فهرست مطالب

علوم حرکتی و رفتاری - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1400)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 14، پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رابطه سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی والد بر پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی
  ابراهیم یعقوب زاده*، مریم کرمی، منصوره درگی صفحه 1
  مقدمه و هدف

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی می باشد.

  روش شناسی

   روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع همبستگی واز نظر هدف کاربردی  است. در این پژوهش جامعه آماری شامل... روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  استفاده شده است. برای جمع آوری داد ه ها از دو پرسشنامه استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج این تحقیق نشان داد که بین سلامت روانی، هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی رابطه وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که متغیر سلامت روان هوش هیجانی و رضایت از زندگی  والد بر بهبود  پیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال و عادی نقش اساسی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: سلامت روانی، هوش هیجانی، رضایت از زندگی والد، پیشرفت تحصیلی، کودکان بیش فعال و عادی
 • مقایسه اثربخشی بازی های چالشی و غیر چالشی برانگیزش مشارکتی کودکان پیش دبستانی‎
  هنگامه پایاب، سید کاظم موسوی ساداتی*، کیوان ملانوروزی صفحه 2
  مقدمه و هدف

  امروزه مهم ترین مسئله در موفقیت های ورزشی و حرکتی مخصوصا برای کودکان بهبود انگیزش آنها است. لذا هدف این مطالعه مقایسه بازی های چالشی و غیر چالشی برانگیزش حرکتی کودکان بود.

  روش شناسی

   تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش ازمون- پس آزمون بود شرکت کنندگان این تحقیق 40 کودک (میانگین سن 15/6 و انحراف استاندارد 12/1) بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه بازی های چالشی (20 نفر) و غیر چالشی (20 نفر) تقسیم شدند. سپس برای مدت هشت هفته و دو جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه مداخلات مهارت های حرکتی را دریافت کردند. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اثر تمرین برای انگیزش در گرووها معنادار است به طوری که میزان تغییرات انگیزش حرکتی از پیش آزمون به پس آزمون در گروه چالشی بیشتر از گروه غیر چالشی بوده است. بنابراین تمرین چالشی بیشتر از تمرین غیر چالشی بر بهبود انگیزش اثرگذار است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه به استفاده از شکل بازیگونه مداخلات در سنین کودکی تاکید دارد و در طراحی مداخلات استفاده از دست کاری قیود و چالشی بودن آن برای انگیزش کودکان کمک کنننده می باشد.

  کلیدواژگان: مداخلات چالشی، مداخلات غیر چالشی، کودکان، انگیزش حرکتی
 • اولویت بندی موانع مشارکت در فعالیت بدنی دختران نوجوان و ارتباط آن با انگیزه تحصیلی و افسردگی
  سمیه فرزانه*، سمانه خلیلی راد، رزا رهاوی صفحه 3
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی دختران و ارتباط آن با انگیزه تحصیلی و افسردگی، صورت گرفت.

  روش شناسی

   جامعه آماری این تحقیق 180 دانش آموز دختر 13 تا 16 ساله شهرستان ریوش از استان خراسان رضوی بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه موانع مشارکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی، پرسشنامه هارتر برای تعیین میزان انگیزش تحصیلی و پرسشنامه بک برای تعیین افسردگی دختران، بود.

  نتایج

  نتایج نشان داد از نظر اولویت موانع مشارکت در فعالیت بدنی، (اقتصادی، فرهنگی، جسمانی و روانی)، موانع فرهنگی با (3/73) و موانع اقتصادی با (2/70) درصد بیشترین و موانع روانی با (2/30) و موانع جسمانی با (1/27) درصد، کمترین اولویت را برای مشارکت در فعالیت بدنی دارا می باشند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد بین موانع اقتصادی و فرهنگی با انگیزه تحصیلی دختران ارتباط معناداری وجود ندارد، اما بین موانع جسمانی و روانی با انگیزه تحصیلی ارتباط منفی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین موانع اقتصادی و افسردگی دختران وجود ندارد ولی ارتباط مثبت و معنی داری بین موانع فرهنگی و جسمانی و روانی با افسردگی دختران نوجوان وجود دارد.

  نتیجه گیری

  دانش آموزان دختر برای شرکت در فعالیت های ورزشی که علاقه مند به انجام آنها هستند، با مشکلات زیادی مواجه هستند. اگر با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه استفاده بیشتر و بهتر دختران نوجوان از امکانات ورزشی و تفریحی فراهم شود، می توان شاهد کاهش افسردگی و افزایش انگیزه تحصیلی آنان بود.

  کلیدواژگان: افسردگی، انگیزه تحصیلی، فعالیت بدنی، موانع مشارکت
 • اثر تمرینات ترکیبی بر کوپپتین و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
  بهمن حسنوند*، نیلوفر کبابیان صفحه 4

  مطالعه حاضر با هدف اثر تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر کوپپتین و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک انجام گرفت. در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون انجام گرفت، 28 زن چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک با دامنه سنی 20 تا 35 سال به صورت در دسترس انتخاب و در 2 گروه 15 نفری تمرینات ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. نمونه های خونی آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون (پس از 8 هفته تمرین) جمع آوری شد. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته اجرای تمرینات ترکیبی بود که سه جلسه در هفته در دو بخش تمرینات طناب زنی و تمرینات مقاومتی با کش اجرا شد. داده های به دست آمده توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرین ترکیبی باعث افزایش معنی دار کوپپتین زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک گردید (05/0>P). همچنین دیگر نتایج نشان داد که تمرین ترکیبی باعث کاهش معنی دار مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک گردید (05/0>P). به طور کلی نتایج حاضر حاکی از این بود که زنان چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از تمرینات ترکیبی احتمالا می توانند از بروز فشارهای التهابی ناشی از انجام فعالیت های ورزشی و پیامدهای بعدی آن جلوگیری کنند.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، کوپپتین، مقاومت به انسولین، سندروم تخمدان پلی کیستیک، چاقی
 • ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی باشگاه ها موسسات ورزشی
  جواد پذیرش* صفحه 5

  باشگاه های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسیولیت مدنی یا انتظامی باشگاه ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و جز در موارد خاص مثل آیین نامه ها و بخش نامه های فدراسیون های مربوطه تابع قانون کار می باشد. باشگاه ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسیولیت نیابتی دارند. مبنای مسیولیت مدنی باشگاه های ورزشی در نظام حقوقی ایران ی مبتنی بر فرض تقصیر می باشد. مهم ترین وظیفه باشگاه های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می باشد که عدم رعایت آن منجر به مسیولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می گردد. بنابراین مسیولیت موسسات ورزشی در قبال خسارات حاصله از فعالیت های آنها تابع ماده 12 قانون مسیولیت مدنی و از نوع مسیولیت نیابتی می باشد.

  کلیدواژگان: باشگاه ها، مسئولیت، مدنی
 • پیش بینی رضایت از زندگی ورزشکاران بدنساز بر اساس رگه حالت اضطراب و نظم جویی شناختی هیجانی با میانجی گری شادکامی
  مهدی نعیمی* صفحه 6
  مقدمه وهدف

  رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی اوست و هرچه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر شود، رضایتمندی او نیز کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت از زندگی ورزشکاران بدنساز براساس رگه حالت اضطراب و نظم جویی شناختی هیجانی با میانجی گری شادکامی می باشد .

  روش شناسی

  جامعه آماری این پژوهش شامل 200 آزمودنی ورزشکار (بدنساز) می باشد که به شیوه تصادفی از باشگاه های ورزشی انتخاب شدند و بین آنها چهار پرسشنامه کیفیت زندگی، رگه-حالت اضطراب، نظم جویی شناختی هیجانی و شادکامی توزیع شد. داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها با آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS ورژن 24 تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  رابطه رضایت از زندگی با نظم جویی ارزیابی مجدد،هیجانی، و همچنین با شادکامی درونی، و شادکامی نهایی، در سطح (01/0=α) معنا دار می باشد. همچنین زیر مقیاس ارزیابی مجدد از مقیاس نظم جویی با شادکامی درونی (288/0) و شادکامی نهایی -(288/0) نیز رابطه ای مثبت و ضعیفی در سطح معناداری (01/0=α) داشته است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که متغیرهای روان شناختی نظم جویی هیجانی، رگه و حالت اضطراب و شادکامی ورزشکاران نقش مهمی را در رضایتمندی از زندگی آنها ایفا می کند و با توجه به ارتباط مستقیم و مثبت می توان شادکامی را به عنوان یک متغیر میانجی موثر و مهم در بهبود رضایت از زندگی ورزشکاران (بدنساز) عنوان کرد.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، نظم جویی شناختی هیجان، رگه، حالت اضطراب، شادکامی، بدنسازان
 • بررسی همبستگی بین آزمون توانایی تکرار فعالیت های سرعتی (RSA) با آزمون وینگیت در برآورد توان بی هوازی کشتی گیران
  مسلم یوسفی*، علی یاور عزیز پور صفحه 7
  مقدمه و هدف

  این پژوهش به منظور بررسی میزان همبستگی بین آزمون توانایی تکرار فعالیت های سرعتی (RSA) با وینگیت 30 ثانیه در اندازه گیری توان بی هوازی کشتی گیران و امکان جایگزینی آنها انجام شد.

  روش شناسی

   آزمودنی ها شامل 20نفر از  کشتی گیران دانشگاه خوارزمی (قد5/5±13/174سانتیمتر، وزن48/5±05/77کیلوگرم،سن11/6±43/25سال، چربی بدن11/3±39/ 10درصد و BMI63/2±21/20کیلوگرم برمتر مربع) بودند.به همین منظورحداکثر، حداقل ومیانگین توان وشاخص خستگی ساز اجرای آزمون وینگیت و آزمون توانایی تکرار فعالیت سرعتی (پیمودن مسافت 20متری با فاصله های استراحتی 20ثانیه ای در12نوبت) محاسبه و میزان لاکتات خون نیز بعد از گذشت 2دقیقه از اجرای هر دو آزمون اندازه گیری شد. برای بررسی میزان همبستگی بین شاخص های توان و شاخص فیزیولوژیکی (لاکتات خون) دو آزمون از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین حداکثر، میانگین وحداقل توان به دست آمده از آزمون توانایی تکرار فعالیت سرعتی (RSA) وآزمون وینگیت همبستگی معناداری وجود دارد (r=0/81p=0/002 ، r=0/78p=0/003، r=0/83p=0/001) ولی بین شاخص خستگی دو آزمون همبستگی وجود نداشت (r=0/013 p=0/746).در میزان لاکتات 2دقیقه پس از اجرا بین دوآزمون وینگیت وآزمون توانایی تکرار سرعتی  (به ترتیب 11/15و8/13میلی مول بر لیتر) تفاوتی مشاهده نشد (p=0/382).

  کلیدواژگان: توان بی هوازی، آزمون وینگیت 30 ثانیه، آزمون RSA
 • همه گیری COVID-19 : استراتژی های پزشکی ورزشی و بازگشت به ورزش
  سعید بحیرایی*، مهبانو قادری صفحه 8

  شیوع ویروس کرونا (COVID-19) منجر به افزایش 156 میلیون مورد تایید شده و بیش از3255000 مورد مرگ در سراسر جهان تا ماه مارس 2021 شده است. اختلال فعلی در فعالیتهای ورزشی ناشی از ویروس کرونا COVID-19 پزشکان ، مربیان و کمک مربیان را در تشخیص بهترین روش ها برای بازگشت ایمن به ورزش چالش انگیز کرده است. برای ایجاد و اتخاذ تدابیر مداوم برای از سرگیری فعالیتهای ورزشی ، از جمله تمرینات و رقابتها و مسابقات ، یک نیاز مشخص وجود دارد ، به گونه ای که سلامتی و تندرستی ورزشکاران را در اولویت قرار دهد و در عین حال از مربیان ، کارکنان و تماشاگران محافظت کند. این مقاله مروری بر اثرات ویروس کرونا COVID-19 در جمعیت ورزشی را ارایه می دهد و ملاحظاتی را برای تمرین در هنگام شیوع بیماری همه گیر ارایه می دهد و همچنین رهنمودهای بازگشت به ورزش با رفع محدودیت ها را ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: کووید 19، پزشکی ورزشی، ورزشکاران
 • تاثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی
  وحید زارع* صفحه 9
  مقدمه و هدف

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی وزارت ورزش و جوانان می باشد.

  روش شناسی

  آمیخته اکتشافی متوالی می باشد، تعداد نمونه مورد استفاده در مرحله دلفی برای این پژوهش 12 نفر و روش نمونه گیری زنجیره ای یا گلوله برفی می باشند. در بخش کمی پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 705 نفر می باشند. پرسشنامه که پس از مرحل دلفی و با نظر خبرگان بدست آمده است شامل 133 گویه می باشد.

  نتایج

   این ابزار به روش تحلیل عامل اکتشافی اعتباریابی شد. با نرم افزار اس پی اس اس تحلیل عامل اکتشافی (آزمون الگوی اندازه گیری مبنی بر روایی و اعتبار ابزارهای اندازه گیری) و با نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل عامل تاییدی (آزمون الگوی ساختاری، آزمون فرضیه ها و بررسی اثر متغیرها بر یکدیگر) انجام شد.

  نتیجه گیری

  هوش استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان متشکل از انواع مختلفی از هوش است که یک هم کوشی و تعامل بین هوش کلان محیطی، منابع سازمانی، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی در وزارت مذکور ایجاد می کند تا اطلاعات و دانش ارزش افزوده برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک سازمان را فراهم کند.

  کلیدواژگان: هوش استراتژیک، هوش کلان محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی
 • تاثیر تمرین مهارت های حرکتی باز و بسته بر توجه پایدار کودکان طیف اتیسم با عملکرد بالا
  احد موسی پور*، فرزاد ملکی، فرناز ترابی صفحه 10
  مقدمه و هدف

  کودکان اتیسم از سطح پایین عملکرد شناختی برخوردارند از آنجایکه فعالیت بدنی بر شناخت و بهزیستی اثرات مثبتی دارد، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین مهارت های حرکتی باز و بسته بر توجه پایدار کودکان طیف اتیسم با عملکرد بالابود.

   روش شناسی

   به همین منظور تعداد 45 نفر کودک مبتلا با دامنه سنی 8 تا 10 سال از شهر تهران انتخاب و بعد از انجام پیش آزمون (آزمون عملکرد پیوسته) به صورت تصادفی در سه گروه تمرین مهارت های حرکتی باز، بسته و کنترل طبقه بندی شدند، سپس گروه های تجربی به مدت 12 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به اجرای برنامه تمرینی موردنظر پرداختند، گروه کنترل در این مدت فعالیت های روزانه خود را انجام دادند درنهایت پس از آخرین جلسه تمرینی پس آزمون و 24 ساعت بعد از پس آزمون، یادداری به عمل آمد و نتایج ثبت گردید.

  یافته ها

   نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد اثر تمرین مهارت های باز و بسته بر توجه پایدار شرکت کنندگان معنی دار بود (001/0=p). علاوه بر این در مقایسه جفتی نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون (001/0=p) و یادداری (001/0=p) عملکرد گروه تمرین مهارت های باز به طور معنی داری بالاتر از گروه تمرین مهارت های بسته و کنترل بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته ها به نظر می رسد استفاده از تمرین مهارت های حرکتی باز و بسته می تواند مداخله ای سودمند برای فرایندهای توجه ای کودکان طیف اتیسم باشد.

  کلیدواژگان: مهارت حرکتی باز و بسته، توجه پایدار، کودکان اتیسم
|
 • The relationship between mental health and emotional intelligence and t and life satisfaction of mothers on children hyperactive and normal
  Ebrahim Yaghoubzadeh *, Maryam Karami, Mansoureh Mansoureh Page 1
  Introduction & Purpose

  The aim of this study is to investigate the relationship between mental health, emotional intelligence and parental satisfaction on the academic progress of hyperactive and normal children.

  Methodology

  The research method used is descriptive and correlational in terms of practical purpose. In this study, the statistical population included ... random sampling method of sample size was used based on Morgan table. Two questionnaires were used to collect data

  Results

  The results of this study showed that there is a relationship between mental health, emotional intelligence and parental satisfaction with the academic progress of hyperactive and normal children.

  Conclusion

  The results of this study show that the mental health variable of emotional intelligence and parental satisfaction plays an essential role in improving the academic achievement of hyperactive and normal children

  Keywords: mental health Emotional Intelligence Satisfaction with parental life Achievement Hyperactive, normal children
 • Comparing the effectiveness of challenging and non-challenging games with participatory motivation of preschool children
  Payab Hengameh, Seyed Kazem Mousavi Sadati *, Keivan Mlanorozy Page 2
  Introduction & Purpose

  Today, the most important issue in sports and motor success, especially for children, is improving their motivation. Therefore, the aim of this study was to compare challenging and non-challenging games of children's motor motivation.

  Methodology

  The present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design. The participants in this study were 40 children (mean age 6.15 and standard deviation 1.12) who were selected by the available method. Participants were randomly divided into two groups of challenging games (20 people) and non-challenging games (20 people). They then received motor skills interventions for eight weeks, two sessions per week, and each session lasting 90 minutes. Data were analyzed by analysis of covariance.

  Results

  The results showed that the effect of exercise for motivation in groups was significant so that the rate of changes in motor motivation from pre-test to post-test in the challenge group was more than the non-challenge group. Therefore, the effect of challenging training on motivation is more than non-challenging training.

  Conclusion

  The results of this study emphasize the use of playful form of interventions in childhood and in the design of interventions, use of manipulation of constraints and its challenge to motivate children is helpful.

  Keywords: Challenging interventions, Non-challenging interventions, children, Motor motivation
 • Prioritize Barriers to Participation in Adolescent Girl's Physical Activity and Its Relationship with Academ Motivation and Depression
  Somayye Farzane *, Samaneh Khalilirad, Rosa Rahavi Page 3
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the barriers to participation in girls' physical activities and its relationship with academic motivation and depression.

  Methodology

  The statistical population of this study was 180 13-16 years old female students in Rivash city of Khorasan province. The instruments used in this study were the questionnaire on barriers to student participation in sports activities, the Harter questionnaire to determine the level of academic motivation and the Beck questionnaire to determine girls' depression.

  Results

  The results showed that in terms of priority, barriers to participation in physical activity (economic, cultural, physical and psychological), cultural barriers with (73.3) and economic barriers with (70.2%), the most, psychological barriers with (30.2) and physical barriers with (27.1) percent, have the lowest priority to participate in physical activity. The results of Spearman test showed that there is no significant relationship between economic and cultural barriers with girls' educational motivation, but there is a significant negative relationship between physical and psychological barriers with academic motivation. The results also showed that there is no significant relationship between economic barriers and depression in girls, but there is a positive and significant relationship between cultural, physical and psychological barriers with depression in adolescent girls.

  Conclusion

  Female students face many difficulties in participating in sports activities that they are interested in doing. If the necessary measures are taken to provide more and better use of sports and recreational facilities for adolescent girls, it is possible to reduce depression and increase their academic motivation.

  Keywords: Academic motivation, Barriers to Participation, depression, physical activity
 • The effect of combined training on coupeptin and insulin resistance in obese women with poly cystic ovary syndrome
  Bahman Hasanvand *, Niloofar Kababian Page 4

  The aim of this study was to evaluate the effect of combination exercises (aerobic-resistance) on coupeptin and insulin resistance in obese women with polycystic ovary syndrome. In this quasi-experimental study, which was performed with a pre-test-post-test design, 28 obese women with polycystic ovary syndrome ranging in age from 20 to 35 years were randomly selected and divided into 2 groups of 15 combined and control exercises. Blood samples were collected in two stages of pre-test and post-test (after 8 weeks of training). The training protocol consisted of 2 weeks of combined exercises that were performed three sessions per week in two sections of rope training and resistance training with elastic. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measures. The results showed that combined exercise significantly increased the coupeptine of obese women with polycystic ovary syndrome (P <0.05). Other results also showed that combined exercise significantly reduced insulin resistance in obese women with polycystic ovary syndrome (P <0.05). Overall, the present results suggest that obese women with polycystic ovary syndrome may be able to prevent the inflammatory stress caused by exercise and its aftermath by using combined exercise.

  Keywords: Combined exercise, Copeptin, insulin resistance, Polycystic ovary syndrome, Obesity
 • The legal nature of the civil liability of clubs, sports institutions
  Javad Paziresh * Page 5

  Sports clubs, like other legal entities, have rights and obligations, and failure to do so, whether contractual or legal, may result in civil or disciplinary liability for the clubs, as the case may be. The legal relationship of sports clubs with the relevant athletes and coaches is based on the labor-employer relationship and is subject to the labor law, except in special cases such as the bylaws and sections of the relevant federations. Clubs have a liability on behalf of third parties, including athletes and spectators, to the damages incurred by the relevant athletes and coaches. The basis of civil liability of sports clubs in the Iranian legal system is based on the presumption of fault. The most important duty of sports clubs is to comply with the safety obligations of the club, the non-observance of which leads to civil or disciplinary liability of the relevant club.Therefore, the liability of sports institutions for damages resulting from their activities is subject to Article 12 of the Civil Liability Law and of the type of proxy liability.

  Keywords: Clubs, Responsibility, civil
 • Predicting life satisfaction of bodybuilders based on anxiety trait and cognitive emotional regulation mediated by happiness
  Mahdi Naeemi * Page 6
  Introduction & Purpose

  Life satisfaction is a reflection of the balance between a person's desires and her current situation, and the greater the gap between the level of a person's desires and her objective situation, the lower her satisfaction. The aim of this study was to predict the life satisfaction of bodybuilding athletes based on the trait of anxiety and emotional regulation mediated by happiness.

  Methodology

  The statistical population of this study includes 200 athlete (bodybuilder) subjects who were randomly selected from sports clubs and among them four questionnaires of quality of life, stress-anxiety, emotional cognitive regulation and happiness were distributed. Data obtained from these questionnaires were analyzed by Pearson correlation test and SPSS software version 24.

  Results

  The relationship between life satisfaction and re-evaluation ,emotional , and also with inner happiness and final happiness at the level (α = 0.01) .Also, the subscale of re-evaluation of the regulation scale with internal happiness (0.288) and final happiness - (0.288) also had a positive and weak relationship at a significant level (α = 0.01).

  Conclusion

  Based on the results, it can be concluded that the psychological variables of emotional regulation, temperament and state of anxiety and happiness of athletes play an important role in their life satisfaction and according to the direct and positive relationship, happiness can be a variable. An effective and important mediator in improving the life satisfaction of athletes (bodybuilders).

  Keywords: life satisfaction, Cognitive emotion regulation, Anxiety, Stress, Happiness, Bodybuilders
 • Evaluation of the correlation between speed repetition ability test (RSA) and Wingate test in estimating wrestlers' anaerobic capacity
  Muslim Yousefi *, Aliyavar Azizpor Page 7
  Introduction & Objective

  This study was performed to investigate the correlation between the repetitive activity test (RSA) and the 30 second Wingate test in measuring the anaerobic capacity of wrestlers and the possibility of their replacement.

  Methodology

  The subjects included 20 wrestlers of Kharazmi University (height 174.13 ± 5.5 cm, weight 77.05 48 5.48 kg, age 25.43 6 6.11 years, body fat 10.39 3 3.11% and BMI / 63). For this purpose, the maximum, minimum and average power and fatigue index of performing the Wingate test and the ability to repeat the activity of speed (walking a distance of 20 meters with 20-second rest intervals in 12 turns) were calculated and the amount of lactate and blood was measured later. It was measured 2 minutes after performing both tests. Pearson correlation coefficient was used to evaluate the correlation between power indices and physiological indices (blood lactate). 

  Results

  The results showed that there was a significant correlation between the maximum, mean and minimum power obtained from the Rapid Repeat Activity (RSA) test and the Wingate test (r = 0.81p = 0.002, r = 0.78p = 0.003, r = 0.83p = 0.001) but there was no correlation between the fatigue index of the two tests (r = 0.013, p = 0.746). /15 and 13.8 mmol / l) no difference was observed (p = 0.382).

 • COVID-19 Epidemic: Sports Medicine Strategies and Return to Exercise
  Saeid Bahiraei *, Mahbanou Ghaderi Page 8

  Prevalence of coronavirus (COVID-19) have led to an increase of 156 million confirmed cases and more than 3255,000 deaths worldwide by March 2021. The current disruption of coronavirus COVID-19 exercise has challenged physicians, coaches, and assistant coaches to identify the best ways to return safely to exercise. There is a specific need to create and take ongoing measures to resume sports activities, including training and competitions, to prioritize the health and well-being of athletes while protecting coaches, staff and spectators. This article provides an overview of the effects of coronavirus COVID-19 on the sports population and provides considerations for exercise during an outbreak, as well as guidelines for returning to exercise with restrictions. staff and spectators. This article provides an overview of the effects of coronavirus COVID-19 on the sports population and provides considerations for exercise during an outbreak, as well as guidelines for returning to exercise with restrictions.staff and spectators. This article provides an overview of the effects of coronavirus COVID-19 on the sports population and provides considerations for exercise during an outbreak, as well as guidelines for returning to exercise with restrictions.

  Keywords: covid 19, Sports Medicine, Athletes
 • The effect of strategic intelligence on macro-environmental intelligence, organizational resources intelligence, competitiveness intelligence, organizational processes intelligence
  Vahid Zare * Page 9

  The purpose of this study is to investigate the effect of strategic intelligence on macro-environmental intelligence, organizational resources intelligence, competitiveness intelligence, organizational processes intelligence of the Ministry of Sports and Youth. The research method of this dissertation is a sequential exploratory mix, the number of samples used in the Delphi stage for this research is 12 and the sampling method is chain or snowball. In the quantitative part of the present study, the statistical population includes 705 managers and staff of the Ministry of Sports and Youth. The questionnaire, which was obtained after the Delphi stage and with the opinion of experts, contains 133 items. This tool was validated by exploratory factor analysis. Exploratory factor analysis with SPSS software (measurement model test based on the validity and reliability of measurement tools) and with Smart PALS software confirmatory factor analysis (Structural model testing, test Hypotheses and the study of the effect of variables on each other) were performed. Strategic intelligence in the Ministry of Sports and Youth consists of different types of intelligence that create a synergy and interaction between macro-environmental intelligence, organizational resource intelligence, competitive intelligence, organizational process intelligence rather than information and knowledge. Provide added value for the organization to make strategic decisions.

  Keywords: Strategic intelligence, macro-environmental intelligence, organizational resources intelligence, competitiveness intelligence, organizational processes intelligence