فهرست مطالب

پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد شریفی نیا، سید حسن مبارز صفحات 7-35

  توکل به خدا یکی از آموزه های مهم قرآنی و دینی است که با فراگیری آن بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی برطرف می گردد. این پژوهش با هدف ساخت بسته آموزش توکل به خدا با تاکید بر قرآن کریم انجام شد. جامعه آماری شامل آیات و روایات درباره ی توکل به خدا بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، گروه نمونه انتخاب گردید و سپس به روش تحلیل محتوا استخراج، کدبندی، طبقه بندی و مقوله بندی انجام شد. پس از طبقه بندی، سه مقوله اصلی شناخت اسماء و صفات الهی به مثابه راه رسیدن به توکل، توکل به خدا و  نتیجه توکل به خدا با بیست و پنج زیر مجموعه به دست آمد که بر اساس آن بسته آموزشی توکل به خدا تدوین شد و به منظور اعتباریابی بسته آموزشی محقق ساخته با روش نمونه گیری همگن 14 نفر از اساتید روانشناسی و علوم اسلامی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با روش کاپا فلیسه، میزان توافق ارزیابان در سطح معنا داری 05/0>P  ،  در بسته آموزش توکل به خدا 80/0 محاسبه شد که نشان دهنده ی توافق مطلوب است. بنابرین بسته آموزش توکل به خدا با تاکید بر قرآن کریم از اعتبار کافی برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: بسته آموزشی، توکل به خدا، قرآن کریم
 • حسین کارآمد، زهرا احمدی صفحات 37-60

  این پژوهش جهت بررسی تحلیل محتوای کتاب‏های درسی تعلیم و تربیت اسلامی دوره متوسطه افغانستان (متن، پرسش‏ و تصویر) از منظر فعال و غیرفعال بودن در سال تحصیلی 1397-1396 اجرا شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کتاب‏های تعلیم و تربیت اسلامی دوره متوسطه افغانستان بود. از مجموع 41 درس کتاب صنف هفتم و هشتم، 20 درس و از مجموع 36 درس کتاب صنف نهم، 17 درس، متن و پرسش‏های آنها به‎عنوان نمونه و کل تصویرهای کتاب‏ها انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است که روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تایید شد. واحد مطالعه درس‏های کتاب و واحد تجزیه و تحلیل، متن، پرسش‏ و تصویر کتاب است که براساس مقوله‏ های فعال و غیرفعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و ضریب درگیری آنها مشخص شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که متن کتاب‏های یادشده به صورت فعالی ارایه نشده است. با توجه به دامنه مطلوب ضریب درگیری، برخلاف تصویرهای کتاب صنف هفتم، تصویرهای کتاب‏های صنف هشتم و نهم به نحو مطلوبی ارایه شده است، اما به ‏رغم ارایه فعال پرسش ‏های کتاب صنف نهم، پرسش‏های کتاب‏های صنف هفتم و هشتم به شیوه فعال ارایه نشده است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب تعلیم و تربیت اسلامی، دوره متوسطه، افغانستان، روش ویلیام رومی
 • حسینعلی محقق صفحات 61-87

  پرخاش گری یکی از ناملایمات جامعه امروز است که می‏تواند دلایل بسیاری داشته باشد. قرآن کریم خشم را به عنوان یکی از علل پرخاش گری و در مقابل کنترل آن را از ویژگی‏های متقین برمی‏شمارد. هدف این پژوهش ارایه و بررسی راه‎حل‏های مناسب پیشگیری و مقابله با پرخاشگری در کودکان و نوجوانان از دید روان‏شناسی و منابع اسلامی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای اجرا شده است. یافته ‏ها نشان می‏دهد پرخاشگری به دو صورت پرخاشگری خصمانه و وسیله‏ای و پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم رخ می‎دهد. درباره منشا پرخاشگری دو نظریه عمده وجود دارد؛ برخی پرخاشگری را امر ذاتی می‏دانند و در مقابل عده‏ای معتقدند این رفتار از طریق فرایند یادگیری آموخته می‏شود. دلایل مختلفی در بروز این اختلال وجود دارد که مهم‏ترین آنها وراثت و محیط هستند. از راه ‏های پیشگیری می‏توان به ارایه الگو، تخلیه هیجان‎ها، آموزش و راه‏های مقابله به شیوه‏های شناختی، عاطفی و رفتاری اشاره کرد. نتایج پژوهش نشان می‏دهد از نگاه دینی و روان‏شناسی نخستین راه مقابله با پرخاشگری راه شناختی و در گام‏های بعدی راه‏های عاطفی و رفتاری است.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، علل، پیشگیری، مقابله، کودک و نوجوان
 • علی بهرام طجری، رضا ناصری فرد صفحات 89-109

  نوشته حاضر در پی بررسی تاثیر توحید افعالی بر سبک زندگی اخلاقی است. سبک زندگی اخلاقی مبتنی بر توحید افعالی، دارای ده ویژگی متمایز است. بینش عمیق در سبک زندگی اخلاقی، معیار مشخص در همه جنبه های زندگی، سبک زندگی سپاسگزارانه، سبک زندگی همراه با عزت، سبک زندگی همراه با آرامش، سبک زندگی خداجویی در اخلاق با دیگران، سبک زندگی بر پایه خودشناسی عمیق، سبک زندگی بدون هراس از مخلوقات، سبک زندگی همیارانه در ارتباط با دیگران و سبک زندگی ارضای نیازهای بنیادین انسان به زندگی اخلاقی مبتنی بر توحید افعالی می‏انجامد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و با مراجعه به منابع اسلامی، شواهدی از آنها در مورد سبک زندگی توحیدی ارایه و با تبیین منطقی تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: توحید افعالی، سبک زندگی اخلاقی، آثار، اثربخشی، منابع اسلامی
 • هادی مجیدی صفحات 111-131

  تربیت فرزند به‎عنوان مهم‏ترین نقش والدین در آیات و روایات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. در بیشتر نظریه ‏های رشد شخصیت، مادر به‎عنوان فرد تاثیرگذار بر تربیت و رشد شخصیت کودک معرفی شده است. یکی از ساحت‏های تربیت، تربیت دینی است که دارای زمینه ‏ها و عوامل متعددی است و در این میان مادر  نقش والایی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مادر در تربیت دینی فرزندان است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با تحلیل مراحل پیش از تولد و پس از تولد است. براساس نتایج به دست آمده مادر به دو صورت در تربیت فرزند نقش دارد: الف) پیش از تولد: مادر با اصلاح و تقویت شناخت‏ها، عواطف و رفتارهای خود در راستای تربیت دینی، زمینه ایجاد چنین تربیتی را فراهم می‏آورد؛ ب) پس از تولد: در این دوران مادر با تقویت روحیه دینی فرزندان در انجام واجبات و ترک محرمات (الگوی عبادی)، دوری از رذایل اخلاقی (الگوی اخلاقی)، آموزش آداب اسلامی (الگوی آموزشی)، پرورش دینداری (الگوی پرورشی) و یادگیری از طریق مشاهده رفتار (فرزند از طریق مشاهده رفتار الگویی مادر از او تقلید می‏کند و رفتار خود را در امور دینی با وی منطبق می‏سازد) در تربیت دینی فرزندان نقش بسزایی ایفا می‏کند.

  کلیدواژگان: تربیت، مادر، تربیت دینی، پیش از تولد، پس از تولد
 • محمد زمان محمدی صفحات 133-162

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک‎های مقابله‎ای با رضایت زناشویی طلاب افغانستانی مشغول به تحصیل در شهر قم است. این پژوهش با روش توصیفی از نوع هم‏بستگی انجام شده است و در پی پاسخ به پرسش‎های ذیل است: آیا میان هوش هیجانی و سبک‎های مقابله‎ای با رضایت زناشویی رابطه و هم‏بستگی معناداری وجود دارد؟ آیا میان هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد؟ آیا میان سبک‎های مقابله‎ای و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد؟ به منظور پاسخ‏گویی به این پرسش‎ها 200 نفر از بین طلاب و روحانیون افغانستانی معیل مشغول تحصیل در سال 1399 در شهر قم به‎عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‎ها در این پژوهش سه پرسشنامه هوش هیجانی نوکا و آهیااوزو، پرسشنامه سبک‎های مقابله‎ای بلینگز و موس و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ است. داده‎ها با استفاده از نرم‏افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‎های پژوهش حاضر نشان داد که میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد. میان رضایت زناشویی و مولفه خودآگاهی هوش هیجانی در سطح 019/0 رابطه معنادار وجود دارد. رضایت زناشویی با مولفه خودمدیریتی هوش هیجانی در سطح 039/0 هم‏بستگی نشان داد. میان رضایت زناشویی و مولفه دیگر مدیریتی در سطح 013/0 رابطه معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رضایت زناشویی، سبک های مقابله ای، دانش پژوهان افغانستانی
|
 • Pages 7-35

  Relying on God is one of the important Quranic and religious teachings, which will solve many individual and social problems. This study was conducted with the aim of constructing an educational package for trusting in God with emphasis on the Holy Quran. The statistical population included verses and hadiths about trusting in God that the sample group was selected using purposive sampling. Then, content analysis was extracted, coded, classified and categorized. After classification, the three main categories of recognizing the divine names and attributes as a way to achieve trust, trust in God and the result of trust in God were obtained with twenty-five subsets, based on which the training package of trust in God was developed. In order to validate the researcher-made educational package by homogeneous sampling method, 14 professors of psychology and Islamic sciences were selected as the sample group. Using the Kappa-Fleise method, the level of agreement of the evaluators was calculated at a significant level of P <0.05, in the training package of trust in God 0.80, which indicates the desired agreement. Therefore, the educational package of trusting in God with emphasis on the Holy Quran is sufficiently valid.

  Keywords: Educational package, trust in God, Holy Quran
 • Pages 37-60

  This study was conducted to analyze the content of Islamic education textbooks in High Schools of Afghanistan (text, questions and images) from the perspective of active and inactive in the academic year 2017. The statistical population of this study was The Islamic Education Books of High Schools in Afghanistan. Out of 41 lessons of seventh and eighth grade books, 20 lessons and out of 36 lessons in the ninth grade, 17 lessons, texts and their questions were selected as examples and total pictures of the books were selected. The data collection tool was an analysis log based on William Roman’s method whose validity was confirmed by educational sciences experts. The study unit is the lessons of the books and the analysis unit is the text, questions and images of the books, which was analyzed based on active and passive categories by William Roman formula and their conflict coefficient was determined. The results indicated that the text of the books has not been presented actively. Considering the desirable scope of the conflict coefficient, unlike the pictures of the seventh grade book, the pictures of the eighth and ninth grade books have been presented appropriately. However, despite the active presentation of the questions of the ninth grade book, the questions of the seventh and eighth grade books have not been presented in an active manner.

  Keywords: content analysis, islamic education book, high school, Afghanistan, william roman method
 • Pages 61-87

  Aggression is one of the problems of today’s society that can have many reasons. The Holy Qur'an considers anger as one of the causes of aggressiveness and its control as a feature of the pious. The aim of this study was to present and investigate appropriate strategies for preventing and coping with aggressiveness in children and adolescents from the perspective of Psychology and Islamic Resources. This study was conducted using descriptive-analytical method using library resources. The results showed that aggressiveness occurs in two forms of aggressiveness and instrumental hostile and direct and indirect aggressiveness. There are two main theories about the origin of aggressiveness, some consider aggressiveness to be inherent, and some believe that this behavior is learned through the learning process. There are several causes of this disorder, the most important of which are inheritance and environment. Some of the ways to prevent are to provide patterns, drain emotions, education and ways to deal with it are cognitive, emotional, and behavioral methods. The results showed that from a religious and psychological point of view, the first way to deal with aggressiveness is cognitive and in the next steps are emotional and behavioral ways.

  Keywords: aggressiveness, causes, preventions, dealing with, child, adolescent
 • Pages 89-109

  This article investigated the effect of Monotheism of actions on Ethical lifestyle. The ethical lifestyle based on the monotheism of actions has ten distinct characteristics. Deep insight into moral lifestyle, specific criteria in all aspects of life, grateful lifestyle, lifestyle with dignity, lifestyle with peace, godly lifestyle in ethics with others, lifestyle based on deep self-knowledge, fearless of creatures lifestyle, a companion lifestyle in relation to others and a lifestyle satisfying basic human needs, lead to a moral life based on the monotheism of actions. This study was conducted using descriptive-analytical method and by referring to Islamic sources, evidences about monotheistic lifestyle have been presented and analyzed logically.

  Keywords: monotheism of actions, Moral Lifestyle, effects, effectiveness, Islamic sources
 • Pages 111-131

  Raising a child has been emphasized as the most important role of parents in Islamic verses and hadiths. In most theories of personality development, mother has been introduced as an influential person on the upbringing and development of the child’s personality. One of the areas of education is religious education which has several backgrounds and factors, and in the meantime, the mother has a high role. This study investigated the role of mothers in religious education of children. The research method is descriptive-analytical with analysis of prenatal and postnatal stages. According to the results, mothers have two roles in the upbringing of a child; a) Before birth: By reforming and strengthening her cognitions, emotions and behaviors in line with religious education, the mother provides the grounds for creating such an upbringing, B) After birth: In this period, the mother plays an important role in the religious education of children by strengthening the religious spirit of the children in performing obligations and abandoning the worship (worship model), avoiding moral vices (ethical pattern), teaching Islamic manners (educational model), fostering religiosity (the model of education) and learning through observing the behavior (the child imitates him through observing the mother's pattern behavior and adapting his behavior in religious matters with him) plays an important role in the religious education of children.

  Keywords: Education, mother, Religious Education, prenatal, postnatal
 • Pages 133-162

  The aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and coping styles with marital satisfaction of Afghan students studying in Qom city. This study was conducted by descriptive correlational method and seeks to answer the following research questions; Is there any significant relationship between emotional intelligence and coping styles with marital satisfaction? Is there a relationship between emotional intelligence and marital satisfaction? Is there a relationship between coping styles and marital satisfaction? To answer these questions, 200 afghan seminarians and clerics studying in Qom in 2020 were selected as the sample. The data collection tool in this study were three questionnaires of Noja and Ahyaavo Emotional Intelligence, Bellings and Moose Coping Styles Questionnaire and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire. Data were analyzed using SPSS software. The findings of this study showed that there is a significant relationship between marital satisfaction and emotional intelligence. There was a significant relationship between marital satisfaction and self-awareness as one of the components of emotional intelligence at the level of 0.019. There was also a significant relationship between marital satisfaction with self-management as one of the components of emotional intelligence at the level of 0.039. There was a significant relationship between marital satisfaction and another managerial component at the level of 0.013.

  Keywords: emotional intelligence, marital satisfaction, coping styles, scholars, afghan