فهرست مطالب

دانش انتظامی آذربایجان غربی - پیاپی 54 (بهار 1401)

نشریه دانش انتظامی آذربایجان غربی
پیاپی 54 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پریا جنگی*، ایرج حسنخانی صفحات 1-9

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتار رانندگی  بر اساس گرایش به قانون گریزی در رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی سطح شهر ارومیه انجام شد.  روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی رانندگان تاکسی سطح شهر ارومیه در سال 1400 بودند. در پژهش حاضر به روش دردسترس تعداد 200 راننده تاکسی انتاخب شدند. در فرآیند اجرایی قبل از شروع نمونه گیری توضیحاتی در خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب به افراد داده شد و همزمان رضایت نامه آگاهانه در خصوص شرکت در پژوهش از افراد دریافت گردید، سپس پرسشنامه ها از نمونه ها دریافت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با همبستگی پیرسون و رگرسیون اینتر و نرم افزار 18SPSS انجام شد. همبستگی معنی داری بین احساس قانون گریزی با رفتار رانندگی نشان می دهد و به طور مشخص همبستگی مثبت معنی داری بین احساس قانون گریزی (33/0) با رفتار رانندگی وجود دارد. قانون گریزی (290/0) در پیش بینی رفتار رانندگی نقش دارند، و مقادیر بدست آمده از آماره t نشان دهنده ی پیش بینی معنی دار متغیر رفتار رانندگی می باشد. همچنین با توجه به مقادیر بدست آمده از (Beta) قانون گریزی (234/0) اثر را بر رفتار رانندگی دارا هستند. این نتایج تاکیدی بر نقش بازدارنده های اجتماعی در رفتار رانندگی دارد.

  کلیدواژگان: رفتار رانندگی، قانون گریزی، رانندگان
 • تاثیر آموزش های نظامی بر میزان خود تنظیمی هیجانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و خود راهبری در میان سربازان آموزشی امام سجاد (ع)
  فرید حاجی زاد آذر، محمود عطاریان، مهدی میرزایی مغامیر صفحه 2

  هدف این پژوهش تاثیر آموزش های نظامی بر میزان خود تنظیمی هیجانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و خود راهبری در میان سربازان آموزشی امام سجاد (ع) بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و طرح تحقیقی یک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون که در بهمن ماه 1400 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه سربازان آموزشی پادگان امام سجاد (ع) بود. پس از انجام مقدمات کار، لیست فراگیران ورودی به مرکز آموزشی از طریق هماهنگی به عمل آمده از طریق ستاد انجام گرفت. سپس نمونه افراد جامعه با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شدند که کل فراگیران با استفاده از پرسشنامه های خود راهبری فیشر، تنظیم هیجان شناختی (CERQ) و حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) انجام گرفت. داده های گردآوری شده با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS25  تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که آموزش های نظامی بر میزان خود تنظیمی هیجانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و خود راهبری در میان سربازان آموزشی امام سجاد (ع) موثر است (P<0.01). همچنین آموزش نظامی سبب افزایش خود مدیریتی، انگیزش در یادگیری، خانواده، دوستان، دیگران، خود سرزنشگری، دیگر سرزنشگری، فاجعه نمایی، کم اهمیت شماری، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت و پذیرش فراگیران می شود.

  کلیدواژگان: خود تنظیمی هیجانی، حمایت اجتماعی ادراک شده، خود راهبری
 • افسانه حسین زاده*، بابک فرشباف، وحید نیکراد صفحات 10-27

  پولشویی مفهومی است که طی سالیان اخیر، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. آنگونه که از این مفهوم استنباط می شود، به تلاش برای تغییر شکل درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه با هدف پنهانکردن اصل وجوه نقد، منشا و مالکیت آن و همچنین فرار از شناسایی و پیگرد فعالیت های غیرقانونی یا مجرمانه گفته می شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان یافته است که آثار و پیامدهای زیان باری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بدنبال دارد. از این رو شناخت و واکاوی اثرات و پیامدهای پولشویی و لزوم مبارزه با آن، هدف پژوهش حاضر است. این مطالعه همانند بسیاری از پژوهش های علوم انسانی به روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پولشویی همانند هاله ای بر اقتصاد یک کشور می باشد و در تمام عرصه ها، آثار زیانباری از جمله کاهش شفافیت مبادلات اقتصادی و حاکم شدن بی اعتمادی بر بازارهای مالی، تغییر روند سرمایه گذاری از تولیدی به دلالی، لطمه به فعالیت های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم، تهدید اقتصاد ملی و غیر اجرایی شدن سیاست های اقتصادی و اجتماعی، کاهش منابع درآمدی دولت از جنبه درآمدهای مالیات و تضعیف آن، افزایش تورم، گسترش فقر عمومی و افزایش فساد و بی ثباتی اقتصادی- اجتماعی، بر پیکره جامعه وارد میسازد و عدم توجه و مقابله با آن میتواند به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک کند. بنابراین عزم جدی و همکاری تمام ارگان های دخیل در امر و در صدر همه، پلیس امنیت اقتصادی بنابر رسالت آن در پیش بینی، پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی و کمک به تامین سلامت ساختارهای اقتصادی کشور را می طلبد.

  کلیدواژگان: پولشویی، فعالیت مجرمانه، جرایم اقتصادی، پلیس امنیت اقتصادی
 • نادر عطایی صفحات 28-47

  بزه دیده شناسی در ادامه بحث های علمی مربوط به علت شناسی جنایی و در بستر جرم شناسی متولد شد. ودر این بعد از مطالعات جرم شناسی، بزه دیده نیز به عنوان یکی از علت های بوجود آمدن پدیده مجرمانه و سهم و نقش این کنشگر در فرآیند تکوین جرم در کنار سایر علل مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد به بزه دیده رویکردی بر پایه علت شناسی تحت عنوان دانشی با عنوان علم بزه دیده شناسی  نمایان کرد. توجه صرف به این رویکرد باعث گردید که بزه دیدگان به عنوان فراموش شدگان دستگاه عدالت تلقی شوند. از این رو، اندیشه حمایت از بزه دیدگان و بزه دیده شناسی حمایتی بعنوان رویکردی دیگر از بزه دیده در سده بیستم احیاء و موجب باز اندیشی در مورد جایگاه بزه دیده بعنوان یک شخص با کرامت های والای انسانی در نظام عدالت جنایی شد.  لذا اهداف تحقیق در این مقاله، پیدایش جایگاه ونقش بزه دیده و قربانی جرم در تکوین شاکله سیستم دادرسی عادلانه می باشد به نحوی که درراستای اجرای عدالت منصفانه، می توان حمایت های قانونی وبالینی را به بزه دیده پس ازارتکاب جرم نمایان ساخت. و در این راستا با تکیه برتحقیقات کتابخانه ای وتوصیفی توانستیم حمایت های قانونی وبالینی که ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد را از منابع ومتون های مختلف استخراج کنیم. برای رسیدن به اهداف ترسیمی، با تهیه ابزاروامکانات موجود، یافته هایی که بتواند نیازها وعطش علمی مارا در تدوین حمایت های حقوقی (قانونی) وغیر حقوقی (بالینی) بزه دیده را که واقعا در سیستم نظام عدالتی ما جزو فراموش شدگان هستند. به دست آید.

  کلیدواژگان: بزه دیده شناسی، عدالت جنایی، حمایتهای قانونی، حمایتهای بالینی
 • اسماعیل تاتاری بله سور صفحات 56-69

  مواد مخدر و تبعات آن یکی از مهم ترین معضل های کشورها در چند دهه اخیر بوده است. کشت و تولید مواد مخدر از سبک سنتی به صنعتی، تغییر شیوه های استفاده و توزیع آن سبب شده دولت ها همه امکانات و قدرت خود را برای مقابله با این پدیده مخرب به کار بگیرند، از سوی دیگر پنهانی و تدریجی بودن اثرات سو آن بر خلاف سایر جرایم مبارزه و مقابله با آن را با مشکلات جدی مواجه کرده است. تقدیم هزاران شهید در سطح ملی و بین المللی مشهود ترین نمود این مبارزه است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه ژیوپلتیک مواد مخدر در ایران و جهان از جهات مختلف می باشد، تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و در آن سعی شده با طرح سوالات مهم به این مهم دست یابد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد استفاده شده است. در پایان نتایج تحقیق نشان داد، که مسیله مواد مخدر در هر زمانی یکی از مهم ترین دغدغه ها و مشکلات کشورها بوده و هر کشوری با توجه به نیرو، قدرت و توان خود در پی مبارزه و کاهش معضلات ناشی از آن بوده، در این راه دولت ها نه تنها از قدرت داخلی بهره می گیرند؛ بلکه به فکر استفاده از توان و قدرت بین المللی نیز شده اند.

  کلیدواژگان: ژئوپلتیک، مواد مخدر، کنوانسیون، تریاک
 • رامین نیک ور کهجوق صفحات 70-79

  امروزه رشد و توسعه فیزیکی پرشتاب شهرها تحولات چشم گیری را در کیفیت کالبدی و کارکردی آنها سبب شده است و به دنبال آن معضلات، مشکلات و نیازهای جدیدی را در عرصه برنامه ریزی شهری شهری مطرح ساخته است.از جمله این مشکلات، توزیع نامناسب کاربری ها و خدمات شهری مانند کاربری ها و مراکز تجاری را می توان نام برد که این امر افزایش سفرهای شهری و در نتیجه افزایش ترافیک و ناکارآمدی سیستم حمل و نقل شهری را به دنبال داشته است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر ترافیک بخش مرکزی شهر ارومیه انجام شد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و برای داده های توصیفی از برداشت میدانی و پرسشنامه در سال 1400 استفاده شده است.  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل نقشه از نرم افزارGIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که هدف از سفر بیشتر مراجعه کنندگان خرید از مراکز تجاری با 8/57 درصد بوده است که این امر نشان دهنده این است که کاربری های تجاری بیشترین تاثیر را در ترافیک بخش مرکزی شهر و جذب سفر دارد با توجه به اتخاد طرح های ترافیکی زوج و فرد همواره مشاهده می شود که افراد به هنگام رفع مایحتاج زندگی خود و خرید از وسایل حمل و نقل شخصی استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: ترافیک، کاربریهای تجاری، حمل و نقل، ارومیه
|
 • Paria Jangi*, Iraj Hasankhani Pages 1-9

  The aim of this study was to predict driving behavior based on the tendency to Lawlessness in drivers of public transport in Urmia. The method of this research was descriptive-correlational. The statistical population of the present study includes taxi drivers in Urmia in 2021. In the present study, 200 taxi drivers were selected using the available method. In the executive process, before sampling, explanations were given to the individuals about the purpose of the study and maintaining the confidentiality of the materials, and at the same time, informed consent to participate in the research was received from the individuals, then questionnaires were received from the sampled taxi drivers. Data analysis was performed using Pearson correlation and Inter regression and SPSS 18 software. Shows a significant correlation between lawlessness and driving behavior, and specifically there is a significant positive correlation between lawlessness (0. 33) with driving behavior. Lawlessness (0. 290) is involved in predicting driving behavior, and the values obtained from the t-statistic indicate a significant prediction of the driving behavior variable. Also, according to the values obtained from (Beta), illegalities (0. 234) have an effect on driving behavior. These results emphasize the role of social inhibitors in driving behavior.

  Keywords: Driving behavior, lawlessness, drivers
 • The effect of military training on the level of emotional self-regulation, perceived social support and self-direction among Imam Sajjad’s training soldiers
  farid hajizadeh, mahmud atarin, Mehdi Mirzaie Page 2

  The purpose of this study was the effect of military training on the level of emotional self-regulation, perceived social support and self-leadership among Imam Sajjad’s training soldiers. This research is a quasi-experimental study and a group research project with pre-test and post-test that was conducted in February 2021. The statistical population included all the training soldiers of Imam Sajjad soldiers. After making the preparations, the list of trainees entering the training center was done through coordination through the headquarters. Then, the sample of the community was selected using the available sampling method, which was done by all trainees using Fisher self-directed questionnaires, Cognitive Emotion Regulation (CERQ) and Perceived Social Support (MSPSS). The collected data were analyzed by multivariate analysis of covariance using SPSS software. Findings showed that military training is effective on the level of emotional self-regulation, perceived social support and self-direction among Imam Sajjad’s training soldiers (P <0.01). Military training also increases self-management, motivation to learn, family, friends, others, self-blame, other-blame, catastrophe, insignificance, positive refocus, positive reassessment, and student acceptance.

  Keywords: Emotional Self-Regulation, perceived social support, self-direction
 • Afsaneh Hosseinzadeh, Babak Farshbaf, Vahid Nikrad Pages 10-27

  Money laundering is a concept that has attracted the attention of many scholars over the past years and has set its position as an important concept in legal and economic literature. It refers to attempts to change the formation of revenues derived from criminal activities with the aim of hiding the principle of cash, its origin and ownership, as well as escaping the identification and prosecution of illegal or criminal activities. Money laundering is an organized crime that brings about harmfulness economic, social, political, and security outcomes. Thus, the present research sought to find out and analyze the effects and consequences of money laundering and the need for fighting it. This study, as human sciences researches, was done using descriptive-analytical and library study design. The results indicated that money laundering is like a halo on the economy of a country and causes harmful effects in all areas, including reduction of the transparency of economic exchanges, mistrust on financial markets, change in the process of investment from being a producer to a broker, damaging the activities of the private sector and preventing healthy competition, threatening of the national economy and non-implementation of economic and social policies, reduction of government income sources regarding tax revenues and weakening it, increasing inflation, expanding public poverty, and increasing corruption and economic-social instability; the lack of attention to and confrontation with money laundering can contribute to institutionalization of these effects in the society. Therefore, a serious resolution and cooperation of all organs of government involved is required, at the top of all, the economic security police, according to its role in predicting, preventing, and fighting economic crimes and helping to provide the health of the economic structures of the country.

  Keywords: money laundering, criminal activity, economic crimes, economic securitypolice
 • Nader Ataie Pages 28-47

  Victimology was born in the context of criminology in the continuation of scientific discussions related to criminal etiology. In this dimension of criminological studies, the victim was also considered as one of the causes of the criminal phenomenon and the role and role of this actor in the process of crime development along with other causes. This approach to victimization showed a causal approach called knowledge called victimology science. Mere attention to this approach caused the victims to be considered as forgotten by the justice system. Hence, the idea of ​​victim protection and supportive victimology as another approach of victims in the twentieth century was revived and led to a rethinking of the victim's position as a person with high human dignity in the criminal justice system. Therefore, the purpose of research in this article is the emergence of the position and role of the victim and victim of crime in the formation of a fair trial system so that in order to administer fair justice, legal and clinical support can be shown to the victim after the crime. In this regard, relying on library and descriptive research, we were able to extract legal and clinical support that is closely related to citizenship rights from various sources and texts. To achieve the goals of drawing, by providing the available tools and facilities, the findings that can meet the needs and scientific thirst of our victims in the development of legal (legal) and non-legal (clinical) support, which are really among the forgotten in our justice system should be obtained.

  Keywords: Victimology, Criminal Justice, Legal Support, Clinical Support
 • Esmail Tatari Balehsor Pages 56-69

  Drugs and their consequences have been one of the most important problems of countries in recent decades. Cultivation and production of narcotics from traditional to industrial style, changing the methods of its use and distribution have caused governments to use all their resources and power to deal with this destructive phenomenon, on the other hand, the hidden and gradual effects on the contrary Other crimes have caused serious problems in the fight against it. The dedication of thousands of martyrs at the national and international levels is the most obvious manifestation of this struggle. The purpose of this study is to study the geopolitics of drugs in Iran and the world from different perspectives. The research has been done in an analytical-descriptive manner and it has tried to achieve this by asking important questions. Numerous sources have been used to gather the required information. In the end, the results showed that the issue of drugs is one of the most important concerns and problems of countries at any time, and each country, according to its strength, power and ability, has sought to fight and reduce the resulting problems, in this way Governments not only use domestic power; They have also thought about using international power.

  Keywords: Geopolitics, Drugs, Convention, Opium
 • Ramin Nikvar Pages 70-79

  Today, the rapid physical growth and development of cities has caused significant changes in their physical and functional quality, and as a result, has raised new problems, problems and needs in the field of urban planning. Among these problems, improper distribution of land use. Urban services such as land uses and commercial centers can be mentioned, which has led to an increase in urban travel and as a result, increased traffic and inefficiency of the urban transportation system. This study aims to investigate the factors affecting traffic. The central part of Urmia was done. The research method is descriptive-analytical and for descriptive data, field survey and questionnaire have been used in 2022. In this research, SPSS software was used for data analysis and GIS software was used for map analysis. The results showed that the purpose of the trip was more visitors to shopping centers with 57.8%, which indicates that commercial uses have the greatest impact on traffic in the central part of the city and attract travel due to the adoption of plans Couple and individual traffic It is always observed that people use personal means of transportation when meeting their necessities and shopping.

  Keywords: traffic, commercial uses, transportation, Urmia