فهرست مطالب

فصلنامه مهارت آموزی
پیاپی 36 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر سیف اللهی* صفحات 7-24

  نوآوری و کارآفرینی به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی است. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش و نوآوری بر گرایش کارآفرینانه است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل را تشکیل می دهد که تعداد آن ها برابر 320 نفر است. روش مورداستفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده بود. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 175 به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و lisrelبا رویکرد معادلات ساختاری انجام گرفته است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد مدیریت دانش شامل (ثبت دانش، خلق دانش، انتقال دانش، کسب دانش، کاربرد دانش) و ابعاد نوآوری شامل (نوآوری تحقیق و توسعه، نوآوری محصول و نوآوری فرایند) بر گرایش کارآفرینانه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: مدیریت دانش، نوآوری، گرایش کارآفرینانه
 • امیر قاسم تبار*، عبدالله قاسم تبار صفحات 25-54

  هدف پژوهش حاضر بررسی محاسن و معایب آموزش مجازی از دیدگاه مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین بود. برای انجام پژوهش از رویکرد کیفی و راهبرد پدیدارشناسی استفاده شد. بدین منظور از بین مربیان، 10 مربی با روش نمونه برداری هدفمند به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش 7 مرحله ای کلایزی استفاده شد. بر اساس تحلیل عمیق صحبت های شرکت کنندگان، هفت امتیاز و شش نقطه ضعف برای آموزش مجازی از دیدگاه مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین شناسایی شد. هفت امتیاز آموزش مجازی از دیدگاه مربیان عبارتند از: صرفه جویی در مدت زمان آموزش؛ بالا بودن سطح سواد رایانه ای اساتید و مهارت آموزان؛ شخصی سازی/ فردی سازی؛ انعطاف پذیری در زمان آموزش؛ انعطاف پذیری در مکان آموزش؛ کاهش خطرات احتمالی آموزشهای عملی؛ آشنا شدن مهارت آموزان با بازار کار و رشته ها. همچنین شش نقطه ضعف شناسایی شده آموزش های مجازی از دیدگاه مربیان عبارتند از: عدم حضور اجتماعی مهارت آموزان در کلاس درس؛ نامناسب بودن برای دروس عملی؛ مشکلات اینترنتی؛ اثربخش نبودن آموزش در دراز مدت؛ افزایش حجم کار؛ شکل گیری انتظارات غیرواقع بینانه در مهارت آموزان. بهبود انگیزش یادگیرندگان از طریق راهبرد پرورش حضور اجتماعی؛ ارتباط دایم کارآموزان و مربیان؛ ارتقای یادگیری فعال؛ تاکید بر زمان انجام کار؛ کمک به مهارت آموزان برای فهم انتظارات دوره آموزشی؛ از جمله راهکارهای پژوهش حاضر برای افزایش اثربخشی و کاهش نقاط ضعف آموزش های مجازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، آموزش آنلاین، مربیان، آموزش فنی و حرفه ای
 • علیرضا ملک پور* صفحات 55-66

  هدف اصلی از آموزش و به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای این است که دانش و مهارت های عملی مورد نیاز بازار کار را به دانش آموختگان ارایه دهد. آموزش های فنی و حرفه ای سیستم ارتباطی است که در نتیجه با آموزش مهارت ها به دانش آموختگان در انتقال موفقیت آمیز آنان به بازار کار پس از اتمام آموزش خود نقش بسزایی دارد . به علاوه، در دنیای معاصر به واسطهی تسلط تکنیک و علوم وابسته به آن، نقش فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای در فرآیند تحول جوامع بسیار پر رنگ شده است و به همان نسبت حوزه انتظار از نقش عملکردی آنان وسعت یافته است. بنابراین، برنامه ریزی ها و ارایه آموزش های فنی و حرفه ای ناقص که هماهنگی ضعیف در همسویی با خواسته های بازار کار و اولویت های توسعه ملی دارند منجر به شکست و غفلت جدی در مورد بهبود مهارت های افراد می شود. این عدم موفقیت جوانان منعکس کننده فرایند ضعیف نظام برنامه ریزی آموزشی است  هدف پزوهش حاضر ارزیابی چالش های آموزش فنی و حرفه ای در کشور می باشد روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی است نتایج پژوهش با نرم افزار ANP نشان داد عوامل چالش های بازار کار با وزن 0.446 در رتبه اول ، عوامل چالش های ضعف در مدیریت منابع انسانی با وزن 0.313 در رتبه دوم، عوامل چالش های اداری ساختاری با وزن 0.241 در رتبه سوم قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: چالش های فنی و حرفه ای، عوامل بازار کار، عوامل مدیریت منابع انسانی، عوامل اداری، ساختاری
 • حسین مهدی زاده، همایون مرادنژادی، نعمت الله شیری*، امین رستم نیا صفحات 67-86

  پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثربخشی آموزش‏های مهارتی در تربیت نیروی بومی ماهر (تکنسین) در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی استان ایلام انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی استان ایلام بودند که در دوره آموزش مهارتی برق کاری صنعتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام شرکت کرده بودند. با توجه به آمار سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام، تعداد کل این افراد 36 نفر بودند که به صورت تمام شماری در قبل و بعد از برگزاری دوره آموزش مهارتی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان موضوع و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان اثربخشی دوره آموزش مهارتی برق کاری صنعتی در ابعاد واکنش شرکت کنندگان، یادگیری مباحث دوره آموزشی، بکارگیری (رفتار) مباحث دوره آموزشی و نتایج دوره آموزشی نسبتا مطلوب بود. همچنین، براساس یافته های پژوهش مشخص شد که میزان دانش و اطلاعات (یادگیری) و بکارگیری (رفتار) مباحث دوره آموزش مهارتی در قبل و بعد از برگزاری دوره آموزشی اختلاف معناداری در سطح خطای یک درصد داشت؛ به گونه ای که یادگیری و رفتار شرکت کنندگان بعد از برگزاری دوره آموزشی بالاتر از قبل از آن بود.

  کلیدواژگان: اثربخشی آموزشی، آموزش مهارت محور، آموزش فنی و حرفه ای
 • احسان کلبعلی، حسین کریمیان*، غلامرضا ویسی صفحات 87-104

  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اهداف آموزشی دوره دوم متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه از دیدگاه کارشناسان و متخصصین می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. در بخش کمی، روش توصیفی از نوع پیمایشی؛ و برای تحلیل داده های کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری، کارکنان بخش اداری و آموزشی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی (N=85) بودند که به روش تصادفی ساده و با فرمول کوکران، 70 نفر به عنوان نمونه برای بخش کمی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها در بخش کمی، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار پرسشنامه توسط صاحب نظران تایید و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ 0.749 محاسبه گردید. روش تحلیل داده ها در این بخش آمار توصیفی (میانگین) بود.جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر کارشناسان و دبیران دوره دوم متوسطه حرفه آموزی بودند که با استفاده از «روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور» تا حد اشباع نظری، تعداد 17 نفر انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شد، و برای تجزیه و تحلیل داده های از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج پژوهش حاصل نشان داد که در فرآیند تعیین اهداف به مسئله بوم شناختی آموزشی توجه خاص گرددسپس باید اهدافی را به رشته تدوین درآورد که که با توجه به توانایی ها و استعدادهای دانش آموزان قابل دسترسی و سنجش باشند بدین معنی که به مسئله تفاوت های فردی در امر تدوین اهداف که در نهایت منتج به مسئله یاددهی - یادگیری می شود توجه خاص گردد.

  کلیدواژگان: آموزش وپرورش استثنایی، دانش آموزان با نیازهای ویژه، دوره دوم متوسطه حرفه ای، اهداف آموزشی
 • فاطمه ذاکری نسب، مریم حسین نیا* صفحات 105-118

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و راهکارهای ایجاد انگیزه لازم برای راه اندازی کسب و کار توسط کارآموزان آموزش دیده می باشد که بر روی 9 نفر از کارآموزان رشته پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان میناب با استفاده از آموزش اثرگذار و آموزش اصول کارآفرینی قبل از شروع آموزش اصلی صورت گرفته است. مدل پژوهش کیفی و رویکرد آن تحلیل و شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با افراد صاحب نظر در رابطه با آموزش های کارآفرینی و بازاریابی و دعوت از کارآفرین رشته مذکور جهت شناخت فرصت ها وکاهش ریسک کسب و کار به این نتیجه رسیدیم که شیوه ی آموزش اصولی به ترتیب 1. آموزش کارآفرینی 2. دعوت از کارآفرین 3. آموزش بازاریابی قبل از شروع دوره آموزشی اصلی تاثیر بسیار زیادی در ایجاد انگیزه و هیجان کارآموز جهت راه اندازی کسب و کار خواهد داشت و همچنین دولت با ایجاد موسسات حمایتی و رایزنی با شرکت های بزرگ جهت حمایت از خرید تولیدات کسب وکار های کوچک، دادن وام های بلاعوض یا با درصد سود اندک و همچنین به روزرسانی آموزش ها و حمایت از ارگان های آموزشی، تاثیر زیادی جهت ایجاد اشتغال و کسب وکارها دارد و دراین صورت می توان گفت که آموزش های فنی و حرفه ای اثرگذار بوده و منجر به ایجاد اشتغال گردیده است.

  کلیدواژگان: آموزش فنی وحرفه ای، کارآفرینی، اشتغال، جوانان، کسب وکار، کیفیت
|
 • Naser Seifollahi* Pages 7-24

  Innovation and entrepreneurship is an important and vital factor for organizations in order to create sustainable value and competitive advantage in today's complex and changing environment. Organizations will be more successful in responding to changing environments and creating and developing new capabilities that allow them to perform better with more innovation. The purpose of this study is to investigate the effect of knowledge management and innovation on entrepreneurial orientation. In terms of the purpose of the research is applied, in terms of the research method is descriptive-correlation. The statistical population of the study consists of all employees of the Management and Planning Organization of Ardabil Province, whose number is equal to 320 people. The method used for sampling was simple random method. Morgan table was also used to determine the sample size, according to which the number of statistical samples was 175. Data analysis was performed using SPSS and lisrel software with structural equation approach. The research results indicate that the dimensions of knowledge management include (knowledge registration, knowledge creation, knowledge transfer, knowledge acquisition, application of knowledge) and dimensions of innovation including (research and development innovation, product innovation and process innovation) on the entrepreneurial orientation of employees. Planning in Ardabil province has a positive and significant effect.

  Keywords: knowledge Management, Innovation, Entrepreneurial Orientation
 • Amir Ghasemtabar*, Abdollah Ghasemtabar Pages 25-54

  The purpose of this study was to investigate the advantages and disadvantages of virtual education from the perspective of technical and vocational training educators in Qazvin province. A qualitative approach and phenomenological strategy were used to conduct the research. For this purpose, among the instructors, 10 instructors were selected by purposive sampling as a research sample. The Colaizzi's seven-step method was used to analyze the data. Based on the in-depth analysis of the participants' speeches, seven points and six weaknesses for virtual education were identified from the perspective of technical and vocational training instructors in Qazvin province. The seven advantages of e-learning from the perspective of educators are: saving training time; High level of computer literacy of teachers and students; Personalization; Flexibility in training time; Flexibility in training locations; Reduce the potential risks of practical training; Familiarize students with the job market and disciplines. Also, the six identified weaknesses of virtual education from the perspective of educators are: lack of social presence of trainees in the classroom; Unsuitable for practical lessons; Internet problems; Ineffective training in the long run; Increase workload; Formation of unrealistic expectations in trainees. Improving learners' motivation through a strategy of fostering social presence; Permanent communication between trainees and trainers; Promoting active learning; Emphasis on work time; Helping students understand the expectations of the course; are The strategies of the present study are to increase the effectiveness and reduce the weaknesses of virtual education of Qazvin Technical and Vocational training Organization.

  Keywords: Virtual Education, Online Education, Instructors, Technical, Vocational Training
 • Alireza Malekpour* Pages 55-66
 • Nematollah Shiri* Pages 67-86

  The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of skill training in training skilled local workers (technicians) in the field of oil, gas and petrochemicals in Ilam province. The statistical population of the study included all employees of oil, gas and petrochemical companies in Ilam province who had participated in a skill training course in industrial electrical engineering in the Technical and Vocational Education Organization of Ilam province. According to the statistics of the Technical and Vocational Education Organization of Ilam Province, the total number of these people was 36 who were selected to study before and after the skill training course. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was assessed by subject matter experts and its reliability was assessed by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed in two sections of descriptive and inferential statistics using SPSS software version 26. The results showed that the effectiveness of the industrial electrification skills training course in the dimensions of the participants' reaction, learning the training course topics, using (training) the training course topics and the training course results was relatively desirable. Also, based on the research findings, it was found that the amount of knowledge and information (learning) and application (behavior) of the skills training course topics before and after the training course had a significant difference at the error level of one percent; In such a way that the learning and behavior of the participants after the training course was higher than before.

  Keywords: Educational Effectiveness, Skill-based Training, Technical, Vocational Training
 • Ehsan Kalbali, Hossein Karimian*, Gholamreza Veisi Pages 87-104

  The purpose of this study is to analyze the educational goals of the second year of vocational high school students with special needs from the perspective of experts and specialists. The research method is mixed (quantitative-qualitative). In the quantitative part, a descriptive survey method; And for qualitative data analysis, content analysis method has been used. The statistical population was the staff of the administrative and educational departments of the Exceptional Education Department of Markazi Province (N = 85). In a simple random method with Cochran's formula, 70 people were selected as the sample for the quantitative department. In order to collect data in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used and the validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient of 0.749. The method of data analysis in this section was descriptive statistics (average). The statistical population of the qualitative section consisted of experts and teachers of the second year of vocational high school who used "criterion-based targeted sampling method" to the theoretical saturation, 17 people were selected. Data were collected through semi-structured interviews, and content analysis technique was used to analyze the data. The results of the research showed that in the process of setting goals, special attention should be paid to the issue of educational ecology. Which ultimately leads to the issue of teaching-learning to be given special attention.

  Keywords: Exceptional education, Students with special needs, Secondary vocational high school, Educational goals