فهرست مطالب

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1400)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا منتظری*، نرگس الهی صفحات 15-31

  این پژوهش قصد دارد به بررسی تاثیر نمادها و استعاره ها در فیلمنامه های سورریالیستی تری گیلیام با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک پل ریکور بپردازد. گیلیام بنا به من مفسرش این امکان را به کاراکترهایش می دهد در دل مباحثی چون کهن الگوها، روایات، تاریخ، زمان و مکان شناور باشند، تا از جانب گیلیام به عنوان پدیده ای منحصر به فرد، بازتعریف شوند. هدف محقق کشف معانی ثانویه جهان متون فیلمنامه های تری گیلیام در یک فرآیند دیالکتیکی است و قصد دارد فیلمنامه های گیلیام را بر مبنای آرای هرمنوتیک پل ریکور تفسیر نماید. پل ریکور معتقد است برای پر و بال دادن به قوه ی خیال باید واقعیت را به حالت تعلیق درآورد، تا با بازگشت به ماهیت اشیاء و پر رنگ کردن نقش استعارات درون متنی، بتوان معنای اولیه ی آنها را کنار زد و معانی جدیدی به آنها افزود. با این تعریف کارکرد قدرت خیال انسان ها در آثار گیلیام برگ برنده ای برای اوست تا قهرمانان آثارش بتوانند پیش برنده ی داستان در جهانی غیرواقعی باشند. از نمونه هایی که گیلیام در فیلمنامه های مونتی پونتی، زمان به اسارت گرفته شده، برزیل، ماجراهای بارون مایچوزن، به آن ها پرداختی هرمنوتیک داشته است میتوان به بازشناخت حکایات، بازتعریف روایات، شوخی با اساطیر، بازتعریف قصص با رویکردی فراتاریخ نگارانه اشاره کرد. الگوی تحقیق در این پژوهش پدیدارشناسی شهودی است که به جای پرداختن به صرف واقعیت، به مفاهیم نهفته و چگونگی پدیده ها توجه دارد. محقق با شیوه ی توصیفی، تحلیلی قصد دارد به سمت ماهیت پدیده ها و تفسیر مفاهیم ثانویه ی فیلمنامه های گیلیام حرکت کند تا با خوانشی پدیدارشناختی بتواند به شناخت بهتر این رویکرد هنری با مانیفست سورریالیسم دست یابد.

  کلیدواژگان: هرمنوتیک، تاریخ سازی، پیشاپیکربندی، پیکربندی، فراپیکربندی
 • حمید جعفری قریه علی* صفحات 33-46

  ارتباطات فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اشتراکات قومی و مذهبی از عوامل عمده نزدیکی کشورهای ایران و افغانستان است. در سال های اخیر به دلیل رخ دادهای سیاسی و اجتماعی و پیامدهای ناشی از جنگ این ارتباطات پر رنگ تر شده است. شعر فارسی افغانستان از نشانه های روشن این نوع ارتباطات شمرده می شود. شعر مهاجرت افغانستان به یاری عناصر زبانی و شگردهای ادبی به بازگویی بحران های اجتماعی و سیاسی سرزمین افغانستان می پردازد. تردیدی نیست که بخش قابل توجهی از زیبایی کلام و قدرت اثرگذاری آن مدیون شگردهای ادبی است. اما مهم است که این شگردها چگونه و با چه اهدافی در متن به کار گرفته شوند. در بررسی شعر افغانستان می توان گفت که عناصر زیبایی شناختی در خدمت گفتمان حاکم بر شعر قرار گرفته است و شگفتی آفرینی و جنبه های صوری زیبایی شناختی آن اولویت اصلی شاعر نیست. تصاویر شاعرانه، وظیفه انتقال مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و عقیدتی شاعر را به عهده گرفته اند. این پژوهش با رویکرد محتوایی به عناصر زیبایی شناسی، به بررسی ویژگی های تصویر در شعر مهاجرت افغان با تکیه بر قالب شعری غزل می پردازد. براساس نتایج این پژوهش، رابطه شعر فارسی شعرای افغانی با مخاطبان خود بر اصل آگاهی بخشی مبتنی است. این اصل به-همراهی و هم صدایی مخاطب با گوینده یاری می رساند. آبشخور تصویرها و حوزه های شگردهای ادبی در شعر مهاجرت افغان، خصلت ها، عواطف، نیازها و مصایب انسان است. با این توضیح، بحران هایی اجتماعی کشور افغانستان و اندیشه های مذهبی از مهم ترین مقوله های تصویر آفرین در غزل امروز شعرای فارسی زبان افغان شمرده می شود.

  کلیدواژگان: شعر افغانستان، کارکردهای فراهنری، غزل، آرایه های ادبی، درختان تبعیدی
 • مریم فیاضی*، فرهاد طهماسبی، بابک فرزانه صفحات 47-62

  زبان شعر، زبان ارتباط ها و دلالت های پیدا و پنهان میان لفظ و معناست و ساخت شعری، بستری برای حرکت لفظ به سمت معنا در لایه ها و سطوح مختلف است. عبدالقاهر جرجانی به ساخت شعری، به عنوان مجموعه ای از روابط و نشانه های زبانی معنادار توجه دارد. آنچه در نظریه نظم جرجانی برجسته است، دلالت، تالیف و پیوند کلمات با یکدیگر در ساختی منسجم، برای افاده معنا است. این پیوند، در شعرحافظ با حضور ترکیب های جدید و به کارگیری مدلول های شناور، زبانی تازه پدید آورده است. زبانی که معنا در آن موقوف و متوقف نیست و توجه به روابط و پیوند کلمات ضرورت دارد. در این پژوهش، با نگاهی به آراء جرجانی در تالیف کلمات و معنای حاصل از آن، و نظر به تعدد معنا در شعر حافظ که علاوه بر همنیشینی کلمات، در محورهای جانشینی به خصوص در حوزه های استعاری نیز قابل جست-وجوست، به شیوه استنادی- تحلیلی- توصیفی، شناور بودن مدلول ها (معانی) در شعر او بررسی می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می-دهد معانی درشعر حافظ، در سطوح مختلف، از جمله مصراع، بیت و غزل، شناور است.

  کلیدواژگان: نظریه نظم، شعرحافظ، معنا، مدلول، شناوری مدلول
 • احمد نظری، مسعود سپه وندی*، قاسم صحرائی صفحات 63-74

  دانش بلاغت از بایسته ترین دانش ها در جهت فهم و تفسیر آیات قرآن کریم است که با شناخت آن می توان به اسرار و ظرافت های کلام الهی پی برد. از آنجا که شناخت شیوه های بلاغی قرآن، بویژه برخی از صنایع گمنام و کم کاربرد، تا حدود زیادی پرده از وجوه اعجاز این کتاب آسمانی بر می دارد و معانی نهفته و گنجینه های پنهان آن را برای مخاطبان آشکار می سازد؛ شایسته است به لطایف و صنایع مغفول این دانش در برخی از متون تفسیری پرداخته شود. نوشتار حاضر پژوهشی است که در آن نگارندگان کوشیده اند پس از معرفی بلاغت، سیر این علم و ابواب آن، با روش تحلیلی- توصیفی و نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و رجوع مستقیم به تفسیر روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح رازی، آن دسته از زیبایی های ادبی را که از چشم صاحب نظران بلاغت به دور مانده و یا کمتر به آن پرداخته شده است مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. نگارندگان پس از مطالعه، دقت، توصیف و تحلیل نمونه هایی از این تفسیر، نتیجه می گیرند که ابوالفتوح رازی در تفسیر خود از صنایع خاص و کم کاربردی همچون: سیاقت قصه، وجه اتصال، تلوین، تغلیب و...بهره جسته است

  کلیدواژگان: بلاغت، مغفولات، تفسیر، روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی
 • فرزاد بالو*، محمد طاهری صفحات 75-85

  درسگفتارهایی که در مقالات شمس به هیات نوشتار درآمده اند میراث ارزشمند ادبی و عرفانی محسوب می شوند که تاکنون از چشم اندازهای مختلف نقد و نظریه های ادبی، دستاوردهای پژوهشی قابل تاملی را با مخاطبان معاصر خود در میان گذاشته است. ما در این پژوهش ، با رویکردی نو ، در ذیل عناوینی چون : ماهیت نشانه ی زبانی (دال و مدلول) در مقالات شمس ، گفتارهایی درباب نشانه های غیر زبانی در مقالات شمس، تحلیل گفتارهایی از شمس بر پایه رابطه هم نشینی و جانشیتی در زبان در مقالات شمس ، تمایز زبان و گفتار در مقالات شمس ، نقد نحوی و لغوی در مقالات شمس، و ترجیح گفتار بر نوشتار در مقالات شمس در پرتو آرای زبان شناسی سسوسور نشان داده ایم که اگرچه شمس در باب مفهوم زبان و مفردات آن ، نظریه و نظام زبان شناختی و نشانه شناختی منسجمی را ارایه نداده است اما با تامل در درسگفتارهایش، تفسیر و تلقی زبان شناسانه و زبان شناسانه ای را در مواجهه با کتاب و سنت و پدیدارهای هستی شاهد هستیم که برای خوانندگان امروزین جای درنگ و شگفتی بسیاری را به همراه دارد و بعد معاصریت بدان می بخشد. پژوهش حاضربه طرح و شرح این مهم خواهد پرداخت.

  کلیدواژگان: مقالات شمس، شمس تبریزی، سوسور، زبان و مفردات آن، نشانه های غیر زبانی
 • اکبر شاملو*، محمود صارمی صفحات 87-98

  هدف از این پژوهش، بررسی شیوه های صورت بندی مفهوم انتزاعی زمان در شعر انقلاب بر اساس «نظریه ی استعاره ی مفهومی»، و کشف نگرش حاصل از این مقوله بندی، نزد شاعران این دوره است. پژوهشگران، ضمن تقسیم بندی شعر انقلاب به سه دوره متوالی (از سال 57 تا 84)، به شرح و تحلیل استعاره زمان در شعر قیصر امین پور و سیدحسن حسینی پرداخته و نشان می دهند که شیوه ی مفهوم سازی آن ها از زمان، بیانگر جهان بینی و آمال و اندیشه های خاص آن ها در این سه دوره است. چنان که در هر دوره، با توجه به زمینه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، این جهان نگری ها و ا ندیشه ها دچار تحول می شوند. نتیجه ی بررسی ها نشان می دهد که شاعران مورد نظر در دوره ی اول (57 تا 68) بسیار امیدوار و آرمان گرایانه به آینده نظر دارند و روحیه ای شاد و پیروزمندانه دارند. در دوره ی دوم (از 68 تا 76) با اندکی شک و تردید به امیدها و آرمان های خود می نگرند و از روحیه ی شاد و سرمستی آن ها کاسته می شود. در دوره ی سوم (از 76 تا 84) یاس و سرخوردگی از آرمان ها، جای همه ی امیدها و آرزوها را می گیرد و شاعران در این برهه از زمان با تلخی و اندوه از گذشته و آینده سخن می گویند.

  کلیدواژگان: استعاره زمان، شعر انقلاب، معنی شناسی شناختی، قیصر امین پور، سیدحسن حسینی
 • محمود فیروزی مقدم*، مهیار علوی مقدم، حمید خصلتی صفحات 99-112

  در زبان شناسی شناختی،استعاره مفهومی سازوکاری است که بر اساس آن امور انتزاعی و ذهنی بر پایه امور عینی تعریف، فهمیده وتوصیف می شود. اندیشیدن به شیوه استعاری، یعنی تجسم بخشیدن به مفاهیم ذهنی و انتزاعی؛ مفاهیمی مانند مرگ، زندگی، وهم، عشق حیرت، مهربانی، خشم و صداقت اموری انتزاعی هستند که با استفاده از مفاهیمی عینی قابل درک و فهم می شوند.درشعربیدل که به واسطه زبان خاص و سبک ویژه اش، در بین شاعران سبک هندی متمایز است نیز از این واژه ها ومفاهیم کم نیست. در غزلیات بیدل دهلوی بعضی واژه ها بسامد بالایی دارندکه به صورت یک موتیف و بن مایه شناخته می شوند و نماینده نگرش او به جهان هستند. یکی از واژه های کلیدی پربسامد در شعر بیدل، مفهوم انتزاعی «جنون» است. این پژوهش، استعاره های جهتی بن- مایه «جنون» را با تکیه بر نظریه معناشناسی شناختی و کار-کرد استعاره مفهومی، تحلیل می کند. این مقاله توصیفی تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و روش استدلالی از نوع استقرایی (جزء به- کل) به تحلیل کیفی و گاه کمی مفهوم انتزاعی «جنون» در غزل های بیدل بر پایه تحلیل استعاره های جهتی می پردازد. استعاره های جهتی در شعر بیدل با الگو های جهتی حرکت دورانی، بالا و پایین، درون و بیرون، حدفاصل، مرکز و حاشیه، پیش و پس و استعاره اینجاوآنجا قابل بیان است. در بسیاری از ابیات بیدل، جنون با سرگشتگی یا حرکت دورانی و گاه با گردش و چرخش و حرکتی رو به بالا و پایین، مفهوم- سازی شده است. همخوانی استعاره های به کاررفته برای مفهوم -سازی مضامین استعاری، بر قدرت شاعری بیدل دهلوی و استفاده وی از تجربه های محیطی در بیان اندیشه های عرفانی اش دلالت دارد.

  کلیدواژگان: بیدل دهلوی، جنون، مفهوم انتزاعی، استعاره مفهومی جهتی
 • زهرا قنبرعلی باغنی*، وحید مبارک، شهین اوجاق علیزاده صفحات 113-125

  در شعر پارسی، موسیقی عنصر مکمل معنا، هیجان انگیز، تخیل برانگیز و تاثیرگذار بر مخاطب است. عناصر شعر از جمله وزن و آهنگ، قافیه، ردیف، صورخیال و عاطفه، زمانی ارزشمند و موثر هستند که در خدمت محتوا و متن قرار بگیرند و بر خواننده اثر ادبی، تاثیر بگذارند. این جستار توصیفی- تحلیلی- آماری، موسیقی کناری و بیرونی دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی را می سنجد و چگونگی پیوند آن را با محتوای اشعار معلوم می دارد. یافته ها نشان می دهد که هرچند موسیقی بیرونی و تنوع اوزان عروضی در دیوان کمال الدین زیاد نیست، اما وی زیباترین وزن ها را که با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشد، برگزیده است. وی با به کار بردن اوزان منسجم و پخته، التزام های گوناگون و آوردن ردیف های دشوار به خلق معانی دقیق و باریک، پرداخته و علاوه بر وزن، پیوندی میان قافیه، ردیف و دیگر کلمات از لحاظ تشابه صوتی یا وحدت آوایی به وجود آورده است چنان که کلید اصلی در شکل گیری نظام آوایی بیت را، ردیف و قافیه و مشخص ترین حرف از حروف قافیه تشکیل می دهد که پیوندی موسیقایی و عاطفی با محتوا دارد و سبب تداعی معانی، خیال انگیزی و لطف معنی می گردد.

  کلیدواژگان: کمال الدین اسمعیل، اشعار، موسیقی کناری و بیرونی، پیوند موسیقی و معنا
 • عزت الله سپه وند* صفحات 127-136

  بلاغت، رسایی وگیرایی کلام برای تاثیر بر مخاطب و اقناع اوست. سهمی از این رسایی و فرایند تاثیر ذهنی و روانی از آن وزن شعر است. چنانکه همواره یکی از دغدغه های برخی بلاغیون قدیم و جدید در غرب و ایران توضیح اموری همچون لزوم تناسب اوزان با محتوای آثار ادبی بوده است. برای نخستین بار اما ریچاردز، از منظر روانشناسی، با تمرکز در مساله فرایند تاثیر وزن شعر، به وجود قرابتهایی میان حالت تسلیم و اقناع مخاطب یک شعر موزون با حالت تسلیم یک انسان هیپنوز شده، پی برده و به تحلیل و تبیین این فرایند با اتخاذ دیدگاهی بینارشته ای پرداخته است. نقطه مقابل این نظریه را در تعمد ناصرخسرو برای کاربرد اوزان سنیگن می توان دید. مقاله حاضر با نگاهی تحلیلی تطبیقی و البته انتقادی به نظریه «هیپنوتیزم وزن» ریچاردز، با تمرکز بیشتر در تحلیل برخی اوزان شعری ناصرخسرو، در پی تبیین موارد نقض این نظریه بر اساس کاربرد بحور نامطبوع یا اوزان ثقیل خواهد بود.

  کلیدواژگان: بلاغت، ریچاردز، وزن، هیپنوتیزم، ناصرخسرو
 • فاطمه اسفندیاری مهنی*، محمدرضا نجاریان، محمد خدادادی صفحات 137-153

  تقابل های دوگانه یکی از مباحث مورد توجه ساختارگرایان است. آن ها بنیاد هستی و شناخت آن را درک همین تقابل ها می دانند. اغلب آثار هنری بر مبنای تقابل شکل گرفته است؛ بد در برابر خوب، آسمان در برابر زمین، جوانی در برابر پیری، وجود در برابر عدم و... این دو قطب هرگز به گونه ای مستقل وجود نداشته اند و استوار بر تضاد دو قطب است. تقابل های هم جوار اصطلاحی است در پیوند با علم معانی نحو. این اصطلاح که همنشینی دو رکن متقابل است یکی از هنرهای پنهان در شعر نظامی است که در این مقاله بر اساس نظریه علم معانی نحو سعی شده است ساخت های گوناگون و الگوهای متعدد آن بررسی و تحلیل گردد؛ از جمله این الگوهای تقابلی عبارتند از: تقابل های هم جوار در یک جمله با هویت دستوری یکسان، تقابل های هم جوار با هویت دستوری ناهمسان، تقابل های عطفی و غیرعطفی، تقابل های هم جوار تلمیجی و طبقه بندی تقابل ها از منظر تقابل معنی. همراهی این الگوها با دیگر عناصر بلاغی و زیبایی شناسی بر ظرفیت معنایی و حسن بلاغی آن ها می افزاید. این گونه گونی موجب پویایی بیشتر شعر نظامی از جهت بلاغی، زبانی و معنایی گردیده است. در این پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلی تقابل های هم جوار معرفی و ساختار نحوی ابیاتی که شامل این هنر هستند در دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی تحلیل زیباشناسی شده اند.

  کلیدواژگان: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، تقابل های هم جوار، علم معانی نحو
 • حمزه کفاش، محمود فتوحی* صفحات 153-165

  در میان همه ی رویکردهایی که در نقد ادبی دست مایه ی پژوهش گران بوده است، سهم نقد رتوریکی بسیار ناچیز است. نقد رتوریکی که از آن با عنوان نقد نو- ارسطویی هم یاد می شود در سال 1925 توسط هربرت ویچلز با ارایه ی مقاله ایی با عنوان «نقد ادبی سخنوری » بنیاد نهاده شد. او در این مقاله به چارچوب های اصلی این نقد پرداخت و تفاوت های آن را با نقد ادبی نشان داد. پس از وی نقد رتوریکی با به کارگیری آموزه های آموزگاران خطابه، مانند ارسطو، کیکرو، کویینتیلیان و... قصد دارد تا راهبردهای اقناعی متن را کشف و آنان را بررسی کند. این نقد عواملی مانند، سخنور، مخاطب، شیوه های کشف استدلال، اعتبار شخصی (اتوس)، شورمندی (پاتوس) و لوگوس و هم چنین دیگر ابزارهای رتوریکی را برای تحلیل متن به کار می بندد. باتوجه به این توضیحات یکی از روش های نقد رتوریکی نقد نو-ارسطویی است. در این شیوه منتقد با به کارگیری ارکان خطابه در پی دستیابی به شیوه هایی است که سخنور قصد در اقناع مخاطب داشته است. ادر این مقاله تنها یکی از بخش های نقد رتوریکی یعنی سخن یابی (ابداع) را به کار بسته ایم. رکن سخن یابی به آن بخش از خطابه نظر دارد که خطیب می بایست روشی را برای ارایه ی سخن خود بیابد. هدف این مقاله این است که تاریخ نگاران دوره ی صفوی برای این که روایت شان را باورپذیرتر کنند، از چه مواضعی برای شروع موضوع سخن خود بهره می گرفتند. به عبارت دیگر پشت هر موضعی استدلالی نهفته است که تاریخ نگار می خواهد آن را برای مخاطب عرضه کند تا از آن طریق مخاطب را اقناع کند.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، صفویه، نقد رتوریکی، نقد نو- ارسطویی، مواضع
 • ناصر بهرامی*، علیرضا مظفری، عبدالناصر نظریانی صفحات 167-176

  ایهام یکی از زیبا ترین شگردهایی است که در کلام ابهام ایجاد می کند و خواننده را به درنگ وامی دارد و می توان آن را از انواع هنجار گریزی معنایی برشمرد و به خاطر پیچیدگی خاصی که در کلام ایجاد می کند مورد توجه سخندان قرار گرفته است. عالمان علم بدیع از دیر باز در پی تعریفی برای روشن کردن انواع آن بوده اند. برخی تعریفی که برای ایهام توریه آورده اند مربوط به ایهام تناسب است. در حالیکه در ایهام تناسب فقط یک معنی در کلام وجود دارد و معنی دوم غایب است. ایهام در شعر تعدادی از شاعران از جمله عصار تبریزی نمود و تشخص خاصی دارد و می توان او را شاعر ایهام پرداز نامید. در مثنوی «مهر و مشتری» انواع ایهام: ایهام تناسب، ایهام در ایهام، ایهام تضاد، ایهام ترجمه، ایهام استخدام، ایهام تبادر و ایهام عکس بسامد بسیار زیادی دارد و از این منظر می توان ایهام را از ویژگی های سبکی عصار تبریزی محسوب کرد. تا کنون پژوهشی در باره ی ایهام در اشعار این شاعر انجام نگرفته و اشعار شاعران بزرگی چون حافظ و خاقانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات انجام گرفته در مورد عصار تبریزی بیشتر مربوط به عرفان و ریخت شناسی مثنوی مهر و مشتری است و جنبه های زیبایی شناسی او از نظرها دور مانده است. بدین خاطر این پژوهش در نوع خود می تواند کاری تازه باشد.

  کلیدواژگان: ایهام، مثنوی، مهر و مشتری، عصار تبریزی
|
 • Leila Montazeri *, Narges Elahi Pages 15-31

  According to me, his commentator terry Gilliam allows his characters to float in the heart of topics such as archetypes, narratives, history, time and place, to be redefined by Gilliam as unique phenomena. The researcher aims to discover the secondary meanings of the world of Terry Gilliam's screenplay texts in a dialectical process and intends to interpret Gilliam's screenplays based on Ricoeur's hermeneutic views. The researcher aims to discover the secondary meanings of the world of Terry Gilliam's screenplay texts in a dialectical process and intends to interpret Gilliam's screenplays based on Ricoeur's hermeneutic views. Ricoeur believes that in order to give wings to the imagination, reality must be suspended, so that by returning to the nature of objects and filling in the role of metaphors within the text, we can remove their original meaning and add new meanings to them. By this definition, the function of the power of the human imagination in Gilliam Berg's works is a winner for him so that the heroes of his works can advance the story in an unreal world. Examples that Gilliam has hermeneutically addressed in screenplays, can be traced back to storytelling, redefining narratives, joking with myths, and redefining stories with a transhistorical approach.In a descriptive-analytical way, the researcher intends to move towards the nature of phenomena and the interpretation of secondary concepts of Gilliam's screenplays in order to better understand this artistic approach to the manifesto of surrealism through phenomenological reading.

  Keywords: hermeneutic, making history, prefiguration, Figuration, Meta figuration
 • Hamid Jafarighariyehali * Pages 33-46

  Cultural ties, social relations, and ethnic and religious commonalities are major factors in thecloseness of Iran and Afghanistan. In recent years, theseconnections have become more into fore due to political and social events as well as the war. Afghan Persian poetry is considered as a clear sign of thistype of communication. Via linguistic elements and literary techniques, thepoetry of Afghan migration recounts thesocial and political crises of Afghanistan. Thereis no doubt that a considerable part of thebeauty of verbal output and its influence is due to literary techniques. However, itis important how and for what purposes these tricks are used in the text. When it comes to Afghan poetry, it can be said that aesthetic elements have served the dominant poetry discourse, and surprise and its formal aesthetic aspects are not the main priority of the poet. Poetic images have the duty of conveying the moral, social and ideological concepts of the poet. With a content-based approach to aesthetic elements, this research examines the characteristics of the image in Afghan immigration poetry with special focus on Ghazal. Theresults show that the relationship of Persian poetry of Afghan poets with their audiences is based on the principle of awareness raising. Thisprinciple helps the audience to accompany and speak with thespeaker. Images and literary techniques in Afghan immigration poetry draw on human qualities, emotions, needs and sufferings. With this explanation, the social crises of Afghanistan and religious ideas are considered as themost important illustrative categories inthe Ghazals of Persian-speaking Afghan poets today.

  Keywords: Afghan Poetry, Extra-Artistic Functions, Ghazal, Literary devices, Derakhtan-e- Tab?idi
 • Maryam Fayazi *, Farhad Tahmasbi, Babak Farzaneh Pages 47-62

  The language of poetry is the language of apparent and implied relations and significations between words and meanings. And the poetic construction is a vehicle for the transition of words towards meanings in different levels and layers. Abd al-Qahir al-Jurjani conceives this construction as a set of signifying linguistic signs and relations. What is most notable in al-Jurjani's Theory of Construction is the interrelation of the words in a coherent signifying texture for the purpose of conveying meaning. This interrelatedness, in Hefez's poetry, allows to new combinations and employment of floating signified and has brought about a new language, a language in which meaning is never fixed and thus references to the interrelations of the words become inevitable and necessary. In the current study, with regard to Jurjani's views about the combinations and intimate relations of the words and the consequent meaning of them, and with regard to the diversity of meaning in Hafez's poems which is found both in the juxtaposition of the words and the paradigmatic axis, the floating character of the signified (meaning) will be studied in his poems through a series of citations in an analytic-descriptive way. The findings of this study will show in a new way that the different meanings are floating in Hafez's poems in different levels like Mesra', Beyt, and the whole Ghazal.

  Keywords: Theory of Construction, Hafez Poetry, Meaning, Signifier, Floating Signified
 • Ahmad Nazari, Masood Sepahvandi *, Ghasem Sahrai Pages 63-74

  The knowledge of rhetoric is one of the most necessary knowledge in order to understand and interpret the verses of the Holy Quran, and by knowing it, one can understand the secrets and subtleties of the divine word. Because knowing the rhetorical methods of the Qur'an, especially some anonymous and little-used industries, to a large extent reveals the miraculous aspects of this divine book and reveals its hidden meanings and hidden treasures to the audience; It is worthwhile to address the subtleties and neglected industries of this knowledge in some interpretive texts. The present article is a research in which the authors have tried to introduce rhetoric, the course of this science and its chapters, by analytical-descriptive method, as well as through library studies and direct reference to the interpretation of Rawd al-Jannan and Ruh al-Jannan by Abul-Futuh Razi. Analyze literary beauties that are far from the eyes of rhetoricians or have been less studied. After studying, carefully, describing and analyzing examples of this interpretation, the authors conclude that Abolfotouh Razi has used special and underused industries in his interpretation such as: story context, connection, development, convergence, etc.

  Keywords: rhetoric, Neglect, interpretation, Rawd al-Jannan, Ruh al-Jannan, Abu al-Futuh Razi
 • Farzad Baloo *, Mohammad Tahery Pages 75-85

  The Speech lessons that have been written in discourse of In Shams', they have been considered as valuable literary and mystical heritage. So far, from different perspectives of literary criticism and theories, it has shared significant research achievements with its contemporary audience. In this research, with a new approach Inspired by Saussure's linguistic views, under topics such as: the nature of linguistic signs (signified and signified) in discourse of Shams, discourses about non-linguistic signs in Shams articles, We have shown the analysis of speeches from Shams based on the relationship between coexistence and succession in language in discourse of Shams, the distinction between language and speech in discourse of Shams, syntactic and lexical critique in Shams articles, and the preference of speech over writing in discourse of Shams in the light of Saussure linguistics. Although Shams has not presented the theory and system of linguistics and semiotics in the face of the concept of language and its contents. But by reflecting on his The Speech lessons, we see a linguistic and linguistic interpretation in the face of books and traditions and phenomena of existence, which brings many surprises and reflections and for today's readers and gives it a contemporary dimension....

  Keywords: : Discourse of Shams Tabrizi, Shams Tabrizi, Saussure, language, its contents, non-linguistic signs
 • Mahmud Saremi Pages 87-98

  This research study aims to investigate the methods of formulating abstract time concept in revolution poem based on “conceptual metaphor theory”, and discover the resulting attitude in this categorization. The researchers, while dividing revolution poem into three consecutive periods (from 1978 to 2005), the time metaphor in Gheisar Aminpour and Seyed Hasan Hosseini poems has been explained and analyzed and the conceptualization method in time can express their worldview and special thought in this three periods. As in each period, regarding various political, social and cultural streams, these worldviews and thoughts have been changed. The results of studies reveal that the poets in the first period (from 1978 to 1989) are very hopeful and idealistic about the future, and have a happy and victorious spirit. In the second period (from 1989 to1997) they look at their hopes and ideals with a little skepticism and their happy spirit was diminished. . In the third period (from 1997 to 2005) despair and frustration from ideals were replaced instead of all hopes and dreams, and poets in this time speak about past and future with sorrow.

  Keywords: time metaphor, revolution poem, Cognitive Semantics, Gheisar Aminpour, Seyed Hassan Hosseini
 • Mahmoud Firouzimoghaddam *, Mehyar Alavi Moghaddam, Hamid Kheslati Pages 99-112

  Biedl Dehlavi is one of the poets who distinguish himself among the poets of Indian style due to his special language and style. His poem is complex and mysterious, full of deep fantasy material and deep philosophical and mystical thoughts, and a special look at the world. In His poems, some words have a high frequency that is known as a motif and represents a kind of attitude toward the world. One of the high frequency words in Biedl’s poems is the abstract concept of "madness", which is a key word. In this paper, directional metaphors of "madness" are analyzed based on cognitive semantic theory and conceptual metaphor function. Biedl’s poetry is rich in complex concepts that can be described, and analyzed using the conceptual metaphor function in objectifying the abstract realms. This analytical and descriptive article, a collection of information from library method, inductive method of reasoning (except all) and qualitative data analysis and sometimes quantitative method, examines the abstract concept of "madness" in Biedl Dehlavi's sonnets based on metaphorical analysis Directions. Directional metaphors are expressed in Biedl’s poems with directional motions of rotation, up and down, inward and outward, the distance, the center of the antichrist, before and after this Java. However, in many passages, the madness is conceptualized as perplexity or occasional movement with the upward and downward motions of movement. The congruence of the metaphors used to conceptualize the metaphorical themes implies Biedl’s poetic power and his use of environmental experiences in expressing his mystical thoughts.

  Keywords: Bidel Dehlavi, madness, abstract concept, directional conceptual metaphor
 • Zahra Ghanbaralibaghni *, Vahid Mobarak, Shahin Ojagh Ali Zadeh Pages 113-125

  In Persian poetry, music is a complementary element of meaning, exciting, imaginative and influential on the audience. Poetry elements such as weight and melody, rhyme, line, imagination and emotion are valuable and effective when they serve the content and text and influence the reader of the literary work. This descriptive-analytical-statistical essay measures the side and external music of Kamal-al-Din Ismail's divan and finds out how it relates to the content of the poems. The findings show that although the external music and the variety of prosodic weights in Kamal al-Din's Divan are not great, he has chosen the most beautiful weights that are in harmony with the content and passive state of his poetry. By using coherent and mature weights, various commitments and difficult lines, he has created precise and narrow meanings, and in addition to weight, he has created a connection between rhyme, line and other words in terms of sound similarity or phonetic unity. As the main key in the formation of the phonetic system of the verse is the row and rhyme and the most specific letter of the rhyming letters, which has a musical and emotional connection with the content and causes the association of meanings, imagination and grace of meaning.

  Keywords: Kamal-al-Din Esmaeil Isfahani, Scarves, Sonnets, Exterior, Side Music, content
 • Ezzatollah Sepahvand * Pages 127-136

  Rhetoric is the reach and appeal of Speech to influence and persuade the audience. Part of this reach and process of mental and psychological impact is the meter of the poem. As always, one of the concerns of some old and new rhetoricians in the West and Iran has been to explain things such as the need to match the meters with the content of literary works. For the first time, however, Richards from a psychological point of view, focusing on the process of influencing the meter of a poem, realizes the similarities between the submission state and the audience's persuasion of a poem in tune with the surrender state of a hypnotized human being. Has taken an interdisciplinary perspective. The opposite point of this theory can be seen in Nasser Khosrow's intentional use of Heavy meters. The present article, with a comparative-analytical and, of course, critical look at Richards' theory of "weight hypnosis", with more focus on the analysis of some of Naser Khosrow's poetic meters, will try to explain the violations of this theory based on the use of unpleasant or heavy meters.

  Keywords: Rhetoric, Richards, meter, hypnosis, Naser Khosrow
 • Fatemeh Esfandiyarimehni *, Mohammadreza Najjarian, Mohammad Khodadadi Pages 137-153

  One of the topics of interest to structuralists is paying attention to binary opposition. They know the foundation of existence and its cognition as the realization of these oppositions . Most of artworks are based on contrast and opposition; Bad versus good, heaven versus earth, youth versus aging, existence versus non-existence, etc. These two poles have never existed independently and are based on the opposition of two poles. Neighboring confrontations are a term associated with the science of syntactic meanings. The term, which is a combination of the two, is one of the hidden arts in Nezamy poetry. In this article, based on the theory of syntactic meanings, an attempt has been made to study and analyze various constructions and its various patterns; These patterns include: adjoining adverbs in a sentence with the same grammatical identity, adjoining adverbs with dissimilar grammatical identities, inflectional and non-adverbial antonyms, implicit adjoining adverbs, music of adjoining adverbs, and so on.The combination of these patterns with other rhetorical and aesthetic elements adds to their semantic capacity and rhetorical goodness. Such diversity has made military poetry more dynamic in terms of rhetoric, language and meaning. The high frequency of these confrontations has led to a stylistic feature in Nezamy poetry. In this research, all-round confrontations of introduction and syntactic structure of the verses that include this art have been analyzed in two poems: Khosrow, Shirin, Lily and Majnoon Nezamy.

  Keywords: Khosrow, Shirin, Lily, Majnoon, Neighboring Contradictions, Syntax
 • Hamzeh Kaffash, Mahmood Fotoohi * Pages 153-165

  Among all the approaches that have been the focus of scholars in literary criticism, the share of rhetorical criticism is very small. Rhetorical critique, also known as Neo-Aristotelian critique, was founded in 1925 by Herbert Witches with a paper entitled "Literary Criticism of Oratory". In this article, he discusses the main frameworks of this critique and shows its differences with literary criticism. He made a distinction between literary criticism and rhetorical criticism there. After him, rhetorical critique, using the teachings of oratory teachers, such as Aristotle, Cicero, Quintilian, etc., intends to discover and examine the persuasive strategies of the text. This critique uses factors such as eloquence, audience, methods of reasoning, ethos, pathos and logos, as well as other rhetorical tools for text analysis. In this method, the critic seeks to achieve the methods that the speaker intended to persuade the audience by using the elements of the speech In this article, we will use only one part of rhetorical criticism, namely invention. The speaking element is the part of the speech in which the speaker must find a way to present his speech This subject has changed in modern literature and rhetoric from that used in traditional rhetoric.The purpose of this article is to show what topics the historians of the Safavid period took in order to make their narrative more believable. In other words, behind every topic there is an argument that the historian wants to present to the audience in order to convince the audience.

  Keywords: Historiography, Safavid, rhetorical criticism, Neo-Aristotelian Criticism, Topics
 • Naser Bahrami *, Alireza Mozafari, Abdonaser Nazariyani Pages 167-176

  Ambiguity is one of the most beautiful tricks that creates ambiguity in words And it forces the reader to delay, and it can be considered as a kind of semantic aberration. Ambiguity has attracted the attention of speakers because of the special complexity it creates in speech. The scholars of modern science have long sought a definition to clarify its types. Some of the definitions given for Tory ambiguity are related to proportional ambiguity. While in the ambiguity of proportionality there is only one meaning in the word and the second meaning is absent. The ambiguity in the poetry of a number of poets, including Assar Tabrizi, has a special character and he can be called an ambiguous poet. In Masnavi "Mehr and Jupiter" types of ambiguity: proportional ambiguity, ambiguity in ambiguity, ambiguity of contradiction, ambiguity of translation, ambiguity of employment, ambiguity of exchange and ambiguity of photo have a very high frequency and from this perspective ambiguity can be considered as stylistic features of Tabrizi extract. So far, no research has been done on the ambiguity in the poems of this poet and the poems of great poets such as Hafez and Khaghani have been studied. The research done on Tabrizi extract is mostly related to the mysticism and morphology of Masnavi Mehr and Jupiter, and its aesthetic aspects have been overlooked. Therefore, this research can be a new work in its kind.

  Keywords: Ambiguity, Masnavi, Mehr, Mostari, Assar-e-Tabriz