فهرست مطالب

شیعه پژوهی - پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید وحید کاشانی*، عسکری سلیمانی امیری صفحات 7-26
  پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی اقامه برهان بر وجود خدا از منظر ابن سینا، صدرای شیرازی و محمدحسین طباطبایی به روش کتاب خانه ای و با رویکرد تحلیلی، توصیفی و تطبیقی انجام شده است. در مسئله برهان پذیری، بعد از تحلیل دیدگاه های فیلسوفان مد نظر چنین نتایجی به دست آمد: نخست، وجود خدا برهان پذیر است، برهان پذیری به این معنا که اثبات وجود خدا برای انسان معقول و منطقی است و امتناع ذاتی ندارد. دوم اینکه، وجود خدا از طریق «برهان لمی بالذات»، «برهان إنی از نوع دلیل» و «برهان إنی مطلق از نوع تضایفی» اثبات پذیر نیست. اما از طریق «برهان لمی بالعرض» و «برهان إنی از نوع ملازمات عامه» می توان وجود خدا را اثبات کرد. در این نوشتار «برهان لمی بالعرض» برای اثبات وجود خدا پیشنهاد شده است که در آثار ابن سینا و صدرای شیرازی نیز وجود دارد. «برهان لمی بالعرض» وجود نعتی حق تعالی را اثبات می کند و همین مستلزم اثبات وجود نفسی اش نیز هست. با این تبیین، مسئله برهان پذیری وجود خدا با قاعده «الواجب لابرهان علیه» تعارضی نخواهد داشت، زیرا مفاد قاعده از طریق «برهان لم بالذات» بر برهان ناپذیری وجود خدا دلالت می کند.
  کلیدواژگان: برهان پذیری، برهان ناپذیری، برهان لم بالعرض، برهان لم بالذات
 • آیسودا هاشم پور، لاله حقیقت* صفحات 27-46
  منطق تاویل در مباحث هستی شناسانه حکمت متعالیه حاکی از امکان کشف لایه های ژرف حقیقت و بیان مختصاتش، و منوط به تقریر نسبت انسان با هستی و حقیقت است. برآیند این منطق، که بر موازنه تام مراتب انسان، قرآن و عالم با هم تاکید دارد، رسمیت درجات متعدد وجودی است و نظریه «علم و عمل اشتدادی» نیز محصول چنین نگرشی است. ترسیم ابعاد این نظریه مستلزم مطرح کردن برخی مطالب وجودشناسانه درباره انسانی است که در شدیدترین مرتبه وجودی قرار گرفته است و شدیدترین درجه علم و عمل را دارد. از این رو، پیوند منطق تاویل با آموزه انسان کامل و اصل امامت در حکمت متعالیه، یکی از لوازم اهم منطق تاویل است. هدف این مقاله تبیین استدلالی جایگاه امام به عنوان انسان کامل در نظام هستی بر اساس نظریه مذکور است. به نظر می رسد صدرالدین شیرازی مسایل مربوط به امامت را با اهتمام به حقانیت منطق تاویل و نظریه علم و عمل اشتدادی مطرح کرده باشد؛ چراکه جامعیت، جایگاه و مقام، لزوم وجود و شناخت امام از اموری است که با تفطن به مختصات این نظریه اثبات پذیر است، و علاوه بر آن، دال بر همسویی سخنان صدرای شیرازی با آموزه های تشیع در باب تداوم امامت است.
  کلیدواژگان: انسان کامل، امامت، منطق تاویل، علم و عمل اشتدادی، صدرالدین شیرازی
 • فرشته کوشکی*، محسن الویری، زهرا روح الهی امیری صفحات 47-70
  زیست اجتماعی انسان ها متاثر از اندیشه و فرهنگشان است. مردم بیهق از همان ابتدا ارادتمند اهل بیت (ع) و شیعه مذهب بودند. محوریت ایمه (ع) در اندیشه شیعی همواره دربردارنده دلالت های اجتماعی بسیاری است که بر جنبه های مختلف زیستی مردم تاثیرگذار بوده است. برای شناخت تاریخ اجتماعی هر منطقه یا ملت نیازمند بررسی مولفه های اجتماعی در آن منطقه هستیم. آورده های زبانی یکی از مولفه های تاریخ اجتماعی است. آورده های زبانی در پنج آورده نام ها و القاب، اذان، تکیه کلام، نوحه، مرثیه و شعر بررسی شده است. این تحقیق با روش کتاب خانه ای در محدوده بیهق و در دوره زمانی ورود اسلام تا قرن دهم انجام شده است. گزارش ها نشان می دهد در منطقه بیهق و در دوران قبل از صفویه، مولفه های یادشده بسیار متاثر از آموزه های اهل بیت (ع) بوده است.
  کلیدواژگان: آموزه های اهل بیت (ع)، آورده های زبانی، بیهق، زیست اجتماعی، ادبیات
 • علی خلجی*، محمدحسن نادم صفحات 71-90

  کتاب نقد اصول المذهب الشیعه نوشته ناصر القفاری، به صورتی گسترده و شدید، عقاید و باورهای شیعی را نقد، و به آن هجمه کرده است. از جمله باورهایی که هدف هجمه وی قرار گرفته، عصمت امام است. نویسنده در کتابش با استفاده از مغالطات متعدد، باور شیعی عصمت امام را نقد می کند. این پژوهش، با هدف تبیین مغالطات قفاری در نقد عصمت صورت گرفته و با توجه به محدودیت مقاله، فقط به سه مغالطه دروغ، مغالطه منشا و مغالطه نقل قول ناقص می پردازد. شواهد متعدد در این پژوهش نشان می دهد نویسنده با نسبت دادن دروغ به افراد و جریان ها، ایجاد منشا متعدد برای عقیده عصمت و تقطیع روایات ایمه b در قالب شبه استدلال ها، قصد تحریف حقیقت و القای دیدگاه های غیرواقعی بر مخاطب را دارد. در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و شیوه گردآوری داده ها نیز کتاب خانه ای است.

  کلیدواژگان: عصمت، نقد کتاب اصول المذهب الشیعه، ناصر القفاری، مغالطه منشا، مغالطه دروغ، مغالطه نقل قول ناقص
 • امید قربانخانی* صفحات 91-114

  امکان فهم متون دینی از دغدغه های همیشگی دین پژوهان بوده و تاکنون اندیشمندان شرق و غرب نظریه های مختلفی درباره اش مطرح کرده اند. در همین خصوص بحث های پردامنه ای هم میان عالمان اسلامی از دیرباز درباره ممکن بودن یا نبودن فهم قرآن مطرح شده است. آنچه در آثار نگاشته شده بیشتر محل توجه قرار گرفته، اقامه ادله در اثبات فهم پذیری قرآن است. حال آنکه، پیش از بحث درباره «فهم پذیری» یا «فهم ناپذیری» قرآن باید مشخص شود که: در فهم پذیردانستن قرآن فهم چه کسانی ملاک است؟ فهم کدامین معانی از قرآن مد نظر است؟ و چه میزان از فهم، معیار سنجش قرار می گیرد؟ در حقیقت این پرسش ها ناظر به مولفه ها و به عبارتی مبانی «فهم پذیری قرآن» است که باید پیش از اقامه ادله بر ممکن بودن یا نبودن فهم قرآن، پاسخ داده شود. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با رویکردی درون دینی مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی پاسخ پرسش های فوق را می کاود و بر اساس مولفه های به دست آمده ادله مخالفان امکان فهم قرآن را نقد می کند.

  کلیدواژگان: زبان قرآن، زبان دین، فهم پذیری قرآن، مخاطبان قرآن، فهم متن.
 • الیسا عباسی، مهدی انصاری*، محبوبه شرفی صفحات 115-136
  کیسانیه از فرق مهم شیعی است که در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم هجری مطرح شد و در کانون توجه قرار گرفت. کیسانیه ابتدا با تکیه بر شعایر شیعی و گسترش اندیشه های غالیانه فعالیتش را آغاز، و در ادامه با تاکید و تمرکز بر مسئله مهدویت و تقویت آن در موضع نظامی سیاسی اش، علیه بنی امیه قیام کرد. این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که: بهره مندی از مهدویت و اشاعه این اندیشه در میان پیروان این فرقه، تحت چه اوضاع و احوال و اهدافی مطرح شد؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که جنبش های سیاسی اجتماعی و مذهبی از آن دسته تحولاتی است که در جامعه، عموما به منظور پیشبرد اهداف و مقاومت در برابر حاکمان ظالم وقت به وقوع می پیوندد؛ لذا کیسانیه با توجه به فشار، خفقان و ظلمی که امویان بر مردم روا می داشتند با تکیه بر مسئله مهدویت به عنوان نیرویی محرک، در خیزش خود برای ایجاد مدینه فاضله و تحققش از این آرمان استفاده کردند. باید به این نکته توجه داشت که اندیشه مهدویت در کیسانیه در سیری فرایشی مسیرش را پیمود، زیرا این اندیشه، ابتدا ریشه و پایه ای استوار در این جنبش نداشت و در گذر زمان در فرق منشعب از آن تغییر مسیر و نگرش داد. این پژوهش در صدد است با بهره گیری از روش تاریخی، مبتنی بر توصیف و تحلیل داده های تاریخی به پرسش اصلی پاسخ دهد.
  کلیدواژگان: کیسانیه، مهدویت، محمد حنفیه، مختار
 • رحمت الله زرگری، کیوان لولویی*، سید علی اصغر محمود آبادی صفحات 137-158
  کارنامه فکری، ادبی و علمی محتشم کاشانی و فیض کاشانی از منظر نوع مناسبات سیاسی شان با حکومت صفوی در خور تامل است. مقایسه این دو جهان بینی نشان می دهد که تاثیرپذیری مستقیم این دو شخصیت از فضای گفتمانی عصر صفوی، تولیدات فرهنگی و ساختار فکری، آنان را به دو گونه توجه متمایز به دربار صفوی و لاجرم، دو نوع پیوند و مواجهه با آن معطوف کرد. مقایسه نوع مواجهه های آنها با کانون قدرت و سیاست عصر صفوی نشان می دهد که این دو شخصیت کاشانی، تحت تاثیر بسترهای سیاسی، تاریخی و فرهنگی، بنیان های فکری و ظرفیت های روانی و نیز دوره زیست خود، دو گونه رابطه متمایز با دربار صفوی تنظیم کرده اند که مولفه هایی مانند نوع نگاه آنان به تشیع، میزان دوری و نزدیکی شان به دربار صفوی، علایق و پیش زمینه های فکری ادبی، روحیه انتقادی یا همراهی و همدلی با دربار و غیره مستقیما بر آن تاثیر گذاشت. در این پژوهش می کوشیم با بررسی تاثیر فضای گفتمانی و فکری ایدیولوژیکی ایران عصر صفوی بر جهان بینی این دو شخصیت کاشانی، نقش این تاثیرگذاری بر نوع مواجهه هایشان با دربار صفوی و برآیندها و نتایج هر کدام از این دو نوع نگرش را تبیین کنیم.
  کلیدواژگان: صفویان، محتشم کاشانی، فیض کاشانی، رویکردها، مواضع، حکومت
 • جعفر آقازاده*، غفار عبدالهی متنق صفحات 159-179
  «اتحاد اسلام» از جمله جریان های فکری مطرح در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی بود. تحت این عنوان برای مدتی آرمان اتحاد کشورهای اسلامی در برنامه کاری اندیشمندان و حتی کنشگران سیاسی جهان اسلام قرار گرفت. در این میان ایران و عثمانی به عنوان دو کشور مستقل اسلامی نقش پررنگ تری ایفا کردند؛ به خصوص نقش سید جمال الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم در این زمینه در خور توجه است، چنان که اتحاد اسلام هم با نام سلطان عبدالحمید دوم عجین شده و هم تعریف و توصیفش بدون ذکر سید جمال الدین اسدآبادی ممکن نیست. در این مقاله در نظر داریم با استفاده از منابع کتاب خانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی اشتراکات و افتراقات اتحاد اسلام از دیدگاه سید جمال الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم را بررسی کنیم. یافته ها نشان می دهد، اتحاد اسلام اندیشه ای همگن و یک دست نبود و با توجه به موقعیت اجتماعی و جغرافیایی منادیانش تعریف های متفاوتی از آن مطرح می شد. این مسئله درباره درک منادیان شناخته شده و اصلی اش، یعنی سید جمال و سلطان عبدالحمید، نیز صادق است و بی شک اتحاد اسلام مد نظر سید جمال الدین، در ضمن تشابهات بسیار، تفاوت هایی نیز با اتحاد اسلام سلطان عبدالحمید داشت.
  کلیدواژگان: اتحاد اسلام، سلطان عبدالحمید دوم، سید جمال الدین اسدآبادی، عثمانی، ایران
 • هادی فراهانی نسب*، محمد غفوری نژاد، محمدرضا جباری، حمیدرضا شریعتمداری صفحات 181-200
  عده ای از متکلمان و تاریخ نگاران کلام اسلامی و نیز مستشرقان این باور را در تالیفات خود نوشته یا تکرار کرده اند که کلام امامیه آغاز مستقلی نداشته و برگرفته از کلام معتزله است. نزدیکی آرای امامیان دوران میانه با معتزله در برخی موضوعات کلامی در شکل گیری چنین باوری تاثیرگذار بوده است. با بررسی و مقایسه آثار نخستین متکلمان امامی مکتب کوفه با تاسیس کنندگان اعتزال و برجستگان متقدم این مذهب، که در سه کتاب فهرستی ابن ندیم، شیخ طوسی و نجاشی انعکاس یافته است، و نیز مقایسه آرای منقول از آنان در دو کتاب المقالات بلخی و مقالات الاسلامیین اشعری به این نتیجه می رسیم که متکلمان امامی در مطرح کردن بعضی مسایل کلامی و پرداختن به آنها بر معتزله تقدم داشته، و در بسیاری موضوعات به موازات آنها نظریه پردازی می کرده اند.
  کلیدواژگان: امامیه، معتزله، مکتب کلامی کوفه، معتزله بصره، کلام قرن دوم و سوم
 • حسین حمزه*، علی آقانوری، حسن زندیه، مهراب صادق نیا صفحات 201-222
  «کارکرد» در میان مفاهیم جامعه شناختی به معنای نتیجه و اثر واقعه یا حرکت تعریف شده است و «کژکارکرد» هنگامی معنا پیدا می کند که نتایج مطلوب و آثار عینی و مشاهده پذیر نهادها در عرصه اجتماعی ظهور و بروز نداشته باشد. پرسش این پژوهش این است که: در میان اهتمام مردم ایران در عصر قاجار به برگزاری آیین های مذهبی، به خصوص شعایر محرم، این مناسک دینی در عرصه های اجتماعی چه نتایج منفی ای داشته است؟ و این کژکارکردها به چه دلیل در آیین های مذهبی وارد شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، شعایر مذهبی را از ابعاد مختلف، اعم از فردی و اجتماعی، بررسی کرده ایم، و نتیجه گرفته ایم که ایجاد کژکارکردها در شعایر مذهبی عموما به دلیل پیرایه هایی بوده که به دست  مردم، و به دلیل بی توجهی به متولیان مذهبی درباره این اضافات، ظاهر شده است.
  کلیدواژگان: کژکارکردها، کارکردها، قاجار، روحانیت، مذهب
 • مجید کیانی نژاد*، سید ابوالحسن نواب، محمد جاودان، محمدرضا دهشیری صفحات 223-246
  مقاله حاضر به مناسبات جریان های فکری (کلامی) و سیاسی شیعیان معاصر کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان پرداخته است. جریان های فکری و کلامی شیعیان کویت شامل جریان های اصولی، اخباری و شیخی است. جریان های سیاسی نیز تشکل های التحالف الوطنی الاسلامی (معتقدان به ولایت فقیه)، تجمع العداله والسلام (طرفداران مرجعیت شیرازی)، تجمع المیثاق الوطنی، تجمع الرساله الانسانیه (شیخی های احقاقی) و مستقل ها را شامل می شود. روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی، و شیوه گردآوری اطلاعات مصاحبه ای و کتاب خانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس روش شناسی و معیارهای جریان شناسی، از سه جریان اصلی فکری و کلامی که بر مواضع سیاسی و اجتماعی تاثیرگذارند، دو جریان اخباری و شیخی، جریان هایی درون گرا و حافظ نظم موجودند و در مقابل اصولی ها جریان ساز بوده اند و بیشتر تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کرده اند. قریب به اتفاق جریان های شیعی، تعاملی مثبت با یکدیگر، با حکومت و سایر جریان ها، به استثنای جریان سلفی تندرو، دارند.
  کلیدواژگان: جریان شناسی، شیعیان کویت، جریان کلامی، جریان سیاسی، جریان های اسلامی معاصر
 • جواد لطفی، مصطفی سلطانی* صفحات 247-270
  جریان سنتی مسلک یارسان (اهل حق) از یازده خاندان تشکیل شده است که هفت خاندان در زمان سلطان اسحاق برزنجه ای و به دستور او بنا نهاده شد و چهار خاندان دیگر در قرن های بعد، به آنها اضافه گردید. در اوایل قرن چهاردهم ه.ش. و در سال های اخیر دو جریان نوپدید به نام های «مکتب» وابسته به خانواده نورعلی الاهی و جریان «یارسانیزم» وابسته به مدعیان استقلال مسلک یارسان از سایر ادیان، مخصوصا دین اسلام و تشیع امامی، در اهل حق شکل گرفت که تحت دو نهاد «سازمان دمکراتیک یارسان» با نام اختصاری «سدی» و علامت اختصاری YDO، و «مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان» فعالیت می کنند و به نظر می رسد اندیشه های متفاوتی با جریان ها و خاندان های سنتی یارسان در عقاید و آداب و رسوم دارند. پرسش پیش رو این است که: اندیشه های دو جریان مکتب و یارسانیزم چیست؟ پیش فرض تحقیق این است که از منابع در دسترس این دو جریان، گونه ای نظام فکری عقیدتی مستقل از پیشینه تاریخی و عقیدتی یارسان برداشت می شود.
  کلیدواژگان: جریان، اهل حق، یارسان، مکتب، یارسانیزم، یارسانی ها
|
 • Seyyed Vahid Kashani *, Askari Soleymani Amiri Pages 7-26
  Using library method, this study seeks to evaluate the feasibility of proving the existence of God from the perspective of Ibn Sina, Sadra Shirazi and Mohammad Hoseyn Tabatabayi with an analytical, descriptive and comparative approach. In the issue of provability, after analyzing the views of these philosophers, the following conclusions are reached: first, the existence of God is provable, and provability means that proving the existence of God is reasonable for man and has no essential impossibility. Second, the existence of God is not provable by the "essential priori proof", the "posteriori proof of the type of reason" and the "absolute posteriori proof of the type of addition". But the existence of God can be proved by the "accidental priori proof" and the "accidental priori proof of the type of general concomitants". In this article, the "accidental priori proof" is proposed to prove the existence of God, which is also mentioned in the works of Ibn Sina and Sadra Shirazi. "Accidental priori proof" demonstrates the subordinate existence of God which requires the proof of his independent existence. With this explanation, the issue of the provability of the existence of God will not be in conflict with the rule of "There is no proof for the necessary being", because the content of the rule implies the unprovability of the existence of God through the "essential priori proof".
  Keywords: Provability, Unprovability, Accidental Priori Proof, Essential Priori Proo
 • Aysuda Hashempur, Laleh Haghighat * Pages 27-46
  The logic of interpretation in the ontological discussions of transcendent wisdom implies the possibility of discovering the deep layers of truth and expressing its characteristics, and depends on explaining the relation of man to existence and truth. The result of this logic, which emphasizes the complete balance of man, the Quran, and the universe, is the recognition of multiple existential degrees, and the theory of "graded science and practice" is the product of such an attitude. Drawing the dimensions of this theory requires the presentation of some ontological material about man, a being who is in the most extreme level of existence and has the most intense degree of science and practice. Hence, the connection of the logic of interpretation with the doctrine of the perfect man and the principle of Imamate in transcendent wisdom is one of the essential concomitants of this logic. The purpose of the article is to explain the position of the Imam as a perfect human being in the system of existence based on the above theory. It seems that Sadr al-Din Shirazi is the person who raised the issues related to Imamate with regard to the legitimacy of the logic of interpretation and the theory of graded science and practice, since the comprehensiveness, the position and status, the necessity of the Imam and the need to know him are things that can be proven by the characteristics of his theory. In addition, it indicates the alignment of Sadra Shirazi's words with the Shiite teachings about the continuity of the Imamate.
  Keywords: perfect man, Imamate, Interpretation Logic, Graded Science, Practice, Sadr al-din Shirazi
 • Fershteh Kushki *, Mohsen Alwiri, Zahra Ruhollahi Amiri Pages 47-70
  The biosociality of human beings is influenced by their thought and culture. From the very beginning, the people of Bayhaq were devoted to the Ahl al-Bayt (AS) and Shiism. The centrality of the Imams (AS) in Shiite thought has always included many social implications that have affected various aspects of people's lives. To understand the social history of any region or nation, we need to examine the social components in that region. Linguistic output is one of the components of social history and is examined in five categories: names and titles, call to prayer, catchphrases, lamentation, elegy and poetry. This research has been done based on library sources in the scope of Bayhaq and in the period of the arrival of Islam until the tenth century. Reports show that in the Bayhaq region and in the pre-Safavid period, the mentioned components were very much influenced by the teachings of the Ahl al-Bayt (AS).
  Keywords: Doctrines of Ahl al-Bayt (AS), Linguistic Input, Bayhaq, Biosocial, Literature
 • Ali Khalaji *, Mohammad Hasan Nadem Pages 71-90

  The book "Critique of the Principles of the Shiite Religion" by Naser al-Ghaffari has widely and strongly criticized and attacked Shiite beliefs. One of the beliefs that have been criticized in his book is the infallibility of the Imams. Al-Ghaffari uses various fallacies to criticize the Shiite belief about the infallibility of the Imams. This study aims to explain al-Ghaffari's fallacies in the critique of infallibility, and due to the limitations of the article, deals with only three untrue fallacies: the fallacy of lying, the fallacy of origin, and the fallacy of incomplete quotation. Numerous proofs in this research show that al-Ghaffari intended to distort the truth and instill unrealistic views into readers by attributing lies to individuals and currents, creating multiple sources for the belief of the infallibility and fragmenting the narrations of the Imams in the form of pseudo-arguments. This article has been done by the descriptive-analytical method and based on library sources.

  Keywords: Infallibility, Critique of the Book Principles of Shiite Religion, Naser Al-Ghaffari, Fallacy of Origin, Fallacy of Lying, Fallacy of Incomplete Quotation
 • Omid Ghorbankhani * Pages 91-114

  The possibility of understanding religious texts has always been a concern of theologians, and so far Eastern and Western thinkers have proposed various theories about it. In this regard, there has been a wide-ranging debate among Islamic scholars about the possibility or impossibility of understanding the Quran. What has been the focus of most of the written works is the presentation of evidence to prove the comprehensibility of the Quran. However, before discussing the comprehensibility or incomprehensibility of the Quran, it should be noted that: Whose understanding is the criterion for comprehensibility of the Quran? Understanding which meanings of the Quran is meant? And how much understanding should be achieved? In fact, these questions refer to the components or in other words, the principles of "comprehensibility of the Quran" that must be answered before presenting evidence on the possibility or impossibility of understanding the Quran. Given the importance of this issue, the present study examines the answers to the above questions with an intra-religious approach based on a descriptive-analytical method, and then criticizes the arguments of those who believe in the impossibility of understanding the Quran based on the discussed components.

  Keywords: Quran's Language, Religion's Language, Quran Comprehensibility, Quran's Audience, Text Understanding
 • Elisa Abbasi, Mahdi Ansari *, Mahbubeh Sharafi Pages 115-136
  Kaysaniyyah is an important Shiite sect that appeared and came into focus in the second half of the first century and the first half of the second century A.H. The Kaysanites first started their activities against the Umayyads, relying on Shiite rituals and spreading extremist ideas, and then revolted against them, emphasizing the issue of Mahdism and strengthening it in its military-political position. This study seeks to answer the question: What are the conditions and goals under which Mahdism spread and was used among the Kaysanites? The results of this study show that political, social, and religious movements are among the developments that take place in society, generally in order for the advancement of goals and resistance to the tyrannical ruler of the time. Hence, due to the pressure, oppression, and repression that the Umayyads inflicted on the people, Kaysaniyyah, relying on the issue of Mahdism as a driving force, used this ideal in their uprising to create a virtuous city. It should be noted that the idea of Mahdism in Kaysaniyyah took an evolutionary path because this idea did not have a solid root and foundation in this movement at first, and over time, it changed direction and attitude in the sects branched out from Kaysaniyyah. This research intends to answer the main question by using the historical method, based on the description and analysis of historical data.
  Keywords: Kaysaniyyah, Mahdism, Mohammad Hanafiyeh, Mokhtar
 • Rahmatollah Zargari, Keywan Loloyi *, Seyyed Ali Asghar Mahmud-Abadi Pages 137-158
  The intellectual, literary and scientific record of Mohtasham Kashani and Feyz Kashani is worth considering in terms of their political relations with the Safavid government. A comparison of these two worldviews shows that the influence of the discourse of the Safavid era and its cultural productions and direct intellectual structure on these two personalities caused them to interact with the Safavid court in two distinct ways and inevitably have two types of connections and dealings with it. A comparison of their relationship with the center of power and politics of the Safavid era shows that these two Kashani personalities, under the influence of political, historical and cultural contexts, intellectual foundations and psychological capacities as well as their life period established two distinct relations with the Safavid court, which was directly influenced by components such as their view of Shiism, their distance and proximity to the Safavid court, intellectual and literary interests and backgrounds, the critical spirit and the companionship and empathy with the court. In this study, we try to explain the role of this influence on their attitude towards the Safavid court and the results of each of these two attitudes, by examining the effect of the discourse and intellectual-ideological atmosphere of Safavid Iran on the worldview of these two Kashani personalities.
  Keywords: Safavids, Mohtasham Kashani, Feyz Kashani, Approaches, Positions, Government
 • Jafar Aghazadeh *, Ghaffar Abdollahi Matanagh Pages 159-179
  "Islamic Unity" was one of the currents of thought in the late nineteenth and early twentieth centuries. Under this title, for a while, the ideal of unity of Islamic countries was included in the work plan of thinkers and even political activists of the Islamic world. In the meantime, Iran and the Ottoman Empire played a more prominent role as two independent Islamic countries. The role of Sayyid Jamal al-Din Asadabadi and Sultan Abd al-Hamid II in this regard is especially noteworthy, as the Islamic Unity is associated with the name of Sultan Abd al-Hamid II, and its definition and description is not possible without mentioning Sayyid Jamal al-Din Asadabadi. In this article, we intend to examine the similarities and differences of Islamic Unity from the perspective of Sayyid Jamal al-Din Asadabadi and Sultan Abd al-Hamid II, using library resources and descriptive-analytical method. The findings show that Islamic Unity was not a homogeneous idea and according to the social and geographical position of its preachers, different definitions have been proposed. This is also true of the understanding of the well-known and main preachers, namely Sayyid Jamal and Sultan Abd al-Hamid, and undoubtedly Islamic Unity considered by Sayyid Jamal al-Din, apart from many similarities, differed from Islamic Unity in the view of Sultan Abd al-Hamid.
  Keywords: Islamic Unity, Sultan Abd al-Hamid II, Sayyid Jamal al-Din Asadabadi, Ottoman, Iran
 • Hadi Farahani-Nasab *, Mohammad Ghafuri-Nejad, Mohammad Reza Jabbari, Hamid Reza Shariat-Madari Pages 181-200
  A number of theologians and historians of Islamic theology, as well as orientalists, have expressed the idea in their writings that the Imami theology did not have an independent beginning and was derived from the Mutazilite theology. The similarity of the views of the medieval Imami Shiites with the views of the Mutazilites on some theological issues has been influential in shaping such a belief. By examining and comparing the works of the early Imami theologians of the Kufa school with the works of founders of Mutazilah and that of the earlier prominent figures of this religion, which are reflected in the books of Ibn Nandim, Sheikh Tusi and Najashi, and also by comparing the opinions of them in the two books of Maghalat (Statements) by Balkhi and Maghalat al-Islamiyin (Islamists' Statements) by Ashari, we conclude that the Imami theologians took precedence over the Mutazilites in raising and addressing some theological issues, and have theorized alongside them on many issues.
  Keywords: Imamiyyah, Mutazilah, Kufa Theological School, Basra Mutazilites, Second, Third Century Theology
 • Hoseyn Hamzeh *, Ali Aghanuri, Hasan Zandiyeh, Mehrab Sadeghniya Pages 201-222
  "Function" is defined among sociological concepts to mean the result and effect of an event or movement, and "dysfunction" is meaningful when the desired results and objective and observable effects of institutions do not appear in the social arena. The question of this research is: Among the efforts of the Iranian people in the Qajar era to hold religious rituals, especially Moharram rites, what negative results have these religious rituals had in social areas? And why are these dysfunction included in religious rites? To answer these questions, we have examined religious rites from various dimensions, both individual and social, and have concluded that the creation of dysfunctions in religious rites is generally due to changes that have occurred by the people ignoring the religious authorities.
  Keywords: Dysfunctions, Functions, Qajar, clergy, religion
 • Majid Kiyani-Nejad *, Seyyed Abu Al-Hasan Nawwab, Mohammad Javdan, . Mohammad Reza Dehshiri Pages 223-246
  The present article deals with the relations of intellectual (theological) and political currents of contemporary Kuwaiti Shiites with the government and other Muslims. The intellectual and theological currents of the Kuwaiti Shiites include Osuli, Akhbari, and Sheikhi movements. Political currents also include the National Islamic Alliance (believers in the guardianship of Islamic jurist), the Justice and Peace Association (supporters of Shirazi's authority), the National Pact Association, the Humanitarian Mission Association (Ehghaghi Sheikhs), and the Independents. The research method is descriptive and analytical, and the data collection is done by interviewing and referring to library resources. Based on the methodology and the criteria of historical study, findings of the research show that, among the three main intellectual and theological currents that affect political and social positions, two currents of Akhbari and Sheikhi are introverted and maintain the existing order. In contrast, the adherents to the Osuli movement have created a new current and set up most political, social, and cultural organizations. The vast majority of Shiite currents have a positive relationship with each other, with the government and currents other than the extremist Salafi movement..
  Keywords: Historical study, Kuwaiti Shiites, theological current, Political Current, contemporary Islamic currents
 • Javad Lotfi, Mostafa Soltani * Pages 247-270
  The traditional stream of Yarsanism (Ahl Haqq) consists of eleven families, seven of which were founded by the order of Sultan Ishaq Barzanjeyi during his reign, and four more families were added in the following centuries. In the early fourteenth century A.H. and in the recent years, two emerging currents called "Maktab" belonging to the family of Nur Ali Elahi and "Yarsanism" affiliated with the claimants of Yarsan's independence from other religions, especially Islam and Imami Shiism were formed among the Ahl Haqq, which today operate under the two institutions of Yarsan Democratic Organization, abbreviated as either "Sadi" or "YDO", and Yarsan Civil Activists Consultative Assembly. They seem to have different ideas from traditional Yarsan currents and families in beliefs and customs. This research seeks to answer the question: What are the thoughts and ideas of the two currents of "Maktab" and "Yarsanism"? The premise of the research is that a kind of intellectual-ideological system independent of the historical and ideological background of Yarsan is taken from the available sources of these two currents..
  Keywords: Current, Ahl Haqq, Yarsan, maktab, Yarsanism, Yarsanis