فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و ارتباطات - پیاپی 66 (بهار 1401)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
پیاپی 66 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آذین گودرزی*، لیدا کاووسی صفحات 11-39

  برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ژوییه سال 2015 بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به نتیجه رسید اما امریکا خروج خود را از این توافق در مه 2018 اعلام کرد. این خروج، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به لحاظ تاثیر بر فضای سیاسی، بین المللی و دیپلماتیک توجه رسانه ای زیادی به خود جلب کرد. هدف این مقاله بررسی بازنمایی خروج ایالات متحده امریکا از برجام در چهار روزنامه ایرانی است: کیهان، و رسالت (نمایندگان اصلی محافظه کاران) و اعتماد و شرق (نمایندگان اصلی اصلاح طلبان). این پژوهش از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده می کند و متکی به نظریه های گفتمان، بازنمایی و چارچوب سازی است. یافته های این پژوهش گویای آن است که گفتمان مسلط در طیف روزنامه های اصلاح طلب «گفتمان تعامل» بوده است. این روزنامه ها بر لزوم ارتباط با جهان، مذاکره، تنش زدایی درعین حفظ انسجام ملی تاکید کرده اند. «برجسته سازی» و «حاشیه رانی» تکنیک هایی هستند که روزنامه های شرق و اعتماد به واسطه آن وجوه مثبت «خود» و نقاط ضعف «دیگری» را برجسته و چارچوب های مد نظر خود را ازاین طریق بازنمایی کرده اند. گفتمان مسلط در طیف روزنامه های اصولگرای این پژوهش گفتمان «مقاومت» است. این طیف با مطرح کردن سلسله استنادات تاریخی به بدعهدی، دشمنی، بی اعتمادی به غرب (امریکا و اروپا) اشاره کرده اند و با برجسته کردن وجوه منفی «دیگری» و برجسته کردن وجوه مثبت «خود» به مثابه نظام و ملت ایران، و تاکید بر ایستادگی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی، اقتصاد مقاومتی، بصیرت انقلابی و واکنش جدی درمقابل دشمن، سعی در القای مفاهیم و چارچوب های مد نظر خود و تاثیرگذاری بر مخاطب دارند.

  کلیدواژگان: بازنمایی، چارچوب بندی، تحلیل گفتمان انتقادی، مطبوعات، برجام
 • شهره پیرانی*، زاهد غفاری صفحات 41-69

  سرودهای ملی به همراه پرچم مهم ترین نمادهای ملی کشورها هستند و از نظر رتبه بندی در دسته الف نمادهای ملی قرار می گیرند. از این رو کشورها در انتخاب سرودهای ملی دقت نظر ویژه ای دارند. هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای مفاهیم اساسی سرود های ملی کشورهای ایران، روسیه و فرانسه است. سه کشوری که با سه ایدیولوژی متفاوت سه انقلاب مهم عصر مدرن را پشت سر گذاشته اند. با توجه به اهمیت سرودهای ملی به عنوان یکی از نمادهای ملی در دولت های مدرن، در این مقاله به بررسی مفاهیم اساسی مندرج در سرود ملی سه کشور پس از وقوع انقلاب اشاره شده است و سعی شده است بر اساس روش تحلیل مضامین با تاکید بر شبکه مضامین و روش مقایسه ای با استفاده از ابزار فیش برداری از منابع مرتبط به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که مفاهیم اساسی و ارزشی- انقلابی در سرودهای ملی ایران، فرانسه و روسیه کدامند و وجوه تفاوت و تشابه آنها در این باره چیست؟

  کلیدواژگان: سرود ملی، نمادها، مفاهیم اساسی و انقلابی، ناسیونالیسم
 • فاطمه جواهری، محمد رنجبر جورجاده* صفحات 71-97

  تغییرات در نوع بیماری های رایج به تغییر مدل ها و پارادایم های تبیین سلامت منجر شده است. رویکرد معاصر زیستی- روانی- اجتماعی بر این فرض استوار است که بیماری ها، تولیدات و نتایج کنش متقابل کنشگران با یکدیگر و نسبت آنها با عوامل فردی و زیست شناختی هستند. با وجود این، نقش ارتباطات میان فردی و رابطه گفتگویی میان طرفین ارتباط کمتر مورد توجه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با اتکاء به آراء هابرماس براین پایه استوار است که به دلیل استعمار زیست جهان توسط سیستم، عقلانیت ارتباطی منحرف گردیده و کاربست گفتگو دچار اختلال شده و سلامت افراد خدشه پذیر شده است. هدف شناسایی رابطه بین کاربست گفتگو و سلامت افراد شاغل با لحاظ کردن برخی مختصات محیط کاری آنها است. این تحقیق که شاغلان را مورد توجه قرار داده، به صورت پیمایش و با جامعه آماری شاغلان منطقه 6 تهران و با حجم نمونه 416 نفر انجام گرفته است. نمونه گیری بر اساس روش نمونه در دسترس صورت پذیرفته و واحد تحلیل فرد است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج تحقیق ضمن تایید اغلب فرضیات پژوهش نشان داد که ضریب تاثیر کاربست گفتگو و ساختار سازمانی بر سلامت روانی به ترتیب 40/0 و 19/0- و ضریب تاثیر گفتگو و فرهنگ سازمانی بر سلامت اجتماعی 19/0 و 15/0- می باشد. در عین حال فرهنگ سازمانی با کاربست گفتگو دارای همبستگی معنادار و منفی با ضریب 29/0- می باشد.

  کلیدواژگان: گفتگو، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی
 • شیوا پروائی* صفحات 99-123

  سالمندی را می توان از چشم اندازهای نظری مختلف مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله، نگارنده با اتخاذ رویکرد سالمندشناسی فرهنگی، توضیحی از سالمندی در نظریه های فمینیستی، تلاقی و پست مدرن با هدف ارتقاء دانش مفهومی و نظری در مطالعات سالمندی ارایه می دهد. سالمندشناسی فرهنگی، فمینیستی و پست مدرن، تنوع، تکثر و پیچیدگی های تجربه سالمندی را نشان می دهند و با اتخاذ چنین رویکردی در مطالعات سالمندی می توان به فهم صداها، روایت ها و تجربه زیسته گروه های متنوع، آسیب پذیر و در حاشیه سالمندان دست یافت. این رویکردها روایت گر سالمندی سیال، متکثر و چندگانه است. تجربه سالمندی در جامعه ایرانی نیز حکایت گر تجربه ای ناهمگون، نابرابر و متکثر است و نمی توان از سالمندی یکدست و یک شکل در جامعه ایرانی صحبت کرد بلکه سالمندی در ایران پدیده ای اجتماعی و نابرابر است. سالمندی نه تنها مبتنی بر تفاوت های جنسیتی، تجربه ای متکثر است، بلکه سالمندی در تلاقی جنسیت با سایر مولفه های اجتماعی چون موقعیت طبقاتی، وضعیت سلامتی و تفاوت های قومیتی و فرهنگی نیز به شکل متفاوت و نابرابری تجربه می شود؛ به گونه ای که می تواند محرومیت، نابرابری و فرودستی مضاعفی را تولید کند. ملاحظه این تفاوت ها و نابرابری های اجتماعی در تحلیل موضوع سالمندی بسیار بااهمیت و ضروری است و از بینش مفهومی و نظری تولید شده در این حوزه می توان در سیاست گذاری های اجتماعی سالمندی بهره برد.

  کلیدواژگان: سالمندشناسی فمینیستی، سالمندشناسی پست مدرن، مطالعات سالمندی، مطالعات جنسیت، مطالعات فرهنگی، نظریه تلاقی
 • عارف عزیزپور شوبی، مینو قره بگلو*، احد نژاد ابراهیمی، محمدعلی کی نژاد صفحات 125-149

  مسجد نخستین کانون نیایشی و اجتماعی در جامعه مسلمین بوده است. از آنجایی که فضای کالبدی ریشه در فرهنگ یک جامعه دارد، از این رو معماری مساجد در هر فرهنگی بروز دهنده نمادهای فرهنگی آن جامعه می باشد. معماری مسجد ایرانی علاوه بر حل چالش های فرمی و سازگاری با زمینه در تمام نقاط جغرافیایی، به هویتی مشخص و تداوم یافته دست یافتند که یک شاخص هویت شکلی مسجد را به مخاطبان ارایه می نمود. ولی با تغییر الگوهای فرهنگی بر اثر گرایش به نوگرایی براساس مدرنیزاسیون جوامع، هویت کالبدی مساجد معاصر دچار گسست شده است. این پژوهش با رویکرد مطالعات فرهنگی و روش توصیفی تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهد که مساجد به عنوان یک محصول فرهنگی چه نسبتی با نماد و نشانه های کالبدی در بستر فرهنگ ایرانی دارند؟؛ و در بستر فرهنگی ایران چه نماد و نشانه های در معماری مساجد جای گرفته است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که شکل گیری نماد در معماری باعث ایجاد هویت، قلمرو فرهنگی در یک سرزمین می شود. نمادهای مساجد مجموعه ی از کنش های فرهنگی است که از طریق بازنمایی در کالبد، مفاهیم را منتقل می کند. عناصر مشترکی از طریق فرایند بازنمایی نمادهای فرهنگی در ذهن مخاطبان شکل می گیرد، کنش های یکسانی را در ذهن شکل می دهد. در ارزیابی انجام شده از باز نمایی مساجد چهار دوره، مساجد دوره سنت کاملا و مساجد دوره سکولار نسبتا با مولفه ها و ویژگی های بازنمایی در مساجد سازگاری داشته اند. اما در ارزیابی مساجد دوره های انقلابی و انتقادی مشخص شد که این ویژگی ها از طراحی کنار گذاشته شده است.

  کلیدواژگان: مسجد، فرهنگ، نمادهای کالبدی مساجد، بازنمایی مفاهیم فرهنگی
 • آرش حسن پور، بهارک محمودی* صفحات 151-180

  حیات فرهنگی اشیاء یکی از حوزه های مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی و بینا رشته ای است که در پژوهش های ایرانی محدود و کم بضاعت است. ما در این مقاله با عنایت به این کاستی پژوهشی تلاش خواهیم کرد تا به موجودیت اجتماعی و فرهنگی «در» به مثابه یک شیء و پدیدار نظر کنیم. این امر از خلال مطالعه ی تفسیری دو فیلم «خانه ی پدری» (کیانوش عیاری) و «آشغال های دوست داشتنی» (محسن امیر یوسفی) محقق خواهد شد. رویکرد نظری و روش شناختی ما در این مقاله مبتنی بر آرا و نظریات زیمل است. نتایج این مطالعه با پذیرش این پیش فرض که «انسان موجودی است مرز آفرین و دارای قوه وصل و فصل» نشان می دهد که پدیده «در» در این آثار عامل ایستایی، توقف و فروبستگی است. در فیلم خانه ی پدری مردان در می سازند، دیوار می کشند و پرده پوشی می کنند اما این زنان هستند که دیوار برمی چینند و قفل درها را می گشایند و از حقیقت پرده دری می کنند. همچنین در این فیلم ها به واسطه عنصر «در» شاهد دیالکتیک درون و بیرون، پنهان و آشکار بودگی و همچنین امر شخصی و غیرشخصی هستیم. مطالعه این دو فیلم نشان می دهد که «در» همچنین با مقوله جنسیت، فردیت، سلطه، رازداری و امر تاریخی، گره خورده است. همچنین در کنار عنصر «در» عناصری دیگر همچون دیوار، قاب، پنجره و قفل، چونان یک موتیف و منظومه ای معنایی عمل می کنند که باب تفاسیر اجتماعی و فرهنگی را به خوانش متن می گشایند.

  کلیدواژگان: تاریخ اجتماعی اشیاء، در، مرز، رهیافت دیالکتیکی، گئورگ زیمل
 • عباس خورشیدنام*، علی انتظاری صفحات 181-199

  نهاد خانواده نقش مهمی در بازتولید نظام فرهنگی و جامعه پذیری افراد دارد. اما این نهاد همواره در وضعیت متعادل به سر نمی-برد و در موارد متعددی، روال متعارف زندگی روزمره به چالش کشیده می شود و اعضای خانواده به جستجوی راه حل ها و چاره های جدید برای حل مسایل رخ داده می پردازند. یکی از رایج ترین بحران ها در زندگی خانوادگی ناشی از تنش بین والدین و فرزندان و عدم درک مشترک آنها از موضوعات مختلف است. این مقاله با بهره گیری از روانکاوی لکانی و خوانش سمپتماتیک فیلم «من مادر هستم» به این مسئله می پردازد که یک مادر در چنین موقعیت چالش برانگیزی ممکن است دست به چه انتخابی بزند و چگونه ممکن است بر این بحران ها غلبه کند. فیلم از خلال وقایع و رویدادهایی درهم تنیده، موقعیتی را به تصویر می کشد که در بسیاری از خانواده ها رخ می دهد و از اینرو توجه به موقعیت پارادوکسیکالی که مادر در این فیلم دارد، به خوبی از بن-بست روابط والدین و فرزندان در خانواده ها پرده برمی دارد. یافته ها نشان می دهد که آنچه در نگاه اول فداکاری بی دریغ مادرانه برای حل مشکلات و مصایب خانوادگی به نظر می آید، تلاشی منحرفانه و ریاکارانه برای تملک و به انحصار خود دراوردن روابط و مناسبات خانوادگی است. از اینرو، روابط خانوادگی که در بسیاری از موارد حول فداکاری مادر یا زن می گردد، همواره مستعد آسیب های پیش بینی نشده و غیر مترقبه است. این ادعا به معنای زیر سوال بردن اهمیت و ارزش فداکاری زنان در خانواده نیست. اما در بسیاری از موقعیت ها، منطق حاکم بر وضعیت با آنچه کنشگران می پندارند تفاوت بنیادین دارد.

  کلیدواژگان: سینما، هویت زنانه، اسلاوی ژیژک، انحراف
 • داود طالقانی*، محمدصادق نصرالهی صفحات 201-224

  موسیقی رپ به عنوان یکی از صورت های متاخر موسیقی، با اقبال قابل توجهی از اقشار مختلف جوامع و به ویژه جوانان مواجه شده است. کشور ایران نیز از این روند جهانی مستثنی نبوده و مصرف این نوع موسیقی در میان جوانان ایرانی امری شایع است. این مصرف یقینا همراه با سطوحی از تاثیرگذاری بر سبک زندگی شنوندگان خواهد بود. مروری بر موسیقی رپ نشان می دهد که برخلاف ارزش نازل موسیقایی آن، محمل مهمی جهت طرح مهم ترین مسایل اجتماعی از جمله شهر نشینی شده است. این مقاله در نظر دارد تهرانی را که توسط موسیقی رپ فارسی برساخته شده و در برابر تهران جهان خارج قرار دارد، مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آنست که موسیقی رپ فارسی، شهر تهران را چگونه بازنمایی میکند؟ جهت پاسخگویی به این سوال با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 11 آهنگ با بیشترین اقبال مخاطب و با موضوع تهران انتخاب شده و تلاش می گردد با استفاده از روش تحلیل مضمونی، اصلی ترین مضامین برساختی از تهران در این صور موسیقایی شناسایی شود. یافته ها نشان می دهد که مضمون اصلی برساختی از تهران، بازنمایی آن به عنوان یک «شهر ضداتوپیا» است که ویژگی هایی همچون شکاف اقتصادی، کالایی شدن، حس ریاست، شهر کثیف، تهران ترا، شهر دزدان، پوچی زندگی و تهران بی قانون بر آن مترتب است.

  کلیدواژگان: موسیقی، رپ، بازنمایی، شهر تهران، موسیقی رپ فارسی
 • عبدالکریم خیامی، محمدجواد بادین فکر* صفحات 225-249

  در این پژوهش کیفی با مطالعه هواخواهان ایرانی گروه موسیقی کره ای اکسو، رابطه سبک زندگی و هویت هواخواهی در ساخت خرده فرهنگ های دیجیتالی را نشان داده ایم. هر یک از مفاهیم سبک زندگی و هویت در ایجاد فرم جدیدی از اجتماعات مجازی نقش داشته است. در این پژوهش که از روش مصاحبه فوکوس گروپ انلاین با تعداد نمونه 13 نفری از جوانان و نوجوانان به این نتیجه رسیده ایم که که اکسو در ساخت سبک زندگی جوانان اثر کرده و در چهار مولفه اوقات فراغت، اولویت مصرف فرهنگی، اهمیت ورزش و تناسب اندام و الگو گیری در اخلاقیات مجموعه متنوعی از معانی را ایجاد نموده است. همچنین در ساخت هویت هواخواهی به مولفه مهم حمایت در هواخواهی رسیدیم که خود دارای ابعادی است از جمله: معانی و کارکرد های حمایت از اکسو از منظر طرفداران، معانی و کارکرد های حمایت از اکسو از منظر طرفداران و وجود ارزش مبادله ای حمایت-محبت میان طرفداران و اعضای اکسو.

  کلیدواژگان: خرده فرهنگ های دیجیتال، سبک زندگی، هویت، کی پاپ، اکسو
 • وحید ساعت چیان، احمد محمودی*، محمدحسین قربانی، امیر ایزدخواه صفحات 251-268

  هدف پژوهش حاضر، نقش عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی در تمایل به گذران اوقات فراغت ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده، از نظر نوع جزو تحقیقات همبستگی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان شهرستان سبزوار انتخاب شد و برای نمونه گیری در مجموع 400 پرسشنامه منطبق با نوع روش شناسی مطالعه توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به گذران ورزش و کارکردهای رسانه های اجتماع بهره گرفته شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رگرسیون به شیوه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی با تمایل به ورزش رابطه مثبت و معناداری برقرار است. ضریب همبستگی برابر با 48/0 و ضریب تبیین برابر با 22/0 می باشد و می توان گفت 22 درصد از تغییرات تمایل به ورزش از طریق عوامل زمینه ای رسانه های اجتماعی مجازی تببین می شود. با توجه به اینکه از بین این عوامل مشارکت اجتماعی و اطلاع رسانی بیشترین تاثیر بر تمایل به ورزش را دارا می باشند، می توان گفت در صورتی که رسانه ها بتوانند برنامه های جمعی را در راستای اجرای همایش های ورزشی و پیاده روی های عمومی ورزشی در سطح شهر به عموم مردم اطلاع رسانی نمایند می توانند باعث افزایش انگیزه مشارکت ورزشی مردم می گردند.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، رسانه اجتماعی، عوامل زمینه ای، مجازی، ورزش
 • اعظم روانشاد، فرانک سیدی*، مریم توسکی صفحات 269-296

  امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری مفهومی چندبعدی است و برای مدل و شاخص سازی به پژوهش های نظری و مفهومی و تجربی نیاز دارد. بنا به اهمیت و ضرورت سیاست گذاری برای امنیت اجتماعی زنان، این مقاله به دنبال ارایه مدلی عمومی و شاخص سازی آن است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و کاربردی است و به لحاظ روش کیفی از نوع دلفی و اسنادی است. پژوهش های این حوزه با روش اسنادی مرور شده و مدل و شاخص اولیه طراحی گردیده و در سه شکل به بوته آزمون گذاشته شده است. جامعه آماری پژوهش استادان، پژوهشگران و کارشناسان حوزه امنیت اجتماعی اند. اعضای کارگروه هم با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای اعتباریابی مدل و شاخص از هشت نفر نخبه دانشگاهی (متخصص در حوزه امنیت اجتماعی) و چهار متخصص علوم انتظامی و امنیت (مدیران و معاونت های اجتماعی سازمان پلیس و معاونت اجتماعی دادگستری) استفاده شده است. این مدل در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، محیطی و اقتصادی کاربرد دارد و چندبعدی به شمار می آید. در این مدل عوامل و سازوکارهای علمی امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی تصریح شده است. نتیجه نهایی ارایه مدلی عمومی و شاخص سازی معتبر است؛ به گونه ای که محققان و سیاست گذاران این حوزه می توانند از آن برای تحقیق کردن درباره امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهر و ارتقای آن استفاده کنند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی زنان، روش دلفی، شاخص سازی، فضاهای شهری، مدل عمومی
 • مجید فولادیان*، هادی لباف خانیکی، محسن نوغانی صفحات 297-324

  صنایع دستی در هر فرهنگی از شاخص های بنیادین احراز هویت و اعتبار معنوی و تاریخی ملت ها بوده و بررسی اهداف تولید آن در دورانی صنعت مدرن از ضرورتی قابل توجه برخوردار است . این پژوهش پیرامون دلایل جامعه شناختی تداوم صنایع دستی با تاکید بر مشاغل موجود در شهرستان مشهد انجام شده و روش انجام آن به شکل کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار یافته با هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی گردآوری شده و به منظور اعتبار بخشی به نتایج حاصله هم بخشی از پژوهش به روش مشاهده مشارکتی انجام گردیده است . پس از پیمودن مراحل سه گانه کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتراوس و کوربین ، پدیده مرکزی تحقیق با عنوان "پرداختن به فعالیت هنری در زمینه تولید صنایع دستی و تداوم آن " شناسایی و مدل پارادایمی متناظر با آن تدوین شد . این پدیده نشانگر ایده ها و مقاصد اجتماعی است که توجیه کننده انجام این حرفه سنتی در دوران معاصر است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که داشتن ذایقه هنری ، عناصر محرک فعالیت هنری و تاثیر پذیری محیطی و معنوی مهمترین شرایط علی موثر بر پدیده مذکور بوده و پیامد اصلی را 3 مقوله تاثیر بر جامعه مخاطب ، کسب جایگاه اجتماعی و پیامدهای اجتماعی مرتبط با موضوع شکل می دهد که منجر به تداوم صنایع دستی در طبقه اجتماعی جدیدی به رغم افول آن در خاستگاه سنتی اش گردیده است .

  کلیدواژگان: صنایع دستی، احراز هویت، پیامدهای اجتماعی
|
 • Azin Goodarzi *, Lida Kavousi Pages 11-39

  The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) reached in July 2015 between I.R. Iran and the P5+1, but the US announced its withdrawal from the deal on May 2018. This withdrawal attracted much media attention, both internationally and inside Iran, due to its impact on international political and diplomatic spheres. this article aims to investigate the representation of the US withdraw from JCPOA in four Iranian newspapers: Keyhan, and Resalat (the main representatives of the Conservatives); and Etemad, and Shargh (the main representatives of the Reformists). Using the critical discourse analysis method, this research relies on discourse, representation, and framing theories. The findings point out that the dominant discourse in reformist newspapers is “Interaction”. These newspapers emphasize on the necessity of interaction with the world, negotiations, détente, and maintaining the national cohesion. By applying the techniques of highlighting and marginalization, Shargh and Etemad highlight “their own” positive features and “the others’” weak points. Through these techniques, these two newspapers seek to represent and induce their intended frameworks. The dominant discourse in conservative newspapers is “Resistance”. By bringing up historical evidences on unreliability and hostility of the West (the US and Europe), They highlight negative aspects of “the others” and positive aspect of “themselves” as “Iranian people” and “Iranian political system”. These conservative newspapers make effort to induce their favorite concepts and frameworks and to influence others by emphasizing on the concepts of “resistance”, using domestic capabilities, resistive economy, revolutionary insight, and serious and severe reaction against the enemy.

  Keywords: Representation, Framing. Critical Discourse Analysis, newspaper, JCPOA
 • Shohreh Pirani *, Zahed Ghafari Pages 41-69

  National anthems, together with the flag, are the most important national symbols of countries and fall into the category A of national symbols. Therefore, countries have a particular interest in selecting national anthems. The main purpose of this article is a comparative study of the basic concepts of national anthems of Iran, Russia and France. Three countries with three different ideologies have passed three major revolutions of the modern age. Considering the importance of national anthems as one of the national symbols in modern governments, this article examines the basic concepts embodied in the national anthem of the three countries after the revolution and has attempted to analyze themes with emphasis on the themes network. And the comparative method of using resource-related tools to answer the fundamental question of what are the fundamental and revolutionary value concepts in national anthems of Iran, France, and Russia, and what are their differences and similarities?

  Keywords: National Anthem, Symbols, Fundamental, Revolutionary Concepts, Nationalism
 • Fatemeh Javaheri, Moammad Ranjbar Jourjade * Pages 71-97

  Changes occurred in the type of common diseases have led to changes in medical models and paradigms explaining health. The contemporary bio-psycho-social approach is based on the assumption that diseases are the results of the interaction between sociological interaction of actor with each other and their relationship with individual and biological factors. One of the effective and neglected factors in this approach is interpersonal communication and dialogue between the parties. Based on, the present study is based on Habermas' views that states due to the colonization of the lifeworld by the system, communication rationality has been distorted and the application of dialogue has been disrupted and people's health has been compromised.This is a study that has focused on employees, was conducted as a survey with the statistical population of employees in District 6 of Tehran and analysis unit is individual. Sampling is based on the available sample method. A researcher-made and standard combined questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was calculated in a formal way and its reliability was calculated using Cronbach's alpha.The coefficient of significant impact of organizational culture on the application of dialogue is significant and negative with standard Beta coefficient of -0.29%. The standard Beta coefficient of multiple regression of application of dialogue and organizational structure on mental health is 0.40 and -0.19, respectively. The standard Beta coefficient of multiple regression of application of dialogue and organizational culture on social health is 0.19 and -0.15, respectively.

  Keywords: Dialogue, mental health, social health, Organizational Structure, Organizational Culture
 • Shiva Parvaei * Pages 99-123

  Ageing can be studied from different theoretical perspectives. In this article, the author has taken the approach of cultural Gerontology, to provide explanation of ageing in feminist, intersectionality, and postmodern theories, to promote conceptual and theoretical knowledge in ageing studies. Also, the theoretical insights produced in this field, can be used in the social and cultural policies of the elderly. Cultural, feminist, and postmodern Gerontology show the diversity, multiplicity, and complexity of the ageing experience and by adopting such an approach in ageing studies, it is possible to gain an understanding of the voices, narratives, and lived experiences of diverse, vulnerable and marginalized groups of the elderly. These approaches represent a fluid and multiple ageing. The experience of ageing in Iranian society also indicates a heterogeneous and multiple experience and we can’t talk about uniform and homogeneous ageing in Iranian society. Ageing based on gender differences and inequalities is a multiple experience; in addition, Ageing is also experienced in a variety of ways, at the intersection with gender and other structural components such as class status, health status, and ethnic and cultural differences. Finally, it can be said that considering these social and cultural differences and inequalities in the analysis of the issue of ageing is very important and necessary.

  Keywords: Feminist Gerontology, Postmodern Gerontology, Ageing Studies, Gender Studies, Cultural Studies, Intersectionality Theory
 • Aref Azizpour Shoubi, Minou Gharehbaglou *, Ahad Nejad Ebrahimi, Mohammad Ali Keynejad Pages 125-149

  The mosques have been the first worship and society place in the Muslim community. Since physical space roots in culture of each society. Therefore, the architecture of mosques in each culture reflects the cultural symbols of that society, which in addition to solving physical challenges and adopting to context in all geographical location should present a form with specific and continued identity, until able to provide the index of formal identity in the mosques to audience. But, by changing cultural pattern due to the modernization of societies, the continuity of physical identity in contemporary mosques have been broken. This research with cultural study approach and descriptive-analytical method is seek to response to question that What is the relationship of mosque as a cultural product with physical symbols and signs in the context of Iranian culture? And How should it be the Architecture of Iranian mosques that have architectural symbols in their body? The results of research show that Common elements are formed in the minds of the audience through the process of representing cultural symbols, Until the same actions are obtained from them. In the evaluation of the representation of the mosques in four periods, the mosques in traditional period completely and the mosques in secular period were relatively are compatible with the components and characteristics of the representation in the mosques. But in the evaluation of the mosques in revolutionary and critical ideological period, it was found that these features were left out in the design.

  Keywords: mosque, Culture, physical symbols of mosques, representation of cultural concepts
 • Arash Hasanpour, Baharak Mahmoudi * Pages 151-180

  The cultural life of objects is one of the fields of cultural studies and cultural sociology and interdisciplinary discipline that is limited and lacking in Iranian research. In this article, we will attempt to address this research deficiency by considering the social and cultural existence of the 'door' as an object and emerging. This will be accomplished through an interpretive study of the two films "Paternal House" (Kianoush Aiyari) and "Lovely Trash" (Mohsen Amir Yousefi). Our theoretical and methodological approach in this article is based on Simmel's ideas and theories. The results of this study, by accepting the premise that "man is a creature, boundary-bound," suggest that the "door" phenomenon in these works is a static, stopping, and confining factor. In the film, the men in the paternity house make doors, knock down walls, and hide, but it is women who break through the walls and unlock the doors, revealing the truth. In these films we also see the dialectic of the inside and the outside, hidden and revealing, as well as personal and impersonal, through the 'in' element. Studying these two films shows that the Door is also intertwined with gender, individuality, domination, secrecy, and history. They also act alongside the "in" element, such as walls, frames, windows, and locks, as a semantic motif and context that open social and cultural interpretations to text reading.

  Keywords: The Social History of Objects, Door, Dialectical Approach, George Simmel
 • Abbas Khorshidnam *, Ali Entezari Pages 181-199

  The family has an important role in reproducing cultural system and socializing individuals. But this institution is not always stable and sometimes undergoes challenge and tension in everyday life. One of the most current tensions in family life is due to misunderstanding between parents and children on different issues. This article deals with this problem by symptomatic reading of the film ‘I am a Mother’ and with the question that what a mother may do in such circumstances to solve the problem. The film shows the situation many families in Iran may have experienced. That’s why dealing with the paradoxical position of the mother in the film, reveals the deadlock of the parental relation in families. The findings show that what looks like maternal sacrifice in the first glance, is a pervert attempt to monopolize familial relations by the mother. Hence, the familial relation which is supported by maternal sacrifice, is susceptible to unexpected pathologies. This claim does not intend to undermine humanist values like sacrificing (especially that of women in the family life), but in some circumstances, the order which prevails is different from what people suppose.

  Keywords: Cinema, Gender identification, Slavoj Zizek, Perversion
 • Davood Taleghani *, Mohammad Sadegh Nasrollahi Pages 201-224

  The rap music, as one of the latest forms of music, has met with considerable success from different segments of the society, especially the youth. Iran has not been an exception to this global trend, and the consumption of this music is common among Iranian youth. This consumption will certainly be accompanied by levels of impact on the lifestyle of the listeners. A review of rap music shows that, despite its low musical value, it has become an important capacity for addressing the most important social issues, including urbanization. The aim of this article the studying of Tehran that consturcted by the farsi rap music. The main question of this research is “how does the farsi rap music represents Tehran?”To answer this question using purposive sampling, 11 songs were selected with the most attrctive for audiences and with the subject of Tehran and trying to use the method of thematic analysis, the most original constucted themes of Tehran is identified in these types of music. The findings show that the main theme of Tehran is constructed as “Anti-Utopia City” with features such as economic divide, commodification, sense of presidency, dirty city, Tehran Terra, city of thieves, lawless Tehran.Keyword: Music, Rap, Tehran, Representation, Farsi Rap Music

  Keywords: music, Representation, Tehran, Persian rap music
 • Abdilkarim Khayami, Mohammad Javad Badinfekr * Pages 225-249

  In this qualitative study, by studying the Iranian fans of the Korean music group Exo, we have shown the relationship between lifestyle and fan identity in the construction of digital subcultures. Each of the concepts of lifestyle and identity has played a role in creating a new form of virtual communities. In this study, which was conducted using the focus group interview method with a sample of 13 youth and adolescents, we concluded that Exo has an effect on the construction of youth lifestyle and in four components of leisure, cultural consumption priority, the importance of sports and fitness. And modeling in ethics has created a diverse set of meanings. In constructing the advocacy identity, we also reached an important component of advocacy support, which itself has dimensions such as: meanings and functions of Aksu support from the perspective of fans, meanings and functions of Aksu support from the perspective of fans, and the exchange value of support-love between Exo fans and members

  Keywords: Digital subcultures, lifestyle, Identity, K-pop, Exo
 • Vahid Saat Chian, Ahmad Mahmoudi *, Mohamad Hossein Ghorbani, Amir Izadkhah Pages 251-268

  the aim of this study was the role of the underlying factors of virtual social media in the willingness to spend leisure time. this research is applicable in terms of purpose, in terms of research strategy and type of descriptive - correlation research which is applied as a field. The statistical population of all citizens in sabzevar city. for sampling, 400 questionnaires were distributed according to the kind of study methodology. to collect data from questionnaires, the tendency to sport and the role of social media as well as from descriptive and inferential statistics (t - sample t test and regression test) was used to test the hypotheses of the research. The results showed that there is a positive and significant relationship between the underlying factors of virtual social media with tendency to sport. It can be said that 22 % of the changes in sport tend to relate to the underlying factors of virtual social media. Given that among these factors social and informational partnerships have the greatest impact on the willingness to exercise; social media must be more active in informing and informing the community level, in addition to expanding the areas of involvement and activity in the media.

  Keywords: leisure time, Social Media, Environmental factors, Virtual, Sport
 • Azam Ravanshad, Faranak Seyedi *, Maryam Tousky Pages 269-296

  Women's social security in urban spaces as multidimensional concept requires theoretical and conceptual studies in modeling and indexing stage .This study, by emphasizing importance of issue and need for study and policy-making for women's social security, to provide general model and indexing it. The study is developmental and applied in terms of purpose, and method, is Delphi and documentary. Studies in this field have been reviewed using documentary method and index have been designed and using Delphi method in three rounds and index have been reviewed and tested. Statistical population is professors, researchers in field of social security. Sampling was used to select panel members. In Delphi, in order to validate model and index, two groups of academic elites (experts in the field of social security) with eight people and law enforcement and security specialists (managers and social deputies of police organization and social deputy of justice) with four people have been used. After three rounds of model and index review by panel members, a multidimensional model has been obtained along with indexation of women's social security in urban spaces. This model is a multidimensional model in social, cultural, environmental and economic dimensions in which causal factors and mechanisms of social security in public spaces are specified. Result of presenting a general model and credit indexing has been found so that researchers and policymakers in this field can use it to study and promote women's social security in urban spaces.

  Keywords: Women's Social Security, Delphi Method, Indexing, Urban Spaces, General Model
 • Hadi Labbaf Khaniki, Mohsen Noghani Pages 297-324

  Handicrafts in any culture are the basic indicators of identity and spiritual and historical credibility of nations and the study of its production goals in the era of modern industry is a significant necessity. This research has been done on the sociological reasons for the continuation of handicrafts with emphasis on the existing jobs in Mashhad city and the method of doing it is qualitative and based on grounded theory. The required data were collected through semi-structured individual interviews with handicraft artists and craftsmen, and in order to validate the results, part of the research was conducted through participatory observation. After going through the three stages of coding according to the model proposed by Strauss and Corbin, the central phenomenon of research entitled "dealing with artistic activity in the field of handicraft production and its continuation" was identified and the corresponding paradigm model was developed. This phenomenon reflects the ideas and social goals that justify doing this traditional profession in the contemporary era. The results of this study show that having artistic taste, stimulating elements of artistic activity and environmental and spiritual impact are the most important causal conditions affecting the phenomenon and the main outcome is 3 categories of impact on the audience, gaining social status and social consequences related to the subject. Which has led to the continuation of handicrafts in a new social class despite its decline in its traditional origins.

  Keywords: Crafts, Authentication, social implications