariush Hadi Moghadam Junqani *, Mansor Hagightian, Reza Esmaili Pages 656-672

  The aim of this study was to investigate the effect of social capital on employers' tendency to insurance violations in the field of work and occupation in Isfahan province. This research is a survey and in terms of descriptive nature, the data collection tool was a researcher-made questionnaire based on five-choice questions. The statistical population was all non-governmental and non-self-employed employers active in the field of work and occupation in Isfahan province. (105777 employers) and based on Cochran's formula at the level of error of 5% of the sample population, 382 people were identified, which due to the possibility of refusal of some employers, 430 questionnaires were prepared and distributed. The sampling method in this study was simple random sampling without alternative. After confirming the validity of the tools for measuring and measuring the internal coherence of items using data Cronbach's alpha test, data analysis was performed. In the descriptive part, using SPSS 25 software, scatter and central statistics such as mean and standard deviation were used. With Amos 24 software, inferential statistics including Kolmogorov, Smranoff test and hidden variable regression models were used to test the research hypotheses.

  Keywords: Social Capital, economic capital, insurance violations
 • Naser Gharebi, AliReza Sharifi *, Arkan Sharifi, Farzad Parsa Pages 673-689

  One of the banking bonds of Iran is the "partnership" contract. This contract is of great importance regarding the conflict of interests of the public and the government system, which is dependent on the government and sometimes independent. The purpose of the partnership in the Iranian banking system is to facilitate production, trade and service activities, which according to the definition of civil partnership means to combine the share of cash or non-cash company owned by individuals in a common way, for profit. . The present dissertation deals with one of the important methods of granting Islamic banking facilities, namely civil partnership agreements, and how to implement it in the Islamic banking system of Iran, through a descriptive-analytical method. The research findings indicate that in order to implement a civil partnership contract, its implementation criteria must be carefully considered. Thus, the most important criteria for the financial and moral competencies of the partner are the technical and financial capability of having a plan for obtaining collateral and registering a partnership contract, which must be specified during the execution of the contract, and in the absence of any of these criteria. Obliged to terminate the contract.

  Keywords: Islamic banking, banking operations, Civil Partnership, financial facilities, usury
 • Asieh Naghib Shahrbabaki *, Ghafour Khoyini, Mohammadghasem Tangestani Pages 690-713

  In Islamic law, the rule of "no harm" and in European law, the principle of equality of individuals with respect to public spending are important principles in the realization of the civil liability of the government on a large scale. According to the "no harm" rule, anyone who harms another must compensate, and the principle of equality of persons with respect to public expenditure also states that citizens are equally liable for the costs incurred by the government in the public interest and therefore In case of damage to people, the damages must be compensated because everyone benefits from these public services and it is not fair for some people to pay for it. Today, unlike in the past, government civil liability is accepted, but the immunities left over from the past and the exemptions that governments have set for themselves are so widespread that government civil liability cannot be taken for granted. Cases of compensation to individuals by the government is the principle of compensation? And do existing laws guarantee the rights of individuals? In this article, with a descriptive-analytical method, we deal with the fact that based on principles such as harmlessness and the principle of equality of individuals against public expenditures, the principle is the responsibility of the government, except in cases authorized by law and where the government is responsible. Slowly Fair or just compensation, as enshrined in the laws of many countries, cannot adequately guarantee the rights of individuals.

  Keywords: The principle of compensation, Civil liability, Government, Fundamentals of Responsibility
 • Fatemeh Rasoli, Habibolahe Nakhaei *, Ghodratolah Taleb Niya, MohammadHassan Ghanifar Pages 715-740

  The main purpose of this research is to design and validate the training model - accounting skills. In this research, documentary research method and qualitative content analysis with deductive approach and descriptive-inferential method have been used. In the first stage of this research, which has a qualitative aspect, from semi-structured individual interview method to theoretical saturation (30 people) with a statistical population including expert professors, professional employees including corporate finance managers, and certified public accountants and auditors. . Finally, the interviews were coded using grounded theory method and Maxqda software. And in the second stage, which has a small aspect, the questionnaire in 26 statements was compiled and designed using the classified information of Max Kyoda software and Delphi method.Finally, 160 samples were selected equally from the statistical population and randomly selected as the final sample. Data were collected using a questionnaire and Cronbach's alpha coefficient of 76.64% on average indicates that the validity is confirmed. Data were analyzed using SPSS software descriptively and inferentially using the mean of two independent T-TEST communities. Based on the results, the first and second hypotheses indicate that between the required training-skills components There is a significant difference in the field of accounting from the perspective of certified professors and financial managers of large companies and certified professors and the community of accountants and auditors.Therefore, the hypotheses are confirmed at the 95% confidence level.

  Keywords: accreditation, Training, Skills, Accounting
 • Hossein Ghanbari, Ahmad Ramezani *, Ahmad Falahi, Abolfazl Ahmadzadeh Pages 741-760

  Today, the crime of trafficking in human beings, especially women and children, for the purpose of prostitution and combating it is one of the challenges facing the international community and governments. In this regard, the adoption of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, adopted in 2000, called the Palermo Protocol, and criminalizing human trafficking, especially sexual trafficking in criminal law, is one of the main reasons for the globalization of crime. The purpose of this study is a comparative study of human trafficking for prostitution from the perspective of US criminal law and international instruments. This research is a descriptive and analytical method and the method of collecting information is library. The results show that for the success of any anti-trafficking strategy, the adoption of modern laws with a comprehensive victim-centered and preventive approach to ensure that victims' rights are guaranteed by governments that criminalize all forms of trafficking and impose appropriate and deterrent punishments for traffickers. Criminal policy to combat human trafficking is essential. In the United States, the country's legislative policy in the fight against this crime is decisive, and in parallel with the spread and complexity of this crime, it has undergone significant reforms and changes over time. Anti-trafficking criminal law criminalizes all forms of human trafficking, especially sexual trafficking and related crimes.

  Keywords: Human Trafficking, Sexual Trafficking, prostitution, Sexual Exploitation, US Penal Code, International Documents
 • Fatemeh Nasseri *, Morteza Samie Zafarghandi Pages 761-784

  Learning through games and dolls is one of the most important ways to learn. The aim of this study was to determine the effect of puppetry class on learning and social skills of first, second and third grade female students in the first elementary school in Tehran. The research method was quasi-experimental. The statistical population of 360 students was selected by stepwise random sampling using Morgan table and received Gersham and Elliott (1999) social skills questionnaire. Then, they were randomly replaced in two groups of 180 in the experimental and control groups. The experimental group was trained in puppetry class for 4 useful 45-minute sessions in one month, while the control group followed their daily schedule during this period and did not receive any educational intervention. After the training program, the questionnaire was administered to both groups again. Data analysis using analysis of covariance showed that attending puppetry classes had a significant effect on promoting students' learning. These results show that the puppet drama class has a positive and significant effect on social skills in the dimensions of: cooperation, assertiveness, self-control and empathy.

  Keywords: Puppet drama, Learning, social skills, Elementary School
 • Reza Falahatkar, Behrouz Skandarpur * Pages 785-808

  The purpose of this study is to design a model of competitive advantage in the electricity market. The research method is descriptive and survey type. After classifying the indicators, the structural relationships of the model were tested. The results showed that the values of model fit indices are appropriate. The results of the final structural equation model of competitive advantage in the electricity market showed that competitive resources with a coefficient of 0.71 on competitive intelligence and a regression coefficient of 0.80 had a significant effect on strategic entrepreneurship, but with a regression coefficient of 0.13 had no significant effect on competitive advantage. Competitive intelligence factor with a regression coefficient of 0.60 had a significant effect on competitive advantage, but with a regression coefficient of 0.095 had no significant effect on strategic entrepreneurship. The strategic entrepreneurship factor with a regression coefficient of 0.34 had a significant effect on competitive advantage. In general, the factor of competitive resources as an independent variable through the mediating role of competitive intelligence (0.426) and strategic entrepreneurship (0.272) had an effect on competitive advantage. Accordingly, the creation of competitive advantage through competitive sources could be explained by the mediating role and equation of competitive intelligence and strategic entrepreneurship. In general, based on the final model, it can be said that competitive resources alone do not create a competitive advantage, and only through competitive intelligence and strategic entrepreneurship can resources be considered competitive intelligence for the electricity market.

  Keywords: Competitive advantage, Competitive resources, Electricity Market, Competitive Intelligence, Entrepreneurship
 • Mohammad Hossein Ameri Mahabad, Fereshteh Sepehr *, Zohreh Mir Hosseini Pages 810-838

  The present study is dedicated to the analysis of the content of children's digital radio educational literature and its audience.The method of the present research has a qualitative approach that Maktabi Fard(2014)has also confirmed it and stated that it seems that the qualitative approach in content analysis is very close to literary criticism as one of the common approaches in literary research. It has been shown that a major part of the content of educational literature in children's digital radio programs is dedicated to mentioning religious, revolutionary, social, etc. teachings.
  Findings showed that children's digital radio plays an important role in various aspects of children's educational literature.According to the results obtained for research questions, it should be considered that the realization of the educational goal depends to some extent on the understanding of the audience, so it is suggested that given the vastness of Iran and the cultural differences of children in each age group, Writers and programmers should prepare the necessary content taking into account the cultural differences in different provinces because the level of audience satisfaction is very different.Also, due to the greater access of the audience to cyberspace and the effect of parents' guidance in better understanding children from listening to children's radio's educational programs,it is suggested to writers and programmers that education be provided to parents through children's radio and schools so that they can produce radio programs. Appropriately use parenting programs as further assistance to influence the child and measure the effectiveness of parental guidance.

  Keywords: media, educational literature, children's digital radio, audience studies