فهرست مطالب

جامعه شناسی ورزش - پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • وجیهه جوانی، فرشته آقاجانی* صفحات 1-26

  هدف این تحقیق، مطالعه گرایش به برندهای ورزش مبتنی بر تجربه مصرف در بین زنان است. بر این اساس، فرضیه هایی مطرح و مدل مفهومی برای تحقیق در نظر گرفته شد که در آن، متغیر تجربه برند به همراه مولفه هایش (احساسی، عاطفی، عقلانی و رفتاری) به عنوان متغیر مستقل و انتخاب برند به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و برحسب هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل مصرف کنندگان زن برندهای ورزشی در سطح شهر تبریز است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه آماری، 384 نفر از مشتریان زن باشگاه ها و فروشگاه های ورزشی در نظر گرفته شده است. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفته شد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای سنجش تجربه برند از پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت (2010) و برای سنجش گرایش به برند از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. پرسشنامه، پنج گزینه ای طیف لیکرت می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگراف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار آماری Spss24 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تجربه برند به همراه تمام مولفه هایش تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب برند کالاهای ورزشی دارد. 

  کلیدواژگان: تجربه برند، گرایش برند، برند ورزشی
 • رامین پورعلی*، عباس نظریان مادوانی، امیرحسین منظمی صفحات 27-51

  این تحقیق باهدف بررسی و تحلیل وضعیت امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی بر اساس مدل عوامل موثر بر امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران انجام شد. به این منظور با استفاده از تحقیق توصیفی- پیمایشی دیدگاه 360 نفر تماشاگر و 36 نفر مدیران و مسیولان ورزشگاه فوتبال آزادی به وسیله پرسشنامه فرجی (1393)، که در این پژوهش روایی آن توسط 9 نفر از اساتید و کارشناسان و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ (تماشاگران و مدیران p=0.909) تعیین شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد که از نرم افزار اس پی اس اس 23 استفاده شد و برای مدل معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داده که عامل ها و مولفه های امنیت ورزشگاه فوتبال آزادی به استثنای عامل ها و مولفه های طراحی و ساخت و آموزش و تمرین کارکنان و پرسنل از دیدگاه کاربران (تماشاگران) از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند چراکه میانگین به دست آمده از میانگین فرضی بالاتر بود. همچنین نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که از برازش مناسبی برخوردار بود. 

  کلیدواژگان: امنیت، فوتبال، مدیریت ورزشی، ورزشگاه آزادی
 • بهاره حسین آبادی*، احمدرضا ظهرابی، محمدرضا محمدی صفحات 53-73

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر اینرسی سازمانی بر سایش اجتماعی و تنبلی اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی دبیران تربیت بدنی استان تهران در سال 1399 بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002)، اینرسی سازمانی هاگ (2014)، تنبلی اجتماعی حسینی (2008) استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، علاوه بر به کارگیری پرسشنامه های استاندارد، از نظرات اساتید و خبرگان حوزه مدیریت برای بررسی روایی صوری و محتوایی استفاده گردید و مورد تایید قرار گرفت. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد از دیدگاه دبیران تربیت بدنی اینرسی سازمانی می تواند موجب سایش اجتماعی شود و تنبلی اجتماعی را در پی داشته باشد. بنابراین در راستای بهره وری دبیران تربیت بدنی در مدارس، باید موانعی که سبب اینرسی سازمانی می شود را از بین برد تا به این گونه از تنبلی و سایش اجتماعی جلوگیری کنیم. 

  کلیدواژگان: اینرسی سازمانی، سایش اجتماعی، تنبلی اجتماعی، تربیت بدنی، تهران
 • سیاوش خداپرست، وحید بخشعلی پور*، عباس اکبرخواه صفحات 75-95

  یکی از ابعاد و زوایای ورزش، اخلاق است که توجه به آن امری ضروری به نظر می رسد و باشگاه ها به عنوان یک نهاد ورزشی می توانند به سمت نهادینه کردن اخلاق در رفتارهای اخلاقی و فرهنگی در ورزشکاران گام بزرگی بردارند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگی بود. روش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ در رده های سنی مختلف در استان گیلان بودند که نمونه آماری (384 نفر) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای اخلاقی و فرهنگی از پرسشنامه معتبر ITCSQکه توسط دیودسون و همکاران (2006) استفاده شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (88/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS3 و SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که ورزش بر روحیه ورزشکاران (817/0)، مسیولیت شخصی (793/0)، مراقبت و ارتباط (783/0)، مسیولیت اجتماعی (768/0) اثر مستقیم، مثبت و معنی داری دارد؛ اثر آن بر متغیر ثبات قدم (03/0-) معنی دار نبود. بنابراین بر پایه این مدل، می توان به ارزیابی ابعاد رفتارهای اخلاقی و فرهنگی در میان جوانان ورزشکار پرداخت و همچنین اطلاعات علمی در زمینه اقدامات ضد اخلاقی را که باید باشگا ه های فرهنگی و ورزشی برای جلوگیری از ایجاد آن در میان ورزشکاران از نظر توسعه مدیریتی انجام دهد، فراهم سازد. 

  کلیدواژگان: رفتار فرهنگی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت شخصی
 • محمدرسول خدادادی*، مهدی جهانگیری، مینا ارتشی، لیلا خسروی صفحات 97-123

  هدف این پژوهش بسترسازی کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجه بندی سالن های ورزشی است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت میدانی انجام گرفته است. نمونه آماری متخصصین کیفیت خدمات اماکن ورزشی، اساتید مدیریت اماکن ورزشی و روسای هییت ها و در بخش دوم مشتریان سالن پورشریفی می باشند که بر اساس فرمول کوکران 302 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از روش های ای اچ پی، روش های ریاضی الگوریتم کا.ان.ان برای درجه بندی استاندارد سالن ورزشی مبتنی بر ستاره بندی و از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس، ایکسل، ایکسپرت چویس و متلب استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بر اساس میانگین هندسی، شاخص های کیفیت خدمات سالن های ورزشی- تفریحی در 5 خوشه و ستاره قابل درجه بندی هستند. با توجه به نتایج بیش ترین وزن، به استانداردهای تجهیزات و سالن ورزشی و کمترین وزن به ویژگی های زیباشناختی سالن ورزشی تعلق گرفت. نهایتا با توجه به کدهای نوشته شده، سالن ورزشی مورد مطالعه بر اساس امتیازات مشتریان و مقایسه آن با استانداردهای متخصصین، 1 ستاره است. 

  کلیدواژگان: درجه بندی، کیفیت خدمات، اماکن ورزشی، سالن ورزشی
 • سعید علی سرلک*، فرشاد کاوه صفحات 125-139

  هدف این پژوهش تبیین چالش های ورزش آموزشی کشور با تاکید بر جهت دهی سبک زندگی دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش را در بخش کیفی مدیران تربیت بدنی آموزش پرورش و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها تشکیل دادند و نمونه آماری از میان متخصصین شناسایی شده و بصورت در دسترس انتخاب شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ها ادامه پیدا کرد که در مجموع 16 مصاحبه باز صورت گرفت، همچنین جامعه آماری در بخش کمی مدیران مدارس و معلمان ورزش شهرستان بروجرد بودند که نمونه آماری نیز با توجه به دسترسی محقق تعداد 55 نفر شد. نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی، ضعف آموزشی، ضعف مدیریتی، کمبود منابع انسانی و کمبود منابع مالی از چالش ها و موانع اصلی توسعه ورزش آموزشی هستند. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که کمبود منابع انسانی و کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی مهم ترین موانع توسعه ورزش آموزشی هستند. با توجه به نتایج پژوهش باید برنامه ریزی جامعی به منظور رفع مشکلات موجود در جهت توسعه ورزش آموزشی کشور صورت بگیرد، زیرا توسعه ورزش آموزشی نقش مهمی در جهت دهی سبک زندگی دانش آموزان دارد.

  کلیدواژگان: ورزش، آموزشی، چالش، موانع، سبک زندگی
 • محسن صادقی*، سید محمد کاشف صفحات 137-152

  خود مراقبتی شامل برخورد با نیازهای اساسی انسان و حفظ فعالیت های مرتبط با سلامتی و حفظ زندگی است و در زندگی تمامی افراد به خصوص ورزشکاران بازنشسته اهمیت بالایی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر که با هدف تعیین تاثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی ورزشکاران در دوران بازنشستگی در استان آذربایجان شرقی انجام شد، یک بررسی نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه ی آماری کلیه ی ورزشکاران بازنشسته بودند که قبل از سال 1399 ورزش حرفه ای خود را به اتمام رسانده بودند که از میان آن ها 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده (25 نفر برای گروه آزمایش و 25 نفر برای گروه شاهد) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده؛ پرسشنامه ی افسردگی بک و پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHO) و پروتکل خود مراقبتی بودند که پیش و پس از اجرای روش آموزش خود مراقبتی بر روی شرکت کنندگان اجرا و داده ها از طریق آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش خود مراقبتی باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش افسردگی در ورزشکاران بازنشسته می شود (05/0 > P)؛ بنابراین با تشخیص به موقع علایم و نشانه های افسردگی و سطح کیفیت زندگی افراد، با افزایش پیروی از رفتارهای خود مراقبتی و انجام آن می توان عوارض روانی و جسمی ناشی از افسردگی را کاهش داد و کیفیت زندگی افراد را ارتقا بخشید.

  کلیدواژگان: خود مراقبتی، افسردگی، کیفیت زندگی، ورزشکاران بازنشسته
 • پیمان قلی پور*، علیرضا شریفی، هادی بشیریان، کیوان شکری، زهرا نظری صفحات 153-169

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط مسیولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم در باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است که جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و متناسب با هدف های تحقیق بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه هواداران بالای 18 سال تیم های استقلال، پرسپولیس، تراکتور، فولاد و سپاهان در فصل 1399-1400 بود و روش نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر با 384 برای هر کدام از 5 تیم بود که پس از بررسی جمعا 1920 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و ابزار گردآوری اطلاعات 3 پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه مسیولیت اجتماعی (چانگ و یانگ، 2012)؛ پرسشنامه تصویر تیم (چان، 2008) و پرسشنامه هویت تیم (هیپر و همکاران، 2012) بود. روایی پرسشنامه به تایید 10 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسشنامه به ترتیب 82/0، 77/0 و 74/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی ها، درصدها و رسم نمودار) و روش های آمار استنباطی آزمون کلموگروف- اسمیرونوف و آزمون همبستگی اسپیرمن با کمک نرم افزار Spss نسخه 25 انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، بین مسیولیت اجتماعی با تصویر و هویت تیم رابطه مثبت وجود دارد؛ بنابراین مسیولیت اجتماعی می تواند، ابزار برای اثرگذاری مثبت در گسترش و ارتقا تصویر و هویت تیم در باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران باشد. 

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، تصویر تیم، هویت تیم، لیگ برتر، فوتبال ایران
 • امیر قیامی راد، وحید حسن پور* صفحات 170-189

  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر سلامت روانی و برخی عوامل آمادگی جسمانی شهروندان شهرستان مرند بود. مواد و روش ها: 68 نفر به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه تجربی (34 نفر) و گروه کنترل (34 نفر) به صورت تصادفی ساده قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 3 ماه و هر هفته 4 جلسه به مدت 45 الی60 دقیقه ورزش صبحگاهی زیر نظر محققین تحقیق انجام دادند. برای سنجش سلامت روانی افراد از پرسشنامه سلامت عمومی فرم 28 سوالی گلدبرگ و هیلر (1979) و برای سنجش انعطاف پذیری از آزمون نشستن و رسیدن، برای سنجش تعادل ایستا از آزمون ایستادن روی یک پا، برای سنجش تعادل پویا از آزمون بالا و پایین رفتن از پله و برای سنجش قدرت اندام تحتانی، تعداد نشستن و برخاستن از صندلی در زمان 30 ثانیه، به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون t زوجی برای مقایسه پیش آزمون-پس آزمون و برای مقایسه تفاوت های بین گروهی از آزمون t مستقل در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی در تمامی متغییرهای تحقیق حاضر به طور معنی داری بهتر از افراد بی تحرک عمل کردند (05/0 <p). باتوجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد ورزش صبحگاهی می تواند به عنوان روشی مفید جهت افزایش آمادگی جسمانی و سلامت روانی افراد سالمند مورد استفاده قرار گیرد. 

  کلیدواژگان: ورزش صبحگاهی، آمادگی جسمانی، سلامت روانی، سالمند
 • عاطفه گودرزی سلخوری، روح الله دایی، حسین فریدنیا، رویا بیگتاشخانی* صفحات 190-210

  پیلاتس با بهبود وضعیت ستون فقرات در سطح ساجیتال، انعطاف پذیری، قدرت، کاهش درد و ناتوانی در ناحیه ستون فقرات همراه است. هدف از تحقیق حاضر اثر تمرینات پیلاتس بر درد و زاویه کایفوز بر سلامتی30 نفر بانوان جوان منطقه دو شهر تهران با دامنه سنی 20 تا 50 سال مبتلا به کایفوز خفیف بودند. نمونه های مورد مطالعه بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق، همچنین از طریق مشاهده عینی، کایفومتر، خط کش درد، صفحه شطرنجی انتخاب و بررسی شدند. از تمرینات مکنزی، ویلیامز و تمریناتی ویژه عضلات پشت (به خوابیده) نیز استفاده شده است.  تجزیه وتحلیل داده ها آمار توصیفی، آمار استنباطی، آزمون شاپیرویلک، آزمون تحلیل کواریانس، با کمک نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح معناداری برای توزیع متغیرها نرمال می باشد و تمرینات پیلاتس بر تغییر زاویه کایفوزیس، کاهش درد بانوان 20 تا 50 سال جوان موثر می باشد. نتایج نشان داد با تاکید تمرینات پیلاتس بر عضلات شکم، کمر و ستون فقرات علاوه بر ایجاد تغییر در زاویه کایفوزیس، دردهای ناحیه پشت ناشی از کایفوزیس نیز درمان می شود. همچنین با ورزش پیلاتس ماهیچه ها قوی تر شده و تقویت ماهیچه ها میزان پایداری از کمر به بالا را نیز افزایش می دهد به همین دلیل در درمان برخی از بیماری های حاد و بهبود اختلالاتی همچون کایفوزیس کاربرد دارد. 

  کلیدواژگان: تمرینات پیلاتس، زاویه کایفوز، شدت درد، سلامت بانوان، ورزش
 • مهرداد محرم زاده*، محمد سیوان نوری صفحات 211-224

  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش سبک زندگی اعضاء هییت علمی تربیت بدنی در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت بود روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود، جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان و دانشجویان پیام نور شهر مریوان بودند برای انتخاب نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان تعداد 175 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه متناسب با ماهیت تحقیق در 27 گویه و 5 عامل تهیه شد که تفکر حرفه ای مسیولیت پذیری، مصرف مادی، فراغت و تفریح و سرگرمی از ابعاد پرسشنامه بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها درزمینه آمار استنباطی از تحلیل عاملی استفاده شده است که نتایج نشان داد شاخص های مسیولیت پذیری، مصرف مادی، تفکر حرفه ای و فراغت و تفریح در الگوپذیری دانشجویان برای گذران صحیح اوقات فراغت دانشجویان تاثیرگذار می باشند. 

  کلیدواژگان: سبک زندگی، اعضاء هیئت علمی تربیت بدنی، الگوپذیری
 • نرگس جوادی، حسین فریدینا، رضا آریایار، محمد تقی زاده* صفحات 225-240

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر رضایت ورزشکاران از کیفیت خدمات بیمه ورزشی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1399-1400 بودند و نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت در دسترس به تعداد 230 نفر انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد یزدانی و همکاران (1398) که پایایی آن 86/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی از قبیل میانگین، درصد فراوانی و از آزمون های آمار استنباطی از قبیل آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (K - S)، آزمون رتبه ای فریدمن و آزمون تی تک نمونه ای با کمک نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ورزشکاران رضایت مندی متوسطی از خدمات بیمه ورزشی داشتند. همچنین از بین مولفه های تحقیق، تضمین مهم ترین مولفه و تجهیزات کم اهمیت ترین مولفه در بهبود رضایت مندی ورزشکاران از خدمات بیمه داشت؛ بنابر این جهت توسعه بیمه در ورزش نیاز است تا راهکارهای شناسایی شده در چارچوب یک برنامه کلان و جامع در تمامی ابعاد و سطوح ورزش اجرایی گردد. این مسئله می تواند به توسعه بیمه در ورزش و کسب مزیت و فواید مورد انتظار آن را در تمامی بخش های ورزش عملی نمود.

  کلیدواژگان: بیمه، بیمه ورزشی، تضمین، کیفیت خدمات، رضایت مندی ورزشکاران
 • فاطمه محمدخواه جیرانی* صفحات 241-259

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ورزش های گروهی و انفرادی بر کیفیت زندگی بیماران بهبود یافته از اعتیاد بود. این پژوهش از لحاظ نتیجه کاربردی و از لحاظ روش شناسی، تجربی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی معتادانی بودند که در تابستان سال 2019 به مراکز ترک اعتیاد استان تهران مراجعه نموده بودند. نمونه آماری شامل 90 نفر بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQOL-BREF) بودند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی از آزمون کومولوگروف-اسمیرونوف (K-S) جهت بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس ها و آزمون F جهت بررسی همگنی شیب رگرسیونی و در نهایت از آنالیز تحلیل کوواریانس (ANCOVVA) جهت تحلیل فرضیه ها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه های پژوهش در سطح معناداری p <0/05 تایید شدند. این نتایج نشان داد ورزش های گروهی و انفرادی تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت زندگی معتادان درحال بهبودی داشت و همچنین ورزش گروهی موجب افزایش کیفیت زندگی بیشتری نسبت به ورزش های انفرادی بود.

  کلیدواژگان: ورزش های گروهی، ورزش های انفرادی، اعتیاد، کیفیت زندگی
 • طیبه مندعلی زاده، زینب مندعلی زاده*، فرناز فخری صفحات 260-277

  امروزه، در مدارس علم و دانش به تنهایی نمی تواند کامل کننده رسالت آموزش و پرورش باشد بلکه فعالیت های تربیتی از جمله تربیت بدنی می تواند در به ثمر رسیدن علم و دانش، تاثیر بسزایی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی راهکارهای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکردهای تربیت بدنی در مدارس متوسطه دوم در شهرستان آران و بیدگل بود. رویکرد پژوهش کیفی و بر اساس روش تحلیل مضمون انجام شد. روش گردآوری داده ها استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد. مشارکت کنندگان، دانش آموزان متوسطه دوم و اولیا و معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه شهرستان آران و بیدگل بود که شامل 10 نفر از معلمان تربیت بدنی، 10 نفر از دانش آموزان و 8 نفر از اولیا بودند. استراتژی نمونه گیری، رسیدن به اشباع نظری بود و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که راهکارهای شاداب سازی مدارس شامل 11 مضمون اصلی بود که عبارت بود از برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری نرمش صبحگاهی، برگزاری بازی های بومی محلی، استفاده از سالن های ورزشی سطح شهرستان، مشارکت دادن والدین و معلمان در تربیت بدنی مدارس، برگزاری اردوهای ورزشی، ارایه ورزش های به روز متناسب با نیازهای سبک زندگی خانواده ها و امکانات منطقه، ارتقای نگرش مدیریت آموزش وپرورش و مدیران مدارس در باور داشتن به درس تربیت بدنی، خرید و بهبود تجهیزات ورزشی برای مدرسه، مشارکت دادن دانش آموزان در درس تربیت بدنی و ارتقای انگیزه معلمان تربیت بدنی بود. درنتیجه به نظر می رسد به منظور تاثیرگذاری بیشتر در دهه حاضر و با توجه به ظهور و بروز دنیای مجازی، بایستی بر راهکارهای شاداب سازی مدارس با تمرکز بر زیرساخت های ورزشی، سرمایه انسانی و آموزش ورزش های نوین متناسب با سبک زندگی تاکید کرد.

  کلیدواژگان: اولیا، تربیت بدنی، دانش آموزان، شاداب سازی، مدارس
|
 • Vajiheh Javani, Fereshteh Aghajani * Pages 1-26

  The purpose of this study is to examine the tendency towards sports brands based on consumption experience among women. Accordingly, hypotheses were proposed and a conceptual model was considered for the research in which the variable of brand experience along with its components (emotional, emotional, intellectual and behavioral) was considered as an independent variable and brand selection as a dependent variable. The present study is a descriptive/analytical study based on a practical study goal. The statistical population of the study includes female who consumers of sports brands in the city of Tabriz. The sample size is estimated using the Krejcie & Morgan estimation due to the unknown number of the statistical population, 384 female customers of sports clubs and stores. Zarantonello and Schmitt (2010) brand experience questionnaire was used to measure brand experience and a researcher-made questionnaire was used to measure brand tendency. The questionnaire has five Likert scale options. The software Spss24 was used in order to analyze the data from the Kolmograph-Smirnov,test, the Pearson correlation coefficient, and the Regression test. The results of the analysis showed that the brand experience with all its components has a positive and significant effect on the selection of sports goods brand.   

  Keywords: brand experience, brand tendency, sports brand
 • Ramin Pourali *, Abbas Nazarian Madovani, Amir Hosein Monazzemi Pages 27-51

  The purpose of this study was to investigate and analyze the security status of Azadi football stadium based on the factors affecting the security of Iranian soccer stadiums. For this purpose, using a descriptive-survey study, the views of 384 spectators and 36 managers and officials of Azadi football stadium by Faraji questionnaire (1393), in which its validity was assessed by 9 professors and experts and its reliability by alpha Cronbach (spectators and managers p=0.909) was evaluated. Descriptive statistics and descriptive statistics were used for analyzing the data. One-sample t-test was used for analyzing the data. The SPSS-23 software was used and the LISREL software was used for structural equation modeling. The results showed that factors and safety components of Azadi football stadium had a favorable situation because the average obtained from the hypothetical average was higher. Also, the results obtained from the structural equation model showed that it was fitted appropriately.   

  Keywords: Security, Football, Sport Management, Azadi Stadium
 • Bahareh Hosein Abadi *, Ahmadreza Zohrabi, Mohammadreza Mohammadi Pages 53-73

  The purpose of this study was to investigate the effect of organizational inertia on social wear and social laziness of physical education teachers in Tehran province. The research method a descriptivesurvey and applied in terms of purpose. The statistical population included all physical education teachers in Tehran province that 384 people were selected as a sample through random sampling. To collect data, three standard questionnaires of social wear Duffy et al. (2002), Hogg organizational inertia (2014), Hosseini social laziness (2008) were used. To ensure the validity of the questionnaire, in addition to using standard questionnaires, the opinions of professors and experts in the field of management were used to check the face and content validity and were approved. Cronbach's alpha was also used to determine the reliability of the questionnaire. Structural equation modeling and path analysis by LISREL software was used to analyze the data. Findings showed that from the perspective of physical education teachers, organizational inertia can cause social wear and tear and lead to social laziness. Therefore, it is concluded that to increase the productivity of physical education teachers in schools, we must remove the barriers that cause organizational inertia to prevent laziness and social wear.   

  Keywords: Organizational Inertia, Social Wear, Social Laziness, Physical Education, Tehran
 • Siavash Khodaparast, Vahid Bakhshalipour *, Abbas Akbarkhah Pages 75-95

  One of the dimensions and angles of sports is ethics, to which it seems necessary to pay attention, and clubs as a sports institution can take a big step towards institutionalizing ethics in moral and cultural behaviors in athletes. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of the development of moral and cultural behaviors in the youth of Gilan. Its method is descriptive-correlational in terms of practical purpose. The statistical population of the study was all powerlifting athletes in different age groups in Guilan province that the statistical sample (384 people) was selected by simple random sampling. A valid ITCSQ questionnaire used by Diodson et al. (2006) was used to measure moral and cultural variables. Also, its reliability was calculated using Cronbach's alpha test (0.88) and combined reliability. Structural equation modeling with PLS3 and SPSS24 software has been used to analyze the data and fit the model. The results showed that powerlifting had a direct, positive and significant effect on athletes' morale (0.817), personal responsibility (0.793), care and communication (0.783), social responsibility (0.768). has; Its effect on the step stability variable (-0.03) was not significant. Therefore, based on this model, it is possible to evaluate the dimensions of moral and cultural behaviors among young athletes, as well as scientific information on immoral action

  Keywords: Athletic spirit, Powerlifting, Personal responsibility, social responsibility
 • Mohammadrasoul Khodadadi *, Mahdi Jahangiri, Mina Arteshi, Leyla Khosravi Pages 97-123

  The aim of this study was to provide a suitable context for the optimal quality of services based on rating of gymnasium. This research is an applied and descriptive-analytical research that has been done in the field. The statistical sample included experts in the field of quality of gymnasium and sport places services, university professors in the field of sports places and facilities management, and experts and heads of delegations and gymnasium of Tabriz city. In another sample, 302 people were selected from the customers of high-ceiling Poursharifi gym based on Cochran's formula and cluster random sampling method. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method, the mathematical method of the algorithm, the K-nearest neighbor (KNN) algorithm, were utilized for standard rating of gymnasium based on rating using SPSS, Excel, expert choice, and Matlab software. The results showed that based on the geometric average, the quality indicators of gymnasium services can be rated in 5 clusters. According to the results, the highest weight belonged to the equipment and gym standards and the lowest weight to Aesthetic features of the gym. Finally, according to the codes written, the studied gym is 1 star based on the customer scores and the comparison with expert standards.  

  Keywords: rating, quality of services, gymnasium
 • Saeed Sarlak *, Farshad Kaveh Pages 125-139

  The purpose of this study was to Explaining the challenges of educational sports in the country with emphasis on orienting students' lifestyles. The method of the present study was mixed research. The statistical population of this study consisted of the qualitative section of physical education directors of education and professors of sports management in universities and the statistical sample was selected from among the identified specialists and available and continued until the theoretical saturation of the interviews with a total of 16 open interviews The statistical population was also in a small part of school principals and sports teachers in Boroujerd city. The statistical sample was 55 according to the researcher's access. The results of the interviews showed that the lack of sports facilities and equipment, Educational weakness, management weakness, lack of human resources and lack of financial resources are the main challenges and obstacles to the development of sports. The results of the quantitative part of the research also showed that the lack of human resources and lack of sports facilities and equipment are the most important obstacles to the development of educational sports. According to the research results, comprehensive planning should be done in order to solve the existing problems for the development of educational sports in the country, Because the development of educational sports has an important role in directing the lifestyle of students.

  Keywords: sport, Education, Challenges, barriers, lifestyles
 • Mohsen Sadeghi *, Seyed Mohammad Kashef Pages 137-152

  Self-care includes addressing basic human needs and maintaining activities related to health and life preservation and is of great importance in the lives of all people, especially retired athletes. Therefore, the present study, which was conducted to determine the effect of self-care on depression and quality of life of athletes in retirement in East Azerbaijan province, was a quasi-experimental study with pretest-posttest and control group. The statistical population was all retired athletes who had completed their professional sports before 2020, from which 50 people were selected by simple random sampling (25 for the experimental group and 25 for the control group). Tools used; The Beck Depression Inventory and the World Health Organization (WHO) Quality of Life Questionnaire and the Self-Care Protocol were administered to participants before and after self-care training, and data were provided through descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance) Were analyzed. Findings showed that self-care training increases quality of life and reduces depression in retired athletes (P <0.05). Therefore, by timely detection of signs and symptoms of depression and the quality of life of individuals, by increasing self-care behaviors and doing so, it can reduce the psychological and physical effects of depression and improve the quality of life.  

  Keywords: Self-care, depression, Quality of life, retired athletes
 • Peyman Gholipour *, Alireza Sharifi, Hadi Bashirian, Kivan Shakari, Zahra Nazari Pages 153-169

  The purpose of this study was to investigate the relationship between social responsibility and team image and identity among the selected football clubs of the Iran Football Premier League. The present research is descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The data collection was appropriate to the objectives of the research. The statistical population of the present study was all over 18 years old fans of Esteghlal, Persepolis, Traktor, Foolad and Sepahan teams during the season of 2020-2021. The sampling method of the present study was random cluster sampling using Morgan table with a statistical sample size of 384 for Each of the 5 teams. then it was analyzed after a total of 1920 questionnaires and the data collection tool was 3 standard questionnaires, social responsibility questionnaire (Chang and Yang, 2012); The team image questionnaire (Chan, 2008) and the team identity questionnaire (Hyper et al., 2012). The validity of the questionnaires were confirmed by 10 professors and specialists in sports management. the reliability of the questionnaires were 0.82, 0.77 and 0.74, respectively.the data was analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequencies, percentages and plotting) and inferential statistical methods Kolmogorov-Smirnov test and Spearman correlation test by using Spss software version 25. the Findings showed that there is a positive relationship between social responsibility and image and team identity; Therefore, social responsibility can be a tool to have a positive impact on the development and promotion of the image and identity of the team in the selected clubs of the Iranian Football Premier League.   

  Keywords: social responsibility, Team Image, Team Identity, Premier League, Iranian Football
 • Amir Ghiami Rad, Vahid Hassanpour * Pages 170-189

  The purpose of this study was to investigate the morning exercise of mental health and some factors of physical fitness of citizens of Marand city.

  Materials and Methods

  68 subjects were randomly divided into two experimental groups (n = 34) and a control group (n = 34). The experimental group was trained for 3 months and 4 sessions per week for 45 to 60 minutes of morning exercise under the careful review of the research. To assess mental health, Goldberg and Hiller (1979) 28-item general health questionnaire, and to measure the flexibility of the session and performance test, to measure the standing balance of the standing test, to measure the dynamic balance of the upper and lower steps, and To measure the strength of the affected limb, the number of sitting and getting up from the chair in 30 seconds was used as a research tool. Finally, the data collected using paired t-test were compared experimentally to compare pre-test post-test and for differences between independent t-test groups at a significant level of 0.05, so it was analyzed.. The results show that the trial of manufacturing companies in morning exercise in all research variables is currently usually performed better than others in practice (P <0.05). According to the findings of this study, it seems that morning exercise can be used as a useful way to increase physical fitness and mental health of other elderly people

  Keywords: Morning Exercise, physical fitness, Mental Health, elderly
 • Atefeh Godarzi Salkhori, Rohollah Daei, Hosein Faridnia, Roya Bigtashkhani * Pages 190-210

  Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading. Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading. The aim of this study was the effect of Pilates exercises on pain and kyphosis angle on the health of 30 young women in the second district of Tehran with an age range of 20 to 50 years with mild kyphosis. The studied samples were selected based on the inclusion and exclusion criteria of the study, as well as through objective observation, kyphometer, pain ruler, checkerboard. Mackenzie, Williams exercises and special exercises for the back muscles (lying down) have also been used. Data analysis was performed by descriptive statistics, inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov test, analysis of covariance, using SPSS software version 26. The results showed that the level of significance for the distribution of variables is normal and Pilates exercises are effective in changing the angle of kyphosis, reducing pain in women 20 to 50 years old. The results showed that using Pilates exercises on the muscles of the abdomen, back and spine caused a change in the angle of kyphosis, thus the support area of kyphosis is also treated. Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading. Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading.   

  Keywords: Pilates exercises, Kyphosis angle, Pain intensity, Women's health, Exercise
 • Mehrdad Moharramzadeh *, Mohammad Sivan Nori Pages 211-224

  The purpose of this study was to investigate the role of lifestyle of physical education faculty members in students' role models for proper leisure time. The research method was descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The statistical population of the present study was all physical education students of Islamic Azad University of Marivan and students. 175 people were randomly selected to select the research sample based on Morgan table. The research data collection tool was a questionnaire in accordance with the nature of the research in 27 items and 5 factors that were professional thinking of responsibility, material consumption, leisure and entertainment and dimensions of the questionnaire. In order to analyze the data in the field of inferential statistics, factor analysis was used. The results showed that the indicators of responsibility, material consumption, professional thinking and leisure and recreation are effective in students 'role models for the correct spending of students' leisure time.  

  Keywords: Lifestyle, Physical Education faculty members, role modeling
 • Narges Javadi, Hossein Faridniya, Reza Ariyayar, Mohammad Taghizadeh * Pages 225-240

  The purpose of this study was to investigate the factors affecting athletes' satisfaction with the quality of sports insurance services. The method of the present study was descriptive survey and field data collection. The statistical population of the study was all student-athletes of the University of Tehran in the academic year 1399-1400 and the sample of the present study was available to 230 people. Data collection tool was the standard questionnaire of Yazdani et al. (1398) whose reliability was 0.86. Data were analyzed using descriptive statistics tests such as mean, frequency percentage and inferential statistics tests such as Kolmogorov-Smironov test (K-S), Friedman rank test and one-sample t-test using SPSS software version 25. The results showed that athletes had moderate satisfaction with sports insurance services. Also, among the components of research, guaranteeing the most important component and equipment was the least important component in improving athletes' satisfaction with insurance services; Therefore, in order to develop insurance in sports, it is necessary to implement the identified solutions within the framework of a large and comprehensive program in all dimensions and levels of sports. This issue can be applied to the development of insurance in sports and gaining its expected benefits in all sectors of sports.

   

  Keywords: Insurance, Sports Insurance, Guarantee, service quality, Athletes Satisfaction
 • Fatemeh Mohammadkhah Jeirany * Pages 241-259

  The aim of this study was to investigate the effect of group and individual exercise on the quality of life of patients with improved addiction. This research was applied in terms of results and experimental in terms of methodology. The statistical population of the study was all addicts who had referred to addiction treatment centers in Tehran province in the summer of 2019. The statistical sample consisted of 90 people who were randomly selected. The instruments used included a researcher-made demographic questionnaire and the standard quality of life questionnaire of the World Health Organization 26 questions (WHOQOL-BREF). Research data were analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics. At the level of descriptive statistics, data were analyzed using statistical characteristics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. Levin was used to examine the homogeneity of variances and F test was used to examine the homogeneity of regression slope and finally analysis of covariance (ANCOVVA) was used to analyze the hypotheses. Spss software version 22 was used to analyze the collected data. Based on the obtained results, the research hypotheses were fixed at a significance level of P

  Keywords: group sports, individual sports, Addiction, Quality of life
 • Tayebeh Mondalizadeh, Zeinab Mondalizadeh *, Farnaz Fakhri Pages 260-277

  Today, science and knowledge in schools can not be effective alone, but sports activities can have a significant impact on the achievement of science and knowledge. The purpose of this study was to identify school rejuvenation strategies based on physical education approaches in secondary schools. The research approach was qualitative and based on content analysis method. Data collection method was semi-structured interview and purposive non-random sampling method was used. Participants were secondary school students and parents and physical education teachers of Aran and Bidgol girls' schools, which included 10 physical education teachers, 10 students and 8 parents. The sampling strategy was theoretical saturation and the content analysis method was used to analyze the interviews. The results showed that school rejuvenation strategies included 11 main themes, which were holding sports competitions, morning exercises, local indigenous games, using city-level sports halls, involving parents and teachers in school physical education, and holding Sports camps, providing up-to-date sports tailored to the lifestyle needs of families and facilities in the area, promoting the attitude of education management and school principals in believing in physical education, purchasing and improving sports equipment for school, involving students in physical education and It was to motivate physical education teachers. As a result, it seems that in order to be more effective in the current decade and with the emergence of the virtual world, we should emphasize the strategies of school rejuvenation by focusing on sports infrastructure, human capital and teaching new sports in accordance with the lifestyle of society.

  Keywords: Parents, Physical Education, students, rejuvenation, Schools