فهرست مطالب

تربیت بدنی و علوم ورزشی - پیاپی 1 (بهار 1401)
 • پیاپی 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید ولی موسوی مقتدا، مجید کرامتی مقدم* صفحات 1-18

  پژوهش حاضر به مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی بازیکنان حرفه‌ای شنا و واترپلو پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی – مقایسه‌ای بوده که به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است. جامعه این پژوهش با توجه به نوع و ماهیت پژوهش و ملاک‌های ورودی، بازیکنان شنا و واترپلوی حاضر در لیگ برتر کشور بودند. نمونه و جامعه برابر تعداد 60 نفر از ورزشکاران شرکت کننده در لیگ باشگاه‌های کشور به صورت هدفمند انتخاب و در دوگروه شناگران (30 نفر) و بازیکنان واترپلو (30 نفر) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه ارزیابی مهارت‌های روانی SASI (انستیتوی ورزشی استرالیا جنوبی) 60 سوالی بوده است. در تجزیه تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی‌های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها، استفاده شد، سپس از آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه تفاوت متغیرها در دوگروه استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی ورزشکار حرفه‌ای شنا و واترپلو تفاوت معناداری وجود نداشت.

  کلیدواژگان: تمرکز، کنترل حالات روانی، بازیکنان حرفه ای، شنا، واترپلو
 • محسن طیبی*، مجید کرامتی مقدم صفحات 19-36

  هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با اخلاقیات فراسازمانی، تعهدسازمانی و ابعاد آن شامل تعهدعاطفی، مستمر و هنجاری بود. این تحقیق کمی و استراتژی آن توصیفی از نوع پیمایشی، همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان بوده که با توجه به حجم 123 نفری آن، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 93 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه استاندارد آلن و می‌یر (1991)، اسپینوال (1994) و پرسش‌نامه محقق‌ساخته رفیعی و همکاران (1388) استفاده شد. برای بررسی روایی صوری پرسش‌نامه‌ها از نظر چند تن از متخصصین رشته مدیریت ورزشی و همچنین برای بررسی پایایی آن‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بالای 8/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل مشخصات جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میزان آمادگی منابع انسانی اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش TQM بالاتر از حد متوسط بوده (64/3) و از نظر جنسیت، سابقه کاری، سن، تحصیلات و وضعیت تاهل در پذیرش TQM تفاوتی وجود نداشت. هم‌چنین بین TQM و تعهد سازمانی و دو بعد تعهد عاطفی و تعهد مستمر رابطه معناداری وجود نداشت. این در حالی بود که بین مدیریت کیفیت جامع و تعهد هنجاری و اخلاقیات فراسازمانی در سطح معناداری (P<0.01) وجود داشت.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت جامع، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری
 • محمود آقابگلو*، محسن کرامتی مقدم صفحات 37-59

  هدف کلی این پژوهش، اثر 8 هفته تمرین در آب بر شادکامی و امید به زندگانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. جامعه آماری این تحقیق شامل زنانی که مبتلا به بیماری ام اس بودند که جهت انجام درمان خود به انجمن بیماران ام اس کرمانشاه مراجعه کرده بودند. تعداد 30 نفر زن به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق دو پرسش‌نامه استاندارد شده شادکامی آکسفورد و امید به زندگی بود. روش تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون گروه‌های تصادفی است. داده‌های به دست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر شاپیرو- ویلک و هم‌چنین برای مقایسه میانگین‌های پس آزمون از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که اختلاف معنی‌داری در شاخص‌های شادکامی و امید به زندگی قبل و بعد از تمرین در شرکت کنندگان مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: بیماری ام اس، تمرین در آب، شادکامی، امید به زندگی
 • رسول علی پناهیان، لیلا حیدریانی صفحات 57-65

  پژوهش حاضر با هدف تاثیر ذهن‌آگاهی بر گرایش به ورزش در دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب فراگیر انجام گرفت. روش تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر بروجرد در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که از میان آن‌ها، 56 نفر به‌ صورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه 28 نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در مرحله پیش‌آزمون، همه آزمودنی‌ها پرسش‌نامه‌های گرایش به ورزش را تکمیل کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش طی 8 جلسه 2 ساعته (هفته‌ای یک جلسه) به مدت 2 ماه به صورت گروهی مداخله ذهن‌آگاهی را دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های به‌دست‌ آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم‌افزار Spss نسخه 26 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس‌آزمون از هر دو گروه نشان داد، نمرات گرایش به ورزش گروه آزمایش در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون به‌طور معناداری بالاتر بود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، مداخله ذهن‌آگاهی بر افزایش گرایش به ورزش دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب فراگیر موثر است.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، گرایش به ورزش، اضطراب فراگیر، دانش آموزان
 • مجید کرامتی مقدم*، محسن طیبی صفحات 60-76

  هدف از انجام این تحقیق مقایسه شایستگی های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین‌پروری می‌باشد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود، که تعداد 165 نفر از آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین و سپس با استفاده روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از دو گروه مدیران و زیردستان انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته خشوعی و همکاران (2013) استفاده شد، که جهت بررسی روایی، پرسش‌نامه مورد تایید 11 نفر از صاحب‌نظران رشته مدیریت قرار گرفت. هم‌چنین پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 928/0 محاسبه گردید. از آمار توصیفی جهت توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و جهت بررسی توزیع داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها با توجه به نرمال بود داده‌ها از آزمون t مستقل برای مقایسه شایستگی‌های مدیران با زیردستان استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میانگین تمامی شایستگی‌های مدیران فعلی از جمله ارزش‌آفرینی، توانایی تحلیل، تصمیم‌گیری، دانش، سازگاری، عملکرد و توانایی ارتباط تفاوت معناداری با زیردستان دارند. اما میانگین توانایی رهبری مدیران با زیردستان تفاوت معناداری نداشت.

  کلیدواژگان: ارزش آفرینی، تصمیم گیری، توانایی تحلیل، شایستگی های مدیریتی، میزان دانش
 • لیلا حیدریانی، زهرا ترکاشوند صفحات 66-75

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با میانجی‌گری اشتیاق ورزشی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 1401 – 1400 بود که به صورت تصادفی خوشه‌ای تعداد 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌های پژوهش به کمک پرسشنامه‌های بهزیسیتی روانی، درگیری تحصیلی و اشتیاق ورزشی گردآوری گردید. داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که بهزیستی روانی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دارد. همچنین بهزیستی روانی به طور غیر مستقیم و از طریق اشتیاق ورزشی اثر معناداری بر درگیری تحصیلی دارد. نتایج نشان می‌دهد با توجه داشتن به متغیرهای بهزیستی روانی و اشتیاق ورزشی می‌توان افزایش درگیری تحصیلی دانش‌آموزان را انتظار داشت.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانی، درگیری تحصیلی، اشتیاق ورزشی
 • وحید وحدت جناقرد، ساناز اخوان راد، پریناز حسامیان صفحات 76-89

  بانوان جهت حضور فعال در زمینه ورزش و برقراری تعاملات اجتماعی با عوامل و محدودیت هایی رو به رو هستند، عدم امکان بر آورده شدن نیازهایی همچون، آزادی در پوشش، صبحت کردن در مورد مسایل گوناگون، تخلیه انرژی با حرکات موزون و آزادانه ورزش و تفریح انجام دادن، عدم وجود مکان با ارایه خدمات مناسب و دیگر نیازها موجب شده تا بانوان حضور فعال در حوزه ورزش و تعاملات اجتماعی در جامعه نداشته باشند. لذا این اهمیت حس می شود که با ایجاد فضاهایی همچون پارک های بانوان، زمینه ساز افزایش اوقات فراغت در یک مکان با خدمات مناسب بانوان، در جامعه باشیم. بنابراین پژوهش با هدف، ارزیابی کیفیت خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان شهر اردبیل، بصورت توصیفی_ پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را بانوان 18+ شهر اردبیل که به منظور گذران اوقات فراغت، به پارک بانوان مراجعه می کردند، تشکیل دادند و به دلیل گستردگی جامعه آماری مورد مطالعه، بر اساس فرمول کوکران (384) نفر انتخاب، که در نهایت 370 نفر در پژوهش مشارکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های کیفیت خدمات لیو (2008) و پرسشنامه اوقات فراغت ابراهیمی و همکاران (1390) انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و از آزمون های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و درصد)، استنباطی (فریدمن و دو جمله ای) و جهت تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های 1. رده سنی21 تا 30 سال، 2. مدرک کارشناسی، 3. مجرد، 4. بازنشسته، 5. درآمد 20 تا 30 میلیون ریال، 6. سابقه تمرینی 6 تا 12 ماه، 7. با هدف و انگیزه سلامتی، 8. 2 تا 3 بار تمرین در هفته بیشترین فراوانی را در بین مولفه های پژوهش دارند و اما تحلیل نتایج های استنباطی پژوهش نشان داد که، کیفیت خدمات و مولفه های آن از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین بین مولفه های کیفیت خدمات اولویت معنادار وجود دارد و همچنین اوقات فراغت و مولفه های آن نیز از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین بین مولفه های اوقات فراغت هم اولویت معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، اوقات فراغت، پارک بانوان، اردبیل
 • هومن بهمن پور صفحات 90-109

  برقراری توازن مطلوب بین قابلیت گردشگری یک منبع و میزان استفاده مراجعین از آنها امری بسیار مهم بوده و اساس برنامه‌ریزی‌های سیستمی گردشگری را برای توسعه فعالیت‌های ورزشی تشکیل می‌دهد. هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت گردشگرپذیری برای محیط‌های کوهستانی ورزشی است. در این راستا، با تعیین سه نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر تلاش گردید تا مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در راستای توسعه پایدار، در اختیار برنامه‌ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار گیرد. در ابتدا؛ با استفاده از ثبت نقاط زمینی و تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، 165 هکتار از منطقه به عنوان عرصه‌های مفید و قابل استفاده انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق بررسی سوابق،‌ ثبت نظرات مراجعه‌کنندگان و مبانی نظری تحقیق، پارامترهای تاثیرگذار استخراج و محاسبه گردیدند. پنج عامل محدود کننده و یازده شاخص زیرمجموعه آن به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت تحمل واقعی سایت مطالعاتی استفاده شدند. به منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسشنامه محقق‌ساخته (طیفی لیکرت) در اختیار کاربران باسابقه و ورزشکاران (384 نفر) قرار داده شد. در این میان، بیشترین امتیاز متعلق به پارامتر آب آشامیدنی (4.4) و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر پارکینگ (1.93) بوده است. در نهایت، ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب (660000، 70686 و 40291) نفر در روز برآورد گردید.

  کلیدواژگان: مناطق کوهستانی، ظرفیت تحمل، گردشگری، ورزش
|
 • Seyed Vali Mousavi Moqtada, Majid Keramati Moghadam* Pages 1-18

  The present study compared the skills of concentration and control of mental states of professional swimming and water polo players. This research is a descriptive-comparative research that has been done by survey and field method. The population of this study, according to the type and nature of the research and the entry criteria, were the swimming and water polo players present in the country's premier league. The sample and the community were equal to 60 athletes participating in the country's club league and were purposefully selected and placed in two groups of swimmers (30 men) and water polo players (30 men). The instrument used was the SASI (South Australian Sports Institute) 60-item Mental Skills Assessment Questionnaire. In data analysis, in descriptive statistics, descriptive tables and graphs were used to express the demographic and descriptive characteristics of the research, and in inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov tests were used to examine the normality of data distribution. T-test of two independent groups was used to compare the differences between the variables in the two groups. The results showed that there was no significant difference between concentration skills and controlling the mental states of swimming and water polo athletes.

  Keywords: Concentration, Mood control, Professional players, Swimming, Water polo
 • Mohsen Tayebi*, Majid Keramati Moghadam Pages 19-36

  The aim of this study was to assess preparedness of the staff of Youth and Sports Department of Lorestan province in accepting TQM and its relationship with Business Ethics, organizational commitment and its dimensions such as affective commitment, continuance, and normative. The statistical society of this study was the employees of Youth and Sports Department of Isfahan province. Since they were 123 people and based on Cochran formula, 93 people were chosen as the research sample and were selected by simple random method. To collect data, Standard questionnaires were used to collect data from two ethnic Allen and Meyer (1991), Spinal (1994) and researcher made questionnaire Rafiee and et (2009). The validity of the questioner was consulted and confirmed by some management expert. To study the Reliability of the questionnaires, the Cronbach alpha test was implemented and the outcome result was above 0.8. The research methodology was quantity based and its strategy was descriptive survey. The results showed that a higher than average level of readiness of human resources Youth and Sports Department of Lorestan province in accepting TQM (3/64). And there was no difference in terms of gender, work experience, age, education and marital status in the adoption of TQM.There was also a significant relationship between TQM and organizational commitment and both affective commitment and continuance commitment. However, there was a Business Ethics between TQM and normative and moral significance level (P <0.01)

  Keywords: Total quality management, Organizational commitment, Emotional commitment, Continuancecommitment, normative commitment
 • Mahmoud Aghabgloo*, Mohsen Keramati Moghadam Pages 37-59

  The overall purpose of this study was the effect of 8 weeks of water exercise on happiness and life expectancy of women with multiple sclerosis. The statistical population of this study included women with MS who had referred to the Tehran MS Association for their treatment. Thirty women were selected as the sample based on Morgan's table. Data collection tools in this study were two standardized questionnaires, Oxford Happiness and Life Expectancy. The research method is quasi-experimental and the research design is pre-test-post-test of random groups. Data were obtained through descriptive statistics such as mean and standard deviation and inferential statistics such as Shapiro-Wilk and also to compare post-test means by analysis of covariance. Statistical results showed that there was no significant difference in happiness and life expectancy indices before and after exercise in participants.

  Keywords: MS, water exercise, happiness, life expectancy
 • Rasoul Alipanahyan, Leila heidaryani * Pages 57-65

  The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness on exercise orientation in students with generalized anxiety disorder. The research method was quasi-experimental and was a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the present study was all female high school students in Boroujerd in the academic year 1401-1400, of which 56 were purposefully selected and alternated in two groups of 28 (experimental group and control group) by random assignment. Were. Then, in the pre-test, all subjects completed the sports orientation questionnaires. In the next stage, the experimental group received 8 sessions of 2 hours (one session per week) for 2 months as a group and the control group did not receive any intervention. The obtained data were analyzed using univariate analysis of covariance and Spss software version 26. The results of post-test research from both groups showed that the scores of exercise tendency in the experimental group in the post-test were significantly higher than the pre-test. Based on the results of the present study, mindfulness training has been effective in increasing the tendency to exercise in students with generalized anxiety disorder.

  Keywords: Mindfulness, tendency to exercise, pervasive anxiety, students
 • Majid Keramati Moghadam*, Mohsen tayebi Pages 60-76

  The purpose of this study is to compare managerial competencies in the Department of Sports and Youth of Lorestan Province with the succession approach. This research is descriptive-survey and causal-comparative in terms of relationships between variables. The statistical population of this study included all the official staff of Lorestan Sports and Youth Department, of which 165 people were determined as a statistical sample using Cochran's formula and then using stratified random sampling method from two groups of managers and subordinates. were chosen. The researcher-made questionnaire of Khashoei et al. (2013) was used to collect data. The validity of the questionnaire was approved by 11 management experts. Its reliability was also calculated 0.928 through Cronbach's alpha. Descriptive statistics were used to describe demographic characteristics and the Kalmograph-Smirnov test was used to examine the distribution of data. To test the hypotheses according to the normality of the data, an independent t-test was used to compare the competencies of managers with subordinates. The results showed that the average of all competencies of current managers, including value creation, analysis ability, decision making, knowledge, adaptability, performance and communication ability are significantly different from subordinates. But the average leadership ability of managers was not significantly different from subordinates.

  Keywords: Value creation, decision making, analysis ability, managerial competencies, knowledge level
 • Leila Heidaryani*, Zahra Torkashvand Pages 66-75

  The aim of this study was to investigate the causal relationship between psychological well-being and academic involvement mediated by sports enthusiasm in students. The research method was descriptive-correlational and structural equation modeling. The statistical population included all female high school students in Boroujerd city in the academic year 1401-1400, in which 450 people were randomly selected as a sample. Research data were collected using questionnaires of psychological well-being, academic involvement and sports enthusiasm. Data were analyzed using structural equation method. The results of structural equation modeling showed that psychological well-being has a significant direct effect on students' academic engagement. Psychological wellbeing also has a significant effect on academic conflict indirectly through sports enthusiasm. The results show that considering the variables of psychological well-being and sports enthusiasm, we can expect an increase in students' academic engagement.

  Keywords: Mental well-being, Academic conflict, Sports enthusiasm
 • Vahid Vahdat Janaghard *, Sanaz Akhavan Rad, Parinaz Hesamian Pages 76-89

  the aim of this study was to evaluate the quality of services and leisure of Ardabil Women's Park in a descriptive-survey manner. The statistical population of the present study consisted of 18+ women in Ardabil who went to the women's park to spend their leisure time. And due to the size of the statistical population under study, according to Cochran's formula, (384) people were selected, which ultimately 370 people participated in the study. Data collection tools including service quality questionnaires of Liu (2008) and leisure questionnaire of Ebrahimi et al. (2011) were selected. And in order to analyze the data from SPSS22 software and descriptive tests (Frequency, mean, standard deviation and percentage), inferential (Friedman and binomial) Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data. The research results showed that the components1. Age group21 to 30 years, 2. Bachelor Degree, 4. Single, 4. Retired, 5. Income20 to 30 million rials, 6. Training history 6 to 12 months, 7. With the goal and motivation of health, 8. Exercise 2 to 3 times a week is the most common among the research components But the analysis of the inferential results of the research showed that the quality of services and its components are in a good condition and also there is a significant time between the components of his service quality and also leisure and its components are in a good condition and also between Leisure components are also a significant priority.

  Keywords: quality of service, leisure, women's park, Ardabil
 • Hooman Bahmanpour* Pages 90-109

  The purpose of this study is to determine the capacity of sportswear for mountain tourism. In this regard, by identifying three types of physical, real, and effective bearing capacity, efforts have been made to planners and designers of such spaces to provide a very reliable basis for decision making and planning for sustainable development. Initially, by using the registration of ground points and preparing land use map using the GIS tool, 165 hectares of the area were selected as useful and usable areas. In the next step, the required parameters were extracted and calculated by examining the records, obtaining the users' votes and the theoretical foundations of the research. Five limiting factors and eleven subsample parameters were used as the coefficient for calculating the actual bearing capacity of the study site. In order to rank the site management capability parameters, a researcher-made questionnaire (Likert spectrum) was provided to users with a history of 384 people. Meanwhile, the highest percentage of the drinking water parameter (4.4) and the lowest point belonged to the parking parameter (1.93). Finally, the physical, real and effective bearing capacity of the study site was estimated (660000, 70686 and 40291) per day.

  Keywords: mountainous regions, carrying capacity, tourism, sport