فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال بیستم شماره 6 (پیاپی 135، بهمن و اسفند 1400)
 • سال بیستم شماره 6 (پیاپی 135، بهمن و اسفند 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمانه شجاعی فر*، حامد شجاعی فر، احمد سبحانی صفحات 506-517

  زمینه و هدف

  فشار خون بالا مه مترین عامل خطر مرگ و بیماری قلب یعروقی است. با توجه به افزایش شیوع پرفشاری خون و عوارض وخیم ناشی از آن، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سلامتی بر کنترل فشار خون بیماران مبتلابه پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی اصفهان در سال 97 - 1398 انجام شد.

  روش بررسی 

  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 90 نفر از بیماران مبتلا به فشارخون بالا مراجعه کننده به درمانگاه داخلی بیمارستان شریعتی به صورت تصادفی ساده به دو گروه 45 نفری (کنترل و مداخله) تقسیم شدندکه برای گروه مداخله، آموزش بر پایه الگو باور سلامتی و گروه کنترل آموزش روتین انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه الگوی باور سلامت، بروشور آموزشی و دفترچه آموزشی بود که برای هر یک از افراد گروه مداخله آموزش فردی طی 2 جلسه به فاصله2 ماه ارایه شد. در مراجعه دوم، فشار خون کلیه بیماران توسط دانشجو گرفته و پرس شنامه ها توسط بیماران پس از مداخله تکمیل شد.

  یافته ها 

  نتایج نشان داد اختلاف معنادار آماری بین میانگین شاخ صهای اصلی حساسیت، شدت، منافع و موانع در گروه های مداخله وکنترل در قبل و بعد از مداخله وجود داشت (05 /P>0)

  نتیجه گیری

  به نظر م یرسد الگوی باورسلامتی بر کنترل فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون موثر است.

  کلیدواژگان: آموزش، پرفشاری خون، الگوی باور سلامتی
 • زهرا رضایی*، امیر سیاهپوش صفحات 518-527
  زمینه و هدف 

  در طول قرن گذشته، تحقیقات در مورد پل یفن لهای غذایی تحول عظیمی داشته است. اکثر مطالعات انجام شده بر روی قسمتهای قابل استخراج متمرکز شده. با این حال یک بخش مهم از آنها به دلیل اینکه در باقیمانده استخراج قرار گرفته اند (پلی فنلهای غیر قابل استخراج)، نادیده گرفته می شوند. در این مطالعه به بررسی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانتی پلی فنلهای قابل استخراج و غیر قابل استخراج پوست میوه نارنج که به ترتیب با حلال آبی-آلی و هیدرولیز اسیدی استخراج شده اند، پرداخته میشود.

  روش بررسی 

  فعالیت آنتی اکسیدانتی با چهار آزمون مهار رادیکال DPPH، ABTS ،FRAP و شلات کنندگی آهن ارزیابی شد. میزان ترکیبات پلی فنلی، فلاونوییدی، پروآنتوسیانیدینهای الیگومریک و فلاوانونها به ترتیب با روش فولین سیکالتو، کلرید آلومینیوم و دستگاه اسپکتروفتومتر UV-visible تعیین مقدار شدند. همچنین میزان اثرات ضد لیپید پراکسیداسیون کبد موش صحرایی اندازه گیری شد.

  یافته ها 

  نتایج تستهای آنت یاکسیدانتی نشان داد که در پوست نارنج عصاره پلی فنلی غیر قابل استخراج که با حلال متانول/سولفوریک اسید استخراج شده است، بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانتی را دارد که میتواند به دلیل بالا بودن ترکیبات پل یفنلی در این عصاره نسبت به عصاره های دیگر باشد.

  نتیجه گیری

  همه عصاره ها دارای فعالیت آنت یاکسیدانتی نسبتا مناسبی هستند و میتوانند به عنوان یک منبع بالقوه طبیعی در صنایع غذایی و دارویی پیشنهاد شوند.

  کلیدواژگان: نارنج، پل یفنل قابل استخراج، پل یفنل غیر قابل استخراج، مهارکنندگی رادیکال، ABTS+DPPH
 • سیف الله بهرامی کیا*، پروانه همتی حسن گاویار، ثناء امیری صفحات 528-534
  زمینه و هدف

  کروناویروس خانواده بزرگی از ویروسها و زیرمجموعه کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید- 19 را شامل میشوند. علایم کروناویروس جدید که منجر به بیماری کووید- 19 میشود، معمولا چندروز پس از آلوده شدن فرد به ویروس شروع میشود. اما در بعضی افراد ممکن است علایم کمی دیرتر ظاهر شوند. بر اساس آمارها و تحقیقات انجام شده علایم میتوانند شامل تب (در 8/ 43 درصد افراد هنگام پذیرش و 7/ 88 درصد افراد هنگام بستری)، سرفه خشک و تنگی نفس باشند.در کنار این علایم بالینی، پس از مواجهه با ویروس، یک سری فاکتورهای خونی تغییر م ییابد که اندازه گیری این فاکتورها کمک مهمی به درمانو جلوگیری از پیشرفت بیماری م یکند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات فاکتورهای مختلف خونی در بیماران کرونایی بستر یشده دربیمارستان امام خمینی شهرستان سلسله استان (استان لرستان) از تاریخ 1 اسفند 1398 تا 15 فروردین 1399 است.

  روش بررسی

  در این مطالعه، آزمایشات بیوشیمیایی 50 بیمار کرونایی شامل 30 نفر مرد و 20 نفر زن با دامنه سنی 30 تا 90 سال مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهایی که مورد بررسی شامل گلبول قرمز، گلبول سفید خون، هموگلوبین، پلاکت، لنفوسیت، سرعت رسوب گلبول قرمز، لاکتاتدهیدروژناز، پروتیین واکنشی سی و کراتین کیناز بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در بین فاکتورهای ذکرشده میزان لنفوسیت در همه بیماران نسبت به رنج نرمال کاهش و میزان فاکتورهای کراتینکیناز، لاکتات دهیدروژناز، سرعت رسوب گلبول قرمز و پروتیین واکنشی سی نسبت به رنج های نرمال افزایش پیدا کرده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه مطالعه حاضر در ابتدای شیوع بیماری کرونا انجام گرفت و تعداد افراد بستری شده و همچنین امکانات بیمارستان کم بود، بهتر است مطالعه در ارتباط با جمعیت خیلی بیشتری از افراد بستر یشده و همچنین انجام تستهای تکمیلی بیشتر صورت گیرد تانتیج هگیری و ارزیابی درستی از پارامترهای مربوطه و ارتباط بین پارامترها صورت گیرد.

  کلیدواژگان: کروناویروس، فاکتورهای بیوشیمیایی، شهرستان سلسله، بیمارستان امام خمینی
 • آرمین محمدی، احمد قربانی، محمد کارگر، خلیل کاظم نیا* صفحات 536-543
  زمینه و هدف

  مسمومیت سرب به علت عوارض حاد و مزمن شدید آن یک وضعیت تهدیدکننده زندگی است. بنابراین روشهای پیشگیری برای جلوگیری از اثرات چندگانه ای سمی این فلز، بسیار مهم هستند. با توجه به اثرات کشنده سرب و روند رو به افزایش غلظت آن درمحیط، این مطالعه با هدف اندازه گیری غلظت سرب، در خون و بافت بیماران تحت جراحی آپاندکتومی و کله سیستکتومی طراحی واجرا شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی بوده که روی بیماران تحت آپاندکتومی و یا کله سیستکتومی در بیمارستان رازی شهر اهواز طی یکدوره زمانی 12 ماهه از اردیبهشت سال 1398 تا اردیبهشت 1399 انجام شد. 120 نفر در سه گروه آپاندکتومی(40 نفر)، کله سیستکتومی(40 نفر)و شاهد(40 نفر)بررسی شدیم. نمونه های خون از تمام افراد سه گروه مورد مطالعه گرفته میشد. آنگاه پس از عمل جراحی نمونه پاتولوژی برداشت شده از آپاندیس و یا کیسه صفرا از بیماران دو گروهی که تحت جراحی آپاندکتومی یا کله سیستکتومی قرارمی گرفتند، جهت بررسی وجود سرب بررسی میشد(با استفاده از از تصویر ایکس-ری)

  یافته ها 

  نتایج ما ب هخوبی نشان میدهد میانگین غلظت سرب خون در گروه آپاندکتومی 2/ 9 ± 6/ 2 2 میکروگرم بر دسیلیتر، در گروه کله سیستکتومی 4/ 7 ± 5/ 24 میکروگرم بر دسیلیتر و در گروه شاهد 1/ 3 ± 3/ 6 میکروگرم بر دسیلیتر بود که اختلاف میان سه گروه ازنظرآماری معنی دار بود(001 / P<0). همچنین در 21 نمونه (5/ 52 درصد) از گروه آپاندکتومی و در 23 نمونه (5/ 57 درصد) از گروه کله سیستکتومی سرب یافت شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود(175 /P=0).

  نتیجه گیری 

  بر اساس نتایج این مطالعه میتوان گفت مواجهه مزمن و مسمومیت با سرب ممکن است در بروز و تغییر الگوی سنگ کیسه صفرا و آپاندیسیت نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: سرب، آپاندکتومی، کوله سیستکتومی
 • مریم حیدریان*، مریم غلامزاده جفره، مسعود شهبازی صفحات 544-554
  زمینه و هدف

  یکی از مباحث مهم در حوز ه اختلالات جنسی زنان، اختلالات درد جنسی شامل واژینیسموس و دیسپارونی است. ایناختلال بخشی از رفتارهای عاطفی در روابط زوجین، نظیر صمیمیت جنسی و مقاربت واژینال را دربر می گیرد. هدف از پژوهش حاضر،تبیین پیشایندهایی است که منجر به تجربه اختلال واژینیسموس و دیسپارونی در زنان میشوند.

  روش بررسی

  این پژوهش با رویکرد کیفی و با بهره گیری از شیوه تحلیل محتوی قراردادی با روش استقرایی انجام شده است. 9 مشارکت کننده زن که مبتلا به اختلال درد دخول تناسلی/ خاصر های بودند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده هااز طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنها تا رسیدن داده ها به اشباع ادامه یافت. بعد از گردآوری داده ها، تمامی مصاحبه ها پیاده سازی شدند و مورد بازنگری قرار گرفتند و اجزای اصلی استخراج گردید. در ابتدا، واحدهای معنایی مشخص شد و سپس به عبارات روانشناختی تبدیل شد. درنهایت، ساختار کلی مشخص و ترکیب شد.

  یافته ها 

  به طور کلی، 13 مقوله پیش بین با استفاده از تجزیه وتحلیل داده ای پژوهش شناسایی شد. بر این اساس، مقوله های پیشایند این تجربه شامل تربیت جنسی خانوادگی ناصحیح، نگرش مذهبی به شیوه ناصحیح، سوءاستفاده جنسی، فوبی، خستگی، فقدان یا ناکافی بودن آگاهیهای جنسی، اختلالات جنسی همسر، اختلالات روانشناختی همسر، ترس از بارداری، فقدان پیش نوازی، سرکوب میل جنسی، روابط ناموفق قبلی و دیدن تصاویر جنسی بودند.

  نتیجه گیری

  نتیجه این پژوهش، ادبیات پژوهشی گذشته را در زمینه بررسی پیشایندهای تجربه زیسته اختلال درد دخول تناسلی/خاصر های غنی تر میکند. همچنین، ساختار تجربه زیسته استخراج شده این مطالعه برای تدوین و به کارگیری برنامه های پی شگیرانه ودرمانی این آسیب کاربرد فراوانی دارد.

  کلیدواژگان: واژینیسموس، دیسپارونی، مطالعه کیفی
 • حمید مسجدی*، حمید رجبی، پژمان معتمدی صفحات 556-565
  زمینه و هدف

  چرخه قاعدگی ممکن است بر تمری نپذیری قدرت و اندازه عضلانی تاثیرگذار باشد. هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر توزیعحجم تمرین در 2 فاز فولیکولار و لوتیال چرخه قاعدگی بر عامل رشد شب هانسولینی 1 سرم و حجم عضلانی زنان بود.

  روش بررسی 

  در تحقیق نیمه تجربی حاضر، 20 زن دارای چرخه قاعدگی منظم(5± 22 سال)با سابقه 8 هفته تمرین مقاومتی انتخابشدند. در باردهی تمرین فولیکولار، تمرینات اکستنشن زانو در 8 جلسه تمرین در 14 روز اول و 2 جلسه تمرین در مرحله دوم سیکل ماهیانه انجام شد. در باردهی لوتیال، تمرینات پای مخالف به صورت 2 جلسه تمرین در 14 روز اول و 8 جلسه تمرین در 14 روز دوم سیکل ماهیانه انجام شد.

  یافته ها 

  قطر عضله چهارسر ران در هر دو گروه تمرین فولیکولار(34 / 0± 67 / 0 سانتیمتر)و لوتیال(41 / 0± 46 / 0 سانتیمتر (نسبت به پیش آزمون افزایش معناداری یافت و این افزایش در فولیکولار نسبت به لوتیال بیشتر بود(012 / P=0). همچنین افزایش معناداری(13درصد)در سطح سرمی عامل رشد شبه انسولین 1 مشاهده شد(001 /P>0)

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج میتوان گفت باردهی تمرین در مرحله فولیکولار نسبت به لوتیال موجب افزایش هایپرتروفی عضلانی وهمچنین افزایش بیشتر قدرت بیشینه در زنان جوان سالم میشود.

  کلیدواژگان: سیکل ماهیانه، تمرین مقاومتی، فولیکولار، لوتئال، هایپرتروفی عضلانی
 • مهسا فرپور، فرزاد ناظم* صفحات 566-575
  زمینه و هدف

  چاقی و کم تحرکی از عوامل مرتبط با عملکرد ریوی و قلبی تنفسی هستند. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر تمرینات هوازی منظم بر عملکرد قلبی تنفسی در دختران نوجوان با نمایه توده بدن متفاوت بود.

  روش بررسی

  در پژوهش نیمه تجربی حاضر که با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد، 45 دختر دانش آموز در محدوده سنی 13 تا18 سال انتخاب شدند و به 3 گروه 5 1نفره با شاخص توده بدن طبیعی، اضاف هوزن و چاق تقسیم شدند. پروتکل تمرین شامل 10 هفته تمرین هوازی، 3 جلسه در هفته و هر جلسه تمرین به مدت 20 - 45 دقیقه تمرین بود. عملکرد ریوی با دستگاه اسپیروگرام و حداکثراکسیژن مصرفی با آزمون اصلاح شده تریدمیل بالک اندازه گیری شد.

  یافته ها 

  تفاوت معنی داری در ، حداکثرحجم بازدمی در ثانیه اول، ظرفیت حیاتی اجباری، حداکثر جریان بازدمی و حداکثرحجم بازدمیدر ثانیه اول/ظرفیت حیاتی اجباری و حداکثر اکسیژن مصرفی در گرو ه های با شاخص توده بدن طبیعی، اضافه وزن و چاق وجود داشت(P> 0/001). پس از دوره تمرین بهبود معنی داری در شاخصهای اسپیرومتری(حداکثرحجم بازدمی در ثانیه اول، حداکثر جریان بازدمی،ظرفیت حیاتی اجباری و حداکثرحجم بازدمی در ثانیه اول/ظرفیت حیاتی اجباری و حداکثر اکسیژن مصرفی) نسبت به پیش آزمون مشاهده شد (001 / P> 0)، ولی همچنان به صورت معنی داری پایین تر از مقادیر پس آزمون در گروه طبیعی بود. همچنین کاهش شاخص توده بدن در گروه های چاق و اضافه وزن مشاهده شد(001 / P> 0)

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چاقی از عوامل موثر بر کاهش عملکرد ریوی است و تمرینات هوازی موجب بهبود عملکردریوی و استقامت قلبی تنفسی در دختران نوجوان با شاخص توده بدن متفاوت میشود.

  کلیدواژگان: دختران نوجوان، چاقی، عملکرد ریوی، آمادگی قلب یتنفسی
 • فاطمه یگانه، سعید نقیبی، مریم وطن دوست*، علی زارع بنادکوکی صفحات 576-585
  زمینه و هدف

  افسردگی در دوران بارداری یک اختلال روانی رایج است که عوارض جانبی زیادی از جمله اختلال در سیستم ایمنی بدنبه همراه دارد. اخیرا شواهد موجود، استفاده از مداخلات ورزشی هوازی را در کاهش علایم افسردگی مادران پشتیبانی می کنند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح افسردگی و غلظت پلاسمایی اینترلوکین- 6 در دوران بارداری و پس اززایمان موشهای ماده نژاد NMRI بود.

  روش بررسی 

  در این مطالعه تجربی و بنیادی، 40 سر موش ماده نژاد NMRI با سن تقریبی 90 - 80 روز و وزن 25 - 22 گرم به 4 گروه تقسیم شدند: بی تحرک-بارداری، بی تحرک-پس از زایمان، فعالیت هوازی-بارداری، فعالیت هوازی-پس از زایمان. پس از مشاهده پلاک واژینال و تاییدروز بارداری حیوانات، درون قفس هر حیوان باردار دو چرخ دوار برای انجام فعالیت هوازی داوطلبانه قرار داده شد. برای القاء افسردگی در دوران بارداری و پس از زایمان، موشهای باردار از روز 5 تا 19 بارداری، در روز 3 جلسه با استرس مواجهه شدند. برای سنجش سطح افسردگی، میزان تاخیر در دسترسی به غذا پس از 24 ساعت محرومیت از غذا برحسب ثانیه اندازه گیری شد. در پایان پروتکل، نمونه های خونی برای ارزیابی غلظت پلاسمایی اینترلوکین- 6 از قلب استخراج شد و داده ها با استفاده از آزمون واریانس تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها 

  براساس یافته های این پژوهش، تمرین هوازی داوطلبانه با شدت متوسط و پایین در دوران بارداری و همچنین در دوران پس اززایمان منجر به کاهش معنادار سطح افسردگی (05/ P<0) و همچنین غلظت اینترلوکین- 6 ب هعنوان یک سایتوکاین التهابی در موش های تمرین کرده نسبت به موشهای بی تحرک شد(05/ P<0) .

  نتیجه گیری 

  همانطور که نتایج مطالعه حاضر نشان داد، فعالیت هوازی به کار برده شده توانست سطوح افسردگی و غلظت فاکتور التهابی پلاسمایی اینترلوکین- 6 را در دوران بارداری و پس از زایمان کاهش دهد. بنابراین، فعالیت هوازی کم شدت احتمالا میتواند به عنوان یک مداخله گر غیردارویی در این دوران در کاهش علایم افسردگی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی موثر باشد.

  کلیدواژگان: بارداری، افسردگی، اینترلوکین-6، تمرین هوازی
 • محمد آریانپور، حمید گله داری*، فلورا فروزش صفحات 586-600
  زمینه و هدف

  اسیدهای ریبونوکلییک غیر کدکننده طولانی یکی از مولکولهایی هستند که با پیشرفت سرطان همراهی دارند. HOTAIRعضوی از خانواده اسیدهای ریبونوکلییک غیر کدکننده طولانی است. ژن HOXC13 یکی از چندین ژن هاکس است که در نزدیکی ژنHOTAIR قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی بیان ژن HOTAIR و HOXC13 در بافتهای توموری سرطان مری و نرمال حاشیه تومور انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی است. 30 جفت بافت تومور مری و بافت حاشیه تومور آن خریداری شد، اسید ریبونوکلییک این بافتها استخراج میشود و برای بررسی بیان نسبی آنها از روش ریل تایم پی سی آر به همراه ژن بتا اکتین استفاده شد. برای آنالیز آماری داده هااز آزمون آماری تی تست و تحلیل واریانس و با نسخه 8 نرم افزار گراف پدپریسم انجام شد.

  یافته ها 

  مقایسه میزان بیان ژن هدف در نمونه های توموری مری نسبت به حاشیه تومور نشان داد بیان نسبی ژن 1/95 HOTAIR برابرP= 0/0219و 14/4 HOXC13 برابر(014 / P= 0) به طور معنادار افزایش بیان وجود دارد. همچنین بیان ژن HOXC13 با متاستاز به نواحی دور، نوع و درجه تومور رابطه معناداری را نشان میدهد. ضریب همبستگی میان بیان نسبی ژنهای HOTAIR و ،HOXC130/152 به دست آمد که میان این دو ژن همراهی مثبت بود، اما معنادار نبود(2/ P= 0)

  نتیجه گیری 

  با توجه به ارتباط دو ژن HOXC13 و HOTAIR با سرطان، این مطالعه تا حدی م یتواند بیا نکننده نقش این دو ژن در فرآیندتومورزایی در گسترش سرطان مری باشد.

  کلیدواژگان: سرطان مری، بیان ژن، ژن HOXC13، ژن HOTAIR
 • الهه سیاوشی*، فروزان ایوان در، فاطمه نفریه، احسان زارعیان صفحات 602-610
  زمینه و هدف

  چاقی یکی از عوامل مرتبط با سندرم متابولیک است. هدف تحقیق حاضر، مقایسه مهارتی حرکتی درشت و ظریف،مقاومت به انسولین و پروفایل لیپیدی در کودکان دارای وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق بود.

  روش بررسی 

  در تحقیق حاضر، 120 نفر دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی خوش های انتخاب شدند. پس از گزینش نهایی در3 گروه 40 نفری دارای وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق قرار گرفتند. همتا سازی 3 گروه بر حسب سال تولد و شاخص توده بدنی آنها انجام شد. برای محاسبه نمره تبحر حرکتی از آزمون فرم کوتاه بروینینکس-اوزرتسکی استفاده شد. متغیرهای بیوشیمی نیز به صورت ناشتا اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس عاملی و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05 / P≥0 استفاده شد.

  یافته ها 

  نتایج نشان داد با افزایش توده بدن، اجرای مهارتی حرکتی درشت و ظریف به صورت معناداری کاهش مییابد(001 / P>0)مقاومت به انسولین در گرو ه های چاق و اضافه وزن نسبت به گروه وزن طبیعی به صورت معناداری بیشتر بود(001 / P>0). سطح تری گلیسرید در گروه چاق نسبت به گروه وزن طبیعی به صورت معناداری بیشتر بود(013 / P=08)

  نتیجه گیری

  افزایش وزن بدن علاوه بر کاهش مهارتی حرکتی کودکان موجب بروز پارامترهای مرتبط با سندروم متابولیک در کودکان میشود.

  کلیدواژگان: چاقی، اختلالات متابولیک، مهارتهای حرکتی درشت، مهارتهای حرکتی ظریف
|
 • Samaneh Shojaeifar *, Hamed Shojaeifar, Ahmad Sobhani Pages 506-517
  Background and Objectives 

  Hypertension is the most important risk factor for death and Cardiovasculardiseases (CVDs). Blood was referred to the clinic of Shariati Hospital in Isfahan in 2017-2018.

  Methods 

  Hypertension is the most important risk factor for death and CVDs. Blood was referred to theclinic of Shariati Hospital in Isfahan in 2017-2018The present study was a clinical trial with a pre-test and post-test design with a control group. 90 patientswith hypertension referred to the internal clinic of Shariati Hospital were randomly divided into twogroups of 45 people (control and intervention). The intervention group, training based on health beliefmodel and the control group performed routine training. Data collection tools included a health beliefmodel questionnaire, a pamphlet and an educational booklet that was presented to each member ofthe individual education intervention group in two sessions two months apart. In the second visit, bloodpressure of all patients was taken by the student and questionnaires were completed by the patientsafter the intervention.

  Results 

  The results showed that there was a statistically significant difference between the mean of themain indicators of sensitivity, severity, benefits and barriers in the intervention and control groups beforeand after the intervention (P<0.05).

  Conclusion

  It seems that the health model is effective in controlling blood pressure in patients withhypertension.

  Keywords: Education, Hypertension, health belief pattern
 • Zahra Rezaei *, Amir Siahpoosh Pages 518-527
  Background and Objectives

  Research on food polyphenols has experienced a huge development during thelast century. Most studies on polyphenolic compounds have focused on extractable polyphenols (EPP). However,an important polyphenolic fraction is ignored (Non-Extractable polyphenols (NEPP)) because they aretrapped in the corresponding extraction residues. In this study, the antioxidant EPP and NEPP of sour orangepeel, extracted by aqueous solvent and acid hydrolysis (with two different solvent systems) respectively, areevaluated and compared.

  Methods 

  Antioxidant activity was evaluated by four tests of radical inhibition of 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl(DPPH), 2, 2-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS), ferric reducing antioxidant power (FRAP)and iron chelating. The amount of polyphenolic compounds, flavonoids, oligomeric proanthocyanidins, andflavanones were respectively determined by folin-ciocalteu, Aluminium chloride (AlCl3) and Ultraviolet–visiblespectroscopy (UV-visible). Also, the anti-lipid peroxidation effect in rat liver was measured.

  Results

  The results of antioxidant analysis showed that NEPP with methanol/Sulfuric Acid Solvent had thehighest level of antioxidant activity in sour orange peel. It can be due to the high polyphenolic compounds inthis extraction compared to the others.

  Conclusion

  All extracts had antioxidant activity and can be suggested as a potential natural source in food andpharmaceutical industries.

  Keywords: Sour orange, Extractable polyphenol, Non-extractable polyphenol, ABTS+DPPH
 • Seifollah Bahramikia *, Parvaneh Hemmati Hassan Gavyar, Sana Amiri Pages 528-534
  Background and Objectives

  Coronavirus disease is a large family of viruses and subtypes of coronavirusthat range from the common cold virus to more serious illnesses such as SARS, Mers, and Covid. Symptomsof a new coronavirus that causes Coronavrus Disease 2019 (COVID-19) usually begin a few daysafter a person becomes infected with the virus. But in some people, the symptoms may appear a littlelater. According to statistics and research, symptoms can include fever (in 43.8% of people at admissionand 88.7% in hospitalized), dry cough, and shortness of breath. In addition to these clinical symptoms,after exposure to the virus, a series of blood factors change, and the measurement of these factors helpsto treat and prevent the progression of the disease. This study aimed to investigate the changes in variousblood factors in coronary patients admitted to Imam Khomeini Hospital in Selseleh, Lorestan.

  Methods

  In this study, biochemical tests of 50 coronary patients, including 30 males and 20 females rangingin age from 30 to 90 years, were performed. Factors examined included White blood cell (WBC), Redblood cell (RBC), hemoglobin, platelets, lymphocytes, Erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-ReactiveProtein (CRP), Lactate Dehydrogenase (LDH), and Creatine kinase-MB (CK-MB).

  Results 

  The results showed that among the mentioned factors, the number of lymphocytes in all patientsdecreased compared to the normal range, and the amount of ESR, CRP, CK-MB, and LDH factorsincreased compared to the normal range.

  Conclusion 

  Considering that the present study was performed at the beginning of the corona disease andthe number of hospitalized people as well as hospital facilities was low, it is better to study the populationin relation to a much larger population and also perform more complementary tests to conclude toconclude and evaluate the relevant parameters and the relationship between the parameters.

  Keywords: Coronavirus, Biochemical factors, Selseleh city, Imam Khomeini Hospital
 • Armin Mohammadi, Ahmad Ghorbani, Mohammad Kargar, Khalil Kazemnia * Pages 536-543
  Background and Objectives 

  Lead poisoning is a life-threatening condition due to its acute and chroniceffects.Therefore, preventive methods are very important to prevent the multiple toxic effects of thismetal.Due to the lethal effects of lead and its increasing concentration in the environment, this studywas designed and performed to measure the concentration of lead in the blood and tissue of patientsundergoing appendectomy and cholecystectomy.

  Methods

  In a cross-sectional study that was performed on patients with appendectomy or cholecystectomyin Razi Hospital in Ahvaz during a period of twelve months from May 2019 to May 2020. Weexamined 120 patients in three groups of appendectomy (n=40), cholecystectomy (n=40) and control(n=40).Blood samples were taken from all three groups. Then, after the operation, a pathology samplewas taken from the appendix or gallbladder from patients in two groups who underwent appendectomyand cholecystectomy. X-ray Imaging was used to check for lead.

  Results 

  Our results show well the mean blood lead concentration in the appendectomy group. In thecholecystectomy group and in the control group, the difference between the three groups was statisticallysignificant (P<0.001). Also, lead was found in 21 samples (52.5%) from the appendectomy groupand lead in 23 samples(57.5%) from the cholecystectomy group, but this difference was not statisticallysignificant. (P= 0.175).

  Conclusion 

  Based on the results of this study, it can be said that chronic exposure and lead poisoning mayplay a role in the occurrence and change of gallstones and appendicitis.

  Keywords: Lead, Appendectomy, Cholecystec
 • Maryam Heydarian *, Maryam Gholamzadehjefreh, Masoud Shahbazi Pages 544-554
  Background and Objectives

  vaginismus and Dyspareunia disorders is important issue in the field of painbecause this type of pain is part of emotional behaviors in marital relationships such as sexual intimacyand vaginal intercourse. The aim of the present study was to investigate the antecedents that lead to theexperience of vaginismus and Dyspareunia in women.

  Methods

  This study was conducted with a qualitative approach and using the method of contractualcontent analysis with inductive method. 9 female participants with vaginismus and Dyspareunia wereselected by purposive sampling method and continued to saturate. After data collection, all interviewswere implemented and reviewed and the main components were extracted. First, the semantic unitswere identified and then turned into psychological expressions. Finally, the general structure was determinedand combined.

  Results 

  In general, thirteen predictive categories were identified using research data analysis. Accordingly,the preceding categories of this experience include incorrect family sex education, incorrect religiousattitude, sexual abuse, phobia, fatigue, lack or insufficiency of sexual awareness, sexual disorders of thespouse, psychological disorders of the spouse, fear of pregnancy, Lack of foreplay, suppression of sexualdesire, previous failed marriage and viewing pornographic images.

  Conclusion 

  The results of this study enrich the previous research literature on the antecedents of thelived experience of vaginismus and dyspareunia. Also, the structure of living experience of vaginismusand Dyspareunia extracted in this study is widely used to develop and implement prevention and treatmentprograms for this disorder.

  Keywords: Dyspareunia, Vaginismus, Qualitative study
 • Hamid Masjedi *, Hamid Rajabi, Pezhman Motamedi Pages 556-565
  Background and Objectives

  Menstrual cycle may affect the training of strength and muscle size. The aim ofthe present study was to determine the effect of exercise volume distribution in the 2 follicular and lutealphases of the menstrual cycle on serum Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) and muscle mass in women.

  Methods

  in this semi experimental study’ 20 amenorrheic women with a mean age of 22±5 years, withoutcontraceptive use and a history of eight weeks of resistance training were selected. Each subject had8 training sessions on one leg in the first 14 days of menstruation and 2 training sessions on the second14 days of menstruation (training in the follicular period) and the other leg had 2 training sessions on thefirst 14 days of menstruation and 8 training sessions on the second 14 days of menstruation (training inthe luteal period). The training protocol was consist of unilateral leg extension.

  Results 

  the quadriceps Muscle diameter (according to pretest size) in follicular training (FT) (0.67±0.34(cm)) was higher than luteal training(LT) (0.46, 0.41 cm) (P=0.012). Also, insulin-like growth factor increasedin both groups (13%) regardless of the type of exercise schedule (P> 0.001).

  Conclusion

  According to this study it is recommended that follicular based training may cause more musclehypertrophy and maximum strength than luteal based training in young amenorrheic women whodo not take birth control pills.

  Keywords: Menstrual cycle. Resistance training, follicular, Luteal, Muscular hypertrophy
 • Mahsa Farpoor, Farzad Nazem * Pages 566-575
  Background and Objectives 

  Obesity and a sedentary lifestyle factors related to pulmonary function andcardiorespiratory requirements (CRF). This study was to determine the effect of regular aerobic trainingon cardiac and respiratory function in adolescent girls with different body mass index.

  Methods 

  In the present quasi-experiments (QEs) study, which was conducted with pre-test and post-testdesign, 45 female students in the age range of 13 to 18 years old were selected and added to 3 groups of15 people with normal, overweight and obese body mass index. The training protocol included 10 weeksof aerobic training, 3 sessions per week and each exercise session for 20-45 minutes of. Pulmonary functionwas measured by spirogram and Maximal oxygen uptake (VO2max) by modified treadmill bulk test.

  Results 

  There were significant differences in Forced Vital Capacity (FVC), Forced Expiration Volume in oneSecond (FEV1), Peak Expiratory Flow (PEF), FEV1/FVC and VO2max in groups with normal body mass index,overweight and obese (P<0.001). After the training period, a significant improvement was observedin spirometry indices (FVC, FEV1, PEF, FEV1/VC) and VO2max compared to the pre-test (P <0.001), but stillsignificantly lower than the post-test values in the was normal group. Also significant decreased wasobserved in Body Mass Index (BMI) in obese and overweight groups (P<0.001).

  Conclusion

  The results of the present study showed that obesity is one of the effective factors in reducingpulmonary function and aerobic exercise improves pulmonary function and cardiorespiratory endurancein adolescent girls with different body mass index.

  Keywords: Adolescence girls, Obesity, LUNG FUNCTION, Cardiorespiratory fitness
 • Fatemeh Yegaaneh, Saeid Naghibi, Maryam Vatandoust *, Ali Zare Banaadkouki Pages 576-585
  Background and Objectives 

  Depression during pregnancy is a common mental disorder that has manyside effects, including a disorder of the immune system. Recently, the available evidence supports theuse of aerobic exercise interventions in reducing depressive symptoms in mothers. The aim of this studywas to investigate the effect of an aerobic exercise period on levels of depression and Interleukin-6 (IL-6)concentration during pregnancy and postpartum in NMRI female mice.

  Methods 

  In this experimental and baseline study, 40 female NMRI mice with an approximate age of 80-90 days and a weight of 22-25 g were divided into four groups: Non Exercise in Pregnancy, Non Exercisein Postpartum, Exercise in Pregnancy, Exercise in Postpartum. After seeing the vaginal plaque and confirmingthe day of pregnancy of the animals, two running wheels were placed inside the cage of eachpregnant animal for aerobic activity. In order to induce depression during pregnancy and postpartum,pregnant mice from day 5 to 19 of pregnancy were exposed to stress for three sessions a day, and toassess depression levels, the rate of delay in access to food after 24 hours of food deprivation was measuredin seconds. At the end of the protocol, blood samples were taken from the heart to assess IL-6 andthe data were analyzed using one-way Analysis of variance (ANOVA) .

  Results

  According to the findings of this study, moderate and low intensity aerobic exercise duringpregnancy as well as in the postpartum period led to a significant decrease in levels of depression(P<0.05) and concentration of IL-6 as an inflammatory cytokine in trained mice compared to sedentarymice (P<0.05).

  Conclusion 

  This results of the present study showed, the aerobic activity used was able to reduce the levelsof depression and the concentration of inflammatory factor IL-6 during pregnancy and postpartum.Therefore, low-intensity aerobic activity can probably be used as a non-pharmacological interventionduring this period to reduce depressive symptoms and improve immune function.

  Keywords: Pregnancy, depression, Interleukin-6, Aerobic exercise
 • Mohammad Aryanpour, Hamid Galehdari *, Flora Forouzesh Pages 586-600
  Background and Objectives 

  One of the molecules that associated with cancer progression are Long noncoding RNA (LncRNAs). HOX transcript antisense RNA (HOTAIR) is a member of the lncRNA family. HomeoboxC13 (HOXC13) gene is one of the several HOX genes that is located near the HOTAIR. This studywas to evaluate the expression of HOTAIR and HOXC13 genes in tumor and normal tissues adjacent totumor in patients with esophageal cancer.

  Methods 

  This is an experimental study. 30 pairs of esophageal tumor tissue and tumor margin tissuewere purchased. RNA of these tissues was extracted and Real-time PCR with Beta-actin gene was usedfor their relative expression. Statistical analysis of data, t-test and Analysis of variance (ANOVA) wereperformed in GraphPad Prism 8 software.

  Results

  Comparison of target gene expression in esophageal tumor samples relative to tumor marginsshowed that the relative expression of the HOTAIR genes was 1.95 time (P=0.0219) and the HOXC13 14.4time (P=0.014) significantly increased expression. Also, the HOXC13 gene expression shows a significantrelationship with metastasis to distant regions, type and degree of tumor. The correlation coefficientbetween the relative expression of the HOTAIR and the HOXC13 genes was 0.152. It was positive but notsignificant between the two genes (P=0.2).

  Conclusion 

  According to the association of the HOTAIR and the HOXC13 genes with cancer, our studymay partially express the role of these two genes in the tumorigenesis process in the development ofesophageal cancer.

  Keywords: Esophageal Cancer, Gene expression, HOXC13 Gene, HOTAIR Gene
 • Elahe Siavashi *, Forozan Ivandar, Fatemeh Nafarieh, Ehsan Zareian Pages 602-610
  Background and Objectives 

  Obesity is one of the factors associated with metabolic syndrome. The aimof the present study was to compare gross and fine motor skills, insulin resistance and lipid profile innormal, overweight and obese children.

  Methods 

  In the present study, 120 male and female students were randomly selected by cluster samplingand after final selection, they were divided into three groups of 40 people with normal weight,overweight and obese. The three groups were matched according to their year of birth and body massindex. In order the Bruininks-Oseretsky short form test was used to calculate the motor proficiencyscore. Biochemical variables were measured while fasting. Statistical analysis, factor analysis of varianceand Bonferroni post hoc test were used at a significance level of P≤0.05.

  Results 

  The results showed that significant decreases in gross and fine motor skills with increasing bodymass index (P<0.001). Insulin resistance was significantly higher in obese and overweight groups thannormal weight groups (P<0.001). Triglyceride levels were significantly higher in the obese group than thenormal weight group (P=0.013).

  Conclusion 

  According to the results, it can be said that in addition to reducing children's motor skills,increasing body weight causes parameters related to metabolic syndrome in children

  Keywords: Obesity, Metabolic disorders, Gross motor skills, fine motor skills