فهرست مطالب

پژوهش نامه فرهنگ و زبان های باستانی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1400)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حمیدرضا اردستانی رستمی* صفحات 1-26
  داستان ضحاک یکی از داستان های شاهنامه است که پیش از این پژوهشگران آن را از ابعاد گوناگون سنجیده اند. نگارنده نیز در این جستار بر آن است به روش توصیفی تحلیلی برخی همانندی های این داستان را با اسطوره های مانوی آشکار سازد. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که میان اساطیر مانوی و آنچه در داستان ضحاک شاهنامه آمده است، همسانی هایی به این ترتیب دیده می شود: همان گونه که در کیش مانی دیو آز مادینه است، ضحاک نیز بنا به گواهی هایی مادینه است؛ شاید بتوان دو مار رسته بر دوش ضحاک را  تعبیری از دو عفریت نر و ماده در کیش مانی دانست که نمی توان آن دو را منقطع کرد و در حال رشد هستند؛ در متن های مانوی، اژدهای تاریکی را می بینیم که در شباهنگام، بسیار درد و مرگ می زاید به همان سان که اژدهای شاهنامه، هر شب دو مرد جوان را به آزیگری می کشد؛ در باورهای مانی، هرمزدبغ و فرزندانش به تاریکی می آمیزند که این ترفندی است جنگی و قصد رهایی در آن است چنان که ارمایل و گرمایل نیز به ضحاک می آمیزند اما رهایی انسان ها را در نظر دارند؛ در متن های مانوی، همان گونه که عیسای درخشان آدم را از وجود آز آگاه می کند، در شاهنامه کاوه مردمان را از وجود ضحاک (آز) می آگاهاند؛ در متن های مانوی، پس از آن که مهرایزد، هرمزدبغ را از مغاک اهریمن رهایی می بخشد، دیوان و اژدهایان را در کوهستان به بند می کشد هم چنان که فریدون ضحاک را در کوه در بند می کند؛ همان گونه که اشقلون از زادن فرزند گیهمرد اندوهناگ و بیمار می شود، ضحاک نیز با آگاهی از تولد فریدون غمگین می گردد و همان سان که گیهمرد، نام درخت لوتوس را بر فرزند می نهد، فریدون نیز درخت بارور خوانده می شود. اشقلون گاو و درخت را نابود می کند و ضحاک مرغزار و گاو درون آن را از میان برمی دارد.
  کلیدواژگان: آز، ضحاک، ارمایل و گرمایل، کاوه، فریدون، گاو
 • بهجت قاسم زاده* صفحات 27-40
  زبان بلوچی یکی از زبان های ایرانی نو شمال غربی است که در داخل مرزهای ایران و خارج از آن، به ویژه در پاکستان بیشترین گویشور را دارد. نکته ای که بررسی این زبان و مقایسه آن با زبان های دوره های کهن را ایجاب می کند، محافظه کاری و تلاش برخی گویش های آن در حفظ ویژگی های دیرین است. پژوهش حاضر به بررسی روند تحول دو واکه مرکب کوتاه /ai/ و /au/ و همچنین فرایند گردش واکه ای ایرانی باستان در پنج گویش دلگانی، بزمانی، بمپوری، لاشاری و زرباری می پردازد و داده های آن که معمولا به روش میدانی جمع آوری شده، نشان می دهد این واکه ها در سه گویش مرکزی تر بمپوری، لاشاری و زرباری غالبا به واکه های مرکب /iǝ/ و /uǝ/ تبدیل شده اند و همچنین بازمانده هایی از فرایند گردش واکه ای ایرانی باستان را در این گویش ها می توان دید. بررسی تاریخی واکه های مرکب /iǝ/ و /uǝ/ در برخی گویش های زبان بلوچی نشان می دهد که این واکه ها در دوره باستان نیز واکه های مرکب بوده اند، بنابراین مقایسه این واکه ها با واکه های مجهول فارسی میانه یا واکه های ساده فارسی نو که بر اساس آن برخی از پژوهشگران این واکه ها را «مرکب شده» قلمداد کرده اند، نادرست بوده و بار دیگر ضرورت توجه به مطالعات درزمانی یک زبان، در کنار مطالعات همزمانی آن را یادآوری می کند.
  کلیدواژگان: زبان بلوچی، گویش های بلوچی جنوبی، واکه های مرکب، یای مجهول، واو مجهول، فرایند گردش واکه ای
 • میترا رضائی* صفحات 41-55
  واژه ها معرف زبان های گوناگون هستند و با از بین رفتن و کم شدن آن ها زبان ها نابود می شوند؛ واژه ها در اصل از عملکرد واژه سازی ساخته می شوند، مقصود از واژه سازی، سازوکاری فعال است که به صورت تکرارشونده بر تعداد واژه های زبان می افزاید و به روش های مختلفی واژه های زبان را تولید می کند. به بیانی دیگر، به ترکیب تکواژها و ساختن واژگان جدید، واژه سازی گویند زبان های ایرانی باستان، به ویژه اوستایی، در زمینه واژه سازی بسیار غنی و متنوع بوده است. مهریشت از یشت های مهم و کهن است که تمام ویژگی های خاص یشت ها را حفظ کرده و دومین یشت بلند اوستا است و به دلیل دارا بودن دایره واژگانی متنوع و وسیع، برای شناخت و ارزیابی این زبان ارزنده است. مطالعه دایره واژگانی وسیع و ارزنده می تواند ذهن را برای ساخت واژگان نو در فارسی امروز، روشن تر کند. در این مقاله نخست به شرح مختصر انواع روش های واژه سازی در زبان اوستایی پرداخته وسپس واژه سازی مرکب توضیح داده می شود و در نهایت واژگان مرکب متن مهریشت اوستا مورد بررسی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: زبان اوستایی، مهریشت، واژه سازی مرکب
 • سینا عباسلو*، منوچهر پورمیرزا صفحات 57-70
  این جستار به بررسی و خوانش دو آجرنبشته ایلامی تازه کشف شده می پردازد که به طور اتفاقی توسط نویسندگان مقاله در بهار 1398 در تپه باستانی ده نو و چغازنبیل کشف شدند و در حال حاضر در انبار پایگاه میراث جهانی شوش نگهداری می شوند. آجر نبشته اولی که به زبان اکدی و خط ایلامی میانه نوشته شده پس از خوانش و بررسی مشخص گردید به «ایگی- هتت» پادشاه دوران ایلام میانه (کلاسیک) تعلق دارد و به تمامی مشابه آجرنبشته هایی هست که در تپه ده نو خوزستان یافت شده اند. این آجرنبشته به بازسازی معبد ایزدبانو «منزت» توسط این پادشاه ایلامی اشاره دارد. آجرنبشته دومی که از چغازنبیل به دست آمده و از نظر کتیبه شناسی و سبک شناسی به نظر می رسد مربوط به پادشاه نامی ایلامی «اونتش-نپیریش» باشد به خط و زبان ایلامی میانه نگارش شده و در آن به ساخت معبدی بلند اشاره دارد. هر دو آجرنبشته شکسته و به شدت آسیب دیده اند و جز تکه کتیبه های ناقص به شمار می آیند.
  کلیدواژگان: ایلامی میانه، اونتش-نپیریش، ایگی-هتت، چغازنبیل، ده نو
 • آزاده احسانی* صفحات 71-86

  در سال های اخیر حوزه مطالعاتی نوینی در میان تلمودپژوهان پدید آمده است که روایت های تلمودی را در بستر متون ایرانی (به ویژه متون فارسی میانه) بررسی می نماید. این شیوه پژوهش منجر به پدید آمدن یک شاخه مطالعاتی ویژه به نام مطالعات ایرانی-تلمودی[1] شده است. در این میان البته جای ایران شناسان بسیار خالی است، ایران شناسانی که می توانند با دیدگاهی متفاوت از تلمودپژوهان عموما یهودی غربی وارد این حوزه شوند. در همین راستا این مقاله به بررسی تطبیقی یک روایت از تلمود بابلی یعنی رساله گیتین 56ب و 57 الف با ارداویراف نامه می پردازد. رویکرد این مقاله برخلاف رویکرد عمومی موجود میان پژوهشگران مطالعات ایرانی-تلمودی -که بررسی روایت های تلمودی در بستر فارسی میانه است- بررسی احتمال تاثیر گرفتن ارداویراف نامه از روایت تلمودی مورد اشاره است. بی گمان جا دارد که پژوهشگران حوزه مطالعات ایرانی-تلمودی به این روش نوین نیز روی آورده و به تاثیر روایت های تلمودی -و یا به طور عام یهودی- بر متون فارسی میانه دوران ساسانی نیز بپردازند.

  کلیدواژگان: متون فارسی میانه، تلمود بابلی، مطالعات ایرانی- تلمودی
 • سیمین دخت گودرزی* صفحات 87-102
  در توضیحات و معرفی یسن 29 اوستا که یکی از مهم ترین و پیچیده ترین بخش های گاهان به شمار می آید اشاراتی از سوی اوستاشناسان به نمایشی بودن این متن شده است اما درمورد ویژگی های نمایشی متن و این که به طور دقیق بر چه اساس این نظریه مطرح می شود یا با کدام نوع از گونه ها و سبک های نمایشی مطابقت می کند، تحقیق و توضیحات مفصلی وجود ندارد. آنچه مسلم است اینست که متن با توجه به موضوع و درون مایه آن نوعی تعزیه به شمار می آید که در این پژوهش سعی شده با پیگیری تعاریف نمایش به طور کلی و مروری بر پیشینه آن در ایران، ابتدا به احتمال وجود نمایش های آیینی از این دست در آن روزگار کهن پرداخته شود و سپس با بررسی تعزیه و ریشه های آن در فرهنگ، اسطوره و نمایش های آیینی ایران باستان و همچنین بررسی ویژگی های تعزیه در یسن 29 اوستا آن را نه تنها به عنوان یک متن دینی بلکه به عنوان یک نمایشنامه آیینی و دست مایه ای برای اجرای نوع خاصی از تعزیه متناسب با آنچه در آن روزگار مرسوم بوده است، بپذیریم.
  کلیدواژگان: نمایش، یسن 29 اوستا، تعزیه، نمایش آیینی
 • مینا کامبین* صفحات 103-120
  پوروشه غول نخستینی است که از قربانی شدن و تکه های بدن او هستی شکل می گیرد. این اسطوره در سرود 90 ماندالای دهم ریگ ودا آمده و یکی از اسطوره های آفرینش هندی است که به قربانی شدن کیومرث و شکل گیری زندگی بشری از نطفه او شباهت دارد. پوروشه که دارای هزار سر و هزار چشم و به اندازه همه آدمیان و ایزدان است، توسط ایزدان قربانی می شود تا همه چهارپایان، جنگل ها و روستاها، سرودها، مناجات ها و آیین ها شکل بگیرند. از اجزای بدن او برهمن ها، جنگاوران، بازرگانان و کشاورزان به وجود می آیند.  این سرود شامل شانزده بیت است. در مقاله حاضر ابیات این سرود به فارسی برگردانده شده، واژگان مهم آن از منظر دستوری و ریشه شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس با مقایسه اسطوره پوروشه و کیومرث شباهت ها و تفاوت های آنها بررسی شده است.
  کلیدواژگان: پوروشه، ودا، کیومرث
 • آرمیتا فرهمند*، شیما جعفری دهقی، محمدهادی فلاحی صفحات 121-151

  گویش بهدینی ازجمله گویش های مرکزی ایران است که دری زردشتی یا گورونی نامیده می شود. این گویش خود دربردارنده دو گونه بهدینی یزدی و بهدینی کرمانی است که برخلاف شباهت های بسیار، تفاوت هایی نیز میان آنها وجود دارد. به نظر می رسد در این گویش واژه ها و اصطلاحات دینی زردشتی دخیل از زبان های اوستایی و پهلوی ساسانی، فراوانی وجود داشته باشد. در پژوهش پیش رو دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمانی بررسی شده است. روش کار میدانی (مصاحبه) و کتابخانه ای بوده است. با استفاده از روش های مصاحبه و مکالمه خودانگیخته از گویشوران جمله ها و واژه های مورد نظر پرسیده شد و یا به گونه غیرمستقیم با انجام گفتگوهای هدف دار جملات و واژه های مورد نظر ضبط گردید. پس از بررسی، مشخص شد در دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان، ساختارهایی همچون ساخت کنایی حفظ شده است. همچنین، فعل در گویش بهدینی کرمانی دارای دو ستاک حال و گذشته است و علامت مصدری در گویش بهدینی کرمان پسوند (mo:n-) است.

  کلیدواژگان: گویش بهدینی کرمان، دستگاه فعل، ساخت کنایی، مصدر، ستاک حال، ستاک گذشته
 • مرجان کیوانپور* صفحات 153-174
  کیش زروانی از جمله انشعابات دین زردشتی است که از دیرباز در ایران باستان رواج داشته است. این کیش حول محور زروان) خدای زمان) می چرخد؛  بر اساس کیهان شناخت این کیش، زروان به عنوان خدای اعلی و پدر اورمزد و اهریمن شناخته می شود، که پس از به وجود آوردن این دو، آفرینش و خلق جهان را به اورمزد و اهریمن می سپارد.  زروانیسم کیش و مکتبی فکری و فلسفی است که به قول برخی صاحبنظران تاریخ ادیان از شاخه های دین زردشتی به حساب می آید که پیرامون بدنه این دین پیچیده و بارور شده است در حالیکه در ریشه با این درخت مشترک است. این بررسی بر آن است تا تاریخ اساطیری کیش زروانی را بیشتر باز شکافد و با معرفی بیشتر اسطوره  زروان و کیهان شناخت و فلسفه زروانی، بر اساس سه متن پهلوی بندهش، گزیده های زادسپرم و مینوی خرد جنبه های بیشتری از آموزه های این کیش ایران باستان را باز شناسد.
  کلیدواژگان: زروان، کیهان شناخت، اورمزد، اهریمن، بندهش، گزیده های زادسپرم، مینوی خرد
 • راحله خردمند* صفحات 175-196

  نیایش های بر جای مانده از مانویان بیشتر به زبان های فارسی میانه و پارتی هستند.نیایش های مانوی عموما در بردارنده مضمون نجات نور و رستگاری روح درآمیخته با تاریکی و نادانی است. این نیایش های اغلب شعر گونه بوده و به صورت سرود هایی همراه با موسیقی درتالارهای مخصوص نیایش که در مانستان ها ساخته شده بودند، خوانده می شدند. نیایش های مانویان دارای دو جنبه فردی و اجتماعی بوده و نیایش ها و نماز های روزانه به صورت فردی یا جمعی همراه با آداب و مناسک خاصی خوانده می شدند. هدف از این پژوهش نگاهی اجمالی به مفهوم و جایگاه نیایش در باور مانویان با مطالعه موردی سه نیایش فارسی میانه است . این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای سه نیایش فارسی میانه مانوی: قطعه ی نیایشی M4b، قطعه M20 و دست نوشته ی M174 را مورد واکاوی قرار داده است. مطالعه ی این نیایش ها نشان می دهد که نیایش های مانویان عموما دربردارنده عناصر بنیادین اندیشه و عرفان این کیش هستند. مضامینی چون تقابل تاریکی و روشنی، نجات روح یا نور در بند تاریکی و رستگاری آدمی، استغاثه به پدر بزرگی، درخواست یاری از ایزدان و جستجوی منجی از اصلی ترین مواردی هستند که در نیایش های مانویان بیان می شود. این نیایش ها گاه شکل اندرز به خود می گیرند و گاه به صورت درخواست بیان می شوند.

  کلیدواژگان: نیایش، کیش مانی، فلسفه ی نیایش، نیایش های مانویان، فارسی میانه، پارتی
 • نادر شکراللهی*، مرتضی تهامی صفحات 197-212

  توجه به اهمیت رویا ریشه در تاریخ بلند بشر دارد و از منابع مسلم معرفتی در ادیان است. موضوع و پرسش این نوشته آن است که رویا چه نقش و جایگاهی در اندیشه مزدیسنایی داشته است. تحقیق نشان می دهد که از کهن ترین ادیانی که از رویا در متون دینی آن یاد می شود و به اهمیت آن در اثبات آموزه های دینی اشاره می شود، متون دینی زردشت است. رویاهای متعددی در متون مزدیسنایی ذکر شده است که نشان از آن دارد که این دین الهی همچون همه ادیان بزرگ به رویا توجه داشته و بر اساس آن مسایل مهمی همچون حقانیت پیامبر آیین زردشت را بنا می گذاشتند. این توجه به رویا که در فلسفه های الهی و متون عرفانی ادامه می یابد، لزوم توجه به آن واقعه مهم بشری را تذکر می دهد. بی توجهی به رویا از سوی محققان تاریخ ادیان و متخصصان متون دینی، اجحافی است که در باب این منبع معرفتی صورت می گیرد. در دوره معاصر تحقیق در باب رویا به بعضی از رشته های علمی واگذار شده که کاملا آن را از محتوای معرفت ماوراءیی تهی کرده و به فعالیت های روانی و عصبی فروکاسته اند. رجوع به اهمیت رویا در متون دینی قدمی است برای بازگشت به تامل جدی در باب این کشف عرفانی و منبع معرفتی الهامی.

  کلیدواژگان: رویا، زردشت، منبع معرفتی، مزدیسنا
 • مصطفی سعادت* صفحات 213-225
  امروزه اطلاعات ما پیرامون زندگی «زرتشت» پیامبر بزرگ ایرانی چندان زیاد نیست به طور مثال از زمان و محل تولد وی به طور دقیق آگاهی نداریم. هدف مقاله حاضر، به دست آوردن زمان زیست این پیامبر، با استفاده از اطلاعات موجود در حماسه ملی، «آثار الباقیه» ابوریجان بیرونی و «مجمل التواریخ و القصص» است. در این مقاله نشان داده شده که 345 تا 390 سال مربوط به دوران حکمرانی مادها و هخامنشیان از حماسه ملی ایران حذف شده است. با در نظر گرفتن مدت زمان پادشاهی شاهان کیانی از گشتاسب تا دارا، مدت زمان حذف شده مربوط به دوران مادها و هخامنشیان و با عنایت به اینکه اسکندر در 330 سال پیش از میلاد بر هخامنشیان غالب شده، تولد زرتشت 975 تا 1020 سال پیش از میلاد برآورد می‏شود. این یافته با تاریخ سنتی ذکر شده در ارداویرافنامه و بندهش حدود چهار قرن اختلاف دارد که برابر با مدت زمانی است که افتادگی در حماسه ملی رخ داده است
  کلیدواژگان: زرتشت، کیانیان، حماسه ملی، هخامنشیان، مادها
|
 • Hamidreza Ardestani Rostami * Pages 1-26
  In Zahak story of the Shahnameh we can see the similar principles to Mani religion: 1- As the gender of the demon of greed is female in Manichean religion, according to some signs, Zahhak, the embodiment of greed in Shanameh, is female too. 2- Two growing up snake on Zahhak's shoulders can be considered as the two female and male demons in Manichean religion: These two snakes cannot be cut, and they are growing up. 3- It is said in Manichean texts about the viper of darkness which bears much pain and death at night as the Snakes of Shahnameh kills greedily two young men every night. 4- According to Manichean texts, Hormazdbagh and his sons incorporate with darkness which is a deceiving war plot to release themselves as Armayel and Garmayel synthesize with Zahhak in Shahnameh, but Armayel and Garmayel want to save people. As the shining Christ makes aware Adam to greed, Kaveh makes aware people from Zahhak (Greed).  In Manichean texts, After Mehr Izad saved Hormozdbagh from the abyss of Ahriman, He bounded Devils and vipers in mountains as Freidoon bounded Zahhak in mountain. As Ashkaloon becomes sad and ill for Gihmard's son is born, Zahhak becomes so sad when he is made aware about Freidoon's being born, and as Gihmard calls his son Lotus, Freidoon is called “Derakhte Barvar”, Fruitfull tree. Ashkoloon demolishes the tree and the cow, and Zahhak demolishes meadow and the cow which is there.
  Keywords: greed, Zahhak, Armayel, Garmayel, Kaveh, Freidoon, Cow
 • Behjat Ghasemzadeh * Pages 27-40
  Baluchi is one of the new northwestern Iranian languages that has the most speakers in Iran and abroad, especially in Pakistan. The point that needs to be studied about this language and its comparison with the languages of the ancient eras is the conservativeness and efforts of some of its dialects to preserve the ancient features. The present study investigates the diachronic change of two short complex vowels /ai/ and /au/ as well as the vowel gradation process of ancient Iranian in the five dialects of Dalgani, Bazmani, Bompouri, Lashari and Zerbari, and its data, which is usually collected by field method, show that these vowels in the three more central dialects of Bompouri, Lashari, and Zerbari have often become complex vowels /iǝ/ and /uǝ/; also remnants of the process of ancient Iranian vowel gradation could be seen in these dialects. A diachronic examination of the complex vowels /iǝ/ and /uǝ/ in some Baluchi dialects indicates that these vowels were also complex vowels in ancient times, thus comparing these vowels with the passive Middle Persian vowels or the Modern Persian monophthongs, which some scholars termed "compounded", is inaccurate, and reminded once again of the need to pay attention to the diachronic studies of a language alongside its synchronic studies.
  Keywords: Baluchi Language, Southern Baluchi Dialects, Complex Vowels, Passive Vowels, Vowel Gradation Process
 • Mitra Rezaei * Pages 41-55
  Words represent different languages ​​and when they are disappeared the language loss is happened. Words are essentially constructed from the word formation and it means it is a process which repeatedly increases the number of words in a language and produces the words in different methods. In other word if the morphs are combined and the new words are made, that is a word formation. This process is very creative in the ancient Iranian languages especially Avesta language. MihrYašt is one of the important and old Yašts in Avesta which the special characteristic of Yašts can be seen in it. It is a second long Yašt so it has a wide and varied range of the words and that helps us to study the language much better. This method could help us to word formation in Persian language today. In this article, first it is briefly described the different methods word formation in Avesta language and then the compound words in Mihr Yašt are studied.
  Keywords: Avesta language, Mihr Yašt, compound word
 • Sina Abaslou *, Manouchehr Pourmirza Pages 57-70
  This essay is on exploring and reading two newly discovered Elamite bricks that were accidentally discovered by the authors in the spring of 2019 at the ancient hilltops of Dehno and Choghazanbil. The bricks are currently held in the World Heritage base. The first inscribed brick is written in Akkadian language but its writing system is the Middle Elamite and after more assessments, it was found that it belongs to the “Igi-hatet” king of the Middle Elam era (classical) this brick is similar to all the brickworks found in the Dehno Khuzestan plateau. This brick inscription refers to the rebuilding of the temple of Goddess Manzat by “Igi-hatet”. The second brick found at Choghazanbil, and based on the epigraphy and stylistic we assume that it belongs to “Untash-Napirisha”, it is written in Middle Elamite script and language and refers to the construction of a high temple. Both bricks have been broken and badly damaged, and belong to the damaged and incomplete fragments.
  Keywords: Middle Elamite, Untash-Napirisha, Igi-hatet, Choghazanbil, Dehno
 • Azadeh Ehsani * Pages 71-86

  In recent years a new realm of studies has emerged among the Talmudists that examines Talmud in its Iranian context. This area of research leads to the emergence of a rather new field called Irano-Talmudica. However, Iranian Studies scholars- especially Scholars from Iran- are somehow absent in this new field. Even though, Iranologists would contribute to the field from a point of view that is surely different from the Western Talmudists' perspective. This article is a comparative study between Gittin 56b-57a and Arda-Viraz-Namag. The present article's approach unlike the common approach among Irano-Talmudica scholars -that is examining Talmudic narratives in their Iranian context- is to look at the possibility of the composition of Arda-Viraz-Namag based on the Talmudic narrative from Gittin. This new approach needs to find its way into Irano-Talmudica Studies as well, and the influence of Talmudic- or even Jewish- narratives on Middle Persian source materials need to be examined by Irano-Talmudica scholars.

  Keywords: Middle Persian, Babylonian Talmud, Irano-Talmudica, Arda-Viraz-Namag
 • Simindokht Goodarzi * Pages 87-102
  In the introduction and description of the 29th Yasn of Avesta, which is one of the most significant and complicated sections of Gāhān, some of Avesta experts indicated that it would appear to have characteristics of a play. However, there are not any consequentially considerable or noteworthy research, nor justification nor any rationalization to this claim. In this article the writer describes various definitions of a play in general and the history of play in Iran with refer to the subject. She would systematically explore the subject, the title, its style of writing and the story telling through the dialogues spoken by the characters of the story. The writer tries to identify the distinctive characteristic features on the basis of a variety of different plays and by exploring and thoroughly studying some of the Old Persian books and texts. According to the theme of this text, the 29th Yasn of Avesta is reckoned a kind of Taziye which probably performed in the ancient era. Originally Taziye is a kind of play with roots in the ancient Persia's customs, myths and ritual performances. In this research the writer tries to find out some similarities between Iranian Taziye and the 29th Yasn of Avesta.
  Keywords: 29th Yasn, Taziye, theater, ritual play
 • Mina Kambin * Pages 103-120
  Puruša is the first giant who is sacrificed and the world is formed from the pieces of his body. His myth can be found in 90 ͭ ͪ hymn of 10 ᵗ ͪ Mandala of the Rig-Veda. It is an Indian creation myth which is similar to Kiyomars (Gayō.marǝtan) and his sacrificial myth and creation of human beings from his semen. Puruša who is a thousand-headed and thousand-eyed being, and as big as all human beings and Gods, is sacrificed by Gods to form all cattle, forests, villages, verses, chants and ceremonies. All Brahmans, warriors, businessmen, and farmers come into being from his body pieces. This hymn contains 16 stanzas. The hymn of Puruša is translated to Persian in this article, then its important words are analyzed in grammatical and etymological aspects, then the similarities and differences of two myths of Puruśa and Kiyomars (Gayō.marǝtan) is described by comparing them.
  Keywords: Puruša, Veda, Gayō.marǝtan, Kiyomars
 • Armita Farahmand *, Shima Jafari Dehaghi, MohamadHadi Fallahi Pages 121-151

  Behdini dialect is one of the central dialects of Iran also known as Dari or Gavruni. This dialect has two varieties, Yazdi and Kermani, which in contrast to many similarities, have some differences. There seems to be many loan words and religious terms from Avestan and Middle Persian in this dialect. In the present research, the verbal system in Behdini dialect of Kerman has been studied. Using questionnaire and indirect elicitation techniques the data has been gathered and recorded, analyzed and studied. Sentences for each verb has been gathered in order to show an example for the use of the verb. The results show that the main important characteristic of the verbal system in this dialect is that it has retained ergativity in the past tense of verbs. Also, there are some special characteristics for the structures of present and past stems and the infinitive is made using the suffix “-mon”.

  Keywords: Behdini dialect of Kerman, verbal system, ergativity, infinitive, present stem, past stem
 • Marjan Keyvanpour * Pages 153-174
  Zurvānīsm is a religious movement in the history of Zoroastrianism which was existed in ancient Iran since long time ago. In this cult Zurvān (the god of time) has a leading role. According to its cosmology, Zurvān is known as the Supreme Lord and father of Ohrmazd and Ahriman; that he gives them the power of creation of the world. Zurvānism is a hypothetical religious movement that according to some scholars it is based on the Zoroastrianism. This study is trying to study the mythological history of Zurvānite cult and explain Zurvān and Zurvānīsm cosmology based on the three Pahlavi texts: Bundahišn, Gozīdahā-ye Zādsparam and Mēnōg-i Xrad; in order to know more the doctrine of this ancient cult of Iran.
  Keywords: Zurvān, Zurvānīsm
 • Rahilah Kheradmand * Pages 175-196

  Manichean prayers are mostly in Middle Persian and Parthian. These extant prayers are mainly about the rescue of Light and salvation of man’s soul mingled with darkness and ignorance. Manichean prayers are often poetic and were recited as hymns along with composed music in specific halls allocated to prayer in Manichean temples (mānēstān). Considering these prayers, we can find out that Manichean prayers have both Personal and social aspects. Manichean daily prayers were practiced both individually and socially with special ceremonies and customs. This article aims to review the concept and place of prayers in Manichaeism through the case study of three Manichean manuscripts. In this article via applying descriptive-analytic method, I have studied 3 Middle Persian Manichean prayers: Mb, M20 and M174. The study of these prayers reflects that the Manichean prayers generally contain the fundamental principles of Manichean thoughts and mysticism. Contents such as the opposition of Light and Darkness, the salvation of captive spirit or Light, human redemption, prayers to the father of Greatness, asking for the help from gods and seeking for the savior are the main issues stated in Manichean prayers. The prayers are sometimes in the form of advice or sometimes are expressed as a request.

  Keywords: prayers, Manichaeism, the philosophy of prayers, Manichean prayers, Middle Persian texts, Parthian te
 • Nader Shokrollahi *, Mortaza Tahami Pages 197-212

  Paying attention to the importance of dreams has its roots in the long history of mankind and is one of the indisputable sources of knowledge in religions. The subject of this paper is which role has the dream played in Mazdeyasn'i thought. Research shows that one of the oldest religions that its religious texts mentioned dreams and explained its importance in proving religious claims is Zoroastrian religious texts. Numerous dreams have been mentioned in Mazdeyasn'i texts, which show that this divine religion, like all major religions, paid attention to dreams and based on them, important issues such as the legitimacy of the Prophet of Zoroastrianism. This attention to the dream, which continues in divine philosophies and mystical texts, points to the need to pay attention to that important human event. The inattention to the dream by scholars of the history of religions and scholars of religious texts is an oppression to this epistemological source. In the contemporary period, research on dreams has been assigned to some scientific disciplines, which have completely emptied it of the content of transcendental knowledge and reduced it to psychological and neural activities. Referring to the importance of dreams in religious texts is a step to serious reflection on this Mystical intuition and source of knowledge.

  Keywords: Dream, Zoroaster, Source of knowledge, Mazdeyasna.Middle Persian
 • Mostafa Saadat * Pages 213-225
  Today, we have not much information about the life of Zarathushtra, the great Iranian prophet, for example, we do not know the exact time and place of his birth. The purpose of the present study is to find the life time of Zarathushtra, using the information contained in the national epic, Athar al-baqiya (History of Ancient Peoples) of al-Biruni and the Mojmal ol-Tavarikh va al-Qesas. Here, it is showed that 345 to 390 years is related to the era of the Medes and Achaemenids which have been removed from the national epic of Iran. Considering the period of the reign of the Kian dynasty kings from Goshtasb to Dara, the omitted period belongs to the Median and Achaemenid eras, and given that Alexander conquered the Achaemenids in 330 BC, the birth of Zarathushtra was estimated from 975 to 1020 BC. The present finding differs from the traditional history of Zoroastrian religion mentioned in the book of Arda Viraf (a Zoroastrian religious text of the Sasanian era written in Middle Persian) and Bundahishn, (a very important encyclopedic collection of Zoroastrian cosmogony and cosmology), by about four centuries. It should be noted that the difference is equal to the period that deleted from Iranian national epic.
  Keywords: Achaemenid era, Median era, National epic, the kian dynasty, Zarathushtra