فهرست مطالب

مطالعات منابع انسانی - پیاپی 43 (بهار 1401)
 • پیاپی 43 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قاسم اسلامی*، رافت خدایاری صفحات 1-16
  زمینه و هدف

   امروزه، منابع انسانی یکی از سرمایه های بسیار مهم در سازمان به شمار می رود و راه کارهای زیادی برای به کارگیری بهینه و موثر اقدام های این افراد صورت می گیرد. فناوری بلاکچین این پتانسیل را دارد که چشم انداز منابع انسانی را به طور اساسی تغییر دهد. به منظور درک بهتر کارایی این فناوری در مدیریت منابع انسانی، در پژوهش حاضر نتایج پژوهش های انجام‏شده در خصوص این موضوع مرور شده است.

  روش ‏شناسی

   این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری آن، مقاله های منتشر شده مربوط به فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی بوده است که در سه پایگاه داده علمی اسکپوس (الزویر)، وب آو ساینس و گوگل اسکولار جست وجو شدند.

  یافته ها

  پس از بررسی مطالعات استخراج شده، نتایج در سه بخش مجزا با عناوین کاربردها، فرصت ها و چالش های پیش روی فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی شرح داده شد. بر اساس نتایج، فناوری بلاکچین بیشتر در اقدام های مرتبط با استخدام کاربرد دارد و فرصت هایی مانند جلوگیری از تقلب، نگهداری سوابق امن و کاهش هزینه را به همراه می آورد.

  نتیجه گیری

  این یافته ها در باب بلاکچین برای مدیریت منابع انسانی بینش کلی ارایه داده است؛ پس با توجه به فرصت ها و کاربردهایی که ایجاد می کند، استقرار آن برای انجام اقدام های بهینه و موثر در مدیریت منابع انسانی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: فناوری بلاکچین، مدیریت منابع انسانی، کاربردها، فرصت‏ها، چالش‏ها
 • منیره علی پور مادرسرا، غلامرضا معمارزاده طهران*، مهدی الوانی، محمود البرزی صفحات 17-47
  زمینه و هدف

  با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد.

  یافته ها

  بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد.

  نتیجه گیری

  مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

  کلیدواژگان: نظام جبران خدمات، سیستم خبره فازی، سرمایه انسانی، نیروی انتظامی
 • کیوان برزگر*، مهدی ادیبی فرد، علیرضا تشکریان جهرمی صفحات 48-76
  زمینه و هدف

   در عصر جدید، سازمان های دولتی و خصوصی آگاهی از مسایل زیست‏محیطی را امری مهم و لازم برای ادامه حیات خود می دانند. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوب جامع مدیریت منابع انسانی سبز، به بررسی نظام مند مطالعات مدیریت منابع انسانی سبز پرداخته است.

  روش شناسی

   روش پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث گردآوری اطلاعات، ترکیبی اسنادی است. پژوهشگران از طریق رویکرد فراترکیب و مرور نظام مند مطالعات منتشرشده در خصوص مدیریت منابع انسانی سبز از سال 1379(2000) تا 1398(2019)، به ارزیابی پایگاه های داده خارجی اسکپوس و تامسون روترز و پایگاه های داده داخلی مگ‏ایران و نورمگز پرداختند و 21 مقاله مرتبط را انتخاب و تحلیل کردند. شایان ذکر است که تعیین اهمیت و اولویت ابعاد استخراج‏شده با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام شد.

  یافته ها

  در مجموع، پس از تحلیل محتوای مطالعات انتخاب‏ شده، 100 کد، 27 مفهوم و 10 مقوله استخراج شد که مقوله‏ ها عبارت‏اند از: طراحی و تجزیه ‏و تحلیل شغل سبز، فرایند جذب سبز، جامعه پذیری سبز، ارزشیابی عملکرد سبز، مشوق ها و پاداش سبز، آموزش و توسعه سبز منابع انسانی، روابط و مشارکت سبز کارکنان، نظام پاسخ‏گوی سبز، ایمنی و سلامت کار سبز و انضباط سبز. بر اساس یافته های پژوهش، مفهوم پیوند پرداخت به عملکرد زیست‏محیطی، بیشترین ضریب اهمیت را دارد. در نهایت، پس از اجرای گام های پژوهش، چارچوب جامع مدیریت منابع انسانی سبز ارایه شد.

  نتیجه گیری

  چارچوب ارایه شده در این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها باشد تا سازمان ها با آگاهی از پتانسیل ها، سیاست های آتی خود را هم‏راستا با محیط زیست سازمان و افزایش عملکرد سبز سازمانی تنظیم کنند. همچنین، انتظار می رود که اجرای چارچوب مدیریت منابع انسانی، بر سلامت و بهداشت جامعه اثرگذار باشد و در زمینه بهره‏وری کارا و موثر از منابع طبیعی با استفاده از شیوه ها و راهبردهای مدیریت منابع انسانی سبز کمک کند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، سازمان سبز، توسعه پایدار، رویکرد فراترکیب
 • رویا دشتی*، اسماعیل اسدی، رشید ذوالفقاری زعفرانی صفحات 77-106
  زمینه و هدف

  جنبه های تاریک سازمانی، بخش جدایی ناپذیری از هر سازمان است و تمام جنبه های سازمان را دربرمی گیرد. نظریه تعامل گرایی اجتماعی نیز به بررسی رفتارها و تعاملات انسان ها در زندگی اجتماعی می پردازد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارایه مدل جنبه های تاریک سازمان در نظام آموزش عالی، مبتنی بر نظریه تعامل گرایی اجتماعی است.

  روش شناسی

  نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش اجرا توصیفی اکتشافی و از لحاظ نوع داده ها کیفی محسوب می شود. نمونه مشارکت کنندگان در پژوهش، 15 نفر از خبرگان علمی و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزش عالی استان فارس بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه انجام شد. مصاحبه ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و این اشباع بعد از 12 مصاحبه به دست آمد. داده ها نیز با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.

  یافته ها

   تعداد 118 مفهوم از کدهای باز مصاحبه ها در قالب 24 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی دسته بندی شدند که به صورت مدل پارادایمی در قالب شش طبقه اصلی قرار گرفتند که عبارت اند از: شرایط علی (علل سازمانی و علل فردی)، زمینه ای (محیط درون سازمانی و محیط برون سازمانی)، مداخله گر (ویژگی های کارکنان و ویژگی های مدیران)، پدیده محوری (جنبه های تاریک سازمانی)، راهبردها (راهبردهای توسعه فردی و راهبردهای سطح سازمانی) و پیامدها (پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی). مدل به دست آمده، جنبه های تاریک سازمان در نظام آموزش عالی مبتنی بر نظریه تعامل گرایی اجتماعی را به صورت عمیق و غنی توصیف می کند.

  نتیجه گیری

  شناخت عوامل اثرگذار، راهبردها و پیامدهای جنبه های تاریک سازمان در نظام آموزش عالی با استفاده از مدل پیشنهادی می تواند به سیاست گذاران، برنامه ریزان و کارگزاران نظام آموزش عالی در مدیریت این پدیده کمک کند.

  کلیدواژگان: جنبه های تاریک سازمان، نظریه تعامل گرایی اجتماعی، نظام آموزش عالی
 • امیر والافر*، داود فیض، عظیم زارعی، محمود غلامی کرین صفحات 107-130
  زمینه و هدف

   برند کارفرمایی به عنوان یکی از ابعاد برند سازمان و عامل مهم تمایز از سایر رقبا، در حوزه حفظ و افزایش دارایی نامشهود سازمان نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر، به دنبال شناسایی پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی، از دیدگاه استادان و اعضای هییت علمی دانشگاه های دفاعی منتخب است.

  روش شناسی

   این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر فلسفی، اثبات گرایانه به شمار می رود و با استفاده از روش کیو اجرا شده است. در این پژوهش، نخست با مرور ادبیات و مصاحبه، پیشایندهای توسعه برند کارفرمایی استخراج و عوامل نهایی با نظرسنجی از خبرگان مشخص شد؛ سپس این عوامل در قالب کارت های کیو، در اختیار 23 نفر از استادان و اعضای هییت علمی دانشگاه دفاعی مدنظر که به صورت هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفت و در نهایت، دیدگاه آنان با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد.

  یافته ها

  الگوی ذهنی مشارکت کنندگان این پژوهش 7 نوع بوده است: کارکردگرا، ذهنیت گرا، روابط عمومی، مبتنی بر ساختارهای غیربوروکراتیک، کارمندمحور، چندبعدی و نگهداشت منابع انسانی.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش بینش مفیدی را در اختیار مدیران و تصمیم گیران دانشگاه های مدنظر قرار می دهد تا با شناخت این عوامل، برند کارفرمایی دانشگاه ها را توسعه دهند.

  کلیدواژگان: دانشگاه های دفاعی، برند، برندکارفرمایی، روش کیو
 • آرزو شفی*، زینب قیصری، زهره رضادوست، لیلا هاشمی، پگاه لطف الهی، فرزانه امیری صفحات 131-151
  زمینه و هدف

  هم زمان با رشد جوامع، امروزه زنان بسیار بیشتر از گذشته در سازمان ها و مشاغل نقش دارند و به ‏نوعی، نیروی کار تاثیرگذار و فعالی به شمار می روند. هرچند حضور زنان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است، موانع و فشارهای ساختاری و اجتماعی، به منظور ایجاد سقف شیشه ای برای زنان کماکان ادامه دارد. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای شکست سقف شیشه ای با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد است.

  روش

  این پژوهش از نظر نتیجه، توسعه ای و از نظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، کیفی است و با مشارکت 15 نفر از مدیران و مسیولان متخصص و کارشناسان صاحب نظر در سطوح مختلف یکی از شرکت های نفتی زیرمجموعه وزارت نفت اجرا شده است. داده های پژوهش به کمک ابزار مصاحبه جمع آوری و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد تحلیل شده است.

  یافته ها

   در این پژوهش به منظور شناسایی کدهای مفهومی برای مفهوم سازی مناسب موضوع، 15 مصاحبه عمیق انجام شد. تحلیل کدهای پژوهش پس از انجام کدگذاری های باز و محوری، در مجموع به شناسایی 829 کد باز اولیه، 424 کد مفهومی، 307 تم فرعی و 61 تم اصلی انجامید.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، شناخت عوامل علی و شرایط زمینه ای و مداخله گر سقف شیشه ای، می تواند ضمن افزایش سطح ادراک توانمندی های زنان، به ارتقای سطح کارکردهای سازمانی منجر شود و عدالت و برابری جنسیتی میان مردان و زنان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تحلیل نظری داده بنیاد، سقف شیشه ای، تصورهای قالبی جنسیتی
 • ناصر پورصادق*، حمیدرضا یزدانی، هادی رهبری صفحات 152-178
  زمینه و هدف

  یکی از چالش های مهم سازمان های امروزی، ترک خدمت ارادی و داوطلبانه کارکنان است. ترک خدمت داوطلبانه، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازمان ها به همراه دارد. از این رو، سازمان ها همواره در پی یافتن و به کارگیری رویکردهایی برای حفظ و نگهداشت کارکنان خود هستند. یکی از رویکردهای نوین برای پیشگیری از ترک خدمت داوطلبانه کارکنان، درهم تنیدگی شغلی است و این پژوهش قصد دارد مدلی برای درهم تنیدگی شغلی کارکنان ارایه دهد.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر آمیخته از نوع متوالی اکتشافی و راهبرد آن، نظریه پردازی داده ‎بنیاد است. مشارکت کنندگان در پژوهش، مدیران ارشد و معاونان منابع انسانی در صنعت بیمه کشور بودند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، با 13 نفر مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اصلی داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته برای اعتبارسنجی مدل مفهومی به دست آمده بود. برای سنجش پایایی مصاحبه ها، از روش پایایی بین دوکدگذار و برای سنجش روایی، از روایی هفت مرحله ای بهره گرفته شد.

  یافته ها

   مدل مفهومی در قالب الگوی پارادایمی، شامل عوامل علی، پدیده اصلی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، سازوکارها و پیامدها تعیین شد که هر یک از عوامل، این ابعاد را دربرمی گیرند. عوامل علی: شامل عوامل فردی، شغلی، سازمانی و عوامل برگرفته از جامعه. پدیده اصلی: دربرگیرنده پیوستگی، تناسب و فداکاری. شرایط مداخله گر: شامل نوع سازمان، فرهنگ فردگرا جمع گرا و جنسیت. شرایط زمینه ای: دربرگیرنده عوامل تسهیل کننده و عوامل محدودکننده. سازوکار ها: دربرگیرنده پیوندهای برون سازمانی، پیوندهای درون سازمانی، حفظ کرامت انسانی، اقدام های مدیریت منابع انسانی و برنامه های توانمندسازی و مشارکت. پیامدها: دربرگیرنده پیامدهای سطح فردی، سطح سازمان و سطح کلان (جامعه). شایان ذکر است که نتایج اعتبارسنجی مدل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که از نظر خبرگان، مدل مفهومی از اعتبار کافی برخوردار است.

  نتیجه گیری

   استفاده از این مدل و رعایت ملاحظات حاکم بر آن در هر مرحله، به سازمان ها، به ویژه شرکت های بیمه کمک می کند تا از خروج داوطلبانه کارکنان خود پیشگیری کنند و آنها را در سازمان نگه دارند. این موضوع برای پژوهش های آتی در خصوص نگهداشت کارکنان در سازمان بستر جدیدی است و توجه به جامعه در این زمینه را بیش از پیش فراهم می کند.

  کلیدواژگان: درهم تنیدگی شغلی، حفظ و نگهداشت، ترک خدمت داوطلبانه
|
 • Ghasem Eslami *, Rafat Khodayari Pages 1-16
  Background & Purpose

  Today, human resources is one of the most important assets in the organization, and many solutions are made to use its practices optimally and effectively. Blockchain technology has the potential to fundamentally change the perspective of human resources. Thus, in order to better understand the efficiency of this technology in human resource management, the present study reviews the results of studies conducted on this subject.

  Methodology

  This research is qualitative, applied, and descriptive. Sources of information from articles published on blockchain technology in human resource management were searched three two scientific databases: Scopus (Elsevier), Web of Science and Google Scholar.

  Findings

  After reviewing the extracted studies, their results were described generally in three separate sections of applications, opportunities and challenges of blockchain technology in human resource management. The highest function was in employment-related practices by creating opportunities such as preventing fraud, maintaining a secure record, and reducing costs.

  Conclusion

  These findings can provide an overview of the blockchain for human resource management that provides the opportunities and applications it creates. More attention should be paid to its establishment to have optimal and effective practices in human resource management.

  Keywords: Blockchain technology, Human Resource Managers, Application, opportunities, Challenges
 • Monire Alipour Madarsara, Gholamreza Memarzadeh Tehran *, Mehdi Alvani, Mahmood Alborzi Pages 17-47
  Background & Purpose

  Focusing on the diversity of human capital in organizations and its possible role in the effectiveness of the compensation system, the purpose of this study was to predict the effectiveness of the compensation system for various types of human capital in Police Force of Qazvin Province.

  Methodology

  The present research is descriptive, and it is applied in terms of purpose. The statistical population of the study includes 53 senior, middle, and operational managers of Qazvin Police Force, of which it was possible to access the opinions of 46 of them. The assessment tool was a questionnaire. In order to analyze the data, network analysis methods and fuzzy inference system were used.

  Findings

  According to the results, the effectiveness of the service compensation system varies according to its types of human capital. Priority of the elements of compensation for core human capital included perquisites, rewards, salaries, benefits, welfare services, awards; for idiosyncratic human capital: salaries, benefits, perquisites, rewards, welfare services, awards; for compulsory human capital: salaries, benefits, welfare services, rewards, awards, perquisites; for ancillary human capital: benefits, rewards, salaries, welfare services, awards, perquisites respectively. Also, the evaluation of the model in the police force suggested that the most observed effectiveness belongs to compulsory human capital.

  Conclusion

  The most important achievement of this article is designing an effective compensation system in the Police Force, which will dynamically determine the amount of output based to the amount of inputs. This model can be used to predict the effectiveness of the service compensation system.

  Keywords: compensation system, fuzzy expert system, Human capital, Police Force
 • Keyvan Barzegar *, Mehdi Adibi Fard, Alireza Tashakorian Jahromi Pages 48-76
  Background & Purpose

  In the new era, public and private organizations consider having environmental awareness as an important and necessary thing for their survival. Thus, the present study has systematically reviewed green human resource management studies to provide a comprehensive framework of green human resource management.

  Methodology

  This study is fundamental in terms of purpose and a combination-documentary in terms of data collection. Through a meta-synthesis approach and systematic review, researchers evaluated published studies on green human resource management from 2000 to 2019 at Scopus, Thomson Routers external databases, Meg Iran, and Noor Magz internal databases. They selected and analyzed 21 related articles. In order to determine the importance and priority of the extracted dimensions, Shannon entropy method was used.

  Findings

  Generally, after content analysis of the selected studies, 100 codes, 27 concepts, and 10 categories including design and analysis of green jobs, green recruitment process, green socialization, green performance appraisal, green incentives and rewards, green human resources training and development, green employee relationships and participation, green accountability system, green work safety and health, and green discipline were extracted.  According to the research findings, the concept of Link payment to environmental performance assessment had the highest coefficient of importance. Finally, after conducting the research steps, a comprehensive framework of green human resource management was provided.

  Conclusion

  The proposed framework can be a good basis for implementing green human resource management in organizations so that the organizations, by being aware of the potentials, can adjust their future policies in line with the organization's environment and increase organizational green performance. Additionally, it is expected that the implementation of the human resource management framework can affect the health of the community and contribute to the efficient and effective use of natural resources by using the methods and strategies of green human resource management.

  Keywords: Green HRM, Green organization, sustainable development, Meta-Synthesis Approach
 • Roya Dashti *, Esmaeil Assadi, Rashid Zolfaghari Zaferani Pages 77-106
  Background & Purpose

  Dark sides of the organization are integral parts of any organization and encompass all aspects of the organization. The theory of social interactionism also examines the behaviors and interactions of human beings in social life. Accordingly, the purpose of this study is to present a model of the dark sides of the organization in the higher education system based on the theory of social interaction.

  Methodology

  This research is applied in terms of type, developmental in terms of purpose, descriptive-exploratory in terms of implementation method, and qualitative in terms of data type. The sample of participants in the study included 15 scientific experts in the field of higher education management in Fars Province who were selected by purposive sampling. Data were collected using interview tools. The interviews continued until the theoretical saturation stage was reached after 12 interviews. Data were analyzed using the foundation data theorizing approach in three stages of open, axial, and selective coding.

  Findings

  118 concepts of open source interviews were classified into 24 sub-categories and 12 main categories, which were placed in a paradigm model in the form of six main categories: causal conditions (organizational causes and individual causes), background (internal and external environment), interventionist (employee characteristics and managerial characteristics), central phenomenon (dark sides of organization), strategies (individual development strategies and organizational level strategies) and consequences (individual, organizational, and social consequences). The model deeply describes the dark sides of the organization in the higher education system based on the theory of social interaction.

  Conclusion

  Understanding the influential factors, strategies, and consequences of the dark sides of the organization in the higher education system using the proposed model can help policy makers, planners, and agents of the higher education system to manage this phenomenon.

  Keywords: Dark sides of organization, Social interaction theory, Higher education system
 • Amir Valafar *, Davod Feiz, Azim Zarei, Mahmoud Golami Karin Pages 107-130
  Background & Purpose

  Employer brand as one of the organization's brand dimensions and an important factor of differentiating from competitors has an important role in the field of maintaining and increasing the intangible assets of the organization. The present study sought to identify ranking the predictors of development employer brand based on the viewpoints of professors and faculty members of the University of Defense Departments.

  Methodology

  This research is applied in orientation and positivist philosophically which was done using Q method. In this research, first, by reviewing the literature and the semi-structured interview, entrepreneurial brand development predictors were extracted and the final factors were determined by the help of experts. These factors, in the form of Q cards, were delivered to 23 professors of the Defense University, who were purposefully selected as the participants of the study. Finally, their perspectives were analyzed using exploratory factor analysis through SPSS Software.

  Findings

  The results suggest that participants possess seven mental models including functionalist, functionalist, public relations, non-bureaucratic, employee oriented, multi-dimensional, and human resources maintenance.

  Conclusion

  Improving identified employer brand predictors in the studied universities may cause employer brand development and help to upgrade the intangible resources (especially human resources) of these universities. Besides, focusing on the identified employer brand predictors can augment the efficiency of these attempts.

  Keywords: Defense University, Brand, Employer Brand, Q Method
 • Arezo Shafi *, Zeinab Gheisari, Zohreh Rezadoost, Leila Hashemi, Pegah Lotfollahi, Farzaneh Amiri Pages 131-151
  Background & Purpose

  With the growth of societies, women nowadays are much more involved in organizations and jobs than ever before and are active as an influential workforce. Although there has been a lot of progress in the presence of women today comparing with the past, the structural and social barriers and pressures to create a glass ceiling for women continue to this day. The purpose of this research is to design a glass ceiling approach to break based on grounded theory analysis.

  Methodology

  This study is developmental in terms of result, exploratory in terms of the purpose, qualitative regarding methodology. Fifteen professionals including directors, officers, and professionals from different levels of the oil company took part in this study. The research data collection tool was interview and the data theory method was used to analyze the data. In the present study, the interviews were conducted in depth in the early stages, but because of the conceptual codes, the interviews were more purposeful and semi-open in order to properly conceptualize the topic.

  Findings

  The analysis of the research codes after performing open coding and axial coding revealed a total of 829 open source coding, 424 coding, 307 sub-themes, and 61 main themes.

  Conclusion

  Recognizing the causal factors, contextual and confounding conditions of the glass ceiling can increase the level of perception of women's empowerment as a basis for promotion and the level of organizational functions, both in human resource strategies and in enhancing the level of outcomes. This understanding can prepare the possibility to use the women’s abilities and promote gender equality in the organization.

  Keywords: Glass Ceiling, gender stereotyping, Grounded theory analysis
 • Nase Poursadegh *, HamidReza Yazdani, Hadi Rahbari Pages 152-178

  voluntary turnover of employees. Voluntary turnover makes numerous direct and indirect costs for the organizations. Thus, the organizations are always looking for approaches to retain their employees. Job embeddedness is one of the innovative approaches to prevent employees from voluntary turnover. Accordingly, the purpose of this study is to present an employees' job embeddedness model.

  Methodology

  The present study employed a mixed sequential exploratory design. The research strategy was data theory of the foundation and its participants include Iranian senior managers and deputy human resources in insurance industry. Through targeted sampling and observance of theoretical saturation, 13 individuals were interviewed. The main data collection tools in the qualitative section were semi-structured interviews, and in the quantitative section, a researcher-made questionnaire was used to validate the conceptual model. The inter-coder reliability method was employed to assess the reliability of the interviews, and the seven-step procedure was used to assess the validity.

  Findings

  The conceptual model was determined in the form of a paradigm model. Causal factors include individual, occupational, organizational, and community factors; Dimensions of the main phenomenon consist of cohesion, proportion, and sacrifice; Intervention conditions contain type of organization, individualist-collectivist culture, and gender; Underlying conditions include facilitators and limiting factors; Mechanisms consist of external links, internal links, maintaining human dignity, human resource management measures, empowerment, and participation programs; And finally, the consequences encompass the consequences of individual level, organizational level, and macro level (community). Besides, the results of model validation carried out through structural equation modeling revealed that, according to the experts' opinions, the conceptual model has sufficient validity.

  Conclusion

  Using this model as well as observing the considerations governing it at each stage, aid organizations, especially insurance companies, to prevent the voluntary departure of their staff and keep them in the organization. This provides a new platform for future research on employee retention in the organization and attention to the community context in this area.

  Keywords: job embeddedness, retention, Voluntary turnover