فهرست مطالب

اصول بهداشت روانی - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 107، فروردین و اردیبهشت 1401)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 107، فروردین و اردیبهشت 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مینا ریاسی*، رضا نیلی پور، پیمان حسنی ابهریان، سعید محمودیان، مریم مقدسین صفحات 67-73
  مقدمه

   ادراک زمان از عناصر اساسی زندگی انسان است. زمان می تواند امکانی را برای درک جهان اطراف ما ارایه دهد، و حس خود بر اساس این ادراک شکل می گیرد. متاسفانه، شواهد فعلی نشان می دهد که کودکان کم شنوا پس از جراحی کاشت حلزون، به دلیل محرومیت زودهنگام شنوایی، مشکلات عمده ای را در درک زمان تجربه کرده اند.

  روش کار

  این پژوهش به روش مروری روایتی انجام شد. برای دستیابی به هدف اصلی، ابتدا برخی از علمی ترین پایگاه های اطلاعاتی و مجلات ناشران از جمله Elsevier، PubMed، Google Scholar و Science direct را جستجو کردیم. سپس از بین 215 مقاله مرتبط، 52 مقاله انتخاب شد و نقش استعاره های شناختی و ادراک زمان در مداخله زبانی کودکان کاشت حلزون را با استفاده از کلیدواژه های اصلی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بررسی ساختار استعاره های مفهومی و اهمیت زمان در درک زبان در کودکان کاشت حلزون حاکی از آن است که استفاده از پروتکل های مداخله ای مبتنی بر یادگیری استعاره های مفهومی و ارتقای درک زمان در این استعاره ها، یکی از موضوعات مهمی است که باید انجام شود و در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به رویکردهای نوین آموزشی و درمانی در مداخلات زبانی برای کودکان کاشت حلزون، لازم است در تدوین برنامه های توانبخشی، برخی از موضوعات اساسی از جمله ارتباط استعاره های مفهومی و درک زمان مورد توجه قرار گیرد و مهارت های زبانی با بهبود درک زمان تقویت شود.

  کلیدواژگان: استعاره شناختی، درک زمان، زبان، کاشت حلزون
 • فرناز ابهرزنجانی، حسن توزنده جانی*، پریسا امانی صفحات 75-82
  مقدمه

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اسناد خصمانه و تحمل آشفتگی انجام شد.

  روش کار

  جامعه آماری این تحقیق که در اردیبهشت 1399 انجام شد شامل کلیه دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواس بود که به مراکز و کلینیکهای تخصصی خدمات روانشناسی آموزش و پرورش شهر مشهد ارجاع داده شدند. نمونه آماری 24 نفر از این دانش آموزان بودند که به روش در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اسناد خصمانه آرنتز و همکاران (2003)، تحمل آشفتگی سیمونز و گاهر (2005) و وسواس مادسلی (1977) استفاده شد. ابتدا همه آزمودنیها مورد پیش آزمون قرار گرفتند. پس از آن، آموزش مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی برای گروه آزمایشی 8 جلسه یک ونیم ساعته اجرا شد، اما گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. پس از پایان دوره آموزش، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس یک متغیره و چند متغیره و بر اساس نرم افزار SPSS (نسخه 22) مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  مداخله توانست تحمل پریشانی را در گروه آزمون نسبت به شاهد افزایش و اسنادهای خصمانه را کاهش دهد. ضریب اتا به ترتیب برای متغیرهای اسناد خصمانه و تحمل آشفتگی، 480/0 و 463/0 میباشد، بنابراین اثربخشی درمان فوق در دو متغیر زیاد بوده و در شاخص اسناد خصمانه کمی بیشتر از متغیر تحمل آشفتگی بوده است.

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اسناد خصمانه و تحمل آشفتگی در دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواس اثربخش است.

  کلیدواژگان: اختلال وسواسی-اجباری، اسناد خصمانه، تحمل آشفتگی، کیفیت زندگی
 • آویتا رز جانسن، ایشانی هانسپال*، آندریا دانیلا جانسن، فرح ناز فاطیما صفحات 83-91
  مقدمه

  نیمی از موارد افسردگی در سنین نوجوانی شروع شده و تا اوایل بزرگسالی تشخیص داده نمی شود. هدف این مطالعه تخمین شیوع افسردگی در میان بزرگسالان جوان دانشگاهی و تعیین عوامل مرتبط بود.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی از اکتبر تا دسامبر 2018 در بین 806 دانش آموز بالای 18 سال در کالجی در حومه شهر بنگلور، غربالگری افسردگی با پرسشنامه های سلامت بیمار-9، و ارزیابی عوامل خطر افسردگی در شش حیطه: الف) عوامل اجتماعی-جمعیت شناختی، 2) عوامل خانوادگی، 3) عوامل تحصیلی، iv) عوامل ارتباطی، v) تصویر خود، و vi) سوء مصرف مواد، انجام شد. داده ها با آزمون مجذور خی و نسبت شانس تعدیل شده با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. 

  یافته ها

  افسردگی در بین جوانان 31.1% بود (18.9% افسردگی متوسط، 9.2% متوسط ​​شدید و 3.1% افسردگی شدید). تنها 10 درصد از مبتلایان به دنبال کمک بوده و هیچ یک به روانپزشک مراجعه نکرده بودند. افسردگی با جنسیت زن [(7/2-3/1)9/1OR=،001/0P=]، زندگی در خانواده های مشترک [(2/3-1/1)9/1 OR=،023/0P=]، ساکن شهر [(3/2-2/1)6/1OR=،006/0P=] ارتباط معنی داری داشت. احساس سخت گیر بودن والدین [(2/3-3/1)1/2 OR=،001/0P=]،  درگیری با خانواده [(2/2-1/1)5/1 OR=،039/0P=] یا دوستان/همکلاسی ها [(2/2-1/1)1/2 OR=،043/0P=]، سابقه خانوادگی بیماری روانی [(5/11-7/1)1/2 OR=،002/0P=]، آزار توسط شریک [(1/3-2/1)0/2 OR=،005/0P=] و احساس کمبود دارایی مادی  [(3/2-1/1)6/1 OR=،018/0P=] ارتباط داشت.

  نتیجه گیری

   نزدیک به یک سوم از بزرگسالان جوان کالج در مطالعه ما افسردگی داشتند و عوامل استرس زای خانوادگی و رابطه ای با افسردگی مرتبط بودند. یافته های ما نیاز به ایجاد آگاهی با تمرکز بر جستجوی مراقبت برای علایم افسردگی، انگ زدایی و تقویت خدمات سلامت روان را در میان بزرگسالان جوان کالج نشان می دهد.

  کلیدواژگان: افسردگی، بزرگسالان جوان، پرسشنامه سلامت بیمار، شیوع
 • فیروزه درخشان پور، نیما فرجی، آرش عسکری* صفحات 93-100
  مقدمه

   آسم یک بیماری التهابی مزمن است و می تواند کودکان را در معرض خطر اختلالات روانپزشکی مانند اضطراب و افسردگی قرار دهد. علاوه بر این، افسردگی مادر تاثیر بسزایی بر سلامت و بهزیستی کودکان دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سلامت روان مادر بر میزان اختلالات اضطرابی کودکان مبتلا به آسم انجام شد.

  روش کار

  در یک مطالعه مقطعی، 163 زوج از کودکان مبتلا به آسم و مادرانشان که در سال 1399 به کلینیک آسم و آلرژی بیمارستان طالقانی گرگان مراجعه کردند، وارد مطالعه شدند. برای سنجش میزان اختلالات اضطرابی کودکان از پرسشنامه اسپنس استفاده شد. مادران پرسشنامه سلامت عمومی-28 را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی و اختلال عملکرد اجتماعی به ترتیب در 86 نفر (8/52%)، 79 (5/48%) و 90 (2/55%) مادر مشاهد شد. 90 مادر (73%) علایم افسردگی نداشتند. اختلالات اضطرابی و وسواس به ترتیب در 95 کودک (3/58%) و 70 کودک (9/42%) مشاهده شد. با این حال، 135 کودک (82.8٪) علایمی از ترس و اضراب اجتماعی نشان ندادند. توزیع فراوانی شدت آسم، تفاوت معنی داری در علایم اضطراب، سلامت روان و افسردگی مادران داشت. اما از نظر جنس و گروه سنی کودکان، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0 >p). توزیع فراوانی سلامت روان مادر با میزان اختلال اضطراب دوران کودکی تفاوت معناداری داشت (001/0 <p).

  نتیجه گیری

  میزان اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم و اختلالات روانی در مادرانشان بالا بود. یافته ها نشان داد که سلامت روان مادر می تواند بر میزان اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: آسم، اختلالات اضطرابی، سلامت روان
 • الهه وحیدی*، سعید قنبری، زهرا گودرزی، فاطمه قابضی صفحات 101-107
  مقدمه

  چک لیست تنظیم هیجان (ERC) به طور گسترده ای برای ارزیابی رشد هیجانی کودکان از نظر تنظیم هیجان (ER) و منفی/ناتوانی (LN) استفاده می شود. از والدین و/یا معلمان به عنوان مطلع استفاده می کند. هدف از این مطالعه اعتبار سنجی نسخه ایرانی ERC در میان کودکان پیش دبستانی و دبستانی گزارش شده توسط والدین و معلمان بود.

  روش کار

  ERC با روش ترجمه و ترجمه معکوس، ترجمه شد. سپس توسط 549 مادر کودک 4 تا 12 ساله (289 کودک مدرسه ای و 260 کودک پیش دبستانی) و 119 معلم از 295 دانش آموز پیش دبستانی 4 تا 6 ساله تکمیل شد. این شرکت کنندگان به روش نمونه گیری در دسترس از پیش دبستانی ها و دبستانهای مناطق مختلف تهران و کرج در سال 1398 انتخاب شدند. تحلیل داده ها با آمار توصیفی، ضرایب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم افزارهای SPSS-25 و Amos-24 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی، مدل دو عاملی هر دو نسخه والدین و معلم چک لیست را با مقیاس های نشان دهنده همسانی درونی رضایت بخش تایید کرد. همچنین، دو خرده مقیاس ERC در جهت مورد انتظار با شاخص های عملکرد رفتاری، عاطفی و اجتماعی کودکان مرتبط بودند. این یافته شواهد بیشتری برای اعتبار ERC ارایه کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه شواهدی مبنی بر اعتبار نسخه های والدین و معلم ERC در محیط ایرانی ارایه کرد.

  کلیدواژگان: چک لیست تنظیم هیجان، معلم، والدین
 • شهین طاقی، مریم نخعی*، سید ابوالفضل وقار سیدین صفحات 109-117
  مقدمه

  وقوع تعارض در زندگی مشترک امری اجتناب ناپذیر است. تجارب ذهنی زوجین، به ویژه زنان در ارتباط با تعارض ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب ذهنی زنان ایرانی در آستانه طلاق از تعارض های زندگی مشترک طراحی گردید.

  روش کار

  یک مطالعه کیفی تحلیل محتوی قراردادی بر اساس رویکرد پنج مرحله ای Granheim و Landman در دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399- 1400 انجام شد. برای جمع آوری و تحلیل تجارب زنان در آستانه طلاق استفاده شد. هفده زن در آستانه طلاق به طور هدفمند برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. داده هااز طریق مصاحبه های بدون ساختار و نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها به صورت همزمان و مستمر با جمع آوری داده ها و با توجه به مراحل پیشنهادی گرانهایم و لاندمن انجام گردید.

  یافته ها

  از تحلیل داده ها دو تم اصلی، آشکار گردید: اولین تم، واضح سازی تعارض با دو طبقه اصلی مرور نقش ها شده و تلاش برای تبیین دلایل رفتارها بود. تم دوم، تعامل چند وجهی فرایندهای ذهنی بود که سه طبقه اصلی سنجیدن همه جوانب ، رفتار هیجان محور و خودکارآمدی درک شده را در بر می گرفت.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه، نشان دهنده تلاش ذهنی زنان در آستانه طلاق در راستای درک و حل تعارض بود. این یافته ها اهمیت آموزش تفکر منطقی ، مهارت های هوش هیجانی و خودکارآمدی به زنان را مورد تاکید قرار داد.

  کلیدواژگان: تعارض های زناشویی، زنان، طلاق
 • سمانه مختاری*، مینا سلطانی، زهرا یوسفی صفحات 119-127
  مقدمه

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش  پیش از ازدواج مبتنی بر طرحواره بر تمایل به ازدواج و طرحواره های ناسازگار در دختران مجرد انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه 30 دانش آموز دختر مجرد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش طرحواره محور پیش از ازدواج به مدت 15 جلسه نود دقیقه ای دو بار در هفته در مرکز مشاوره سلام اصفهان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. هر دو گروه پرسشنامه تمایل ازدواج (MIDQ) و پرسشنامه طرحواره یانگ را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که آموزش قبل از ازدواج بر میل به ازدواج (000/0=P) و طرح واره های ناسازگار (000/0=P) تاثیر معنی داری داشت. بین گروه کنترل و آزمایش در طرحواره های ناسازگار و تمایل به ازدواج پس از آموزش مبتنی بر طرحواره تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0<p).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر طرحواره می تواند به عنوان یک مداخله مهم پیش از ازدواج در نظر گرفته شود. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مشاوران خانواده و ازدواج باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، طرحواره، میل به ازدواج
 • موسی الرضا آدینه پور سراب* صفحات 129-135
  مقدمه

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازی درمانی با رویکرد مهارت های زندگی بر کاهش نشانگان اضطراب جدایی در کودکان پیش دبستانی انجام شد.

  روش کار

  در این پژوهش در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از دانش آموزان پیش دبستانی شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهش اضطراب جدایی هان و همکاران (2003) نسخه والدین استفاده شده است. گروه آزمایش تحت آموزش بازی درمانی با رویکرد مهارت های زندگی بر مبنای مدل ورنون (2006) در ده جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داده است که نشانگان اضطراب جدایی و مولفه های آن بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/05).

  نتیجه گیری

  می توان از بازی درمانی با رویکرد مهارت های زندگی در جهت کاهش نشانگان اضطراب جدایی  در کودکان پیش دبستانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اضطراب جدایی، بازی درمانی، کودکان پیش دبستانی، مهارت های زندگی
|
 • Mina Riyassi *, Reza Nilipour, Peyman Hassani-Abharian, Saeid Mahmoudian, Maryam Moghadasin Pages 67-73
  Introduction

  Time perception is a fundamental element of human life. Time can offer a possibility to perceive the world around us, and a sense of self is shaped upon this perception. Unfortunately, current evidence indicates that hearing-impaired children have experienced major difficulties in time perception after cochlear implant surgery because of their early auditory deprivation.

  Materials and Methods

  This research was conducted through a narrative review method. To achieve the principal goal, we first searched some of the most scientific databases and publishers including Elsevier, PubMed, Google Scholar, and Science direct. Then, out of 215 most relative articles, 52 articles were selected and examined the role of cognitive metaphors and time perception in language intervention of cochlear implanted children using some main keywords in this field. 

  Results

  Examining the structure of conceptual metaphors and the importance of time in language perception among children with cochlear implants indicated that applying intervention protocols based on learning conceptual metaphors and advancing the perception of time in terms of these metaphors is one of the important issues that should be considered in future research. 

  Conclusion

  Concerning new educational and therapeutic approaches in language interventions for cochlear implanted children, it is necessary to consider some major issues such as the relationship between conceptual metaphors and understanding of time and strengthen language skills by improving time perception when developing rehabilitative programs.

  Keywords: Cochlear Implants, Cognitive metaphor, Language, Time perception
 • Farnaz Abhar Zanjani, Hassan Toozadehjani *, Parisa Amani Pages 75-82
  Introduction

  This study aimed to investigate the effectiveness of skills training based on improving quality of life on hostile documents and distress tolerance in obsessive-compulsive students.

  Materials and Methods

  The statistical population of this study included all students with obsessive-compulsive disorder who referred to the centers and specialized clinics of educational psychology services in March-April 2020 in Mashhad city, Iran. The statistical sample included 24 students selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (12 students). All students fulfilled Arendz et al. (2003) Hostile Document Questionnaire and the Simmons and Gahr (2005) Distress Tolerance Questionnaire, and Madsley obsessive-compulsive questuionnaire (1977). The quality-of-life skills-based skills training was conducted for the experimental group in 8 ninety-minute sessions. At the end, both groups fulfilled the questionnaires. The data were analyzed using univariate and multivariate analysis of covariance and SPSS software (version 22).

  Results

  The skills training based on improving quality of life can improve distress tolerance and decrease hostile documents in the experimental group significantly compared to the control group. The ETA coefficient for the variables of hostile documents and disturbance tolerance is 0.480 and 0.463, respectively, so the effectiveness of the treatment was high in both variables and was slightly higher in the index of hostile documents than the disturbance tolerance variable.

  Conclusion

  Based on the findings, treatment based on improving the quality of life is effective on hostile documents and distress tolerance in students with obsessive-compulsive disorder.

  Keywords: Distress tolerance, Hostile documents, Obsessive-compulsive disorder, Quality of life
 • Avita Rose Johnson, Ishani Hanspal *, Andrea Daniella Johnson, Farah Naaz Fathima Pages 83-91
  Introduction

  Half of all depression begins in the teenage years and goes undetected in early adulthood. This study aimed to estimate the prevalence of depression among college-going young adults in a peri-urban area near Bangalore city and determine the associated factors.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted from October to December 2018, among 806 students aged ≥18 years in a college in peri-urban Bangalore. Screening for depression conducted using Patient Health Questionnaire-9, with a questionnaire to assess risk factors for depression under six domains: i) socio-demographic factors, ii) family factors, iii) academic factors, iv) relationship factors, v) self-image, and vi) substance abuse. The data analyzed through Chi-square test, and Adjusted Odds Ratios generated by logistic regression analysis. 

  Results

  Depression among young adults was 31.1% (18.9% moderate depression, 9.2% moderately severe, and 3.1% severe depression). Only 10% of those with depression sought help, none consulted a psychiatrist. Depression was significantly associated with female gender [OR=1.9(1.3-2.7), P=0.001], living in joint families [OR=1.9(1.1-3.2), P=0.023], residing in city [OR=1.6(1.2-2.3), P=0.006], feeling parents were too strict [OR=2.1(1.3-3.2), P=0.001], conflicts with family [OR=1.5(1.1-2.2), P=0.039] or friends/classmates [OR=1.5(1.1-2.2), P=0.043], family history of mental illness [OR=4.5(1.7-11.5), P=0.002], partner abuse [OR=2.0(1.2-3.1), P=0.005], and feeling lack of material possessions [OR=1.6(1.1-2.3), P=0.018].

  Conclusion

  Nearly one-third of college-going young adults in our study had depression, with family and relationship stressors linked to depression. Our findings reveal a need for awareness generation among college-going young adults, focusing on seeking care for depressive symptoms, de-stigmatization, and strengthening mental health services.

  Keywords: Depression, Prevalence, Patient Health Questionnaire, Young Adults
 • Firouzeh Derakhshanpoor, Nima Faraji, Arash Askari * Pages 93-100
  Introduction

  Asthma is a chronic inflammatory disease and can put children at risk of psychiatric disorders such as anxiety and depression. Moreover, maternal depression has a significant influence on children's health and well-being. This study aimed to investigate the effect of maternal mental health on the rate of anxiety disorders in children with asthma.

  Materials and Methods

  In a cross-sectional study, 163 dyads of asthmatic children, and their mothers referred to the Asthma and Allergy Clinic of the Taleghani Hospital in Gorgan in 2021, were enrolled. The Spence questionnaire was used to assess the degree of anxiety disorders in children. The mothers completed General Health Questinnaire-28. Data were analyzed using SPSS software version 26.

  Results

  Physical symptoms, anxiety and insomnia, and social dysfunction were diagnosed in 86 (52.8%), 79 (48.5%), and 90 (55.2%) mothers, respectively. In term of depression, 90 mothers (73%) had no depression. Anxiety disorders and obsession were observed in 95 (58.3%) and 70 (42.9%) children, respectively. However, 135 children (82.8%) indicated no social phobia. The frequency distribution of asthma severity was significantly different in anxiety symptoms, mental health, and maternal depression. However, there was no significant difference in gender and age group in children (P> 0.05). The frequency distribution of maternal mental health was significantly different from the rate of a childhood anxiety disorder (P< 0.001).

  Conclusion

  The rate of anxiety disorders in children with asthma and mental disorders in their mothers was high. Findings indicated that maternal mental health could affect the rate of anxiety disorders in children with asthma.

  Keywords: Anxiety disorders, Asthma, Mental health
 • Elahe Vahidi *, Saeed Ghanbari, Zahra Goudarzi, Fateme Ghabezi Pages 101-107
  Introduction

  The Emotion Regulation Checklist (ERC) is widely used to evaluate children’s emotional development in terms of Emotion Regulation (ER) and Negativity/Lability (LN). It uses parents and/or teachers as informants. The purpose of this study was to validate the Iranian version of ERC among preschool and primary school-aged children, reported by parents and teachers.

  Materials and Methods

  The ERC was translated to Persian through a translation and back-translation procedure. Then, it was filled out by 549 mothers of children, aged 4 to 12 years (289 school-aged children and 260 preschool children), and 119 teachers of 295 preschool students aged 4 to 6 years. These participants were selected through convenience sampling from preschools and primary schools in different regions of Tehran and Karaj in 2019. To data analysis, descriptive statistics, correlation coefficients, exploratory and confirmatory factor analysis were used in SPSS-25 and AMOS-24.

  Results

  The results of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis confirmed the two-factor model of both parent and teacher versions of the Persian checklist with scales indicating satisfactory internal consistency. Also, the two subscales of ERC were associated, in the expected direction, with indices of behavioral, emotional, and social functioning of children. This finding provided further evidence for the validity of the ERC.

  Conclusion

  Results of this study provided evidence for the validity of both parent and teacher versions of ERC in the Iranian setting.

  Keywords: Emotion Regulation Checklist, parents, Teacher
 • Shahin Taghi, Maryam Nakhaei *, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin Pages 109-117
  Introduction

  Conflict is an inevitable matter in marital life. Understanding the mental experiences of couples, especially women, of marital conflicts is very important. Therefore, the present study was designed to explain the mental experiences of Iranian women on the verge of divorce from marital conflicts.

  Materials and Methods

  According to the five-stage Granheim and Landman's approach, a conventional qualitative content analysis was conducted at the Nursing and Midwifery College of Birjand University of Medical Sciences, Iran, 2020-2021. Seventeen women who were selected through purposive sampling entered the study. Data were collected using unstructured and semi-structured interviews. The data analysis process was performed simultaneously and continuously with data collection according to the steps proposed by Granheim and Landman.

  Results

  Following the data analysis, two main themes emerged. The first theme was conflict clarification, with two main categories reviewing the roles and exploring behaviors' reasons. The second theme was the multifaceted interaction of mental processes, which included three main categories: emotion-based behavior and perceived self-efficacy.

  Conclusion

  The findings of this study demonstrated the mental effort of women on the verge of divorce to understand and resolve conflicts. These findings emphasized the importance of teaching logical thinking, emotional intelligence skills, and self-efficacy for women.

  Keywords: Divorce, Marital conflict, Women
 • Samaneh Mokhtari *, Mina Soltani, Zahra Yousefi Pages 119-127
  Introduction

  This study aimed to evaluate the effectiveness of premarital schema-based education on marriage desire and maladaptive schemas in single girls. 

  Materials and Methods

  In this study 30 single female students were selected by the convenient sampling method and divided into two control and experimental groups. The experimental group recieved premarital schema-based education for 15 ninty minute-sessions twice a week in Salam Counseling Center in Isfahan and control group did not receive any intervention. Both groups fulfilled Marriage Desire Questionnaire (MIDQ) and Young Schema Questionnaire. Data analyzed through descriptive statistics, multivariate analysis of covariance, and SPSS-23 software.

  Results

  Findings showed that premarital education had a significant effect on marriage desire (P= 0.000) and maladaptive schemas (P= 0.000). There were significant differences between control and experimental group in maladaptive schemas and the desire to marry after schema-based premarital education (P< 0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that schema-based premarital education can be considered as an important premarital intervention. The results of this study can be used by family and marriage counselors.

  Keywords: Education, Marriage desire, Schema
 • Amir Mohammad Mostafazadeh, Hoda Refougaran, Marjan Moradi, Mousalreza Adinepour Sarab *, Kimia Sabbagh Pages 129-135
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effect of play therapy with life skills approach on reducing separation anxiety syndrome in preschool children.

  Materials and Methods

  This research was conducted by quasi-experimental method with pre-test design, post-test with control group. The statistical population of this study was all children in the leading preschool center of Mashhad in the second semester of the 2018-2019 academic year. In this study, using available sampling method, 30 students were selected and randomly assigned to experimental (n= 15) and control (n= 15) groups. The Separation Anxiety Research Questionnaire (Han et al. 2003) was used to collect information. The experimental group was also trained in play therapy with a life skills approach based on Vernon model (2006) in ten 90-minute sessions. Data analyzed through Multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between separation anxiety syndrome and its components between the experimental and control groups in the post-test stage (P< 0.05).

  Conclusion

  The findings of the present study showed that play therapy with a life skills approach can be used to reduce separation anxiety syndrome in preschool children.

  Keywords: Life Skills, Play therapy, preschool children, Separation anxiety