فهرست مطالب

علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 34، بهار و تابستان 1400)
 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 34، بهار و تابستان 1400)
 • ویژه نامه خرداد 1400
 • تاریخ انتشار: 1401/02/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • داریوش حیاتی صفحه 0
 • میلاد جودی دمیرچی، علی اسدی*، امیر علم بیگی صفحات 1-15

  فقدان توجه به مولفه های سازمان می تواند موفقیت کسب و کارهای الکترونیکی را تحت الشعاع قرار دهد؛ زیرا سازمان به عنوان یکی از عناصر مهم مدل کسب و کار در جهت تعیین سطوح همکاری ها، استفاده از تکنولوژی ها و تعیین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف شناسایی مولفه های سازمانی مدل کسب و کار الکترونیکی در دشت مغان به انجام رسید. در این راستا، تمامی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان های پارس آباد، گرمی و بیله سوار به روش تمام شماری (80 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که روایی صوری آن با استفاده از دیدگاه متخصصان دانشگاهی و پایایی آن به صورت پیش آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده هابا استفاده از تکنیک تحلیل عاملی مرتبه دوم تحلیل شدند. بعد سازمانی کسب و کار الکترونیکی در قالب سه سازه انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری عملیاتی و انعطاف پذیری راهبردی مورد توجه قرار گرفت که بر مبنای نتایج، انعطاف پذیری راهبردی به عنوان سازه ای با بیشترین اهمیت مورد توجه کارشناسان بوده است. به طور کلی، بر مبنای نتایج تحقیق، کسب و کارها از یک سو نیازمند یک برنامه کوتاه مدت برای پیشبرد روندهای همکاری و حل مشکلات پیش روی خود هستند و از سوی دیگر به نوعی برنامه بلندمدت نیاز دارند که بتوانند در مواجهه با مشکلات با رویکردی اقتضایی عمل کنند و نسبت به مشکلات واکنش سریع و دقیقی داشته باشند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری عملیاتی، انعطاف پذیری راهبردی، کسب و کار الکترونیکی
 • عماد نژادکریمی، محمدشریف شریف زاده*، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 17-36

  این تحقیق با هدف ارزیابی سطح وابستگی معیشتی به کشت پنبه در بین کشاورزان استان گلستان انجام شد. اطلاعات لازم از 386 کشاورز پنبه کار گردآوری شد. یک پرسشنامه محقق ساخته شامل مولفه های سنجش وابستگی تدوین شد که اعتبار صوری و محتوایی آن بر مبنای دیدگاه تیم تحقیق و کارشناسان مرکز تحقیقات پنبه مورد تایید قرار گرفت. پایایی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 0/70 تا 0/81 محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که هر شش مولفه تدوین شده در قالب مدل مفهومی پژوهش، شامل وابستگی درآمدی/ مالی به کشت و کار پنبه"، "وابستگی شغلی (درک از اشتغال پذیری کشت و کار پنبه)"، "وابستگی اجتماعی/ مکانی به کشت و کار پنبه"، "شبکه رسمی و غیررسمی کسب و کار (سرمایه اجتماعی مرتبط با کشت و کار پنبه)"، "قابلیت کسب و کار (درک از سهولت/ امکان پذیری کشت و کار پنبه)" و "چشم انداز مثبت کسب و کار (جهت گیری سازنده بلندمدت به کشت و کار پنبه)"، دارای رابطه معنی داری با سازه اصلی یعنی وابستگی به تولید پنبه به عنوان منبع اصلی معیشت بودند. نتایج سطح بندی وابستگی نشان داد که 73/06 درصد کشاورزان وابستگی زیاد،18/13 درصد، وابستگی متوسط و 8/81 درصد نیز وابستگی کمی به کشت و کار پنبه به عنوان منبع معیشتی خود دارند.

  کلیدواژگان: کشت و کار پنبه، محصول زراعی کالایی، وابستگی معیشتی، استان گلستان
 • لطیف حاجی، یادگار مومن پور، حمید کریمی* صفحات 37-52
  تامین انرژی به‏ منظور پمپاژ آب شبکه‏ های آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی از یک سو، بحران‏ های زیست‏ محیطی و نگرانی‏ های جهانی نسبت به عواقب و تاثیرات سوخت‏های فسیلی بر محیط‏ زیست از سویی دیگر، منجر به ضرورت تغییر الگوهای ذهنی در مورد به کارگیری انرژی‏ های پاک و تجدید پذیر شده است. در این بین انرژی خورشیدی پاسخی به چالش‏ های مطرح شده می ‏باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل نیت رفتاری کشاورزان نسبت به بکارگیری سلول‏ های خورشیدی در سیستم‏ های آبیاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 7172 کشاورز آبی کار بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 365 کشاورز به‏ عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‏ ای بود که روایی شکلی و محتوایی آن نیز با بهره‏گیری از نظرات متخصصان دانشگاهی و همچنین به استناد شاخص روایی سازه، در سطح مطلوب برآورد گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از شاخص‏ های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در حد مطلوب بدست آمد. پردازش داده‏ ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‏ افزارهای SPSSwin 22 و LISREL8.80 و دستیابی به اهداف با روش مدل‏ سازی معادلات ساختاری محقق شد. یافته‏ های پژوهش حاکی از همبستگی معنی‏ دار میان متغیرهای نیت رفتاری، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک‏ شده، سهولت درک‏ شده و سودمندی درک‏ شده بود. همچنین بر اساس نتایج مستخرج از مدل ‏سازی، متغیرهای مستقل و میانجی پژوهش، تاثیر معنی‏ داری بر نیت رفتاری کشاورزان داشته ‏اند. این پنج متغیر در مجموع توانایی تبیین 64 درصد از تغییرات واریانس نیت رفتاری کشاورزان را نسبت به استفاده از سلول‏ های خورشیدی داشته‏ اند.
  کلیدواژگان: نیت رفتاری، سیستم آبیاری خورشیدی، انرژی خورشیدی، شهرستان نقده
 • فاطمه حمید، مسعود یزدان پناه، مسعود برادران*، بیژن خلیل مقدم، حسین آزادی صفحات 53-70

  از آنجا که کاربرد نادرست کودهای معدنی عواقب قابل توجهی بر کیفیت محیط زیست و همچنین رفاه بشر به همراه داشته است؛ محدود کردن انتشار آن ممکن است از طریق بهبود مدیریت کود به دست آید. در این راستا، کشاورزان به عنوان کنشگران و تصمیم گیرندگان اصلی بخش کشاورزی، وظیفه ی کاهش کاربرد کود نیتروژن و در نتیجه کاهش اثرات ناشی از آن را بر عهده خواهند داشت. از این رو، درک اقدامات کشاورزان برای شناسایی نوع سیاست هایی که به طور موثری می تواند تغییرات اجتماعی و تکنولوژیکی را ارتقا دهند، ضروری است؛ زیرا بهبود رفتار و افزایش دانش طرفداران محیط زیست، مساله مهمی برای سیاست گذاران، طرفداران کسب و کارهای سبز و سایر گروه های علاقه مند به پذیرش و افزایش رفتار حمایت از محیط زیست می باشد؛ بنابراین هدف این تحقیق درک رفتار زیست محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل موثر بر آن می باشد. برای دستیابی به این هدف از دو نظریه ی فعال سازی هنجار و پیش بینی رفتارهای زیست محیطی استفاده گردید. در این مطالعه از فن پیمایش استفاده شد و ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ تایید شد. روش نمونه گیری در این پژوهش بر اساس نمونه گیری سیستماتیک بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه ی 200 نفری از بین کشاورزانی که از مدیریت جهاد کشاورزی رامشیر که در سال زراعی 97-1396 کود دریافت کرده بودند، انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، در نظریه فعال سازی هنجار، متغیرهای مستقل اثربخشی، مسیولیت پذیری، آگاهی از پیامدها و هنجار ذهنی، متغیر هنجار اخلاقی را تبیین می کنند. از طرفی، رفتار کشاورزان به طور معنی داری توسط متغیر هنجار اخلاقی تبیین می شود. همچنین در نظریه پیش بینی رفتارهای زیست محیطی، متغیر نیت توسط متغیرهای آگاهی از استراتژی های عمل و عوامل شخصیتی تبیین شد و علاوه بر آن متغیر رفتار توسط متغیر نیت و عوامل شخصیتی تبیین گردید. در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های اجرایی در راستای استفاده بهتر از کودهای نیتروژن ارایه شد.

  کلیدواژگان: رفتار زیست محیطی، کشاورزان، کود نیتروژن، خوزستان، تئوری هنجار سازی فعال
 • زهرا اطهری* صفحات 71-84

  توسعه کشاورزی پایدار مستلزم بهره‏ گیری از منابع انسانی ماهر و متخصص در عرصه کشاورزی است. در این راستا، مزارع دانشجویی بستر مناسبی برای کسب تجربه دانشجویان در زمینه تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش‏ ها و راهکارهای توسعه مزارع دانشجویی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام شد. جامعه تحقیق، دانشجویان عضو مزرعه دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 99- 1398 بودند (N=140) که 103 نفر از آنان بر اساس جدول کرجسی مورگان با روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‎ ها، پرسشنامه بود که برای سنجش پایایی و روایی آن به ترتیب از ضریب آلفای ترتیبی (0/85=α) و پانل متخصصان استفاده شد. البته، به منظور شناسایی راهکارهای اساسی توسعه مزرعه دانشجویی از مصاحبه نیمه ساختارمند و تحلیل محتوا استفاده شد. بر پایه یافته ها، میانگین چالش‏ های مزارع دانشجویی بالاتر از حد متوسط بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از آن بود که چالش‎ های مزارع دانشجویی شامل چالش‏ های اقتصادی، آموزشی، اداری مدیریتی و منابع انسانی است. یافته های آزمون من ویتنی نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به چالش‎ های مزارع دانشجویی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون کروسکال والیس نیز بیانگر آن بود که دانشجویان مقاطع و رشته‏ های مختلف کشاورزی در مورد چالش‎ های مزارع دانشجویی اتفاق نظر دارند. در نهایت، راهکارهای اساسی برای توسعه مزارع دانشجویی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: مزارع دانشجویی، توسعه منابع انسانی، دانشگاه رازی
 • محمدکریم معتمد*، فاطمه قربانی پیرعلیدهی صفحات 85-99

  نوغانداری یکی از فعالیت های بخش کشاورزی است که موجب اشتغال و توانمندی روستاییان می شود. استان گیلان از قطب های مهم نوغانداری کشور است. این مطالعه، به واکاوی پایداری صنعت نوغانداری در استان گیلان می پردازد. در این رابطه شاخص های انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پایداری شبکه ارتباطات اجتماعی کنشگران صنعت نوغانداری و راهکارهای کلیدی بهبود و ارتقای آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. رویکرد کلی تحقیق، ترکیبی از نوع طرح هم زمان مثلث سازی شده است. در بخش کمی تحقیق از 9793 نفر نوغاندار استان 365 نفر به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده های بخش کمی از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته جمع آوری گردید. همچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق گروه خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/81 تایید گردید. در بخش کیفی نیز 12 کنشگر نوغانداری با استفاده از نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحلیل شبکه کنشگران با استفاده از نرم افزار یوسینت (Ucinet) نشان داد که انسجام اجتماعی آنان ضعیف تا حد متوسط، مشارکت اجتماعی در حد متوسط و پایداری ارتباطات اجتماعی خوب است. همچنین تحلیل کیفی داده ها نیز نشان داد که حمایت های دولتی، ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا، سازماندهی و هماهنگی بین کنشگران سه راهکار کلیدی در دستیابی به پایداری در صنعت نوغانداری در این استان است.

  کلیدواژگان: انسجام اجتماعی، شبکه کنشگران نوغانداری، صنعت نوغانداری، مشارکت اجتماعی
 • مجتبی سوختانلو*، مسلم سواری، حسام الدین غلامی صفحات 101-117

  در سال‏ های اخیر، پذیرش کند روش‏ های جایگزین سموم شیمیایی و گسترش آفات، پتانسیل ریسک سلامتی در مصرف سموم شیمیایی را میان کشاورزان به شدت افزایش داده است. از این ‏رو، این تحقیق توصیفی-پیمایشی به تعیین مهم‏ترین عوامل پیش ‏بینی‏ کننده ریسک سلامتی در مصرف سموم شیمیایی، میان کشاورزان سیب ‏زمینی‏ کار استان اردبیل پرداخت. روش نمونه‏ گیری، چندمرحله‏ ای بوده و حجم نمونه‏ از میان جامعه آماری (N=4876)، بر اساس جدول بارتلت و همکاران، به تعداد 370 نفر تعیین شد. مطابق نتایج، کشاورزان در سموم شیمیایی مختلف، بیش‏ مصرفی داشته و درصد قابل توجهی از کشاورزان (35/7 درصد) در گروه افراد با ریسک سلامتی بالا قرار داشتند. بیشترین میزان بیش‏ مصرفی سموم، مربوط به کلرپریفوس و تری فلورالین بود؛ اما خطرناک‏ترین سموم برای ریسک سلامتی، مربوط به کلرپریفوس و متری‏بوزین بود. مطابق مدل درخت تصمیم‏ گیری و محاسبه شاخص ترکیبی، به ترتیب اندازه مزرعه، هنجار اجتماعی، ادراک از مضرات سموم شیمیایی و سابقه شرکت در دوره‏ های آموزشی، مهم‏ ترین متغیرهای پیش ‏بینی برای شاخص ریسک سلامتی بودند. حمایت‏ های آموزشی، فنی و اعتباری بیشتر از کشاورزان خرده‏ مالک برای جایگزینی سموم شیمیایی پرخطر؛ دریافت بازخوردهای مداوم آموزشی از ادراک کشاورزان نسبت به مضرات بیش‏ مصرفی سموم و بهبود هنجار اجتماعی با کسب همراهی معتمدان محلی و کشاورزان ماهر می‏ تواند ریسک سلامتی کشاورزان در مصرف سموم شیمیایی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: استان اردبیل، ریسک سلامتی، سموم شیمیایی، کشاورزان سیب‏ زمینی‏ کار
 • ساجده مشایخی، همایون مرادنژادی*، سمیره صی محمدی، علی اصغر میرک زاده صفحات 119-132

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را زنان روستایی سرپرست خانوار عضو کمیته امداد و بهزیستی شهرستان کرمانشاه تشکیل داد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای دارا بودن مهارت در یک شغل، وضعیت مالی خانواده پدری، نداشتن سرمایه اولیه، میزان آشنایی با بازار کار و تعداد افراد تحصیل کرده بیکار در خانواده بیشترین تاثیر را بر میزان فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی دارند. به طور کلی می توان بیان کرد که تقریبا نیمی از زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه خانه دار بوده اند و هیچ شغل و منبع درآمد مشخصی نداشته اند، بنابراین پیشنهاد می گردد مسیولین و متولیان امر، زمینه ایجاد مشاغل خانگی و مشاغلی که نیاز به مهارت چندانی ندارد را برای آنان فراهم نمایند و همچنین شرایطی فراهم شود که این زنان بتوانند هم زمان با کار به مسیولیت های خانه هم رسیدگی کنند.

  کلیدواژگان: فقر اقتصادی، فقر جنسیتی، فقر زنان، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی
|
 • Milad Joodidamirchi, Ali Asadi *, Amir Alambeigi Pages 1-15

  Lack of attention to the components of the organization can affect the success of e-businesses due to this fact that the organization as one of the most important elements of the business model is very important to determine the level of cooperation, use of technologies and determine the short-term and long-term plans. The aim of this study was to identify the organizational components of the e-business model in Moghan Plain. Accordingly, all experts of the Jihad agricultural organizations as well as the experts of extension services centers were studied by complete enumeration method (80 people) in different counties including Germi, Bile-Savar, and Pars Abad. Data were collected through a researcher-made questionnaire that its face validity was confirmed using the views of academic experts and its reliability was confirmed as a pre-test by calculating Cronbach's alpha. Data were analyzed using second-order factor analysis technique. The organizational dimension of e-business was considered in the form of three constructs of structural flexibility, operational flexibility, and strategic flexibility. The results showed that the strategic flexibility was considered by experts as the most important structure. Generally, the results of this study suggested that the businesses need a short-term plan to advance the cooperation processes and solve their problems, on the other hand, they also need a long-term plan to be able to act with a contingency approach in the facing of the problems and react quickly and accurately to solving the problems.

  Keywords: Structural flexibility, Operational flexibility, Strategic Flexibility, E-business
 • Emad Nezhad Karimi, Mohammad Sharif Sharifzadeh *, Gholamhossein Abdollahzadeh Pages 17-36

  This research was carried out in rural areas of Golestan province. The target population of the research includes 7,950 cotton farmers in Golestan province. The sample size was 386 and was selected by multi-stage technique from 16 villages within four major cotton production Counties. The required data were collected by a researcher-made questionnaire. The face and content validity of the research questionnaire was confirmed based on the views of the Research Scientific Committee and experts from the Cotton Researches Center. Reliability was calculated and confirmed by calculating Alpha-Cronbach for different sections of the questionnaire between 0.70 and 0.81. The results showed that all the six components mentioned in the research conceptual model has been verified based on field data (appropriate fit of the model) and these components include: income/financial dependency on cotton cultivation, "occupational dependency (perceived the employability of cotton cultivation)", "social/spatial dependency on cotton cultivation", "formal and informal business network (social capital related to cotton cultivation)", "business capability (perceived the ease/feasibility of cotton cultivation)" and "positive perspective toward cotton business (long-term constructive approach to cotton cultivation)" which have a significant relationship with the main construct; dependency on cotton production as the main source of livelihood. The results of dependency classifying showed that 73.06% of farmers have a high dependency on cotton cultivation for their livelihood, while 18.13% have a moderate dependency and 8.81% have a low dependency.

  Keywords: Cotton Cultivation, commodity crops, livelihood dependency, Golestan province
 • Latif Haji, Yadgar Momenpor, Hamid Karimi * Pages 37-52
  Providing energy for pumping water to pressurized irrigation networks in the agricultural sector on the one hand, environmental crises and global concerns about the consequences and effects of fossil fuels on the environment on the other hand, have led to the necessity of changing mental patterns about the use of clean and renewable energy. In the meantime, solar energy is a response to the challenges posed. The purpose of this study was to analyze the farmers’ behavioral intention towards the use of solar cells in irrigation systems. The statistical population was included (N= 7172) irrigated farmers who were selected (n=365) farmers as a sample group using the table of Krejcie and Morgan. The research instrument was a researcher-made questionnaire which its content validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts and discriminant validity (AVE). Also, its reliability, using Cronbach's alpha and the Composite reliability indices was obtained in the optimal range. Data processing in both descriptive and inferential statistics using SPSSWin22 and LISREL8.8 software and achieve goals with structural equation modeling was conducted. According to the analyses, a significant correlation between the variables of “behavioral intention”, “attitude”, “subjective norm”, “perceived behavioral control”, “perceived ease of use” and “perceived usefulness” were observed. Also, based on the results of modeling, the independent and mediating variables of the study had a significant effect on the farmers’ behavioral intentions. Those five variables explained 64 percent of the total variance of farmers' behavioral intentions in using solar cells.
  Keywords: Behavioral Intention, Solar irrigation system, Solar energy, Naghadeh County
 • Fatemeh Hamid, Masoud Yazdanpanah, Masoud Baradaran *, Bijan Khalilmoghaddam, Hossein Azadi Pages 53-70

  Incorrect use of chemical fertilizers has had significant consequences on the quality of the environment as well as human welfare. Therefore, limiting its release may be achieved by improving fertilizer management. In this regard, farmers, as the main actors and decision makers in the agricultural sector, will have the task of limiting the use of nitrogen fertilizer and thereby reducing its effects. Therefore, understanding farmers' actions is essential to identify the types of policies that can effectively promote social and technological change. Because developing behavior and promoting the knowledge of environmentalists is an important issue for policymakers, advocates of green businesses and other stakeholders interested in adopting and enhancing environmental protection behavior. Therefore, the purpose of this study was to investigate the behavior of farmers in Ramshir region regarding nitrogen fertilizer application and its determinants factors. To achieve the research goal, two theories of normative activation and environmental behavior prediction were used. The data were collected through survey technique using a structured questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by faculty members of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Reliability of questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test. The sampling method was based on systematic random sampling. Based on the Kerjesi and Morgan table, a sample of 200 farmers was selected among farmers who had received fertilizer from Ramshir Agricultural Jihad Management Organization in year 2018- 2019. The results of the study showed that in the normative activation theory, effectiveness, responsibility, awareness of consequences and subjective norms explain ethical norm variable and the behavior of farmers is significantly explained by the ethical norm variable. In the environmental behavior prediction theory, the variable of intentions was explained by awareness of action strategies and personality factors. Based on the results of the research, suggestions were presented to improve the implementation of the policies in order to better use nitrogen fertilizers.

  Keywords: environmental behavior, farmers, nitrogen fertilizer, Khuzestan, Norm Activation Model
 • Zahra Athari * Pages 71-84

  Sustainable agricultural development requires the use of skilled and expert human resources in agriculture. Student farms are sites of agricultural production and marketing. The purpose of this study was to analyze challenges facing student farms and strategies for development of such farms. The population for this study consisted of students who were members of student farm in College of Agriculture and Natural Resources at Razi University in the academic year 2019-2020 (N=140). The sample size determined via Krejcie and Morgan’s table (n=103). The sampling method was random stratified sampling. The main instrument was a questionnaire that its validity and reliability were confirmed by the panel of experts and sequential Alpha coefficient (α=0.85). Semi-structured interviews and content analysis were used to identify the strategies to develop student farms. Based on the findings, the average challenges of student farms was above moderate level. Exploratory factor analysis revealed the most important of challenges as economic, educational, administrative-managerial and human resources. The Mann-Whitney test findings did not show significant difference between the viewpoints of male and female students regarding the challenges of student farms. Based on Kruskal-Wallis test, it was found that there was no significant difference between educational degrees and fields of agricultural students towards the challenges of student farms. Finally, some strategies are proposed to develop the student farms.

  Keywords: Student Farms, Human resources development, Razi University
 • Mohammad Karim Motamed *, Fatemeh Ghorbani Piralidehi Pages 85-99

  Sericulture is one of the agricultural activities that causes employment and empowerment of the villagers. Guilan province is important centers of sericulture in the country. This study, investigates the sustainability of sericulture industry in Guilan province. In this regard, the indicators of social cohesion, social participation and sustainability of the social communication network of sericulture industry actors and key strategies for their improvement and promotion were analyzed. The general paradigm of the research is a mixed of concurrent- triangulation mixed methods design. In the quantitative part of the research, out of 9793 sericulture farmers in the province, 365 were selected by multi-stage sampling method. Quantitative data were collected through a researcher-made questionnaire. Also, the face and content validity of the questionnaire was confirmed by the group of experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient with the amount 0.81. In the qualitative section, 12 sericulture actors were selected using purposive sampling (snowball) and interviewed. The results of the network analysis of the actors using UCINET software showed that their social cohesion is weak to moderate, social participation is moderate and the stability of social relations is good. Qualitative data analysis also showed that government support, income-generating job opportunities, organization and coordination among actors are the three key strategies to improve and enhance social cohesion, social participation and the sustainability of social relations in achieving in economizing sustainable sericulture in Guilan province.

  Keywords: Social cohesion, Network of sericulture actors, Sericulture industry, Social participation
 • Mojtaba Sookhtanlou *, Moslem Savari, Hesamedin Gholami Pages 101-117

  Recently, slow adoption of chemical pesticides alternatives and the increasing of pests has greatly increased the health risk potential in pesticides consumption among farmers. Therefore, this descriptive survey study aimed to determine the most important predictors of health risk in pesticides consumption among potato growers in Ardabil province, Iran. A sample of 370 potato growers were chosen among Ardabil province potato growers (N= 4876), according to the table of Bartlett et al. using multi-stage sampling method. The results revealed that farmers overused in different chemical pesticides and the most farmers (35.7%) were at a high level of health risk. Chlorpyrifos and Trifluralin had the highest level of pesticides overuse, while Chlorpyrifos and Metribuzin were the most hazardous pesticides for health risk. According to the decision tree model and calculation of the composite index, farm size, social norm, perceived chemical pesticides risk and history of participation in training courses, were the most important predictors of health risk index, respectively. Training, technical and financial support for small-scale farmers to replace hazardous chemical pesticides; receiving continuous educational feedback from farmers' perception of pesticide overuse hazard and improving social norms with the local leaders’ support and skilled farmers can reduce the health risk of farmers in chemical pesticides consumption.

  Keywords: Ardabil Province, Chemical Pesticides, Health risk, Potato growers
 • Sajedeh Mashayekhi, Homayoon Moradnezhadi *, Samireh Saymohammadi, Aliasghar Mirakzadeh Pages 119-132

  The purpose of this study was to investigate the factors influencing economic poverty of rural female-headed households. The statistical population of this study were consisted those rural female-headed households who were under support of Assistance Committee and Well-being Organization of Kermanshah County. Data were collected by a researcher-made questionnaire. The results of regression analysis showed that the variables of having skills in a job, financial status of the paternal family, lack of initial capital, level of familiarity with the labor market and the presence of educated unemployed in the household have the greatest effect on the economic poverty of rural female-headed households. In general, it can be argued that almost half of the female headed households are housewives and do not have any jobs or sources of income. Therefore, it is recommended that the authorities and custodians provide the room for creating home-based jobs and jobs that do not require much skills, and also provide conditions for these women to be able to take care of household responsibilities while working.

  Keywords: Economic Poverty, Gender Poverty, Women poverty, Female-headed household, Rural Women