فهرست مطالب

مدیریت و چشم انداز آموزش - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 11، بهار 1401)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 11، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رابطه استرس ادراک شده و طرد والدین با پرخاشگری فرزندان در دوران همه گیری کرونا
  رضا شیبانی فر*، سهیل هاشمی صفحه 1

  با توجه به تاثیرات کرونا آموزش های مدرسه در بستر خانه صورت گرفته است. تعطیلی مدارس و قرنطینه خانگی دانش آموزان به دلیل همه گیری، روی سلامت جسمی و روانی کودکان نیز تاثیرگذار است؛ بنابراین می توان انتظار داشت که بر روی استرس و طرد والدین تاثیرگذار باشد. لذا پژوهشی باهدف رابطه استرس ادراک شده و طرد والدین با پرخاشگری فرزندان در همه گیری کرونا انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آن شامل والدین دارای فرزند در سن 12 تا 17 ساله شهر بروجرد در سال تحصیلی 1400-1399 بود.حجم نمونه 386 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه های مورداستفاده شامل مقیاس پرخاشگری کریمی(2012) ، مقیاس استرس ادراک شده کوهن(1983) و مقیاس طرد والدین روهنر(2005) بود. داده ها با استفاده آزمون همبستگی Spearman و نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش رابطه معنادار مثبتی به میزان (481/0r=) میان استرس منفی والدین با پرخاشگری فرزندان را نشان داد. همچنین بین استرس مثبت والدین با پرخاشگری فرزندان رابطه منفی و معنادار (286/0-r=) وجود داشت. درنهایت بین طرد والدین با پرخاشگری فرزندان رابطه مثبت و معنی دار (606/0r=) وجود دارد؛ بنابراین استرس و طرد والدین در بروز رفتارهای های پرخاشگرایانه فرزندان در دوره کرونا موثر است.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، طرد والدین، استرس، کرونا
 • اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت کلاس بر جو روانی-اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان
  فرزانه آذربویه، ناصر ناستی زایی* صفحه 2

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت کلاس بر جو روانی-اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان جدیدالاستخدام شهر زابل (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می دهد. نمونه آماری شامل 30 نفر معلم می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های جو روانی-اجتماعی کلاس فریزر و همکاران و خودکارآمدی معلم تچانن و همکاران بود که تمام آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون آن را تکمیل کردند، سپس برنامه آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی برای گروه آزمایش در هشت جلسه (60 دقیقه ای) اجرا شد و در نهایت، پس آزمون از تمام گروه های گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیره) با کمک نرم افزارSPSS21 استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر جو روانی-اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلم تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان آموزش مهارت های مدیریت کلاس را به عنوان یکی از پیش نیازهای ورود به حرفه معلمی برای معلمان تازه کار مورد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: مهارت های مدیریت کلاس، جو روانی-اجتماعی، خودکارآمدی، معلم
 • مدل سازی ساختاری تاثیر مهارت های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان
  هدی عربی مکی آبادی*، الهام حیدری صفحه 3

  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مهارت های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و مدیران دوره ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی1400-1399به تعداد773 نفر(690نفر معلم و83 نفر مدیر)بودند که از این تعداد،حدود 244 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه معلمان و نیز 83 نفر به روش نمونه گیری سرشماری به عنوان حجم نمونه مدیران انتخاب شدند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد مهارتهای مدیریتی مدیران کاتز(1974)با ضریب پایایی (0.881)و رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)با ضریب پایایی (0.854) استفاده شد که روایی آنها توسط صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری SMART PLS و Spss استفاده شد.یافته های کمی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که میان مهارتهای مدیریتی مدیران مدارس با خشنودی شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج پژوهش نیز نشان داد که مولفه مهارت انسانی دارای بیشترین قدرت رابطه با خشنودی شغلی معلمان می باشد.

  کلیدواژگان: مهارت های مدیریتی، خشنودی شغلی، مهارت فنی، مهارت ادراکی، مهارت انسانی
 • رابطه جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه با نقش میانجی پایستگی تحصیلی دانش آموزان
  نرجس ملکیان، سمیرا پالی* صفحه 4

  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه با نقش میانجی پایستگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ماهیت توصیفی- همبستگی است.جامعه آماری دانش آموزان مدارس دخترانه ابتدایی شهر رحیم آباد به تعداد1767 نفر بوده که به کمک روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 251 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه(وانگ و همکاران،2011؛ مارتین و مارش،2008؛ الیوت و مک گریگور،2001؛ لی یو و وانگ،2005) جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش ظاهری و محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به تایید رسید. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افراز اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی دارای رابطه مثبت مستقیم و غیر مستقیم با اشتیاق به مدرسه دارد. بین جهت گیری هدف با پایستگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین خودپنداره تحصیلی با پایستگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.پایستگی تحصیلی نقش واسطه ای در ارتباط بین جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه دارد. نتایج نشان دادند که با ارتقاء خودپنداره تحصیلی و بهبود جهت گیری هدف می توان پایستگی تحصیلی را افزایش داد و سبب افزایش اشتیاق به مدرسه دانش آموزان شد.

  کلیدواژگان: جهت گیری هدف، خودپنداره تحصیلی، اشتیاق به مدرسه، پایستگی تحصیلی
 • بررسی عوامل موثر بر انگیزه شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر براساس نظریه عوامل بهداشتی _انگیزشی هرزبرگ
  رضا بشارتی* صفحه 5

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر براساس نظریه عوامل بهداشتی_انگیزشی هرزبرگ انجام شده است. در این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد 90 نفر از 100 نفرکارمندان رسمی و قراردادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در سال تحصیلی 99-1398 به روش تمام شماری در مطالعه شرکت کردند. جهت بررسی عوامل موثر بر انگیزه شغلی کارمندان از پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بر اساس تیوری هرزبرگ و پس از تایید روایی و پایایی آن استفاده شده است، داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss-21 به صورت توزیع فراوانی و تحلیل های واریانس و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر انگیزه شغلی کارمندان در حیطه عوامل بهداشتی "امنیت و ثبات شغلی" و "میزان حقوق و دستمزد" و در حیطه عوامل انگیزشی " ماهیت کار" و " رشد و پیشرفت" بوده است و تاثیر عوامل بهداشتی در ایجاد انگیزه شغلی بیشتر از عوامل انگیزشی است. بنابراین برای جلوگیری از عدم رضایت کارمندان دانشگاه و ایجاد انگیزه در آنان، توجه به عوامل بهداشتی و انگیزشی با اولویت عوامل بهداشتی، ضروری به نظر می رسد .

  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، عوامل بهداشتی، انگیزش، نظریه هرزبرگ
 • بررسی میزان هویت و بهزیستی تحصیلی و نقش آن ها در کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان
  فروزان شریفی، هایده عاشوری* صفحه 6

  هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان هویت و بهزیستی تحصیلی و نقش آن ها در کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان است.روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه شهرستان رامسر به تعداد 6225 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 188 نفر بدست آمد.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008)،بهزیستی تحصیلی پیترنین و همکاران(2014) و اهمال کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (1989) استفاده گردید که روایی آنها توسط صاحبنظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماریSpss استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد بین هویت تحصیلی با بهزیستی تحصیلی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هویت تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد بین بهزیستی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق حاکی از این امر است که بهزیستی تحصیلی در رابطه میان هویت تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی داشته است.از طرفی مولفه هویت موفق بیشترین قدرت تاثیر را بر بهزیستی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان داشته است.

  کلیدواژگان: هویت تحصیلی، بهزیستی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، تعلیم و تربیت
 • ارزیابی چابکی در دانشگاه‏ها با مدل IPA (مطالعه موردی: دانشگاه اردکان)
  میترا موبد*، رضا رفیع صفحه 7

  چابکی به عنوان پارادایم جدید جهان کسب و کار، دانشگاه ها را نیز متوجه تغییرات و چالش های هر روزه ای کرده که باید به سرعت خود را با آنها منطبق سازند. در حال حاضر اگر دانشگاهی نتواند به سرعت در مقابل چالش ها و تغییرات پاسخگو باشد، از عرصه ی رقابت جا مانده و طی زمان حذف می شود و یا کارایی سابق را نخواهد داشت. در این پژوهش مدلی به منظور سنجش اهمیت و عملکرد ابعاد مختلف چابکی در دانشگاه ارایه شده است. برای تحلیل نتایج، علاوه بر محاسبات مربوط به اهمیت و عملکرد، از ماتریس اهمیت-عملکرد (IPA) استفاده می شود که می تواند جایگاه ابعاد چابکی و نقاط قوت و ضعف سازمان را نشان دهد. این مدل به عنوان مطالعه موردی در دانشگاه اردکان اجرا و نتایج به دست آمده ارزیابی و تحلیل شده اند. برای ارزیابی چابکی از پرسشنامه و نظرسنجی از اعضای هیات علمی و کارکنان استفاده شده که نتایج نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنادار بین این دو گروه است. ارزیابی و تحلیل اطلاعات به دست آمده درباره اهمیت و عملکرد گویه های مختلف چابکی با کمک ماتریس IPA انجام شده و تصمیماتی درباره این گویه ها بر اساس جایگاهشان در ماتریس ارایه شده است. بر اساس این ماتریس، نقاط قوت و ضعف دانشگاه اردکان و مواردی که نیاز به اختصاص بودجه ای در حال حاضر ندارند شناسایی و پیشنهادهایی برای مدیران دانشگاه ارایه شده اند.

  کلیدواژگان: چابکی، اهمیت، عملکرد، دانشگاه اردکان، ماتریس IPA
|
 • The relationship between perceived stress and parental rejection and child aggression during the corona Epidemic
  Reza Sheibanifar *, Soheil Hashemi Page 1

  Due to the effects of corona, school education has been done at home. School closures and students' home quarantine due to the epidemic also affect children's physical and mental health; therefore, it can be expected to have an effect on parental stress and rejection. Therefore, a study was conducted to investigate the relationship between perceived stress and parental rejection and child aggression in coronary heart disease. The research design was descriptive and correlational and its population included parents with children aged 12 to 17 years in Boroujerd in the academic year 2020-2021. The sample size was 386 people who were selected using random sampling method. Questionnaires used included the Karimi Aggression Scale (2012), the Cohen Perceived Stress Scale (1983), and the Rohnner Parental Exclusion Scale (2005). Data were analyzed using Spearman correlation test and SPSS-21 software. Findings of the study showed a significant positive relationship (r = 0.481) between negative parental stress and children's aggression. There was also a negative and significant relationship between parents' positive stress and children's aggression (r=-0.286). Finally, there is a positive and significant relationship between parental rejection and child aggression (r=0.606); Therefore, stress and rejection of parents are effective in the occurrence of aggressive behaviors of children in the corona.

  Keywords: aggression, Parental Exclusion, Stress, corona
 • The effectiveness of classroom management skills training on classroom psychosocial climate and teachers self-efficacy
  Farzaneh Azarboueh, Naser Nastiezaie * Page 2

  The Porpouse of this research was to investigate the effectiveness of classroom management skills training on classroom psychosocial climate and teacher’s self-efficacy. A quasi experimental design was employed with pretest, posttest and control group. The population of this study included all new teachers were employed in Zabol city (Sistan and Baluchestan province) in the academic year 2021-2022. The sample consisted of 30 teachers which were randomly selected in two groups of 15 experimental and control. The data collection instrument was questionnaires of classroom psychosocial climate of Fraser et al., and teacher self-efficacy of Techanan et al., that all participants completed as the pre-test. Then, the classroom management skills training were conducted in the experimental group for eight sessions (60 minutes). Finally, the same questionnaire was completed by both experimental and control groups. In order to analyze the data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of covariance) were used by SPSS21. The findings indicated that classroom management skills training can affect classroom psychosocial climate and teacher self-efficacy. Therefore, classroom management skills training should be considered as one of the prerequisites for the teaching profession for novice teachers.

  Keywords: classroom management skills, psychosocial climate, self-efficacy, teacher
 • Structural Modeling The Effect of Manager's Management Skills on Teacher's Job Satisfaction
  Hoda Arabi Makiabadi *, Elham Heydari Page 3

  The purpose of this study was to determine the effect of managers 'managerial skills on teachers' job satisfaction. The method of this study was descriptive-correlational. The statistical population of the study were primary school teachers and principals of Shiraz in the academic year 1300-1400 to 773 people (690 teachers and 83 principals) of which about 244 people based on Krejcie and Morgan table and simple random sampling method as sample size. Teachers and 83 people were selected by census sampling method as the sample size of principals. To collect data from the standard questionnaires of managerial skills Katz (1974) with a coefficient of reliability (0.881) and Minnesota job satisfaction (MSQ) with a coefficient of reliability. (0.854) were used whose validity was confirmed by academic experts and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient test. Structural equation technique was used to analyze the data using SMART PLS and Spss statistical software. Quantitative findings The test of research hypotheses showed that there is a positive and significant relationship between managerial skills of school principals and job satisfaction of teachers. The results also showed that the component of human skills has the most power in relation to job satisfaction of teachers.

  Keywords: Managerial Skills, Job Satisfaction, Technical Skills, Perceptual Skills, Human Skills
 • Relationship between goal orientation and academic self-concept with desire for school with the mediating role of students' academic retention
  Narjes Malekian, Samira Pali * Page 4

  The aim of this study was to investigate the relationship between goal orientation and academic self-concept with desire for school with the mediating role of students' academic retention. This study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method. The primary girls in Rahimabad were 1767 people and 251 people were selected as a statistical sample using cluster random sampling method. Research data were collected through a questionnaire (Wang et al., 2011; Martin and Marsh, 2008; Elliott and McGregor, 2001; Lee Yu and Wang, 2005). The validity of the questionnaire was confirmed by its visual and content methods and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. SPSS and LISREL software were used in data analysis. The research findings indicate that the goal orientation and academic self-concept have a direct and indirect positive relationship with school motivation. There is a positive and significant relationship between goal orientation and academic persistence and students' desire for school. There is a positive and significant relationship between academic self-concept with academic retention and students' desire for school. Academic persistence plays a mediating role in the relationship between goal orientation and academic self-concept with school enthusiasm. The results showed that by improving the academic self-concept and improving the goal orientation, it is possible to increase academic retention and increase students' desire for school.

  Keywords: goal orientation, academic self-concept, school enthusiasm, academic retention
 • Investigating the Factors Affecting Job Motivation of the Employees of Islamic Azad University, Kashmar Branch Based on Herzberg Hygiene-Motivational Factors Theory
  Reza Besharati * Page 5

  The aim of this study was to investigate the factors affecting job motivation of employees of Islamic Azad University, Kashmar Branch based on Herzberg hygiene-motivational factors theory.In this descriptive-Survey study, 90 out of 100 Official and contract employees of the Islamic Azad University of Kashmar in 1398 participated in the study by counting method. To investigate the factors affecting employees' job motivation, a researcher-made questionnaire based on Herzberg theory was used and after confirming its validity and reliability, the research data were used using SPSS-21 software in the form of frequency distribution and analysis of variance and correlation. The results showed that the most important factors affecting job motivation of employees in the field of hygiene factors were "job security and stability" and "salary" and in the field of motivational factors were "nature of work" and "growth and development" and the impact of Hygiene factors. There are more motivational factors in creating job motivation. Therefore, in order to prevent dissatisfaction of university employees and motivate them, it seems necessary to pay attention to hygiene and motivational factors with the priority of hygiene factors.

  Keywords: job motivation, Hygiene Factors, Motivation, Herzberg theory
 • Investigating the level of identity and academic well-being and their role in reducing students' academic procrastination
  Forouzan Sharifi, Haideh Ashouri * Page 6

  The aim of the present study was to investigate the extent of academic identity and well-being and their role in reducing students' academic procrastination. The research method was descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 6225 high school students in Ramsar city. The sample size of the study was 188 people by cluster random sampling. For data collection, standard questionnaires of academic identity of Waz and Isaacson (2008), academic well-being of Peternin et al. (2014) and academic procrastination of Solmon and Rathblum (1989) were collected. Their validity was confirmed by academic experts and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. In order to analyze the data, structural equation technique was used using Lisrel statistical software and SPSS statistical software. Findings showed that there is a positive and significant relationship between academic identity and academic well-being. There is a negative and significant relationship between academic identity and academic procrastination. There is a negative and significant relationship between academic well-being and academic procrastination. On the other hand, the successful identity component has had the greatest impact on students' academic well-being and academic procrastination.

  Keywords: Academic Identity, academic well-being, academic procrastination, Education
 • Assessing University Agility Using IPA Model (Case Study: Ardakan University)
  Mitra Moubed *, Reza Rafi Page 7

  Agility as a new paradigm in today’s business showed the universities their need for adopting the changes and challenges. If universities cannot adopt changes rapidly, they will fail in competition and will be deleted during time or will not have their initial efficiency. In this paper, a model is presented to assess the importance and performance of different agility aspects. To analyze the results, after calculating the importance and performance of agility aspects, the IPA matrix is used to find the position of these aspects and the strengths and weaknesses of agility in university. This model as a case study is used in Ardakan University and the results are analyzed. To assess agility, a questionnaire is used and the opinions of faculty members and employees are gathered. The results showed that these two groups have not a significant difference. Analysis of the information about importance and performance of different agility aspects and their position in IPA matrix have been discussed. Finally, strengths, weaknesses and the subjects that don’t have priority for improvement have been analyzed and suggestions for managers are proposed.

  Keywords: Agility, Importance, performance, Ardakan University, IPA matrix