فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 20 (بهار 1401)
 • پیاپی 20 (بهار 1401)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1401/03/24
 • تعداد عناوین: 5
|
 • حسن کارنامه حقیقی* صفحه 1

  پژوهش حاضر تاثیر بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء تورم بر کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و با استفاده از اطالعات دوره زمانی 1179-1108 را از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این بررسی، مدل مناسبی از خانواده مدلهای هم زمان به کار گرفته شده است. مدل مذکور نشان دهنده روابط میان متغیرهای اقتصادی از قبیل کسری بودجه و عرضه پول و تورم بوده و بیانگر رفتار پویای سیستمی میان آنهاست. از آنجا که مدل به صورت همزمان و خطی است، از روش 3SLS استفاده شده است. نتایج تجربی نشان میدهد که در اقتصاد ایران با افزایش بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء تورم، هزینه های اسمی دولت سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد، لذا اثر نهایی آن بر ساختار مالی دولت افزایش کسری بودجه خواهد بود.

  کلیدواژگان: بی ثباتی اقتصاد کلان (با منشاء تورم)، هزینه های دولت، درآمد دولت، اقتصاد ایران
 • نازنین پیری وکیل، محمد محمدی* صفحه 13

  تواناییهای مدیران را میتوان عاملی موثر بر ارزش و عملکرد شرکت دانست، شرکتهای دارای بحران و درماندگی مالی، علاوه بر داشتن شاخصهای سلامت مالی و تجاری پایین تر، چرخش هییت مدیره بیشتر همچنین دوره تصدی کمتر اعضای غیرموظف هییتمدیره داشتهاند. اما این تاثیرات در صورت رفع محدودیت و ابهام میتواند آثار متفاوتی را در اظهارنظر نهایی حسابرس بر جای بگذارد و بدین مفهوم که عدم اظهارنظر در صورت شفاف شدن شرایط مورد ابهام و محدودیت میتواند تاثیرات مطلوب یا نامطلوبی جای بگذارد. در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر توانایی مدیریت و بحران مالی بر ابهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 4292 تا 4291 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 412 شرکت و در مجموع 171 سال-شرکت میباشد. در این پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه-ها استفاده گردید. آزمونها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان میدهد که توانایی مدیران دارای اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و تعداد سهامداران شرکتهاست. ضمن اینکه این اثر بر خطای پیش بینی سود منفی و معنادار و برای شکاف قیمتی غیرمعنادار به دست آمده است. همچنین، یافته های مربوط به فرضیه های دیگر نشان میدهد که بحران مالی دارای اثر معکوس و معناداری بر حجم معامالت و تعداد سهامداران شرکتهاست. اما این اثر بر شکاف قیمتی مثبت و خطای پیش بینی سود غیرمعنادار به دست آمده است.

  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، بحران مالی، ابهام شرکت، شکاف قیمتی
 • بهزاد پرویزی، چیا امین پناه، محمد باقری صفحه 35

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری بر عکس العمل بازار سهام با در نظر گرفتن نقش تعدیلی تنوع جنسیت هییت مدیره در بورس و فرابورس ایران است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی همبستگی است. برای انجام پژوهش چهار فرضیه اصلی تدوین شد. برای انجام این پژوهش از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزارهای 8 Eviews و 22 SPSS استفاده شد. این موضوع در 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در فاصله زمانی 1390 تا 1398 بررسی شد (680 شرکت سال مشاهده شد). یافته ها نشان داد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و عکس العمل بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه گذاران در هنگام خرید و فروش سهام به مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توجه نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری، عکس العمل بازار سهام، تنوع جنسیت هیئت مدیره، بورس ایران، فرابورس ایران
 • صابر ابراهیم بای، عبدالرضا سعدی* صفحه 47

  از سری راه های جذب سرمایه که یک مجموعه اقتصادی میتواند کسری منابع مالی خود را به وسیله آن مرتفع سازد، انتشار اوراق مشارکت میباشد. شهرداری مشهد به عنوان نمونه ای بارز و توانمند در طی 17 سال با 35 مرحله فرآیند انتشار توانسته اوراق مشارکت به ارزش 93207822 میلیون ریال را عرضه نماید. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد بوده تا عوامل داخلی و خارجی موثر بر این اوراق از نگاه این نهاد را گردآوری و تبیین نماید. در این پژوهش برای اشباع نظری از تکنیک جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و جست وجو در پایگاه های اسنادی معتبر و برای تکمیل فرآیند گردآوری اطلاعات در زمینه پژوهشی از تکنیک مصاحبه با متخصصین استفاده شد. عوامل به دست آمده با گذراندن دو مرحله پرسشنامه از طریق روشAHP موزون گشت و در ماتریسSWOT جایگذاری شد و با بررسی آیتمهای موزون به دست آمده نتایج و پیشنهادها ارایه گشت. شایان ذکر است شهرداریهای مناطق مختلف شهر و شورای شهر مشهد به عنوان جامعه آماری و مدیران، کارشناسان و نخبگان حوزه اوراق مشارکت در نهادهای مذکور به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

  کلیدواژگان: اوراق مشارکت، شهرداری مشهد، تکنیک AHP، مدل SWOT
 • سعید پاکدلان*، علیرضا آذربراهمان، جلال آذربراهمان، مهدی سلیمی صفحه 61

  سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام، مجموعهای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را همزمان درنظر میگیرند. رفتار سرمایه گذاران متاثر از ریسک، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتاری طیف گستردهای از تصمیم گیرندگان، بازده سهام و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته میباشد. در این پژوهش اثرات ریسک و بازگشت سرمایه بر رفتار سرمایه گذاران بررسی میگردد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل رگرسیون برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال از 1394 تا 1398 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می-دهد ریسک بیشتر باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاران و کاهش رضایت آنان میشود. همچنین مشخص شد رابطه مستقیم معنی داری بین ریسک و نرخ بازگشت سرمایه با رضایت سرمایه گذاران در پی افزایش مالکیت سهام وجود دارد.

  کلیدواژگان: رفتار سرمایه گذاران، ریسک، بازگشت سرمایه، حساسیت سرمایه گذاران، رضایت سرمایه گذاران