فهرست مطالب

نشریه علوم جغرافیایی
پیاپی 37 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هومن باباپور، زهره داود پور*، مریم معینی فر صفحات 1-15

  شهر برآیند تعامل بنیادهای زیستی و طبیعی از یک سو و ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محصول قدرت، تصمیم و مدیریت از سوی دیگر می باشد. لذا، بررسی قدرت های تاثیرگذار بر شکل گیری شهر از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه شهری به شمار می آید.در این پژوهش به تبیین عوامل موثر قدرت اقتصادی در توسعه شهر قزوین پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است که تحلیل داده های آن به صورت آمیخته(کیفی-کمی) انجام شده است. هم چنین، جمع آوری اطلاعات و داده های به صورت اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی بوده است که پرسشنامه از ابزار اصلی آن بشمار می آید. جامعه آماری پژوهش نیز شامل مسیولین و مدیران شهری بر اساس تخصص اقتصادمحور و هم چنین نخبگان و اساتید دانشگاه های قزوین می باشد که حجم نمونه بر اساس روش دلفی معادل 30 نفر به صورت تصادفی در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها به روش کمی از روش تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اقتصاد مبتنی بر سوداگری، برخورداری ویژه و ناپایدار اقتصاد شهری را به عرصه سوداگری قدرت های تاثیرگذار عمده در توسعه شهر قزوین تبدیل نموده است. هم چنین، عامل " قدرت اقتصادی در توسعه شهری رانت محور" با مقدار ویژه 2.548 توانسته 18.201 درصد از واریانس را شامل شود. این عامل نیز با معیارهای تعداد افراد سرمایه گذار بومی یا غیربومی در شهر قزوین ، سفته بازی زمین و مسکن در هماهنگی سیاست ها کلان ، نیاز شهرداری به کسب درآمد دارای همبستگی مثبت و بالایی است.

  کلیدواژگان: قدرت، قدرت اقتصادی، توسعه شهری، شهر قزوین
 • فاطمه خزایی، علیرضا مشکی، محمد نجارزاده* صفحات 16-32

  لزوم توجه به محیط زیست در روستاهای گردشگر پذیر و دارای جاذبه های طبیعت گردی جهت دست یافتن به توسعه در ابعاد مختلف، بالاخص توسعه زیست محیطی یکی از وظایف مدیران محلی(شورای اسلامی و دهیاری) می باشد. مدیران محلی بر حسب مجموعه وظایف خود دارای نقش در توسعه فضاهای روستایی به ویژه توسعه در بعد زیست محیطی هستند. حال آگاهی از نقطه نظرات روستاییان درباره نحوه عملکرد مدیران محلی می تواند به مدیران یک دید جامع جهت هر چه بهتر کردن عملکرد خود بدهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی نقش عملکرد مدیران محلی (شوراهای اسلامی و دهیاری ها) در توسعه زیست محیطی فضاهای دارای توان ها و ظرفیت های اکوتوریسمی در دهستان برغان شهرستان ساوجبلاغ است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده ها و اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت پذیرفت. جامعه آماری روستاییان پنج روستا(اغشت، برغان، ورده، سرهه، سنج) در دهستان برغان شهرستان ساوجبلاغ استان البرز بوده است که با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده،318 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون های تی تک نمونه ای،همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده است.نتایج بیانگر این است که بین مدیریت محلی(همکاری مشترک شورای اسلامی و دهیاری) و توسعه زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا با توجه به آزمون های صورت گرفته و مطالعه پیمایشی نگارنده در منطقه،مباحث نشان دهنده این امر بود که مدیریت محلی با کارکردهایی که دارد اگر وظایف خود را درستی انجام دهد می تواند باعث توسعه زیست محیطی روستاها شود. این نکته می تواند زمینه ساز جذب طبیعت گرد های آگاه و علاقمند به جاذبه های روستایی و  محیط های طبیعی این فضاها با رعایت اصول زیست محیطی شود.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، توسعه زیست محیطی، مدیریت محلی، دهستان برغان
 • عبدالغفور حوت، محمدرضا انوری*، غلامرضا میری صفحات 33-50

  انسان در طول تاریخ برای تامین نیازهای اصلی خود به محیط زیست متکی بوده است، از طرفی توسعه ی مناسب سرزمینی هنگامی محقق می شود که از محیط به تناسب پتانسیل ها و قابلیت های آن استفاده گردد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل عمده موثر بر توان های اکولوژیکی نواحی شهری چابهار است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان شهر چابهار تشکیل می دهد که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با (106.739) بوده است و با استفاده از  فرمول کوکران حجم نمونه ای به 384 نفر انتخاب شده است. گردآوری داده ها براساس پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. روایی رسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مورد تایید واقع شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 7/0 محاسبه شد که نشان می دهد عدد مطلوبی است و نشان می دهد که پرسشنامه از قابلیت مناسبی جهت سنجش متغیرها برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از تحلیل عاملی تاییدی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عوامل موثر بر توان های اکولوژیکی شهر چابهار به ترتیب عوامل طبیعی، مدیریتی و حکمرانی است. در بین عوامل محیطی مهم ترین عامل توجه به حفظ ارزش های باقیمانده از گذشته و تصور شرایط تنزل یافته موجود به عنوان شرایط عادی فراموشی نسلی زیست محیطی، مهمترین عامل مدیریتی عامل توجه به عارضه های طبیعی به ویژه جریانات آبی در برنامه های توسعه شهر توسط متخصصان و مهمترین عامل حکمرانی عامل مشارکت شهروندان در امور شهری است.

  کلیدواژگان: توان های اکولوژیک، توان محیطی، توسعه شهری، شهر چابهار
 • غلامرضا خوشفر، محسن شایان*، مهدی خداداد صفحات 51-71

  شناسایی ساختار سطوح توسعه یافتگی نواحی و توان های محیطی آنها به منظور توزیع فضایی عادلانه منابع و خدمات در پهنه ملی و ناحیه ای درراستای توسعه یکپارچه ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف اصلی این پژوهش تعیین سطوح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان زرین دشت می باشد. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و نوع روش به کار رفته در آن، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان و متخصصان مربوط به موضوع تشکیل می دهند که به صورت تمام شماری 30نفر انتخاب شده است. به منظور وزن دهی به ابعاد و شاخص ها ازمدل تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی و سطح بندی توسعه یافتگی روستاها ازمدل های تاپسیس فازی و ویکور فازی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روستاهای شهرستان از نظر توسعه یافتگی در یک سطح نمی باشند و دارای اختلافات بسیار زیادی با یکدیگر می باشند. براساس نتایج هر دو مدل سه روستای خسویه، زیرآب و دره شور توسعه یافته ترین روستاهای شهرستان می باشند و روستاهای چاه انجیر، بن دشت، چاه زبر، حیدرآباد، شاه علمدار و پنچاه محرومترین روستاهای شهرستان می باشند. با توجه به این نابرابری در سطح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان زرین دشت، لزوم اتخاذ برنامه های مرتبط جهت توسعه متوازن امری ضروری شناخته می شود.

  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، سکونتگاه های روستایی، تکنیک فازی، شهرستان زرین دشت
 • نیاز علی ابراهیمی پاک، اصلان اگدرنژاد*، محسن احمدی صفحات 72-87

  تعیین تبخیر- تعرق گیاه مرجع عاملی اساسی در برآورد نیاز آبی گیاه و به دنبال آن مدیریت و برنامه‏ریزی صحیح آبیاری به شمار می‏آید. برای تخمین این عامل روش‏ها و معادلات متفاوتی ارایه شده که دقت این روش‏ها بر اساس اطلاعات هواشناسی مورد استفاده و شرایط اقلیمی منطقه متفاوت است. بنابراین بررسی و ارزیابی روش‏های مختلف و تعیین روش مناسب برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در هر منطقه امری ضروری می‏باشد. در این مطالعه با استفاده از داده‏های لایسیمتری برداشت شده در مدت 4 سال در ایستگاه تحقیقاتی اسماعیل‏آباد واقع در استان قزوین، مقادیر تبخیر- تعرق گیاه مرجع اندازه‏گیری شد. سپس به منظور مقایسه دقت روش‏های مختلف تجربی، روش لایسیمتر به عنوان مرجع در نظر گرفته شده و روش‏های هارگریوز- سامانی، بلانی- کریدل، تورک، پنمن- مانتیث فایو، مک کینک، بریستلی- تیلور، پنمن- فایو و تشت تبخیر بر اساس آن مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، روش تشت تبخیر با بیش‏ترین ضریب همبستگی (973/0) و کم‏ترین خطای استاندارد (81/3) نسبت به روش مرجع، مناسب‏ترین روش در برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه مورد مطالعه بوده است. همچنین، روش پریستلی- تیلور با کم‏ترین ضریب همبستگی (896/0) و بیش‏ترین خطای استاندارد (16/23) در بین روش‏های مورد مطالعه کم‏ترین دقت را داشته است. معادلات پنمن- مانتیث فایو و هارگریوز سامانی نیز با ضرایب همبستگی 904/0 و 899/0 پس از معادله تشت تبخیر بیش‏ترین همبستگی را با داده‏های لایسیمتری داشتند.

  کلیدواژگان: پنمن- مانتیث فائو، تبخیر- تعرق پتانسیل، لایسیمتر زهکش‏دار
 • علی نژاد خلیل*، محمدابراهیم عفیفی صفحات 88-112

  آلودگیهای محیط زیستی، نوسانات قیمت و پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی مورد استفاده در نیروگاه ها باعث روی آوردنبه منابع انرژی جایگزین شده است. انرژی خورشیدی میتواند بهترین گزینه برای تامین انرژی در نیروگاه های تولید برق باشد. گام اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی، مکان یابی نواحی است که در آن انرژی خورشیدی در حد مطلوب است و دیگرشرایط لازم احداث نیروگاه را دارا میباشد. استان فارس با قرار گرفتن در عرض جغرافیایی پایین، پتانسیل بالایی جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. به این منظور، ابتدا معیارهای ساعات آفتابی، شیب، فاصله از مناطق جمعیتی، فاصله از راه ها، فاصله از خطوط انتقال نیرو، کاربری اراضی و لایه محدودیت ها در نظر گرفته شد و اهمیت آنها با روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آمد. سپس با استفاده از توابع فازی مثلثی لایه های اطلاعاتی فازی گردیده و در سامانه اطلاعات جغرافیایی تلفیق شدند. بر اساس این روش شهرستان های لارستان وفسا واستهبان بیشتر ین پتانسیل را جهت استقرار نیرو گاه خورشیدی را دارد

  کلیدواژگان: نیروگاه خورشیدی، انرژی پاک، مدل فازی، استان فارس
 • زهرا فرهادیان، تکتم حنایی* صفحات 113-128

  گسترش شهرنشینی و عرضه ی خودرو باعث رشد ناموزون شهری، بروز آلودگی هوا، تصادفات و مشکلات ترافیکی شده است. عدم انتخاب شیوه مناسب سفرهای درون شهری توسط شهروندان موجب تشدید این چالش ها گردیده است. فرم شهر، بر نحوه آمدوشد شهروندان تاثیرات متقابلی دارد و می تواند موجب استفاده زیاد از خودروی شخصی برای دسترسی به کارکردهای شهری گردد. این پژوهش باهدف بررسی تطبیقی تاثیر مولفه های فرم شهر بر شیوه سفر در بخش حمل ونقل در سه نوع بافت قدیم، میانی و جدید در شهر مشهد مطالعه شده است که بیانگر چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای فرم شهری بر شیوه سفرهای درون شهری شهروندان است. روش تحقیق در پژوهش حاضر متغیرمحور، کمی است و از پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک جهت جمع آوری داده ها و مقایسه استفاده گردیده است. ابزار تحلیل داده ها تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر وجود ارتباط بین متغیرهای فرم شهری و شیوه سفر به میزان 26 درصداست و شهروندان ساکن در بافت قدیم، با اختلاط کاربری بالا، الگوی سفر متفاوت تری نسبت به ساکنین سایر بافت ها دارند. یافته های این پژوهش در برنامه ریزی حمل ونقل شهری و مدیریت تقاضای سفر کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: الگوی سفر، بافت شهر، حمل ونقل، شیوه سفر، فرم شهر
 • مصطفی آریان کیا*، ابوالفضل بهنیافر، نگار خراسانی صفحات 129-145

  افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آن ها یکی از مشکلات شهرهای امروزی می باشد و با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه های شهری، مساله تراکم جمعیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توزیع مطلوب تراکم باعث توزیع مناسب جمعیت در سطح شهر می شود و امکان استفاده بهینه از شرایط موجود را فراهم می نماید. لازمه ی این توزیع بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های مناطق شهری است که شامل ترافیک، تاسیسات، گرایش های مردمی، قیمت زمین و دیگر عوامل تاثیرگذار است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل فضایی تراکم جمعیت شهر بندرگز با استفاده از آمار فضایی در  GISمی پردازد. پژوهش حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه انجام، توصیفی- تحلیلی آماری مبتنی بر پایگاه داده های مکانی و سامانه اطلاعات جغرافیایی می باشد. جهت کسب اطلاعات و داده های مورد نیاز وضع موجود، از دو روش مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و همچنین آمار جمعیتی سال 1398 شهر بندرگز استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های مختلف آمار فضایی مانند تحلیل خوشه بندی ضریب موران، گری، تحلیل لکه های داغ و hot spot و همچنین جهت تهیه نقشه ها و نشان دادن تراکم جمعیت شهر بندرگز از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج حاصل از محاسبه درجه تجمع از طریق ضریب موران و گری، الگوی تصادفی متمایل به پراکندگی را نشان می دهد. همچنین شاخصG عمومی نیز تمرکز پایین جمعیت و فعالیت را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: الگوی رشد فضایی، تراکم جمعیت، آمار فضایی در GIS، شهر بندرگز.
 • ابراهیم تقوی مقدم*، محمدعلی زنگنه اسدی، ابراهیم امیری صفحات 146-162

  منطقه بهارستان سبزوار در دامنه جنوبی ارتفاعات کوه میش سبزوار واقع شده و از کانون های تولید بادام و انگور درشهرستان سبزوار است. عدم اطلاع از وضعیت ژیومورفولوژیکی واحد های این منطقه و تاثیر آن در بهره وری محصولات باغی می تواند باعث فرسایش خاک، کاهش تولید وتبعات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی در این ناحیه را موجب گردد. این پژوهش از نوع تجربی و آزمایشگاهی با هدف ارزیابی رابطه لندفرم های ژیومورفولوژیکی با عیار اقتصادی مغز بادام انجام شد. در این تحقیق ابتدا Geodatabase اطلاعاتی تحقیق با استفاده نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی و مدل رقومی ارتفاعی(DEM) از منطقه در نرم افزار Arc MAP  نسخه 5/10 ساخته و منطقه مورد مطالعه تعیین و نقشه زمین شناسی و لندفرم های منطقه تولید شد  سپس با استفاده از دستگاه موقعیت یاب (GPS) در هر لندفرم نمونه هایی تعیین و طی بازدید از منطقه از محصول بادام و نوع خاک منطقه نمونه برداری شد و با انتقال به آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های تحقیق نمونه های4، 2 و 10بالاترین عیار اقتصادی را دارند که منطبق بر نواحی با بافت لومی و سیلت- لومی هستند این نمونه در قسمت های حاصلخیز کوه های کم ارتفاع جنوبی منطقه و در پایین دست مخروطه افکنه های منطقه قرار دارند جایی که خاک تکامل یافته با بافت مناسب و هوادهی عالی و دسترسی به آب مورد نیاز فراهم است  در مقابل اندازه بادام در نواحی بالادست مخروطه افکنه ها به خصوص حوالی روستا های گرزگ و خوشمردان، ریزتر و دارای پوست زرد تر نسبت به مناطق پایین دست می باشند. لذا پیشنهاد می شود هر گونه عملیات کشت و توسعه بادام در مناطق پایین دست مخروطه افکنه های منطقه صورت گرفته و با توجه به کمبود آب از روش های سنتی ومدرن آبرسانی و آبیاری استفاده شود. همچنین ازگونه های اصلاح شده و پر بازده برای افزایش راندمان بهره برده و برای جلوگیری از سرمازدگی ارقام با گل دهی دیرس و یا تغییر هورمون داده شده کشت شود.

  کلیدواژگان: واحد های ژئومورفولوژیکی، بادام، بهارستان، عیار اقتصادی
 • فاطمه منیری، حسین اصغری*، علیرضا پورشیخان، سیده صدیقه حسنی مهر صفحات 163-179

  همزمان با رشد و توسعه اقتصادی کشورها، پدیده شهرنشینی و به تبع آن سیستم حمل و نقل شهری، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در نواحی شهری افزایش یافت. با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای با منبع کربن در سطح شهرها و پیامدهای ناگوار آن، ایده شهرهای کم کربن و کم کربن سازی شهرها در سطح بین المللی مطرح شد. استفاده بهینه از سیستم حمل و نقل، استفاده بهینه از انرژی، بهبود سیستم بازیافت و افزایش آگاهی عمومی از عوامل مهم در دستیابی به شهرهای کم کربن است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل تحلیل ساختاری و به روش MICMAC درصدد ارزیابی و رتبه بندی متغیرهای موثر (با تاکید بر سیستم حمل و نقل) در کم کربن سازی شهرهای جلفا و جانانلو در منطقه آزاد ارس است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای سیاست های کلان مدیریتی (در سطح کشوری، منطقه ای و شهری)، زیرساخت های شهری در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل شهری، به کارگیری تکنولوژی های حمل و نقل الکترونیکی، بهبود شبکه راه های داخل شهری و متصل به بیرون شهر دارای بالاترین اثرگذاری در کم کربن سازی شهرهای جلفا و جانانلو در منطقه آزاد ارس هستند.

  کلیدواژگان: کم کربن سازی شهرها، حمل و نقل، جلفا، جانانلو، روش MICMAC
|
 • Pages 1-15

  The city is the result of the interaction of biological and natural foundations on the one hand and economic, political, cultural structures, the product of power, decision and management on the other. Therefore, the study of the forces affecting the formation of the city is one of the most important factors determining urban development. In this study, the effective factors of economic power in the development of Qazvin city have been explained. This research was applieddevelopmental in terms of purpose and descriptive-analytical based on method in which the data analysis was done in a mixed (qualitative-quantitative) way. Also, data collection and data in the form of documentary-library and survey have been the main tool of the questionnaire. The statistical population of the study also included city officials and managers based on economicsbased expertise as well as elites and professors of Qazvin universities. The sample size based on the Delphi method was 30 people randomly. For quantitative data analysis, factor analysis method with SPSS software was used. The results indicated that the merchant-based economy had turned the special and unstable enjoyment of the urban economy into the field of merchandising of the major influential powers in the development of Qazvin city. Also, the factor of "economic power in rentoriented urban development" with a specific value of 2.548 was able to include 18,201 percent of the variance. This factor also had a positive and high correlation with the criteria of the number of local or non-native investors in Qazvin, land and housing speculation in coordination of macro policies, and the municipality's need to earn income.

  Keywords: power, economic power, urban development, Qazvin city
 • Pages 16-32

  The need to pay attention to the environment in tourist villages and has nature attractions to achieve optimal development, especially environmental development is one of the duties of local managers (Islamic Council and village governor). Local managers, according to their set of tasks, have a role in the development of rural spaces, especially development in the environmental dimension. Now, knowing the views of the villagers on how local managers work can give managers a comprehensive view to improve their performance. The purpose of this study is to analyze and evaluate the role of local managers (Islamic councils and village governors) in the environmental development of spaces with ecotourism capabilities in Barghan rural district of Savojbolagh. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Data and information were collected in two forms: documentary and field (questionnaire). The statistical population of the villagers of five villages (Aghasht, Barghan, Wardeh, Sareh, Sanj) in Barghan sub-district of Savojbolagh city of Alborz province was 318 people were selected as a sample using Cochran's formula and classified probabilistic sampling method. SPSS software and one-sample t-test, Pearson correlation and linear regression were used to analyze the data. The results indicate that there is a positive and significant relationship between local management (joint cooperation of the Islamic Council and village governor ) and environmental development. Therefore, according to the tests performed and the author's survey study in the region, the discussions showed that local management with its functions, if it performs its duties properly, can lead to the environmental development of villages. This point can pave the way for attracting knowledgeable nature lovers who are interested in rural attractions and natural environments of these spaces by observing environmental principles.

  Keywords: Ecotourism, Environmental Development, Local Management, Barghan village
 • Pages 51-71

  Identification of the structure of levels of development and the environmental capacities for a fair distribution of resources and services National and regional integrated development zone in order is important.The purpose objective of this research is to determine the developmental levels of villages in Zarrin Dasht county.The present study is based on the fundamental purpose and the type of method used in it is descriptive-analytic.The samples consisted of all villages Zarrindasht County form. For the collection of information and data needed for the study library, field, General Population and Housing Census 2016 questionnaire.The statistical population of the study consists of all supervisors of rural households in Zarrin Dasht(7927 people) Of which,310 questionnaires were completed by simple random sampling using Cochran formula. Also,30 questionnaires were completed by experts for weighting indices.To give weight to the dimensions and indicators of fuzzy hierarchical analysis model is used.In addition to rating and ranking of the village development model fuzzy topsis and VIKOR phase is used.The results show that the rural county development at a level not and has significant differences with each other.The results of both models Khosuyeh three villages, zirab and darea shour city are the most developed villages and the villages of Chah Anjir, Bon dasht, chah zebr,Hyderabad, shah Alamdar and panjchah villages in the city. Considering this inequality at the level of development of villages in Zarrin Dasht County,the necessity of adopting programs for balanced development is essential.

  Keywords: development, rural settlements, fuzzy techniques, TownshipZarrindasht
 • Pages 72-87

  Determining reference evapotranspiration is considered as a key factor for estimating crop water requirement and managing irrigation plans. Different methods have been presented to estimate this parameter. The accuracy of those methods varies based on meteorological data and climate conditions. So, it is necessary to evaluate different methods and determine appropriate method for estimating reference evapotranspiration in each region. In this study, reference evapotranspiration values were measured using lysimeter data collected from Ismail Abad research station located in Qazvin province, Iran, during a 4-years period. In order to compare different methods, lysimeter values was considered as reference method. So as to find the best evaporation method, Hargreaves-Samani, Blany-Criddle, Turc, FAO-Penman-Monteith, Makkink, Priestly- Taylor, FAO-Penman and Evaporation Pan were used. Evaporation Pan was the most appropriate method to estimate reference evapotranspiration based on the highest correlation coefficient (0.973) and the lowest standard error (3.81). In addition, Priestly- Taylor had the lowest accuracy based on with the lowest correlation coefficient (0.896) and the highest standard error (23.16). FAO-Penman-Monteith and Hargreaves-Samani ranked 2nd and 3rd among other methods because of high correlation coefficients and low standard error.

  Keywords: Drainage Lysimeter, FAO- Penman- Monteith, Potential Evapotranspiration
 • Ebrahim taghavi moghadam*, Mohammad Ali zangane asadi ebrahim amiri Pages 146-162

  Sabzevar Baharestan region is located in the southern slopes of Sabzevar Mountains Almond and grape production centers in Sabzevar city. Unaware of the geomorphological condition of the units in this area and its effect on the productivity of horticultural products causes soil erosion, reduced production and economic and social challenges in this area. This research is experimental and laboratory. The aim of this study was to evaluate the relationship between geomorphological landscapes and the economic quality of almond kernels. In this research, Geodatabase was first created using research data using geological maps, topography and altitude digital model (DEM) of the region in Arc MAP software version 10.5. The study area was determined and produced. Geological maps and landscapes of the area, The almonds and soil in each landform were then sampled by field inspection using a positioning device (GPS). According to the research findings, the highest economic grades of samples 4, 2 and 10, which correspond to the areas with loamy texture and silt-loamy. These specimens are found in the fertile parts of the southern low mountains and in the downstream of the region's conifers where the soil is developed with suitable texture and excellent aeration and access to the required water. In contrast, almond size is smaller in the upstream areas of the conifers, especially near the villages of Grazg and Khoshmardan, and also yellower than almond skin compared to downstream areas.Therefore, it is recommended that almonds be cultivated and developed in the downstream areas of the region's conifers. Due to the lack of water, traditional and modern methods of water supply and irrigation should be used. Also use modified and efficient methods to increase efficiency and cultivate cultivars with late flowering or hormone replacement to prevent frost in the spring.

  Keywords: Geomorphological units, almonds, Baharestan, economic grade