فهرست مطالب

مدیریت بحران - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1401)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/23
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رضا توکلی مقدم*، محمدرضا کرزه بر صفحات 5-16
  با توجه به گسترش مناطق شهری، تغییرات جمعیتی و اینکه تسهیلات موجود طی سال های گذشته و به تدریج مکا نیابی شد ه اند، این نیاز به وجود می آید که همه تسهیلات موجود تحت بررسی دوباره قرار گرفته و در صورت نیاز اصلاحاتی در ساختار شبکه ها ایجاد شود. در این مقاله با ارایه یک مدل مکان یابی- مکا نیابی مجدد برای تسهیلات بیمارستانی با رویکرد سلسله مراتبی، وضعیت کنونی تسهیلات موجود بررسی شده و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات در ساختار کنونی تسهیلات، راهکارهایی برای بستن، تغییر ظرفیت و بازکردن تسهیلات تازه ارایه خواهد شد. اهداف مدل پیشنهادی شامل بیشینه سازی پوشش تقاضا و کمینه سازی هزینه های ساختار است. در مدل پیشنهادی احتمال رخداد اختلالات و بحرا نهایی نظیر از دسترس خارج شدن یک تسهیل در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر شعاع پوشش و میزان ظرفیت هر یک از تسهیلات بیمارستانی بر روی کیفیت و سرعت پاسخ دهی اثرگذار است؛ پس در این مقاله سطوح ظرفیت تسهیلات و شعاع پوشش تسهیلات به صورت متغیر در نظر گرفته می شود. شعاع پوشش متغیر بدین معنی است که هر تسهیل حداکثر تا چه شعاعی را پوشش بدهد. برای حل مدل 2 هدفه پیشنهادی از روش محدودیت اپسیلون استفاده می شود. در پایان، مدل پیشنهادی بر روی تسهیلات بیمارستانی شهر قم به عنوان نمونه مطالعاتی پیاده سازی و نشان داده شده که با حل مدل پیشنهادی میزان پوشش تقاضا به میزان قابل قبولی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: مسئله مکان یابی- مکان یابی مجدد، تسهیلات بیمارستانی، شعاع پوشش متغیر، بحران
 • علی ویسکرمی، حسین نوفرستی* صفحات 17-27
  حرکت در شیب ها تحت اثر جریان ها، زمین لغزش ها و واژگونی ها پدیده هایی هستند که در شیب های طبیعی و مصنوعی در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب به وقوع می پیوندند. به همین منظور برای مقابله و دفع اثرات نامطلوب ناشی از این پدیده ها باید شیب ها به نحوی مطالعه شوند که در مرحله اول از وقوع چنین پدیده هایی در شیب ها جلوگیری کرد و در مرحله دوم در صورت وقوع این پدیده ها بتوان با پیش بینی مناسب اثرات نامطلوب بعد از ریزش را به حداقل ممکن رساند. برای این کار لازم است شیب ها قبل از اینکه ایجاد شوند، با توجه به اطلاعات زمین شناسی منطقه، ژیومکانیک، شرایط آب و هوایی و اطلاعات هیدروژیولوژی منطقه تحلیل پایداری شوند. در منطقه پاهلت بعد از عریض سازی جاده شیبی ایجاد شده که بعد از گذشت چندین سال مواد تشکیل دهنده شیب در اثر زمین لغزش شروع به حرکت کرده و تقریبا وارد جاده شده اند. در این مقاله این پدیده توسط بررسی عکس های هوایی منطقه، تغییرات شرایط آب و هوایی منطقه و همچنین روش های ریاضی تحلیل پایداری شیب تحلیل شده است. در این مقاله کوشش شده روشی مناسب جهت پایدارسازی این شیب ارایه شود.
  کلیدواژگان: حرکت در شیب ها، جریان، زمین لغزش، واژگونی، پاهلت، روش ریاضی
 • مهدی مدیری*، سمیرا حسن زاده، محمد اسکندری صفحات 29-47

  سوانح طبیعی در مقیاس بزرگ بارها رخ داده و منجر به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شده است. به عبارتی سوانح طبیعی تهدیدی جدی برای توسعه پایدار محسوب می شوند. اخیرا مدل سازی پایدار لجستیک امداد بلایا توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. درنظرگرفتن جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری برای کاهش اثرات منفی فاجعه در مسئله لجستیک امداد بلایا ضروری است. هدف اصلی این پژوهش ارایه یک مدل ریاضی چند هدفه به منظور طراحی شبکه توزیع پایدار کالاهای اضطراری در لجستیک امداد بلایا است. ویژگی اصلی این مدل این است که جنبه های اقتصادی، اجتماعی (هزینه محرومیت) و زیست محیطی پایداری را در تابع هدف در نظر می گیرد. با توجه به اینکه عدم قطعیت در ماهیت این مسئله وجود دارد، به منظور مقابله با عدم قطعیت از رویکرد بهینه سازی استوار فازی و برای حل مدل چند هدفه از روش برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای استفاده شده است. به منظور بررسی کارایی مدل یک مطالعه موردی بر اساس داده های واقعی (سیل شهرستان ساری) انجام شده است. در این پژوهش تعداد بهینه مراکز توزیع و مکان هر مرکز توزیع به گونه ای تعیین می شوند که هزینه های اقتصادی، اجتماعی و میزان آلایندگی های زیست محیطی به حداقل برسد و هر مرکز توزیع با توجه به ظرفیت ویژه خود به مجموعه ای از نقاط تقاضا با انواع متفاوتی از کالاها خدمت رسانی کند. با استفاده از مدل پیشنهادی ما تصمیم گیرندگان و مدیران قادر به تصمیم گیری های استراتژیکی و تاکتیکی با کمترین هزینه و زمان می شوند و در برنامه ریزی های امداد می توانند ساختار شبکه توزیع را بهبود بخشیده و نارضایتی آسیب دیدگان را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: شبکه توزیع پایدار، کالاهای اضطراری، لجستیک امداد بلایا، هزینه محرومیت، عدم قطعیت
 • حمیدرضا توکلی*، میثم مغیثی، الناز پیغاله صفحات 49-66

  برنامه ریزان مدیریت بحران برای مناطق مستعد وقوع سوانح طبیعی به دنبال تصمیم گیری هایی قبل و پس از وقوع خطر به منظور کاهش عواقب ناشی از وقوع آن و بازگرداندن هر چه سریع تر شهر به حالت اولیه هستند. شبکه حمل و نقل درون شهری به عنوان یکی از آسیب پذیرترین شریان های حیاتی نقش راهبردی در قابلیت برگشت پذیری شهر داراست. بدین ترتیب ابزارهای کارآمدی برای شناسایی این نقش در صورت وقوع بلایای طبیعی مورد نیاز است.در این پژوهش مدلی تحت GIS توسعه یافته که با کمک آن می توان عملکرد شبکه راه های درون شهری را به طور احتمالاتی پس از وقوع زلزله و با کمک الگوریتم بیزی بررسی کرد. این مدل می تواند خسارات ناشی از وقوع رویداد لرزه ای شامل خرابی ساختمان ها و پل های مجاور هر مسیر که منجر به انسداد آن مسیر می شود و همچنین احتمال انسداد مسیرها را تعیین کند. در این روش سناریوهای مختلف زلزله که در آن منابع مختلف عدم قطعیت های موجود در توزیع مکانی و زمانی وقوع زلزله ها در نظر گرفته شده، به منطقه مورد بررسی اعمال می شود. خسارات وارده به ساختمان و پل های موجود در منطقه به همراه فاکتورهای مختلف کنترل خسارت لرزه ای شبکه راه ها برآورد شده است. تحلیل های انجام شده منجر به تولید نقشه های احتمال انسداد مسیرهای موجود در شبکه راه برای حالات مختلف انسداد (بدون انسداد، کم، متوسط، زیاد) شده است. این نقشه ها شرایط راه ها را بلافاصله پس از زلزله نشان می دهد. با بررسی نتایج این تحقیق به وضعیت بسیار پیچیده انسدادهای مسیر شهر بابل پی خواهیم برد و انجام چنین تحلیل ها و تولید این نقشه ها برای زلزله های محتمل آینده می تواند به مدیران شهری نقطه ضعف های شبکه حمل و نقل را نشان دهد. در ضمن برای بهبود شبکه و برنامه ریزی جهت یافتن مسیر مطلوب به منظور امداد و کمک رسانی موثر خواهد بود و به برنامه ریزی برای بازگردان شهر به حالت اولیه پس از زلزله ای محتمل کمک می کند.

  کلیدواژگان: زلزله، شبکه حمل ونقل، انسداد مسیر، الگوریتم بیزی
 • محمدرضا یزدانی*، شهباز مهرابی، مهدی قربانی صفحات 67-80

  خشک سالی و به دنبال آن بحران کم آبی از مهمترین بلایای طبیعی هستند که به دلیل دامنه وسیع تر آن نسبت به دیگر بلایا پیچیدگی بیشتری دارند. به طوری که در یک دوره 7 ساله تا پایان فروردین سال 1395، 90 درصد جمعیت و 3/81 درصد وسعت استان چهارمحال و بختیاری تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. از این رو در این پژوهش میزان تاب آوری سیستم اجتماعی-اکولوژیک روستای هرچگان در مقابل بحران کم آبی در استان ارزیابی شد و به منظور انجام ارزیابی تاب آوری از دستورالعمل انجمن تاب آوری دانشگاه استکهلم سوید استفاده شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته، مصاحبه و فیش برداری متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه محلی هرچگان و شرایط اکولوژیکی آن استفاده شد. به منظور تحلیل شبکه روابط از روش تحلیل شبکه و نرم افزار UCINET 6 استفاده شد و نتایج نشان داد که در سیستم اجتماعی-اکولوژی هرچگان مسئله اصلی کاهش سطح آب قابل دسترس است که از جمله دلایل اصلی آن کاهش میزان آب ورودی به منابع آبی و هدررفت آب به دلیل نبود تجهیزات ذخیره آب است. نتایج خط تاریخی و ترسیم چرخه سازگاری نشان داد که سیستم اجتماعی-اکولوژی هرچگان در فاز امگا(Ω) یا فشار قرار دارد. در نهایت نتایج ارزیابی نشان داد که مناسب ترین استراتژی ها جهت مدیریت تاب آور در سیستم اجتماعی-اکولوژی هرچگان شامل حفظ و تقویت وضع موجود عملکردی اکوسیستم روستای هرچگان، حفظ و تقویت ساختار و ماهیت روستایی روستای هرچگان، تکمیل سیستم آبیاری روستا و تقویت یادگیری اجتماعی ساکنان روستاست.

  کلیدواژگان: سیستم اجتماعی-اکولوژیک، تاب آوری، خشک سالی
 • انسیه تاکی، سید حبیب الله میرغفوری*، علی مروتی شریف آبادی، سید حیدر میرفخرالدینی صفحات 81-96

  در این تحقیق یک مدل ریاضی دوسطحی جدید به منظور طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تامین امداد و بلایا ارایه شده است. مدل سطح رهبر به مکان یابی هاب ها و تعیین وسایل نقلیه مورد استفاده می پردازد. تابع هدف این مدل به کمینه سازی هزینه های احداث هاب ها، هزینه های حمل و نقل و هزینه های مربوط به ایجاد زیرساخت جهت توسعه شبکه هاب لجستیکی می پردازد. در مدل سطح پیرو اقدام به تعیین مسیرهای بهینه برای ارسال محصولات به متقاضیان با هدف کمینه سازی زمان ارایه خدمت می کند. با توجه به اینکه حل مدل های دوسطحی در حالتی که مدل سطح پیرو دارای ساختار MIP باشد، به عنوان یک مسئله دشوار در تحقیق در عملیات شناخته شده و همواره برای آن روش حل مشخصی وجود ندارد، در این پژوهش یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش کامل جهت حصول پاسخ ها با کیفیت بالا ارایه شده است. مطابق با نتایج محاسباتی می توان مشاهده کرد که الگوریتم توسعه یافته قادر به تولید پاسخ هایی موجه بوده و البته از نظر کیفیت پاسخ ها هم سطح قابل قبولی دارد. استفاده از نتایج این پژوهش می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی مورد استفاده سازمان های متولی مدیریت بحران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی دوسطحی، مکان یابی هاب، شبکه لجستیکی، الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش کامل، زنجیره تامین امداد و بلایا
 • ابوالقاسم امیراحمدی*، جواد جمال آبادی، رفعت دانشفر صفحات 97-127

  منطقه مورد مطالعه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناختی اش یکی از مناطق مستعد وقوع زمین لغزش است. در این پژوهش برای انتخاب مهم ترین عامل زمین لغزش در منطقه و همچنین میزان دخالت هر یک از عوامل در زمین لغزش های حوضه لتیان از روش مدل سازی آماری استفاده کرده ایم. لایه های اطلاعاتی استفاده شده شامل لیتولوژی، کاربری اراضی، بارش، ارتفاع، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، گسل، جاده، دریاچه سد و رودخانه است. بیش از 120 زمین لغزش و پهنه لغزشی مورد شناسایی قرار گرفته و نقشه پراکنش زمین لغزش ها برای منطقه تهیه شده است. برای تعیین اهمیت و تاثیر نسبی عوامل موثر در پهنه بندی خطر زمین لغزش ابتدا میزان همبستگی عوامل توسط ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد؛ سپس از روش وزن دهی یا امتیازدهی استفاده شده و توسط مدل سازی آماری 2 متغیره زمین لغزش ها با تک تک عوامل به صورت دوتایی بررسی شده است. سپس با استفاده از روش وزن دهی یا امتیازدهی و توسط مدل سازی آماری 2 متغیره با وزن های به دست آمده عوامل با هم مقایسه شدند تا میزان دخالت این عوامل در ایجاد زمین لغزش ها به دست آید. در انتها نقشه های پهنه بندی تهیه کردیم. بعد با بازدید میدانی انجام شده از حوضه بعد از پهنه بندی و ثبت موقعیت زمین لغزش های جدیدی که در حوضه اتفاق افتاده، موقعیت این زمین لغزش های ثبت شده را با  نقشه های پهنه بندی شده تطابق داده ایم که نشان می دهد بیشترین هم پوشانی در طبقات حساسیت خیلی زیاد و زیاد را نقشه پهنه بندی با روش ارزش اطلاعات به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با توجه به شاخص مجموع کیفیت روش ارزش اطلاعات نسبت به روش ارزش اطلاعات برای حوضه لتیان کاراتر است.

  کلیدواژگان: زمین لغزش، پهنه بندی، لتیان، مقایسه آماری
 • محمد پودینه، غلامرضا میری*، محمودرضا انوری صفحات 129-140

  افزایش دانش و مهارت در برابر مخاطرات توسط سازمان های مدیریت بحران و ارتقای توانایی در راستای توسعه راهبردهای کاهش آن ویژگی مهم یک شهر تاب آور است که لازمه آن آمادگی و آموزش همه جانبه است. هدف اصلی پژوهش حاضر واسنجی جایگاه سازمان های مدیریت بحران در افزایش تاب آوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) است. این پژوهش بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بر حسب هدف کاربردی است و همچنین روش جمع آوری داده ها و اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش ابتدا با توجه به جایگاه سازمان های مدیریت بحران همچنین بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین 5 بعد (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- ساختاری، مدیریتی و زیست محیطی) به عنوان ابعاد تاب آوری شهری در مقابل مخاطرات تعریف شد و سپس متناظر با هر یک از ابعاد شاخص هایی در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از نرم افزار های SPSS، Expert Choice و مدل Fuzzy VIKOR به تحلیل آن ها پرداخته شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی گویه های تاب آوری و سازمان های مدیریت بحران شهر زابل رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. یافته های حاصل از تعیین وزن ابعاد با استفاده نرم افزار (Expert Choice) نشان داد، بعد اجتماعی و فرهنگی با وزن به دست آمده 345/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در نهایت نتایج مدل وایکور فازی نشان داد، شهرداری بیشترین تاثیر را در افزایش تاب آوری شهر زابل در بین سازمان های مدیریت بحران به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: سازمانهای مدیریت بحران، تاب آوری شهری، مدل تصمیم گیری چند معیاره، شهر زابل
 • جعفر مصری، محمدرضا شهرکی* صفحات 141-148

  یکی از ارکان اصلی توسعه اشتغال و کسب وکار در هر کشور واحدهای صنعتی آن کشور هستند. موفقیت در احداث واحدهای صنعتی به سازوکارها و عوامل دیگری ازجمله شناسایی و ارزیابی ریسک آن ها بستگی دارد. از این رو در پژوهش حاضر روشی ارایه شده تا بتواند الگویی را مبتنی بر شبکه عصبی برای دسته بندی و ارزش گذاری ریسک های احداث کارخانه تراورس با نگرش بومی سازی فناوری ها ارایه کند. برای این منظور جهت شناسایی ریسک ها با استفاده از روش دلفی با کمک خبرگان و اساتید دانشگاه در 3 سطح از 40 ریسک مورد بررسی 21 ریسک انتخاب شد. سپس با توجه به نظر خبرگان، اساتید و مصاحبه های عوامل اجرایی ساخت کارخانه تراورس تمامی عوامل ریسک در مورد احتمال وقوع و شدت تاثیر ریسک از صفر تا 10 امتیازدهی شد. سپس با بهره گیری از شبکه عصبی خودسازمانده کوهونن در برنامه نرم افزاری MATLAB ریسک ها گروه بندی شدند. نتایج خروجی شبکه عصبی نشان می دهد عوامل ریسک در 5 گروه طبقه بندی می شوند که مهمترین ریسک نبود تجربه مشابه پیمانکار است که بالاترین سطح اهمیت را دارد. نکته قابل توجه در این پژوهش اهمیت ریسک های قرارگرفته در گروه 4 است که 17 ریسک(بالای 80 درصد از ریسک های مورد بررسی) در این گروه قرار گرفته است. ریسک های قرارگرفته در گروه 4 از لحاظ میزان اهمیت بین 60 تا 80 درصد اهمیت را به خود اختصاص داده که می توان با طرح و بررسی این موضوع در احداث واحدهای صنعتی تازه در کشور میزان ریسک احداث این گونه واحدهای صنعتی را در کشور به میزان زیادی کاهش داد.

  کلیدواژگان: ریسک، دلفی، شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده، کوهونن
 • علی خاکی* صفحات 149-161

  جمعیت و تراکم زیاد انسانی در ساختمان مدارس سبب شده که اهمیت بررسی این فضاها از نظر تخلیه ایمن و فوری دانش آموزان در هنگام حادثه ضروری به نظر رسد. از این رو برای کاهش مدت زمان تخلیه در این گونه فضاها به شبیه سازی تخلیه اضطراری نیاز است. بدین منظور، در این مقاله و چارجوب ارایه شده در آن به شبیه سازی تخلیه انسانی در یک مدرسه (از نقشه های تیپ سازمان نوسازی مدارس؛ با 2 طبقه و با شبیه سازی 345 نفر کاربر) به هنگام حادثه اقدام شد و بدین منظور از نرم افزار پس فایندر استفاده شد. مدت زمان تخلیه برای مدرسه یادشده 131 ثانیه حاصل شد. با توجه به آنکه ویژگی های کالبدی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مدت زمان تخلیه مطرح است، از این رو در این پژوهش 2 عامل مهم کالبدی شامل ارتفاع و طول ساختمان ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع ساختمان (3 طبقه کردن و رسیدن به 516 نفر کاربر) مدت زمان با افزایش 66 درصدی به 217 ثانیه رسیده که ناایمن است و با افزایش ارتفاع به 4 طبقه (687 نفر کاربر) این مقدار با افزایش 135 درصدی به 307.8 ثانیه می رسد که وضعیت خطرناکی را رقم می زند. نصب دستگاه پله فرار جداگانه هم این مدت زمان را تنها تا 249.5 ثانیه پایین آورده که این مقدار هم در حاشیه امن قرار ندارد؛ اما افزایش طول ساختمان (با 515 نفر کاربر) با توجه به آن که بر خلاف افزایش ارتفاع ساختمان کمتر بر تراکم دانش آموزان به ویژه در راه پله اثر گذاشته، تاثیر به نسبت بیشتری (در مقایسه با گسترش عمودی ساختمان) در کاهش مدت زمان تخلیه اضطراری دارد (مدت زمان 178 ثانیه جهت تخلیه کامل). از این رو پیشنهاد می شود برای ایجاد ساختمان های ایمن در برابر حادثه در صورت امکان گسترش ساختمان از طول و به شکل افقی باشد.

  کلیدواژگان: کالبد، فضاهای آموزشی، تخلیه ایمن
 • منیژه احدیانی، امیدعلی مسعودی*، سید محمدباقر ملائک، نسیم مجیدی قهرودی صفحات 163-175

  کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی توانایی تبدیل فرآیندهای سنتی قدیمی در فرودگاه و پرواز را به سمت قابلیت های خدمات مدرن هدایت می کند که باعث افزایش اعتماد مسافران و همچنین رضایت از دریافت خدمات با کیفیت بهتر می شود.پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان در صنعت هوایی هستند که با روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند و مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. این مهم در مصاحبه هجدهم حاصل شده است. جهت تایید روایی تحقیق از روش « مثلث سازی منابع داده ها، بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط مشارکت کنندگان» و جهت تایید پایایی تحقیق از «پایایی بین 2 کدگذار و بازآزمون» استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شده و با 3 مرحله کدگذاری (محور،تم اصلی و تم فرعی) الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران ارایه شده است. بر اساس نتایج تحقیق ارکان کلیدی در این فرآیند مشتمل بر «صنعت، دولت، دانشگاه، پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان» است. به علاوه در این تحقیق ضمن مشخص کردن تاثیرات فرآیند عوامل سازمانی عوامل زیرساختی موثر مشخص شده اند. همچنین پیآمدهای کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران مشتمل بر «پیامدهای ملی، سازمانی و محیطی» تا حدود خوبی بررسی شده اند.

  کلیدواژگان: صنعت هوایی، اینترنت اشیا، مدیریت صنعت هوایی، کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی
|
 • Reza Tavakkoli-Moghaddam *, Mohammad Reza Korzebor Pages 5-16
  Since the expansion of urban areas, demographic changes and the existing facilities have gradually been established over the past years, there is a need for them to take a re-examination and it improve in the structure of the networks if needed. This study aims to investigate the recent facilities by building a model for locating and relocating hospital facilities in a hierarchical approach. Additionally, there are some solutions for closing, changing the capacity and opening new facilities if it needs to change in the current structure of facilities. The purposes of this study consist of maximizing the demand coverage and minimizing the structure cost. This model considers the probability occurrence of disturbances and crises, such as the lack of the availability and easy access. On the other hand, coverage radius and the capacity of each hospital facility are affected on the quality and speed of responses so that this study attempts to examine the capacity levels related to facilities and their coverage radius.This means how long any facility can cover the maximum distance of the access point. It is used of the Epsilonconstraintmethod in order to solve the proposed bi-objective model. As a result, this model is implemented asa case study in Qom Hospital facilities and it is shown that the amount of the demand coverage is increased in anacceptable level.
  Keywords: Location-relocation problem, Hospital facilities, variable coverage radius, Disaster
 • Ali Veiskarami, Hossain Noferesti * Pages 17-27
  Movment on slopes under titles such as flows, landslides, and topplings are phenomena that occur on natural and artificial slopes in the event of the creation of appropriate conditions. Therefore, in order to counteract and eliminate the adverse effects of these phenomena, slopes must be studied in such a way that in the first stage, the occurrence of such phenomena on slopes is prevented, and in the second stage, if this occurs Phenomena can be minimized with the proper prediction of adverse effects after thinning. To do this, it is necessary to make the slopes before they are created, taking into account geological information of the region, geomechanical information of the region, the weather conditions of the region and the hydrological information of the region. In the Pahlat area, after the road spread, a slope has been created, which, after several years, the slope material began to move and almost entered the road. In this paper, this motion has been analyzed by studying the aerial photos of the region, regional weather changes and mathematical methods of slope stability analysis. In this paper, we have tried to provide a suitable method for stabilizing this slope
  Keywords: movment on slopes, Flow, landslide, toppling, Pahlat, Mathematical method
 • Mahdi Modiri *, Samira Hasanzadeh, Mohammad Eskandari Pages 29-47

  Large-scale natural disasters have occurred many times and led to social, economic and environmental consequences. In other words, natural disasters are a serious threat to sustainable development. Recently, sustainable modeling of disaster relief logistics has increasingly attracted attention. It is vital to take the economic, social, and environmental aspects into account in the disaster relief logistic problem to reduce the harmful effects of a disaster. The present study aims to develop a multi-objective mathematical programming model for designing a sustainable distribution network of emergency goods in disaster relief logistics. The key feature of this formulation being the fact that it explicitly considers the economic, social (deprivation cost) and environmental aspects of sustainability in the objective function. Considering the inherent uncertainty in this issue a robust fuzzy optimization approach is utilized to deal with the uncertainty. Further, multi-choice goal programming is used to solve the multi-objective model. Finally, a case study was conducted on Sari city, Mazandaran Province, to verify the model performance. In this investigation, the optimal number and location of distribution centers are determined such that the economic, social costs and the environmental pollution level are minimized, and each distribution center provides services concerning its particular capacity to a set of demand points with different types of commodities. Using the proposed model, decision-makers and managers are able to make strategic and tactical decisions with the least cost and time, and in relief planning can enhance the structure of distribution networks and inventory and reduce victims’ dissatisfaction.

  Keywords: Sustainable distribution network, Emergency goods, Disaster relief logistics, Deprivation cost, Uncertainty
 • Hamidreza Tavakoli *, Meisam Mogheisi, Elnaz Peyghaleh Pages 49-66

  Crisis management planners for natural disaster-prone areas are looking for pre- and post-hazard decisions to reduce the consequences and bring the city back to normal as soon as possible. The intra-city transportation network, as one of the most vulnerable arteries, has a strategic role in the city's reversibility. Thus, effective tools are needed to identify this role in the event of a natural disaster.In this research, a model has been developed under GIS with the help of which the performance of the urban road network can be investigated after the earthquake with the help of Bayesian algorithm. This model can determine the damage caused by a seismic event, including the collapse of buildings and adjacent bridges in any path that leads to the blockage of the route and the probability of blockage of the routes. In this method, different earthquake scenarios in which different sources of uncertainties in the spatial and temporal distribution of earthquakes are considered, are applied to the study area. Damage to buildings and bridges in the area, along with various seismic damage control factors of the road network, has been estimated. The performed analyses have led to the production of maps of the possibility of obstruction of the existing routes in the road network for different cases of obstruction (no obstruction, low, medium, high). These maps show the condition of the roads immediately after the earthquake. By examining the results of this research, we will found out the very complex situation of roadblocks in the city of Babol, and by conducting such analyzes and producing these maps for possible future earthquakes, the weaknesses of transportation network can easily be spotted by city managers, and authorities will be assisted to improve the network effectively while finding a suitable route for relief and help. Moreover, the results can be used in planning for the return of the city to its original state after a possible earthquake.

  Keywords: Earthquake, Transport Network, Route Closure, Bayesian Algorithm
 • Mohammad Reza Yazdani *, Shahbaz Mehrabi, Mehdi Ghorbani Pages 67-80

  Drought and subsequent water deficit crisis are one of the most important natural disasters, due to their wider scope than other disasters. On the other hand, 90 percent of the population and 81.3 percent of the Chaharmahal and Bakhtiari province were affected by a 7-year period until the end of March 2016. Therefore, in this study, the rate of resilience of the village's socio-ecological system against the crisis of dehydration and the problems in the province in general were evaluated. Guidelines for the evaluation of resilience were used by the Stockholm University of Sweden Resilience Society guidelines. A researcher-made questionnaire, interview, and checklist tailored to the socio-economic conditions of each local community and its ecological ecosystem were used for data collection. UCINET 6 software was used to analyze network relationships. The results showed that in the socio-ecological system of all, the main issue of water level reduction is accessible. One of the main reasons is the decrease in water intake and water loss due to lack of water storage facilities. The results of the historical line and the outline of the adaptation cycle showed that everyone's socio-ecological system is in the omega-phase (Ω) or pressure. Finally, the results showed that the most appropriate strategies for resilience management in socio-ecological systems include maintaining and enhancing the functional status of any village ecosystem, preserving and strengthening the rural structure and nature of any village, completing the village irrigation system, and Enhancing the social learning of the villagers.

  Keywords: Social-Ecological Systems, resilience, Drought
 • Ensiyeh Taki, Seyed Habib Allah Mirghafoori *, Ali Morovati Sharifabadi, Seyed Heydar Mirfakhreddini Pages 81-96

  In this study, a new two-level mathematical model is presented in order to design a logistics hub network in the supply chain of disasters and disasters. The leader level model uses the location of hubs and the determination of vehicles used. The objective function of this model is to minimize the cost of building hubs, transportation costs, and infrastructure costs to develop a logistics hub network. In the follow-up model, it determines the optimal routes for sending products to applicants with the aim of minimizing service delivery time. Given that solving two-tier models in the case where the follow-up model has an MIP structure, it is known as a difficult problem in research in operations and there is not always a definite solution for it, in this research an innovative algorithm based on complete counting. It is provided with high quality answers. According to the computational results, it can be observed that the developed algorithm is able to produce justified answers and of course it has an acceptable level in terms of the quality of the answers. Using the results of this research can be used as a management tool by crisis management organizations.

  Keywords: Locating, Routing
 • Abolghasem Amirahmadi *, Javad Jamalabadi, Rafaat Daneshfar Pages 97-127

  The study area is one of the landslide prone areas due to its geographical location and natural and geological features. In this study, we have used statistical modeling to select the most important landslide factor in the region and also the extent of involvement of each factor in landslides in Latian Basin; The information layers used include: lithology, land use, precipitation, altitude, slope, slope direction, vegetation, fault, road, dam lake and river; More than 120 landslides and landslides were identified and landslide distribution maps have been prepared for the area. To determine the relative importance and effect of effective factors and factors in landslide risk zoning, first the degree of correlation of factors was calculated by Pearson correlation coefficient, then the weighting or scoring method was used and by two-variable statistical modeling of landslides, two factors were considered. Then, by weighting or scoring method and by bivariate statistical modeling with the obtained weights, the factors were examined together to obtain the degree of involvement of these factors in landslides. Finally, we have prepared zoning maps. By field visit of the basin after zoning and recording the location of new landslides that have occurred in the basin, we have matched the location of these recorded landslides with zoned maps, the most overlap in the very sensitive and highly sensitive classes is the information map. Achieved, the results show that according to the total quality index, the information value method is more efficient than the information value method for the Latian basin.

  Keywords: landslide, Zonation, Latian, Statistical comparison
 • Mohammad Pudineh, Gholam Reza Miri *, Mahmoud Reza Anvari Pages 129-140

  Increasing knowledge and skills against risks by crisis management organizations and improving the ability to develop mitigation strategies is an important feature of a resilient city that requires comprehensive preparation and training. The main purpose of this study is to Analysis of the position of crisis management organizations in increasing urban resilience (Case study: Zabol city). This research is based on descriptive-analytical research method and applied purpose and also the method of collecting data and information using library and field studies. In this study, according to the position of crisis management organizations as well as previous studies and researches, (5) dimensions (economic, socio-cultural, physical-structural, managerial, environmental) were defined as dimensions of urban resilience against risks and then corresponding to each dimension, indicators have been considered, Then they are analyzed using SPSS software, Expert Choice and Fuzzy VIKOR Multi-Criteria Decision Making Model. The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between all resilience items and crisis management organizations in Zabol city at 99% confidence level. Findings from determining the weight of dimensions using software (Expert Choice) showed that the socio-cultural dimension with a weight of 0.345, has the highest rank. Finally, the results of the Fuzzy VIKOR model showed that the municipality has the greatest impact on increasing the resilience of Zabol city among crisis management organizations.

  Keywords: Crisis Management Organizations, Urban Resilience, Multi-Criteria Decision Making Model, Zabol City
 • Jafar Mesri, Mohammad Reza Shahraki * Pages 141-148

  One of the main pillars of employment and business development in each country are the industrial units of that country. Success in building industrial units depends on mechanisms and other factors such as identifying and assessing their risk. Therefore, the model presented in the research is based on a neural network to classify and evaluate the risks of building a traverse plant with a view to technology localization. To identify the risks by Delphi method with the help of experts and university professors in 3 levels of 40 risks, 21 risks were selected. Then, according to the opinions of experts, professors and executives of the construction of the traverse factory, risk factors on the probability of occurrence and severity of risk impact were scored from 0 to 10. The risks were then grouped using Mohlonen's self-organized neural network in the MATLAB software program. The results of the neural network output show that risk factors are classified into 5 groups, the most important of which is the lack of similar experience of the contractor, which is the highest level of radar importance. A noteworthy point in this study is the importance of the risks in group 4, of which 17 risks (over 80% of the risks studied) are in this group. The risks in group 4 are between 60 to 80% in terms of importance, which can be greatly reduced by planning and studying this issue in the construction of new industrial units in the country.

  Keywords: Risk, Delphi, Self - organizing artificial neural network, Cohennon
 • Ali Khaki * Pages 149-161

  The overcrowding in the school building make the importance of examining evacuation of students in the accident.  To this end, this paper  provide a simulation of human evacuation in a school sample (from school organization type maps, with 2 stories - and with 345 ) at the time of the accident. Pathfinder software was used for this purpose and the evacuation time for the above-mentioned school was 131 seconds. Since physical characteristics are considered as one of the most important factors affecting the duration of evacuation, therefore in this study two important physical factors including height and building length were evaluated.The results showed that with increasing of height of the building (3 floors and 516 users) the time increased by 66% to 217 seconds, which is unsafe and by increasing the height to 4 floors (687 users) this would increase by 135% to 307.8 seconds, which would create a dangerous situation. Installation of a separate emergency stair also reduced this time to just 249.5 seconds, which is not on the safe time. But increasing the length of the building (with 515 users) given that, unlike the height of the building, it has less impact on the density of the students (especially on the staircase) and it has a greater effect on reducing the duration of emergency evacuation (Compared to vertical expansion of the building). Therefore it is recommended that  If possible extend the building from the (horizontal) length  was considered.

  Keywords: Physical, educational spaces, safe evacuation
 • Manijeh Ahadiani, Omidali Masoudi *, Sayed Mohammad Bagher Malaek, Nassim Majidi Gahroudi Pages 163-175

  Steers the flight towards modern service capabilities that increase passenger confidence as well as satisfaction with receiving better quality services.The present study has been done with a qualitative approach and content analysis method. The statistical population includes managers and experts in the aviation industry who have been selected by purposeful method and snowball and the interview has continued to the point of theoretical saturation. This is important in the eighteenth interview. Data, peer review and review by participants "and" reliability between two coders and retest "was used to confirm the reliability of the research. MAXQDA2020 software was used to analyze the data and with three coding steps (axis, main theme, Sub-theme); The pattern of IoT application in the management of Iran's aviation industry is presented.Based on the research results; The key elements in this process include "industry, government, universities, science and technology parks, and knowledge-based companies." In addition, in this study, while identifying the effects of the organizational factors process, effective infrastructural factors have been identified. Although the consequences of using IoT in the management of Iran's aviation industry, including "national consequences, organizational consequences and environmental consequences" have been studied to a good extent.

  Keywords: internet of things, Aviation Industries, Aviation Management