فهرست مطالب

مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غلامرضا سلطانی، سعید یزدانی، سیروس سلمانزاده، اسماعیل شهبازی، عزت الله کرمی، ایرج ملک محمدی، آرش دوراندیش* صفحات 1-16

  نظریه های تجارت بین المللی بر اهمیت تخصصی شدن کشورها جهت انتفاع از شبکه جهانی تجارت تاکید داشته اند. توسعه صادرات بخش کشاورزی ایران می تواند افزون بر ارزآوری نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و ارتقای سطح تاب آوری داشته باشد. یکی از رویکردهای بررسی توسعه صادرات، تحلیل ظرفیت های صادراتی ایران از مسیر مزیت نسبی صادراتی و تخصصی شدن در قالب پویایی مزیت است. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا صادرات محصولات منتخب کشاورزی ایران (پسته، زعفران، خرما، کشمش، سیب، خیار و کیوی) به سمت تخصصی شدن در بازار جهانی حرکت کرده است؟ به منظور دستیابی به این هدف الگوی تخصصی شدن در دوره زمانی 2017-2001 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که همه محصولات منتخب در دوره زمانی 2001-2017 دارای مزیت نسبی صادراتی بوده است ولی هیچکدام از محصولات در مسیر تخصصی شدن حرکت نکرده است. به عبارتی با وجود مزیت نسبی صادراتی، برنامه ای بلندمدت جهت ارتقای صادرات در بازار جهانی وجود نداشته است. تحلیل نتایج به صورت داده های تابلویی در دو دوره زمانی 2001-2009 و 2010-2017 نیز در برگیرنده این است صادرات محصولات منتخب در طول زمان فاقد پویایی و تخصصی شدن بوده است. براین اساس پیشنهاد می شود که با توجه به ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی ایران، قراردادهای بلندمدت در بازارهای هدف جهت اتخاذ و پیاده سازی سیاست های تولیدی و صادراتی مستمر به منظور ارتقای سهم صادراتی محصولات منتخب کشاورزی ایران منعقد شود.

  کلیدواژگان: ایران، صادرات کشاورزی، تخصصی شدن، مزیت نسبی آشکار شده متقارن
 • ندا بنی اسدی*، داود ثمری، سید جمال فرج الله حسینی، مریم امیدی نجف آبادی صفحات 17-34

  مدیریت جامع نوآوری به عنوان یک پارادیم جدید شامل پنج مولفه، فرهنگ نوآوری، ساختار سازمانی، مدیریت تکنولوژی، استراتژی نوآوری و نوآوران می باشد. مقاله حاضر به منظور ارایه"تحلیلی برنقش مدیریت جامع نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما استان کرمان تدوین شده است تا از این ره آورد بتواند با بهبود صنایع تبدیلی و تکمیلی شرایط اشتغال و بهبود درآمد در باغداران را فراهم آورد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، پیمایشی است.جامعه اماری ان شامل 200 نفر از کشاورزان استان کرمان می باشد که در زمینه بازاریابی، بسته-بندی و فراوری محصولات خرما مشغول به کارهستند،حجم نمونه براساس فرمول کوکران 155نفرمحاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، پرسشنامه ای به عنوان ابزار اصلی تحقیق طراحی شد و برای تحلیل نتایج تحقیق از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما و ابعاد مدیریت جامع نوآوری همبستگی معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی محصولات کشاورزی، بسته بندی، توسعه کشاورزی، فراوری خرما، مدیریت جامع نوآوری
 • جهانگیر فقهی*، مرتضی تاری پناه، مقداد جورغلامی صفحات 35-50

  توسعه گردشگری در منطقه های مستعد گردشگری امروزه یکی راه های کاهش فقر، مهاجرت، دشواری های اجتماعی و اقتصادی است. طبیعت گردی در میان گونه های مختلف گردشگری جایگاه ویژه ای دارد و در دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این پژوهش، ابتدا توان تفرجی منطقه های پارک ملی بمو و تنگ بستانک (بهشت گمشده) در استان فارس با استفاده از روش مخدوم ارزیابی و پس از آن با استفاده از روش ارزشیابی اجتماعی- اقتصادی کلاوسون نیازها و تقاضای تفرجی این منطقه ها بررسی شد. نتیجه ارزیابی تقاضای تفرجی نشان داد که بیشتر مردم مکان های دارای جاذبه های طبیعی را برای تفرج انتخاب می کنند، 3/63% از بازدیدکنندگان پارک ملی بمو و 5/71% از بازدیدکنندگان بهشت گمشده چنین نظری داشته اند. در این دو منطقه امکان دسترسی با خودرو شخصی باید فراهم باشد. بهار و تابستان پرطرفدارترین فصل های بازدید از این منطقه ها است. تامین امکان های زیرساختی به صورت همگن با طبیعت، مورد درخواست حدود 90% از بازدیدکنندگان در هر دو منطقه است و آن ها حاضرند برای تامین این خدمات و افزایش امکان و کیفیت آن ها مبلغی را به عنوان هزینه پرداخت کنند و حفاظت و مشارکت در حفظ و احیای منظرهای طبیعی از جمله علاقه های افراد درباره این دو منطقه است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مردم از جاذبه های گردشگری طبیعت به شرطی استقبال می کنند که همراه با تامین خدمات و نیازهای بوم گردان باشد؛ آن ها نیز به طور متقابل نسبت به حفظ طبیعت اقدام می-کنند.

  کلیدواژگان: تفرج، روش مخدوم، طبیعت گردی، گردشگری
 • یوسف عباسپور گیلانده، علی محمد برقعی، سید سعید محتسبی* صفحات 51-62

  کاربرد ماشین در فرآیند تولید محصولات کشاورزی در جهت کاهش هزینه تولید، انجام به موقع عملیات کشاورزی، کاهش هزینه های کارگری، مدیریت مصرف نهاده ها است که در نهایت منجر به ارتقاء بهره وری و افزایش کمی و کیفی تولید شده است. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت مکانیزاسیون تولیدات زراعی و باغی در ایران می باشد که با بررسی نظام های مختلف بهره برداری از ماشین، بررسی مشکلات موجود در مکانیزاسیون کشاورزی ایران بتواند پیشنهادهایی را جهت ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی محصولات زراعی و باغی در ایران با تاکید بر کشاورزی پایدار و توجه به اثرات زیست محیطی مکانیزاسیون کشاورزی ارایه نماید. به منظور اندازه گیری شاخص های مکانیزاسیون، پراکنش سطوح زیر کشت محصولات از داده های آمارگیری محصولات زراعی و باغی در سال زراعی 94-1393 استخراج شده است. همچنین به منظور اندازه گیری شاخص رشد مکانیزسیون در بخش های مختلف از سال 1392 تا 1396 از داده های سازمان جهادکشاورزی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که وضعیت ضریب مکانیزاسیون بعنوان یک شاخص برای نشان دادن وضعیت مکانیزاسیون در تعاونی های تولیدی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. نقش مکانیزاسیون در افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی تقریبا 35 درصد بدست آمد که ناشی از حضور ماشین در فرآیند تولید است. نتایج نشان می دهد که در سایه مکانیزاسیون می توان به کشاورزی پایدار دست یافت به نحوی که حداقل تاثیر سوء بر روی محیط زیست گذاشته شود. شاخص های انرژی یکی از مهم ترین ابزارهای ارزیابی وضعیت مصرف انرژی در این بخش می باشند.

  کلیدواژگان: مکانیزاسیون، تولیدات کشاورزی، نهاده، نظام بهره برداری، کشاورزی پایدار
 • مریم احسانی*، زینب شکوهی صفحات 63-78

  تاب آوری به توانایی یک سامانه برای مقاومت در برابر آسیب پذیری ذاتی و یا خارجی اشاره دارد و افزایش تاب آوری بخش های مختلف اقتصادی در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی به عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می شود. این موضوع به خصوص در بخش کشاورزی با توجه به اهمیت بسیار زیاد این بخش در اقتصاد کشور اهمیتی دو چندان دارد. لذا در این مطالعه میزان تاب آوری بخش کشاورزی استان های ایران در سال 1396 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی متشکل از 36 شاخص در شش گروه آب و هوایی، جمعیت شناختی، تولیدات کشاورزی، اقتصادی، زیرساختی و زیست محیطی استفاده و اطلاعات متغیرها با روند پیشین آن ها مقایسه شد. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص ها از روش سلسله مراتبی استفاده شد و در نهایت مقادیر هر یک از شاخص ها برای 31 استان کشور به صورت میانگین وزنی شاخص های گروه های مختلف برآورد گردید. بر اساس نتایج شاخص ترکیبی تاب آوری کشاورزی، استان های گیلان (5437/0)، هرمزگان (5274/0) و بوشهر (4967/0)، تاب آورترین استان های ایران در بخش کشاورزی محسوب شده و پایین ترین رتبه تاب آوری مربوط به استان های قم (3889/0)، چهارمحال و بختیاری (3851/0) و مرکزی (3774/0) می باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، آسیب پذیری، توسعه روستایی، روش سلسه مراتبی
 • فاطمه نصرنیا، پریوش روشن چراغیان، نیلوفر اشک تراب* صفحات 79-92

  کشاورزی یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی است که زمینه ساز تخریب منابع طبیعی نیز هست. ارتباط متقابل تخریب محیط زیست و کشاورزی مسئله ای است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار به آن توجه شده است. یکی از معیارهایی که مجموعه فشارها بر محیط زیست را اندازه می گیرد، شاخص جاپای بوم شناسانه است که میزان تاثیر انسان بر محیط زیست را نشان می دهد. در بررسی حاضر، با به کارگیری شاخص جاپای بوم شناسانه به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست، ارتباط بین فعالیت های کشاورزی و تخریب محیط زیست، با توجه به تاثیر جمعیت و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب حوزه منا در قالب داده های ترکیبی برای سا ل های 1374-1397 بررسی شده است. نتیجه بررسی-ها نشان دادند که در بلند مدت درآمد سرانه ملی، تولید کل کشاورزی و جمعیت کل اثر منفی و معنی داری بر جاپای بوم شناسانه داشته اند، اما در کوتاه مدت درآمد سرانه ملی و تولید کل کشاورزی اثری مثبت و معنی دار داشته اند که در کوتاه مدت علیتی یک طرفه ازسمت درآمد سرانه ملی و جمعیت کل به جاپای بوم شناسانه وجود دارد که موجب تخریب محیط زیست شده است. از سوی دیگر، ضریب جمله تصحیح خطا بیانگر سرعت اندک تعدیل درکوتاه مدت است و تولید کل کشاورزی و درآمد سرانه ملی بیشترین تاثیر را بر تخریب محیط زیست دارند. از این رو، کشورهای حوزه منا با تمرکز بر سیاست های افزایش درآمد سرانه به همراه استفاده از فناوری های برتر در کشاورزی برای حفظ محیط زیست می توانند مانع تخریب محیط زیست شوند و برای رسیدن به توسعه پایدار حرکت کنند.

  کلیدواژگان: ردپای اکولوژیک، تخریب محیط زیست، مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده داده های ترکیبی، علیت گرنجری، منا
|
 • G.R. Soltani, S. Yazdani, S. Salmanzadeh, I. Shahbazi, E. Karami, I. Malakmohammadi, A. Dourandish * Pages 1-16

  International trade theories have highlighted the importance of specialization of countries to benefit from the global trade network. In addition to foreign currency earnings, the development agricultural exports can play an important role in ensuring food security and improving the level of resilience of agricultural sector in Iran. One of the approaches to analyze export development process is to study export possibilities from the perspective of comparative export advantage and specializing in the framework of advantage dynamics. So the present study seeks to explore the following research question: has the exports of selected Iranian agricultural products (pistachio, saffron, dates, raisin, apple, cucumber and kiwi) has moved towards specialization in the global market? To achieve this goal, we assess the specialization pattern of Iran over the period 2001 to 2017. Findings reveal that all the selected products had a comparative export advantage during the selected period, but none of them has moved towards specialization. In other words, despite having the export comparative advantage, Iran has not have long-term plans to promote exports of selected products in the global market. The analysis in the form of panel data during the two periods of 2001-2009 and 2010-2017 also indicates that the export of selected products do not support dynamism and specialization over time. Regarding the export capacities of Iran's agricultural sector, it is recommended to enter into long-term contracts in the target markets in order to increase the export share of selected products through adaptation and implementation of continuous production and export policies.

  Keywords: Iran, Agricultural Exports, specialization, Revealed Symmetric Comparative Advantage
 • Neda Baniasadi *, Davoud Samari, Seyyed Jamal Farajollah Hosseini, M. Omidi Najafabadi Pages 17-34

  Total Innovation Management as a new paradigm includes five components: innovation culture, organizational structure, technology management, innovation strategy and innovators. The present article has been compiled to present an "analysis of the role of Total Innovation Management in date conversion and complementary industries of Kerman province in order to provide employment and income conditions for gardeners by improving conversion and complementary industries." Applied research is a survey in terms of research method. Its statistical population includes 200 farmers in Kerman province who are engaged in marketing, packaging and processing of date products. The sample size was calculated based on Cochran's formula of 155 people. In order to answer the research problem, a questionnaire was designed as the main research tool and SPSS and AMOS software were used to analyze the research results. The research results showed that between the development of conversion and complementary industries of dates and Dimensions of comprehensive innovation management there is a significant correlation.

  Keywords: Agricultural product marketing, Packaging, Agricultural Development, date processing, Total innovation
 • J. Feghhi *, Morteza Taripanah, M. Jourgholami Pages 35-50

  Tourism development in tourism-friendly areas is now one of the ways to reduce poverty, migration and social and economic problems. Ecotourism occupies a special place among the various types of tourism and has grown rapidly over the past two decades. In this study, the recreational potential of the Bamoo National Park and Tang-e-Bostanak (Behesh -e- Gomshodeh) protected area in Fars Province was first assessed using the Makhdoum method and then using Clawson's socio-economic assessment method to assess the recreational needs and demand for these areas . The results of the leisure demand assessment showed that most people choose places with natural attractions for recreation, 63.3% of Bamoo National Park visitors and 71.5% of Behesh -e- Gomshodeh visitors had such an opinion. Access by private car should be provided in these two areas. Spring and summer are the most popular times of the year to visit these areas. The provision of infrastructure facilities in a manner homogeneous with nature is desired by around 90% of the visitors in both areas, and they are willing to pay a fee to provide these services and to increase their facilities and quality, as well Protection and participation in nature conservation and the restoration of natural landscapes is one of the interests of the people in these two areas. In general, it can be concluded that people welcome Ecotourism attractions provided they are accompanied by the provision of services and needs of ecotourists; They also work together to preserve nature.

  Keywords: Recreation, Makhdoum method, Ecotourism, Tourism
 • Y. Abbaspour-Gilandeh, S. S. Mohtasebi *, A.M. Borghaee Pages 51-62

  The use of machines in the process of agricultural production is aimed at to reduce the production costs, timely performing the agricultural operations, reducing the labor costs, managing inputs, which ultimately resulted in productivity improvements and a quantitative and qualitative increase in production. The purpose of this study was to investigate the mechanization status of agricultural and horticultural products in Iran which by studying different systems of utilization of agricultural machines, studying the problems in agricultural mechanization of Iran can provide suggestions for promotion of agricultural mechanization in Iran with emphasizing sustainable agriculture and pay attention to the environmental impacts of agricultural mechanization. In order to measure the mechanization indices, the distribution of crop cultivars were extracted from the data between 2014-2015. Also, in order to measure the mechanization index in different sectors between 2013-2017, data were collected from Ministry of Agriculture Jihad. The results of the study showed that the status of mechanization coefficient as an indicator for showing the mechanization status in the country's manufacturing cooperatives is not suitable. The role of mechanization in increasing the production of agricultural and horticultural products was about 35% due to the presence of machinery in the production process. The results showed that the sustainable agriculture can be achieved with mechanization in such a way that the least harmful impact on the environment is reached. Energy indicators are one of the most important tools for assessing energy consumption in this sector.

  Keywords: mechanization, Agricultural products, Inputs, Operating system, Sustainable agriculture
 • Maryam Ehsani *, Zeinab Shokoohi Pages 63-78

  Resilience refers to the ability of a system to withstand inherent or external vulnerabilities, and increasing the resilience of various economic sectors to internal and external hazards is known as a resilient economy. This issue is doubly important, especially in the agricultural sector, due to the great importance of this sector in the country's economy. Therefore, in this study, the resilience of the agricultural sector in the provinces of Iran has been investigated in 2017. For this purpose, a composite index consisting of 36 indicators in six climatic, demographic, agricultural products, economic, infrastructure and environmental dimensions was used and the data of the variables was compared with their previous trends. Hierarchical method was used to determine the weight of each index and finally, the values of each index for 31 provinces of the country were estimated as the weighted average of the indices of different dimensions. According to the results of the combined agricultural resilience index, Gilan (0.54437), Hormozgan (0.5274) and Bushehr (0.4677) provinces are the most resilient provinces of Iran in the agricultural sector and the lowest resilience rank is related to Qom (0.3889), Chaharmahal and Bakhtiari (0.3851) and Markazi (0.3774) provinces.

  Keywords: Economic resilience, vulnerability, Rural development, Hierarchical Method
 • Fatemeh Nasrnia, Parivash Roshan Cheraghian, Niloofar Ashktorab * Pages 79-92

  Agriculture is one of the most important economic activities that pave the way for the degradation of natural resources. The interrelationship between environmental degradation and agriculture is an issue that has received much attention, especially in developing countries. One of the criteria that measures the set of pressures on the environment is the ecological footprint index, which shows the extent of human impact on the environment. In the present study, using the ecological footprint index as a measure of environmental degradation, the relationship between agricultural activities and environmental degradation with respect to population impact and energy consumption for selected MENA countries in the form of Panel data for 1995-2018 was investigated. The results showed that in the long run, per capita national income, total agricultural production and total population had a negative and significant effect on ecological footprint, but in the short term, national per capita income and total agricultural production have had a positive and significant effect while there is a one-way causality from national per capita income and total population to ecological footprint that has caused environmental degradation. On the other hand, the error correction coefficient indicates the slow pace of adjustment in the short run, and total agricultural production and national per capita income have the greatest impact on environmental degradation. Therefore, by focusing on policies to increase per capita income along with the use of superior technologies in agriculture to protect the environment, the selected countries of Mena can prevent environmental degradation and achieve sustainable development.

  Keywords: Ecological Footprint, environmental degradation, Panel ARDL, Granger causality, MENA