فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 57 (بهار 1401)

فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات
پیاپی 57 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سید محمدعلی غمامی*، علی اصغر اسلامی تنها صفحات 7-30

  اندیشه «میان فرهنگی» پاسخی به بحران «خودمحوری» در جهان معاصر است که در قالب «غرب گرایی»، «نژادپرستی» و «تکفیر» پدیدار شده است. سوال اصلی این پژوهش آن است که تفکر اسلامی چه مسیری را در مواجهه با «دیگری» پیشنهاد می کند که به دیگرستیزی یا دیگرپرستی نمی انجامد. در این مقاله، الگوی قرآنی ارتباطات میان فرهنگی با طرح سوالات پنج گانه (چرایی، کیستی، کجایی، چیستی و چگونگی)، با روش «قرآن به قرآن» و در خلال رویکردی تطبیقی، «استنطاق» شده است. برای مطالعه تطبیقی، اندیشه های میان فرهنگی اندیشمندانی همچون مید و گادیکانست در حوزه معرفتی انگلیسی؛ اشتروس و کاربو در حوزه معرفتی فرانسوی؛ و اندیشه های هابرماس و ویمر در حوزه معرفتی آلمانی تحت عنوان «تطابق»، «تعاون» و «تحاور» (همسازی، همکاری، هم گویی) بررسی شده است. در مقابل، الگوی مفهومی ارتباطات میان فرهنگی در قرآن با بررسی آیات مرتبط با مضمون «تفاوت» و «اختلاف» در میان انسان ها و با محوریت آیه 13 سوره حجرات بیان شده است. ساختار این آیه رابطه «تفاوت» و «تقوا» را با سازوکار «تعارف» به معنای «هم شناسی» و «تبادل معروف» تبیین می کند. دکترین ارتباطات میان فرهنگی در اسلام تعارف را جایگزین تفاخر، تحقیر و تکفیر می کند و این تعارف بر آیات 17و 18 زمر بر «استماع» و گشودگی در برابر دیگری در عین «اجتناب» از طاغوت استوار است. در ادامه، مولفه ها و فرایند این الگوی قدسی تحت عنوان «هم شناسی فرهنگی» مورد تحلیل قرار گرفته و تمایز آن با سه الگوی دیگر روشن شده است.

  کلیدواژگان: تعارف، تفاوت، اختلاف، خود و دیگری، ارتباطات میان فرهنگی
 • سیاوش صلواتیان*، احمدرضا درفشی، حمیدرضا جواهریان صفحات 31-61
  هر کشوری ترجیح می دهد در صنایع مختلف عمدتا تولیدکننده و صادرکننده باشد تا واردکننده محض؛ اما، در صنایع فرهنگی سخن از ترجیح نیست؛ سخن از ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است. صنعت بازی های تلفن همراه، به عنوان یکی از صنایع فرهنگی و سرگرمی، در یک دهه اخیر توانسته رشد چشمگیری از لحاظ اقتصادی و محبوبیت در میان مردم دنیا داشته باشد. هدف پژوهش پیش رو تحلیل وضعیت موجود صنعت بازی های دیجیتال کشور برای ورود به بازارهای جهانی است. در این پژوهش، که با استفاده از روش تحلیل مضمون کیفی صورت گرفت، با 14 نفر از سیاست گذاران، پژوهشگران و فعالان صنعت بازی های تلفن همراه، مدیریت و رسانه مصاحبه شده است. پس از سه مرحله کدگذاری، توانستیم از حدودا 450 کد به 21 مقوله در زمینه تحلیل صنعت بر مبنای تکنیک سوات دست یابیم. بر اساس یافته ها، قوت های صنعت شامل ظرفیت گسترده بازار داخلی، هزینه کم تولید و آموزش و...؛ ضعف های صنعت شامل مدیریت نیروی انسانی، مدیریت دانش، سرمایه گذاری و...؛ فرصت های محیطی شامل توان بیشتر از رقبای منطقه ای، روابط فرهنگی قوی با کشورهای منطقه و...؛ و تهدیدات محیطی شامل رقابت زیاد در بازارهای بین المللی، تحریم اقتصادی ایران و... است. پژوهش پیش رو نشان داد که دولت باید نقش سیاست گذاری در عرصه صنعت بازی را بر عهده بگیرد و در جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی، با همکاری بخش خصوصی، این صنعت را به سمت بازارهای بین المللی هدایت کند.
  کلیدواژگان: تکنیک سوات، صنعت بازی های دیجیتال، بازی های تلفن همراه، بازارهای جهانی
 • عبدالرحیم قاسمی نژاد*، محمدصادق نصراللهی صفحات 63-89

  مسئله تاثیر بر مخاطب یا ارتباط گیر یکی از اساسی ترین مسایل در علم فرهنگ و ارتباطات است. ظهور اینترنت و، بالتبع، پیدایش شبکه های اجتماعی مجازی، با توجه به ماهیت تعاملی و چندسویه آن، ضمن آنکه اهمیت حوزه مخاطب شناسی را دوچندان کرده، سازوکار جذب مخاطب را بیش ازپیش پیچیده کرده است. میدان رقابت ارتباط گران در شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی آن چنان بالا گرفته که گزینه های فراوانی را به عنوان حق انتخاب در اختیار ارتباط گیران گذاشته است. در این میان، جذب اولیه مخاطب در جهت تصمیم اولیه او به ملحق شدن به یک گروه یا کانال (جذب اولیه مخاطب) و تصمیم وی به استمرار عضویت (نگهداشت مخاطب) مقدمه و شرط لازم تاثیر بر مخاطب است. از طرف دیگر، مروری گذرا بر زیست بوم شبکه های اجتماعی نشان از ضعف جدی کانال های فرهنگی و دینی در جذب و نگهداشت مخاطب دارد. مسئله این پژوهش آن است که، با استناد به مطالعه کیفیت فعالیت و عملکرد کانال های موفق فارسی در تلگرام، چه سیاست ها و شیوه هایی را می توان برای جذب ارتباط گیران به کنشگران دینی و فرهنگی شبکه های اجتماعی پیشنهاد کرد. جهت پاسخ گویی به این سوال، این پژوهش انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته را با ارتباط گیران کانال های موفق ایرانی منتخب در پیام رسان تلگرام در دستور کار قرار داده و، با پیاده سازی روش «تحلیل مضمون»، 22 پیشنهاد را به عنوان سیاست ها و شیوه های جذب مخاطب مطرح کرده است. از پربسامدترین پیشنهاد ها می توان به اعتماد کاربران به کانال و پیام های آن، مدیریت زمانی ارسال پیام ها، تنوع در قالب های انتشار پیام، تنوع و جامعیت در محتوای پیام ها و رعایت ایجاز در محتوای ارسالی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: تلگرام، جذب مخاطب، شبکه اجتماعی، فضای مجازی، مخاطب شناسی
 • جهاندار امیری*، ابراهیم فتحی، احمدعلی احمدپور صفحات 91-118

  خبر ماده اصلی ارتباطات جمعی، از نیازهای اصلی مخاطبان و در صدر تولیدات رسانه ها قرار دارد. این پژوهش با تشکیک در اصل عدم تغییر گرایش نسل های مختلف مخاطبان به کسب خبر ، گرایش سه نسل از جوانان تهرانی را با استفاده از روش شبه پانل گذشته یاد، بررسی و مقایسه کرده است. جامعه آماری جوانان 15 تا 24 ساله شهر تهران در دهه های 90، 80 و 70 شمسی است که با ابزار پرسشنامه از 401 نمونه، داده ها جمع آوری و نتایج گرایش هر سه نسل به کسب خبر به تفکیک با هم مقایسه شده است. متغیرهای مورد بررسی، ادراک از فایده، ادراک از سهولت و سازگاری، متغیرهای موثر بر رسانه منتشر کننده خبر، رضایت از سایر بخش های زندگی و عادت به کسب خبر است. براساس نتایج ،گرایش جوانان به کسب خبر دچار تغیر شده و رابطه معنادار میان مولفه های ادراک فایده کسب خبر، ادراک سهولت کسب خبر، ادراک سازگاری با کسب خبر، هنجارهای ذهنی از کسب خبر و ادراک رفتاری کنترل شده با گرایش به کسب خبر تایید شده است. همچنین گرایش به کسب خبر با رضایت از سایر بخش های زندگی نسل اول رابطه معنادار داشته اما این معناداری در نسل دوم و سوم تایید نشده است.

  کلیدواژگان: گرایش به خبر، جوانان، شکاف بین نسلی، تغییرات گرایش
 • هادی خانیکی، کیوان لطفی* صفحات 119-148
  در انتخابات سال 1392 برای دومین بار، مناظره هایی ترتیب داده شد که در آن انتقادات جنجالی مطرح گردید؛ ازاین رو تحقیق حاضر به بررسی امواج سیاسی- رسانه ای ایجادشده از مناظره ها این انتخابات پرداخته است. هر مناظره بازتاب خاصی در رسانه های خبری دارد و تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی به دسته بندی اخبار منبعث از هر مناظره، با درنظرگرفتن معیارهایی همچون میزان پوشش خبری، میزان پراکندگی زمانی پوشش در چند رسانه مختلف، می پردازد؛ که موضوعات مطرح شده در روزنامه ها دسته بندی شده در قالب موج سیاسی نام گذاری شدند. امواج سیاسی به تبعیت از ولفسفلد در مدل نظری سیاست-رسانه-سیاست در ابتدا در محیط سیاسی (در اینجا همان عرصه مناظره) آغاز می شوند، در رسانه ها با پوشش گسترده و طرح داستان های مختلف خبری شکل می گیرند و ضمن التهاب در فضای سیاسی، با واکنش و تغییرات در محیط سیاسی پیگیری می شوند. در تحلیل امواج شناسایی شده نیز این منطق در نظر گرفته شد تا بتوان امواج به طور عمیق تری بررسی شوند. در این دوره از انتخابات بازتاب تمامی مناظره ها به صورت جداگانه در 14روزنامه از دو جناح دنبال شد؛ در این انتخابات امواج «اعتراض به شیوه برگزاری مناظره»، «فضای امنیتی» و «چالش های سیاسی» ایجاد شد.
  کلیدواژگان: امواج سیاسی، انتخابات، انتخابات 1392، سیاست رسانه ای شده، مناظره
 • مجید سعادتی*، اکبر نصراللهی، اسماعیل سعدی پور، سید علی رحمانزاده صفحات 149-174

  خبرگزاری صداوسیما، به عنوان رسانه جریان اصلی در کشور، برای عقب نماندن از رسانه های رقیب در حوزه خبر و اطلاع رسانی باید از تمام ظرفیت های روز دنیا، ازجمله شبکه های اجتماعی مجازی، استفاده کند. لذا، شناخت نحوه فعالیت رسانه های خبری رقیب در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، ضمن مطالعه تطبیقی اینستاگرام خبرگزاری صداوسیما و بی بی سی فارسی، سعی شد تا رابطه میزان تعامل کاربران با نحوه پرداخت سوژه های خبری در اینستاگرام این دو سازمان خبری شناسایی شود. پژوهشگران، برای دستیابی به این مهم، سوژه های خبری یکسان را در بازه زمانی 9 ماه (پاییز 98 تا بهار 99) به صورت هدفمند شناسایی کردند. درمجموع، 180 پست انتخاب شد و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی بررسی و تحلیل شد. مهم ترین یافته های این مطالعه حاکی از آن است که خبرگزاری صداوسیما در تعداد پست های روزانه منتشرشده عرصه را به رقیب خود واگذار کرده است؛ اما، بین این دو سازمان خبری از منظر عناصر خبری مورداستفاده در تنظیم اخبار تفاوت معناداری وجود نداشت و در قالب های خبری مورداستفاده نیز اختلاف و تفاوت ضعیفی وجود داشت. در بی بی سی فارسی میان متغیرهای ارزش های خبری ترکیبی شهرت/برخورد، سوژه های خبری سیاسی و ویدیوهای سیاسی با میزان تعامل کاربران در مولفه های لایک و کامنت رابطه معناداری وجود دارد. درواقع، به نظر می رسد بی بی سی فارسی با شناسایی نیازهای خبری کاربران و انتظاراتی که ایشان در حوزه سوژه های سیاسی دارند و با افزایش کمیت انتشار پست های مرتبط توانسته میزان تعامل صفحه اینستاگرام خود را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تعامل کاربران، خبر، اینستاگرام، خبرگزاری صداوسیما، بی بی سی فارسی
 • ابراهیم آریانی قیزقاپان، عادل زاهد بابلان*، علی خالق خواه، مهدی معینی کیا صفحات 175-195
  پژوهش پیش رو با هدف مدل سازی نقش عوامل سازمانی تعارض شغلی و رهبری زهرآگین در پرسه زنی اینترنتی صورت گرفت. این پژوهش، از نظر راهبرد اصلی، کمی و، از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کارکنان ستادی دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهار سطح تراز عملکرد بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی در سراسر کشور بود. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چندمرحله ای بود. حجم نمونه، با توجه به مدل کرجسی مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 430 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه پرسه زنی اینترنتی بلا و همکاران (2006)، پرسش نامه تعارض شغلی دوبرین (2008) و پرسش نامه رهبری زهرآگین اسمیت و هانگس (2008) استفاده شد. روایی محتوایی ابزارها با نظر استادان علوم تربیتی و روان شناسی تایید شد. داده ها با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی با روش پرسپترون چندلایه (MPL) تحلیل شد. نتایج نشان داد ارتباط یابی عوامل سازمانی موثر بر پرسه زنی اینترنتی دارای یک لایه ورودی با هفت گره و یک لایه پنهان با سه گره است. شبکه عصبی مصنوعی نشان داد پرش ها و روند پرسه زنی اینترنتی کارکنان را می توان از روی عوامل سازمانی تعارض شغلی و رهبری زهرآگین پیش بینی کرد. با توجه به اثر معنی دار عوامل تعارض شغلی و رهبری زهرآگین در پرسه زنی اینترنتی کارکنان، ضروری است در هدایت رفتار منابع انسانی، جهت جلوگیری از بروز رفتار انحرافی پرسه زنی اینترنتی، به این مولفه ها و اثرهایشان در سازمان توجه شود.
  کلیدواژگان: پرسه زنی اینترنتی، تعارض شغلی، رهبری زهرآگین، شبکه عصبی مصنوعی، کارکنان دانشگاهی
 • وحید آگاه* صفحات 197-220

  مواجهه دولت‏ با مقوله سینما باید به صورت پسینی باشد. روشی آزادی محور که تنها پس از عرضه اثر سینمایی و صرفا در صورت وقوع جرم یا تخلف، مجوز برخورد دارد. اما در ایران، از زمان پیروزی انقلاب نیز، ورود پیشینی یا ممیزی (سانسور) آثار سینمایی برقرار است که طی پژوهش حاضر، اقسام آن در حقوق موضوعه نقد شد. در این مقاله، سه قسم عمده ممیزی«اخلاقی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی» در قوانین، مصوبات هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. در رویه عملی وزارت فرهنگ نیز، موردکاوی شد و مصادیق این عناوین از فیلم های مبتلا به ممیزی، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان از تنوع و تعدد موارد ممیزی در ضوابط دارد که سوای محل نقد بودن، در ورطه عمل، فراتر و فربه تر از نص قوانین و مقررات شده و نهایتا منوی ممیزی در ایران را بسیار« باز» نموده است. چنانکه موضوعاتی مثل « خشونت و فرار از اجرای عدالت» در سبد ممیزی اخلاقی؛ «انتقاد از مراجع امنیتی و انتظامی و سیاست‎های دولت» در فهرست ممیزی سیاسی؛ و« ارایه تصویری نامناسب از فرهنگ و تمدن ایرانی، اجتماعی و تلخ بودن، نگاه منتقدانه به فرهنگ قشر ضعیف و حتی وازکتومی» در سیاهه ممیزی فرهنگی- اجتماعی قرار گرفته است. عناوینی که در فیلم هایی مانند«خانه پدری»،«گناهکاران»،«به رنگ ارغوان»،«عصبانی نیستم»، «حاجی واشنگتن»، «بانو» و «آتشکار» قابل ذکرند.

  کلیدواژگان: ممیزی(سانسور)، سینما، ممیزی اخلاقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ممیزی فرهنگی- اجتماعی
 • رضا تسلیمی طهرانی* صفحات 221-248
  مقاله پیش رو تاثیر اندیشه های بنیان گذاران جامعه شناسی (مارکس، دورکیم و وبر) بر اندیشه های علی شریعتی را بررسی می کند و همچنین خواستار وضوح نقدهای صورت گرفته از سوی شریعتی بر اندیشه های متفکران ذکرشده است. در این راه، با استفاده از روش های اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، استنادات شریعتی به نظریات مارکس، دورکیم و وبر مقوله بندی شده اند و در هر مقوله تاثیرات و نقدهای صورت گرفته تحلیل شده اند. مقولات اصلی مشخص شده عبارت اند از: دین، عدالت خواهی، ازخودبیگانگی، استعمار، شیوه تولید آسیایی، ویژگی های قرون جدید و پروتستانتیسم. بر اساس نتیجه به دست آمده از پژوهش پیش رو، ارتباط اندیشه های علی شریعتی و بنیان گذاران جامعه شناسی ارتباطی دوسویه و متقابل است. به بیان دیگر، درعین حال که شریعتی در بسیاری موارد تحت تاثیر نظریات بنیان گذاران جامعه شناسی قرار داشته، در موارد بسیاری نیز با دیدگاهی انتقادی به نظریات آن ها پرداخته است.
  کلیدواژگان: اندیشه انتقادی، دورکیم، شریعتی، مارکس، وبر
 • ساره ملکی، احمد نادعلیان*، محسن مراثی صفحات 249-276
  پیکربندی اجتماعی، نوعی اقدام اجتماعی هنر است که در آن اندیشه، گفت وگو نقش اصلی دارند. اصطلاح پیکربندی اجتماعی، نخستین بار توسط هنرمند و سیاستمدار آلمانی، جوزف بویز مطرح شد. پژوهش حاضر به منظور مطالعه کارکردهای پیکربندی اجتماعی به مثابه هنر اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش، به مهم ترین اندیشه های بویز در رابطه با پیکربندی اجتماعی و به زمینه های پیدایش هنر اجتماعی در دوره پست مدرن نیز اشاره شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت، بنیادی، با روش توصیفی- تحلیلی و نمونه گیری نظری انجام و اطلاعات ضروری به روش های کتابخانه ای، مصاحبه و مراجعه به پایگاه های الکترونیکی مرتبط و معتبر دریافت شد. یافته ها نشان داد که مفهوم پیکربندی اجتماعی گونه ای جدید از هنر را به همراه داشت که پیوند هنر و آموزه های اجتماعی بود. این ژانر هنری تا بدان جا پیش رفت که امروزه، پیکربندی اجتماعی، کنشگری و اقدام اجتماعی در قالب هنر است. بسیاری از هنرمندان با پیکربندی های اجتماعی، سطح آگاهی عمومی جامعه را ارتقا بخشیده و موجب بهبود شرایط اجتماعی می شوند.
  کلیدواژگان: پیکربندی اجتماعی، جوزف بویز، هنر اجتماعی، 7000 درخت بلوط
 • سید علیرضا افشانی، علی روحانی*، نگین نعیمی صفحات 277-314

  مرگ پدیده ای اجتماعی است که دانشمندان علوم اجتماعی ابعاد متفاوتی از آن را مطالعه و بررسی کرده اند. در این میان، مرگ های غیرمنتظره که به واسطه تصادف، غرق شدگی، آتش سوزی و... رخ می دهند، علاوه بر پیامدهای جمعیتی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز دارند که کمتر بررسی شده اند. هرروزه تعداد زیادی از شهروندان با مرگ های ناگهانی مواجه می شوند که اثرهای روانی اجتماعی خاصی را برای داغدیدگان در پی دارد. هدف پژوهش پیش رو کشف فرایند چگونگی واسازی داغدیدگان بعد از مرگ عزیزان بود. برای فهم این فرایند، با استفاده از رویکرد کیفی و روش گراندد تیوری، سعی شد چگونگی واسازی افراد داغدیده کشف و برساخت شود. داده های موردنیاز با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه های عمیق جمع آوری شد. نمونه های پژوهش نیز شامل داغدیدگانی می شدند که تجربه مرگ های ناگهانی عزیزان خود را در بستر سنتی مذهبی شهر یزد داشتند. داده ها با استفاده از فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به دقت تحلیل شد. سپس جدول مفاهیم و مدل پارادایمی ارایه شد. نتایج نشان دهنده این واقعیت است که افراد در مواجهه با فقدان به لحاظ روانی و اجتماعی آن را برساخت می کنند؛ اما در گذر زمان، با مداخله برخی شرایط حاکم بر پژوهش، به ویژه همدردی و حمایت های دریافتی یا محرومیت از آن در فضای روابط درون فردی و میان فردی مستقر در آن، با راهبرد های متفاوتی همانند تنظیم عواطف، سرزنش متقابل و انتظارات حمایتی سعی می کنند در ماتم نشانی خود بازاندیشی کنند و به آهستگی فرایند واسازی خود را تکمیل کنند.

  کلیدواژگان: تنظیم عواطف، فقدان، ماتم نشانی، مرگ، واسازی خود
 • محمد گنجی*، محمد سلیمان نژاد، مهدی حسین زاده فرمی صفحات 315-339

  با گسترش روابط فرهنگی بین کشورهای متعدد، ساختارهای فرهنگی هویتی و ارزشی جامعه ایران نیز دستخوش تغییراتی شده و در این رهگذر، نوع خاصی از هویت که در جهان با نام هویت بریکولاژ و نیز سیال می شناسند در بین جوانان و نوجوانان در حال ظهور است. این هویت، که ماهیتی ترکیبی دارد، عناصری از هویت اسلامی، ایرانی و مدرن را در هم آمیخته و گرایش های فکری و رفتاری منحصربه فرد و مبتنی برگزینش عناصر متعدد را رقم زده است. پژوهش پیش رو به منظور بررسی وضعیت و نیز عوامل موثر بر هویت بریکولاژ در بین نوجوانان و جوانان شهر کرج به روش پیمایشی صورت گرفت و داده ها با استفاده از پرسش نامه از نمونه ای 391 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از جوانان و نوجوانان شهر کرج گردآوری شد. روایی پرسش نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آن بر اساس نظرهای افراد متخصص صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هویت بریکولاژ برحسب جنسیت و تحصیلات متفاوت است و بین میل به زیباسازی بدن، مصرف متظاهرانه، سبک تفریحی تجمل گرایانه و سبک فراغتی با هویت بریکولاژ رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک، میل به زیباسازی بدن و سبک تفریحی تجمل گرایانه دارای تاثیر مثبت و مستقیم و سبک تفریحی پاتوق محور دارای تاثیر منفی و غیرمستقیم بر هویت بریکولاژ بوده اند.

  کلیدواژگان: هویت بریکولاژ، زیباسازی بدن، مصرف متظاهرانه، سبک تفریحی پاتوق محور، سبک فراغتی
 • مجید سلیمانی ساسانی*، مهدی شهبازی، سینا قربانی صفحات 341-374

  فرهنگ شهرت از مفاهیم اساسی برای فهم کنش ها در بستر رسانه های اجتماعی است. هم اکنون، رسانه های اجتماعی قابلیت های ویژه ای در شکل گیری فرهنگ شهرت دارند. دراین بین، اینستاگرام، به سبب تصویرمحوربودن و فراهم سازی فضای تعاملی کاربران و سلبریتی ها، مورد توجه محققان قرار دارد. هدف مطالعه پیش رو، از یک سو، بررسی فرهنگ شهرت و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن و، از سوی دیگر، بررسی میزان پیگیری صفحات شخصی سلبریتی ها از سوی کاربران یا مخاطبان است. از روش کمی پیمایش و تکنیک پرسش نامه برای گردآوری داده ها و اجرای پژوهش استفاده شده است. در مبانی نظری، به «رهیافت فرهنگ سلبریتی»، «رهیافت سلبریتی سازی و سلبریتی شدن»، «رهیافت اکولوژی سلبریتی»، «رهیافت فضای خصوصی و عمومی سلبریتی»، و «رهیافت روان شناختی به هواداری و سلبریتی» پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد تقریبا 20 درصد کاربران اینستاگرام «اخبار و صفحات سلبریتی ها» را پیگیری می کنند. آن ها صفحات بازیگران، خوانندگان و ورزش کاران سلبریتی داخلی را بیش از سایر گروه های سلبریتی دنبال می کنند؛ به طوری که تقریبا یک سوم کاربران صفحات شخصی بازیگران و خوانندگان سلبریتی را پیگیری می کنند و تقریبا یک چهارم کاربران صفحات شخصی ورزش کاران را. روابط فرااجتماعی، هم ذات پنداری و پرستش سه شاخص گرایش به سلبریتی هاست. این مطالعه نشان می دهد که تقریبا 47 درصد کاربران فعال در حوزه سلبریتی ها به سلبریتی ها گرایش دارند؛ به نحوی که، علاوه بر علاقه به تعامل فرااجتماعی با سلبریتی ها، در بعد انتزاعی به الگوبرداری از ارزش ها و نگرش های سلبریتی ها و در بعد رفتاری به پرستش و تقلید سبک زندگی سلبریتی محبوب می پردازند.

  کلیدواژگان: اینستاگرام، مخاطبان، کاربران، فرهنگ سلبریتی، کنشگری
 • فاطمه راه پیمافرد*، افسانه مظفری، داود نعمتی انارکی صفحات 375-410
  هدف این پژوهش تبیین عوامل موثر اجتماعی بر مشارکت کاربران ایرانی در اینستاگرام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر طرح آمیخته از نوع متوالی اکتشافی است. رویکرد پژوهش در بخش کیفی از نوع اکتشافی است و در بخش کمی توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه موردمطالعه بخش کیفی از میان متخصصان علوم ارتباطات و جامعه شناسی که کاربر اینستاگرام بودند با روش غیر احتمالی هدفمند انتخاب شده اند. جامعه آماری بخش کمی کاربران اینستاگرام شهر کرج در سال 1399 هستند. آی پی کاربرانی که کاربری آن ها با توجه به موقعیت مکانی شان در اینستاگرام موید سکونتشان در شهر کرج بود با کمک شرکت ارایه خدمات تبلیغاتی در اینستاگرام شناسایی شدند و با روش احتمالی و نمونه گیری تصادفی ساده با به کارگیری فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری و تکنیک تحلیل داده ها در مرحله کیفی مصاحبه نیم ساختاریافته و تکنیک تحلیل مضمون و در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته و مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل است. نتایج نشان می دهد که ویژگی های سیاسی، فردی، نظام رسانه ای، ویژگی های فرهنگی و ویژگی های اینستاگرام تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر مشارکت دارند. بیشترین تاثیر را نظام رسانه ای کشور و کمترین تاثیر را ویژگی های سیاسی دارد و متغیر ویژگی های محتوا بر مشارکت تاثیر معناداری نداشته است.
  کلیدواژگان: مشارکت، مشارکت شبکه ای، شبکه های اجتماعی، اینستاگرام
 • مژگان حیاتی* صفحات 411-431
  هدف پژوهش پیش رو بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و کیفیت خواب و نشانه های تصویری فیلم های پورنو در تلگرام با استفاده از نظریه بودریار است که در آن نشانه های فراواقعی در حوزه مسایل جنسی نکته کانونی است. این پژوهش در سال 97-98 و در شهرستان رزن (استان همدان) صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه 52نفره تشکیل دادند. گروه اول با تماشا و گروه دوم بدون تماشای فیلم های پورنو از طریق تلگرام و با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت سنجش رضایت از زندگی و کیفیت خواب، به ترتیب از پرسش نامه 14ماده ای اندیکوت و همکاران (1993) و پرسش نامه پترزبورگ (1989) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نشانه های تصویری فراواقعی پورنو در تلگرام با کیفیت خواب اختلاف معناداری در سطح خطای 5 درصد وجود دارد. این بررسی نشان داد که کیفیت خواب افرادی که به تماشای فیلم پورنو می پرداختند به طور معنی داری پایین تر از آزمودنی هایی بود که فیلم پورنو تماشا نمی کردند. در زمینه رضایت از زندگی و تماشا یا عدم تماشای فیلم های پورنو در سطح خطای 5 درصد اختلاف معنادار یافت شد. این بررسی نشان داد که رضایتمندی از زندگی نزد افرادی که به تماشای فیلم پورنو می پرداختند به طور معنی داری کمتر از آزمودنی هایی بود که فیلم پورنو تماشا نمی کردند. همچنین، نتایج نشان داد بین رضایت از زندگی با کیفیت خواب در سطح خطای 1 درصد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، فیلم های پورنو، کیفیت خواب
|
 • Seyyed MohammadAli Ghamami *, AliAsghar Islami Tanha Pages 7-30

  intercultural thinking is a response to egocentrism in contemporary world that appeared as west orienting, racism and Takfir. The main question of these studies is how self and other communicate to self-knowledge alternates anti-other. We are seeking qur’anic intercultural communication model through comparative study by responding five question: why, who, where, what and how. After analyzing anthropological thoughts of three Geo-Epistemological fields, intercultural communication opinions of thinkers such as Mead and Gudykanst in Anglo-American field, Strauss and Carbaugh in French field and Herder and Wimmer in Germanic field explained in the form of three intercultural communication models: accommodation, cooperation and polylog. Qur’anic model, in return, explained by The thirteenth verse of Surah of hojorat. This verse relate virtue to cultural differences through taarof (knowing each other’s) to alternates contempt by respect. This model can name Ta’arof taht means acquaintance each other’s. at the end these four models compared and evaluated.

  Keywords: Ta'arof, differences, intercultural communication, Self, Other
 • Siavash Salavatian *, Ahmadreza Derafshi, Hamidreza Javaherian Pages 31-61
  Every country prefers to be a producer and exporter in any industry rather than being a pure importer. Actually, it is not about preference, it is about social and economical necessity to cultural industries. The mobile gaming industry as one of the entertainment industries has grown economically as well as in popularity all over the world in the last ten years. It is economically and socially necessary for Iranian mobile gaming companies to enter the global market as well. For this aim at first, we need to identify and analyze its current state. In order to archive this goal 14 experts including policy makers, researchers, mobile gaming activists, managers and media managers were being interviewed in this qualitative content analysis research. After three coding steps, 21 themes about status of Iran gaming industry were extracted from 450 raw codes and analyzed by SWOT technique. As a conclusion, four fields of strengths (such as high capacity of internal market, low costs of production and learning, …), weaknesses (including human resource management, science management, investment, …), opportunities (such as being more powerful than the other local competitors, strong cultural relationships with other local countries, …) and threats (including hard competition in the global market, sanctions set against Iran economy, …) identified and analyzed by SWOT matrix. The government should take on the role of policy maker in the game industry and lead it to international markets in order to get rid of the single-product economy, in partnership with the private sector.
  Keywords: SWOT, Digital gaming industry, mobile games, global markets
 • Abdolrahim Qaseminejad *, Mohammadsadegh NASROLLAHI Pages 63-89

  The issue of impact on the audience or the communicatee is one of the most fundamental issues in the science of culture and communication. The emergence of internet and social media according to its interrelated and multi aspect nature, not only has the doubled importance of understanding of audience but also has complicated the process of attracting the audience. The contest for catching audience has reached to a level that there are numerous options for the audience to choose. the decision of audience for joining a group or channel (the initial attraction) and being determined to continue the participation (maintenance) are the essential terms of influencing the audience. However, a short review on the ecology of social media, revels the serious weakness of cultural and religious groups and channels for attracting and maintaining the audience. This research, by referring to the study of successful persian channels in telegram, seeks to find out which policies are recommended for cultural and religious actors in atracting audiences.To answer this question, the semi-structured interviews with the audience of successful telegram channels were conducted and by using thematic analysis method, twenty-two recommendations were presented as the policies of attracting audience. The most important and frequent suggestions are the trust of users in the channel and its messages, time management of sending messages, diversity in the forms of message dissemination, diversity and comprehensiveness in the content of messages and observance of brevity in the submitted content.

  Keywords: attracting audience, audience analysis, Cyberspace, social network, Telegram
 • Jahandar Amiri *, Ebrahim Fathy, Ahmadali Ahmadpor Pages 91-118

  News is the main article of mass communication, one of the main needs of the audience and is at the top of media productions. This study examines and compares the tendencies of three generations of young people in Tehran using the quasi-panel method of the past, using the principle of not changing the tendency of different generations of audiences to obtain news. The statistical population is 15 to 24 years old youth in Tehran in the 90s, 80s and 70s, which was compared with a questionnaire of 401 samples, data collection and the results of the tendency of all three generations to obtain news separately. The variables studied are perception of benefit, perception of ease and adaptability, variables affecting the media that publishes the news, satisfaction with other areas of life and the habit of acquiring news.According to the results, the tendency of young people to acquire news has changed and a significant relationship has been confirmed between the components of perceiving the benefit of acquiring news, perceiving ease of acquiring news, perceiving adaptation to acquiring news, mental norms of acquiring news and controlled behavioral perception with tendency to acquire news.Also, the tendency to get news has a significant relationship with satisfaction with other aspects of the life of the first generation, but this significance has not been confirmed in the second and third generations

  Keywords: Trend in news, youth, intergenerational gap, trend change
 • Hadi Khaniki, Keivan Lotfi * Pages 119-148
  In the 2013 elections, for the second time, debates were held in which controversial criticism was raised; Therefore, the present study examines the political-media waves created by the debates in this election. Each debate has a special impact on the news media, and the present study uses quantitative and qualitative content analysis to categorize the news from each debate, taking into account criteria such as the amount of news coverage, the time distribution of coverage in several different media; The issues raised in the newspapers were classified as political waves. Political waves, following Wolfsfeld in the theoretical model of politics-media-politics, first begin in the political environment (here the same arena of debate), are formed in the media with extensive coverage and storytelling, and while inflamed in the political space, with reaction and Changes in the political environment are being pursued. In the analysis of the detected waves, this logic was considered so that the waves could be examined more deeply. In this election period, the reflection of all the debates was followed separately in 14 newspapers from two factions; The election sparked "protests over the way debates were held," "security space," and "political challenges."
  Keywords: Political Waves, elections, Elections 1392, Media Policy, debate
 • Majid Saadati *, Akbar Nasrollahi, Esmaeil Sadipour, Seyed ali Rahmanzadeh Pages 149-174

  As the mainstream media in the country, in order not to lag behind the competing media in the field of news and information, Sada-e Azadi news agency must use all the capacities of the day in the world, including virtual social networks. Therefore, it seems necessary to know how competing news media operate in this field. In this study, while comparing the Instagram of the Radio News Agency and the BBC Farsi, an attempt was made to identify the relationship between the interaction of users and the payment of news subjects on Instagram of these two news organizations. To achieve this important goal, the researcher purposefully identified the same news subjects in the period of 9 months from autumn 1998 to spring 1999 and selected a total of 180 posts and analyzed them using quantitative content analysis method. The most important findings of this study indicate that the Radio News Agency has ceded the field to its competitor in the number of daily posts, but there is no slight difference between them in the way of using news elements and the way of using them. In BBC Farsi, there is a significant relationship between the use of the combined news value of reputation / encounter, political news subjects and political videos and the level of user interaction in the likes and comments components. On the other hand, the news values ​​of encounter / inclusion and Reputation / attitude are significantly different from other components.

  Keywords: User Interaction, News, Instagram, IRIB News Agency, BBC Persian
 • Ebrahim Aryani Ghizghapan, Adel Zahed Babelan *, Ali Khaleghkhah, Mahdi Moeinikia Pages 175-195
  The purpose of this study was to modeling the organizational factors Affecting (Job Conflict and Toxic Leadership) on cyberloafing. Methodology of the research in terms of the main strategy, was quantitative and in terms of analytical, was descriptive. The statistical population of this study included all staff of Universities affiliated with the Ministry of Science at four levels of international, national, regional and local levels of performance across the country. The research data were collected from 430 staff members who were selected by multi-stage cluster sampling method. The sample size according to the Kregci-Morgan model and with error α = 0/05, was considered 430 persons. To collect data CyberLoafing Questionnaire of Bella et al (2006), Job Conflict Questionnaire of DuBrin (2008) and Toxic Leadership Questionnaire of Schmidet and Hanges (2008) was used. Validity of the tools was confirmed by the professors of education and psychology. Data were analyzed by artificial neural network approach with multilayer perceptron (MPL) method. The results The results showed modeling the organizational factors affecting on cyber loafing has an input layer with seven units and a hidden layer with three unit and the artificial neural network is well able to predict the jumps and the process of cyber loafing of academic staff based on organizational factors of job conflict and toxic leadership. Given the significant effect of organizational factors on employees' cyber loafing, it is necessary to pay attention to these components and their effects on organization human resource behavior and preventing the occurrence of cyberloafing.
  Keywords: Cyber Loafing, Job Conflict, Toxic Leadership, Artificial Neural Network, university staff
 • Vahid Agah * Pages 197-220

  The government confrontation with the category of cinema should be freedom-oriented and after producing and supplying films. But in Iran, since the victory of the islamic revolution, there has been censorship of cinematic works, which in the present study, its types in the law have been criticized, and rather than religious censorship, which requires an independent article; three main types of censorships, namely "moral, political, and socio-cultural", have been identified and analyzed in the acts, regulations of the Council of Ministers and the Supreme Council of the Cultural Revolution, and in the practical procedure of the Ministry of Culture. The result of the research shows that the diversity and multiplicity of Censorship cases, which, in addition to the diversity and multiplicity of acts and regulations, which is the point of criticism, in the practical procedure, has gone beyond and fatter than the text of laws and regulations, and finally has expanded the censorship open menu in Iran.This is to the extent that the issues such as "violence and escape of justice" in the moral censorship basket; "Criticism of police and government policies", in the list of political censorships; and "presenting an inappropriate image of Iranian culture and civilization, being social and bitter, a critical view of the culture of the weak and even vasectomy", is included in the socio-cultural censorship list, in which, some movies can be named as: "Father's House (Khaneye Pedari)”, "Sinners (Gonahkaran)", "in the color of Purple" "I'm Not Angry", "Haji Washington," Banoo" and "fire worker (Atashkar)".

  Keywords: Censorship, Cinema, Moral Censorship, Ministry of Culture, Islamic Guidance, Socio-Cultural Censorship
 • Reza Taslimi Tehrani * Pages 221-248
  The present article tries to investigate the effect of founders of sociological thoughts) Karl Marx, Max Weber &Emile Durkheim) on Ali Shariati’s ideas. It also wants to clarify the criticisms of Ali Shariati on above-mentioned masters.Documentary method and qualitative content analysis have been used as scientific methods to categorize Shariati’s references to founders of sociology. These categories can be recognized as: Marx and religion, Marx and justice, Marx and alienation, Marx and the ignorance of colonization, Marx and Asian production method, Durkheim and the features of new centuries, Durkheim and the definition of religion, Durkheim and religion as the expression of Society spirit, Weber and Protestantism. The findings of this study show that there is a dynamic, symmetrical and mutual relationship between Ali Shariati’s ideas and sociology founders’ thoughts. Ali Shariati has not only accepted sociology founders’ ideas in many cases but also has criticized them in many places.
  Keywords: Shariaty, Sociology, Marx. Durkheim, Weber
 • Sareh Malaki, Ahmad Nadalian *, Mohsen Marasy Pages 249-276
  Social sculpture is a Social action of art in which thought, dialogue plays a vital role. The term social sculpture was first coined by German artist and politician Joseph Beuys. The present study aimed to study the functions of social sculpture as a social art. In this study, Joseph Beuys's most important ideas about social sculpture and the emergence of social art in the postmodern period were also mentioned. The research was descriptive-analytical and theoretical in nature by means of the descriptive-analytical method and essential information was obtained through the library, interview and referral to relevant and valid online databases. The findings showed that the concept of social sculpture provided a new type of art that was a link between art and social training. This artistic genre has gone so far today, social sculpture, activism and social action are in the form of art. Many artists, through their social sculptures, raise the level of public awareness of the community and improve social conditions.
  Keywords: Social Sculpture, Joseph Beuys, Social Art, 7000 Oak
 • Seyed alireza Afshani, Ali Ruhani *, Negin Naeimi Pages 277-314

  Death is a social phenomenon studied by social scientists from different aspects. Meanwhile, in addition to demographic aspect,unexpected deaths,caused by accidents, drowning, fire, etc…, have consequent social and cultural aspects that have not received so much attention. Every day,many citizens are faced with unexpected deaths that bring about particular mental and social effects on the bereaved people.The present research aims to discover the process of the bereaved people’s deconstruction after a loved one’s death.To understand the process by applying a qualitative approach and the grounded theory method,we tried to discover and construct the bereaved people’s deconstruction.Data were gathered by theoretical sampling and deep interviews.The respondents were those bereaved people who experienced unexpected deaths of their loved ones in the traditional religious context of Yazd.The data were carefully analyzed using the processes of open coding, axial coding and selective coding.Then, the table of concepts and paradigmatic model were presented.The results reflect the fact that in facing with loss,people construct it mentally and socially,but over time,they try to revise their mourning face and gradually complete the process of their deconstruction by different strategies such as emotion regulation,mutual blame,and supportive expectations.

  Keywords: Death, Bereaved, Deconstruction of Self, Mourning Face, emotion regulation
 • Mohamad Ganji *, Mohamad Solimannejad, Mehdi Hosseinzadeh Fermi Pages 315-339

  The development of cultural relations among various countries, cultural structures, identities and values of the Iranian society has also changed, and in this passage, a certain type of identity known in the world as bricolage and fluid identity is emerging among young people and adolescents, this identity that has a hybrid nature has merged elements of Islamic, Iranian, and modern identity, and has unique intellectual and behavioral trends based on the selection of multiple elements.The present study was conducted to survey the status and effective factors of bricolage identity in adolescents and youths of Karaj city by survey method. Data were collected by a questionnaire from a sample of391 people using multistage cluster sampling from youth and adolescents in Karaj city has been collected in 1397. The validity of the questionnaire was based on the Cronbach's alpha coefficient and its reliability based on expert opinions. Research findings show that bricolage identity varies according to gender and education, and there is a positive and significant correlation between the desire to beautify the body, exuberant use, luxurious leisure style and leisure style with the identity of bricolage. Also, based on the results of logistic regression analysis, the desire to beautify the body, luxurious leisure style has a positive and direct effect and a leisurely style of hangover has had a negative and indirect effect on the identity of the bricolage.

  Keywords: : Bricollage identity, desire for beautification of the body, exquisite consumption, hobby-style entertainment style, luxurious leisure style
 • Majid Soleimani Sasani *, Mahdi Shahbazi, Sina Ghorbani Pages 341-374

  Celebrity culture is one of the basic concepts for understanding actions in the context of social media. Social media has a special ability to create celebrity culture. Among these, Instagram is of interest to researchers due to its image-oriented nature and the creation of an interactive space for users and celebrities. The purpose of this study, on the one hand, is to examine the celebrity culture and its consequences, and on the other hand, to examine the extent to which users or audiences follow the personal pages of celebrities. In this research, survey method and questionnaire technique are used to collect data. In the theoretical section, "Celebrity Culture Approach", "Celebrification and Celebritization Approach", "Celebrity Ecology Approach", "Celebrity Private and Public Space Approach" and "Psychological Approach to Advocacy and Celebrity" are discussed. Findings show that about 20% of Instagram users follow news and celebrity pages. The pages of domestic celebrity actors, singers and athletes are followed more than any other celebrity group. As a result, about a third of users follow the personal pages of actors and celebrity singers, and about a quarter of users follow the personal pages of athletes.‌ Para-Social Interaction, identification and worship are the three main indicators of tendency to celebrities. Our study shows that approximately 47% of active users in this subject pay attention to celebrities; so that, in addition to the interest in Para-Social Interaction with them, they intellectually follow the values and attitudes of celebrities and behaviorally imitate their celebrity lifestyle.

  Keywords: Instagram, audience, Users, Celebrity Culture, activism
 • Fatemeh Rahpeymafard *, Afsaneh Mozafari, Davood Nemati Anaraki Pages 375-410
  The purpose of this study is to identify the factors affecting the participation of Instagram users and to examine how these factors relate to participation. The design of this research is an Exploratory- Sequential Mixed Methods Design And has applied purpose. The research approach in the qualitative part is exploratory and in the quantitative part is descriptive survey. The sample of the qualitative section was selected from among communication and sociology experts who were Instagram users using a non-probabilistic method. The statistical population of a small part is Instagram users in Karaj in 2020. Users whose user status on Instagram confirmed their residence in the city of Karaj were identified with the help of an advertising service company on Instagram, and 384 people were selected by probabilistic method and simple random sampling according to the Cochran formula. The tools of data collection and analysis technique in the qualitative stage are semi-structured interview and the technique of thematic analysis and in the quantitative part, is a researcher-made questionnaire and modeling, structural equations through Lisrel software. Findings indicate 3 comprehensive themes and 15 organizing themes and 52 basic themes for the participation variable and 6 organizing themes and 21 basic themes for the factors affecting it. The results showed that political and personal characteristics, media system, cultural characteristics and Instagram characteristics had a positive, direct and significant effect on participation. content characteristics did not have a significant effect on participation.
  Keywords: Participation, network participation, social networking sights, Instagram
 • Mozhgan Hayati * Pages 411-431
  This research has aimed to determine the relationship between life Satisfaction and sleep quality and hyper real visual signs in porno movies in Telegram using Baudrillard theory (1988). In this theory, hyper real signs in sexual matters are the main points. This research has been done in Razan (Hamadan Province) in 1918-1919 (1397-1398Hijri). The statistical population of this study consisted of two groups of 52 married people. The first group was selected among who were watching and the second group was selected among who were notwatching pornographic films via telegram. They were selected using purposive sampling. For measuring life satisfaction and sleep quality, 14 item Endicott questionnaire (1993) and Pittsburgh questionnaire (1989) were used respectively. The results show that there was a significant difference at 5% error level between the hyper real visual signs in porno movies in telegram and sleep quality. Findings of the study indicate that the quality of sleep of people who were watching pornography was significantly lower than those who did not watch porn. Significant differences were found at 5% error level for life satisfaction and watching or not watching porn videos. Findings show that life satisfaction of those who watched pornography was significantly lower than those who did not watch porn. The results also showed that there is a significant positive relationship between life satisfaction and sleep quality at 1% error level.
  Keywords: life satisfaction, Porno movies, Sleep Quality