فهرست مطالب

نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی
پیاپی 2 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود اکبری* صفحات 1-13

  وجود فضای سبز شهری یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار شهری است و نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی شهرنشینان ایفا می-کند. پژوهش از نظر هدف و ماهیت کاربردی کمی و از نوع تحلیلی مقایسهای است و با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت و تکنیک - -مولتی مورا به تحلیل نماگرهای توزیع فضای سبز در کلانشهر اصفهان پرداخته شده است. داده های پژوهش از آمارنامه کلانشهر اصفهان درسال 9911 اقتباس شده است. نتایج شاخص انتخاب ارجحیت برای تحلیل نماگرهای فضای سبز در کلانشهر اصفهان نشان می دهد که99 و 91 اختصاص ، 93 و 1 تعلق داشته است. کمترین امتیاز شاخص انتخاب ارجحیت به مناطق 2 ،0 ، بیشترین امتیاز به مناطق 4داشته است. نتایج به کارگیری رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورا برای تحلیل نماگرهای فضای سبز شهری نشان دهنده عدم تعادل ونابرابری در مناطق 91 گانه کلانشهر اصفهان است. بیشترین امتیاز رویکرد سیستم نسبت به منطقه 93 و کمترین امتیاز رویکرد سیستمنسبت به منطقه 99 اختصاص داشته است. بیشترین امتیاز رویکرد نقطه مرجع را منطقه 94 و کمترین امتیاز رویکرد نقطه مرجع را2 و 94 کمترین امتیاز ،9 ، مناطق 99 و 9 به دست آوردند. در رویکرد ضربی کامل منطقه 1 کلانشهر اصفهان بیشترین امتیاز و مناطق 99را به خود اختصاص دادهاند. میزان اختلاف امتیازات به دست آمده در شاخص انتخاب ارجحیت و رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورانشان دهنده وجود نابرابری و نبود تعادل در زمینه نماگرهای فضای سبز شهری در مناطق پانزده گانه کلانشهر اصفهان بوده است.

  کلیدواژگان: تکنیک مولتی مورا، شاخص انتخاب ارجحیت، فضای سبز، کلانشهر اصفهان
 • مریم محمدی*، راضیه رضازاده صفحات 14-32

  شهر به مثابه یک متن، شبکه پیچیده ای از رمزگان های فرهنگی است که امکان خوانش را برای شهروندان فراهم می آورد. با چنین توصیفی، این متن، قابلیت بررسی در قالب رویکرد نشانه شناختی را داراست. بررسی ها نشان می دهد روندهایی که بعد از دوره مدرنیسم بر شهرها حاکم بوده، لایه های متنی آن را دچار تغییر و به دلیل تکیه بر عملکرد و نه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیطی، از متن شهر بافت زدایی نموده است. ماحصل چنین رویکردی که تحت تاثیر روندهای مختلفی بوده است، تغییر در نوع نشانه (به عنوان ابزار تحلیل شهر به مثابه ی متن) می باشد. به عبارتی نشانه ها در متن شهر مدرن و سرمایه داری نه نشانه فرهنگی و قابل رمزگشایی توسط ناظر، بلکه به نشانه های کارکردی و بعضا نشانه های نمادین تبدیل شده اند، موضوعی که بودریار از آن با عنوان «اقتصاد سیاسی نشانه» نام می برد. بدین ترتیب نشانه ها به پایین ترین سطح کارکردی خود تنزل یافته و در این صورت پایین ترین سطح معنا از محیط ادراک و تعلیق و تکثر معنا فراهم می شود. در این میان منظر شهر به عنوان اولین سطح تماس انسان و شهر، عرصه ای است که این تغییرات را می توان در آن به خوبی مشاهده و تحلیل نمود؛ بنابراین هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر روند بافت زدایی از منظر شهری و تبدیل نشانه ها در این متن به نشانه های کارکردی است. بدین ترتیب این مقاله پس از بررسی مفاهیم مرتبط با فضای اجتماعی، معنا و رویکرد نشانه شناسی و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش، به بررسی منظر شهر در مقیاس کلان، به عنوان نمونه موردی می پردازد. بدین منظور نمونه هایی از ساخت وسازهای انجام شده در شهر کرج که از منظر کلان آن بافت زدایی کرده اند، بررسی و از منظر رویکرد نشانه شناختی و اقتصاد سیاسی نشانه نقد و تحلیل می شوند. نتایج نشان می دهد تکیه بر ابعاد کارکردی و نمادین و وجوه اقتصادی یا سیاسی، زمینه ی ظهور عناصر کالبدی را در منظر شهر فراهم آورده است که بدون هیچ هم آوایی با سایر لایه های متنی در منظر شهر، خوانش آن را با معضلاتی روبه رو کرده است.

  کلیدواژگان: متن، نشانه فرهنگی، نشانه نمادین، منظر کلان شهری، کرج
 • فرهاد نصرتی نژاد*، سید حسین سراج زاده، منصور دیهول صفحات 33-52

  موضوع حفظ محیط زیست یکی از مهم ترین مسایلی است که دنیای امروز با آن روبرو است. این مسئله یکی از دغدغه های همیشگی ربع قرن گذشته در بیشتر کشورهای در حال توسعه به ویژه در کلانشهرها بوده است. کلانشهر تهران نیز به دلیل تمرکز جمعیت، صنعت و خدمات دچار مشکلات عدیده زیست محیطی است که فشار جمعیتی و ناساگاری و عدم تطابق با ظرفیت های زیست محیطی موجبات تنزل کیفیت زیست محیطی این شهر را فراهم آورده است. در این میان نگرش، آگاهی و رفتار نادرست انسانی در قبال محیط زیست یکی از علت های اصلی خسارت های زیست محیطی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین جامعه شناختی رفتار زیست محیطی شهروندان تهران است. روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 385 نفر از شهروندان ساکن در مناطق 22 گانه تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی شهروندان تهران در حد متوسط رو به بالا است. همچنین یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین نگرش و آگاهی زیست محیطی با رفتار آن وجود دارد. علاوه بر این نتایج مدل معادله ساختاری نشان می دهد در مجموع دو متغیر نگرش و آگاهی زیست محیطی توانسته اند 6 درصد از واریانس رفتار زیست محیطی را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: رفتار زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی، تهران
 • همایون مولایی*، منوچهر امامقلی بابادی صفحات 53-67

  مسایل و نگرانی های محیط زیستی در کشور رو به افزایش هستند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرانی های محیطی ناشی از احداث سد چندمنظوره کارون 9 در استان خوزستان بوده است. بدین منظور به بررسی هشت متغیر (اثرات بر آب، اثرات صوتی، اثرات بر زمین، اثرات بر هوا، اثرات بر زیستگاه، اثرات اجتماعی اقتصادی، اثرات -بهداشتی و اثرات زیبایی) پرداخته است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و جهت بررسی عوامل مذکور از نظرات متخصصان این حوزه در قالب پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. روش نمونه گیری، ترکیبی از دو روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی بوده است. به منظور تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان دهنده تاثیرات مثبت سرمایه اجتماعی بر رفتارها و نگرش های محیط زیستی و نیز نبود سرمایه اجتماعی موثر در کاهش نگرانی های محیط زیستی مردم بوده است. همچنین نتایج بیانگر اثرات مطلوب و ایجاد منافع کلان و مهمی در سطح منطقه از طریق احداث سد کارون 9 بوده است. بنابراین برای رسیدن به نتایج بهتر و کاهش آثار احتمالی منفی ناشی از اجرای چنین پروژه عظیمی مدیریت پایدار مجموعه فعالیت ها مبتنی بر سرمایه های اجتماعی ضروری است. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان دهنده اثرپذیری 23 درصدی نگرانی های محیط زیستی با اتکاء بر سرمایه اجتماعی بوده است.

  کلیدواژگان: تاثیرات زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، سد کارون3
 • عطیه قنبری محلی، فرزانه ساسانپور* صفحات 68-83
  رشد شهرنشینی یکی از مهم ترین عوامل در تمرکز جمعیت ، تغییرات شرایط محیطی و ساختار کلی شهر است که موجب ایجاد و گسترش بافت های فرسوده شهری شده است و پایداری شهر را با چالش مواجه کرده است. هدف از این پژوهش تحلیل بافت فرسوده منطقه 10 کلان شهر تهران و سنجش پایداری 3 ناحیه آن است. روش پژوهش تحلیلی - توصیفی و جمع آوری داده و اطلاعات آماری در 4 بعد کالبدی ، اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی با بهره گیری از مدل الکتر مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است و بر اساس آن 3 ناحیه رتبه بندی شده اند. یافته ها نشان می دهد که ناحیه 3 منطقه 10 تهران به دلیل نوساز بودن اکثر ساختمان ها و داشتن کمترین مقدار ریزدانگی بافت ها و خیابان های بن بست در پایدارترین وضعیت کالبدی قرار دارد. ازنظر وضعیت اجتماعی ناحیه 2 بر اساس داشتن متوسط جمعیت ، تعداد باسوادان و همچنین متوسط شاخص های زیست محیطی در پایدارترین وضعیت اجتماعی و زیست محیطی قرارگرفته است. مهاجرت پذیری در این منطقه بسیار زیاد بوده است و عدم تعادل در جمعیت و کاربری های خدماتی و فضای سبز موجب ناکارایی اقتصادی می گردد. در بعد اقتصادی هر سه ناحیه در یک رتبه قرار دارند. بنابراین هر یک از این عوامل جدا از هم نبوده و بر ایجاد فرسودگی بافت ها تاثیرگذارند و برای هدایت مناطق در راستای پایداری باید همه عوامل تاثیرگذار بر آن موردتوجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، پایداری، ناحیه، مدل الکتر، منطقه 10 شهرداری تهران
 • پژمان محمدی ده چشمه* صفحات 84-98
  امروزه شهرها با چالش های بسیاری در زمینه های مختلف مواجه شده اند. تداوم این گونه رشد شهرنشینی هشداری بر ناپایداری شهرها می باشد. هدف پژوهش حاضر تدوین استراتژی های راهبردی برای زیست پذیری شهرکرد بر مبنای نقش مدیریت شهری می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. روش مورد استفاده در این تحقیق یک روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد می باشد و محدوده آماری کل منطقه دربردارنده شهر شهرکرد می باشد. تعداد جامعه آماری برابر با (160000) در نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 383 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی در دسترس تعیین شدند. داده های گردآوری شده براساس مدل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که به ترتیب استراتژی های نوع تدافعی، استراتژی نوع محافظه کارانه، استراتژی نوع رقابتی و در نهایت استراتژی نوع تهاجمی به ترتیب در اولویت اول تا چهارم قرار دارند. بر این مبنا مهم ترین استراتژی های توسعه زیست پذیری شهرکرد بر مبنای عملکرد مدیریت شهری شامل تقویت و حمایت از حق مشارکت اجتماعی با بهره گیری از تجربه های موفق و نظرات مردمی در راستای بهبود قوانین و مقررات حمایتی در شهر شهرکرد، ساماندهی پروژه های مشارکتی در سطوح مختلف محلی و ملی و بین المللی در حوزه حمل و نقل، توسعه و تقویت تعاملات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بین مردم در محلات مختلف از طریق برنامه های رسانه های جمعی می باشد.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، شهر، مدیریت شهری، شهرکرد، مدل سوات
 • زهره فنی*، آرش قربانی سپهر، زهرا سلطان محمدی صفحات 99-117

  رشد فزاینده شهرنشینی و نبود مدیریت منسجم شهری منجر به ناکارامدی برنامه ریزی در شهرها شده، به طوری که این ناکارامدی در سطح خرد «محله ای» بیشتر نمایان است. در این راستا توجه به توسعه پایدار شهری- محلی زمانی امکانپذیر خواهد بود که شوراهای محله ای برای آن نقش ویژه ای تدبیر کرده باشند. بر این اساس این مقاله با روش پیمایشی- تحلیلی و مطالعات میدانی و کتابخانه ای اقدام به جمع آوری اطلاعات از ساکنین محله امیرآباد جهت سنجش نقش شوراهای محله ای در توسعه پایدار شهری و ارتباط آن با زیست پذیری شهری نموده است. در این راستا محققین جهت مطالعات میدانی اقدام به تهیه پرسشنامه در 25 متغیر از میان شاخص های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، مسکن، زیست محیطی و فرهنگی نموده و سپس به توزیع آن در میان ساکنین محله امیرآباد پرداخته اند. لذا جهت تحلیل نظرات ساکنان در زمینه پایداری محله امیرآباد از نرم افزار SPSS استفاده شده است. همچنین پرسش پژوهش بدین گونه تنظیم شده است؛ چه رابطه ای میان شوراهای محله ای و توسعه پایدار آن وجود دارد و این شوراها چگونه می توانند به تحقق اهداف توسعه پایدار محله ای کمک نمایند؟ نتایج پژوهش گویای آن است که شورای محله امیرآباد با تغییر بنیادی ساختارهای برنامه ریزی توسعه محله می تواند به پایداری اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محله در راستای توسعه پایدار محله ای کمک شایان توجهی نماید. در نهایت می توان گفت با مدیریت منسجم محله ای، توسعه پایدار محلی برای زیست پذیری امکانپذیر است.

  کلیدواژگان: شهرنشینی، توسعه پایدار شهری-محله ای، شورای محله، امیرآباد، تهران
 • نوبخت سبحانی*، مجید اکبری، فرانک سعیدی فرد، سمیرا زمانی هولاسو صفحات 118-132

  افزایش جمعیت و فعالیت های آن از یک سو، گسترش شهرهای بزرگ، تغییرات اقلیمی از سوی دیگر باعث خشک شدن دایمی یا فصلی دریاچه ها و تالاب ها شده و در نتیجه سبب تجمع کانی های تبخیری به ویژه نمک در این دریاچه ها شده است که این امر اثرات زیست محیطی گسترده ای روی شهرها و روستا و مناطق کشاورزی خواهد گذاشت و تحلیل و کاهش آسیب پذیری روستاها و شهرها در برابر مخاطرات طبیعی به حوزه مهم و گسترده ای در سپهر برنامه ریزی و مدیریت مخاطرات تبدیل شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها و ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی محسوب می گردد. در این پژوهش، با بهره گیری از تکنیک سوات (SWOT) اقدام به شناسایی عوامل داخلی و عوامل خارجی گردید و سپس با استفاده از مدل AHP در قالب طیف لیکرت به رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی جهت اولویت بندی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی در قالب راهکارهای SO,WO,ST,WT پرداخته شد. نتیجه نهایی از ارزیابی و سنجش عوامل داخلی و خارجی منعکس کننده این مطلب است که نقاط قوت (با مجموع ارزش نهایی 483/0) و فرصت های فراروی منطقه (با مجموع ارزش نهایی 179/0) و نقاط ضعف (با مجموع ارزش نهایی 23/0) و تهدید های پیرامون آن (با مجموع ارزش نهایی 107/0) می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که استراتژی غالب و راهبردی از نوع تدافعی است و دارای برتری نسبی نسبت به سایر استراتژی های چهارگانه می باشد.

  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، روستاهای بناجوی، دریاچه ارومیه، مخاطرات محیطی، AHP-SWOT
 • جمیله توکلی نیا*، حسن محمدیان مصمم، پرویز آقایی، سامان حیدری صفحات 133-149

  طی چند دهه گذشته، سرمایه اجتماعی از جانب بسیاری از پژوهشگران جهان شمال و جنوب مورد توجه شایانی واقع شده و به عنوان یکی از محوری ترین عوامل در نیل به رشد اقتصادی، سطوح بالای نوآوری، کنش جمعی و شکل گیری شبکه های اجتماعی، سلامت و به طور کلی توسعه اجتماعات شناخته می شود. در کلان شهر تهران نیز، با توجه به مسایل و مشکلات اجتماعی متعدد، موضوع ارتقای سرمایه اجتماعی مورد توجه چشمگیر سازمان های رسمی و غیررسمی قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف همسویی با این تحولات بینشی و کمک به آن و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و سنجش میزان سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با پایداری اجتماعی در محله اوین می پردازد. در این پژوهش، نمونه گیری در دو سطح کارشناسان و ساکنان محله به صورت غیر احتمالی (اتفاقی و هدفمند) انجام گرفته و داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها، از مدل AHP با استفاده از نرم افزار Expert Choice و همچنین از آزمون های آماری T-Test تک نمونه ای، آزمون پیرسون و رگرسیون توسط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان سرمایه اجتماعی در محله اوین در سطح متوسطی قرار دارد و رابطه مثبت و معنی داری میان شاخص های سرمایه اجتماعی و پایداری اجتماعی محله وجود دارد.

  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، پایداری اجتماعی محله، سرمایه اجتماعی، محله اوین
 • خه بات درفشی*، سید حسن صدوق، اکبر مهرجونژاد، شاهین خالدی صفحات 150-167
  جهت شماتیک نمودن سطح آسیب پذیری ناشی از سیلاب در شهر بابل، از مدل تحلیل سلسله مراتبی با متغیرهای نوع کاربری اراضی، میزان فرسودگی بافت، فاصله از شبکه ارتباطی، فاصله از رودخانه، ارتفاع رواناب، شیب، تراکم آبراهه و ارتفاع بهره گرفته شد. اولویت بندی و تعیین روابط بین این متغیرها با آسیب پذیری، از طریق روش AHP انجام گرفت و بر اساس نظرات کارشناسی، ماتریسی به ابعاد 7×7 جهت تعیین وزن معیار متغیرها برای تهیه نقشه آسیب پذیری ایجاد شد. وزن های معیار برای عامل های نوع کاربری اراضی و میزان فرسودگی بافت 35/0، فاصله از شبکه ارتباطی 24/0، فاصله از رودخانه 16/0، ارتفاع رواناب 10/0، شیب 07/0، تراکم آبراهه 044/0 و برای متغیر ارتفاع 03/0 محاسبه شده است؛ بنابراین، نوع کاربری اراضی و میزان فرسودگی بافت بیش ترین و ارتفاع کم ترین وزن را در تهیه نقشه آسیب پذیری دارند. پس از محاسبه وزن نسبی و با استفاده از معادله بدست آمده از ضرایب متغیرها، نقشه آسیب پذیری سیلاب شهر بابل با استفاده از فرمت های تحلیلی در محیط ArcMap در پنج طبقه آسیب پذیری خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تهیه گردید. طبقه آسیب پذیری خیلی زیاد، منطبق بر پهنه های بافت قدیمی شهر و بخش هایی از آن است که بیش ترین تراکم ساختمان های مسکونی و شبکه معابر یا به عبارتی سطوح نفوذناپذیر را دارند. پهنه های آسیب پذیری خیلی زیاد بیش تر در مرکز شهر و حریم رودخانه قابل مشاهده می باشد. این در حالی است که گسترش اراضی باغی و کشاورزی و کاهش تراکم سطوح نفوذناپذیر (کاربری مسکونی و معابر) سبب کاهش آسیب پذیری سیلاب در بخش های حاشیه ای شهر شده تا جایی که طبقه آسیب پذیری خیلی کم منطبق بر همین بخش ها بوده است. در مجموع قرار گرفتن 38 درصد از مساحت شهر بابل در رده های آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد، نشان از آسیب پذیری نسبتا بالای این شهر در برابر بروز سیلاب دارد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری سیلاب، تحلیل سلسله مراتبی، وزن معیار، بابل
 • معصومه براری* صفحات 168-183

  امروزه موضوع حمل ونقل و ترافیک به عنوان یک پدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش بسیار مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی- اجتماعی جامعه دارد. هدف از پژوهش حاضر، سنجش اثر گذاری برنامه ریزی های حمل ونقلی در بهبود مولفه های جهانی اقتصاد سبز و مدیریت راهبردی در راستای حمل ونقل پایدار شهری است. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) و استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره (دیماتل فازی) جهت تجزیه و تحلیل یافته ها، مولفه های جهانی اقتصاد سبز در بخش حمل ونقل شهر ساری مورد ارزیابی قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره (دیماتل فازی)، زیر معیارهای توسعه حمل96 (در جایگاه اول، هزینه تصادفات / و نقل غیر موتوری با دارا بودن بیشترین ضریب وزنی و اثرگذاری مستقیم با کسب امتیاز) 9196 (در جایگاه سوم قرار دارند و / 96 (در جایگاه دوم و در نهایت مدیریت تقاضای سفر با کسب امتیاز) 91 / با کسب امتیاز) 93مهمترین عوامل تاثیرگذار توسعه حمل و نقل سبز)پایدار(در شهر ساری هستند. برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت های پیش روی حمل ونقل پایدار از مدل سوات) SWOT (، بهره گرفته که راهبرد نهایی توسعه حمل ونقل پایدارشهر ساری، راهبرد تهاجمی بر پایه تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت های موجود است. در نهایت با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی  (Qspm) اولویت بندی استراتژی ها برای برنامه ریزی حمل و نقل پایدار تعیین شد.

  کلیدواژگان: اقتصاد سبز، حمل و نقل پایدار، شهر ساری، مدیریت راهبردی
 • بهزاد ملک پور اصل*، فرشته دستواره صفحات 184-199
  اخلاق کاربردی و به تبع آن اخلاق حرفه ای قلمروهایی هستند که از دهه ی 1990 به این سو مورد توجه صاحب نظران برنامه ریزی قرار گرفته اند. ادبیات مربوط به این قلمروها نظیر هر حوزه ی دیگری در عرصه ی تکاپوهای انسانی مدام در حال تطور است و به میانجی گفت و شنودهای مستمری که میان کنش گران مختلف در این عرصه در جریان است، ظرفیت ها و جنبه های تازه ای از ابعاد گوناگون و گسترده ی آن آشکار می شود. این گستردگی در برخی موارد با دشواری ها و احیانا بدفهمی هایی در حوزه ی اخلاق حرفه ای برنامه ریزی همراه است و همین امر ضرورت دقت نظر و کنکاش در کدها و گزاره های نظری اخلاق حرفه ای و پیگیری این مباحث را موجب می شود. ردیابی کدهای اخلاقی مرتبط با زمینه های مختلف برنامه ریزی هدف اصلی این مقاله است و بدین منظور از دسته بندی، تم سازی، مقایسه و نتیجه گیری از داده ها برای کشف و توضیح کدهای اخلاقی مرتبط با زمینه های مختلف برنامه ریزی استفاده شده است. کدهای اخلاقی موضوع های مرتبط با دوراهی های اخلاقی در برنامه ریزی، زمینه ی مطرح شدن اخلاق مساله محور را به عنوان دستاورد مقاله و به عنوان یکی از رهیافت های مواجهه با این دوراهی ها موجب شده است. بحث آموزش اخلاقی برنامه ریزان نیز بر مبنای اخلاق مساله محور به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی مواجهه با موضوع های اخلاقی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق مساله محور، برنامه ریزی، کدهای اخلاقی
|
 • Mahmood Akbari * Pages 1-13

  Existence of urban green space is one of the prerequisites for achieving sustainable urban development and plays a key role in improving the quality of life of urban dwellers. The research is practical and quantitative in terms of purpose and nature and is of analytical-comparative type and using Preference selection index and multi-moora technique has been analyzed green space indicators in Isfahan metropolis. The research data is adapted from the statistics of Isfahan metropolis in 2019. The results of the preference selection index for the analysis of green space indicators in the metropolis of Isfahan show that the highest score belonged to regions 4, 6, 10 and 8. The lowest scores of the preference selection index were assigned to regions 2, 11 and 15. The results of applying the three approaches of multi-moora technique for the analysis of urban green space indicators show imbalance and inequality in 15 Regions of Isfahan metropolis. The highest score of the Ratio system approach was compared to region 10 and the lowest score of the Ratio system approach was assigned to region 11. The highest score of the Reference point approach belonged to region 14 and regions 11 and 3 obtained the lowest score of the Reference point approach. In the Complete multiplication approach, region 8 of Isfahan metropolis has the highest score and regions 11, 1, 2 and 14 have the lowest score. The difference between the scores obtained in the preference selection index and the three approaches of Multi Moora technique indicates the existence of inequality in the field of urban green space indicators in the fifteen Regions of Isfahan metropolis.

  Keywords: Multi moora Technique, preference selection index, Green space, Isfahan Metropolis
 • Maryam Mohammadi *, Raziyeh Rezazadeh Pages 14-32

  City as a text is a complex network of cultural codes which provide reading of city for people. By this explanation, this text can investigate and analyze through semiotics approach. Exploring shows that the trends which happened after capitalism and modernism, have had influence on this text and decontextualized from its textual layers, so changing in role of signs happened (sign is an analytical media for analyzing the text). In other words, signs in modern and capitalized city, is not a cultural sign and readable ones for observers. There are only functional signs or maybe symbolic ones. Baudrillard named this changing as economic-political theory of signs. So signs decade to their lowest functions and therefore the lowest level of meaning perceived, which lead to suspending and plurality of meaning for observers. Urbanscape is the first scene which human perceived and observed when faced with the city. Therefore, urbanscape chose for analysis in this article. Defining the influential factors, which decontextualize from urbanscape, is the main goal of this research. For achieving the goal, first investigating the concepts and defining the theoretical framework done, then major urbanscape of Karaj explored as the case study. For this goal, new constructions, which decontextualize from the text (urbanscape), are considered. This analysis based on semiotic approach and economic-political theory of sign. Results shows that emphasis on functional and symbolic dimension of signs and economic and political trends lead to constructions with no compatibility to textual layers of urbanscape which make problems in readability and perception of it.

  Keywords: text, Cultural sign, Symbolic sign, Major Urbanscape, Karaj
 • Farhad Nosratinejad *, Seyed Hossein Serajzadeh, Mansour Dayhol Pages 33-52

  Rapid urbanization and lack of urban readiness for accepting emerging social conditions have led to the formation of low-quality of urban environments in many developing countries. This issue has directly affected the quality of life of citizens. The purpose of this paper is to investigate the variables affecting citizens' satisfaction about the quality of urban environment in Ardebil’s District 4. This research is an applied and developmental purposely and descriptive-analytical methodically. A sample of 382 people has been questioned. For data analysis, one-sample T-test and independent T-test, multiple regression analysis (Enter), Variance or F test, and Scheffe's test to examine the difference between several groups has been used. The results of this research show that residents' satisfaction from the quality of urban environment is at a low level. So that the level of satisfaction with the quality of the urban environment is lower than the theoretical. Independent T-test and Variance test showed that type of occupation, education level and settlement duration, affect the level of citizen satisfaction from urban environment quality. Other personal characteristics do not affect the quality of the urban environment (age and gender) in citizen satisfaction. The residential environment variables have a far greater proportion compared to other variables in predicting the dependent variable.

  Keywords: Urban environmental quality, Citizen Satisfaction, Satisfaction, Region 4, Ardabil
 • Homayoon Molaei *, Manouchehr, ., Emamgholi Pages 53-67

  Environmental issues in Iran are increasing. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and environmental concerns of the construction of Karun 3 multifunctional dam in Khuzestan province. To investigate eight variables (effects on water, sound effects, effects on land, effects on air, effects on Habitat, socio-economic effects, health effects and beauty effects). The method of the present research has been applied and the opinions of experts in this field in the form of questionnaires and interviews have been used to examine the mentioned factors. The sampling method was a combination of two methods non-probability targeted sampling and snowball sampling. SPSS software was used for statistical analysis. The results show the positive effect of social capital on environmental behaviors and attitudes and in addition, the inadequacy of social capital in improving environmental behavior and attitudes of dwellers. The results also indicate the desired effects and the creation of large and important benefits in the region through the construction of Karun 3 Dam. Therefore, in order to achieve the desired goals by applying appropriate environmental management systems, it is necessary to direct the set of activities in a way to minimize the possible negative effects of such a huge project. Findings from regression analysis also showed a 25% explanation for changes in environmental concerns with social capital.

  Keywords: : Environmental Impacts, Social Capital, Karun Dam 3
 • Atie Ghanbari Mahalli, Frzaneh Sasanpour * Pages 68-83
  The development of urbanization is one of the most important factors in population concentration,change in environmental conditions , general urban structure change that has caused the development and spread of decay textures conditions and has challenged the sustainability of the city. The purpose of this research is to analyze the decay texture of Tehran 10 metropolitan area and the stability of its 3 districts. The research method is analytical-descriptive and data are collected and the statistical information is analyzed in four dimensions: physical, social, economic, and environmental, using the ELECTRE model and the three regions are ranked based on them. The findings show that District 3 of Tehran 10 area is in the most stable physical condition thanks to the modernization of most of its buildings and having the least amount of microorganisms in the texture and impassable streets. Regarding the social status of District 2 based on the average population, the number of literate students as well as the average environmental indicators, it is considered the most stable socially and environmentally. On the other hand, the number of immigrants is very high in this area and the imbalance in the population and the use of services and green spaces results in economic inefficiencies. Considering the economic dimension, all three districts are ranked the same.none of these factors are separated from the other and each affects the erosion of textures. Therefore, to guide the area in the direction of sustainability, all the influential factors should be taken into consideration.
  Keywords: decay Texture, Sustainability, District, ELECTRE Model, Area 10 Tehran Municipality
 • Pezhman Mohamadi * Pages 84-98
  The purpose of this study was to develop strategic strategies for Shahrekord's survivability based on the role of urban management. The present research is based on the purpose (type of use), an applied research. The method used in this research is a descriptive-analytical method. The statistical population of this research is Shahrekord residents, and the statistical area of the whole area is Shahrekord. The number of statistical societies (160,000) is considered. The sample size was 383 people, based on the Cochran formula and randomly available. Data collected based on the SWOTmodel were analyzed. The results indicate that defensive strategies, conservative type strategy, competitive type strategy, and ultimately aggressive strategy are respectively in the first to fourth priority respectively. Based on this, the most important strategies for the development of Shahrekord's shelf life, based on the performance of urban management, include strengthening and protecting the right to social participation, using successful experiences and popular beliefs, in order to improve the laws and regulations in Shahrekord, to organize participatory projects in Different levels of local,national, and international transport, development and strengthening of cultural, social and economic interactions between people in different places through television programs.
  Keywords: Epidemiology, City, Urban management, Shahrekord, Swat Model
 • Zohreh Fanni *, Arash Ghorbani Sepehr, Zahra Soltan Mohammadi Pages 99-117

  The growing urbanization and the lack of integrated urban management have led to inefficiencies in urban planning, as these inefficiencies are more visible at the " Neighbourhood " level. In this regard, attention to sustainable urban-local development is possible when local councils have devoted a special role to it. Accordingly, this paper, by survey-analytical method, field and library studies, has been compiling information from residents of the Amir-Abad neighborhood to evaluate the role of local councils in sustainable urban development and its relation to urban biomass. In order to do this, the researchers for field studies have prepared a questionnaire in 25 variables including social, economic, health, housing, environmental and cultural indicators, and then distributed to residents of Amir Abad neighborhood. Therefore, SPSS software has been used to analyze residents' views on the stability of Amiraabad neighborhood. Also, the question of the present article is; what is the relationship between the local councils and its sustainable development, and how can these councils help to achieve the goals of sustainable development of the localities? The results of the research indicate that the Amir Abad Neighborhood Council, with a fundamental shift in the planning of neighborhood development, can pay attention to the ecological, economic, social, political and cultural stability of the neighborhood in the direction of sustainable development of the neighborhood. Finally, it can be said that with the coherent management of the neighborhood, local sustainable development can be realized for bioaccumulation.

  Keywords: urbanization, Sustainable Development Urban – Neighborhood, Neighborhood Council, Amirabad, Tehran
 • Nobakht Sobhani, Majid Akbari, Faranak Saeidifard, Samira zamani Pages 118-132

  The growth of population and its activities, as well as the development of big cities and the change in climate, have resulted in permanent or seasonal dryness of lakes and wetlands, thereby accumulation of evaporite minerals, especially salt in these lakes. This will have extensive environmental impact on cities, villages and agricultural areas. So, analyzing how to reduce vulnerability of villages and citiesagainst natural risks has become a critical and extensive issue in the field of planning and risk management. The present study, as a strategic plan for environmental risks in villages located in the southeast of Lake Urmia, with a descriptive analytic purpose, has applied an analytical approach to this issue. In this research, we identified the internal and external factors using SWOT. Then we applied AHP, on a Likert scale, to rank the internal and external factors, in order to choose the best strategy analyzing SO, WO, ST, and WT. The final result of assessing the internal and external factors determines the strengths of the region (with a total final value of 0.483), the opportunities facing the region (with a total final value of 0.179), the weaknesses (with a total final value of 0.23), and the threats around the region (with a total final value of 0.107). Considering the internal and external factors, a defensive strategy would be the best strategy, and it would have a relative advantage compared to other strategies.

  Keywords: strategic plan, natural risk, AHP, Benajoy villages
 • Jamileh Tavakolinia *, Hasan Mohammadian Mosammam, Parviz Aghayi, Saman Heydari Pages 133-149

  Over the last few decades, social capital has been recognized as one of the most important factors in achieving sustainable development. In this regards, several studies has been done on the assessment of social capital as well as its impact on social sustainability of urban neighborhood. The mentioned issue has always emphasized in Tehran municipality by formal and informal organizations. In this regard, this paper based on descriptive-analytical method aimed to survey and measuring social capital in Evin neighborhood as well as its relationship with social sustainability. In this paper, non-probability sampling is used in both experts and resident’s levels and data collection has been through field and documentary studies. To analyze data, AHP model in the Expert Choice software, one-sample T-test, Pearson correlation and regression in the SPSS software are used. The result shows that the level of social sustainability in Evin neighborhood is medium and also the positive correlation is significant between social sustainability and sustainability.

  Keywords: Social sustainability, Social sustainability of neighborhood, Social Capital, Evin neighborhood
 • Khabat Derafshi *, Hassan Sadough, Akbar Mehjou Nejad, Shahin Khaledi Pages 150-167
  Vulnerability caused by the flood is complex and fluctuation. The flood vulnerability is depended on the phenomena such as precipitation, runoff and its accumulated and amount of vulnerability lowland areas of flood. Flood vulnerability be varied over time and from region to another that its reason for natural special circumstances . In order to drawing schematic of vulnerability surface caused by flood in Babul city, we used Analytical Hierarchy Process model (AHP) with variables namely: lands use, old texture, distance from transportation network and river, runoff height, slope, channel density and height. Priority and determination relationship between these variables with the vulnerability carried out through AHP method. The weight of criteria were: land use and old texture 0.35, distance transportation network 0.24, distance from river 0.16, runoff height 0.10, slope 0.07, density of channel 0.044 and for variable height 0.03. Therefore, land use and old texture gained minimum and maximum weights. After calculating the relative weights and using the equation obtained from the coefficients of the variables, Babul city flood vulnerability map was prepared by using the analysis formats in Arc Map in five vulnerability class: very low, low, medium, high and very high. Very high vulnerability class based on old texture mapping of the old texture of Babul and parts it is that density is highest or impermeable surfaces is highest. Very high vulnerability area is visible more in downtown and the river surrounding. However, the expansion of agriculture lands and reduced density of impermeable surfaces (use of residential and passageways) led to reduce flood vulnerability in city. Area of very low vulnerable class and very high vulnerable are 4.3, 9.3, 5.9, 4.7 and 7.7, kilometers respectively. The low vulnerable class and very high vulnerable class including 29.1 and 23.9 percentage of Babul city area, respectively. Finally locating 38 percentages from Babul city in very high and very high vulnerable is indicating high relatively vulnerable of this city in flood.
  Keywords: Flood Vulnerability, AHP, Criteria Weight, Babol City
 • Msoomeh Barari * Pages 168-183

  Today, the transportation and traffic as socio-political as a socio-political phenomenon, it plays an important role in the quality and socio-economic structure of a society. The purpose of this study is Measuring the effectiveness of transportation planning with global green economy indicators. Type of this research is descriptive-analytic study. And collect data from field studies and library use. Also for analysis multi-criteria decision-making models (DEMATEL) is used. The findings show that among the main criteria for research, development of non-motorized transport with the highest weight factor and direct impact in first place with (36/81) points, the cost of accidents with a score (33/37) in second place and eventually travel demand management with a score (36/81) in third with and these factors are the most important factors in the development of sustainable transport in the city of Sari.The SWOT model has been used to identify the strengths, weaknesses, threats and opportunities for sustainable transportation in Sari. The final strategy for the development of sustainable transportation in Sari is an aggressive strategy. Finally, with the Qspm matrix, the prioritization of strategies for sustainable transportation planning was determined.

  Keywords: green economy, Sustainable transportation, Sari City, Strategic Management
 • Behzad Malekpourasl *, Fereshteh Dastvareh Pages 184-199
  This article attempts to review and explicate Planning ethics concept, largely as articulated by exponents of the practical ethics, in terms of the planning theory. The paper can be read in a sequence of a larger argument about planning ethics and it makes more urgent the existing critiques of planning theories without ethical direction. We develop –based on thematic analysis method - how professional ethics codes in planning produce important issues that must be considered. So at the very core of the article is an attempt to recompose of the ethical view about planning tactics in the decision-making process, to break out from idealism of conventional planning theory to make space for the insights of realistic thinking about planner behavior. The article argues therefore that the idea of problem-oriented ethics in planning can go realized.
  Keywords: professional ethics, quandary ethics or problem-oriented ethics, Planning, ethic codes