فهرست مطالب

علوم محیطی - پیاپی 3 (بهار 1383)
 • پیاپی 3 (بهار 1383)
 • 79 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/02/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن مدیر مسئول
  هومان لیاقتی صفحه 2
 • سخن سردبیر
  مسعود شیدایی صفحه 3
 • خط مشی های کاهش مصرف سموم علف کش
  رضا دیهیم فرد، اسکندر زند، هومان لیاقتی، سعید صوفی زاده، محمدعلی باغستانی صفحه 4
 • مطالعه پیامدهای زیست محیطی فعالیت های عمرانی و توسعه در تالاب شورابیل اردبیل
  ابراهیم فتایی، حسین شیخ جباری صفحه 26
 • بارگذاری محل های دفن پسماندها بر اکوسیستم های سواحل جنوبی دریای خزر
  سید مسعود منوری صفحه 38
 • جداسازی و بهینه سازی باکتری قطران خوار به منظور رفع آلاینده های محیطی
  غلامحسین ابراهیمی پور، ویدا تفکری صفحه 49
 • آشنایی با روانشناسی محیط
  شهرناز مرتضوی صفحه 60
 • تنوع سیتوژنتیکی تولیدکننده گامت های پلی پلوئید در ارقام کلزا
  مسعود شیدایی، زهرا نورمحمدی صفحه 69
 • پوشش جنگل و جلوگیری از سیل در شمال ایران
  زهرا امیری صفحه 76