فهرست مطالب

آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران - سال چهل و چهارم شماره 2 (پیاپی 114، تابستان 1400)
 • سال چهل و چهارم شماره 2 (پیاپی 114، تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهزاد نعمتی هنر، سعیده اسدی، سهراب سلیمی، حمیدرضا خیاط کاشانی* صفحات 3-13
  مقدمه

  انتونوکس یک روش موثر وپرطرفدارکاهش درد زایمان است. هدف این تحقیق بررسی آثارجانبی نیتروس اکساید برمادر وجنین است.

  روش‌ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی روی 178 زن حامله ترم شکم اول کاندید زایمان طبیعی دردوگروه‌89 نفره مداخله و کنترل انجام شد. گروه‌مداخله بعد از ورود به فاز فعال زایمان ازکپسول انتونکس وگروه‌کنترل ازکپسول اکسیژن استفاده کردند. مشخصات مادر، شواهد دکولمان قبل و بعد از زایمان، روش زایمان، دفع مکونیوم ، آپگار دقیقه 1 و 5 نوزاد و تهوع و استفراغ، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان و بی حسی زبان ومیزان خونریزی وhb اولیه و 6 ساعت بعد از زایمان ثبت شد.

  یافته‌ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره درد در ساعت اول تا پنجم در گروه‌ انتونکس بطور معناداری کمتر از گروه‌ اکسیژن بوده‌است(001/0P value<). اما در ساعت شش بعد از مداخله، نمره درد در گروه‌ انتونکس با میانگین ±0/98/8 اختلاف معناداری با گروه‌ اکسیژن با میانگین0/9 9/0± نداشته‌است(05/0P value>). از سوی دیگر بررسی عوارض مادری و نوزادی نشان داد که بروز افت هموگلوبین در گروه اکسیژن بطور معناداری بیش از گروه انتونکس بوده‌است(001/0P value<)؛ اما دو گروه‌از لحاظ دکولمان طی زایمان، زایمان تسریع شده، مکونیوم جنینی، آپگار دقایق 1 و 5 و نوع زایمان(طبیعی یا سزارین) اختلاف معناداری با یکدیگر نداشته‌اند(05/0P value>).

  نتیجه گیری

  استفاده ازانتونکس به عنوان بی دردی زایمان عوارض مهمی روی مادر و نوزاد ایجاد نمیکند ولی باعث عوارض زودگذری نظیر خواب آلودگی، خشکی دهان، سرگیجه و تهوع و بی حسی زبانی می‌شود.

  کلیدواژگان: عوارض آنتونکس، بهبود درد، زایمان طبیعی، آپگار، رضایت
 • سحر توکلی *، سیده مریم پور موسوی، وحید پاکدامن صفحات 14-23

  افسردگی پس از زایمان یک اختلال خلقی است که موجب تضعیف رابطه مادر و کودک، تاثیر منفی بر سلامت روان، کیفیت زندگی زناشویی و اعضای خانواده می شود. افسردگی پس از زایمان به عوامل متعددی بستگی دارد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف دستیابی به افسردگی پس از زایمان و آپگار نوزاد در زایمان طبیعی با بی دردی و بدون بی دردی انجام شد. پژوهش حاضر در سال 1400 انجام شد. طی این پژوهش 120 خانم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر قم که یک ماه تا چهل روز از زایمان آنها گذشته بود، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد ادینبرگ و اطلاعات دموگرافیک بودند. جهت انجام تجزیه و تحلیل از نرم افزار Spss-25 و جهت تحلیل مسیر از Smart Pls استفاده شد. میانگین و انحراف معیار افسردگی در این نمونه 05/7± 7/12 محاسبه شد. میزان افسردگی پس از زایمان متوسط روبه بالاست. نمره آپگار نوزاد، جنسیت نوزاد، زایمان طبیعی با بی دردی و بدون بی دردی در میزان افسردگی نقش چندانی ندارد. جهت پیشگیری این اختلال پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و حمایتی طی بارداری و پس از زایمان مادر و همسر اجرا شود و با ارجاع به موقع مادران از عوارض این اختلال پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، نمره مقیاس آپگار، زایمان طبیعی با بی دردی، زایمان طبیعی بدون دردی
 • سید یاسر فروغی قمی*، شیما سادات هاشمی، احسان شریفی پور، مصطفی واحدیان، محمدمهدی ظاهری صفحات 24-32
  زمینه و هدف

  هدف از تریاژ، طبقه بندی و رسیدگی به بیماران بر اساس شدت آسیب در پنج سطح از اولویت است. اما ممکن است خطای تریاژ بصورت قراردادن بیماران در طبقه‌ای پایین‌تر (تریاژ سبک) یا بالاتر (تریاژ سنگین) از وضعیت واقعی رخ داده و منجر به انتظار و بدتر شدن وضعیت بیماران شده و یا دسترسی بیماران نیازمند مراقبت فوری را محدود کند. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان دقت تریاژ انجام شده برای بیماران در اورژانس بیمارستان شهیدبهشتی قم و بررسی پیامدهای آن انجام شده‌است.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی مقطعی گذشته‌نگر، از میان پرونده‌های پزشکی بیماران پذیرش‌شده در بخش اورژانس، 456 نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات موجود در فرم تریاژ و پیامد بیماران جمع‌آوری شد. بررسی دقت تریاژ از طریق مقایسه تریاژهای انجام شده توسط پرستار با تریاژ استاندارد ESI انجام شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss و در نظر گرفتن سطح معناداری 0.05 بررسی شدند.

  یافته ها

  از بین456 بیمار 92.8%بیماران ترخیص، 5.7% بستری و 1.5% بیماران فوت کرده‌اند. در بررسی دقت تریاژ 76.1% تریاژ صحیح، 5.7% تریاژ سبک و 18.2% تریاژ سنگین شده‌اند. بین پیامد نهایی بیماران و دقت تریاژ ارتباط معناداری وجود نداشت. بیشترین علت مراجعه بیماران به اورژانس، تروما بوده (48%) و بیشترین میزان خطای تریاژ نیز در مراجعین بعلت تروما رخ داده است. ارتباط معناداری بین علت مراجعه و دقت تریاژ وجود داشت (0.002=p).

  نتیجه‌گیری

  بیشترین خطای تریاژ در بیشترین علت مراجعه بیماران (تروما) رخ داده است. میزان خطای تریاژ اورژانسم 23.9 درصد و بیشتر بصورت تریاژ سنگین بوده است (%18.2) اگرچه این خطای تریاژ پیامد خطرناکی برای بیماران نداشته و بیشتر این بیماران ترخیص شده اند، با این حال برای کاهش خطا، ارتقای دانش و مهارت پرستاران تریاژ توصیه میشود.

  کلیدواژگان: Door To Needle، استروک، پرسنل، بخش مراقبت ویژه
 • سید یاسر فروغی*، یاسمن سلمان یزدی، محمدرضا زارعی، اعظم بی درفش صفحات 33-44
  زمینه و هدف

  هدف از تریاژ، طبقه بندی و رسیدگی به بیماران بر اساس شدت آسیب در پنج سطح از اولویت است. اما ممکن است خطای تریاژ بصورت قراردادن بیماران در طبقه‌ای پایین‌تر (تریاژ سبک) یا بالاتر (تریاژ سنگین) از وضعیت واقعی رخ داده و منجر به انتظار و بدتر شدن وضعیت بیماران شده و یا دسترسی بیماران نیازمند مراقبت فوری را محدود کند. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان دقت تریاژ انجام شده برای بیماران در اورژانس بیمارستان شهیدبهشتی قم و بررسی پیامدهای آن انجام شده‌است.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی مقطعی گذشته‌نگر، از میان پرونده‌های پزشکی بیماران پذیرش‌شده در بخش اورژانس، 456 نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات موجود در فرم تریاژ و پیامد بیماران جمع‌آوری شد. بررسی دقت تریاژ از طریق مقایسه تریاژهای انجام شده توسط پرستار با تریاژ استاندارد ESI انجام شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss و در نظر گرفتن سطح معناداری 0.05 بررسی شدند.

  یافته ها

  از بین456 بیمار 92.8%بیماران ترخیص، 5.7% بستری و 1.5% بیماران فوت کرده‌اند. در بررسی دقت تریاژ 76.1% تریاژ صحیح، 5.7% تریاژ سبک و 18.2% تریاژ سنگین شده‌اند. بین پیامد نهایی بیماران و دقت تریاژ ارتباط معناداری وجود نداشت. بیشترین علت مراجعه بیماران به اورژانس، تروما بوده (48%) و بیشترین میزان خطای تریاژ نیز در مراجعین بعلت تروما رخ داده است. ارتباط معناداری بین علت مراجعه و دقت تریاژ وجود داشت (0.002=p).

  نتیجه‌گیری

  بیشترین خطای تریاژ در بیشترین علت مراجعه بیماران (تروما) رخ داده است. میزان خطای تریاژ اورژانسم 23.9 درصد و بیشتر بصورت تریاژ سنگین بوده است (%18.2) اگرچه این خطای تریاژ پیامد خطرناکی برای بیماران نداشته و بیشتر این بیماران ترخیص شده اند، با این حال برای کاهش خطا، ارتقای دانش و مهارت پرستاران تریاژ توصیه میشود.

  کلیدواژگان: دقت، تریاژ، تریاژ ESI، تریاژ سبک، تریاژ سنگین
 • سید یاسر فروغی*، نرگس شیخیان ثابت، مصطفی واحدیان صفحات 45-53
  زمینه و هدف

  ترامادول یک داروی شبه‌مخدر سنتتیک با ساختار هیدروکلرید و اثرات مرکزی بوده و مسمومیت با آن موجب درگیری شدید دستگاه عصبی میگردد. از آنجا که یکی از بیشترین دلایل مسمومیت دارویی در سالهای اخیر در ایران مسمومیت با ترامادول بوده است، پژوهش حاضر با هدف بررسی فراوانی عوارض شایع مصرف ترامادول و پیامد نهایی آن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم طی سالهای 1397الی 1398 صورت گرفته است.

  مواد و روش‌ها

  اطلاعات 180 بیمار واجد شرایط دچار مسمومیت حاد با ترامادول از پرونده ایشان جمع‌آوری شده و متغیرهای دموگرافیک و یافته‌های بالینی از قبیل کاهش سطح هوشیاری، تشنج، علایم گوارشی، قلبی، تنفسی و پیامدهای ناشی از مسمومیت به صورت بستری زیر 12 ساعت و بالای 12 ساعت در اورژانس، بستری در ICU و مرگ ثبت گردید. داده ها وارد نرم افزار22 SPSS شده و از آزمون های آماری مناسب جهت آنالیز استفاده گردید. سطح معنی‌داری زیر 0.05 تعیین شد.

  یافته‌ها

  شایعترین عارضه ایجاد شده، علایم گوارشی (37%) و سپس به ترتیب تشنج (34%)، کاهش سطح هوشیاری (33%)، علایم قلبی (13%) و دپرسیون تنفسی(7%) بوده است. ارتباط آماری معناداری بین میزان مصرف ترامادول با علایم گوارشی، کاهش سطح هوشیاری، بستری در اورژانس و ICU وجود داشت (p<0.05).

  نتیجه‌گیری

  میزان مصرف ترامادول با بروز علایم گوارشی، کاهش سطح هوشیاری و بستری بیماران در اورژانس وICU ارتباط مستقیم داشته و همچنین بین فاصله مصرف تا زمان بستری بیمار در اورژانس با علایم قلبی و مرگ، ارتباط وجود دارد.

  کلیدواژگان: ترامادول، عوارض، پیامد
 • رکسانا راست روان*، علی صادقی، عوض حیدرپور، نادر گیوتاج، فاطمه شیما هادی پورزاده صفحات 54-60
  پیشینه و هدف

  کاتتریزاسیون ورید مرکزی یک روش مهم برای کودکانی است که تحت عمل جراحی قلب قرار می گیرند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تکنیک لندمارک آناتومیک توسط فلو بیهوشی قلب پس از گذراندن شش ماه از دوره آموزشی در دسترسی به ورید ژوگولار داخلی در کودکان کمتر از 6 سال تحت عمل جراحی مادرزادی قلب بود.

  مواد و روش ها

  در مجموع 70 کودک کمتر از 6 سال که تحت جراحی قلب قرار گرفتند همراه با کاتتریزاسیون ورید ژوگولار داخلی ، به صورت آینده نگر تجزیه و تحلیل شدند. تمام کاتریزاسیون ها توسط دستیاران فلوشیپ بیهوشی قلب (که 6 ماه تحت آموزش بودند) انجام شد. اطلاعات شامل مشخصات دموگرافیک، میزان موفقیت و عوارض جانبی مرتبط با کاتتر ثبت شد.

  نتایج

  میزان موفقیت در قرار دادن کاتتر در ورید ژگولار داخلی راست در اولین تلاش 68/5 % بود (48 مورد) میزان موفقیت در تلاش های دوم و بیشتر 21/5 % (15 مورد) و میزان شکست (تعبیه کاتتر از فرید مرکزی دیگر ورید فمورال یا ساب کلاوین) 10% (7 مورد) بود . در اولین تلاش موفق، بیشترین موارد بدون عارضه بوده اند 48/5% (34 مورد) و در دومین و چندین تلاش موفق (حداکثر 4 بار)، عارضه آریتمی غالب بوده است و نیز پانکچر شریانی در مجموع 51/5 % (36 مورد) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  مطالعه ما نشان داد که به نظر می رسد هنوز تکنیک لندمارک آناتومیک توسط اپراتورهای با تجربه در کودکان تحت عمل جراحی قلب مادرزادی، ایمن و موثر است.

  کلیدواژگان: کاتتریزاسیون ورید مرکزی، ورید ژوگولار داخلی، کودکان
|
 • Behzad Nemati Honar, Saeideh Asadi, Sohrab Salimi, Hamid Reza Khayat Kashani* Pages 3-13
  Background

  Fear of labor pain causes to lower rate of NVD and increased c/s. Entonox inhalation is an effective method for pain relief of NVD. Our goal is to investigate side effects of N2O on mother & fetus.

  Materials and Methods

  This Randomized clinical study has been done on 178 primiparous full term pregnant women, candidate for NVD. Entonox and oxygen were administrated for case and control group, respectively. Maternal age, gestational age, evidences of placental abruption before and after delivery, type of delivery, meconium passage, APGAR Score, symptoms such as nausea, vomiting, vertigo, dryness of mouth, drop in Hb level are investigated.

  Findings

  The mean pain score at the 1st to 5th hours in the Entonox group was significantly lower than the oxygen group (Pvalue <0.001). But at six hours after the intervention, the pain score in the Entonox group with a mean of 8.8± 0.9 was not significantly different from the oxygen group with a mean of 9.0 ± 0.9 (P value> 0.05). The incidence of hemoglobin loss in the oxygen group was significantly higher than the Entonox group (P value <0.001); but the two groups did not differ significantly in terms of decolonization during delivery, accelerated delivery, fetal meconium, Apgar scores of 1 and 5 minutes and type of delivery (P value> 0.05).

  Conclusion

  Use of Entonox for labor pain relief has small and not significant side effects on mother & fetus. Entonox caused lower levels of blood loss probably because of its useful effects on course of labor.

  Keywords: Entonox Complications, Pain relief, Vaginal delivery, Apgar, Satisfaction
 • Vahid Pakdaman, Hamideh Baha-al-Dini, Seyyede Maryam Pourmoosavi, Sahar Tavakkoli* Pages 14-23
  Introduction

  Postpartum depression is a mood disorder that depends on several factors and weakens the mother-child relationship, has a negative impact on mental health, quality of married life and family members. The aim of this study was to achieve postpartum depression and neonatal Apgar score in normal delivery with and without pain.

  Materials and Methods

  The method of the present study is quantitative and applied, using the method of correlation and structural equations. In terms of time, this study was conducted in the spring of 1400, and during this study, 120 women who referred to health centers in Qom who had passed one month to forty days after delivery were examined. The research instruments were Edinburgh Depression Inventory and Demographic Information. Spss-25 software was used for analysis and Smart Pls was used for path analysis.

  Results

  The mean and standard deviation of depression in this sample was 12.7. 7.05. Moderate to moderate postpartum depression was reported. Neonatal Apgar score, neonatal sex, normal delivery with and without analgesia do not play a significant role in depression.

  Conclusion

  In order to prevent this disorder, it is recommended to implement educational and support programs for mothers and wives during pregnancy and after delivery, and to prevent the complications of this disorder by timely referral of mothers.

  Keywords: Postpartum depression, Apgar score, Normal delivery with analgesia, Normal deliverywithout analgesia
 • Seyed Yaser Foroghi Ghomi*, Shima Sadat Hashemi Madani, Ehsan Sharifipour, Mosafata Vahedian, Mohamad Mehdi Zaheri Pages 24-32
  Background and aim

  Acute stroke, just like heart attacks or trauma, is an emergency and should be treated urgently. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of attendance of special stroke team on time interval between admission of patients with acute stroke to the emergency department and the start of thrombolytic treatment (Door to Needle) in patients with acute stroke.

  Materials and Methods

  This cross-sectional analytical study was performed on 250 patients with acute stroke, in two groups of 125 cases. Demographic information (age, sex, comorbidity, history of previous stroke) and related information including way of transferring to the hospital, time to visit the emergency medicine specialist, performing brain CT scan, neurologist visit, transfer to the stroke ward, obtaining consent, and time of initiation of thrombolytic therapy were collected, using a self- made questionnaire. Data collection in the intervention group was performed by a special stroke team, and in the control group by emergency department personnel. Results were compared and analyzed with statistical software.

  Results

  No statistically significant difference was found between demographics of patients in two groups. However, time to visit the emergency medicine specialist, performing brain CT scan, neurologist visit, transferring to the stroke ward, obtaining consent, and time interval of admission and initiation of thrombolytic therapy (door to needle) were statistically different (P = 0.000).

  Conclusion

  Findings indicate that attendance of Stroke special team in the emergency department, reduces the time interval between admission and initiation of thrombolytic treatment in patinets with acute stroke which reduce further complications and decrease the burden of disease.

  Keywords: Door to Needle, stroke, special care unit
 • Seyyed Yaser Fourooghi Ghomi*, Yasaman Salman Yazdi, Mohammd-Reza Zareie, Azam Bidarafsh Pages 33-44

  Background and Aim: The goal of triage is to classify and treat patients according to the severity of the injury based on five levels of priority. However, triage error may occur by allocating patients to lower (under-triage) or higher (over-triage) classes, leading to deterioration in patients' status or restricting access to patients in need for immediate care. The aim of this study was to evaluate the accuracy and outcomes of triage performed for patients in the ER of Shahid Beheshti Hospital (Qom, Iran). Materials and methods: In this retrospective cross-sectional study, 456 samples were randomly selected from medical records of patients admitted to the ER and triage form data and patient outcome were collected. The accuracy of triage was assessed by comparing the triages performed by the nurse with the standard triage of ESI. Data were analyzed using SPSS with a significance level of 0.05 Results: Out of 456 patients, 92.8% of patients were discharged, 5.7% were hospitalized and 1.5% of patients died. 76.1% of performed triages were correct, 5.7% were under-triage and 18.2% were over- triage. There was no significant correlation between patients' final outcome and triage accuracy. The most common reason for patients’ referral to ER was trauma (48%), in which the highest triage error had occurred. Reason for referral and the accuracy of triage were significantly correlated (p = 0.002) Conclusion: The most triage error was noted in the most common cause of patient referral (trauma). The rate of emergency triage error was 23.9% in the form of over-triage (18.2%). Although this triage error did not have dangerous outcomes for patients, it is recommended to improve the knowledge and skills of triage nurses in order to reduce errors.

  Keywords: triage accuracy, triage ESI, under triage, over triage
 • Seyyed Yaser Fourooghi Ghomi*, Seyyed Yaser Fourooghi Ghomi, Moustafa Vahedian Pages 45-53
  Background and Aim

  Tramadol is a hydrochloride-structured synthetic narcotic drug with central effects and its intoxication severely involves the nervous system. Since it has recently reported to be one of the most common causes of drug intoxication in Iran, the present study aimed to investigate the frequency of its adverse effects and outcome in patients referred to the emergency department of Shahid Beheshti Hospital in Qom during 2018-2019.

  Materials and Methods

  Medical profiles of 180 eligible patients with acute tramadol intoxication were assessed. Demographics data, clinical findings (loss of consciousness; seizures; gastrointestinal, cardiac and respiratory symptoms) and patients’ outcomes (duration of hospitalization, ICU admission and death) were collected. Data analysis was performed by SPSS.22 and significance level were considered to be <0.05.

  Results

  The most common adverse effect was gastrointestinal complications (37%), followed by seizures (34%), loss of consciousness (33%), cardiac complications (13%) and respiratory depression (7%). Consumption amount was also significantly correlated with gastrointestinal complications, loss of consciousness, duration of hospitalization and ICU admission. P<0.05

   

  Keywords: Tramadol, adverse effects, outcome
 • Ali Sadeghi, Evaz Heydarpour, Nader Givtaj, Fatemehshima Hadipourzadeh, Roxana Rastravan* Pages 54-60
  Background and purpose

  Central venous catheterization is an important procedure for children undergoing heart surgery. The aim of this study was to evaluate the effect of anatomical landmark technique by the Cardiac Anesthesia Fellowship after six months of training on internal jugular vein access in children under 6 years of age undergoing congenital heart surgery

  Materials and Methods

  A total of 70 children under 6 years of age who underwent heart surgery were prospectively analyzed with internal jugular vein catheterization. All catheterizations were performed by cardiac anesthesia fellowship assistants (who were trained for 6 months). Information including demographic characteristics, success rate, and catheter-related adverse events was recorded

  Results

  The success rate of catheter placement in the right internal jugular vein in the first attempt was 68.5% (48 cases). The success rate in the second and more attempts was 21.5% (15 cases) and the failure rate (catheter insertion from another central femoral vein or subclavian vein) was 10% (7 cases). In the first successful attempt, the most uncomplicated cases were 48.5% (34 cases) and in the second and subsequent successful cases (maximum 4 times), arrhythmic complication was predominant and arterial puncture was observed in a total of 51.5% (36 cases) .

  Keywords: Central venous catheterization, internal jugular vein, children