فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 42 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی محقر*، حسین صفری، فقیهه معین نجف آبادی صفحات 370-390
  هدف

  تعالی سازمانی، مفهومی ناشناخته در حوزه مدیریت و سازمان نیست؛ اما توسعه مدل های جدید، اختلاف فاحش میان نسخه 2020 و نسخه های قدیمی مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و تلاش سازمان های مختلف برای توسعه متدولوژی سفارشی تعالی سازمانی برای سازمان خود، همه نشان از پویایی و ضرورت تمرکز بر این مفهوم بنیادین دارد. از این رو، در مقاله حاضر تلاش شده است تا به پیکربندی و آزمون متدولوژی تعالی سازمانی صنعت نفت ایران پرداخته شود.

  روش

  به منظور پیکربندی مدل، از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه (MGT) استفاده شده است، این مدل، به نوعی روش تکمیلی و توسعه یافته نظریه داده بنیاد (GT) است و می تواند با ترکیب رویکردهای قیاسی و استقرایی، چارچوب جامعی برای توسعه نظریه فراهم آورد. افزون بر این، برای تایید و ارزیابی مدل، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شده است.

  یافته ها

  تحلیل داده های حاصل از بررسی بیش از 70 مدل توسعه داده شده در 40 سال اخیر و مصاحبه با 22 نفر از خبرگان که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند، به تدوین و تایید مدلی مشتمل بر 7 معیار، 32 زیرمعیار و 102 مفهوم منجر شد که بهبود عملکرد و تعالی سازمانی صنعت نفت ایران را در قالب معیارهای «رهبری استراتژیک و توسعه مدیریت»، «مدیریت سرمایه های سازمانی»، «دیپلماسی سازمانی»، «عملیات و مشتریان»، «نتایج فرایندهای مدیریتی و پشتیبان»، «نتایج ذی نفعان»و «نتایج زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» مفهوم سازی می کند.

  نتیجه گیری

  مدل برخاسته از پژوهش حاضر، این قابلیت را دارد که برای تدوین نقشه راه تعالی سازمانی، ارزیابی و تعیین برنامه های بهبود صنعت نفت، بهره برداری شود.

  کلیدواژگان: بهبود عملکرد، دیپلماسی سازمانی، زنجیره ارزش نفت و گاز، تعالی سازمانی، نظریه داده بنیاد چندگانه
 • اباذر هادی شایسته، محمدحسن ملکی*، سید علیرضا میرعرب بایگی، نرگس یزدانیان صفحات 391-414
  هدف

  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی آینده سازمان های پروژه محور فعال در صنعت خدمات مالی با رویکرد سناریونگاری است.

  روش

  پژوهش حاضر از منظر مبانی فلسفی، پراگماتیسم، از حیث جهت گیری، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی محسوب می شود. از سوی دیگر، به علت استفاده از روش های کیفی و کمی دارای روش شناسی آمیخته است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها، آزمون آماری بینم، روش ویکور فازی اصلاح شده، ابزار تعاریف ریشه ای و تکنیک سکا به کار گرفته شد. از آزمون آماری بینم برای غربال پیشران های کلیدی، از روش ویکور فازی اصلاح شده برای تحلیل پیشران های کلیدی پژوهش، از ابزار تعاریف ریشه ای به منظور نگاشت سناریوهای پژوهش و از سکا برای تعیین سناریو محتمل استفاده شد.

  یافته ها

  25 پیشران از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. این پیشران ها با به کارگیری آزمون بینم غربال شدند. در این گام، 17 پیشران دارای ضریب معناداری بالای 5 درصد بودند و از تحلیل کنار گذاشته شدند. 8 پیشران باقی مانده با استفاده از ویکور فازی اصلاح شده بررسی شد و دو پیشران محیط قانونی صنعت خدمات مالی و نوع تعامل موسسه های مالی سنتی با فین تک ها، بیشترین اولویت را داشتند. بر اساس این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده سازمان های پروژه محور فعال در صنعت خدمات مالی با عناوین سرزمین رویاها، عصر پارانویا، دنیای بی بنیاد و عصر یخبندان توسعه یافت. در نهایت با به کارگیری تکنیک سکا، سناریو دنیای بی بنیاد به عنوان محتمل ترین سناریو انتخاب شد.

  نتیجه گیری

  در نهایت، پیشنهادهای کاربردی پژوهش بر اساس محتمل ترین و بدترین سناریو با رویکرد دیالکتیک منفی توسعه یافت.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سازمان پروژه محور، سناریونگاری، صنعت خدمات مالی، فناوری مالی
 • تورج کریمی*، محمدجواد پهلوان زاده، عباس الوردی، محسن امرا صفحات 415-434
  هدف

  با توجه به اینکه در اغلب حوزه های تخصصی، تصمیم گیری ها به صورت گروهی انجام می شود، در این پژوهش، روشی برای انتخاب گزینه مطلوب در شرایط عدم قطعیت و افزایش اثربخشی تصمیم گیری گروهی ارایه شده است.

  روش

  در این پژوهش برای ایجاد روش بهترین بدترین اعداد Z از روش های ZlCWAA و تحلیل پوششی داده ها که به ترتیب وظایف میانگین گیری از اعداد Z و تخصیص وزن به متخصصان را برعهده دارند، استفاده شد. روش بهترین بدترین اعداد Z یکی از روش های ابداعی در حوزه تصمیم گیری است که در این پژوهش از روش گروهی بهترین بدترین اعدادZ  استفاده شده است.

  یافته ها

  برای تصمیم گیری بهتر، به اطلاعات صحیح ، معتبر، دقیق تر و با اطمینان بیشتری نیاز است. با توجه به مطالعه موردی و داده های گردآوری شده از دیدگاه هر کارشناس در خصوص مهم ترین شاخص های انتخاب سبد بهینه سهام، مقایسه ای بین روش های FBWM، ZBWM و DEA-GZBWM انجام گرفت و مشخص شد که روش پیشنهادی DEA-GZBWM، نرخ ناسازگاری کمتری دارد و ابهام های کلام پاسخ دهنده در این روش کاهش یافته است، از این رو، می توان به اطلاعات به دست آمده از این روش اطمینان بیشتری کرد.

  نتیجه گیری

  به منظور اثبات عملکرد روش DEA-GZBWM، یک مطالعه موردی انجام شد تا چگونگی استفاده از این روش در انتخاب سبد بهینه سهام نشان داده شود. در این مطالعه موردی، سرمایه گذار با کمک متخصصان حوزه مالی (افراد خبره) به سرمایه گذاری و انتخاب سبد سهام بهینه از میان شرکت های موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می کند. در نهایت، مقایسه ای میان نتایج روش پیشنهادی با روش های FBWM و ZBWM بر اساس وزن، رتبه و نرخ ناسازگاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی با کسب نرخ ناسازگاری کمتر 108/0 نسبت به روش های دیگر، عملکرد بهتری دارد.

  کلیدواژگان: روش بهترین بدترین اعداد Z، ZICWAA، تحلیل پوششی داده ها، سبد بهینه سهام
 • محمدباقر فخرزاد*، فرزاد برخورداری، عباسعلی جعفری ندوشن صفحات 435-463
  هدف

  زمان بندی عملیات و تخصیص کارگران موضوعی است که در مسئله چیدمان سلولی، بخش شایان توجهی از هزینه را به خود اختصاص می دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که منابع مالی با محدودیت روبه رو باشد. در این پژوهش، مسئله چیدمان پویای سلولی بر اساس زمان بندی، تخصیص کارگر و محدودیت های منابع مالی روی ماشین ها و کارگران به طور هم زمان بررسی شده است؛ به گونه ای که هدف حداقل کردن هزینه کل، شامل هزینه ماشین ها، کارگران و حمل ونقل قطعات است.

  روش

  در ابتدا یک مدل ریاضی برای مسئله مدنظر ارایه شد، سپس خطی سازی و اعتبارسنجی آن انجام گرفت. در ادامه، یک الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله پیشنهاد شد که پارامترهای آن با استفاده از روش تاگوچی تنظیم و انتخاب گردید. همچنین بر اساس پارامترهای مرتبط با محدودیت های منابع مالی ماشین ها و کارگران تحلیل حساسیت انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده صحت مدل و اعتبارسنجی آن است. همچنین، نشان داده شد که الگوریتم پیشنهادی کارایی مطلوبی دارد و برای مسایل با ابعاد متوسط و بزرگ که امکان یافتن جواب بهینه وجود ندارد، قابلیت استفاده دارد.

  نتیجه گیری

  تحلیل حساسیت نشان داد که محدودیت های منابع مالی برای خرید ماشین ها نسبت به محدودیت های مالی کارگران تاثیر بیشتری روی تابع هدف دارد که اهمیت آن را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، تخصیص کارگر، چیدمان سلولی پویا، زمان بندی، منابع مالی
 • محمدرضا صادقی مقدم*، محمدرضا تقی زاده یزدی، ریحانه نوفرستی صفحات 467-491
  هدف

  این پژوهش به دنبال مدل سازی زنجیره تامین بشردوستانه برای بازسازی مسکن آسیب دیدگان سیل در شرایط تورمی و غیرتورمی است.

  روش

  برای مدل سازی، از شبیه سازی عامل بنیان استفاده شد. مورد مطالعه یکی از روستاهای مازندران با 160 خانوار و 60درصد تخریب در سیل سال 1398 است. روش تحقیق کاربردی و از نوع تحلیلی توصیفی است.

  یافته ها

  سه عامل دولت، خیران بنام و آسیب دیدگان بی خانمان شناسایی شد و دو سناریو دریافت کمک های دولتی یا فقط دریافت کمک های خیران بنام در شرایط تورمی و غیرتورمی مطرح شد و روابط هر یک، ویژگی آنها و در نهایت رفتار و تصمیم های عوامل با روش عامل بنیان شبیه سازی شد. در نهایت از طریق مصاحبه، شاخص های هماهنگی در بازسازی مسکن سیل زدگان شناسایی و هماهنگی در هریک از سناریوها ارزیابی شد.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج شبیه سازی، میزان هماهنگی زنجیره تامین بشردوستانه بین عوامل، در سناریو دریافت کمک از خیران بیشتر است و خانه های بازسازی شده در شرایط غیرتورمی در هر دو سناریو بیشتر است.

  کلیدواژگان: مدل سازی عامل بنیان، زنجیره تامین بشردوستانه، فاجعه سیل، هماهنگی زنجیره تامین
 • مرصع محبوبی، سهراب کردرستمی*، علیرضا امیرتیموری، آرمین قانع کنفی صفحات 492-513
  هدف

  در بسیاری از فرایندهای تولید، کارایی واحدهای تصمیم گیرنده باید در حالی بررسی شود که ورودی ها و خروجی های نامطلوب و عوامل کنترل ناپذیر حضور دارد. همچنین بررسی تاثیر تغییرات یک شاخص بر شاخص دیگر، موضوع مهمی برای مدیران است. بنابراین، هدف در این پژوهش توسعه رویکردی برای برآورد کارایی سیستم ها با ورودی ها و خروجی های نامطلوب و عوامل غیراختیاری و همچنین تحلیل تغییرات است.

  روش

  ابتدا یک رویکرد نوین مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها به منظور تحلیل کارایی در حضور شاخص های ورودی خروجی نامطلوب و عوامل کنترل ناپذیر ارایه می شود. در واقع از اصل دسترسی پذیری ضعیف جدید استفاده شده و کارایی سیستم ها با حضور شاخص های ورودی خروجی نامطلوب و عوامل کنترل ناپذیر بررسی می شود. سپس تاثیر تغییرات یک شاخص کنترل ناپذیر بر شاخص های دیگر با حفظ کارایی، سنجیده شده و نرخ های حاشیه ای این تغییرات محاسبه می شود.

  یافته ها

  در ادامه برای توضیح بیشتر روش پیشنهادی، یک نمونه کاربردی مربوط به 31 واحد دانشگاه آزاد اسلامی (بخش آموزش) مطرح و نتایج تحلیل شده است. با استفاده از روش پیشنهادی، نمره های کارایی و تاثیر تغییرات به دست آمده است.

  نتیجه گیری

  نمره های کارایی نشان می دهد که اکثر واحدها عملکرد خوبی دارند. به علاوه مشاهده می شود که همواره با افزایش (کاهش) یک شاخص، با حفظ کارایی، شاخص دیگر افزایش (کاهش) نمی یابد، بلکه ممکن است بدون تغییر یا با کاهش (افزایش) همراه باشد. با توجه به دربرگیری شاخص های ورودی و خروجی نامطلوب و شاخص های کنترل ناپذیر، نتایج روش پیشنهادی در مقایسه با مدل های کلاسیک قابل قبول تر است.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، دسترسی پذیری ضعیف، عوامل کنترل ناپذیر، عوامل نامطلوب، نرخ های حاشیه ای
 • کریم رستمی زاده، هما درودی*، علی محمدی صفحات 514-536
  هدف

  هدف این پژوهش، ارایه مدلی مطلوب برای شناسایی عوامل و مولفه های توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد با به کارگیری تکنیک های داده بنیاد و دیمتل فازی است.

  روش

  نوع پژوهش توصیفی است و به روش آمیخته (کیفی و کمی) اجرا شده است. پژوهش از نوع کاربردی و اکتشافی است و با توجه به مدل ارایه شده، توسعه ای محسوب می شود. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران ارشد خبره و دانشگاهیان با سابقه و آشنا با مفهوم توسعه پایدار و در بخش کمی، مدیران ارشد و اساتید دانشگاه است. در مرحله کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی، از 15 خبره دانشگاه و صنعت برای استخراج مدل مفهومی بهره برده شد و در مرحله کمی (دیمتل فازی) با نظرسنجی و بهره مندی از 7 نفر از خبرگان مرحله اول، به اولویت بندی و شناسایی اثرگذارترین و اثرپذیرترین عوامل مدل اقدام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش از طریق مصاحبه و پرسش نامه، انجام گرفت. اعتبار ابزار سنجش در بخش کیفی، از طریق روایی صوری انجام شد و در بخش کمی، پایایی شاخص های پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد.

  یافته ها

  در مرحله اول بخش کیفی، به تلخیص مقوله ها با نرم ‎افزار مکس کیودا پرداخته شد و تعداد 6 عامل اصلی، 13زیر عامل و 46 مفهوم شناسایی شد. سپس با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی، عوامل 13گانه به ترتیب اهمیت و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری استخراج شدند. تاثیرگذارترین آنها به ترتیب مدیریت کلان صنعت آهن و فولاد، شرایط اقتصادی و سیاسی، مدیریت بازار، مدیریت مالی، مدیریت یکپارچه منابع، محیط زیست و تاثیرپذیرترین آنها جامعه و تولید بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، برای رسیدن به بهره ‎وری سازمانی، سازمان باید در توسعه پایدار صنعت فولاد و آهن به عامل تولید فولاد توجه کند. همچنین، عامل مدیریت کلان صنعت فولاد، تاثیرگذارترین عامل در توسعه پایدار صنعت فولاد و آهن است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، داده بنیاد، دیمتل فازی، صنعت آهن و فولاد
|
 • Ali Mohaghar *, Hossein Safari, Faghiheh Moein Najaf Abadi Pages 370-390
  Objective

  Organizational excellence is not an unknown concept in management and organization; in addition, developing novel models, differences between the 2020 model and the old model of EFQM, and different firms’ efforts to develop customized OEM methodology all indicate the dynamics and importance of focusing on this fundamental concept. Therefore, in the present study, an attempt was made to configure and test organizational excellence methodology in Iran’s oil industry.

  Methods

  This research was conducted by using Multi-Grounded Theory (MGT), a complementary and extended method of Grounded Theory (GT), that provides a comprehensive framework to develop distinctive theories. To validate the results, expert surveys were used in a separate stage. The result verified the validity of the acquired results and appropriateness of the final model from the perspective of understandability, comprehensiveness, applicability, and innovation.

  Results

  Analyzing the gathered data by reviewing more than 70 models developed over the last 40 years and conducting interviews with 22 experts selected through a combination of purposive and snowball sampling methods led to the development of a model with seven criteria, 32 subcriteria, and 102 concepts which improve the excellence of Iran’s oil industry in terms of "Strategic leadership and management development", "Management of organizational capital", "Organizational diplomacy", "Operation and customers", "Results of managerial and supportive processes", "Stakeholders results", and "Value chain results".

  Conclusion

  The obtained results of the present study can be applied in developing a roadmap for organizational excellence, evaluating and determining plans to improve Iran’s oil industry.

  Keywords: Multi-grounded theory, Organizational excellence, performance improvement, Organizational diplomacy, Value chain of oil, gas industry
 • Abazar Hadi Shayesteh, Mohammad Hasan Maleki *, Seyed Alireza Mirarab Baygi, Narges Yazdanian Pages 391-414
  Objective

  The present study seeks to identify the future of project-oriented organizations active in the financial services industry via the Scenario Planning Approach.

  Methods

  The present study is pragmatic in terms of philosophical foundations, applied in terms of orientation, and a survey in terms of data collection. Regarding the use of qualitative and quantitative methods, it has a mixed methodology. In this study, the Binomial statistical test was used to screen key drivers, modified fuzzy VIKOR method was applied for Key driver analysis, CATWOE was used to map research scenarios, and SECA technique was applied to determine probable Scenarios.

  Results

  In this study, 25 drivers were obtained through reviewing the literature and conducting interviews with experts. These factors were screened using the Binominal test. In this step, 17 drivers had a significance coefficient, i.e. above five percent, and were removed from the analysis. The remaining eight drivers were examined using modified fuzzy VIKOR. The two drivers i.e. the legal environment of the financial services industry and the type of interaction of traditional financial institutions with fintech had the highest priority. Based on these two drivers, the four scenarios of Dreamland, Paranoia Age, Baseless World, and Ice Age were developed for the future of project-based organizations in the financial services industry. Each driver had two opposite modes. Four scenarios were constructed from a combination of different situations of research drivers. Finally, using the SECA technique, the Baseless World scenario was selected as the most probable one. Also in this study, the scenarios of the Dreamland and the Ice Age were optimistic and pessimistic scenarios, respectively. The probable scenario was an interstitial one between two optimistic and pessimistic scenarios.

  Conclusion

  Finally, the research proposals were developed based on the most probable and worst scenario with a negative dialectical approach. The common denominator between the two scenarios (probable and pessimistic) was the dispersion of rules and standards in the financial services industry. Therefore, research proposals were developed around legislation and regulation in Fintech and the financial services industry.

  Keywords: Financial Services Industry, Financial Technology, Future study, Project-Based Organization, scenario planning
 • Tooraj Karimi *, Mohammad Javad Pahlavan Zadeh, Abbas Alwardi, Mohsen Amra Pages 415-434
  Objective

  Considering that in most specialized fields, decisions are made in groups, in this study, a method to select the desired option in conditions of uncertainty is presented, which also considers the group decisions to increase the effectiveness.

  Methods

  In this study, the ZlCWAA method and data envelopment analysis, which are responsible for the averaging of Z numbers and assigning weight to specialists, were used to create the Z number extension of the best-worst method. This method is innovative in decision-making and, in this study, we used the Z number extension of the best-worst group method.

  Results

  For better decision-making, the information should be more valid, accurate, and reliable. So we compared the FBWM, ZBWM, and DEA-GZBWM methods with each other, based on the case study and data collection from the perspective of each expert on the most important indicators of optimal stock portfolio selection. This comparison showed that the proposed method of DEA-GZBWM has a lower rate of incompatibility than the others. Therefore, the information obtained in this method can be more reliable for us.

  Conclusion

  To prove the effectiveness of the DEA-GZBWM method, a case study was conducted to show how to use this method in optimal stock portfolio selection; In which the investor, with the help of financial experts (experts in financial markets), invests and selects the optimal stock portfolio from the companies in the stock exchange and securities organization. Then, based on weight, rank, and incompatibility rate, the results of the proposed method, FBWM, and ZBWM methods were compared. This comparison showed that the proposed method is more functional than the others due to its lower incompatibility rate (0.108).

  Keywords: Best-worst Z method, ZICWAA, Data Envelopment Analysis, Portfolio Selection
 • Mohammad Bagher Fakhrzad *, Farzad Barkhordary, Abbasali J Afari Nodoushan Pages 435-463
  Objective

  Cellular production is one of the important applications of group technology in production. With the development of modern industrial technology, many manufacturers use it as a solution to implement complex and realistic scenarios that increase the productivity and flexibility of a production system. Cellular production includes cell formation, cellular and intracellular arrangement, operation scheduling, and resource allocation. The process of formation and grouping of machines to produce families of parts to minimize the cost of moving materials among cells is called cell formation. In other words, cell formation in cell production systems and assignment of machine groups and family of parts to these cells is done to minimize the total cost and increase flexibility and productivity in production. The layout design is also related to the position of the cells relative to each other and the position of the machines in each cell relative to each other. In some production units, the placement of cells in relation to each other and even the placement of devices in each cell is not done properly, which increases the movement of materials, semi-finished parts, and consequently, production costs. On the other hand, with changes in customer needs and demand and competitive market conditions, the combination of existing cells and their arrangement in one period may not be appropriate for another period, and it is necessary to make changes to reply to customer needs and remain competitive. The possibility of making changes in cells combination, placement inside and between cells is called dynamic cell formation. In other words, dynamic cell formation involves changing the position of the cells relative to each other and the proper placement of the machines in one cell so that it is possible to move the machines to a new position or another cell and increase or decrease them.

  Methods

  Operation scheduling and assigning human resources incurring a notable proportion of expenses in the cell formation. These issues seem more important when financial resources are limited. In this research, dynamic cell formation problems based on scheduling, allocation of workers, and constraints of financial resources on machines and workers are simultaneously investigated, Accordingly, the present study seeks to minimize the total costs, including the costs of machines, workers, and transportation of parts. At first, a mathematical model was presented. The model was then linearized and validated. After that, a genetic algorithm was proposed to solve the problem where the parameters were adjusted and selected by using the Taguchi method. Sensitivity analysis was also performed based on the related parameters in constraints of financial resources of machines and workers.

  Results

  The results showed the accuracy of the model and its validation. It was also shown that the proposed algorithm is highly efficient and can be used for medium and large-sized problems where it is not impossible to find the optimal solution.

  Conclusion

  Sensitivity analysis showed that the constraints of financial resources for purchasing machines have a greater impact on the objective function than workers' financial constraints, which is of high importance.

  Keywords: Dynamic cell formation, Scheduling, Worker allocation, Financial Resources, Genetic Algorithm
 • Mohammad Reza Sadeghi Moghadam *, Mohammad Reza Taghizadeh Yazdi, Reihane Noferesti Pages 467-491
  Objective

  This study aimed to simulate a humanitarian supply chain coordination model to reconstruct houses of flood victims under inflationary and non-inflationary conditions.

  Methods

  A village in the Northern Iranian Province of Mazandaran with 160 households was studied. 60% of the village was ruined due to the floods that inundated the region in 2019. An agent-based simulation was used in this applied research. To achieve the research goal, the factors (actors) of the humanitarian supply chain for housing reconstruction in the flood disaster were identified. The housing reconstruction factors in the flood humanitarian supply chain were then determined. The relationship between the actors of the humanitarian supply chain to coordinate the reconstruction of housing in the flood disaster was identified. Finally, a model of factor behaviors for coordinating housing reconstruction in the flood humanitarian supply chain was presented. Considering the use of the factor-based simulation method to answer research questions, this was an analytical-descriptive study. It was causal in terms of the purpose of applied research. In terms of the data collection method, since it sought to identify factors and the relationship between them, it was a comparison. Also, according to Walker's classification, this research was an analytical-mathematical one.

  Results

  Three agents of the government, celebrity donors, and flood victims (with damaged houses) were identified. Then, two scenarios of receiving government aid or only aid from celebrity donors under inflationary and non-inflationary conditions were considered. The agents' internal relationships, characteristics, behaviors, and decisions were also simulated using agent-based modeling. Finally, through interviews, the indicators of coordination in the reconstruction of flood-affected housing were identified, and coordination in each of the scenarios was evaluated.

  Conclusion

  As proved, in the receiving donor's financial aids scenario, the humanitarian supply chain coordination score was higher among the agents. Also, the houses reconstructed under non-inflationary conditions were higher in both scenarios.

  Keywords: Agent-based model, Humanitarian supply chain, Flood disaster, Supply Chain Coordination
 • Morassa Mahboubi, Sohrab Kordrostami *, Alireza Amirteimoori, Armin Ghane-Kanafi Pages 492-513
  Objective

  In many production processes, the efficiency of decision-making units should be investigated in the presence of undesirable inputs and outputs and non-discretionary factors. It is also important for managers to examine the impact of changes on one index on another. Therefore, the purpose of this paper is to develop an approach to estimate the efficiency of systems with undesirable inputs and outputs and non-discretionary measures and also to analyze changes.

  Methods

  First, a novel approach based on data envelopment analysis was presented in order to analyze efficiency in the presence of undesirable input-output indices and non-discretionary factors. In fact, the new weak disposability axiom was used and the efficiency of the systems was investigated in the presence of undesirable input-output index and non-discretionary factors. Then the impact of changes of one non-discretionary index on another index was measured by maintaining efficiency, and the marginal rates of these changes were calculated.

  Results

  In order to explain the proposed method in practice, an applied example provided based on 31 branches of Islamic Azad University (department of education) was presented and the results were discussed and analyzed. By using the suggested method, the efficiency scores and the impact of modifications were obtained.

  Conclusion

  Performance scores related to branches indicated that most of them behaved well. Also, it was observed that always increasing (decreasing) one index, while maintaining efficiency, does not end in an increase (decrease) in another index but it may remain unchanged or decreased (increased). Due to the inclusion of undesirable input and output measures and non-discretionary factors, the results of the proposed method were more acceptable than the classical DEA models.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Marginal Rates of Substitution, Undesirable Factors, Non-discretionary factors, Weak disposability
 • Karim Rostamizadeh, Homa Doroudi *, Ali Mohammadi Pages 514-536
  Objective

  The purpose of this study is to provide a model to identify the factors and components of sustainable development of the iron and steel industry using grounded data and fuzzy DEMATEL techniques.

  Methods

  The present study is descriptive in terms of purpose (qualitative and quantitative), exploratory in terms of identifying components, and cross-sectional in terms of time. The study population in the qualitative section included senior managers and academics with a history of sustainable development and in the quantitative section, the statistical population included senior industry managers and university professors. To determine the priority of components, two groups were formed. Statistical sample, in the qualitative stage, was formed using purposive judgmental sampling of 15 university and industry experts to extract a conceptual model to localize the model and check the content validity of the model and factors by grounded data technique. In the quantitative stage, due to the use of research techniques in operations and the fuzzy DEMATEL method to prioritize and identify the most effective and influential model factors, seven experts were selected from seniors of the community. Industry and university professors were selected. These people had master's and Ph.D. degrees and more than 15 years of work experience. In order to collect information by reviewing the research literature and consulting experts, the factors were identified by the grounded data technique. It was also used to collect the necessary data during the research through interviews and a pairwise comparison questionnaire. The validity of the assessment tool in the qualitative part, which is the use of semi-structured interviews, was done through face validity and observing the interview protocols, and in the quantitative part, Cronbach's alpha was used to assess the validity of the questionnaire. According to this method, the reliability of all research variables was more than 0.7. The number of statistical samples of the research included 15 interviewees in the first qualitative part (using grounded data) and seven in the quantitative part (Fuzzy DEMATEL).

  Results

  In the first stage of the qualitative section, the categories were summarized with Maxqda software and 6 main factors, 13 sub-factors, and 46 concepts were identified. Then, using the fuzzy DEMATEL technique, the 13 factors of importance, effectiveness, and susceptibility were extracted, respectively. The most influential included "macro-management of iron and steel industry, economic and political conditions, market management, financial management, integrated resource management, environment", respectively and the most influential of all was "society and production".

  Conclusion

  Based on the results obtained to achieve organizational productivity, the organization should pay attention to the factor of steel production in the sustainable development of the steel and iron industry. "Steel industry macro-management factor" is also the most influential factor in the sustainable development of the steel and iron industry.

  Keywords: Sustainable Development, Grounded data, Fuzzy DEMATEL, Iron, steel industry