فهرست مطالب

فصلنامه مهارت آموزی
پیاپی 34 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اصغر خلاقی*، احمد حج فروش صفحات 7-42

  هدف پژوهش طراحی چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و تعیین شایستگی های مورد انتظار مربیان فنی و حرفه ای است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی از نوع توصیفی است. روش پژوهش ترکیبی از مطالعه کمی و کیفی است. ابزارهای گردآوری داده ها، مطالعه اسنادی، پرسشنامه الکترونیک و مصاحبه است. پایایی پرسشنامه ها 985/0 و روایی آن با تایید  متخصصین و مربیان  و کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای انجام شد. جامعه آماری متشکل از سه گروه شامل   مربیان، کارشناسان و مدیران مراکز تربیت مربی و سازمان فنی و حرفه ای و  کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای خارجی مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای بودند..برای  بررسی و تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوا، و در تحلیل داده های کمی در بخش توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون t تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. با تحلیل محتوا، 112 گزاره صلاحیت های مربیان شامل صلاحیت های ورودی،  صلاحیت های عمومی،  و صلاحیت های تخصصی بدست آمد. این گزاره ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه نظر سنجی شد.  نتایج تحلیل داده های کمی نشان داد که کلیه پاسخ دهندگان بطور میانگین با تمامی گزاره ها در سطح زیاد موافق بودند.  نتایج آزمون لوین نشان داد که درهیچ یک از متغیرها در هر سه گروه، صلاحیت ها معنی دار نمی باشد و فرض مبتنی بر همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار گرفت و نتایج حاصله با وجود نامساوی بودن جامعه آماری قابل اعتماد است.

  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، شایستگی، مربیان فنی و حرفه ای، آموزش فنی و حرفه ای غیر رسمی
 • نگین جباری*، ابراهیم پفاژ، محمد صالحی صفحات 43-72

  هدف این پژوهش ارایه الگوی مدیریت راهبردی کسب و کار در آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد بود. روش تحقیق در این پژوهش اکتشافی و از منظر هدف، کاربردی است. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه گردآوری شدند. تیم مصاحبه شونده شامل مدیران و کارشناسان خبره اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و مدیران و مربیان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد استان گلستان و نیز خبرگان نظری شامل اساتید دانشگاهی در حوزه های مرتبط بودند. تعداد خبرگان براساس رسیدن به اشباع نظری 25 نفر بود. از طریق تحلیل محتوای کیفی، 12 مولفه و 73 شاخص شناسایی گردیدند که با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری-تفسیری سطح بندی شدند. طبق یافته های این بخش نگرش سازمانی و مهارت های مدیریتی در سطح هفتم که پایین ترین سطح مدل است قرار دارد. در سطح ششم عامل خلاقیت و نوآوری، در سطح پنجم امکانات و تاب آوری، در سطح چهارم، شهریه و هزینه و تبلیغات و بازاریابی، در سطح سوم ارزش کارآموز، در سطح دوم توسعه منابع انسانی و در نهایت در بالاترین سطح کارایی، کیفیت و شایستگی قرار دارند. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد موسسات آموزش فنی وحرفه ای از استانداردهای بین المللی کیفیت خدمات و الگوهای موجود در این زمینه برای بهبود کیفیت خدمات موسسه تحت نظارت خود استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: کسب وکار، مهارت آموزی، آموزش های فنی وحرفه ای، آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد
 • احسان کلبعلی*، حسین کریمیان، غلامرضا ویسی صفحات 73-84

  هدف پژوهش «اثربخشی ارزشیابی های آموزشی رشته های مهارتی دوره دوم متوسطه حرفه ای از دیدگاه کارشناسان و متخصصین» و روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. در بخش کمی، روش توصیفی از نوع پیمایشی؛ و برای تحلیل داده های کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری، شامل کارشناسان و دبیران آموزش وپرورش استثنایی استان مرکزی (N=85) بودند که به روش تصادفی ساده و با فرمول کوکران، 70 نفر به عنوان نمونه برای بخش کمی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها در بخش کمی، از پرسش نامه محقق ساخته با پایایی معادل با 794/0 استفاده شده است. روش تحلیل داده ها در این بخش آمار توصیفی (درصد فراوانی) بود. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر کارشناسان و دبیران دوره دوم متوسطه حرفه آموزی بودند که با استفاده از «روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور» تا حد اشباع نظری، تعداد 17 نفر انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شد. نتیجه حاصله نشان داد سنجش ورودی این دوره به دلیل عدم تنوع رشته ای و عدم توجه به توانایی های دانش آموزان درست صورت نمی گیرد و همچنین در ارزشیابی ها فاصله معنی داری بین آنچه در کلاس درس در حال وقوع است با شیوه ارزشیابی پایانی را شاهد هستیم و همین امر باعث عدم یادگیری پایدار، رشد و تقویت یادگیری یادگیرندگان می شود.

  کلیدواژگان: آموزش وپرورش استثنایی، ارزشیابی آموزشی، دانش آموزان با نیازهای ویژه، دوره دوم متوسطه حرفه ای
 • کاترین میرجوانی زنگنه، نادر سلیمانی*، حمید شفیع زاده صفحات 85-122

  هدف این پژوهش تدوین الگویی برای دانشگاه کارآفرین مبتنی بر مهارت ها و مشاغل آینده به منظور باز آموزی مهارت در آموزش عالی است. روش تحقیق از نوع ترکیبی است که ابتدا براساس روش کیفی گرندد تیوری و با مصاحبه با 20 نفر از خبرگان موضوع، به استخراج مولفه های دانشگاه کارآفرین مبتنی بر مهارت ها و مشاغل آینده پرداخته شده و سپس در مرحله کمی، با تدوین پرسشنامهء برگرفته از مرحله کیفی و بر اساس 385 نمونه معتبر، به اعتباریابی ساختار عاملی الگوی مذکور پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان داد که این الگو دارای 6 بعد و 20 مولفه است. این ابعاد شامل بعد « کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مهارت ها و مشاغل آینده »، «شرایط علی»، «شرایط زمینه ای»، «عوامل مداخله گر»، «راهبردها» و «پیامدها و نتایج» می باشند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که بارهای عاملی همه شاخص ها بالاتر از 4/0 است. شاخص های نیکویی برازش مدل نیز نشان داد که الگوی ساختاری استخراج شده از بخش کیفی، برازش مناسبی با جامعه آماری دارد. مقدار شاخص کای دوی نسبی، کمتر از 3 و شاخص برازش اصلاح شده (AGFI) بالای 7/0 بودند. مقدار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSEA) کوچکتر از 1/0 بود. همچنین مولفه های الگو پایایی مناسبی داشتند و نشان می دهد که الگوی مذکور تبیین مناسبی در جامعه آماری دارد. در نتیجه می توان گفت دانشگاه کارآفرین مبتنی بر مهارت ها و مشاغل آینده می تواند در توسعه و ارتقای کارآفرینی و بازآموزی مهارت به منظور آمادگی برای مشاغل آینده مشارکت حیاتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، باز آموزی مهارت، مشاغل و مهارت های آینده
 • سلطانعلی ادیمی*، جلیل شهریاری، ام البنین آزادیخواه، مرضیه رضائی صفحات 123-146

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع کارآفرینی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی می باشد.  با مطالعه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و بررسی نحوه پایش فارغ التحصیلان تعدادی از دانشگاه های بزرگ نظیر دانشگاه تهران متغیرهای معیارهای دستیابی به شغل؛ ویژگی های اساتید فنی و حرفه ای؛ برنامه آموزشی و درسی فنی و حرفه ای؛  قوانین، روابط و ساختار حاکم بر فنی و حرفه ای و انتخاب رشته مهارتی به عنوان مهمترین عوامل موثر در کارآفرینی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای شناسایی شدند. به منظور بررسی وضعیت متغیرها در دنیای واقعی پرسشنامه ای طراحی و در اختیار  نمونه 278 نفری که به روش تصادفی ساده از جامعه 1000نفری مهارت آموختگان سازمان فنی و حرفه ای زاهدان انتخاب شده بودند، قرار داده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان دهنده آن است که از نظر مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر، معیارهای دستیابی به شغل ،ویژگی های اساتید فنی و حرفه ای ، برنامه آموزشی و درسی فنی و حرفه ای،  قوانین، روابط و ساختار حاکم بر فنی و حرفه ای، انتخاب رشته مهارتی مانعی برای کارآفرینی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای  در شهرستان زاهدان می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش فنی و حرفه ای، کارآفرینی، موانع کارآفرینی، خود اشتغالی
 • مریم فریور*، سید پرویز موسوی صفحات 147-158

  هدف از اجرای این پژوهش که به شیوه اقدام پژوهی صورت گرفته است، ارایه راهکارهایی برای جذب کارآموز و برطرف نمودن مشکلات موجود در آموزش دوره های طرح 18 ماهه می باشد. این پژوهش در بازه زمانی طولانی مدت نظرسنجی هایی را از کارآموزان دوره 18 ماهه انجام داده است. سپس با بررسی مشکلات موجود و ارایه پیشنهادات، تعدادی از پیشنهادات که قابل اجرا و برنامه ریزی بوده، در دوره های بعدی اعمال شده است. پس از بررسی مشکلات موجود در طرح 18 ماهه و نظرسنجی انجام شده از کارآموزان به این نتیجه رسیدیم که مشکلاتی که در ابتدای کار با مشورت همکاران در این زمینه لیست کرده بودیم تا حد زیادی درست بوده و منطبق با نظرات کارآموزان می باشد. از این رو با مشورت همکارن صاحبنظر و مجریان طرح 18 ماهه لیستی از یپشنهادها جهت رفع مشکلات این دوره ها آماده کردیم. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و همچنین گزارش های کیفی که حاصل تجربیات مربی می باشد، یافته های پژوهش گردآوری شده و عمده روش های گردآوری اطلاعات مشاهدات مربی، مصاحبه با کارآموزان و همچنین استفاده از نظرسنجی های کارآموزان می باشد. یافته های این پژوهش نشان از روند بهبود رضایت کارآموزان از دوره های آموزشی طرح 18ماهه و افزایش تعاملات بین مهارت آموختگان این دوره و صنایع می باشد.

  کلیدواژگان: فنی و حرفه ای، طرح 18 ماهه، کارگر ممتاز
|
 • Ali Ashghar Khallaghi*, Ahmad Hajforosh Pages 7-42

  This research aimed to design the Vocational Qualifications Framework of trainers as well as determine the expected competencies of technical and vocational trainers. The type of research is applied in terms of purpose and it is a descriptive survey in terms of data collection. The research method is a combination of quantitative and qualitative studies. Data collection tools are documentary study, electronic questionnaire and interview. The reliability of the questionnaires was 0.985 and its validity was confirmed by experienced experts, trainers and experts of Technical and Vocational Education. The statistical population consisted of three groups including educators, experts and managers of instructor training centers and technical and vocational organizations, and foreign technical and vocational education experts related to the Technical and Vocational Education Organization. Content analysis was used to evaluate and analyze qualitative data, mean and standard deviation were used in quantitative data analysis in the data description section, and one-sample t-test and one-way analysis of variance were used in the inferential section. By content analysis, 112 statements of trainers' competencies including entrance competencies, general competencies and specialized qualifications were obtained. These statements were surveyed through questionnaires and interviews. The results of quantitative data analysis showed that all respondents, on average, strongly agreed with all the statements. The results of the Levin test showed that in any of the variables in all three groups, competencies were not significant and the hypothesis based on homogeneity of variance was confirmed and the results are reliable despite the inequality of the statistical population.

  Keywords: Vocational Competence, Competence, Technical, Vocational Trainers, Informal Technical, Vocational Training
 • Negin Jabbari*, Ebrahim Pofazh, Mohammad Salehi Pages 43-72

  The purpose of this study was to provide a strategic business management model in private technical and vocational schools using interpretive structural modeling. The research method in this research is exploratory and applied in terms of purpose. The present study was conducted with a mixed approach. The required data were collected through library studies, interviews and distribution of questionnaires. The interviewees team included managers and experts of the Technical and Vocational Education Organization and managers and instructors of private technical and vocational schools in Golestan province, as well as theoretical experts including university professors in related fields. The number of experts was 25 based on theoretical saturation. Through qualitative content analysis, 12 components and 73 indicators were identified which were graded using interpretive structural modeling technique. According to the findings of this section, organizational attitude and management skills are at the seventh level, which is the lowest level of the model. The factor of creativity and innovation is at the sixth level, facilities and resilience at the fifth level, tuition and cost, advertising and marketing at the fourth level, apprentice value at the third level, human resource development at the second level, and finally efficiency, quality and competencies at the highest. Based on the research findings, it is suggested that technical and vocational education institutions use international service quality standards and existing models in this field to improve the quality of services of the institution under their supervision.

  Keywords: Business, Skill training, Technical, Vocational Trainings, Private Technical, Vocational Instituites
 • Ehsan Kalbali*, Hossein Karimian, Gholamreza Veisi Pages 73-84

  The purpose of the research is "the effectiveness of educational evaluations of skills in the second year of vocational high school from the perspective of experts and specialists" and the research method is mixed (quantitative-qualitative). In the quantitative part, a descriptive survey method; And for qualitative data analysis, thematic analysis method has been used. The statistical population included experts and teachers of exceptional education in Markazi province (N = 85) who were selected by simple random method and Cochran's formula, 70 people as a sample for the quantitative section. In order to collect data in the quantitative part, a researcher-made questionnaire with a reliability of 0.794 was used. The data analysis method in this section was descriptive statistics (frequency percentage). The statistical population of the qualitative section consisted of experts and teachers of the second year of vocational high school. Using the "criterion-based purposeful sampling method" to the extent of theoretical saturation, 17 people were selected and data were collected through semi-structured interviews. The result showed that the input of this course is not measured due to lack of discipline and lack of attention to the abilities of students and also in the evaluations we see a significant gap between what is happening in the classroom with the final evaluation method and this causes Lack of sustainable learning promotes and enhances learners' learning.

  Keywords: Exceptional education, Educational evaluation, Students with special needs, Secondary vocational high school
 • Katrin Mirjavani Zanganeh, Nader Soleimani*, Hamid Shafizadeh Pages 85-122

  In this research, a model for Entrepreneurship University based on future skills and jobs has been developed and validated. The research method in this article was mixed model research that based on grounded theory (by interviewing 20 experts in the field) and the quantitative method based on questionnaire taken from the indicators of the qualitative stage and based on valid 385 questionnaires. The research findings in the qualitative part showed that this model has 6 outcomes and 20 components. This set includes the "Entrepreneurial University for Future Skills and Careers", "Causal Conditions", "Background Conditions", "Intervention Factors", "Strategies" and "Consequences and Outcomes". The findings of the quantitative part also showed that factor loads of all indicators were higher than 0.4. The goodness indicators of the model fit also showed that the relative chi-square index value is less than 3 and the Adjusted Goodness of fit index (AGFI) and the adaptive fit index (CFI) have been above 0.7. The root mean square error approximation (RMSEA) was also less than 0.1.  Therefore, such a model has a good explanation in the statistical population. As a result, we can say that the University of Entrepreneurship can invest in future skills and work in developing and promoting entrepreneurship and retraining skills in order to carry out future activities. Therefore, creating a fundamental and structural change in other cases and pillars of the country's universities in order to move towards entrepreneurship based on future skills and work will cause the growth and development of the country.

  Keywords: Entrepreneur University, Reskills training, skills, future skills
 • Soltanali Adimi*, Jalil Shahryari, Omolbanin Azadikhah, Marzieh Rezaei Pages 123-146

  The main purpose of this study is to investigate the barriers to entrepreneurship of technical and professional trainees in Zahedan city. By studying the theoretical literature and research background and examining the way of monitoring the graduates of a number of large universities such as the University of Tehran, the variables of job achievement criteria; Features of technical and professional professors; Technical and vocational education and training program; The rules, relationships and structure governing technical and professional and the choice of skill field were identified as the most important factors in entrepreneurship of technical and professional trainees. In order to assess the status of variables in the real world, a questionnaire was designed and provided to a sample of 278 people who were selected by simple random sampling from a community of 1000 graduates of Zahedan Technical and Vocational Organization. The collected data were analyzed using one-sample t-test using SPSS software. The results show that in terms of participants in the present study, job achievement criteria, characteristics of technical and professional professors, program Technical and vocational education, laws, relationships and the governing structure of technical and professional, choosing a skill field is an obstacle for entrepreneurship of technical and vocational trainees in Zahedan city.

  Keywords: Technical, vocational education, entrepreneurship, barriers to entrepreneurship, self-employment
 • Maryam Farivar*, Seyyed Parviz Mousavi Pages 147-158

  The purpose of this research, which has been done through research method, is to provide solutions to attract trainees and solve the existing problems in teaching 18-month plan courses. This research has conducted surveys of 18-month trainees over a long period of time. Then, by examining the existing problems and providing suggestions, a number of suggestions that can be implemented and planned, have been applied in subsequent periods. After reviewing the problems in the 18-month plan and conducting a survey of trainees, we came to the conclusion that the problems we listed at the beginning of the work in consultation with our colleagues in this area are largely correct and consistent with the trainees' opinions. Therefore, in consultation with our expert colleagues and implementers of the 18-month plan, we prepared a list of suggestions to solve the problems of these courses. Also, in order to analyze the information using descriptive statistics as well as qualitative reports that are the result of the instructor's experiences, the research findings are collected and the main methods of collecting information are the instructor's observations, interviews with trainees and also the use of trainees's surveys. The findings of this study show the process of improving the trainees' satisfaction with the 18-month plan training courses and increasing the interactions between the skills of the graduates of this course and industries.

  Keywords: Techno-professional, 18-month plan, Distinguished Worker