فهرست مطالب

نشریه دانش انتظامی سمنان
سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 41، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین نوروزیان صفحات 9-33

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مبانی نظری خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن می باشد. خودکشی مسئله ای پیچیده است،که از گذشته تا کنون در جوامع بشری اتفاق افتاده است. پدیده خودکشی در جهان به عنوان یک مشکل روز افزون، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است. بر اساس تخمین های سازمان بهداشت جهانی Word Health Organization (WHO) نزدیک به هشتصد و پنجاه هزار مرگ ناشی از خودکشی، در سال 2000 میلادی در سرتاسر کره خاکی رخ داده است. این در حالی است که تخمین زده می شود که در سال 2020 میلادی، تقریبا یک میلیون و پانصد و سی هزار نفر، خودکشی خواهند کرد. اگرچه برای خودکشی عوامل و سطوح مختلفی وجود دارد اما از مهمترین آنها می توان به فقر، طلاق، اختلافات خانوادگی، مشکلات روانی، نداشتن اعتقادات مذهبی و... نام برد. این پژوهش که به روش علمی ترویجی و با مطالعه تحقیقات انجام شده است به بررسی مبانی نظری خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهایی با اعتقادات مذهبی در مقایسه با کشورهای سکولار میزان خودکشی کمتری را داشته اند. همچنین شواهد نشان می دهد با شناخت عوامل خودکشی و راهکارهای پیشگیرانه می توان از وقوع آن جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: خودکشی، سلامت روان، افسردگی
 • محمدرضا زرگر صفحات 34-77

  امروزه رسانه ها نقش مهمی در ادراک ما از دنیای پیرامون ایفا می کنند.در حال حاضر شبکه اجتماعی اینستاگرام یکی از محبوب ترین رسانه های مورد استفاده در بین مردم ایران است و اقشار گوناگون جامعه از جمله زنان با اهداف مختلف (کسب درآمد،سرگرمی و غیره) از آن بهره می برند.به همین منظور این پژوهش با هدف شناسایی پیامدهای اجتماعی و امنیتی میزان استفاده افراد (زنان استان) از شبکه اجتماعی اینستاگرام طراحی شد.به منظور انجام پژوهش یک پرسش نامه محقق ساخته طراحی و سپس با بهره گیری از شیوه نمونه گیری اتفاقی (در دسترس) ابزار گردآوری داده ها در بین 400نفر از زنان 59-18 سال چهار شهرستان سمنان،دامغان،شاهرود و گرمسار توزیع شد.نرم افزار مورد استفاده در این پژوش spss 23 بود.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین میزان استفاده از اینستاگرام با مدیریت بدن (224:r)حجاب (بدحجابی) (0/219:r)، انفعال سیاسی (0/166 r:)،مد و مصرف گرایی (0/151:r) و دینداری افراد (0/265 -:r) رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج پژوهش از معنادار نبودن رابطه بین میزان استفاده از اینستاگرام با احساس امنیت اجتماعی افراد(sig:0/423) حکایت داشت.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، اینستاگرام، مصرف گرایی، مدیریت بدن، زنان
 • ابراهیم بینائیان صفحات 78-105

  استرس (تنش یا فشارروانی) یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد همه ی کارکنان به ویژه کارکنان ناجا تاثیر می گذارد و اثربخشی و کارآمدی کارکنان و سازمان ها یا شکست آنها را رقم می زند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ،باهدف کاربردی و جامعه آماری، کلیه کارکنان یگان ویژه استان سمنان در سال1396 به تعداد 130 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 80نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه (محقق ساخته) ونمرات ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان می باشد.اعتبار این ابزار توسط استادراهنما تاییدوپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با80/0 تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی (انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین عملکرد یگان ویژه تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی ،سازمانی ومحیطی وجود دارد به طوریکه افراد تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی،سازمانی ومحیطی کم، به طور معناداری عملکرد بهتری دارند. ضمنااز بین متغیرهای وارد شده به تحلیل،برحسب میزان همبستگی با عملکرد یگان ویژه،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی در مدل باقی ماند و 6/64 درصد از واریانس عملکرد یگان ویژه را تبیین نمود و بیانگر آن است که از بین متغیرها،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی،به طور معناداری پیش بینی کننده-ی عملکرد کارکنان یگان ویژه می باشد.

  کلیدواژگان: استرس، عوامل استرس زا، عملکرد، یگان ویژه، اغتشاشات
 • سید محمدرضا موسوی فرد، حدیثه ذوالفقاری، حسین نوروزیان، محمدحسین نصیری خلیلی صفحات 106-140

  بحث تعطیلی یا تعدیل حدود و یا اجرای کامل آن در دوران معاصر که دوران غیبت امام معصوم (ع) است، بحثی است که سالها مورد اختلاف فقها بوده است که هر کدام از آنها با مراجعه به روایات و آیات، سعی در اثبات نظرات خود داشته اند. در این سیاست جنایی حدود الهی به دو بخش قبل از اثبات و بعد از اثبات قابل تقسیم است. بدین نحو که مرتکب با مراجعه به صاحب حق می تواند از او درخواست کند از اجرای مجازات صرف نظر کند و با او مصالحه کند. نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است. اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است.

  کلیدواژگان: اجرای حدود، تعطیلی حدود، تعدیل حدود، جرم شناسی اسلامی، دوران معاصر
 • سید عباس ابراهیمی، محسن عین علی صفحات 141-177

  در سال های اخیر اهتمام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مقوله مشارکت مردمی در امنیت افزایش یافته است. بی گمان برای استمرار و توفیق طرح ها و ماموریت های این نهاد، به همیاری و مشارکت شهروندان نیاز است. مطالعه حاضر در پی دستیابی به موانع، عوامل موثر، راهکار و پیامدهای مشارکت شهروندان در توسعه نظم و امنیت عمومی در شهر سمنان می باشد. پژوهش حاضر اکتشافی (به دنبال ساخت مفاهیم، الگوها و چارچوب ها) است. از نظر جهت گیری، بنیادی، از لحاظ فلسفه پژوهش، تفسیری و راهبرد اصلی آن نیز تحلیل مضمون می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) و با تلفیق دو روش تحلیل مضمون و روش مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه متخصصان و صاحبنظران حوزه نظم و امنیت می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفدار یا قضاوتی، 17 نفر و در بخش کمی که کلیه شهروندان بالای 18 سال بودند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، 37 تم اصلی به عنوان موانع، 28 تم به عنوان عوامل موثر، 22 تم به عنوان راهکار و 20 تم به عنوان پیامدها و نتایج مشارکت شهروندان در توسعه نظم و امنیت عمومی در شهر سمنان شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: مشارکت، توسعه نظم و امنیت، نیروی انتظامی، شهروندان سمنان
 • حمید مرادی فر صفحات 178-213
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر طراحی مهندسی شهری در کنترل ناآرامی ها در شهر سمنان می باشد.

  روش تحقیق

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و ماهیت توصیفی - تحلیلی است. نمونه آماری شامل 152 نفر از کارکنان فرماندهی یگان ویژه استان سمنان و از صاحبنظران و متخصصین حوزه شهرداری و مسکن و شهر سازی می باشند؛ در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد،که متغیر استحکام بخشی با 41.2 درصد در رتبه نخست ، متغیر نظارت با 34.4 درصد در رتبه دوم، متغیر مدیریت و نگهداری با 30.3 درصد در رتبه سوم ،متغیر کنترل دسترسی با 23.1 درصد در رتبه چهارم و متغیر قلمروگرایی با 19.5درصد در رتبه پنجم اثرگذاری بر کنترل ناآرامی های شهر سمنان قرار گرفته اند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داده که می توان با اقدامات مقیاس بندی شده از ساختمانها، خیابانها و نقاط مستعد آسیب پذیری در برابر ناآرامی های شهری، آگاهی یافت و در صورت نیاز، به جانمایی و طراحی مجدد مجموعه یا ساختمانهای امنیتی و کلیدی مبادرت ورزید. این اقدامات عبارت است از:طراحی ساختمان،مبلمان شهری، نقاط و تاسیسات مستعد ایجاد اغتشاش و... در برابرناآرامی .

  کلیدواژگان: طراحی، مهندسی، شهر، کنترل ناآرامی، امنیت
|
 • hosein norooziyan Pages 9-33

  The purpose of this study is to investigate the theoretical foundations of suicide and strategies to prevent it. Suicide is a complex issue, which has occurred in human societies from the past to the present. The phenomenon of suicide in the world as an increasing problem, has become particularly important. The World Health Organization (WHO) estimates that some 850,000 suicide deaths occurred worldwide in 2000. It is estimated that in 2020, approximately 1.5 million people will commit suicide. Although there are different factors and levels for suicide, but the most important of them are poverty, divorce, family disputes, psychological problems, lack of religious beliefs, and so on. This research, which has been carried out by a scientific-promotional method and by studying research, has examined the theoretical foundations of suicide and strategies to prevent it. Findings show that countries with religious beliefs have lower suicide rates than secular countries. Evidence also shows that by knowing the causes of suicide and preventive measures, it can be prevented.

  Keywords: Suicide, mental health, depression
 • mohammadreza zargar Pages 34-77

  Today, the media play an important role in our perception of the world around us. Currently, the social network Instagram is one of the most popular media used among the Iranian people and Various sections of society, including women, use it for different purposes (earning money, entertainment, etc) Therefore, this study aims to identify the social and security consequences of the use of people (women in the province) It was designed from the social network Instagram. In order to conduct the research, a researcher-made questionnaire was designed and then using random sampling method (available) data collection tool was distributed among 400 women aged 18-59 in four cities of Semnan, Damghan, Shahroud and Garmsar. The software used in this research was SPSS 23. The results of the research showed that between the use of Instagram and body management (r:0/224), cover (unveiled) (r:0/219), political passivity (r:0/ 0166), Fashion and consumerism (r:0/151) and religiosity (r:-0/265) There is a significant relationship between people. In addition, the results of the study showed that there is no significant relationship between the use of Instagram and people's sense of social security (sig:0/423).

  Keywords: social network, Instagram, consumerism, body management, women
 • ebrahim binaeeian Pages 78-105
   Introduction

  Stress (tension or stress) is one of the most important factors affecting the performance of all employees, especially the employees of NAJA, and the effectiveness and efficiency of employees and organizations or their failure.

  Background and Objective

  The purpose of this research is to determine the effect of stressful effects on the operation of the special forces of Semnan province in controlling disturbances.

  Methodology

  This descriptive survey is of survey type, with the purpose and statistical population, all employees of the special unit of Semnan Province in 1396 are 130 people. The sample size was 80 and using a simple random sampling method using Krejcie and Morgan table. The instrument is a questionnaire (researcher made) and an assessment of the annual performance of the staff. The validity of this tool is verified by check list and the reliability of the questionnaire is confirmed by the Cronbach's alpha coefficient of 0/80 Descriptive statistics (frequency, frequency, center-centered (mean) and dispersion indices (standard deviation) and inferential statistics (independent t-test) were used to analyze the data through the SPSS-19 software program.

  Findings and Conclusion

  The findings of this study showed that there is a significant difference between specific unit performance and individual, organizational, and environmental stressors, so that individuals are significantly more effective than individual, organizational and environmental stressors. In addition, between the variables entered into the analysis, in terms of the correlation with the performance of the unit, the only variable of the individual stressors remained in the model and 64.6% of the variance of the specific unit function, which indicates that among the variables, the only variable Individual stressors are significantly predictive of the performance of special unit staff.Keywords: stress, Stressors, performance, special forces, turbulence

  Keywords: stress, Stressors, performance, special forces, turbulence
 • mohammadreza mousavifard, HADIS zolfaghari, hosein norozian, MohammedHussain Nasiri Khalili Pages 106-140

  The issue of closing or adjusting the limits or its full implementation in the contemporary period, which is the period of the absence of Imam Masoom (AS), is a debate that has been disputed by jurists for years, each of whom has tried to prove his views by referring to narrations and verses.. In this criminal policy, the divine limits can be divided into two parts before proof and after proof. In such a way that the perpetrator can refer to the rightful owner and ask him to waive the punishment and reconcile with him. The result is the identification of the negative effect of criminal judgments issued by foreign courts and a fundamental guarantee for the observance of the rights of the accused and the convicted and an effective tool for moderating the behavior of governments in exercising sovereignty and punishmentnegative effect of criminal judgments issued by foreign courts and a fundamental guarantee for the observance of the rights of the accused and the convicted and an effective tool for moderating the behavior of governments in exercising sovereignty and punishment

  Keywords: Enforcement of boundaries, closure of boundaries, adjustment of boundaries, Islamic criminology, contemporary era
 • Seyed Abbas Ebrahimi, mohsen eynali Pages 141-177

  In recent years, the attention of the police force of the Islamic Republic to the issue of public participation in security has increased. Undoubtedly, the cooperation and participation of citizens is needed for the continuation and success of the plans and missions of this institution. The present study seeks to achieve the obstacles, effective factors, strategies and consequences of citizen participation in the development of public order and security in the city of Semnan. The present study is exploratory (seeking to construct concepts, patterns and frameworks). In terms of orientation, fundamental, in terms of research philosophy, interpretation and its main strategy is also content analysis. The present study is based on a mixed approach (qualitative and quantitative) and combines two methods of content analysis and structural equation modeling. The statistical population is in the qualitative part of all specialists and experts in the field of order and security that using targeted or judgmental sampling method, 17 people and in a quantitative part where all citizens were over 18 years old, using simple random sampling method and formula Cochran 384 people were selected as the statistical sample of the study. Data analysis was performed by theme analysis and after analyzing the interviews and open and pivotal coding of the interview text, 37 main themes as obstacles, 28 themes as effective factors, 22 themes as solutions and 20 themes as The title of the consequences and results of citizens' participation in the development of public order and security in the city of Semnan were identified.

  Keywords: Participation, development of order, security, police force, citizens of Semnan
 • hamid moradifar Pages 178-213
  Background and Aim

  Urban spaces are one of the areas for social, political and local developments to express the demands of citizens. In such a way that sometimes in their context, an indirect urban war is waged in the form of urban unrest; to deal with this abuse, the unrest control approach can be used in urban design and engineering. The purpose of this study is to investigate the effect of urban engineering design in controlling unrest in Semnan.

  Method

  The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of type and nature.The statistical sample includes 152 employees of the command of the special unit of Semnan province and experts and experts in the field of municipality, the validity of the questionnaire was made through cronbach's alpha which was used in this study to analyze the data from descriptive and inferential statistics method including ks test, pearson correlation test, error autonomy test, linear test, t test and regression test through spss software program. housing and urban development; In this research, descriptive and inferential statistics through SPSS software program have been used to analyze the data.

  Finding

  The research findings show that the consolidation variable with 41.2 % in the first rank, the monitoring variable with 34.4% in the second rank, the management and maintenance variable with 30.3% in the third rank, the access contron variable with 23.1% in the fourth rank and the territoriality variable with 19.5%, they are in the fifth place in influencing the unrest in Semnan

  Conclusion

  The results showed that scaled actions of buildings, streets and vulnerable areas to urban unrest can be informed and, if necessary, relocation and redesign of security and key buildings or structures can be undertaken.

  Keywords: Designing, Engineering, city, Unrest control, Security