فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 64 (زمستان 1400)
 • پیاپی 64 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین محققی کمال، مهدی باسخا* صفحات 468-481
  اهداف

  علیرغم رشد روزافزون جمعیت سالمندان در ایران، تصویر روشنی از بیماری های مزمن در این گروه جمعیتی وجود ندارد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد وضعیت مهم ترین بیماری های مزمن و تکثر این بیماری ها را در میان سالمندان بررسی کند. علاوه بر آن، توزیع انواع این بیماری ها در میان گروه های مختلف اقتصادی اجتماعی مد نظر بوده است.

  مواد و روش ها

   اطلاعات پژوهش مقطعی حاضر از طریق چک لیست بررسی وضعیت بیماری های مزمن در میان سالمندان به دست آمد. انتخاب نمونه پژوهش از میان سالمندان بالای شصت سال شهر تهران در سال 1398 و از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای (شامل نمونه گیری خوشه ای، سهمیه ای و در دسترس) انجام شد. حجم نمونه پژوهش 1280 نفر در نظر گرفته شد که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه برای مطالعات توصیفی محاسبه و به منظور توصیف و تحلیل داده ها از نرخ شیوع و آزمون کای دو استفاده شده است.

  یافته ها

   نتایج به دست آمده نشان می دهد که پرفشاری خون، بیماری های اسکلتی عضلانی و چربی بالای خون بیشترین میزان شیوع را به ترتیب با نرخ 40.2، 40.2 و 32.4 درصد در میان سالمندان شهر تهران داشته است. نرخ شیوع متکثر بیماری های مزمن سالمندان نیز برابر با 79.8 بوده که این نرخ در میان مردان، سالمندان هرگز ازدواج نکرده، سالمندان دارای تحصیلات دانشگاهی و سالمندان شاغل کمتر از سایر گروه ها بوده است. بیماری های قلبی-عروقی، دیابت، چربی بالا، پرفشاری خون و بیماری های چشم بیماری هایی بوده اند که احتمال ابتلا به آن ها در میان طبقات اجتماعی اقتصادی متفاوت بوده است.

  نتیجه گیری

  شیوع بیماری های مزمن، بر اساس گروه های اقتصادی اجتماعی بسیار متفاوت بود؛ بنابراین می توان بخش مهمی از بیماری های مزمن در میان سالمندان را در ارتباط با وضعیت اجتماعی اقتصادی آنان دانست. می توان الگوی شیوع برخی از بیماری های مزمن را تحت تاثیر سبک زندگی افراد دانست. درنتیجه پژوهش ها و سیاست گذاری ها در این زمینه باید بر اساس توجه به نابرابری های موجود در وضعیت اقتصادی اجتماعی باشد.

  کلیدواژگان: بیماری چندگانه، بیماری های مزمن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، سالمند، ایران
 • مهدیه طاهرخانی، فاطمه محمدی، فرنوش رشوند، سیده آمنه مطلبی* صفحات 482-497
  اهداف

  سالمندان بزرگ ترین و سریع ترین گروه در حال رشد بیماران تحت دیالیز هستند و مراقبین این بیماران با افزایش بار مراقبتی روبه رو هستند؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده فشار مراقبتی در مراقبین سالمندان تحت درمان با دیالیز انجام شد. 

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی روی مراقبین بیماران سالمند تحت دیالیز استان قزوین در سال 1399 انجام شد. نمونه ها به روش سرشماری از میان مراقبین اصلی بیماران مراجعه کننده به مراکز همودیالیز در سطح استان انتخاب شدند. از چک لیست مشخصات جمعیت شناسی، مقیاس بارتل، پرسش نامه های فشار مراقبتی زاریت، حمایت اجتماعی درک شده زیمت، خودکارآمدی عمومی و مقابله مذهبی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها در نسخه 23 نرم افزار SPSS با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین و انحراف معیار سن مراقبین 13/16±44/9 سال و بیماران سالمند 7/7±69/4 سال بود. میانگین فشار مراقبتی مراقبین 15/05±32/53 بود. نتایج مدل رگرسیون چند متغیره نشان داد که حمایت اجتماعی (P<0.05 ،β=-0.146)، ناتوانی (P<0.05 ،β=0.218)، وضعیت سلامت (P<0.05 ،β=-0.131) و وضعیت اقتصادی (P<0.05 ،β=-0.173) مراقبین رابطه معناداری با میزان فشار مراقبتی داشت، به طوری که با افزایش میزان حمایت اجتماعی مراقبین و کاهش ناتوانی سالمندان میزان فشار مراقبتی مراقبین کاهش می یافت. همچنین مراقبینی که وضعیت اقتصادی بهتری داشتند و از سلامت بالاتری برخوردار بودند، فشار مراقبتی کمتری گزارش کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، توسعه حمایت های اجتماعی از مراقبین بیماران سالمند تحت دیالیز و توجه بیشتر به سلامت آنان به عنوان بیماران بالقوه، از راهکارهای کاهش میزان فشار مراقبتی مراقبین است.

  کلیدواژگان: سالمند، فشار مراقبتی، ناتوانی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، مذهب
 • نسیبه زنجری، رسول صادقی* صفحات 498-517
  اهداف

   امروزه، مسئله به زیستن سالمندان به چالش جدی سیاست‏گذاری و موضوع کلیدی پژوهشی تبدیل شده است. پیچیدگی، چندبعدی و چندسطحی بودن مفهوم به زیستن، شاخص سازی های متعددی در ابعاد عینی و ذهنی و سطوح خرد و کلان به همراه داشته است. هدف از این مقاله، بررسی و سنجش وضعیت به زیستن سالمندان ایرانی و رابطه آن با توسعه انسانی است. 

  مواد و روش ها

    این مقاله در چارچوب روش‏شناختی شاخص جهانی دیده بان سالمندی و با استفاده از تحلیل ثانویه منابع مختلف داده ای در نسخه 25 محیط نرم افزاری SPSS و محیط اکسل به سنجش وضعیت به زیستن سالمندان ایرانی در سطوح ملی و استانی برای سال 1395 پرداخت. این شاخص در چهار بعد امنیت درآمدی، وضعیت سلامت، قابلیت / توانمندی و مناسب سازی محیط تلاش دارد تا تصویری جامع از به‎زیستن سالمندان ارایه کند.

  یافته ها

   نتایج بیانگر تفاوت های استانی محسوسی در شاخص دیده بان سالمندی و ابعاد مختلف آن، به ویژه دو بعد امنیت درآمدی و وضعیت سلامت است. دامنه نمرات شاخص دیده بان سالمندی از 6.5 در استان سیستان و بلوچستان تا 77.9 در استان تهران در نوسان بوده است. استان های تهران، سمنان و فارس، به ترتیب رتبه های اول تا سوم و در مقابل، استان های خراسان جنوبی، ایلام و سیستان و بلوچستان، به ترتیب در رتبه ها و جایگاه های آخر شاخص به زیستن سالمندان قرار دارند. همچنین، نتایج بیانگر رابطه مثبت و قوی شاخص به زیستن سالمندان با شاخص توسعه انسانی است. به علاوه، نتایج نشان داد رتبه ایران در شاخص جهانی دیده بان سالمندی در میان 97 کشور، 64 است. بهترین رتبه و جایگاه ایران در بعد سلامت (رتبه 43) و بدترین آن در بعد ظرفیت و توانمندی (رتبه 88) است. 

  نتیجه گیری

  سیاست های اقتصادی و اجتماعی حمایت از اشتغال، درآمد، سلامت و استقلال افراد سالمند نقش مهمی در افزایش رفاه و به زیستن سالمندان دارند. از این رو، ابعاد امنیت مالی مانند توسعه پوشش همگانی حقوق بازنشستگی، کاهش فقر و همچنین بعد ظرفیت و توانمندی مانند فراهم کردن شرایط خوداشتغالی سالمندان و ارتقای آموزش و تحصیلات سالمندان باید در اولویت های سیاست گذاری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: به زیستن، امنیت درآمدی، شاخص دیده بان سالمندی، شاخص توسعه انسانی، ایران
 • حمیدرضا زنده طلب، زهره ونکی*، ربابه معمایان صفحات 518-529
  اهداف

  در مراقبت‌های سالمندی که در مراکز سلامت اجرا می‌شود، سالمندان سالم مورد غفلت مراقبتی و آموزشی واقع می‌شوند. این مطالعه کیفی با هدف استانداردسازی مراقبت سالمندی سالم به انجام رسید.

  مواد و روش ها

  این تحقیق عملکردی مشارکتی از 1395 تا 1397 با مشارکت یازده مراقب سلامت، 54 سالمند و 54 عضو خانواده در مرکز بهداشت مطهری مشهد به انجام رسید. میانگین سنی مراقبین سلامت 2/7±‌32/4سال و میانگین سابقه کاری 8/3 سال بود. میانگین سنی سالمندان 3/9±‌ 64/3سال بود. ابزار گردآوروی داده‌ها، پرسش‌نامه سروکووال، مصاحبه، بحث گروهی متمرکز و یادداشت‌برداری عرصه بود. پس از شناسایی مشکلات از طریق مصاحبه با هشت پرسنل و نوزده سالمند، جلسات بحث‌ گروهی برای طراحی برنامه برگزار شد. پس از اجرای برنامه‌‌های تغییر، مجددا سی مصاحبه با مشارکت‌کنندگان انجام شد. مقایسه قبل و بعد از برنامه‌های تغییر، انجام و درنهایت ارزشیابی شدند. برای تحلیل محتوی کیفی از روش توصیف واقعیت و جهت تحلیل داده‌های کمی از آمار توصیفی و آزمون آماری تی زوجی استفاده شد.

  یافته ها

  برآیند مطالعه حاضر مدل مراقبتی پویا بود که توانست با اصلاح نگرش، مهارت‌ها و توانمندسازی پرسنل سبب بهبود مراقبت‌های سالمندی سالم در محیط مرکز بهداشت شود. میانگین نمره کلی کیفیت خدمات از نظر سالمندان و خانواده‌ها در مرحله قبل از آزمایش به ترتیب 9/46±‌63/02و 9/05±‌61/83 بود. این مقادیر در مرحله بعد از آزمایش به 14/75±‌130/09 و 13/56±‌122/65رسید که از نظر آماری تفاوت معنا‌دار بود (0/001=P).

  نتیجه گیری

  مدل پویا با ویژگی‌هایی همچون مراقبت فعال، مشارکتی، مستمر، جامع و حمایتی سبب ارتقای کیفیت خدمات سالمندی شد؛ بنابراین این مدل می‌تواند در سایر مراکز خدمات سلامت به کار رود.

  کلیدواژگان: سالمندی سالم، تحقیق عملکردی مشارکتی، تحقیق عملکردی
 • آیلین طلیم خانی، ایرج عبدالهی*، محمدعلی محسنی بندپی، مهردخت مزده، بهاره رضایی صفحات 530-549
  اهداف

  عوامل جسمی روانی در بیماران سکته مغزی که تحت درمان tDCS قرار گرفته اند، می تواند بر روند یادگیری حرکتی تلویحی بیماران مبتلا به سکته مغزی تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات و عوارض tDCS بر روند یادگیری حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن یک طرفه انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت متقاطع، شم کنترل، تصادفی و کورسازی شده بوده است که در سال 1399 به صورت نمونه در دسترس روی دوازده بیمار مبتلا به سکته مغزی یک طرفه مزمن با میانگین سنی 1/87±60/33 سال و میانگین مدت زمان پس از ضایعه 1/36± 1/96 سال که به کلینیک مباشر کاشانی شهر همدان مراجعه می کردند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (شش نفر) و شم (شش نفر) قرار گرفتند. بیماران در هر یک از دو گروه تحریک، پس از سه هفته فاصله، مجددا تحت آزمایش در گروه دیگر تحریک مغزی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها در خصوص یادگیری حرکتی تلویحی بیماران، متغیرهای زمان عکس العمل و خطای بلوک های بیماران، توسط نرم افزار مربوطه ثبت شد. همچنین از پرسش نامه مقیاس آنالوگ دیداری (VAS) برای بررسی عوارض tDCS، حس درد یا ناراحتی، سطح توجه و خستگی بیماران استفاده شد. داده ها با روش آماری اثرات مختلط خطی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج این پژوهش نشان دهنده بهبود قابل توجه یادگیری حرکتی تلویحی در هر دو گروه تحریک مغزی بود. بیشترین حس گزارش شده بیماران، خارش و گزگز بود که در طول تمام جلسات تحریک ادامه داشت. حس درد یا ناراحتی بیماران در طول جلسات آزمایش قابل اغماض بود. همچنین تاثیر نوع تحریک مغزی، زمان، اثر متقابل زمان و نوع تحریک روی خستگی، توجه و درد بیماران معنا دار نبود (0/05> P).

  نتیجه گیری

  تکنیک dual-tDCS، در بیماران مبتلا به سکته مغزی، اثرات نامطلوب جدی ایجاد نمی کند و می توان از آن به عنوان یک راهبرد درمانی موثر و مفید برای افزایش یادگیری حرکتی تلویحی بیماران دچار سکته مغزی مزمن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه، مهارت حرکتی، یادگیری، سکته مغزی
 • حسین اسدی، عقیل حبیبی سولا*، سهراب ایرانپور صفحات 550-563
  اهداف

  فرتوتی با افزایش آسیب‌پذیری نسبت به عوامل استرس‌زا مشخص می‌شود. بیماران مسن فرتوت در معرض افزایش ریسک پذیرش در بخش اورژانس، بستری شدن در بیمارستان و ناتوانی قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سندرم فرتوتی و پلی‌فارمسی در سالمندان مراجعه‌کننده به  بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر اردبیل انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 505 سالمند مراجعه‌کننده به اورژانس با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سندرم فرتوتی  با استفاده از شاخص‌های پنج‌گانه fried و همکاران که شامل 1) سرعت کم راه رفتن 2) ضعف عضله 3) خستگی 4) فعالیت فیزیکی کم و 5) کاهش وزن غیر‌عمدی بود، سنجیده شد. پلی‌فارمسی نیز با مصرف پنج دارو یا بیشتر در سالمندان تعیین شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و استنباطی شامل تحلیل واریانس، آزمون تی مستقل، همبستگی و رگرسیون چندگانه به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت‌کنندگان 7/49±70/91 بود. 255 نفر (‌50/5درصد) مرد، 318 نفر (63 درصد) متاهل و 271 نفر (53/7 درصد) بی‌سواد بودند.تعداد 204 نفر (40/4 درصد) از سالمندان مراجعه‌کننده به اورژانس دچار فرتوتی و 177 نفر (35 درصد) پیش‌فرتوت بودند. تعداد 98 نفر (42/2 درصد) از سالمندان فرتوت و تعداد 86 نفر (37/1 درصد) از سالمندان پیش‌فرتوت به پلی‌فارمسی مبتلا بودند. آزمون همبستگی نشان داد بین فرتوتی و پلی‌فارمسی ارتباط معناداری وجود دارد (0/001˂P). آنالیز رگرسیون خطی متغیر‌های سن، تحصیلات، ترتیبات زندگی، بستری شدن در بیمارستان و تعداد داروهای مصرفی بیمار را به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های سندرم فرتوتی در سالمندان مراجعه‌کننده به اورژانس نشان داد.

  نتیجه گیری

  تعداد دارو‌های مصرفی، سن، تحصیلات، ترتیبات زندگی و دفعات بستری در بیمارستان از عوامل پیشگویی‌کننده سندرم فرتوتی در سالمندان بودند. در نظر داشتن شرایط زندگی سالمندان و پیشگیری از بستری‌های غیرضروری در بیمارستان می‌تواند باعث کاهش پلی‌فارمسی و درنهایت، راهبرد پیشگیرانه در جهت پیشگیری و مدیریت فرتوتی باشد. البته برای تایید مزایای احتمالی کاهش چنددارویی در ایجاد، برگشت یا تاخیر در فرتوتی، تحقیقات بیشتری لازم است.

  کلیدواژگان: فرتوتی، پلی فارمسی، سالمندان، بخش اورژانس
 • حسین خازنین*، حسن دانشمندی، حسین فکور رشید صفحات 564-577
  اهداف

  فرتوتی با افزایش آسیب‌پذیری نسبت به عوامل استرس‌زا مشخص می‌شود. بیماران مسن فرتوت در معرض افزایش ریسک پذیرش در بخش اورژانس، بستری شدن در بیمارستان و ناتوانی قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سندرم فرتوتی و پلی‌فارمسی در سالمندان مراجعه‌کننده به  بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر اردبیل انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 505 سالمند مراجعه‌کننده به اورژانس با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سندرم فرتوتی  با استفاده از شاخص‌های پنج‌گانه fried و همکاران که شامل 1) سرعت کم راه رفتن 2) ضعف عضله 3) خستگی 4) فعالیت فیزیکی کم و 5) کاهش وزن غیر‌عمدی بود، سنجیده شد. پلی‌فارمسی نیز با مصرف پنج دارو یا بیشتر در سالمندان تعیین شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و استنباطی شامل تحلیل واریانس، آزمون تی مستقل، همبستگی و رگرسیون چندگانه به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت‌کنندگان 7/49±70/91 بود. 255 نفر (‌50/5درصد) مرد، 318 نفر (63 درصد) متاهل و 271 نفر (53/7 درصد) بی‌سواد بودند.تعداد 204 نفر (40/4 درصد) از سالمندان مراجعه‌کننده به اورژانس دچار فرتوتی و 177 نفر (35 درصد) پیش‌فرتوت بودند. تعداد 98 نفر (42/2 درصد) از سالمندان فرتوت و تعداد 86 نفر (37/1 درصد) از سالمندان پیش‌فرتوت به پلی‌فارمسی مبتلا بودند. آزمون همبستگی نشان داد بین فرتوتی و پلی‌فارمسی ارتباط معناداری وجود دارد (0/001˂P). آنالیز رگرسیون خطی متغیر‌های سن، تحصیلات، ترتیبات زندگی، بستری شدن در بیمارستان و تعداد داروهای مصرفی بیمار را به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های سندرم فرتوتی در سالمندان مراجعه‌کننده به اورژانس نشان داد.

  نتیجه گیری

  تعداد دارو‌های مصرفی، سن، تحصیلات، ترتیبات زندگی و دفعات بستری در بیمارستان از عوامل پیشگویی‌کننده سندرم فرتوتی در سالمندان بودند. در نظر داشتن شرایط زندگی سالمندان و پیشگیری از بستری‌های غیرضروری در بیمارستان می‌تواند باعث کاهش پلی‌فارمسی و درنهایت، راهبرد پیشگیرانه در جهت پیشگیری و مدیریت فرتوتی باشد. البته برای تایید مزایای احتمالی کاهش چنددارویی در ایجاد، برگشت یا تاخیر در فرتوتی، تحقیقات بیشتری لازم است.

  کلیدواژگان: تمرینات منتخب فال پروف، سالمندان، کیفیت زندگی
 • مهدی شهرکی*، سیمین قادری صفحات 578-591
  اهداف

  با توجه به رشد جمعیت سالمندی، نیاز بیشتر سالمندان به خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین اهمیت و ضرورت بیمه های مکمل بر ارتقای کیفیت زندگی خانوار دارای سالمند، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بیمه درمان مکمل بر پرداخت از جیب خانوار دارای سالمند مناطق شهری ایران است.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی تحلیلی و کاربردی حاضر در سطح ملی و با روش اقتصادسنجی دومرحله ای هکمن در نرم افزار Stata 16 و در سال 1399 انجام شد. حجم نمونه 6171 خانوار دارای سالمند بود که اطلاعات آن ها از بخش های مختلف پرسش نامه هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1398 استخراج شدند. 

  یافته ها

  افزایش سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار، افزایش بعد خانوار، داشتن خانه شخصی، افزایش مخارج سلامت و درآمد سرانه خانوار تاثیر مثبت بر احتمال خرید بیمه درمانی پایه داشتند. افزایش سن، سطح تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار منجر به افزایش پرداخت از جیب خانوار دارای سالمند به ترتیب به میزان 61164 ،84466 و 140032 ریال در ماه شد. داشتن بیمه درمان مکمل، زندگی در استان های با توسعه انسانی بالا و سالمند بودن سرپرست خانوار میزان پرداخت از جیب را به ترتیب به میزان 606207، 849739 و 109274 ریال در ماه افزایش داد. 

  نتیجه گیری

  خانوارهای دارای سالمند نسبت به سایر خانوارها تمایل کمتری برای خرید بیمه درمانی مکمل داشتند و داشتن بیمه درمان مکمل توسط خانوار دارای سالمند به افزایش پرداخت از جیب آن ها نسبت به سایر خانوارهای دارای سالمند منجر می شد؛ بنابراین جهت کاهش پرداخت از جیب خانوار دارای سالمند راهکارهای افزایش پوشش بیمه ای کالاها و خدمات سلامت مورد نیاز سالمندان و همچنین کاهش فرانشیز سالمندان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سالمند، پرداخت از جیب، بیمه مکمل، سوگیری انتخاب نمونه
 • فائزه بهادر، سعاد محفوظ پور*، ایروان مسعودی اصل، شقایق وحدت صفحات 592-607
  اهداف

  حرکت جهانی از بیماری های واگیردار به سمت بیماری های مزمن، مشکلی جهانی است که به کاهش کیفیت زندگی و افزایش نیاز فراوان به خدماتی چون خدمات توان بخشی و خدمات مرتبط با ناتوانی افراد منجر خواهد شد. یک بحث مهم در ارتباط با سالمندی، مراقبت های پیشگیرانه و نحوه مدیریت آن در دنیا است. این مطالعه به شکل مرور نظام مند، اقدام به اجرای یک مطالعه تطبیقی پیرامون مدیریت ارایه مراقبت های پیشگیرانه سلامت سالمندان در دنیا کرده است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مروری به روش تطبیقی در سال 1399، به منظور الگوبرداری از سیاست ها و برنامه های موجود مراقبت های سالمندان کشورهای مورد مطالعه انجام پذیرفت. برای جمع آوری داده ها از پایگاه های اطلاعاتی فارسی و بین المللی و موتور جست وجوی علمی گوگل اسکالر استفاده شد. در نهایت دویست مقاله مناسب شناسایی، دسته بندی و سیستم مدیریتی آن ها ارزیابی و مقایسه شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 50 درصد کشورهای مورد بررسی، پوشش بیمه ای مختص سالمندان داشتند. در64 درصد کشورها، مدیریت و سازمان دهی ارایه خدمات پیشگیرانه سلامت در سطح ملی، 7.5 درصد محلی، 21.4 درصد ایالتی فدرال و 7.1 درصد به صورت ملی محلی بود. نحوه تامین مالی ارایه خدمات سالمندان در 50 درصد کشورها از طریق مالیات، 14.2 درصد حق بیمه، 7.1 درصد نظام سلامت ملی، 7.1 صندوق ذخیره فردی و مابقی کشورها از طریق پرداخت دولت فدرال، بیمه سلامت و... تامین می شد. در50 درصد کشورها، عرضه کننده خدمات سطح اول، بخش دولتی، 28.5 درصد بخش خصوصی و مابقی کشورها، شهرداری ها، دولت ها و... بودند. 

  نتیجه گیری

   ایجاد تشکیلات هماهنگ برای برنامه ریزی و هدایت فعالیت های مرتبط با سالمندان به عنوان اقدامی استراتژیک می تواند راهکاری جهت بهبود خدمات حمایتی از سالمندان شود.

  کلیدواژگان: سالمند، مراقبت پیشگیرانه، مطالعه تطبیقی، مرور نظام مند
 • راحله سموعی، محمود کیوان آرا* صفحات 608-623
  اهداف

   رشد جهانی جمعیت سالمندان و تامین سلامت سالمندان، رخدادی جهانی و از مهم ترین چالش های نظام سلامت کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و ایران است. در این راستا، این مطالعه با هدف تبیین چالش های نظام سلامت ایران در مواجهه با سالمندی آینده انجام شد.

  مواد و روش ها

   مطالعه به صورت کیفی از نوع تحلیل محتوا انجام شد. از تخصص های گوناگون، 29 صاحب نظر ازجمله سلامت سالمندان، روان شناسی، پزشکی اجتماعی، پرستاری، پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سیاست گذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد سلامت به طور هدفمند در مطالعه شرکت کردند. داده های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته به روش تحلیل محتوا طبقه بندی شد. جهت سنجش اعتبار از معیارهای لینکن و گوبا استفاده شد.

  یافته ها

   در شناسایی چالش های نظام سلامت ایران در رویارویی با سالمندی آینده دو مفهوم کلی شامل «چالش های سیاست گذاری» ازجمله «موانع مرتبط با برنامه ریزی و اجرا»، «موانع مالی»، «موانع دیدگاهی»، «موانع درمانی»، «موانع بهداشتی»، «موانع آموزشی» و همچنین «چالش های فردی اجتماعی» ازجمله «موانع فرهنگی ارزشی» و «موانع فردی» مشخص شد.

  نتیجه گیری

  فراوانی و گوناگونی چالش های حوزه سلامت، به دنبال سرعت و افزایش سالمندی جمعیت کشور طبق یافته های مطالعه حاکی از وضعیت بحرانی نظام سلامت در آینده نزدیک دارد. شناسایی این چالش ها برای هر برنامه ریزی و اقدامی توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان، قابل استفاده و نیازمند اقدام همه جانبه و زودهنگام است.

  کلیدواژگان: سالمندی، نظام سلامت، چالش، آینده، ایران، کیفی
|
 • Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal, Mehdi Basakha* Pages 468-481
  Objectives

   Despite the growing population of the elderly in Iran, there is no clear picture of the prevalence of chronic diseases among them. Accordingly, the present study tries to specify the prevalence of the most important chronic diseases and multimorbidity among the elderly. In addition, the homogeneity of these diseases has been considered among different socio-economic groups.

  Methods & Materials

  Research data were obtained through a checklist of chronic disease status among the elderly. The sample was selected from the elderly over 60 years old in Tehran in 2019 through multi-stage sampling. The sample size of the study is 1280 persons and the prevalence rate and chi-square tests were used to describe and analyze the data.

  Results

  The results showed that hypertension (40.2%), musculoskeletal disorders (40.2%) and hyperlipidemia (32.4%) had the highest prevalence rate among the elderly in Tehran. The prevalence rate of chronic disease multimorbidity was 79.8, which was lower among men, never married, college-educated, and working-age seniors. Cardiovascular disease, diabetes, hyperlipidemia, and ear diseases have also been found to have different prevalence rates among socioeconomic classes.

  Conclusion

  The prevalence of chronic diseases has varied widely among socioeconomic groups; so the importance of the socio-economic status must be accentuated. Therefore, the pattern of prevalence of some chronic diseases can be influenced by lifestyle. As a result, research and policy-making in this field should be based on the inequalities in socio-economic status.

  Keywords: Multimorbidity, Chronic Diseases, Socio-Economic Status, Older adults, Iran
 • Mahdie Taherkhani, Fatemeh Mohammadi, Farnoosh Rashvand, Seyedeh Ameneh Motalebi* Pages 482-497
  Objectives

  Elderly patients are the largest and fastest growing group of patients under dialysis and their caregivers are faced with high burden care. Therefore, the present study was conducted to determine the predictors of caregiver burden among caregivers of older patients under hemodialysis residing in Qazvin province, Iran.

  Methods & Materials

   This cross-sectional study was conducted on caregivers older patients under hemodialysis in 2020. The caregivers were selected by census method among eligible caregivers of older patients under hemodialysis referring to dialysis centers of Qazvin province, Iran. Data were collected using the demographic checklists, Zarit burden care Questionnaire, Bartell Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, general self-efficacy, and religious coping questionnaires. The collected data were analyzed by a multivariable regression model in SPSS 23.  

  Results

  The mean and standard deviation of the age of 252 caregivers and older patients were 44.9 ± 13.16 and 69.4 ± 7.7 years old, respectively. The results of multivariate analyses showed that significant predictors of caregiver burden were perceived social support (β:0.333, p<0.05), disability (β:-0.137, p<0.05), health status (β=0.154,p=0.010), and financial level (β=0.154, p=0.010). As the caregiver burden was decreased by increasing the social support and decreasing the rate of disability. Furthermore, the caregivers with higher financial levels and better health status reported lower caregiver burden.

  Conclusion

  It can be concluded that enhancement of social support and more attention to the health of caregivers as potential patients are important factors for reduction of caregiver burden care.

  Keywords: Aged, Caregiver Burden, Disability, Social Support, Self Efficacy, Religion
 • Nasibeh Zanjari, Rasoul Sadeghi* Pages 498-517
  Objectives

  Today, the issue of older adults’ well-being has become a serious challenge of policy-making and a key subject of researches. The complexity, multidimensionality, and multileveled nature of the concept of well-being have resulted in numerous objective and subjective indexes at the micro and macro levels. The aim of the article is to assess and measure  the well-being of Iranian elderly using the AgeWatch index. 

  Methods & Materials

  The method of the study was a secondary analysis of various data sources using Excel and SPSS 25 software in the methodological framework of the Global AgeWatch index. This method assesses the well-being of Iranian older adults at the national and provincial levels for 2016. The index provides a holistic view of older people's lives in four dimensions included income security, health status, capability, and the enabling environment.

  Results

  The results indicated the significant provincial differences in the AgeWatch index and its various dimensions, especially income security, and health status. The AgeWatch index scores ranged from 6.5 in Sistan and Baluchestan province to 77.9 in Tehran province. In general, the highest rank goes to the provinces of Tehran, Semnan, and Fars, respectively, and the lowest rank goes to the provinces of South Khorasan, Ilam and Sistan and Baluchistan, respectively. The results showed a significant correlation between AgeWatch index and human development index in Iran. In addition, the results showed Iran is ranked 64th among 97 countries in AgeWatch index. Iran was the best in terms of health status (43rd) and worst in terms of capacity dimension (88th).

  Conclusion

  Economic and social policies supporting the employment, income, health, and independence of older adults play an important role in increasing the well-being and welfare of older adults. Therefore, dimensions of financial security, such as the development of universal coverage of pensions and poverty reduction, as well as capacity dimension, such as providing elderly self-employment and promoting the education and training of the elderly, should be a policy priority.

  Keywords: Well-being, Income Security, Age Watch Index, Human Development Index, Iran
 • Hamidreza Zendehtalab, Zohreh Vanaki*, Robabeh Memarian Pages 518-529
  Objectives

  In elderly care provided by health centers, healthy elderly are neglected in care and education. This qualitative study aimed to standardize healthy ageing care.

  Methods & Materials

  This community-based participatory research with 4 steps (problem detection-design of change programs-implementation of interventions-evaluation) was conducted from 1395 to 1397 in Motahari Health Center of Mashhad, with the participation of 11 health care provider, 54 healthy elderly and 54 family members. The mean age of caregivers was 32.4±2.7 years and their mean work experience was 8.3 years. The mean age of the elderly was 64.3±‌3.9 years. Data were collected through SERVQUAL questionnaire, interviews, focus group discussions, and field notes. After identifying problems through interviewing 8 staff and 19 seniors, Group discussion sessions were held to design the program. After implementing the change plans, 30 interviews with the participants were conducted again and the comparisons were done and evaluated before and after the change plans. For qualitative content analysis, the method of describing reality was used, and for analysing quantitative data, descriptive statistics and paired t-test were used.

  Results

  Designed program care could be improve healthy aging care in the health center environment by modifying attitudes, skills and staff empowerment. The mean score of quality of care for the elderly and their families in the pre-intervention phase was 63.02±‌9.46 and 61.83±‌9.05, respectively. In the post-intervention phase, these values reached 130.19±‌14.75 and 122.65±‌13.56, respectively, which were statistically significant (P=0.001).

  Conclusion

  The community-based participatory research promoted the quality of elderly services with features such as active, participatory, continuous, comprehensive and supportive care. So this model can be used in other health centers.

  Keywords: Healthy Aging, Action Research, Participatory action research
 • Ailin Talimkhani, Iraj Abdollahi*, MohammadAli Mohseni-Bandpei, Mehrdokht Mazdeh, Bahareh Rezaei Pages 530-549
  Objectives

    It seems that psycho-physical factors of stroke patients undergoing tDCS treatment can affect implicit motor learning process in patient with stroke. The aim of this study was to determine the effects and adverse effects of tDCS on motor learning process in chronic unilateral stroke patients.

  Methods & Materials

  This crossover, sham-controlled, randomized, blinded study was conducted in 2020 on 12 patients with chronic unilateral stroke (mean age, 60.33±1.87 years), (The mean time elapsed since the onset of the disease, 1.96±1.36 years) referred to Mobasher Kashani clinic in Hamadan, Iran who were selected using a convenience sampling technique. Patients were randomly divided in to 2 groups: experimental (dual tDCS+SRTT) (n=6) and sham (sham tDCS+SRTT) (n=6) groups. After 3 weeks of washing out period, patients in each group were treated in other brain stimulation group again. Data were collected using the record of reaction time and error of sequenced blocks by related software. Also, adverse effects of tDCS, pain or discomfort, attention and fatigue of patients were assessed by visual analogue scale (VAS) questionnaire. The data were analyzed using linear mixed effects.

  Results

   Data analysis showed a considerable improvement in implicit motor learning in both brain stimulation groups. The most reported sensations were itching and tingling, which continued during all stimulation sessions. The pain or discomfort of the patients was negligible during the intervention sessions. Moreover, the type of brain stimulation, the time and their interaction had no significant effect on the fatigue, attention and pain of the patients (P>0.05).

  Conclusion

  Dual-tDCS technique does not cause serious adverse effects in patients with stroke. It can be used as an effective and useful therapeutic strategy for increase in implicit motor learning in chronic stroke patients.

  Keywords: Transcranial direct current stimulation, Motor skills, learning, Stroke
 • Hosein Asadi, Aghil Habibi Soola*, Sohrab Iranpour Pages 550-563
  Objectives

   Frailty is characterized by an increased vulnerability to stressors. Frail older patients are at increased risk of Emergency Department (ED) visits, hospitalization, and disability. The aim of this study was to determine the relationship between frailty syndrome and polypharmacy in the elderly referred to the emergency department of Ardabil teaching hospitals.

  Methods & Materials

   In this cross-sectional descriptive study, 505 elderly people referred to the hospital emergency department were selected by convenience sampling method. Frailty syndrome was measured using the five-item criteria of fried which include: 1) slow walking, 2) muscular weakness, 3) exhaustion, 4) low physical activity and 5) unintentional weight loss. Polypharmacy considered the use of 5 or more drugs. Data were analyzed using descriptive statistics including mean and standard deviation and inferential analysis including analysis of variance, independent t-test, correlation, and multiple regression using spss 22 statistical software.

  Results

  The mean age of participants was 70.91±‌7.49 and 255 (50.5%) were male, 318 (63%) were married and 271 (53.7%) were illiterate. the results of the study showed that 204 (40.4%) of the elderly who referred to the emergency department had frailty and 177 (35%) had pre frailty. In this population, we identified a 42.2% (n=98) of frail with polypharmacy, 37.1% (n= 86) of prefrail with polypharmacy. The correlation test showed that there is a significant relationship between fertility and polypharmacy (p ˂0.001). Linear regression analysis showed the variables of age, education, living arrangement, hospitalization, and the number of medications used by the patient as predictors of frailty syndrome in the elderly referred to the emergency department.

  Conclusion

  Number of drugs used, age, education, living arrangement and number of hospitalizations were predictors of frailty syndrome in the elderly. Considering the living conditions of the elderly and the prevention of unnecessary hospitalizations can reduce polypharmacy and ultimately a preventive strategy to prevent and manage frailty. Of course, further research is needed to confirm the possible benefits of reducing polypharmacy in the development, reversion, or delay of frailty.

  Keywords: Frailty, Polypharmacy, Aged, Emergency Department (ED)
 • Hosein Khazanin*, Hasan Daneshmandi, Hosein Fakoor Rashid Pages 564-577
  Objectives

  Fear of falling in the elderly can be a disabling disease that causes negative outcomes including reduced daily productivity, reduced physical activities, and lower quality of life. The present study evaluates effects of an 8-week training protocol with selected Fallproof exercises on fear of falling and quality of life in the elderly.

  Methods & Materials

   This is a quasi-experimental study that initiated in 2019. Population of the study includes 53 elderly from nursing homes in Rasht, from among which 24 individuals aged 60-74 were selected using convenience sampling based on inclusion criteria. The subjects were randomly assigned to experimental (n=12،66/41±4/41(and control (n=12،66/16±2/40) groups. Fallproof exercises include a range of multisensory exercises (visual, vestibular, and somatosensory), center of gravity control, postural strategies, and power training including toe and heel walking, knee flexion and extension, adduction and abduction. Training intensity was increased based on overload principle and individual differences in an 8-week training protocol, three times a week for 60 minutes. Paired t-test and covariance analysis were used for intra-group and inter-group comparisons, respectively. Data analysis was performed using SPSS at significance level of P<0.05.

  Results

   Our results indicate that fear of falling P<0.001 and quality of life P<0.010 improved significantly in the experimental group while showing no differences in the control group.

  Conclusion

  It is concluded that Fallproof exercises significantly improve quality of life and reduce fear of falling in the elderly. This is observed in improvements in the experimental group. Considering multidimensional effects of Fallproof exercises and multifactor nature of fear of falling, these training protocols can be applied in rehabilitation programs in care centers for the elderly.

  Keywords: Selected Fallproof Exercises, Aged, Quality of Life
 • Mahdi Shahraki*, Simin Ghaderi Pages 578-591
  Objectives

  Considering the growth of the elderly population and the need of the elderly for health services and the importance of supplementary insurance on improving the quality of life of the elderly households, this study aimed to investigate the effect of supplementary health insurance on out-of-pocket payments for elderly households in urban areas of Iran.

  Methods & Materials

   This descriptive-analytical and applied study was conducted at the national level using the two-stage Hackman econometric method in Stata 16 software in 2021. The sample size was 6171 elderly households which data was extracted from different sections of the cost and income questionnaire of Iranian urban households in 2019.

  Results

  Increasing age, education, and employment of the head of the household, increasing household size, having a private home, increasing per capita health expenditures and income of household had a positive effect on the probability of purchasing medical insurance.Increasing the age, level of education and employment of the head of the household led to an increase in out-of-pocket payments for the elderly household by 61164, 84466 and 140032 Rials per month, respectively. Having supplementary health insurance, living in provinces with high human development and being an elderly head of household increased the out-of-pocket payments to 606207, 849739 and 109274 Rials per month, respectively.

  Conclusion

   Elderly households were less likely than other households to purchase supplementary health insurance and having supplementary health insurance by an elderly household led to an increase in out-of-pocket payments compared to other elderly households. Therefore, to reduce out-of-pocket payments, increase coverage Insurance of health goods and services required by the elderly as well as reduction of the elderly franchise is offered.

  Keywords: Aged, Out-Of-Pocket Payments, Supplementary Insurance, Sample Selection Bias
 • Faezeh Bahador, Soad Mahfoozpour*, Iravan Masoudiasl, Shaghayegh Vahdat Pages 592-607
  Objectives

   The global shift from infectious diseases to chronic diseases is a global problem that will reduce the quality of life and increase the need for services such as rehabilitation services and services related to disability. An important issue in relation to aging is preventive care and how it is managed in the world. This systematic review has conducted a comparative study on the management of preventive healthcare for the elderly in the world.

  Methods & Materials

   This is a review study that was done comparatively in 2020. This study was conducted to model the existing policies and programs for the care of the elderly in the countries. To collect data, Persian and international databases as well as Google Scholar scientific search engine were used using appropriate keywords, and finally 200 suitable articles were identified. The studies were categorized and their management system was evaluated and differences and similarities were determined while comparing.

  Results

  In the present study, it was found that 50% of the surveyed countries had insurance coverage for the elderly. 64% of the countries, management and organization of health prevention services at the national level, 7.5% local, 21.4% state-federal and 7.1% national. It was local. How to finance the provision of services for the elderly in 50% of the countries surveyed through taxes, 14.2% premiums, 7.1% national health system, 7.1 individual reserve funds and the rest of the countries through the payment of the federal government, health insurance and etc. In 50% of the surveyed countries, the providers of first level services were the public sector, 28.5% of the private sector and the rest of the countries were municipalities, government, etc.

  Conclusion

  The systems of elderly support and primary healthcare are intertwined in the main health system and function similar to the primary healthcare system of the country.

  Keywords: Aging, Preventive Care, Comparative Study, Systematic Review
 • Rahele Samouei, Mahmoud Keyvanara* Pages 608-623
  Objectives

  The goals of global growth of the elderly population and ensuring the health of the elderly is a global event and one of the most important challenges of the health system of countries, especially developing countries and Iran; In this regard, the study was conducted to explain the challenges of the Iranian health system in the face of future aging.

  Methods & Materials

  The study was qualitative content analysis. A total of 29 experts from various disciplines including geriatrics, psychology, social medicine, nursing, medicine, health and social welfare, health policy, health care management and health economics participated in the study. The data obtained from the semi-structured interview were classified by the content analysis method. Lincoln and GABA criteria were used to assess validity.

  Results

  In identifying the challenges of the Iranian health system in the face of future aging Two general concepts including "policy challenges" including "barriers related to planning and implementation", "financial barriers", "vision barriers", "therapeutic barriers", "Health barriers", "educational barriers" and "individual social challenges" were identified, including "cultural value barriers", and "individual barriers".

  Conclusion

  The frequency and variety of challenges of increasing the elderly population in the country according to the findings of the study indicate the critical state of the health system in the near future. Identifying these challenges can be used by policymakers and planners for any planning and action.

  Keywords: Old Age, Health System, Challenge, Future, Iran, Qualitative