فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، زمستان 1400)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید دشتی زاد، مهناز فرهمند*، حسین افراسیابی، سید علیرضا افشانی صفحات 11-28
  انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان های دولتی توام با مواظبت دایم و رفع موانع از مسیر آن ها، ضامن سلامت جامعه و سازمان است. ازاین رو، پدیده خودسانسوری در روابط عمومی های سازمان های دولتی را باید یکی از موانع عمده در این مسیر قلمداد کرد که شناخت و واکاوی عوامل و زمینه های بروز این پدیده می تواند گامی ضروری و مهم در رفع این موانع محسوب شود. این پژوهش با هدف مطالعه عمیق تجارب مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی شهر یزد، به دنبال کشف و شناسایی عوامل و انگیزه های آنان در مبادرت به خودسانسوری است. این پژوهش در چارچوب مطالعات کیفی به روش پدیدارشناختی انجام گرفته و اعتمادپذیری داده های پژوهش نیز با استفاده از معیارهای چهارگانه اعتبارپذیری؛ انتقال پذیری؛ تاییدپذیری؛ و اطمینان پذیری تایید شده است. یافته های پژوهش در 15 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی نمایانگر تاثیر عوامل چهارگانه ناامنی و نیازمندی،  دستورمحوری، تبعیت از گفتمان حاکم و مصلحت اندیشی در سطوح فردی، سازمانی، فراسازمانی است. با توجه به سایه سنگین عوامل یاد شده بر دیدگاه های مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی در مبادرت به خودسانسوری، می توان نتیجه گرفت که تسهیل جریان اطلاعات به عنوان یکی از ضرورت های توسعه جوامع، نیازمند توجه جدی مسیولان و سیاست گذاران کشور به جایگاه و نقش روابط عمومی ها در این زمینه است.
  کلیدواژگان: خودسانسوری، روابط عمومی، سازمان های دولتی، جریان آزاد اطلاعات
 • حسین منصوری*، محمد غفورنیا صفحات 29-46
  هدف پژوهش ارایه الگوی راهبردهای مدیریت بحران کووید-19 مبتنی بر سیاست های مدیریت منابع انسانی است. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای از نوع اکتشافی و از بعد روش گردآوری داده ها، پیمایشی بوده و روش پژوهش، کیفی مبتنی بر راهبرد نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان خبره منابع انسانی در سازمان های دولتی شهر بندرعباس بوده  است؛ در این مرحله با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، 20 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در مطالعه شرکت کرده‎اند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفته است و جهت تحلیل داده ها از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارایه شده در 6 بعد اصلی: 1- عوامل نهادگرایی به منابع انسانی  2- سیاست های مدیریت منابع انسانی 3- عوامل زمینه ای (ویژگی های سازمان، فرهنگ سازمانی و زیرساخت ها) 4- عوامل مداخله گر (عوامل مدیریتی و سازمانی، عوامل مرتبط با کنشگران انسانی و متغیرهای کلان محیطی) 5- راهبردهای مدیریت بحران (همکاری، تاب آوری، شبکه سازی، ظرفیت سازی، مدیریت دانش و مدیریت استرس) و 6- پیامدها (در سطوح کارکنان، سازمان، و جامعه) تبیین شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، سیاست های مدیریت منابع انسانی، کووید - 19
 • عبدالرضا غنی زاده، روح الله نوری*، اکبر حسن پور، یوسف وکیلی صفحات 47-66

  یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می شود؛ اما آسیب شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه ها و نارسایی های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای گیرند و استمرار یابند موجب شکاف های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین رو، هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام مذکور است. در اجرای پژوهش، نخست مبانی نظری مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه بندی و تحلیل مضمون شدند. پس از آن براساس مضامین استخراج شده، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان های بخش دولتی کشور انجام پذیرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرایط علمی، تجربی و ادراکی به شیوه گلوله برفی شناسایی شدند. سپس تحلیل مضمون داده های مصاحبه ها به روش استقرایی انجام پذیرفت و آسیب شناسی محقق شد. در این مرحله 500 کد به داده ها اختصاص پیدا کرد. یافته های پژوهش مشتمل بر یک مضمون فراگیر (آسیب های نظام مدیریت عملکرد سازمان های بخش دولتی کشور)، 6 مضمون سازمان دهنده (آسیب های عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه ریزی، نارسایی های قانونی و زمینه ای، مشکلات تخصصی و ضعف بینش، مشکلات مربوط به تعارض منافع، نارسایی های اجرایی و لجستیکی، مشکلات نظری در مدل کنونی) و 55 مضمون پایه (عارضه های فرعی) است با لحاظ تنوع، تعدد و گستره آسیب های مذکور بجاست که اقدامات اصلاحی، با مشارکت تخصص های متنوع در حوزه دانش مدیریت انجام پذیرد. برخی اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان پذیر می باشند ولی بعضی دیگر نیازمند بهبود در دیگر زیرسیستم های نظام اداری هستند.

  کلیدواژگان: عملکرد، مدیریت عملکرد، سازمان بخش دولتی، آسیب شناسی سازمانی
 • غلامرضا توکلی، علیرضا سعادتمندی، حسن دانایی فرد، محمد محمدظاهری* صفحات 67-80
  نمدیریت دولتی به عنوان نحله ای که به دنبال تحقق حداکثر منفعت عمومی برای حداکثر افراد جامعه است. در سیر تکوینی خود با نظریه های متعددی تبیین شده است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی، هدف اکتشافی و به لحاظ نتیجه بنیادی در دوبخش انجام شده است. در بخش نخست که نقد نظریه های غالب در فضای دانشی مدیریت دولتی و جابه جایی مدیران آن است. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای دانش موجود و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره دانش مدیریت دولتی گردآوری شدند و سپس خروجی تحلیل محتوای کیفی داده ها و نقد های احصا شده در اختیار خبرگان قرار گرفت و در سه مرحله جرح و تعدیل نظرات خبرگان انجام و مورد تایید نهایی تمامی خبرگان مشارکت داده شده در پژوهش قرار گرفت. در بخش دوم با استفاده از روش استراتژی استدلال استعاره ای به عنوان یکی از شیوه های نظریه پردازی در پارادایم نمادین تفسیری و با طی گام های روش نظریه پردازی دانایی فرد (1386) به منظور تبیین ماهیت و کارکرد مدیریت دولتی و جابه جایی مدیران نظریه ای نوین در حوزه دانشی مدیریت دولتی با عنوان نظریه ابرهای بارانی ارایه شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان دانش مدیریت دولتی ایران بودند که نمونه ای 21 نفری (خبرگان مرحله اول پژوهش) از آن ها به شیوه هدفمند جهت مشارکت در فرایند انجام پژوهش انتخاب شدند. نظریه ارایه شده با استفاده از استعاره ابرهای بارانی، رویکردی جامع و کل نگر در تبیین ماهیت و کارکرد مدیریت دولتی به ویژه جابه جایی مدیران دولتی داشته است و در عین حال ابهام ها و سوالات مغفول در نظریه های پیشین را بررسی و این موارد را با نگاهی نقادانه در نظریه ای جدید در نظر گرفته است. از سوی دیگر، این نظریه توانایی و انعطاف لازم برای تبیین و توصیف مدیریت دولتی در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته را به همراه داشته و از قدرت انتقال مفاهیم قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مدیریت دولتی، جابه جایی مدیران دولتی، نظریه پردازی، نظریه ابرهای بارانی
 • فاطمه زهرا گیلانی نژاد، عین الله کشاورز ترک*، محمدرحیم عیوضی، محمدمهدی ذوالفقارزاده، صفر فضلی صفحات 81-102
  این پژوهش در پی طراحی چارچوبی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران بود. ابتدا ادبیات پژوهش در سه حوزه «مدیریت سازمان های دولتی»، «آینده نگری» و «آموزش آینده نگری» براساس داده های اسنادی بررسی شد. سپس به کمک روش «داده بنیاد» و با استفاده از ابزار «مصاحبه عمیق» داده های دست اول برای طراحی چارچوب موردنظر گردآوری شدند و در سه فاز مختلف ولی به هم پیوسته، از طریق «کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی» مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش، یک چارچوب کلی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی ایران ارایه شد که در آن علاوه بر مقوله آموزش آینده نگری به عنوان مقوله محوری، با نگاهی کلان دیگر مقولات مربوط به این حوزه نظیر شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نیز معرفی شدند. لذا، این چارچوب کلان و در عین حال تفصیلی می تواند، به عنوان یک الگوی کلی برای آموزش آینده نگری به مدیران عالی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آینده نگری، آموزش آینده نگری، آموزش سازمانی، سازمانهای دولتی، مدیریت عالی
 • آزین هرندی، محمدمهدی پرهیزگار*، امیر فاضل، محمدتقی امینی صفحات 103-124
  با وجود ارایه مدل های هم آفرینی ارزش، هنوز ابعاد و مولفه های مختلف آن در دانشگاه ها روشن نیست. هدف این مقاله شناسایی عوامل، مولفه ها و پیامدهای هم آفرینی ارزش دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه های نسل چهارم و پنجم و به تبع آن ارایه یک الگوی مفهومی براساس آن است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه عمیق با استفاده از روش متاسنتز جهت شناسایی عوامل، مولفه ها و پیامدهای هم آفرینی ارزش، از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش عوامل و مولفه ها بهره گرفته شده است. نظرسنجی به عمل آمده در چهار مرحله انجام گرفته و نتایج هر مرحله با استفاده از فرمول های روش دلفی فازی مورد پالایش قرار گرفته است. نهایتا مدل هم آفرینی ارزش دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه های ارزش آفرین و تمدن ساز با 16 عامل، 23 مولفه و 13 پیامد و هرکدام در سه دسته طراحی گردیده، و به عنوان مدلی پیشنهادی جهت هم آفرینی ارزش دانشگاهی ارایه شده است، تا بدین وسیله دانشگاه ها بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی از تجارب موفق، اقدام به ارایه طرح ها و اقدامات بهبود نمایند.
  کلیدواژگان: هم آفرینی ارزش، هم آفرینی ارزش دانشگاهی، دانشگاه های نسل چهارم و پنجم، متاسنتز، دلفی فازی
 • مسرت آیت*، علیرضا زارع صفحات 125-138
  امروزه با پیشرفت علم و فناوری مدیران با حجم عظیمی از اطلاعات مواجه هستند که خواسته یا ناخواسته با پالایش و انتخاب دسته ای از اطلاعات، خود را در حصار شیشه ای اطلاعات محصور می نمایند. این امر موجبات عدم اطمینان و بدبینی کارمندان نسبت به آنان را فراهم می آورد. هدف از پژوهش حاضر نقش پایش حصار شیشه ای اطلاعات مدیریت بر بدبینی سازمانی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی، از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شعب بانک ملت در شهر اصفهان به تعداد 420 نفر هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 208 نفر انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و روایی سازه و پایایی آن با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش بعدساختاری و بعدمدیریتی بر روی حصار شیشه ای اطلاعات تاثیرگذار هستند. به علاوه حصار شیشه ای اطلاعات مدیران بر روی بدبینی سازمانی تاثیر دارد. نتایج پژوهش حاکی از این است که حصار شیشه ای اطلاعات موجب می شود که مدیران سازمان از بسیاری وقایع داخلی سازمان بی اطلاع باشند که این امر موجب ایجاد بی اعتمادی و بدبینی کارمندان به اقدامات مدیریت می گردد و می تواند لطمات و ضررهای جبران ناپذیری را برای سازمان و مدیران در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: حصار شیشه ای، حصار شیشه ای اطلاعات، بدبینی سازمانی، بانک ملت
 • بلال پناهی* صفحات 139-154
  امروزه برای سازمان های پیشرو یک پارادایم اهمیت محوری دارد: سرمایه انسانی، مدیریت استعدادها می تواند دانش سرمایه انسانی را به ارزش افزوده تبدیل کند. هدف این پژوهش آن است که به آینده سازی برنامه های دولت و مجلس برای جذب و نگهداری استعدادها بپردازد و با ساخت سناریوهای مطلوب، نامطلوب، قابل قبول و قابل تحمل آینده های محتمل درزمینه مدیریت استعدادها در سازمان های دولتی ایران را دسته بندی کند. این پژوهش به روش کیفی و آینده پژوهی انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی، مورد پژوهی و مطالعه روند است. روش جمع آوری داده ها، روش دلفی است. پانل دلفی شامل 10 نفر از نخبگان علمی و مدیران سازمان های دولتی بودند. در این پژوهش تحلیل ساختاری و تحلیل تاثیرات متقابل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد آینده های محتمل در رابطه با مدیریت استعداد شامل طیفی است که از یک سو منجر به تشویق استعدادها شده و با به کارگیری سند راهبردی سبب جذب و حفظ نخبگان و استعدادها در سازمان ها شده و از دیگر سو به از دست دادن استعدادها و خروج آن ها از سازمان های دولتی و کشور منجر خواهد شد. براساس ایده تشویق سازمان های دولتی باید با بازنگری، ادامه و اصلاح تشویقات خود هرگونه اقدام جهت نگهداری استعدادها را به کار گرفته و با دادن امتیازات مناسب و انگیزاننده به افراد با استعداد سازمان، بر ماندگاری و حفظ آن ها تلاش کنند. در پایه تطمیع نیز سازمان های دولتی در عین تشویق و دادن امتیازات خاص به افراد با استعداد و نخبه باید ابزارهایی را برای ترغیب این سرمایه های انسانی خود داشته باشند تا طمع امکانات خارج، از دل آن ها برکنده شود.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، مدیریت استعداد، سازمان های دولتی
 • سعید علمشاهی، محسن فرهادی نژاد*، سید عباس ابراهیمی صفحات 155-170

  با عنایت به تبعات گسترده اتخاذ تصمیمات غیر اثربخش توسط مدیران بخش دولتی که منجر به اتلاف منابع، فرصت سوزی و کاهش اعتماد عمومی به دولت می شود، پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل این پدیده و تعیین اهمیت هریک از این عوامل و با رویکرد ترکیبی انجام شد. بخش کیفی پژوهش از طریق مصاحبه با 20 نفر از مدیران دولتی استان گلستان با استفاده از نمونه گیری هدفمند در سطوح پایه، میانی و عالی انجام گرفت و عوامل کلیدی، شناسایی و با بهره گیری از تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار مکس. کیو. دی. ای، مجموعه داده ها در قالب 27 معیار و در 3 طبقه سازمان دهی شدند. به منظور اطمینان از صحت کدگذاری ها نتیجه تحلیل مضمون برای برخی مشارکت کنندگان ارسال و نظرات اصلاحی اعمال گردید. در فاز کمی پژوهش نیز به منظور رتبه بندی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی و پرسشنامه مقایسات زوجی با مشارکت 45 نفر استفاده شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها، با نرم افزار اکسپرت چویس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری (473/0)، عوامل سازمانی (355/0) و عوامل مرتبط با فرد تصمیم گیرنده (173/0) به ترتیب مهم ترین نقش را در اتخاذ تصمیمات غیر اثربخش از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش ایفا می نمایند. براساس یافته های پژوهش می توان گفت با توجه به اینکه تغییر خصوصیات فردی مدیران، بسیار دشوار بوده و اهمیت کمتری نیز در بین عوامل دارد، سازمان های دولتی می توانند با تمرکز بر اصلاح فرآیند تصمیم گیری و کنترل عوامل سازمانی موثر بر تصمیمات تا حد قابل توجهی کیفیت تصمیمات بخش دولتی را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری غیر اثربخش، فرایند تصمیم گیری، مدیران دولتی، تصمیم گیرندگان
 • رشید انجمنی، سیده محبوبه جعفری*، محسن حمیدیان صفحات 171-182
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اعتماد به نفس کاذب مدیریتی و شاخص اطمینان و کارایی اطلاعاتی در پیش بینی سود مبتنی بر مالیه رفتاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نوع پژوهش از نوع پژوهش های تجربی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بودند که طی بازه زمانی موردنظر سهام آن ها در تالار اصلی یا بازار اول مبادله شود که طبق فرمول کوکران اورکات تعداد 385 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها از مدل پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیر بر سود شرکت ها تاثیر معنی داری در سطح 95 درصد دارد و این تاثیر به صورت معکوس است. با حضور اطمینان اطلاعاتی در رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر و سود شرکت ها، میزان تاثیرگذاری منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سود شرکت از مقدار 416/0- به مقدار 234/0- کاهش می یابد و این کاهش نیز در سطح 95 درصد تاثیرگذار است. بدین ترتیب متغیر اطمینان اطلاعاتی می تواند میزان تاثیر منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر سود شرکت ها را کاهش دهد
  کلیدواژگان: اعتماد به نفس کاذب مدیریتی، شاخص اطمینان و کارایی اطلاعاتی، پیش بینی سود مبتنی بر مالیه رفتاری
|
 • Saeed Dashtizad, Mahnaz Farahmand *, Hossein Afrasiyabi, Seyed Alireza Afshani Pages 11-28
  Dissemination and free access to information of government organizations with constant care and removal of obstacles related to it guarantees the health of society and the organization. Therefore, the phenomenon of self-censorship in the public relations of government organizations should be considered as one of the major obstacles in this direction. Recognizing and analyzing the causes and contexts of this phenomenon can be a necessary and important step in removing these obstacles. This study was conducted with the aim of in-depth study of the experiences of public relations managers of government organizations in Yazd. It wants to discover and identify their causes and motives in self-censorship. This research has been done in the framework of qualitative studies and in a phenomenological way. The reliability of the research data has been verified based on four criteria of validity; Portability; Verifiability; And reliability. The research findings were classified into 15 sub-topics and 4 main topics. The data show that four factors are influential at the individual, organizational, and extra-organizational levels, including insecurity and need, command-orientation, adherence to the prevailing discourse, and expediency. Considering the great impact of the mentioned factors on the views of public relations managers of government organizations in self-censorship, it can be concluded that facilitating the flow of information as one of the necessities of community development requires serious attention of officials and policy makers to the position and role of public relations.
  Keywords: Self-censorship, public relations, government organizations, free flow of information
 • Hossein Mansoori *, Mohammad Ghafournai Pages 29-46
  The purpose of study is to provide a model of Covid-19 crisis management strategies based on human resource management policies. The research is an exploratory developmental in terms of purpose and a survey in terms of data collection method and the research method is qualitative based on the strategy of grounded theory. The statistical population was managers and experts in human resources of public organizations in Bandar Abbas; Due to the adequacy of sampling and theoretical saturation, 20 people were selected by purposive sampling and snowball sampling and participated in the study. Data were collected through semi-structured interviews and Strauss and Corbin continuous comparison method in three coding steps was used to analyze the data. The results showed that the model presented in 6 main dimensions: 1-Institutionalization factors 2-Human resource management policies 3-Underlying factors (organizational characteristics, organizational culture and infrastructure) 4- Intervention factors (managerial and organizational factors, Factors related to human actors and macro-environmental variables) 5- Crisis management strategies (cooperation, resilience, networking, capacity building, knowledge management and stress management) and 6- Outcomes (at the levels of employees, organization, and society) are explained.
  Keywords: Crisis management, Human Resource Management Policies, COVID-19
 • Abdorreza Ghanizadeh, Roohallah Noori *, Akbar Hassanpoor, Yousef Vakili Pages 47-66

  About a decade has passed since the establishment and implementation of the current performance management system of Iranian public sector organizations according to the criteria of the Civil Service Management Act. Nevertheless, this system has not been scientifically and comprehensively pathologized. Since the possible failures and shortcomings of the current system will cause deep performance gaps if they are placed together and continue, so the purpose of the present research is the pathology of the mentioned system. First, the literature on performance management (at the organizational level) was studied and the selected sources were reviewed, classified, and thematically analyzed. Then, semi-structured interviews with nineteen performance management experts in public sector organizations were conducted based on the extracted themes. Experts were identified by snowball technique considering scientific, experimental and perceptual conditions. Subsequently, inductive thematic analysis of the interviews data and pathology were performed. In this phase, 500 codes were assigned to the data. Findings of this research include a global theme (the failures of mentioned system), 6 organizing themes (major failures including planning problems, legal and contextual deficiencies, proficiency problems and poor insight, conflict of interest problems, executive and logistical deficiencies, theoretical problems in the current model) and 55 basic themes (minor failures). Considering the variety, multiplicity and scope of the mentioned failures, corrective measures should be taken with the participation of various specialties in the field of management knowledge. Some reforms are possible within this system, while others require improvements in other subsystems of the Iranian administrative system.

  Keywords: performance, Performance Management, Public sector organization, Organizational pathology
 • Gholamreza Tavakoli, Alireza Saadatmandi, Hasan Danaeefard, Mohammad Mohammadzaheri * Pages 67-80
  Theorizing as one of the tools used by researchers to develop and expand the frontiers of science and knowledge in different intellectual-philosophical paradigms is done with various methods and strategies. Metaphorical strategy has been accepted as one of the theorizing methods in the symbolic interpretive paradigm among experts. In the field of public management and circulation of managers, several metaphors have been presented so far. In the present study, emphasizing the value of the theories that have been presented so far, the aim is to present a new theory in the field of public management and circulation of managers to better describe and interpret Government is in different systems of government. In this study, with the approach of metaphorical reasoning and the general method of theorizing (Danaee Fard,2009), the theory of public management with focus on government managers and their displacement is presented as rain clouds. It has a comprehensive and holistic view on explaining, describing and conveying the concepts of key dimensions of public management, especially the transfer of government managers, and at the same time examines the ambiguities and neglected questions in previous theories and considers these issues critically in a new theory. On the other hand, this theory has the ability and flexibility to explain and describe government management in developed, developing and underdeveloped societies and has the power to convey acceptable concepts
  Keywords: Public administration, public administration circulation, Theory, rain clouds
 • Fatemezahra Ilaninezhad, Einollah Keshavarz Turk *, Mohammadrahim Eyvazi, Mohammadmahdi Zoalfagarzade, Safar Fazli Pages 81-102
  This study sought to design a framework for teaching foresight to top managers of governmental organizations in the Islamic Republic of Iran. First, the research literature in three areas of "management of governmental organizations", "foresight" and "teaching foresight" was reviewed. Then, using the "Grounded Theory" method and using the "in-depth interview" tool, first-hand data were collected. This data in three different phases, through "open coding, axial coding and selective coding", were analyzed. Based on the research findings, a general framework for teaching foresight to top managers of Iranian governmental organizations was presented in which in addition to the category of foresight education as a axial category, other categories related to this field such as causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences were also introduced. Therefore, this macro framework can be used as a general model for teaching foresight to top managers of governmental organizations in the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Foresight, Teaching foresight, Organizational training, Governmental Organizations, Top management
 • Azin Hharandi, Mohammad Mahdi Parhizgar *, Amir Fazel, Mohmmadtaghi Amini Pages 103-124
  Despite the introduction of value co-creation models, its various dimensions and components in universities are still unclear. The purpose of this article is to identify the factors, components and consequences of value co-creatin of university emphasizing the fourth and fifth generation universities and, consequently, to present a conceptual model based on it. In order to conduct this research, in addition to in-depth study using the meta-synthesis method to identify factors, components and consequences of value co-creation, fuzzy Delphi technique has been used to refine the factors and components. The survey was conducted in four stages and the results of each stage were refined using the formulas of the fuzzy Delphi method. Finally, the model of value co-creation of university with emphasis on value-creating and civilization-building universities with 16 factors, 23 components and 13 outcomes, each designed in three categories, has been presented as a proposed model for value co-creation of university. In this way, universities can analyze the current situation and optimally extract successful experiences, and present plans and measures to improve.
  Keywords: Value co-creation, university value co-creation, fourth, fifth generation universities, Meta-Synthesis, fuzzy Delphi
 • Masarat Ayat *, Alireza Zare Pages 125-138
  Today, with the advancement of science and technology, managers are faced with a huge amount of information that, intentionally or unintentionally, by refining and selecting a set of information encloses managers in the glass fence of information. This causes employees to be insecure and pessimistic about them. The purpose of this study is to investigate the effect of glass fence of management information on organizational cynicism. This study was an applied one, using the descriptive survey research and causal method. The statistical population of this study is all employees of Bank Mellat branches in Isfahan, numbering 420 people. Using simple random sampling, 208 people were selected and a questionnaire was distributed among them. The validity of the questionnaire was assessed through face validity and construct validity and its reliability using Cronbach''s alpha indices and composite reliability. In order to analyze the data and test the research hypotheses, the structural equation method and Smart PLS software were used. According to the findings of this study, the structural and managerial dimensions affect the information glass fence. In addition, the glass fence of managers'' information has an effect on organizational cynicism. The research results indicate that the glass fence of information causes the managers of the organization to be unaware of many internal events of the organization, which causes distrust and cynicism of employees in the management actions and can cause irreparable damages for their organization and managers.
  Keywords: Glass fence, Information Glass Fence, organizational cynicism, Mellat Bank
 • Belal Panahi * Pages 139-154
  A paradigm is central to leading organizations today: human capital. Talent management can turn human capital knowledge into Added Value. The aim of this study is to future the plans of the government and parliament to attract and retain talent and to categorize the possible future in the field of talent management in the final governmental organization of Iran by creating favorable, undesirable, acceptable and tolerable scenarios. This research has been done by qualitative method and Futures Studies. The type of applied research is case study and trend study. The data collection method is the Delphi method. The Delphi panel included 10 academics and executives from government agencies. Structural analysis and interaction analysis were used in this study. The results of the present study showed that the possible future in relation to talent management includes a range that on the one hand has led to the encouragement of talents and by using a strategic document has led to attracting and retaining elites and talents in organizations. On the other hand, it will lead to the loss of talents and their withdrawal from government and national organizations. Based on the idea of incentives, government agencies should review, continue, and modify their incentives to take any action to retain talent and strive to sustain and retain talented individuals by providing appropriate and motivating benefits. On the basis of bribery, government organizations, while encouraging and giving special privileges to talented and elite people, must have the tools to encourage their human capital so that the greed for foreign facilities is removed from their hearts.
  Keywords: Futures Studies, Talent Management, government organizations
 • saeed Alamshahi, Mohsen Farhadinejad *, Seyed Abbas Ebrahimi Pages 155-170

  Considering the wide consequences of ineffective decisions made by public sector managers that lead to waste of resources, waste of opportunities and reduced public trust in the government, the present study aims to identify the causes of this phenomenon and determine the importance of each of these factors. In the qualitative part, through interviews with 20 government managers of Golestan province, using targeted sampling at the basic, intermediate and higher levels, key factors were identified and using the content analysis method and Maxqda software, the data set was organized in 27 criteria and in 3 categories. In order to ensure the accuracy of the coding, the result of the content analysis was sent to some participants and corrective comments were applied. In the quantitative phase, in order to rank the factors, hierarchical analysis method and pairwise comparison questionnaire with the participation of 45 people were used. The data obtained from the questionnaires were analyzed by Expert choice software. Findings indicate that factors related to the decision-making process (0.473), organizational factors (0.355) and factors related to the decision-makers (0.173), respectively, play the most important role in making ineffective decisions from the perspective of participants. Based on the research findings, it can be said that due to the fact that changing the personal characteristics of managers is very difficult and less important among the factors, government organizations can focus on improving the decision-making process and controlling organizational factors influencing decisions, significantly improve the quality of public sector decisions.

  Keywords: ineffective decision-making, decision-making process, public sector managers, Decision Makers
 • Rashid Anjomani, Seyydeh Mahboobeh Jafari *, Mohsen Hamidian Pages 171-182
  The purpose of this study was to investigate the role of managerial false confidence and information reliability and efficiency index in predicting the profit based on behavioral tax of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2009 to 2019. For this purpose, the present study is an applied research in terms of purpose and experimental research in terms of the type of research. The statistical population of the present study included all companies listed in the Tehran Stock Exchange Organization whose shares were exchanged in the main hall or the first market during the desired period. According to the Cochran Orkut formula, 385 companies were selected as a sample. Also, data panel model was used to investigate the relationship between variables. The results showed that the manager's excessive self-confidence has a significant effect on companies' profits at the level of 95% and this effect is reversed. With the presence of information confidence in the relationship between manager's overconfidence and corporate profits, the negative impact of CEO's overconfidence on corporate profits decreases from -0.416 to -0.234, and this decrease is also at level 95. % Is effective. Thus, the information reliability variable can reduce the negative impact of management overconfidence on corporate profits.
  Keywords: managerial false confidence, information reliability, efficiency index, profit-based profit forecasting