فهرست مطالب

نوید نو - پیاپی 80 (زمستان 1400)
 • پیاپی 80 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/08
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جواد مقری، حمیدرضا شعبانی کیا، علی عظیمی، وحید قوامی، سید سعید طباطبایی* صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  ترک خدمت کارکنان، عواقب و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای نظام سلامت در پی دارد و از این حیث، بررسی و شناخت آن حاثز اهمیت می باشد. تمایل به ترک خدمت بهترین پیش بینی کننده برای ترک واقعی خدمت است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل سازمانی مرتبط با تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی درمانی بخش غیر دولتی شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مستقر در حاشیه شهر مشهد انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی 323 نفر از کارکنان در سال 98-1397 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که علاوه بر مشخصات دموگرافیک دارای سه بعد محیط کاری، تقاضای کاری و حمایت اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته ها

  تمایل به ترک خدمت کارکنان حدود 64 درصد بود. نمره میانگین ابعاد سازمانی مرتبط با تمایل به ترک خدمت شامل محیط کاری، تقاضای کاری و حمایت اجتماعی، به ترتیب 95/45، 92/39، 49/38 بود. تحلیل رگرسیون ترتیبی چند گانه نشان داد با افزایش یک واحد در نمرات عوامل محیط کاری، تقاضای کاری و حمایت اجتماعی به شرط ثابت بودن سایر متغیرها، بخت ترک خدمت به ترتیب 076/0، 099/0 و  125/0 کاهش می یابد (P<0/001).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به بالا بودن میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان، وجود شرح وظایف روشن، حقوق و مزایای مناسب با نوع و حجم کار، کاهش ابهام و تضاد نقش، افزایش تنوع کاری، افزایش اختیار، وجود فرصت پیشرفت و سبک رهبری حمایتی، می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان گردد.

  کلیدواژگان: نیروی انسانی، مراکز خدمات جامع سلامت، تمایل به ترک خدمت
 • اشرف قیاسی، لیلا باقری* صفحات 11-20
  مقدمه

  ازدواج پدیده اجتماعی مهمی است که نقش حساسی بر ابعاد زندگی انسان دارد و دیدگاه آنان در زمینه ازدواج پیش بینی کننده رفتار واقعی در ازدواج بوده که متاثر از عوامل متعدد است؛ لذا این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه دختران جوان نسبت به ازدواج صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه کیفی است که در طی این پژوهش 18 دختر در شرف ازدواج، 4 مادر و 4 پدر به صورت مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و در فرمت ورد سازماندهی شد. سپس داده ها  با روش تحلیل محتوای مرسوم  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   22 نفر از مشارکت کنندگان زن و 4 نفر مرد بودند. در مورد دیدگاه دختران و والدین در شرف ازدواج، دو درون مایه شدن نیازها، عوامل خانوادگی و زیر طبقات نیازهای اقتصادی، جسمی، عاطفی، اجتماعی، عوامل فرهنگی و عقیدتی استخراج گردید. اکثرا دید مثبت نسبت به پدیده ازدواج داشته و آن را عامل مهمی در بلوغ فکری و اجتماعی افراد و کمک به سلامت جامعه می دانستند.

  نتیجه گیری

  اگر چه عواملی چون وضعیت اقتصادی، نیازهای جنسی و عاطفی و اعتقادات دینی و دوستان نقش مهمی در گرایش جوانان به ازدواج داشته است؛ ولی برخی والدین معتقد بودند برای سلامت جامعه و جوانان باید ازدواج آنان تسهیل شود.

  کلیدواژگان: ازدواج، دیدگاه دختران، مطالعه کیفی
 • پروین چراغی، زهرا چراغی، امین دوستی ایرانی، محدثه صدری* صفحات 21-32
  مقدمه

  سلامت خود ابراز، یکی از شاخص های رایج سنجش سلامتی برای پایش تغییرات و اندازه گیری سلامت کلی جمعیت های مختلف یک جامعه می‏باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت شاخص سلامت خود ابراز و مهمترین عوامل مرتبط بر آن در سالمندان شهر همدان انجام شد.

  روش بررسی

  پژهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که در نیمه اول سال 1399 به روش نمونه‏ گیری خوشه‏ای طبقه‏ بندی تصادفی انجام شد. در این راستا، اطلاعات 330  نفر از سالمندان مراجعه کننده به 12 مرکز خدمات جامع سلامت شهر همدان با استفاده از پرسشنامه سلامت خود ابراز توسط پرسشگران آموزش دیده جمع‏آوری گردید. داده‏ ها با استفاده از شاخص‏های آمار توصیفی و آزمون ‏های آماری تحلیلی و با نرم‏افزار STATA 14 در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   در این مطالعه، میانگین سنی سالمندان 72/6 ± 27/62 سال به دست آمد. 43% (144 نفر) شرکت کنندگان، وضعیت سلامت خود ابراز خود را خوب و خیلی خوب گزارش کردند. سالمندان شاغل، بالاترین (77/0±55/3) و سالمندان بیکار (85/0±11/3) کمترین میانگین سلامت خود ابراز را داشتند (002/0 =P). سالمندان دارای همسر نسبت به سالمندان بدون همسر از میانگین سلامت خود ابراز بالاتری (43/3 در مقابل 90/2) برخوردار بودند (007/0 P=). همچنین افزایش تحصیلات و بالا رفتن رضایت از زندگی همراه با افزایش نمره میانگین سلامت خود ابراز بود (به ترتیب 052/0 =P  و 001/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  سلامت درک شده سالمندان، بیشتر متاثر از عوامل تعدیل شده‏ای نظیر تحصیلات، وضعیت تاهل، داشتن تعداد فرزند متناسب با وضعیت اقتصادی اجتماعی و رضایت از زندگی می باشد. لذا، برای ارتقاء کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و شناسایی عوامل مرتبط با آن لازم است که سیاست گذاران به سالمندان آسیب ‏پذیری که وضعیت سلامتی خود را بد یا خیلی بد گزارش می‏کنند، توجه ویژه ‏ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: سلامت خود ابراز، سالمندان، همدان، مطالعه مقطعی
 • شهلا خسروان، محبوبه اسماعیلی*، محمدرضا منصوریان، علی محمدپور صفحات 33-45
  مقدمه

   بدون تردید در تلفیق درمان‎های مکمل با عملکرد حرفه ای پرستاران، عواملی به صورت بازدارنده و تسهیل کننده‎ موثر هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین چالش ها و تسهیل کننده های‎ تلفیق درمان های طب مکمل با مراقبت‎های روتین از دیدگاه پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که بر روی 100 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 3 قسمتی شامل مشخصات جمعیت‎ شناختی، چالش ها و تسهیل‎ کننده‎ های تلفیق درمان‎های طب مکمل با مراقبت های روتین پرستاری سنجیده شد. پرسشنامه پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم ‎افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آمارهای توصیفی انجام گرفت.

  یافته‎ ها

   مهم ترین چالش های ذکر شده توسط پرستاران، نبود دستورالعمل های مشخص(89%)، نبود دانش و مهارت تخصصی و عدم برگزاری دوره های آموزشی (87%)، حمایت و مشارکت اندک پزشکان و مدیران (87%) و شواهد حمایت کننده ناکافی (86%) بود. برگزاری دوره های بازآموزی مداوم، ایجاد محیط حمایتی و تدوین دستورالعمل های کاربردی به عنوان مهم‎ترین فاکتورهای تسهیل کننده تعیین شد.

  نتیجه ‎گیری

  براساس نتایج پژوهش بنظر می‎رسد لازمه ادغام درمان‎ های مکمل با عملکرد پرستاران، رفع چالش‎ها مبتنی بر تسهیل کننده های پیشنهادی می باشد.

  کلیدواژگان: پرستاران، درمان‎های مکمل، تسهیل ‎کننده ‏ها، چالش ها
 • علیرضا حیدری*، عارف قازلی کر، ناهید جعفری، زهرا خطیرنامنی، فریده کوچک صفحات 46-55
  مقدمه

  استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل های استرس زا دانست. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عوامل استرس زای شغلی با متغیرهای دموگرافیک در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرگان در سال 1400 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 192 نفر از کارکنان مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت در مطالعه شرکت کردند. از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه روا و پایای مقیاس استرس شغلی استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS-23 و با آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شدند. 

  یافته ها

   از کل کارکنان، 9/59 درصد زن، 4/34 درصد در گروه سنی 40-31 ساله، 8/68 درصد متاهل و 50 درصد دارای تحصیلات کارشناسی بودند.  بالاترین نمره در بعد نقش (80/0 ± 86/3) و پایین ترین نمره در بعد ارتباط (78/0 ± 40/2) بود. نمره کلی استرس شغلی 65/2 ± 06/22 بدست آمد. بین گروه سنی با میزان استرس شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان در سال 1400 ارتباط معناداری مشاهده شد (032/0 = P). همچنین سایر متغیرهای دموگرافیک ارتباط معناداری با میزان استرس شغلی نداشتند (05/0< P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر بیانگر سطح متوسط نمره کلی مقیاس عوامل تنش زای شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی بود. بنابراین ضروری است تا با بررسی میزان شیوع اختلالات روانی و شناسایی عوامل موثر بر آن در کارکنان و با انجام مداخلات لازم در جهت بهبود وضعیت روانی آنان اقدام و از افزایش و شیوع آن پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: مراکز بهداشت، استرس شغلی، کارکنان
 • بهرنگ اسماعیلی شاد*، فرناز کشاورزی ارشدی، علی یعقوبی صفحات 56-65
  مقدمه

  امروزه در اکثر جوامع، سالمندی به عنوان یک مسئله مهم مطرح است. محققان بر تاثیر مثبت تاب آوری بر بهزیستی و سلامت سالمندان تاکید دارند؛ لذا یافتن رابطه تاب آوری با مولفه هایی که بیشترین مجاورت را با آن دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش  تعیین رابطه سواد سلامت و تاب آوری با نقش میانجی پذیرش خود در سالمندان بود.

  مواد و روش ها

   روش پژهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 110 نفر افراد بالای 65 سال عضو خانه جهان دیدگان شهر ساری در سال 1399 می باشد که 85 نفر با استفاده از جدول کرجسی - مورگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش خود چمبرلین و هاگا  (2001)، سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (منتظری و همکاران، 1393) و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار  PLS3 استفاده شد.

  یافته ها

   تحلیل آماری نشان داد بین بین سواد سلامت و پذیرش خود، بین سواد سلامت و تاب آوری، بین پذیرش خود و تاب آوری و بین سواد سلامت و تاب آوری با نقش میانجی پذیرش خود در افراد سالمند رابطه معناداری وجود دارد (p<0.001).

  نتیجه گیری

  با ارتقای سواد سلامت و بهبود ظرفیت پذیرش خود در سالمندان می توان احساس آنها به خود را بهبود بخشید و تاب آوری آنها را افزایش داد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، تاب آوری، پذیرش خود، سالمندان
 • سیما جنتی، مژگان منتظریان*، عزیز کسانی، سوسن کیانمنش صفحات 66-74
  مقدمه

  افزایش میزان سزارین یک مشکل عمده در سلامت عمومی است؛ چرا که سزارین، سلامت مادران و نوزادان را تهدید می کند و همچنین هزینه مراقبت های بهداشتی در مقایسه با زایمان طبیعی بیشتر است. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش زنان نخست زا  نسبت به نوع زایمان در مراجعه کنندگان به بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول بود.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی است که بر روی 425 نفر از  زنان نخست زای بالای 18 سال که سن حاملگی آنها بین28 -40 هفته بارداری بود و برای انجام خدمات مامایی و زایمان به درمانگاه مامایی بیمارستان گنجویان در سال 1398 مراجعه نمودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه یک پرسشنامه سه بخشی شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات آگاهی و  سوالات نگرش نسبت به نوع زایمان بود. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه با آزمون مجدد تایید شد. پرسشنامه از طریق مصاحبه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار  spss نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  میانگین  و انحراف معیار سن زنان نخست زا 4/5 ± 6/24 و میانگین  سن بارداری در آنها 39 هفته بود. 9/28% زنان نخست زا نسبت به زایمان طبیعی آگاهی ضعیف، 2/66 % آگاهی متوسط و 9/4% آگاهی خوب داشتند. در مورد میزان آگاهی نسبت به سزارین 9/24% آگاهی ضعیف، 9/68% آگاهی متوسط و 2/6% از آگاهی خوب برخوردار بودند. در ضمن در خصوص نگرش نسبت به زایمان طبیعی 2% نگرش خنثی، 98%  نگرش مثبت داشتند و هیچ یک از آنها نگرش منفی نداشتند. در مورد نگرش نسبت به سزارین 7/19% نگرش خنثی8/79% نگرش مثبت و 5/0% نگرش منفی داشتند. در این مطالعه بین سن مادر (049/0=p و  131/0=r)،سن بارداری(044/0=p و 129/0=r) و تعداد ویزیت های بارداری (052/0=p و 119/0=r) با میزان آگاهی نسبت به سزارین و همچنین بین محل سکونت (048/0=p و 126/0=r)، سن بارداری (007/0= pو 613/0=r)، سطح تحصیلات (080/0=p و 092/0=r) و تعداد ویزیت های بارداری (001/0=p و 034/0=r) با نگرش نسبت به زایمان طبیعی ارتباط معناداری وجود داشت. در ضمن بین منابع کسب اطلاعات (014/0=p و161/0= r) و سطح تحصیلات (000/0=p و 165/0=r) با نگرش نسبت به سزارین ارتباط معنی دار آماری دیده شد.در مطالعه حاضر بین میزان آگاهی نسبت به نوع زایمان با نگرش نسبت به نوع زایمان ارتباط معنادار آماری یافت نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به مثبت بودن نگرش زنان باردار نسبت به هر دو شیوه زایمان طبیعی و سزارین به نظر می رسد که مداخلات آموزشی مناسب همراه با برنامه های توانمندسازی بتواند در تصمیم گیری زنان در انتخاب زایمان طبیعی به عنوان ترجیح اول زایمانی مثمر ثمر باشد.

  کلیدواژگان: نگرش، آگاهی، زایمان طبیعی، سزارین
 • پیر حسین کولیوند*، هادی کاظمی صفحات 75-80
  مقدمه و هدف

  بحران کووید-19 در اغلب کشورها با رکود اقتصادی در کسب و کارها و همچنین فشار اقتصادی بر سیستم بهداشت و درمان همراه بوده است و باعث تحمیل فشار اقتصادی مضاعفی به دولت و مردم شده است. یکی از راه های برون رفت از این بحران و کاهش عوارض طولانی مدت بحران کووید-19، استفاده از پتانسیل‏ سازمان های مردم نهاد و خیرین می باشد. هدف از این مطالعه مرور فعالیت های مردم نهاد و خیرین در بحران اقتصادی کووید-19 می باشد.

  روش کار

  جهت انجام مطالعه مروری حاضر جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar،SID ،Magiran ،Scopus انجام شد. کلمات کلیدی شامل سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، بحران اقتصادی، کووید-19 بود. معیار اصلی ورود به مطالعه شامل مستنداتی بود که کلیدواژه های ذکر شده فوق را داشته و مرتبط با هدف مطالعه حاضر بودند.

  یافته ها

  نتایج مرور مطالعات نشان داد سازمان های مردم نهاد می توانند در امور مختلفی از جمله پیشگیری از کووید-19، ارایه خدمات مشاوره ای، آموزشی، حمایت مالی و فراهم سازی تسهیلات دارویی و غذایی نقش بسزایی داشته باشند.

  نتیجه گیری

  عوارض طولانی مدت بیماران کووید-19 از نظر پزشکی، روان شناختی و اقتصادی قابل بررسی می باشد که در این بین افراد کم درآمد، بیمه نشده و افرادی که بی خانمان هستند، بیشتر از دیگران آسیب می بینند. بنابراین، استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و خیرین به شکل یک برنامه مدون برای پیشگیری و مدیریت عوارض طولانی مدت کووید-19 بسیار ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، بحران اقتصادی، کووید-19
 • زهرا عطایی، زهره گرامی* صفحات 81-88
  مقدمه

  شیوع توده های مدیاستن، متغیر می باشد. این توده ها می توانند به صورت یافته اتفاقی در سی تی اسکن یا رادیوگرافی قفسه سینه تشخیص داده شود و از علل خوش خیم تا علل بدخیم متفاوت می باشند.

  معرفی بیمار

   بیمار آقای 74 ساله بدون سابقه بیماری قبلی که با شکایت تهوع و استفراغ به اورژانس بیمارستان قایم مشهد مراجعه کرده بود.بیمار سابقه کاهش وزن را نیزاز مدتها قبل ذکر می کرد که به دنبال اقدامات تشخیصی که برای بیمار انجام شد ، در گرافی قفسه سینه پهن شدگی مدیاستن مشاهده گردیدو در  ادامه سی تی اسکن قفسه سینه  برای بیمار درخواست شد .در نهایت برای بیمار با تشخیص لنفوم درمان های لازم شروع گردید.

  نتیجه گیری

  توده های مدیاستن می توانند به صورت یافته اتفاقی در افرادی که به علل دیگر تحت ارزیابی های تصویر برداری مانند CT اسکن یا رادیوگرافی قفسه سینه قرار می گیرند، تشخیص داده شود و می تواند از علل خوش خیم مثل تیرویید ساب استرنال تا علل بدخیم مثل لنفوم، سرطان تیموس و توده های ژرم سل باشد. با شرح حال و معاینه فیزیکی مناسب و بررسی علایم و نشانه های مرتبط با توده می توان به تشخیص صحیح برای بیمار دست یافت.

  کلیدواژگان: توده مدیاستن، لنفوم، سی تی اسکن
|
 • Javad Moghri, Hamidreza Shabanikiya, Ali Azimi, Vahid Ghavami, Seyed Saeed Tabatabaee * Pages 1-10
  Background and Aim

  Leaving service by employees has many direct and indirect consequences and costs for the health system, and it is important to study and recognize it. The tendency to leave service is the best predictor of actual service left. In this study, we aimed to determine the organizational factors related to the tendency of non-governmental health workers to leave the service in the suburbs of Mashhad.

  Materials & Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 323 health workers in 2018-2019. Data collection was performed by a researcher-made questionnaire included demographic characteristics, three dimensions of work environment, job demand, and social support. Research data were analyzed using descriptive and inferential statistics

  Result

  The tendency to leave the service was about 64%. The mean score of work environment, job demand, and social support of organizational dimensions related to the tendency to leave were 45.95, 39.92, and 38.49, respectively. The results of multivariate regression analysis showed that with one unit increase in the scores of work environment, labor demand, and social support, provided that other variables are constant, the chances of leaving the service were reduced 0.923, ,0.899 and 0.876, respectively. (P <0.001).

  Conclusion

  In conclusion, clear job descriptions, appropriate salar,y and benefits considering to the type of work and workload, reducing ambiguity and role conflict, increasing job diversity, increasing authority, opportunities for advancement, supportive leadership can lead to increased job satisfaction and consequently, increase the tendency to stay and reduce the tendency to leave service.

  Keywords: Human Resource, Comprehensive Health Service Centers, Tendency to Leave
 • Ashraf Ghiasi, Leila Bagheri * Pages 11-20
  Introduction

  Marriage is an important social phenomenon that plays a critical role in the dimensions of human life and their perspectives about marriage predict the actual behavior in marriage, which is influenced by several factors; Therefore, this study was conducted to explain the views of young girls towards marriage.

  Material and method

  This research is a study with a qualitative approach in which 18 girls about to get married and 4 mothers, and 4 fathers were selected based on purpose and with maximum diversity. Data were collected using semi-structured interviews, organized in Word format, and analyzed by conventional content analysis.

  Results

  22 participants were female and 4 were male. Regarding the views of girls and parents about marriage, the two themes of meeting needs, family factors, and subclasses of economic, physical, emotional, social, cultural, and ideological factors were extracted. Most of the participants had a positive view of the phenomenon of marriage and considered it an important factor in the intellectual and social maturity of individuals and contributing to the health of society.

  Conclusion

  Although factors such as economic status, sexual and emotional needs, religious beliefs, and friends have played an important role in young people's tendency to marry; some parents believed that their marriage should be facilitated for the health of the community and the youth.

  Keywords: Marriage, Girls' perspective, Qualitative study
 • Parvin Cheraghi, Zahra Cheragi, Amin Dosti Irani, Mohadese Sadri * Pages 21-32
  Introduction

  Self-related health is one of the common indicators of measuring the overall health of populations in a community. This study aimed to determine the status of self-expression and the most critical factors related to it in the elderly in Hamadan.

  Methods

  The present study is a cross-sectional study that was conducted in 2020 by stratified cluster sampling. In this regard, the information of 330 older adults referring to 12 comprehensive health service centers in Hamadan was collected by trained questionnaires using the self-rated health questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and analytical statistical tests with STATA 14 software at a 95% confidence level.

  Results

  In this study, the mean age of the elderly was 62.27 ± 6 6.72 years. 43% (144 people) reported their health status as good and very good. Employed elderly had the highest (3.55 ± 0.77), and unemployed elderly (3.11 ± 0.85) had the lowest mean health (P = 0.002). The married elderly had higher mean health (3.43 vs. 2.90) than the unmarried elderly (P= 0.007). Also, increasing education and life satisfaction were expressed along with increasing their average health score (P = 0.052 and P <0.001, respectively).

  Conclusion

  The perceived health of the elderly is mainly affected by adjusted factors such as education, marital status, having several children appropriate to socio-economic status, and life satisfaction. Therefore, to improve the qual related life to health, policymakers must pay special attention elderly who report their health status as bad or very bad.

  Keywords: Self Rated Health, Elderly, Hamadan
 • Shahla Khosravan, Mabhoubeh Esmaeili *, Mohammadreza Mansoorian, Ali Mohammadpour Pages 33-45
  Introduction

  Undoubtedly, some factors as barriers or facilitator are effective in integrating complementary therapies with the professional practice of nurses. The present study aimed to determine the nurses' views on challenges and facilitators of integrating complementary therapies with routine nursing care. 

  Methods

  This descriptive- cross-sectional study was conducted on 100 nurses working in educational hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. Data were collected using a researcher-made questionnaire consisting of three parts: demographic characteristics, challenges and facilitators of integration of complementary therapies in nursing practice. The questionnaire was used after confirming its validity and reliability (Cronbach's alpha coefficient (α=0/85)). The response of questions was ranked on a 4-point Likert scale. Data were analyzed by SPSS software (v. 22.0) using descriptive statistics.

  Results

  The most important challenges declared by nurses were lack of specific guidelines (89%), insufficient knowledge and skills (87%), Low support and participation of physicians and nursing managers (87%) and insufficient scientific evidence (86%). Continuing training courses, creating a supportive environment, and developing practical guidelines were identified as the most important facilitating factors.

  Conclusions

  According to the study results, it seems that the requisite for integration of complementary therapies with nursing practice is to address the challenges based on the proposed facilitators.

  Keywords: Nurses, Complementary therapies, Facilitators, Challenges
 • Alireza Heidari *, Aref Ghazlikor, Nahid Jafari, Zahra Khatirnamani, Farideh Koochak Pages 46-55
  Introduction

  Job stress can be considered as a combination of stressors. The aim of this study was to determine the relationship between occupational stressors and demographic variables in the staff of Gorgan health network in 2021.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 192 employees of comprehensive urban and rural health centers, health centers and health centers participated in the study. In this study, stratified random sampling method was used. A valid and reliable Job Stress Scale  questionnaire was used to collect data. Data were analyzed by SPSS-23 software using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests.

  Results

  Of the total staff, 59.9% were women, 34.4% were in the age group of 31-40 years, 68.8% were married and 50% had a bachelor's degree. The highest score was in the role dimension (3.86± 0.80) and the lowest score was in the relationship dimension (2.40± 0.78). The overall score of job stress was 22.06± 2.65. Only between the age group and the amount of job stress in the staff of health centers in Gorgan in 1400 was observed a significant relationship (P = 0.032). Also, other demographic variables had no significant relationship with job stress (P>0.05).

  Conclusion

  The results of the present study showed the average level of the overall score of the occupational stressors scale in the staff of health centers. Therefore, it is necessary to investigate the prevalence of mental disorders and identify the factors affecting it in employees and take the necessary interventions to improve their mental status and prevent its increase and prevalence.

  Keywords: Ambulatory health centers, occupational stressors, Staff
 • Behrang Esmaeilishad *, Farnaz Keshavarzi Arshadi, Ali Yaghoubi Pages 56-65
  Introduction

  Today in most societies, aging is an important issue. Researchers emphasize the positive effect of resilience on the well-being and health of the elderly, so finding a relationship between resilience and the components that are most closely related to it is very important. This study aimed to determine the relationship between health literacy and resilience with the mediating role of self-admission in the elderly.

  Materials and Methods

  The research was the descriptive-correlational method. The statistical population includes 110 people over 65 years of age who are members of Sari World Visitors House in 1399. 85 people were selected as a sample using a simple Krejcie and Morgan table. The research instruments include the Chamberlain and Hague Self-Admission Questionnaire (2001), Health Literacy Assessment of Iran's Urban Population (Montazeri et al., 2014), and Connor and Davidson Resilience Questionnaire (2003). Structural equation modeling and PLS 3 software were used to analyze the data.

  Results

  Statistical analysis showed that there is a significant relationship between health literacy and self-acceptance, between health literacy and resilience, between self-acceptance and resilience, and between health literacy and resilience with the mediating role of self-acceptance in the elderly (P-value = 0/00).

  Conclusion

  By promoting health literacy and improving their admission capacity the elderly, their sense of self can be improved and their resilience can be increased.

  Keywords: Health Literacy, Resilience, self-acceptance, The elderly
 • Sima Janati, Mojgan Montazeriyan *, Aziz Kassani, Susan Kianmanesh Pages 66-74
  Introduction

  Increasing the rate of cesarean section is a major public health problem; Because cesarean section threathened mothers and infant's health. Also, the cost of health care is higher compared to natural childbirth. The aim of this study was to determine the knowledge and attitude of nulliparous women towards the type of delivery in patients referred to Ganjavian Hospital in Dezful.

  Materials and Methods

  The present study is a cross-sectional study that was conducted on 425 primiparous women over 18 years of age whose gestational age was between 28-40 weeks of gestation that whom referred to the midwifery clinic of Ganjavian Hospita. Data collection tool in this study was a three-part questionnaire including demographic characteristics, the questions on knowledge and attitude towards CS and normal vaginal delivery. The validity of the questionnaire was confirmed by content validity method and the reliability of the questionnaire was confirmed by retest. The questionnaire was completed through interviews. Statistical analysis was performed by SPSS 22 software.

  Results

  The results of the present study showed that the mean and standard deviation of the age of primiparous women was 24.6 ± 5.4 and the mean gestational age was 39 weeks. About natural childbirth, 28.9% of primiparous women had poor knowledge, 66.2% had intermediate knowledge and 4.9% had good knowledge. About cesarean section, 24.9% had poor knowledge, 68.9% had intermediate knowledge and 6.2% had good knowledge. In addition, regarding the attitude towards natural childbirth, 2% had a neutral attitude, 98% had a positive attitude, and none of them had a negative attitude. Regarding the attitude towards cesarean section, 19.7% had a neutral attitude, 79.8% had a positive attitude and 0.5% had a negative attitude. In this study, there were significant relationships between mother's age (p = 0.049, r = 0.131), gestational age (p = 0.044, r = 0.129), number of pregnancy visits (p = 0.052, 0.119) r = and the degree of knowledge about cesarean section and also, there were significant relationships between location of residence (p = 0.048, r = 0.126), gestational age (p = 0.007, r = 0.613), level of education (p = 0.080,  r = 0.092), the number of pregnancy visits (p = 0.001, r = 0.034) and the attitude towards normal delivery. In addition, there was a statistically significant relationship between sources of getting information (p = 0.014, r = 0.161), level of education (p = 0.000, r = 0.165) and attitudes toward cesarean section. In the present study, there was no statistically significant relationship between degree of knowledge about the type of delivery and attitudes toward the type of delivery.

  Conclusion

  Considering the positive attitude of pregnant women towards both natural childbirth and cesarean section, it seems that appropriate educational interventions along with empowerment programs can be effective in women's decision-making in choosing natural childbirth as the first preference for childbirth.

  Keywords: Attitude, Knowledge, normal delivery, Cesarean section
 • Pir Hossien Kolivand *, Hadi Kazemi Pages 75-80
  Introduction

  The Covid-19 crisis in most countries has been accompanied by economic downturns in businesses as well as economic pressure on the health care system, and has put additional economic pressure on the government and the people. One way out of this crisis and to reduce the long-term effects of the Covid-19 is to harness the potential of NGOs and charities. The purpose of this study is to review the activities of NGOs and charities in the Covid-19 economic crisis.

  Materials and Methods

  For conducting the current review article, Google Scholar, SID, Magiran, Scopus databases were searched. Keywords included NGOs, charities, economic crisis, Covid-19. The main inclusion criteria included documents that had the above-mentioned keywords and were relevant to the purpose of the present study.

  Results

  The results of the review showed that non-governmental organizations can play an important role in various matters such as prevention of Covid-19, providing consulting services, training, financial support and providing medical and food facilities.

  Conclusion

  The long-term complications of COVID-19 patients can be examined medically, psychologically, and economically, among which low-income, uninsured and homeless people. Therefore, it is essential to use the capacities of NGOs and donors in the form of a program to prevent and manage the long-term effects of COVID-19. In this study, practical solutions to reduce the long-term effects of COVID-19 will be discussed.

  Keywords: Non-Governmental Organizations, Charities, Economic Crisis, COVID-19
 • Zahra Ataee, Zohre Gerami * Pages 81-88
  Introduction

  The prevalence of mediastinal masses is variable. These lumps can be diagnosed accidentally on a CT scan or chest x-ray and can range from benign to malignant.

  Introduction of the patient

  The patient was a 74-year-old man without a history of previous illness who had referred to the emergency department of Ghaem Hospital in Mashhad with a complaint of nausea and vomiting. Chest flattening of the mediastinum was observed and then a CT scan of the chest was requested for the patient. Finally, the necessary treatments were started for the patient with a diagnosis of lymphoma.

  Conclusion

  Mediastinal masses can be diagnosed accidentally in people who undergo imaging evaluations for other reasons such as CT scan or chest radiograph and can be a good cause. ‌ Malignant such as substernal thyroid to malignant causes such as lymphoma, thymus cancer and germ cell masses. With proper history and physical examination and evaluation of signs and symptoms related to the mass, the correct diagnosis can be achieved for the patient.

  Keywords: mediastinal mass, lymphoma, CT scan