فهرست مطالب

 • پیاپی 55 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهین راوند، حسین احمری*، علی شیعه علی صفحات 5-15
  عقود محاباتی قاضی بحثی اختلافی در فقه اسلامی است و بعضی فقها آن را دقیقا به معنای رشوه تصور نموده اند و آن را مطلقا حرام می دانند. پرسش اصلی در اینجا آن است: آیا انجام چنین معاملاتی برای قاضی و اخذ مالی تبرعی و یا کمتر از قیمت واقعی از سوی وی مشروعیت دارد؟ هم چنین این مطلب نیز حایز اهمیت است که در صورت حرمت، این گونه عقود آیا باطل هستند یا خیر؟ موضوع این مقاله بررسی حکم و اثر این گونه عقود برای قاضی و تحلیل ادله شرعی آن از نظر مذاهب پنج گانه اسلامی است. این مطلب اثبات می شود که عامل تعیین کننده در حکم این عقود، داعی و انگیزه واقعی محابی و شخص قاضی است؛ بدین ترتیب اگر قصد معطی از آن، رشوه باشد و در واقع انگیزه اصلی وی از محابات، ایجاد تمایل قلبی در قاضی به خویش برای حکم کردن به سودش باشد، این مال عنوان رشوه می یابد و حرام است و اما اگر واقعا مال اعطایی را به نیت هدیه به قاضی بدهد، باید این مال را هدیه در نظر گرفت و حکم آن را اباحه دانست. در پایان نتیجه گرفته شده است که اگر معاملات محاباتی قاضی از طرف قاضی یا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده دیگری (تغییر حکم) در آنها وجود نداشته باشد برای قاضی مباح هستند.
  کلیدواژگان: محابات، قاضی، حکم تکلیفی، حکم وضعی، رشوه، تبرع
 • محمدرضا شاهرودی، محمد قاسمی شوب* صفحات 16-33

  مذاکره سیاسی به عنوان راه حلی عقلایی، مسالمت آمیز و کارآمد برای پایان دادن به اختلافات طرفین ذی نفع، همواره مورد توجه حکومتها و گروه ها بوده است. امروزه اسلام ستیزان، به دنبال ارایه و القای چهره ای خشونت طلب و فاقد منطق از این آیین، آن هم به نحوی هستند که گویی هیچ گرایش و اصولی برای گفت وگو و مذاکره نداشته است اما در بررسی منابع معتبر تاریخی روایی مرتبط با سیره پیامبر اکرم(ص)، به یقین می توان دریافت که آن حضرت، بارها به منظور حل مسایل فی مابین حکومت اسلامی با گروه های مخالفی که با آنها تعارض منافع وجود داشته است، از راهکار خردورزانه مذاکره سیاسی، همراه با اصول و دستورالعمل های ویژه ای بهره برده که این امر، شاهدی بر نقض ادعای دشمنان اسلام است؛ لذا در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارایه معنایی دقیق و جامع از مفهوم «مذاکر ه سیاسی» و مولفه های آن، با مطالعه منابع معتبر شیعه و اهل تسنن، نوع مواجهه پیامبر اسلام(ص) با مخالفان در «مذاکرات حدیبیه»، «مذاکره با یهود فدک» و «مذاکره با بنی ثقیف» بررسی شده و مهم ترین «اصول» و دستورالعمل های ایشان در این مذاکرات، در قالب اصول «روانی پنداری»، «رفتاری کرداری» و «گفتاری بیانی» شناسایی و تبیین شده و میزان تطابق هر یک از این اصول، با قواعد مذاکرات امروزی نیز بررسی شده است.

  کلیدواژگان: مذاکره سیاسی، پیامبر اکرم(ص)، اصول مذاکره، شیعه، اهل سنت
 • سید حیدر اشرف آل طه*، محمدامین تقوی فردود صفحات 34-47

  شناخت منابع معتبر در تفسیر و استفاده از آنها و تشخیص منابع غیرمعتبر و پرهیز از آنها، یکی از مبانی مهم تفسیری محسوب می شود که تاثیر به سزایی در فهم روش و نقد اثر تفسیری دارد. در این میان بررسی نظرات محمدهادی معرفت به عنوان یکی از بارزترین شخصیتهای معاصر تقریبی در زمینه علوم قرآنی اهمیت این پژوهش را دوچندان می کند. در این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری اطلاعات، مهم ترین منابع معتبر و نیز مهم ترین منابع غیرمعتبر از نگاه آیت الله معرفت تبیین و منابع کتاب «التفسیر الاثری الجامع» به عنوان نمونه بحث و بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قرآن کریم، روایات تفسیری معصومین و نیز اقوال برخی از صحابه با شروط خاصی از مهم ترین منابع معتبر و قابل استفاده در تفسیر اثری است. اسراییلیات، اغلب روایات مربوط به فضایل السور و خواص السور و نیز برداشتهای صوفی مسلکان از قرآن از جمله مهم ترین منابع غیرمعتبر محسوب می شوند. در این پژوهش پس از تبیین نظر آیت الله معرفت درباره موارد فوق و نقد و بررسی اقوال و شبهات مختلف، کیفیت و میزان استفاده از این منابع در التفسیر الاثری الجامع بررسی شده است.

  کلیدواژگان: تفسیر اثری، محمدهادی معرفت، منابع تفسیر، التفسیر الاثری الجامع
 • حمیدرضا سروریان، سید سعید حسینی رامشه* صفحات 48-62

  تقریب مذاهب از ضروریات جامعه اسلامی است. قرآن بزرگ ترین منبع تقریب مذاهب است، از زمان پیامبر(ص) بنا بر مفاد قرآن و سیره ایشان تفسیر آیات قرآن رایج و تاکنون ادامه دارد، با توجه به توصیه قرآن به عدم تفرقه و امکان فهم و تفسیر قرآن، بر اساس منبع کتابخانه و با روش تبیین و تحلیل داده ها، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا امکان تفسیر تقریبی قرآن وجود دارد؟ و در صورت امکان آن مبانی این شیوه از تفسیر کدام است؟ و چه کسی اولین بار تفسیری با رویکرد تقریبی نوشته است. با بررسی در اولین تفاسیری که مستقل از جوامع روایی نگاشته شدند که سرآغاز آن از تفسیر جامع البیان طبری است و با بررسی تفاسیر ابن ابی حاتم، ابن منذر و ثعلبی این نتیجه حاصل شد که تفسیر تقریبی، روشی تحقق یافته است که اولین مورد آن، تفسیر ثعلبی با بررسی موردی اهل بیت(ع) در این پژوهش قابل مشاهده است که از تفاسیر دیگر از این جهت، متفاوت است. ویژگیهایی مانند: انصاف در قلم، ارادت به شخصیتهای مهم اسلامی، بصیرت خاص و محل سکونت او بر این تفاوت گواه است.

  کلیدواژگان: تفسیر تقریبی، اهل بیت(ع)، طبری، ابن ابی حاتم، ابن منذر، ثعلبی
 • فراست محمدی بلبان آباد* صفحات 63-74
  مسیله محوری پژوهش بررسی تاثیر اختلاف دارین بر وصیت تملیکی و عهدی در فقه اسلامی است، از عوامل موثر بر وصیت، اتفاق و اختلاف دارین موصی و موصی له در وصیت تملیکی و موصی و وصی در وصیت عهدی است، اختلاف دارین بیانگر اختلاف در دین و سرزمین طرفین وصیت است. یافته ها با روند توصیفی تحلیلی از این قرارند: فقهای اسلامی در رای مشهور بنابر ادله روایی وصیت افرادی را که اختلاف دین و سرزمین ندارند، برای همدیگر و همچنین وصیت به مال کافر حربی برای مسلمان را جایز دانسته اند، اما در وصیت مسلمان برای کافر حربی مستامن و غیرمستامن اختلاف نظر دارند، در کل با توجه به اطلاق آیه وصیت و سایر ادله، می توان برای هر شخصی از هر دین و سرزمینی وصیت به مال نمود، در وصیت عهدی اختلاف دین، بنابر ادله روایی مانع از وصیت است، اگرچه بنا بر اتفاق آراء فقها، وصیت عهدی برای کافر جایز نیست. اما عامل مهم و خصیصه برجسته در وصیت عهدی عدالت رفتاری و امانت وصی است و مطابق اطلاق آیه وصیت و برخی آراء شاذ از برخی فقها و مناقشات وارده بر دلایل عدم جواز، مدعا این است در صورت عدالت کافر، می توان لااقل برای کافر ذمی و با ضم امین مسلمان، وصیت عهدی قایل بود.
  کلیدواژگان: وصیت تملیکی، وصیت عهدی، اختلاف دارین، فقه مقارن
 • حسین سیاح گرجی*، محمدحسین مختاری، عاطفه زرسازان صفحات 75-90
  در گستره دین پژوهی، تحریف کتابهای آسمانی مسیله ای است که از دیرباز ذهن و زبان دانشیان این عرصه را به خود واداشته است. دست نخوردگی و سلامت این کتابها در پذیرش و اعتبار آیینهای مربوط به آن سهم به سزایی دارد. اگرچه از منظر قرآن و حدیث ادیان پیشین نسخ شده و پیروی از آن روا نیست، اما برای پیروان ادیان پیشین و نیز مسلمانانی که به نسخ آن باورمند نیستند یا نسبت به آن تردید دارند تحریف کتابهای آسمانی می تواند دلیلی استوار و تعیین کننده برای روا دانستن یا ندانستن پیروی از آن باشد. با کاوش در آیات قرآن کریم و روایات معصومان(ع) و سخنان مفسران فریقین به روشنی برمی آید مجموعه ای که امروز به عنوان عهدین (کتاب مقدس= بایبل) می شناسیم فراوان دچار تحریف لفظی و معنوی شده است؛ نیز با استدلالهای عقلی برنهاده بر مبانی نقد سندی و محتوایی متن هم چون: بررسی اتصال سند، اعتبار نسخه ها، تک نسخه یا چندنسخه بودن، مقایسه نسخه ها و کاویدن همسانی یا ناهمسانی آن، داشتن یا نداشتن تعارض و تناقض در نسخه واحد، در بر داشتن نسبتهای ناروا و سخنان زننده به خداوند و پیامبران، نامعقول بودن بسیاری از جمله های آن و...- به همین نتیجه می رسیم.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، عهدین، مفسران، ادیان آسمانی، تحریف لفظی، تحریف معنوی
 • سید سعید حسینی یکتا، صادق صیادی*، محمد بهرامی خوشکار صفحات 91-106
  یکی از مهم ترین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری، حق تالیف می باشد. این حق، حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می شود و امروزه نیز مورد دادوستدهای فراوان بین پدیدآورندگان و ناشران قرار گرفته است. از دو جهت این حق محل تامل است: اول؛ اعتبار شرعی این حق که مورد انکار برخی از فقیهان قرار گرفته است. دوم؛ فقدان وجود نص قانونی در خصوص ماهیت دادوستد حق تالیف که نقل وانتقال این حق را با ابهام مواجه کرده است. اکثر حقوقدانان قایل به انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی هستند و انعقاد حق تالیف در قالب عقد بیع را با توجه به عناصر موجود در تعریف این عقد مورد انکار قرار داده و اشکالاتی را نسبت به انتقال این حق در قالب عقد بیع مطرح نموده اند. در مقابل در نظام حقوقی مصر و اکثر فقهای اهل سنت به جز حنفیه انتقال این حق را در قالب عقد بیع امکان پذیر دانسته اند. در نهایت، با بررسیهای به عمل آمده توسط نگارندگان این نتیجه حاصل شد که حق تالیف یک حق مشروع و قانونی است و همچنین مقتضی برای انشاء نقل این حق در قالب عقد بیع موجود و مانع مفقود است و نیازی به ماده 10 قانون مدنی برای تبیین ماهیت نقل حق تالیف وجود ندارد، بلکه قصد طرفین می تواند به نقل حق تالیف، چهره عقد بیع را اعطا نماید.
  کلیدواژگان: حق تالیف، عقد بیع، فقه امامیه، حقوق ایران، فقه اهل سنت، حقوق مصر
 • مرتضی قاسمی حامد*، ایوب شافعی پور، مجتبی شیرانی صفحات 107-118
  یکی از مسایل اختلافی میان علمای اهل سنت که برخی آن را بدعت تلقی کرده اند، برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) است. سوالی که مطرح می شود این است که حکم برپایی جشن در زادروز پیامبر(ص) چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخ این پرسش در منابع مذاهب چهارگانه اهل سنت است. از بررسی منابع این نتیجه حاصل می شود که اکثر قریب به اتفاق اهل سنت قایل به جواز برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) هستند و ادله عدم جواز، ضعیف و قابل رد و خدشه است. بر فرض که ادله جواز نیز قابل خدشه باشد، تنها یک دلیل برای جواز جشن میلاد کافی است و آن ضرورتی به نام وحدت امت اسلامی است که یکی از راه های محقق شدن آن، برپایی هرساله جشن میلاد پیامبر(ص) در اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی است.
  کلیدواژگان: مولودی خوانی، جشن، میلاد پیامبر(ص)، سلفیه، اهل سنت، وحدت اسلامی
 • امان الله ناصری کریموند*، عباس مصلایی پور یزدی، مصطفی عبدالعلی سربندی صفحات 119-131

  یکی از روش های اصیل تفسیر قرآن، استمداد از روایات تفسیری معصومین(ع) می باشد، اما آسیبهای وارده در این میراث، بهره گیری از آن را دشوار نموده است، بر همین اساس حدیث شناسان و مفسرانی از جمله علامه طباطبایی در صدد تفسیر، تبیین و تسهیل فهم این منبع بوده اند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده، به بیان گونه های شرح و تبیین روایات تفسیری موجود در تفسیر المیزان می پردازد. یکی از رویکردهای مولف المیزان نسبت به روایات، «تفسیر حدیث» است که با تکیه و تسلط بر معارف قرآنی و حدیثی در موارد متعددی به توضیح، تصحیح، رفع اختلاف و ابهام، دفع شبهه، توضیح و توجیه، اصلاح و تکمیل الفاظ و معانی مشکل و مشتبه موجود در روایات، اصلاح برداشت مفسران در بهره گیری از روایات، اصلاح مفهوم و الفاظ روایات، کشف و توضیح مقصود معصوم در روایات، بیان تفاوت تفسیر و تاویل، و... از روایات تفسیری پرداخته است، به گونه ای که می توان گفت ایشان علاوه بر اینکه مفسر قرآن است، شارح روایات تفسیری نیز می باشد.

  کلیدواژگان: تفسیر المیزان، سید محمدحسین طباطبایی، تفسیر حدیث، روایات تفسیری
 • فرزاد پارسا*، حسن رحیمی صفحات 132-142
  دیه مالی است که در صورت قتل شخص و عدم وجود مجازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن لازم می شود. بدیهی است که مقتول امکان استفاده از دیه را نداشته و در عین حال نمی توان دیه را بدون مالک دانسته و آن را به حال خود رها کرد. به همین دلیل علما در مورد مالک و وارث دیه اختلاف دارند. برخی بر این اعتقادند که می توان آن را در ردیف اموال متوفا و ماترک وی محسوب کرد و برخی دیگر عقیده بر این دارند که مستقیما باید آن را به ورثه مقتول انتقال داد و برخی تفصیلات دیگری را مطرح ساخته‎اند. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به دنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به برخی ادله نقلی و اینکه دیه بدل نفس مقتول است آن را در شمار ماترک وی لحاظ کرده اند. در مقابل گروهی با این استدلال که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت تملک بر اموال را از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقیم دیه به ورثه هستند و برخی دیگر رای به اخراج بخشی از افراد از شمار وارثان دیه داده اند. ترجیح این پژوهش بعد از مقایسه ادله و دیدگاه های مذکور در این باب، مالک دانستن مقتول بر دیه و در نتیجه ماترک و میراث بودن دیه است.
  کلیدواژگان: دیه، مقتول، مالک، وارث، ماترک، فقه مذاهب خمسه
 • علی بهرامی*، احمد باقری، عبدالحمید طالبی صفحات 143-150
  نسیان عدم التفات به مطالب موجود در ذهن است که به عنوان یک پدیده روانشناختی مورد نظر و مداقه اندیشمندان بوده و در لسان منابع معتبر اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. سوال اساسی این است که آیا نسیان بر عقد بر مبنای فقه اسلامی تاثیرگذار است؟ به طور کلی فقها بر مبنای حدیث رفع نسیان را مورد مطالعه قرار داده اند. باید بیان نمود که میان فقهای اسلامی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و برخی فقها حدیث رفع و به تبع نسیان را در عقد موثر می دانند و قایل به صحت عقود شخص دارای فراموشی شده اند و برخی حدیث رفع و نسیان را در عقد تاثیرگذار نمی دانند و در صورت انعقاد عقد از روی فراموشی عقد را باطل می دانند و هم چنین برخی قایل به تفصیل شده اند که در صورت تاثیر در سبب موجب بطلان و در صورت تاثیر در مسبب نسیان را بی تاثیر بر عقد می دانند ولی آنچه به نظر می آید این است که نسیان اگر ارکان عقد را مختل کند به دلیل فقدان قصد عقد باطل می شود و در غیر این صورت تاثیری بر عقد نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: نسیان، حدیث رفع، اثر نسیان در عقد
 • فیض الله بوشاسب گوشه، بهزاد آزادیان* صفحات 151-163

  مذهب تشیع از زمانی که در قرون اولیه اسلامی وارد ایران شد تا رسمی شدن آن در دوره صفویه همواره روند روبه گسترش و تحول گرایانه ای داشت. در این گسترش و تحول نقش علمای شیعه انکارناپذیر است. این علما به ویژه در دوره قاجار که مدنظر این پژوهش است با تلاش زیادی این مذهب را از گزند فرقه های انحرافی و به حاشیه رانده شدن نجات دادند. در این دوره که عصر فرقه سازی و دوران پیدایی و میدان داری اندیشه های انحرافی محسوب می شد، ایالت کرمانشاهان یکی از مهم ترین مناطقی است که تحت تاثیر عوامل محیطی و انسانی، پذیرای فرقه های مختلف از جمله تصوف، اهل حق و شیخیه بوده است. بنابراین سوالات اصلی پژوهش حاضر آن است که چرا علمای مذهب تشیع برای گسترش این مذهب کرمانشاهان را انتخاب کردند و نقش آنها در گسترش مذهب تشیع و مبارزه با نحله ها و فرقه های انحرافی به چه میزان بوده است؟ این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته پژوهش نشان می دهد که علمای شیعه با توجه به اینکه کرمانشاهان شاهراه ارتباطی شرق به غرب، نزدیک ترین منطقه به عتبات عالیات و مرکز تلاقی ادیان، فرق و نحله های مختلف مذهبی بود، این منطقه را انتخاب کردند. آنها از همه ظرفیتهای موجود تبلیغی و ترویجی نظیر شعایر، نهادهای آموزشی و دینی، زیارتگاه ها و غیره در جهت تثبیت، نهادینه سازی و گسترش مذهب تشیع در ایالت کرمانشاهان بهره گرفته و در این راه موفق عمل کردند، تا جایی که با گسترش تشیع، بسیاری از فرقه ها و نحله های انحرافی از تکاپوی اولیه افتادند و کم فروغ تر از گذشته گردیدند. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که به تحلیل و واکاوی نقش علمای مذهب تشیع در گسترش این مذهب و مقابله آنها با نحله ها و فرقه های انحرافی بپردازد.

  کلیدواژگان: کرمانشاهان، تشیع، فرقه های انحرافی، قاجاریه، علمای شیعی
|
 • Mahin Ravand, Hossein Ahmari *, Ali Shia Ali Pages 5-15
  The Muhabati Contract (gratis bargain) of judges is a discrepancy in the Islamic jurisprudence and some of jurists consider them some kind of bribery and therefore as a forbidden act. The main question of this article is: “Is it legal for judges to apply such bargains and receive such a free property?” Also this issue is of importance that: “Are these bargains invalid in the case of illegality?” The subject of this article is to study the commandment and effect of these kinds of bargains for judges and to analyze the religious reasons discussed in the five Islamic schools of thought. In this matter it will be proved that the main factor on the commandment of these bargains is the intention of the parties. If they intend to give and get bribery, this property will be bribery and if not, it will be legal and it is some kind of gift. In the end, it is concluded that if the judge's gratis bargains are without the intention of bribery and there is no other corruption in them, they are permissible for the judge.
  Keywords: Muhabat (Gratis Bargain), Judge, Compulsory Rulling, Situational Rulling, Briebery, benevolence
 • Mohammad Reza Shahroudi, Mohammad Ghasemi Shub * Pages 16-33

  Political negotiation as a rational, peaceful, and efficient solution to end disputes between interested parties has always been the focus of governments and groups. Today, anti-Islamists seek to present and induce a violent and irrational face of this religion, as if it had no tendency and principle for dialogue and negotiation, but in examining reliable historical-narrative sources related to the biography of the Holy Prophet PBUH, It can be seen with certainty that he repeatedly used the rational strategy of political negotiation, along with special principles and instructions, to resolve issues between the Islamic government and opposition groups with which there were conflicts of interest, which is evidence of a violation of the claims of the enemies of Islam. Therefore, in this article, using a descriptive-analytical method, while presenting a precise and comprehensive meaning of the concept of “political negotiation” and its components, by studying the authoritative Shiite and Sunni sources, the encounter type of the Prophet PBUH with the opposition in “Hudaybiyyah Negotiations”, “negotiation with the Jews of Fadak” and “negotiation with Bani Saqif” have been examined and their most important “principles” and instructions in these negotiations have been identified and explained in the form of “psychological-imaginative”, “behavioral-gestural” and “spoken-expressive” principles, and the extent to which each of these principles conforms to the rules of today’s negotiations have also been examined.

  Keywords: Political Negotiation, the Holy Prophet PBUH, principles of negotiation, Shiites, Sunnis
 • Seyed Heydar Ashraf Aletaha *, Mohammad Amin Taghavi Fardoud Pages 34-47

  One of the important principles in interpretation is to recognize reliable sources in order to use them and find out which sources are unreliable in order to avoid them; this topic has an important position in methods of the interpretation and criticism of the commentary works. In the current study, the viewpoints of Muhammad Hadi Marifat - as one of the most prominent contemporary personalities of interpretation and Quranic sciences - are considered. In this paper, which has been written in an analytical descriptive approach and with the method of data collection, we have extracted the most important reliable and unreliable sources from the viewpoint of ayatollah Marifat and have considered the resources of “Al-Tafsir Al-’Athari Al-Jami‘” as an instance. The research findings indicate that the most important and applicable sources of Al-Tafsir Al-’Athari are the holy Quran , the Infallibles’ interpretive narratives as well as some of the companions’ sayings with specific conditions. The most important unreliable resources are Jewish narratives (Israilliat) and most of the narratives about the virtues of chapters of the Quran and the properties of the chapters as well as the interpretations of the verses of Quran by Sufists. In the present study, the viewpoints of Ayatollah Marifat about the mentioned cases have been clarified, and then various opinions and disagreements about them have been reviewed and examined, and the quality of the application of these resources has been studied in Al-Tafsir Al-’Athari Al-Jami‘.

  Keywords: Al-Tafsir Al-’Athari, Muhammad Hadi Marifat, The Resources of Interpretation, Al-Tafsir Al-’Athari Al-Jami‘
 • Hamid Reza Sarvarian, Seyed Saeid Hosseini Ramsheh * Pages 48-62

  The proximity of Islamic schools of thought is one of the necessities of Islamic society. Quran is the greatest source of the Proximity of Islamic schools of thought. Since the time of the Holy Prophet PBUH, Quranic verses have been interpreted based on the provisions of Quran and Prophet’s PBUH Sirah (approach). The present study aimed to investigate the feasibility of the proximity interpretation of Quran and, if feasible, to determine the basis of such interpretation. Furthermore, this study attempted to determine the first commentator who used the approximate interpretation approach. The data were collected through library research and were analyzed and explained qualitatively. By examining the first commentaries written independently of the narrative society, beginning with Ṭabari’s Jamiʿ Al-Bayan and also the commentaries of Ibn Abi Ḥatim, Ibn Al-Mundhir, and Thaʿlabi, it could be concluded that the proximity interpretation is a realized approach the first instance of which was observed in Thaʿlabi’s commentary through investigating the interpretation of the phrase Ahl al-Bayt. The findings also showed that Thaʿlabi’s commentary is different from other commentaries in terms of fairness in writing, i.e., strive for accuracy and truth in his interpretations, showing devotion to the eminent Islamic personalities, and his specific insight and his dwelling place confirms this difference.

  Keywords: Proximity Interpretation, Ahl al-Bayt PBUT, Tabari, Ibn Abi Ḥatim, Ibn Al-Mundhir, Thaʿlabi
 • Ferasat Mohammadi Bolbanabad * Pages 63-74
  The central issue of the research is the study of the effect of Ikhtilaf Al-Darayn (Territoriality) on Wills of Testament and Wills of Possession in Islamic jurisprudence. One of the factors affecting the will is Ikhtilaf Al-Darayn in the parties of a will. Ikhtilaf Al-Darayn refers to the difference of religion and nationality of the parties of a will. Findings with descriptive-analytical process are as follows; Islamic jurists in the popular opinion, according to the narrations, have considered permitted the will of people who do not differ in religion and nationality for each other as well as the will of a military infidel for Muslims, but they disagree in the will of Muslims for infidels. According to the verse of testament and other evidences, a will can be made for any person from any religion and land. In wills of Testament, difference in religion, based on narrative evidence, is not permitted. However, an important factor and a prominent feature in wills of testament is behavioral justice and trustworthiness of the testator. According to the verse of will and some opinions of some jurists and disputes over the reasons for impermissibility, it is claimed that in case of justice of an infidel, a testament can be made at least for a Tributary (Dhimmi) infidel with the trust of a Muslim.
  Keywords: Will of Possession, Will of Testament, Ikhtilaf Al-Darayn (Territoriality), Comparative Jurisprudence
 • Hossein Sayyah Gorji *, Mohammad Hossein Mokhtari, Atefeh Zarsazan Pages 75-90
  In theology, originality and deviation of holy scripts has engaged minds and dialogs of the researchers of this field for centuries. Wholeness and originality of a holy book has an imperative part for validity of the religion and its acceptance by the followers. Although, according to the Quran and Hadith, the preceding religions are explicitly titled expired and following them is prohibited, nevertheless, discussion and proofing of the script deviations can influence the current followers of the religions, as well as the Muslims who do not believe in expiration of the religions, to accept or deny following the religion. With investigations into the Quran, Hadiths of the Fourteen Infallibles, and opinions of Shia and Sunni Interpreters, it is concluded that the scripts known today as Old and New Testament or Bible, has been subjected to various verbal and semantic distortions. Additionally, the argument is supported by rationality and reasoning based on document and content validity criticism, such as document cohesion and coherence analysis, validity of the scriptures and number of document versions; as well as comparison of the versions and their consistency or inconsistency, contrast and contradiction in a single version, courteousness towards God and the Prophets, irrationality of many sentences and... .
  Keywords: The Holy Quran, the Bible, interpreters, Divine Religions, verbal distortion, Semantic Distortion
 • Seyed Saeid Hosseini Yekta, Sadegh Sayyadi *, Mohammad Bahrami Khoshkar Pages 91-106
  One of the most important rights of the creators of literary-artistic works is copyright. This right is considered to be one of the economic rights of the creator and is still widely traded between creators and publishers. In two ways, this right is worth pondering; First, the religious validity of this right, which has been denied by some great jurists; Second, the lack of a legal provision on the nature of copyright trade, which has obscured the transfer of this right. Most jurists believe in concluding this contract in the form of Article 10 of the Civil Code and have denied the conclusion of the copyright in the form of a sale contract according to the elements in the definition of this contract and have proposed problems in transferring this right in the form of a sale contract. In contrast, in the Egyptian legal system, most Sunni jurists, except Hanafis, have considered the transfer of this right to be possible in the form of a contract of sale. Finally, studies conducted by the authors concluded that copyright is a legitimate right. It is also appropriate to transfer this right in the form of a sale contract and there is no need for Article 10 of the Civil Code to explain the nature of the transfer of copyright, but the intention of the parties can give the face of the sale contract to the transfer of Copyright.
  Keywords: copyright, Sale contract, Imami Jurisprudence, Law of Iran, Sunni jurisprudence, Law of Egypt
 • Morteza Ghasemi Hamed *, Ayoub Shafeipoor, Mojtaba Shirani Pages 107-118
  One of the issues of disagreement among Sunni scholars, which some have considered heresy, is the celebration of the birth anniversary of the holy prophet PBUH. The question that the present study is going to answer is that whether the holding of a celebration for the birth anniversary of the holy prophet PBUH is a canonical heresy and forbidden or not? The current research paper tries finding an answer to the foresaid question using library resources in the light of describing and analyzing the resources from all the four Sunni denominations and it will be concluded that the majority of the Sunnis grant permission to the holding of a birthday celebration of the prophet PBUH, and reasons for not allowing a birthday celebration are weak, rejectable and blemished, and reasons for permitting a birthday celebration, even if considered blemished, as well, can be summed up into a single proof that is the necessity for revoking unity between the Islamic nation one actualization way of which is holding a birthday celebration for the prophet PBUH in Islamic territories around the globe.
  Keywords: eulogy, Celebration, The Birth Anniversary of the Holy Prophet PBUH, Salafis, Sunnis, Islamic Unity
 • Amanalah Naseri Karimvand *, Abbas Musallai Pour Yazdi, Mostafa Abdolali Sarbandi Pages 119-131

  One of the original methods of interpreting the Quran is using the interpretive narrations of the Infallibles (AS), but the damages done to this heritage has made it difficult to use it. Accordingly, hadith scholars and exegetists, including Allameh Tabatabai, have sought to interpret, explain and facilitate the understanding of this source. The present research that has been conducted through a descriptive-analytical method and using library tools, seeks to express the types of descriptions and explanations of interpretive narrations in the Tafsir Al-Mizan. One of the approaches of the author of Al-Mizan towards narrations is “Interpretation of Al-Hadith” which has dealt explaining, correcting, and resolving differences and ambiguities, dispelling doubts, explaining and justifying, correcting and completing difficult and dubious words and meanings in the narrations, correcting the interpretation of exegetists in using the narration, correcting the meaning and words of the narrations, discovering and explaining the meaning of the Infallibles PBUT in the narration, expressing the difference between exegesis and interpretation, by relying and mastering the Quranic sciences and hadith teachings in several cases, in such a way that it can be said that in addition to being the interpreter of the Quran, he is also a commentator on interpretive narrations.

  Keywords: Tafsir al-Mizan, Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai, Interpretation of Hadith, Interpretative Narrations
 • Farzad Parsa *, Hassan Rahimi Pages 132-142
  Diyah is a financial ransom that must be paid in case of murder and in the absence of punishment as a ransom. It is obvious that the victim could not use the Diyah and at the same time it is not possible to consider the Diyah without the any owner. For this reason, the scholars disagree about the owner and heir of the blood money. Some believe that it can be considered as the property of the deceased and his estate, while others believe that it should be directly transferred to the heir of the victim, and some have provided other details. Acceptance of each of these statements has certain functions and effects. The Majority of Jurists, considering some narrated evidences and considering the ransom as exchange instead of the victim’s soul, have regarded it as his properties. On the other hand, some believe that Diyah becomes obligatory after the death of the deceased and as a result, the person will lose the ability to own the property. After comparing the arguments and views, the preference of this study is to consider the victim as the owner of the blood money, so it is considered as the property of the deceased and can be inherited by the heirs.
  Keywords: Diyah, victim, owner, heir, Estate, Jurisprudence of the Five Islamic Schools
 • Ali Bahrami *, Ahmad Bagheri, Abdulhamid Talebi Pages 143-150
  Amnesia is the lack of paying attention to what is in the mind, which is considered as a psychological phenomenon by scholars and has been discussed in the authoritative Islamic sources. The main question is whether amnesia affects the contract based on Islamic jurisprudence or not. In general, the jurists have studied the amnesia based on the “Hadith-e Raf‘”. It should be noted that there is disagreement among Islamic jurists in this regard; some jurists consider that the “Hadith-e Raf‘”, and therefore amnesia, are effective in contract and considered the validity of the contracts of the person suffering from amnesia. However, some jurists consider that “Hadith-e Raf‘” and amnesia are not effective in contract and in case of concluding a contract in the situation of amnesia, the contract is considered void. Also, some jurists have considered in details that if it affects the reason, it is considered void and if it affects the cause, it is considered as having no effect on the contract. However, what it seems is that if amnesia disrupts the foundations of the contract, it will be void due to the lack of intention of the contract. Otherwise, it will not affect the contract.
  Keywords: amnesia, Hadith-e Raf‘, The Effect of Amnesia on Contract
 • Feizollah Boushasb Gousheh, Behzad Azadyan * Pages 151-163

  Since its introduction in the first Islamic centuries and its development in the Safavid dynasty, Shiism has always been promoting and the role of Shiite scholars has been of prime importance in this development. During the Qajar dynasty these scholars protected Shiism from division and distortion. During the Qajar dynasty in which a number of deviant cults appeared, Kermanshah welcomed many of these cults including Tasawwuf, Ahl-e Haq, and Sheikhiyyah. The present research attempts to explore why the Shiite Scholars chose Kermanshahan for the promotion of Shiism and what roles these scholars played in this promotion. The present research is an analytic-descriptive study which uses library resources. The findings of the present article demonstrated that Shiite scholars chose Kermanshahan because it is near the Holy Shrines of Imams in Iraq and it is the crossroads of east to west. They managed to use all the resources including educational institutions, holy shrines and… in order to promote Shiism. They were so successful that other deviant cults ultimately died down or disappeared. Accordingly, the purpose of the present article is twofold: on the one hand it tries to explore the role of Shiite scholars in promoting Shiism, on the other hand it attempts to find out how they managed to eradicate deviant cults from it.

  Keywords: Kermanshahan, Shiism, Deviant Cults, The Qajar dynasty, Shiite scholars