فهرست مطالب

جغرافیا و مطالعات محیطی - پیاپی 42 (تابستان 1401)
 • پیاپی 42 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمود قلعه نوئی، مجید شمس*، عباس ملک حسینی صفحات 8-22

  در چند دهه گذشته، با توجه به تمایل افراد به مهاجرت به شهرهای بزرگ و کلانشهرها با توجه به فرصت های اقتصادی مناسب در آن ها، شاهد رشد چشم گیر جمعیتی در این شهرها بوده ایم که این امر خود منجر به ایجاد چالش ها و مسایلی شده است. یکی از راه حل هایی که متخصصان و فعالان عرصه مدیریت شهری در جهت حل این چالش ها مطرح کرده اند، برنامه ریزی و مکان یابی شهرهای جدید در پیرامون این مادرشهرها بوده است. با این وجود، با در نظر گرفتن این امر که شهروندان در این شهرهای جدید، قبل از آن در شهر مبدا از امکانات و تسهیلات مناسبی برخوردار بوده اند، می توان بیان کرد که در درک آن ها از عدالت فضایی در این شهرهای جدید چالش هایی به وجود خواهد آمد. در همین راستا، این پژوهش با هدف بررسی خوانش شهروندان از شهرهای جدید برمبنای عدالت فضایی شکل گرفت. برای رسیدن به هدف، پس از تبیین شاخص های اثرگذار از عدالت فضایی با توجه به ادبیات پژوهش، پرسشنامه ای ساختار یافته طراحی شد و بین شهروندان در پرند توزیع شد. تحلیل داده ها به روش آزمون فرید من نشان داد که افرادی که در این شهر زندگی می کنند بیش از هرچیز کاربری های خدماتی روزانه را به عنوان عامل اثرگذار در خوانش ادراکی عدالت فضایی در شهر جدید پرند در نظر گرفته اند. بر همین مبنا، نتیجه گرفته شد که شهروندان در بررسی عدالت فضایی ابتدا پایه ترین نیازهای خود را در نظر می گیرند.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، شهر جدید، پرند، کاربری های خدماتی، عوامل کالبدی
 • محمد آور، مرضیه موغلی*، محمد ابراهیم عفیفی صفحات 24-39

  طرح های توسعه شهری مهم ترین ابزار ساماندهی کالبدی شهرها به شمار می روند. به رغم همه ی تمهیداتی که در تهیه طرح ها و تنظیم محتویات آن ها صورت گرفته است، بسیاری از این طرح ها در دست یابی به اهداف خود ناموفق بوده اند. هدف از این پژوهش تبیین عوامل موثر بر عدم تحقق طرح های توسعه ی شهری در شهر لمزان بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی بود. محدوده انتخاب شده شهر لمزان مرکز مهران از توابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان بود. به منظور شناسایی مهمترین معیارهای تاثیرگذار ابتدا از طریق مصاحبه با 20 نفر از کارشناسان و برنامه ریزان شهری اقدام به شناسایی موانع شد. معیارهای اصلی پژوهش عبارتند از: 1- موانع و مشکلات مدیریت شهری، 2- مسایل و مشکلات تصویب طرح، 3- مسایل و مشکلات فرآیند تهیه طرح. معیارها در قالب پرسشنامه دلفی فازی در اختیار جامعه آماری متشکل از 120 نفر از مدیران ارشد شهری، و اعضای هیات علمی  قرار گرفت. از مدل سلسله مراتبی (AHP) فازی، به منظور اولویت بندی معیارها استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین زیرمعیارهای عامل موانع و مشکلات مدیریت شهری، زیرمعیار ضعف بدنه مدیریتی و عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری در رتبه اول و زیرمعیار بهبود ارتباطات بیرونی و درونی در رتبه  آخر قرار گرفت. از بین زیرمعیارهای عامل مسایل و مشکلات تصویب طرح، زیرمعیار تصویب از بالا و فقدان قدرت نفوذ نمایندگان مردم در تصویب طرح در رتبه اول و زیرمعیار نبود هماهنگی و همسویی در رتبه آخر قرارگرفت. از بین زیرمعیارهای عامل مسایل و مشکلات فرآیند تهیه طرح، زیرمعیار طولانی بودن فرآیند تهیه در رتبه اول، و زیرمعیار نبود اطلاعات کامل و به روز در رتبه آخر قرار گرفت.

  کلیدواژگان: طرح های توسعه شهری، تحقق پذیری، مدل سلسله مراتبی فازی، شهر لمزان
 • ابراهیم زاهدی کلاکی، صدرالدین متولی*، حسن محمودزاده، غلامرضا جانبازقبادی صفحات 40-57

  مشکلات زیست محیطی از اساسی ترین مسایل شهر امروزی و حاصل تعارض و تقابل انسان با محیط طبیعی است، شهر بهشهر با توجه به رشد سریع جمعیت و گسترش بی برنامه فضاهای شهری، دچار تخریب عناصر ساختاری و بنیانهای اکولوژیکی و بسیاری از مشکلات زیست محیطی دیگری شده است.در همین راستا به منظور رسیدن به هدف تحقیق جهت ارتقای پیوستگی اکولوژیک و تاب آوری زیست محیطی، از قابلیتهای علم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از متریک سنجش پیوستگی (MNN) به همراه مدل موزاییکی فورمن استفاده شده است. تحلیل  نقشه های حاصل از تغییرات کاربری اراضی، نشان می دهد؛ لکه های ساخته شده در بازه زمانی (1986-2020 (به دلیل افزایش جمعیت و تقاضا برای زمین و در نتیجه، رشد شهرنشینی سالهای اخیر به میزان (68 +درصد) افزایش و کاربری زراعی (52 -درصد) و باغات و فضای سبز (31 -درصد) و اراضی بایر نیز، حدود (41-) درصد کاهش یافته اند. نتایج تحلیل متریکMNN  نیز حاکی از آن است که؛ پیوستگی عناصر ساختار اکولوژیکی شهر بهشهر خصوصا لکه های زراعی طی دوره زمانی مورد مطالعه، دارای شرایط مطلوبی نبوده و دچار تخریب شدیدی شده است به طوری که میزان پیوستگی اکولوژیکی لکه های زراعی در 34 سال گذشته در حدود 48 متر، باغات و فضای سبز حدود 10 متر کاهش یافته و فواصل بین لکه های مشابه اکولوژیکی زیادتر شده است. در پایان نیز پژوهش حاضر، به تهیه الگوی پیشنهادی و ارایه راهکارهای حفاظتی و اصلاحی و همچنین نقشه شبکه حیاتی از محدوده مورد مطالعه انجامید.

  کلیدواژگان: پیوستگی اکولوژیک، متریک MNN، تاب آوری زیست محیطی، مدل موزائیکی فورمن، شهر بهشهر
 • مهدی فدائی، سید علی المدرسی*، امیر گندمکار، ملیحه ذاکریان صفحات 58-71

  حل مسایل و مشکلات شهر شاهین شهر در زمینه اقتصادی، اجتماعی و محیطی تنها در سایه مشارکت آگاهانه شهروندان در اداره امور شهرها میسر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار درشهرشاهین شهر می باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعه ای و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل کلیه شهروندان شهر شاهین شهر با جمعیت 173329 نفر می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 383 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 44 سوال در هشت متغیر (اوقات فراغت، اعتماد اجتماعی، پرداخت های شهری، انتخابات شهری، گرایش به مشارکت در امور شهری، گرایش به مشارکت در امور محله، دیدگاه فردی و احساس بی قدرتی) می باشد که روایی آن به شیوه صوری و سازه ای مورد تایید واقع شده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 86/0 مورد تایید واقع شده است. داده های گردآوری شده براساس نرم افزار spss و آزمون های تی تست، کولموگروف-اسمیرنف و فریدمن و تحلیل مسیر معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار در شهر شاهین شهر چگونه می باشد؟ نتایج نشان داد که شاخص اوقات فراغت بر برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار، اعتماد اجتماعی بر برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار، پرداختی ها بر برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار، انتخابات بر برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار، امور محله بر برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار، امور شهری بر برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار، دیدگاه فردی بر برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار و احساس بی قدرتی بر برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار اثرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، برنامه ریزی مشارکتی، توسعه پایدار، شهر شاهین شهر
 • علی حاجی زاده*، کوروش افضلی، کرامت الله زیاری صفحات 72-91

  امروزه اکثر محققان معتقدند ارتباط معناداری میان الگوی توسعه کالبدی شهر (فرم شهر) و وضعیت شاخص های محیط طبیعی وجود دارد؛ بنابراین ازآنجاکه ساماندهی الگوی گسترش کالبدی شهرها امری ضروری است؛ لذا هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به نگرشی کلی از الگوی رفتاری شاخص های محیط طبیعی بر توسعه و گسترش کالبدی  شهرهای کشور بوده است. در این پژوهش، داده های اصلی با مراجعه به سایت زمین شناسی آمریکا، تصاویر ماهواره ای شهرهای موردنظر برای سال های 1378 و 1398 تهیه شده است. همچنین از لایه های رقومی سازمان نقشه برداری کشور جهت انجام عملیات همپوشانی بهره گرفته است. همچنین از آزمون های آماری تی دو نمونه مستقل، واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون همبستگی ETA جهت معناداری نقش شاخص های پژوهش استفاده شده است. نقشه ها و آزمون های بکار گرفته شده در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهایARC GIS، Envi 5.3 و Spss تهیه شده است. نتایج نشان می دهد که بین سطوح توسعه کالبدی شهرهای موردبررسی کشور و طبقه ارتفاعی 1800-1200 متر، شیب کمتر از 5 درصد، خاک های لومی و رسی و نزدیکی به سطوح منابع آبی (بیشتر از 10 متر) تفاوت معناداری (P < 0.05) وجود داشته و سایر گروه ها دارای واریانس یکسانی بوده که تفاوت ها معنادار نبوده است. ضریب همبستگی ETA بین سطوح گسترش شهری و ارتفاعات 1800-1200 متر برابر با 0.762، مقدار ضریب همبستگی برای شیب های کمتر از 5 درصد برابر با 0.749، این مقدار برای خاک های لومی و رسی برابر با 0.623 و درنهایت برای منابع آبی ضریب همبستگی اتا برابر با 0.191 به دست آمده است. این امر نشانگر همبستگی قوی بین توسعه و گسترش شهری و طبقه ارتفاعی 1800-1200 متر، شیب های کمتر از 5 درصد، خاک های لومی و رسی است و همچنین سطح ایستایی بیشتر از 10 متر آب های زیرزمینی عامل توسعه و گسترش فیزیکی شهرهای کشور معرفی شده است. منابع آبی با همبستگی نسبتا ضعیفی، در وهله اول سبب توسعه و گسترش فیزیکی شهرها و در وهله دوم به دلیل سیلاب های ویرانگر و خطرزا بودن، به عنوان عامل محدودیت زا در گسترش فیزیکی شهرها محسوب می گردد. نتایج بررسی نقش تکتونیک نیز حاکی از آن است که این شاخص در توسعه کالبدی شهرهای کشور جایگاهی نداشته و شهرهای کشور همچون شهر تهران، بدون توجه به تکتونیک منطقه به گسترش و توسعه خود ادامه داده اند.

  کلیدواژگان: محیط طبیعی، توسعه کالبدی - فیزیکی، الگوی رفتاری
 • سید محمدرضا طباطبایی، روح الله کیمیایی فر*، علیرضا حاجیان، علیرضا اکبری صفحات 92-104

  اندازه گیری و یا محاسبه بیشینه شتاب ناشی از زمین لرزه (Peak Ground acceleration, PGA) به عنوان یکی از پارامترهای اساسی جنبش نیرومند زمین، از دغدغه های مهم محققین علوم زمین است. کمیت مذکور از روش های مبتنی بر داده های میرایی و زلزله های رخ داده در محل تهیه شده و در محاسبات تحلیل خطر زمین لرزه مورد استفاده واقع می شود. در پهنه های وسیع جغرافیایی و یا در شرایطی که تاسیس ایستگاه های دایمی یا موقت شبکه میسر نباشد، رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشین به عنوان یک راه حل جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند. در راستای افزایش دقت شبکه عصبی در مسئله پیش بینی بیشینه شتاب زمین، با استفاده از تحلیل شناسایی داده های پرت یا نامتجانس، داده های ورودی شبکه یادگیرنده تفکیک شده و سپس فرآیند آموزش و تعمیم شبکه انجام شده است. این رویکرد باعث کاهش خطای شبکه انفیس شده، چنانچه خطای جذر میانگین مربعات 36 درصد بهبود داشته است. با استناد به نتیجه مذکور، داده های طول و عرض جغرافیایی رومرکز، عمق و بزرگای مربوط به 1571 رکورد ثبت شده در شبکه شتاب نگاری کشوری به همراه داده های مربوط به میانگین سرعت موج مورد استفاده قرار گرفت تا شبکه انفیس آموزش داده شود. سپس، شبکه آموزش دیده، جهت ارزیابی کارآیی روش، بر روی داده های زلزله مورموی، 1393، در استان ایلام تعمیم داده شد تا نقشه پهنه بندی مقادیر بیشبینه شتاب، در پیرامون رومرکز زلزله محاسبه گردد. بررسی خروجی ها نشان می دهد که نقشه بدست آمده با گزارش رسمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تطابق داشته و از روش ارایه شده می توان به عنوان یک روش جایگزین در پیش بینی بیشینه شتاب ناشی از زلزله اقدام نمود.

  کلیدواژگان: بیشینه شتاب زمین، شبکه انفیس، داده های پرت، زلزله های زاگرس
 • غلامرضا حسینعلی بیکی*، عباس اکبرپور نیک قلب رشتی، سید عظیم حسینی، حمیدرضا عباسیان جهرمی صفحات 106-121

  امروز رشد و توسعه جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت عمومی و امنیتی به عملکرد زیرساخت های حیاتی وابسته است. مدیریت و راهبری زیرساخت برای اطمینان داشتن از عملکرد صحیح و پایداری آن ها در برابر ریسک های پیش رو، یکی از دغدغه های بسیار مهم در این حوزه محسوب می شود. ایمن سازی و مراقبت از زیرساخت های حیاتی و دارایی های کلیدی در برابر تمامی ریسک ها، عوامل و شرایط نامطلوب با توجه به محدودیت منابع مالی، یکی از موضوعات چالش برانگیز برای دولت ها محسوب می شود. یکی از راه کارها رفع این محدودیت ها، اولویت بندی و طبقه بندی زیرساخت ها است. تعیین صحیح اولویت ها، با استفاده از شاخص های قابل سنجش علاوه بر تشخیص دارایی ها و زیرساخت های حیاتی از غیرحیاتی، باعث مدیریت بهینه منابع و افزایش اثربخشی اقدامات در حفاظت از زیرساخت ها حیاتی می گردد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و اعتباریابی شاخص های حیاتی بودن زیرساخت های حیاتی و تعیین وزن هر کدام از شاخص ها به روش بهترین-بدترین می باشد. نتیجه مطالعات انجام شده بر روی 26 شاخص اولیه و بررسی روایی و پایایی شاخص ها، منجر به تایید نهایی 24 شاخص گردید. وزن دهی شاخص ها بر اساس روش بهترین-بدترین (BWM) انجام گردید. بر اساس محاسبات انجام شده مبتنی بر نظرات خبرگان منتخب، شاخص «تعداد جمعیت در معرض خطر» با وزن 8.5 درصد، «استقلال و تمامیت ارضی» با وزن 7.8 درصد و «توان دفاعی» با وزن 7.8 درصد به ترتیب بیشترین وزن و اهمیت را بین شاخص ها به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: طبقه بندی، اولویت بندی، ارزش ذاتی، زیرساخت حیاتی، دارایی، شاخص، بهترین-بدترین
 • سید کامبیز لطیف عقیلی، جعفر میرعلی کتولی*، غلامرضا جانبازقبادی صفحات 122-135

  بلندمرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع محصول رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و همچنین کمبود زمین جهت ساخت وساز، در دهه های اخیر و از مهم ترین روند تحولات سکونت نوع بشر است که به فرم غالب مسکن در شهرها پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده و راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست. شناسایی پهنه های مناسب برای احداث بلندمرتبه ها بر اساس اصول مکان یابی ضروری است زیرا عدم مکان یابی مطلوب به توزیع نامتوازن منجر شده و از عدالت اجتماعی در شهرها که دربرگیرنده مفاهیمی چون توزیع متناسب عملکردها و خدمات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی است فاصله می گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی با جامعه آماری 10 نفر به عنوان نمونه از کارشناسان برنامه ریزی شهری انجام گرفته که پس از بررسی، معیارهایی در چهار بعد کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی انتخاب و وزن دهی شاخص ها بر اساس AHP انجام شد. در بخش دیگر با نمونه آماری 322 نفره میزان بهره مندی سازه های بلندمرتبه موجود با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. محدوده پژوهش شهر گرگان با مساحت 3567 هکتار مرکز استان گلستان است. یافته های پژوهش نشان داد که سازه های بلندمرتبه موجود در گرگان از مکان یابی مناسبی برخوردار نبوده و برخورداری از عدالت اجتماعی در آنها در سطح قابل قبولی نیست.

  کلیدواژگان: گرگان، مدل AHP، مکان یابی، عدالت اجتماعی، بلندمرتبه
 • پژواک راستگو، بهمن رمضانی*، پرویز رضایی صفحات 136-150

  کشور ایران در کمربند خشک کره زمین، تحت تاثیر پرفشار جنب حاره قرار دارد و بارش سالانه آن کم تر از یک سوم متوسط بارش جهان است. بارش اندک به همراه توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن باعث بروز خشک سالی هایی گردیده است. در این پژوهش هدف، سنجش ابعاد آسیب پذیری استان گیلان نسبت به خشک سالی با مدل های GAMA و SUM فازی و CVI و شناسایی اقدامات مناسب به منظور کاهش آسیب های بالقوه بود. روش پژوهش تحلیلی مکانی و از نظر هدف کاربردی بود. ابتدا مولفه های شاخص آسیب پذیری اقلیمی استان گیلان در هر دو مدل  FUZZYو CVI، مولفه های منابع (R)، هواشناختی (W)، دسترسی (A)، ظرفیت (C)، استفاده و بهره وری اقتصادی (U)، حفظ یکپارچگی زیست محیطی (E)، ویژگی های جغرافیایی (G) تعیین گردید. متغیرها با توابع عضویت فازی همسان شدند. در مدل SUM، بیشترین آسیب پذیری در غرب، مرکز و نواحی وسیعی از شرق استان، شهرستان رودسر با مساحت 78.23 درصد بود. در مدل همپوشانی GAMA، قسمت های وسیعی از غرب استان شهرستان تالش و شهرستان رشت با مساحت 31.92 درصد در کلاس آسیب پذیری خیلی زیاد مشاهده گردید. در بررسی مولفه های CVI، شاخص CVI کل استان 44.5% به دست آمد. شاخص CVI در مولفه منابع (R)56.12% بالاترین رتبه و در مولفه 36.94% کمترین رتبه را به دست آورد. در مدل CVI، بیشترین آسیب پذیری در کل شهرستان تالش با مساحت 15.57 درصد می باشد. درصد آسیب پذیری زیاد 26.84 درصد در شهرستان های رشت، صومعه سرا، رودسر و شفت مشاهده شد و شهرستان های آستارا و رضوانشهر با مساحت 20.88 درصد در کلاس آسیب پذیری خیلی کم مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، خشک سالی، Fuzzy، CVI
 • امیررضا حیرانی، مرتضی بهزادفر، نازیلا علائی، زینب حزباوی* صفحات 152-169
  ارزیابی پایداری بوم شناختی مبنایی برای تعیین نوع تعامل و برخورد انسان با طبیعت و خدمات بوم شناختی دریافتی از آن است که بایستی به صورت پیوسته مورد پایش قرار گیرد. در حالی که مطالعات محدودی در داخل کشور صورت گرفته و تاکنون در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و ملی به صورت کاربردی مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پایداری بوم شناختی حوزه آبخیز توتلی واقع در شمال استان خراسان شمالی با استفاده از چارچوب مفهومی هیدرولوژی، محیط زیست، حیات و سیاست گذاری (HELP) و محاسبه شاخص پایداری آبخیز (WSI) صورت پذیرفت. در این فرآیند ارزیابی، 14 متغیر مورد استفاده قرار گرفت که بر اساس ماهیت هر کدام از آن ها در سه دسته شاخص فشار (P)، حالت (S) و پاسخ (R) و معیارهای چهارگانه HELP دسته بندی شدند. بر همین اساس میانگین امتیازات شاخص های P، S و R برای حوزه آبخیز توتلی به ترتیب 65/0، 85/0 و 35/0به دست آمد. هم چنین، میانگین امتیازات معیارهای هیدرولوژی (H) و محیط زیست (E) برابر با 58/0 و امتیازات معیارهای حیات (L) و سیاست گذاری (P) برابر با 66/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از تلفیق کلیه معیارها و شاخص های مورد مطالعه نشان داد که امتیاز کلی WSI برابر 62/0 بوده و نشان دهنده سطح پایداری بوم شناختی متوسط است. نتایج پژوهش حاضر برای برنامه ریزی، حفاظت و شناسایی مناطق بحرانی و هدایت راهبردها و اقدامات مدیریتی کاربرد دارند. هم چنین توصیه می شود که با اتخاذ سیاست گذاری های مناسب و برنامه های حفاظتی موثر و با قابلیت اجرا در منطقه نسبت به ارتقاء وضعیت پایداری آبخیز از متوسط به خوب اقدام شود.
  کلیدواژگان: پایداری آبخیز، توسعه پایدار، تخریب اراضی، شاخص ارزیابی
 • سعیده علوی، حسین نظم فر*، محمد حسن زاده صفحات 170-189

  با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشور ها و افزایش روزافزون رقابت در این صنعت، این مقاله باهدف تحلیل رقابت پذیری گردشگری ایران در مقایسه با رقبای سند چشم انداز 1404 بر اساس داده سال 2017 انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. شاخص های موردبررسی شامل توانمندسازی محیط، سیاست های گردشگری، زیرساخت ها و منابع طبیعی و فرهنگی هست که با استفاده از مدل پرومته مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های مقاله نشان داد که کشور امارات متحده عربی با جریان خالص 480/0 اصلی ترین رقیب گردشگری ایران محسوب می شود. بعد از امارات، کشور همسایه قطر با جریان خالص 374/0 در رتبه بعدی قرار دارد. کشور ایران نیز با جریان خالص 221/0- در رتبه هفدهم قرار دارد. کشورهای رقیب ایران در سند چشم انداز 1404 به ترتیب در خاورمیانه کشور امارات متحده عربی، در قفقاز کشور جمهوری آذربایجان و در آسیای میانه قزاقستان هست. رقبای اصلی ایران در شاخص های توانمندسازی محیط، سیاست های گردشگری و زیرساخت، کشور امارات متحده عربی و در شاخص منابع طبیعی و فرهنگی کشور ترکیه می باشد.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، گردشگری، ایران، سند چشم انداز 1404
|
 • Mahmoud Ghalehnoei, Majid Shams *, Abbas Malekhoseini Pages 8-22

  In the last few decades, due to the tendency of people to migrate to large cities and metropolises due to the appropriate economic opportunities in them, we have witnessed significant population growth in these cities, which in itself has led to challenges. شده Ha and issues. One of the solutions proposed by experts and activists in the field of urban management to solve these challenges has been the planning and location of new cities around these metropolises. However, considering the fact that the citizens in these new cities already had appropriate facilities and facilities in the city of origin, it can be said that in their understanding of spatial justice in these cities The new one will create challenges. In this regard, this study was formed with the aim of examining citizens' readings of new cities based on spatial justice. To achieve the goal, after explaining the effective indicators of spatial justice according to the research literature, a structured questionnaire was designed and distributed among citizens in Parand. Data analysis by Farid Man test method showed that people living in this city, more than anything else, have considered daily service uses as an effective factor in the perceptual reading of spatial justice in the new town Parand . Accordingly، it was concluded that citizens in the study of spatial justice first consider their most basic needs.

  Keywords: Spatial justice, New Town, Parand, Service Uses, perceptions
 • Mohammad Avar, Marzieh Mogholi *, Mohammadebrahim Afifi Pages 24-39

  Urban development projects continue to evolve with the aim of serving humanity and following the example of sustainable development components. In the meantime, achieving the goals of the projects can reveal the degree of success, realism and humanity of the projects. In betweenOne of the important goals of urban development projects is to provide basic services and human and urban infrastructure for the comprehensive development of human settlements. In this regard, the main purpose of this study is to investigate the effective factors of non-implementation of urban development plans in the city of Lamzan. In order to achieve the above goal of the research, first by using library documentary sources, concepts related to feasibility and land use are examined and then by completing a questionnaire based on the criteria and characteristics of the theoretical literature of the research among 120 experts and Specialists in the field of research and using the fuzzy AHP technique to prioritize the obstacles to the non-implementation of urban development plans in the city of Lamzan. The results show that the obstacles and problems of urban management, issues and problems of plan approval and issues and problems of the project preparation process, had the greatest impact on the non-feasibility of development plans for the city of Lamzan. Among the sub-factors related to the factor of urban management problems, the sub-factor is the weakness of the managerial body and the lack of integrated urban management with a final score of 0.223 in the first rank and the sub-criterion of improving external and internal communication with a final score of 0.124 is in the sixth and last rank. Is. Among the sub-factors of problems and approval of the plan approval, the sub-factor of approval from above and the lack of influence of people's representatives in approving the plan with a final score of 0.226 in the first rank, lack of coordination and alignment with the final score of 0.178 in the fifth and last rank has taken. Among the sub-factors of problems and problems of the project preparation process, the sub-factor of the length of the preparation process with a final score of 0.207 is in the first rank, the sub-factor of lack of complete and up-to-date information with a final score of 0.40 is in the last rank.

  Keywords: barrier prioritization, non-implementation of development plans, Fuzzy AHP technique, Lamzan city
 • Ebrahim Zahedi Kelaki, Sadroddin Motevali *, Hasan Mahmoudzadeh, Gholamreza Janbaz Ghobadi Pages 40-57

  Environmental problems are one of the most fundamental problems of today's city and the result of human conflict with the natural environment. In this regard, in order to achieve the research goal to promote ecological cohesion and environmental resilience, the capabilities of remote sensing science and GIS and the use of continuity measurement metric (MNN) along with the Forman mosaic model has been used. Analysis of maps resulting from land use change shows; Stains made in the period (1986-2020) due to increasing population and demand for land and, as a result, urban growth in recent years by (+ 68%) increase in agricultural use (-52%) and gardens and green space (-31%) and barren lands have also decreased by about (-41%). The results of MNN metric analysis also indicate that; The continuity of the elements of the ecological structure of Behshahr city, especially the agricultural spots during the study period, has not been in good condition and has been severely damaged so that the ecological continuity of the agricultural spots in the last 34 years is about 48 meters, gardens and green space about 10 Meters have decreased and the distances between similar ecological spots have increased. In the end, the present study led to the preparation of a proposed model and protection and remediation solutions, as well as a critical network map of the study area.

  Keywords: Ecological continuity, MNN metric, environmental resilience, Forman mosaic model, Behshahr city
 • Mehdi Fadaei, S.Ali Almodaresi *, Amir Gandomkar, Malihe Zakerian Pages 58-71

  Solving the problems and problems of Shahinshahr in the economic,social and environmental fields will be possible only in the shadow of the conscious participation of the citizens in managing the affairs of the cities.The purpose of this study is to explain participatory planning with a sustainable development approach in Shahinshahr.This research is descriptive-analytical in terms of purpose,applied and developmental method and method.The statistical population of the study in this study includes all citizens of Shahinshahr with a population of173329people and the sample size was selected based on Cochran's formula to383 people.The research tool includes a questionnaire of44questions in eight variables(leisure, social trust,urban payments,urban elections,tendency to participate in urban affairs,tendency to participate in neighborhood affairs,individual perspective and feeling of powerlessness).The formal and structural method has been approved and its reliability has been confirmed based on Cronbach's alpha at the rate of0.86.The collected data were analyzed based onSPSSsoftware and t-test,Kolmogorov-Smirnov and Friedman tests and structural equation path analysis and confirmatory factor analysis inAMOSsoftware.Accordingly,the main question of the present study is what is participatory planning with a sustainable development approach in Shahinshahr?The results showed that the leisure index on participatory planning with sustainable development approach,social trust on participatory planning with sustainable development approach,payments on participatory planning with sustainable development approach,elections on participatory planning with sustainable development approach,neighborhood affairs Participatory planning with sustainable development approach,urban affairs have influenced participatory planning with sustainable development approach,individual perspective on participatory planning with sustainable development approach and feeling of powerlessness have affected participatory planning with sustainable development approach

  Keywords: Planning, participatory planning, Sustainable Development, Shahinshahr city
 • Ali Hajezadeh *, Korosh Afzali, Karamatalah Zayari Pages 72-91

  In this study,, two independent sample t-tests, one-way ANOVA and ETA correlation test were used to significantly determine the role of research indicators. The maps and tests used in this research were prepared using ARC GIS, Envi 5.3 and Spss software. The results show that there was a significant difference (P <0.05) between the levels of physical development of the studied cities and the altitude of 1800-1200 m, less than 5% slope, loamy and clay soils and proximity to water resources (more than 10 m). Other groups had the same variance and the differences were not significant. The correlation coefficient of ETA between urban development levels and altitudes of 1800-1200 m was equal to 0.762, the correlation coefficient for slopes less than 5% was equal to 0.749, this value was equal to 0.623 for loamy and clay soils and finally for water sources the correlation coefficient was equal to 0.191. This indicates a strong correlation between urban development and expansion and altitude of 1800-1200 meters, slopes of less than 5%, loamy and clay soils and also the static level of more than 10 meters of groundwater had been introduced as a factor in the physical development of cities. Water resources with relatively weak correlation, in the first place resulted in the physical development and expansion of cities and in the second place were considered as a limiting factor in the physical development of cities due to destructive and dangerous floods.

  Keywords: Natural environment, physical development, behavioral pattern, Kazeron
 • Seyyed Mohamadreza Tabatabaei, Roohollah Kimiaefar *, Alireza Hajian, Alireza Akbari Pages 92-104

  In this research, the prediction of Peak Ground Acceleration (PGA) is investigated through training the Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) network using data partitioned into inlier and outlier groups. The partitioning procedure is based on an automated method which uses K Nearest Neighbor (KNN) search and Local Linear Model Tree (LOLIMOT) methods. The mentioned proved to enhance the prediction procedure at least 36 percent with respect to normal training mode with no data partitioning. Hereafter, a PGA catalogue reported by the Iranian ground acceleration network with 1571 records was used and the trained network was used for predicting the PGA map around the Mormori, 2014 earthquake epicenter. We used spatial information of the epicenter and the site, earthquake magnitude, Vs30, depth of the hypocenters and the epicentral distance foe the sites. The resulted map adapts well to the official report of the mentioned earthquake for the PGA analysis published by the International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES). Finally, it is concluded that using machine learning algorithms could be beneficial in the cases where adequate data-sets are not provided by the seismological networks specifically in the concept of the strong ground motion analysis.

  Keywords: peak ground acceleration, ANFIS, Outlier, ZagrosEartquakes
 • Gholam Reza Hossein Ali Beyki *, Abbas Akbarpoor Nikghalb Rashti, Seyed Azim Hosseini, Hamidreza Abbasian Jahromi Pages 106-121

  Today, the growth and development of societies in economic, social, political, public health and security dimensions depends on the performance of critical infrastructure. Infrastructure management and management is one of the most important concerns in this field to ensure their proper performance and sustainability against the risks ahead. Securing and safeguarding critical infrastructure and key assets against all risks, factors and adverse conditions is one of the most challenging issues for governments due to limited financial resources. One way to overcome these limitations is to prioritize and classify infrastructure. Proper determination of priorities, using measurable indicators, in addition to distinguishing critical assets and infrastructure from non-critical ones, leads to optimal resource management and increases the effectiveness of measures to protect critical infrastructure. The main purpose of this study is to evaluate and validate the indicators of the vitality of critical infrastructure and determine the weight of each indicator by the best-worst method. The results of studies performed on 26 initial indicators and the validity and reliability of the indicators led to the final confirmation of 24 indicators. Weighting of indicators was done according to the best-worst method (BWM). Based on calculations based on the opinions of selected experts, the index "Number of population at risk" with a weight of 8.5%, "Independence and territorial integrity" with a weight of 7.8% and "Defense capability" with a weight of 7.8%, respectively, have the highest weight and importance. Are assigned among the indicators.

  Keywords: Classification, prioritization, intrinsic value, Critical Infrastructure, Indices, Best-Worst
 • Seyed Kambiz Latif Aghili, Jafar Mir Ali Katoli *, Gholamreza Janbaz Ghobadi Pages 122-135

  High-rise and spatial development at the height of the product of population growth and urbanization, as well as lack of land for construction, in recent decades and is one of the most important trends in human habitation, which has turned into the dominant form of housing in cities after World War II and it is a good way to control the growth of the body of cities. It is necessary to identify the suitable areas for the construction of high-rises based on the principles of location, Because the lack of optimal location leads to unbalanced distribution and distances itself from social justice in cities, which includes concepts such as proportional distribution of functions and services, proper access to service and activity centers.This research is of applied type and in terms of nature and method is descriptive-analytical.Data collection was done by two methods of documentation and survey with a statistical population of 10 people as an example of urban planning experts.After reviewing, criteria was selected in four dimensions of physical, social and cultural, environmental and economic and weighting of indicators based on AHP has been done.In the other section, with the statistical sample of 322 people, the benefit of high-rise structures available with SPSS software was analyzed.he research area of Gorgan city with an area of 3567 hectares is the center of Golestan province.Findings of the research showed that the high-rise structures in Gorgan do not have a good location and social justice in them is not at an acceptable level.

  Keywords: Gorgan, AHP model, Location, Social Justice, high-rise
 • Pejvak Rastgou, Bahman Ramezani *, Parviz Rezayi Pages 136-150

  Iran is affected by subtropical high pressure in the arid belt of the world and its annual rainfall is less than one third of the world average rainfall. The aim of this study was to assess the vulnerability of Guilan province to drought with fuzzy GAMA, SUM and CVI models and to identify appropriate measures to reduce potential damage. The research method was spatial and applied in terms of purpose. First, , the components of resources (R), meteorological (W), access (A), capacity (C), use and economic productivity (U), maintaining environmental integrity (E), Geographical features (G) were determined. The variables were matched with fuzzy membership functions. In the SUM model, the highest vulnerability was in the west, center and large areas of the east of the province, Rudsar city with an area of 78.23%. In the GAMA overlap model, large parts of the west of Talesh city and Rasht city with an area of 31.92% were observed in a very high vulnerability class. In the study of CVI components, the CVI index of the whole province was 44.5%. The CVI index had the highest rank in the resource component (R) at 56.12% and the lowest rank in the 36.94% component. In the CVI model, the highest vulnerability is in the whole city of Talesh with an area of 15.57%. High vulnerability rate of 26.84% was observed in Rasht, Soomehsara, Rudsar and Shaft counties and Astara and Rezvanshahr counties with an area of 20.88% were observed in very low vulnerability class.

  Keywords: Vulnerability, drought, Fuzzy, CVI
 • Amir Reza Heirany, Morteza Behzadfar, Nazila Alaei, Zeinab Hazbavi * Pages 152-169
  Ecological sustainability assessment is a pivotal for determining the type of human interaction and dealings with nature and the ecological services received from it, which should be constantly monitored. While limited studies have been carried out in the country and so far this important issue has not been considered in practical regional and national policies and planning. In order to fill this research and management gap, the present study aims to assess the ecological sustainability of Tutli Watershed located in the north of North Khorasan Province using the conceptual framework of Hydrology, Environment, Life, and Policy (HELP) and calculate the Watershed Sustainability Index (WSI). In this assessment process, 14 variables were used, which were classified into three categories of Pressure (P), State (S), and Response (R) indices and four HELP criteria based on the their nature. Accordingly, the mean scores of P, S and R indices for Tutli Watershed were obtained 0.65, 0.85 and 0.35, respectively. Furthermore, the average scores of hydrological (H) and environmental (E) criteria were equal to 0.58 and the scores of life (L) and policy criteria (P) were equal to 0.66. The results of combining all the studied criteria and indicators showed that the total WSI score is 0.62 and indicates the level of average ecological sustainability. The results could be applied to plan, protect and identify critical areas and to direct management strategies. It is also recommended to improve the watershed sustainability level from medium to good by adopting appropriate policies and effective conservation programs.
  Keywords: Assessment Indicator, Land degradation, Sustainable Development, Watershed Sustainability
 • Saideh Alavi, Hossein Nazmfar *, Mohammad Hasanzadeh Pages 170-189

  Considering the importance of the tourism industry in the growth of the economy and sustainable development of countries and the increasing competition in this industry, this article has been done with the aim of analyzing the competitiveness of tourism in Iran compared to competitors in the 1404 vision document based on 2017 data. This research has been done by descriptive-analytical method. The studied indicators include environmental empowerment, tourism policies, infrastructure and natural and cultural resources that have been analyzed using the Prometheus model. Findings of the article showed that the United Arab Emirates with a net flow of 0.480 is Iran's main tourism competitor. After the UAE, Qatar's neighbor is next with a net flow of 0.374. Iran is also ranked 17th with a net flow of -0.221. Iran's rival countries in the Vision 1404 document are the United Arab Emirates in the Middle East, the Republic of Azerbaijan in the Caucasus, and Kazakhstan in Central Asia, respectively. Iran's main competitors in terms of environmental empowerment, tourism and infrastructure policies are the United Arab Emirates and Turkey in terms of natural and cultural resources.

  Keywords: Competitiveness, Tourism, Iran, Vision Document 1404