فهرست مطالب

گیاه پزشکی کاربردی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، مهر 1396)

نشریه گیاه پزشکی کاربردی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، مهر 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حبیب عباسی پور*، ستار احمدی جوانمرد صفحات 73-83

  یکی از مهم ترین آفات گندم در منطقه الشتر استان لرستان، سن گندم، Eurygaster integriceps Puton می باشد. این آفت هر ساله سطح زیادی از مزارع گندم را آلوده می کند و به خصوص خسارت آن در سال های خشکسالی بیش تر می باشد. جمعیت سن گندم نیز مانند حشرات دیگر تحت تاثیر عوامل زنده یا دشمنان طبیعی اعم از شکارگرها، پارازیتوییدها و بیمارگرها قرار می گیرد. در این تحقیق مگس های پارازیتویید مراحل پوره و بالغ سن گندم از مزارع گندم در منطقه الشتر جمع آوری و شناسایی گردید. در مجموع سه گونه مگس پارازیتویید از خانواده Tachinidae و زیرخانواده Phasiinae شناسایی گردید که شامل گونه های Elomya lateralis (Meigen, 1824)، Phasia subcoleopterata (Linné, 1767) و Eliozeta helluo (Fabricius, 1805) بودند. نتایج به دست آمده از درصد پارازیتیسم افراد بالغ سن گندم توسط مگس های پارازیتویید نشان داد که از دهه اول اردیبهشت ماه تا دهه دوم خرداد ماه مگس های بالغ از میزبان خود خارج شده اند. به طوری که حداکثر درصد پارازیتیسم در هر دو سال 95-1394 در دهه دوم و سوم اردیبهشت ماه مشاهده شد. جمعیت گونه E. helluo نسبت به دو گونه دیگر در این تاریخ ها بیشتر بود. میزان کل پارازیتیسم توسط این سه گونه تا حدود 60 درصد برآورد گردید. با توجه به اینکه سطح وسیعی از اراضی قابل کشت این منطقه به کشت گندم اختصاص دارد لذا نتایج حاصل می تواند گامی هر چند کوچک در راستای مدیریت سن گندم محسوب گردد.

  کلیدواژگان: سن گندم، مزارع غلات، مگس های پارازیتوئید، الشتر، لرستان
 • سید وحید علوی*، پریسا تیموری صفحات 85-95

  عارضه خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته دارموجب خشکیدگی سرشاخه ها، نقره ای شدن برگ ها و زوال درخت می گردد. از درختان هلو و شلیل واجد علایم طی ماه های تابستان سال های 95-1393، نمونه برداری شد و نمونه ها از نظر آلودگی به عوامل بیماری زا با توانایی ایجاد چنین علایمی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها با روش RT-PCR و استفاده از آغازگر های اختصاصی برای فیتوپلاسمای زردی اروپایی (’Candidatus Phytoplasma prunorum‘)، جاروک بادام (‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’)، ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (Prunus necrotic ringspot ilarvirus ((PNRSV))، لکه حلقوی گوجه فرنگی (Tomato ringspot nepovirus (ToRSV)) و آبله آلو (Plum pox potyvirus (PPV)) بررسی گردیدند. از هر نمونه قطعاتی در محیطPDA  وNA  کشت داده شد. کلنی باکتریایی در محیط کشت رویت نگردید. پرگنه های قارچی، خالص سازی شده و بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، قارچ Trametes versicolor شناسایی شد. پس از اثبات بیماری زایی، ژنوم جدایه های مورد نظر خالص سازی و با آغازگرهای نواحی ITS1، ITS4 و LAC تکثیر شدند. محصول نهایی PCR پس از تعیین توالی و هم ردیف سازی، با توالی های موجود در بانک ژن (NCBI) توسط نرم افزار BLASTمقایسه و شباهتجدایه های مورد نظر با قارچ  Trametes versicolorدر سطح 95 تا 100 درصد مشخص گردید. هشت تا ده درصد از درختان موجود در باغات شرق استان مازندران به این بیماری مبتلا و در حال زوال بودند. همچنین بررسی احتمال آلودگی نمونه ها به عوامل مورد بررسی حاکی از عدم آلودگی نمونه ها به عوامل فوق الذکر بود

  کلیدواژگان: برگ نقره ای، درختان میوه هسته دار، سرخشکیدگی و زوال، Trametes versicolor
 • داریوش شهریاری*، نازنین علی بیک طهرانی، مژده ملکی صفحات 97-107

  سیب زمینی یکی از محصولات مهم غذایی و اقتصادی در جهان است، ولی قارچRhizoctonia solani  عامل بیماری شانکر ساقه هر ساله خسارت زیادی به کیفیت و کمیت محصول وارد می کند. در این مطالعه، اثر اسانس گیاه آویشن و زنیان در آزمایشگاه روی سرعت رشد پرگنه قارچ و بازدارندگی رشد در غلظت های 100، 200، 300، 400 و 500 ppm در محیط کشت PDA بررسی گردید. در آزمایشات گلخانه ای، اسانس های آویشن و زنیان با دو غلظت 5/0 و75/0 در هزار، ترکیب آویشن 25/0 + زنیان 25/0 در هزار و قارچ کش روال تی اس به غلظت 5/1 در هزار در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار بررسی شدند. اسانس ها و قارچکش به بستر غده های سیب زمینی در خاک آلوده به قارچ در گلدان ها افزوده شدند. آماربرداری از شدت بیماری مطابق الگوی Das شش هفته بعد از مایه زنی انجام شد. نتایج نشان داد سرعت رشد در غلظت 500 پی پی ام اسانس آویشن (63/21)، زینان (7/17) و آویشن توام با زنیان (14) میلی متر/روز بوده است. در مقایسه بازدارندگی از رشد میسلیومی، اسانس آویشن (88/70 درصد)، آویشن توام با زنیان (85/67 درصد) بیش از50 درصد بازدارندگی از رشد قارچ داشتند. نتایج شدت شاخص بیماری در گلخانه مشخص کرد، اسانس آویشن و زنیان به ترتیب با 1/28 و 92/35 درصد و قارچ کش روال تی اس با 17/17 درصد در کنترل قارچ موفق بودند و همچنین، میانگین وزن تر و خشک قسمت هوایی در تیمار آویشن با افزایش نسبی همراه بوده است.

  کلیدواژگان: سیب زمینی، Rhizoctonia solani، اسانس، آویشن، زنیان، بازدارندگی
 • داریوش شهریاری*، محیا فتحی اقدام، مژده ملکی صفحات 109-121

  پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum fsp lycopersici از بیماری های مهم نواحی گرم و خاک های شنی کشور محسوب می شود. در این مطالعه اثر اسانس گیاه آویشن، زنیان، رازیانه و قارچ آنتاگونیست Tricoderma harzianum کدva-104)  (Th- در شرایط آزمایشگاهی روی سرعت رشد کلنی قارچ و بازدارندگی از رشد، در هفت غلظت 100 الی 1000 پی پی ام در محیط کشت PDA بررسی شد. حداقل درصد بازدارندگی از رشد قارچ (غلظت Ec50) اسانس آویشن 95/83 %، زنیان 685/62 % و رازیانه 97/59 % تعیین شد. قارچ تریکودرما با 53/78 درصد بازدارندگی بعد از اسانس آویشن بیشترین میزان بازدارندگی از رشد مسیلیومی قارچ F. oxysporum fsp lycopersici داشته است. در آزمایشات گلخانه ای تاثیر اسانس آویشن، رازیانه و زنیان با غلظت 5/0 و 1 در هزار، قارچ کش (اپیرودیون + کاربندازیم پودر وتابل 5/52 %) با غلظت 5/1 در هزار و قارچ تریکودرما روی قارچ عامل بیماری در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. اسانس ها هم زمان با کاشت گیاهچه گوجه فرنگی وقارچ تریکودرما سه روز قبل از انتقال نشاء با خاک گلدان مخلوط شد. آمار برداری ازدرصد شاخص شدت بیماری چهار هفته بعداز مایه زنی انجام شد. نتایج نشان داد اسانس آویشن و تیمار تریکودرما به ترتیب با شدت شاخص بیماری 6/2 و 06/2درجه نزدیک ترین شاخص بیماری به شاهد سالم بودند. در تیمار اسانس آویشن میانگین وزن تر و خشک ریشه (53/1 ،28/0 گرم) وزن تر وخشک بوته (19/13 ،82/1گرم) و قارچ تریکودرما وزن تر و خشک ریشه (79/1 ،27/0 گرم) و بوته (77/12 ،63/1گرم) مشابه هم و درگروه آماری شاهد سالم قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: Fusarium oxysporum fsp lycopersici، اسانس، بازدارندگی، تریکودرما، گوجه فرنگی
 • عیسی جبله*، الهام هوشمند، حسین صادقی نامقی صفحات 123-133
  مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) حشراتی اجتماعی با بیش از 12000 گونه، 365 جنس و 27 زیر خانواده می باشند. این گروه یکی از موفق ترین موجودات زنده ساکن بر روی زمین هستند که تاثیر بسیار مثبتی بر اکوسیستم خاک دارند. شناسایی گونه های مورچه در مناطق کدکن و جلگه رخ، شهرستان تربت حیدریه با نمونه برداری از تیر تا مهر ماه 1395 انجام شد. نمونه ها ابتدا در آزمایشگاه با استفاده از کلید های شناسایی در دسترس و خصوصیات مورفولوژیک مانند قطعات دهانی، شاخک ها، درز ها و مو های بدن شناسایی شدند و سپس جهت تایید به کشور ترکیه فرستاده شد و توسط Nihat Aktac شناسایی نهایی انجام گرفت. در این پژوهش 12 گونه متعلق به 7 جنس از 3 زیر خانواده جمع آوری و شناسایی شدند. اسامی علمی گونه ها به تفکیک زیر خانواده و جنس به شرح زیر است: زیرخانواده Myrmicinae: Messor structor (Latreille, 1798); Messor ebeninus Santschi, 1927; Messor caducus (Victor, 1839); Monomorium kusnezowi Santsci, 1928;Crematogaster sordidula, Nylander و1849; Crematogaster subdentata Mayr, 1877 زیرخانواده Dolichoderinae: Tapinoma karavaievi Emery, 1925 زیرخانواده Formicinae: Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849); Cataglyphis nodus (Brulle, 1833); Cataglyphis niger (Andree, 1881); Formica cunicularia Latreille, 1798; Lasius neglectus Van Loon, Boomsma and Andrasfalvy, 1990.
  کلیدواژگان: مورچه، بال غشائیان، کدکن، تربت حیدریه
 • علی سراجی*، نیلوفر محفوظی، صنم صفائی چائی کار، ابوالفضل یحیوی آزاد صفحات 135-146
  در این تحقیق، اثر بازدارندگی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی سه گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L.، اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و سیر Allium sativum بر درصد مرگ و میر تمام مراحل لاروی و بالغین نماتود مولد زخم ریشه چای (Pratylenchus loosi)، در پژوهشکده چای کشور مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح آماری کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. پنج سطح غلظت های مختلف از هر یک از عصاره های گیاهی نعناع فلفلی (صفر، 500، 1000، 1500 و 2000 پی پی ام)، اکالیپتوس (صفر، 500، 1100، 2300 و 4000 پی پی ام) و سیر (صفر، 50، 125، 250 و 500 پی پی ام) به عنوان فاکتور اول و فاکتور دوم شامل چهار بازه زمانی 24، 48، 72 و 96 ساعت در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تاثیر تیمارهای مختلف روی مرگ و میر سن های مختلف لاروی و بالغین نماتود مولد زخم ریشه چای نشان داد که بین غلظت ها و بازه های زمانی تفاوت بسیار معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت × بازه زمانی، هر یک از عصاره ها تاثیر قابل توجهی را در مرگ و میر لاروها و بالغین نشان دادند و نتایج حاکی از کارآیی بالای متابولیت های ثانویه موجود در عصاره های گیاهان مذکور در جهت غیر فعال سازی نماتود مولد زخم ریشه چای بود. بیشترین درصد مرگ و میر لارو ها و بالغین نماتود با استفاده از 500 پی پی ام عصاره سیر پس از گذشت 96 ساعت به ترتیب با 90/93 و 92/90 درصد مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: چای، Pratylenchus loosi، عصاره های گیاهی، درصد کنترل کنندگی جمعیت
|
 • Habib Habbasipour *, Sattar Ahmadi Javanmard Pages 73-83

  One of the most important pests in the Alshtar region is the sunn pest, Eurygaster integriceps Puton (Hemipterta: Scutelleridae). This pest infests a large part of the wheat fields each year, and more specifically its damage during the years when the drought occurs. The population of the sunn pest, like other insects, is affected by biotic factors or natural enemies, including predators, parasitoids, and pathogens. In this research, adult parasitic flies of the nymph and adult stages of E. integriceps in wheat fields of Alshtar region were collected and identified. In total, three species of parasitoid flies of the family Tachinidae and subfamily Phasiinae were identified including Elomya lateralis (Meigen, 1824), Phasia subcoleopterata (Linné, 1767) and Eliozeta helluo (Fabricius, 1805). The results of parasitism in adult stage of the sunn pest by parasitoid flies showed adult flies were emerged from their hosts from the first decade of May to the second decade of June. So that the highest rate of percentage of parasitism in both years (2015-17) was observed in the second and third decades of May. In these dates, the population of E. helluo species was higher than the other two species. The total parasitism by these tree species was estimated to be about 60%. Due to the fact that a wide range of cultivated lands of this region is dedicated to wheat cultivation, the results can be considered as a small step in the management of the sunn pest.

  Keywords: Eurygaster integriceps, cereal fields, parasitoid flies, Alshtar, Lorestan
 • Seyed Vahid Alavi *, Parisa Teymuri Pages 85-95

  The disorder causes die back of the twigs, the leaves take silver color appearance and the tree declined. In the summer of 2014-2016 during visits to the eastern regions of the province, the trees affected by the disease and dying were determined from 8 to 10 %. Sampling was done from nectarine and peach trees with the symptoms and contamination with pathogens capable of causing such symptoms were examined. The samples were tested by RT-PCR using specific primers for European stone fruit yellows(‘Candidatus Phytoplasma prunorum’) and almond witches’ broom (‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’) Phytoplasmas, Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV), Tomato ringspot nepovirus (ToRSV) and Plum pox potyvirus (PPV). Segments of necrotic tissue margin under the bark of each sample were plated onto NA and PDA media after surface disinfection. Study results did not show any contamination to the mentioned viral and Phytoplasmas agents. Bacterial colonies did not seen on the culture media. The fungal isolates were purified and identified as Trametes versicolor, based on the morphological characteristics. Pathogenicity test was done and proved by inoculation of 3-4mm cut pellets of PDA media containing fungal mycelia of the isolates on the peach and nectarines seedlings. Genomic DNA extraction was done from the fungal isolates and amplification was done with ITS1, ITS4 and LAC regions primers. The amplicons were sequenced and compared with the available sequences in GenBank (NCBI). BLAST analysis showed 95 to 100 % nucleotide similarity between the isolates and Trametes versicolor.

  Keywords: Decline, Silver leaf, Stone fruit trees, Trametes versicolor
 • Dariush Shahriari *, Nazanin Alibeyk Tehrani, Mojdeh Maleki Pages 97-107

  Potato is one of the most important food and economic crops in all over the world, Rhizoctonia solani, the causal agent of stem canker causes high loss of the product quality and quantity annually. In this study, the effects of two essential oils of Thyme and Carum, were investigated on the colony growth rate and inhibitory growth in concentrations of 100, 200, 300, 400 and 500 ppm on PDA medium. In vitro tests, essential oils of thyme and Carum in two concentrations of 0.5 and 0.75, the combination of thyme 0.25+ Carum 0.25 and Rovral-Ts fungicide at 1.5 at 1000 were evaluated in a completely randomized block design in four replications. The tubers substratum cultivated in soil contaminated by R. solani that planted in pots were inoculated by essential oils and fungicides. The disease severity data were recorded and scored six weeks after inoculation using Das scale. The results demonstrated that fungal growth rate under treatment by Thyme at 500 ppm (21.63 mm /day) and Carum (17.7 mm/day) and thyme + Carum (67.85) essences were more than 50 percent growth inhibitory. The results of disease severity index in greenhouse revealed that Thyme and Carum essences and Rovral-Ts fungicide respectively by 28.1, 35.92 and 17.17 percent were successful in disease control as well as the mean of fresh and dry weight of shoot area under Thyme treatment increased relatively.

  Keywords: Potato, Rhizoctonia solani, Essential oil, Thymus vulgaris, Carum copticum, inhibitory
 • Dariush Shahriari *, Mahya Fathi Aqdam, Mojdeh Maleki Pages 109-121

  Tomato Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum fsp lycopersici is an important disease to tropical regions and sandy soils of Iran. In this study, the effect of essential oils of thyme, zynan, fennel and antagonist fungus of Tricoderma harzianum (Th-va-104) evaluated on the colony growth rate and growth inhibition in seven concentrations of 100-1000 ppm on PDA medium in vitro. The minimum percentage of inhibitory growth (Ec50) determined in essences of thyme, zynan and fennel with 83.95, 62/685, and 59.97% respectively. Tricoderma showed the maximum inhibition of fungal mycelial growth of F. oxysporum fsp lycopersici as 78.53% followed by thyme. The effect of thyme, Fennel and zynan essential oils at the concentration of 0.5 and 1, Fungicide (Iprodione+Carbendazim 52.5% WP) by concentrations of 1.5 and Tricoderma were evaluated in a completely randomized block design in greenhouse experiments. The essential oils were incorporated with potting soil with planting seedlings and Trichoderma fungus simultaneously in three days before transplanting. The percentage of disease severity index was assessed four weeks after inoculation. The results demonstrated that the disease index severity of thyme and Trichoderma by 2.6 and 2.06 respectively were placed in the closest disease index to check. The root area fresh and dry of thyme treatment (1.53, 2 gr), shoot area weight mean (13.19, 1.82) and the root area fresh and dry of Trichoderma (1.79, 0.27 gr) and shoot area weight mean (12.77, 1.63 gr), respectively were classified in the similar statistical groups with check.

  Keywords: Fusarium oxysporum fsp lycopersici, Essential oils, Inhibition, Tricoderma, Tomato
 • Isa Jabaleh *, Elham Houshmand, Hussein Sadeghi Namaghi Pages 123-133
  Ants (Hymenoptera: Formicidae) are social insects with more than 12,000 species, 365 genera and 27 subfamilies. As the most successful living organisms on Earth, have a very positive impact on soil ecosystem. Identification of ant species was performed in Kadkan and Jolge Rokh, Torbat Heydarieh, by sampling from June - September 2016. The samples were first identified in the laboratory using available identification keys and morphological characteristics such as oral fragments, tentacles, seams and body hairs. Then they were sent to Nihat Aktac, Turkey for confirmation of identification. In this study, 12 species belonging to 7 genera in 3 subfamilies were collected and identified. The scientific names of the species and their subfamily and genera are as followed: Subfamily Myrmicinae: Messor structor (Latreille, 1798); Messor ebeninus Santschi, 1927; Messor caducus (Victor, 1839); Monomorium kusnezowi Santsci, 1928; Crematogaster sordidula Nylander, 1849; Crematogaster subdentata Mayr, 1877 Subfamily Dolichoderinae: Tapinoma karavaievi Emery, 1925 Subfamily Formicinae: Lasius neglectus Van Loon; Boomsma and Andrasfalvy, 1990; Formica cunicularia Latreille, 1798; Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849); Cataglyphis nodus (Brulle, 1833); Cataglyphis niger (Andree, 1881).
  Keywords: : Ant, Hymenopteran, Kadkan, Torbat-e Hyderiyeh
 • Ali Seraji *, Niloufar Mahfouzi, Sanam Safaei Chaeikar, Abolfazl Yahyavi Azad Pages 135-146
  In this research, the inhibitory effect of aqueous, ethanolic and methanolic extracts of three medicinal plants including Mentha piperita L., Eucalyptus camaldulensis and Allium sativum on the mortality rate of juveniles and adults of Pratylenchus loosi were studied at the Tea Research Center (HSRI, AREEO) of the country. The experiment was carried out as a two level factorial experiments in a completely randomized design with three replications. The first factor was the different concentrations of mint, Eucalyptusand garlic extracts in 5 levels (0, 500, 1000, 1500 and 2000 ppm for mint; 0, 500, 1100, 2300 and 4000 ppm for Eucalyptus and 0, 50, 125, 250 and 500 ppm for garlic) and the second factor included four intervals of 24, 48, 72 and 96 hours. The results analysis of variance showed that there were significant differences between concentrations and time intervals at 1% probability level. Based on the results, the mean comparison of the interactions of concentration × time interval, each of the aqueous, ethanolic and methanolic extracts of mint, Eucalyptusand garlic showed a significant effect on the mortality of larvae and adults, and the results indicated the efficacy of the secondary metabolites in the extracts of these plants on the control of tea root-lesion nematode. The highest mortality rate of juveniles and adults was observed using 500 ppm garlic extract after 96 hours with 93.9 and 90.92%, respectively.
  Keywords: tea, Pratylenchus loosi, Herbal extracts, Population control percentage