فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 31 (تابستان 1401)
 • پیاپی 31 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رفتار مشارکتی کاربران فضای مجازی و نگرش آنان
  غلامرضا افشار*، وحیدرضا میرابی، عباس صالح اردستانی صفحه 1

  رفتار مشارکت کاربران در هنگام استفاده از فضای مجازی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. طی سنوات اخیر محققان رفتار کاربران را بررسی کرده و ضمن شناسایی عوامل موثر بر آن، مدل های مختلفی برای تبیین نحوه مشارکت آنان پیشنهاد نموده اند. هدف این مقاله، شناسایی تاثیر نگرش بر رفتار کاربران فضای مجازی است. منظور از رفتار مشارکتی کاربران، استفاده از امکانات فراهم شده در فضای مجازی شامل برقراری ارتباط، تبادل نظر، اشتراک گذاری متن و تصویر و در مجموع، تعامل با سایر افراد حاضر در فضای مجازی است. این تحقیق از نظر روش شناسی در گروه پژوهش های ترکیبی بوده و در ابتدا از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای قیاسی برای طراحی مدل بهره گرفته و از رویکرد کمی و روش مدل معادلات ساختاری برای آزمون و اعتبار سنجی مدل استفاده شده است. محتوای پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشانگر اثرپذیری رفتار مشارکتی کاربران از متغیر نگرش بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم و از مسیر متغیرهای میانجی تمایل و نیت و بصورت مستقیم می باشد. یافته ها بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین عوامل نگرش و تمایل و نیت است که در تحقیقات پیشین تبیین شده بود.

  کلیدواژگان: رفتار مشارکتی، ارزش های فردی، تمایل، نیت، نگرش
 • بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کووید-19 در بین دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران: یک مطالعه مقطعی
  فاطمه شاهرجبیان، زبیر صمیمی، سید جواد عمادی چاشمی* صفحه 2
  مقدمه

  بیماری کووید-19 به عنوان یک بیماری ناتوان کننده، به عنوان ششمین بحران سلامت عمومی اعلام شده است. این بیماری علاوه بر پتانسیل کشنده بودن و عوارض جسمانی، پیامدهای روانی متعددی نیز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کروناویروس در بین دانشجویان بود.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 801 نفر از دانشجویان سراسر کشور در سال 1399 بود که به صورت آنلاین به پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگی (DASS-21)، پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه اضطراب ناشی از کروناویروس و اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دادند. از آزمون مجذور خی، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین اضطراب کروناویروس آزمودنی ها برابر با 77/13، میانگین اضطراب برابر با 83/6، میانگین تنیدگی برابر با 68/6، میانگین اضطراب فراگیر برابر با 85/4 و میانگین افسردگی برابر با 54/5 بود. نتایج آزمون t و آنووا نیز بیانگر آن بود افرادی که سابقه بیماری کرونا داشتند، در مقایسه با افرادی که این بیماری را نداشتند، اضطراب کرونا بیشتری داشتند؛ همچنین در افرادی که یکی از اعضای خانواده آن ها بیماری کرونا داشته، اضطراب کروناویروس بیشتری مشاهده شد؛ افزون بر این، افرادی که با دوستان زندگی می کردند، اضطراب کروناویروس بیشتری داشتند (001/0p <).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان می دهد که بیماری کویید-19 مشکلات روانشناختی زیادی برای افراد بوجود آورده است که این مشکلات در افرادی که خود یا یک نفر از نزدیکانش مبتلا به کروناویروس شده است و با دوستان زندگی می کنند، بیشتر است.

  کلیدواژگان: کووید-19، اضطراب کرونا، تنیدگی، افسردگی، اضطراب فراگیر
 • بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه های عمومی در شبکه های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت های ویروس کووید 19
  سید مهدی نارمنجی* صفحات 21-40
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی در شبکه های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت های ایجاد شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کووید 19 بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کتابداران کتابخانه های عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور در منطقه خراسان بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 231 نفر تعیین شد. در مجموع 150 نفر (65 درصد) پرسشنامه برخط پژوهش را تکمیل نمودند. یافته ها نشان داد که حدود 42 درصد کتابداران بیش از سه سال از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده کرده اند و نزدیک به نیمی از آن ها بین نیم تا یک ساعت را به استفاده از این شبکه ها در طول شبانه روز اختصاص داده اند. کتابداران به طور معناداری پایین تر از سطح مطلوب به اشتراک گذاری اطلاعات در این شبکه ها اقدام کرده اند. نتایج هم چنین حاکی از این بود که ببن رفتار اشتراک گذاری اطلاعات کتابداران زن و مرد و هم چنین کتابداران سطوح تحصیلی مختلف در شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین هر دو شاخص مورد بررسی اعتماد (اعتماد به شبکه و اعتماد به اعضای شبکه) و رفتار اشتراک گذاری اطلاعات کتابداران در شبکه-های اجتماعی مجازی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت.
  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، شبکه های اجتماعی مجازی، کتابداران، رفتار اشتراک گذاری اطلاعات
 • بررسی تاثیر تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه های استراتژیک موثر فدراسیون های ورزش های تیمی
  محمدحسین قربانی*، جواد شهلائی باقری، فرزانه مظلومی، میعاد قاسم زاده صفحات 41-60
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه های استراتژیک موثر فدراسیون های ورزش های تیمی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که براساس هدف ، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فدراسیون های ورزش های تیمی کشور (N=350) می باشند که تعداد 183 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری این تحقیق با اقتباس از پرسشنامه های حوزه های استراتژیک سازمان مقیمی(1394) پرسشنامه تمایل به تسهیم دانش تیلور و تاد (1995) می باشد که روایی صوری و محتوایی (CVR) این ابزارهای پژوهش مورد تایید اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. ضریب پایایی هر دو پرسشنامه بالای 7/0 بوده که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه های مورد استفاده دارد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آمار استباطی و روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) انجام شده است. نتایج نشان داد تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه های استراتژیک فدراسیون های ورزش های تیمی تاثیرگذار است. تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر فرهنگ با ضریب مسیر 289/0، بر زیرساخت با ضریب مسیر 370/0، بر توانمندی با ضریب مسیر 457/0، بر منابع با ضریب مسیر 459/0، بر اطلاعات با ضریب مسیر 710/0 تاثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است مقدار GOF در این پژوهش، برابر با 0.257 است که نشان می دهد مدل پژوهش از برازش بالاتر از متوسط برخوردار است.
  کلیدواژگان: حوزه های استراتژیک، فدراسیون های ورزش های تیمی، تمایل به تسهیم دانش، اشتراک دانش
 • معادلات ساختاری رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمان از طریق نقش کارکردی مدیریت دانش
  عمر محمودی* صفحات 61-80
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردی مدیریت دانش در رابطه میان کیفیت کارتیمی با چابکی سازمانی است. پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و مقطعی(1399) است. جامعه آماری 120 نفر از کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر مریوان می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شد. از سه پرسشنامه استاندارد کار تیمی هوگل و گمویندن(2001) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ژانگ(2001) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر مبنای مدل پروبست که روایی آن ها از طریق خبرگان و پایایی آن ها از طریق آزمون کرونباخ تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل داده شده با مقادیرRMSEA=0.058 و χ^2/ Df=2.43به صورت معقول و مناسب برازش شده است. از طرف دیگر مقداربار عاملی متغیرها در حالت استاندارد بیشتر از سه دهم بودکه گویای همبستگی مثبت میان متغیرها است. به علاوه مقدار بار عاملی در حالت ضرایب معناداری متغیر کیفیت کار تیمی با چابکی سازمانی(60/3)؛ رابطه کیفیت کار تیمی با مدیریت دانش(65/4) و رابطه مدیریت دانش با چابکی سازمانی(49/5) بود. که نشان از معنادار بودن روابط بین متغیرها است. نکته قابل ملاحظه پژوهش در این بود که رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمانی با نقش کارکردی مدیریت دانش از مقدار 60/3 به مقدار 49/5 افزایش یافته است، یعنی مدیریت دانش به خوبی نقش میانجی را میان کیفیت کار تیمی و چابکی سازمان انجام داده است.
  کلیدواژگان: معادلات ساختاری، کیفیت کار تیمی، چابکی سازمان، مدیریت دانش
 • بررسی تاثیر مولفه های سواد رسانه ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور
  قاسم آزادی احمدآبادی*، امید امرالله صفحات 81-100

  در چند ماه و خصوصا چند هفته اخیر همه گیری بیماری کووید-19 (کرونا)، به یک بحران بین المللی تبدیل و منجر به تعطیل شدن مدارس در 188 کشور جهان شده. لذا در این برهه از زمان می بایست آموزش عمومی در کشورها به جای مدارس در خانه ها به اجرا درآید. بنابراین، بررسی تاثیر مولفه های سواد رسانه ای معلمان بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور مساله این پژوهش تعیین شد. پژوهش حاضر توصیفی، کاربردی و کمی است (به منظور پاسخ به سوال اول روش پژوهش سندکاوی و برای پاسخ به سوال دوم، از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شده است). ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن طبق نظر متخصصان تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 864/0 مورد تایید می باشد. جامعه آماری را کلیه مدیران و معلمان شاغل در مدارس شهر تهران در سال 1399-1398 تشکیل داده و نمونه آماری به روش در دسترس به حجم 102 نفر انتخاب شد. به منظور پاسخ به سوالات پژوهش حاضر از روش های آماری توصیفی و استنباطی چون آزمون خی - دو استفاده شده است. نتایج پژوهش چنین نشان داد که از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس، سه مولفه اصلی سواد رسانه ای به ترتیب: مولفه اصلی دسترسی و استفاده از فضای مجازی با 5 مولفه فرعی، مولفه اصلی نگاه انتقادی به رسانه های مجازی با 5 مولفه فرعی و مولفه اصلی تولید رسانه ای مجازی با با 5 مولفه فرعی، به عنوان تاثیرگذارترین مولفه های سواد رسانه ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور شناسایی و اولویت بندی شدند.

  کلیدواژگان: مولفه های سواد رسانه ای، فرایند یادگیری سیار، شیوع کرونا
 • کاربست هستی شناسی ها در بازیابی اطلاعات مجموعه های دیجیتالی، با تاکید بر تصاویر
  احمدرضا احمدی میرقائد، مریم خدابین*، میترا صمیعی صفحات 101-120
  هدف
  هدف این پژوهش، کاربست هستی شناسی ها در بازیابی اطلاعات مجموعه های دیجیتالی، با تاکید بر تصاویر است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش کتابخانه ای و مرور نظام مند منابع با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است. با استفاده از این روش، منابع حول محور پژوهش، جمع آوری و برای بررسی دقیق تر گزینش شده و در نهایت منابع بر اساس دستورالعمل مشخص و نظام مندی، مرور شدند. در این روش همه پژوهش های انجام شده در حوزه هستی شناسی و تاثیر آن در بازیابی تصاویر بررسی شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که تکنیک های بازیابی تصویر، با عنایت به پیشینه های صورت گرفته شامل: بازیابی تصویر مبتنی بر متن، بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا، بازیابی تصاویر مدل ترکیبی و بازیابی معنایی (مفهومی) تصاویر هستند که از طرح های بازخورد مرتبط، برای بهبود عملکرد و همچنین دقت فرآیند بازیابی تصویر استفاده کرده اند.
  نتیجه گیری
  اکثر پژوهش های بررسی شده بر ضرورت بکارگیری هستی شناسی ها در مجموعه های دیجیتال، تاکید کرده است. بنابراین، در شرایط کنونی که به سوی وب معنایی در حرکت هستیم، به منظور سازماندهی تصاویر دیجیتالی که خود با مشکلات گوناگون ساختاری و زبانی همچون چندمعنایی ها، رفع ابهامات، شبهات و استعاره های انسانی برای ماشین، بکارگیری هستی شناسی ها جهت بهبود دسترس پذیری و دقت بازیابی، بسیار موثر است.
  کلیدواژگان: هستی شناسی، بازیابی منابع دیجیتال، پردازش تصاویر، کتابخانه های دیجیتال
|
 • Participatory behavior of cyberspace users and their attitudes
  Gholamreza Afshar *, Vaheidreza Mirabi, Abbas Saleh Ardestani Page 1

  User participation behavior when using cyberspace is influenced by several factors. In recent years, researchers have studied the behavior of users and while identifying the factors affecting it, have proposed various models to explain how they participate. The purpose of this article is to identify the impact of attitude on the behavior of cyberspace users. Participatory behavior of users means using the facilities provided in cyberspace, including communicating, exchanging ideas, sharing text and images, and in general, interacting with other people present in cyberspace. This research is methodologically in the combined research group and initially the qualitative approach and deductive content analysis method was used to design the model and the quantitative approach and structural equation modeling method were used to test and validate the model. The content of the research was collected using a semi-structured interview technique with experts. Findings indicate the effectiveness of users' participatory behavior from the variable of attitude directly and indirectly and through the mediating variables of desire and intention and directly. Findings indicate a positive and significant relationship between the factors of attitude and desire and intention, which was explained in previous research.

  Keywords: Participatory behavior, Individual Values, tendency, Intention, Attitude
 • Investigating the psychological impact of coronavirus epidemic in Iranian college students: a cross-sectional study
  Fatemeh Shahragabian, Zobair Samimi, Seyed Javad Emadi Chashmi * Page 2
  Background

  COVID-19 as an infectious disease has been declared as the sixth public health emergency of international concern. The disease caused not only the risk of death from the virus rapid spread but also severe psychological consequences. The aim of current study is investigating the psychological impact of coronavirus epidemic among college students.

  Method

  the study is a descriptive correlational study. The study conducted in summer 2020 and total sample of 801 participants recruited from universities all over Iran answered online questioners of Depression anxiety stress scale-21 (DASS-21), Generalized anxiety disorder scale-7 (GAD-7), coronavirus anxiety scale, and demographic informations.to analyze the data chi square, independent T, and variance analysis were used.

  Results

  The results showed that the mean coronavirus anxiety was 13.77, the mean of anxiety was 6.83, the mean of stress was 6.68, also, the mean of generalized anxiety was 4.85 and finally the mean of depression was equal to 5.54. The results also showed that general anxiety and generalized anxiety were able to predict coronavirus anxiety among study participants.. also results of T test and ANOVA revealed that individuals who had a contact history with virus or one of their family members was Moreover, participants who lived with friends experienced more anxiety symptoms (p < 0.001). Discussion and

  conclusion

  the findings of the present study showed that the COVID-19 caused public, psychological problems which are more severe in individuals who had a history or contact (through their family) with coronavirus or lived with their friends.

  Keywords: COVID-19, Corona Anxiety, Distress, Depression, Generalized anxiety
 • Investigating the Information Sharing Behavior of Public Library Librarians in Social Network Sites During the COVID-19 Restrictions
  Seyyed Mahdi Narmenji * Pages 21-40
  The main purpose of this study is to investigate the information sharing behavior of librarians of public libraries in Khorasan region in social network sites. This research was an applied one for which analytical survey method was employed. The research population consisted of librarians of public libraries affiliated to Public Library Foundation. Based on Cochran's formula, the sample size was 231 people. A total of 150 people (65%) completed the online research questionnaire. Findings show that about 42% of librarians have used social network sites for more than three years, and nearly half of them use these networks for half an hour to an hour during the day. Librarians have performed significantly below the desired level of information sharing on these networks. The results also showed that there was no significant difference in the information sharing behavior of male and female librarians as well as librarians of different educational levels in social network sites. But there was a significant and positive relationship between both indicators of trust (trust in network and trust in network members) and librarians' information sharing behavior in social network sites.
  Keywords: public libraries, Social Network Sites, librarians, Information Sharing Behavior
 • Survey the effect of willingness to share knowledge of staff on the effective strategic areas of team sports federations
  Mohammad Hosein Ghorbani *, Javad Shahlai Bagheri, Farzaneh Mazloomi, Miad Ghasemzadeh Pages 41-60
  The purpose of this study was to survey the role of willingness to share staff knowledge on the effective strategic areas of team sports federations. The method of the present study was descriptive and survey type which is applied based on the purpose. The statistical population of the study includes the employees of the national team sports federations (N = 350) that 183 people were selected as a statistical sample using Morgan table and random sampling method. The collection tool of this research is based on the strategic areas questionnaires of Moghimi Organization (2015) and Taylor and Todd (1995) Tendency to Share Knowledge Questionnaire. it placed. The reliability coefficient of both questionnaires was above 0.7, which indicates the acceptable reliability of the questionnaires used. Data analysis was performed using descriptive statistics indicators such as frequency distribution and inferential statistics and structural equation modeling with partial least squares (PLS) approach. The results showed that the tendency to share employees' knowledge affects the strategic areas of team sports federations. The tendency of employees to share knowledge on culture with a path coefficient of 0.289, on infrastructure with a path coefficient of 0.370, on capability with a path coefficient of 0.457, on resources with a path coefficient of 0.459, on information with a path coefficient of 0.710 It has meaning. The findings also indicate that the value of GOF in this study is equal to 0.257, which indicates that the research model has a higher than average fit.
  Keywords: strategic areas, team sports federations, tendency to knowledge sharing, Knowledge Sharing
 • Structural equations of the relationship between team work quality and organizational agility through the functional role of knowledge management in education
  Omar Mahmoudi * Pages 61-80
  The aim of this study was to investigate the functional role of knowledge management in the relationship between the quality of teamwork and organizational agility. The research is descriptive-survey and cross-sectional (2020). The statistical population is 120 employees of the Marivan Education Department. Library and field method (questionnaire) was used to collect data. From the three standard questionnaires of Hogel and Gmuinden teamwork (2001) and the standard questionnaire of organizational agility Zhang (2001) and the researcher-made questionnaire of knowledge management based on the Probst model, their validity was confirmed by experts and their reliability was confirmed by Cronbach's test. Structural equation modeling using LISREL software was used to analyze the data. The results showed that the given model with RMSEA values = 0.058 and χ ^ 2 / Df = 2.43 fits reasonably and appropriately. On the other hand, the factor load of the variables in the standard mode was more than three tenths, which indicates a positive correlation between the variables. In addition, the amount of factor load in the case of significant coefficients of variable quality of teamwork with organizational agility (3.60); The relationship between team quality and knowledge management (4.65) and the relationship between knowledge management and organizational agility (5.49). The significant point of the study was that the relationship between team quality and organizational agility with the functional role of knowledge management has increased from 3.60 to 5.49, ie knowledge management has well mediated the role of teamwork quality and organizational agility.
  Keywords: structural equations, quality of teamwork, Organizational agility, Knowledge Management
 • Investigating the effect of media literacy components on improving the mobile learning process during the Corona outbreak in the country
  Ghasem Azadi Ahmadabadi *, Omid Amrollah Pages 81-100

  Due to the prevalence of corona, the effect of teachers' media literacy components on improving the process of mobile learning during the corona prevalence in the country was determined. The present research is descriptive, applied and quantitative (in order to answer the first question of the research method of document research and to answer the second question, the descriptive-survey method has been used). The research measurement tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.864. The statistical population consisted of all principals and teachers working in schools in Tehran in 1399-1389 and the statistical sample was selected by available method with a volume of 102 people. Descriptive and inferential statistical methods such as chi-square test have been used to answer the questions of the present study. The results showed that from the perspective of school principals and teachers, the three main components of media literacy are: the main component of access and use of cyberspace with 5 sub-components, the main component of critical view of virtual media with 5 sub-components and the main component Virtual media production with 5 sub-components was identified and prioritized as the most effective components of media literacy on improving the mobile learning process during the Corona outbreak in the country.

  Keywords: Media Literacy Components, Mobile Learning Process, Corona Prevalence
 • Application of ontologies in information retrieval of digital collections, with emphasis on images
  Ahmadreza Ahmadi Mirghaed, Maryam Khodabin *, Mitra Samiei Pages 101-120
  Purpose
  The purpose of this study is to use ontologies in information retrieval of digital collections, with emphasis on images.
  Method
  The present research is of applied type and has been done by library method and systematic review of resources with analytical approach. Using this method, the sources were collected around the research axis and selected for a more detailed review, and finally the sources were reviewed according to specific and systematic instructions. In this method, all researches in the field of ontology and its effect on image retrieval have been reviewed.
  Findings
  The research findings show that image retrieval techniques, considering the backgrounds, include: text-based image retrieval, content-based image retrieval, composite model image retrieval and semantic (conceptual) retrieval. Are images that use related feedback schemes to improve performance as well as accuracy of the image retrieval process.
  Results
  Most of the researched studies have emphasized the necessity of using ontologies in digital collections. Therefore, in the current situation we are moving towards the Semantic Web, in order to organize digital images that deal with various structural and linguistic problems such as ambiguities, ambiguities, doubts and human metaphors for the machine, the use of ontologies. It is very effective in improving accessibility and retrieval accuracy.
  Keywords: Ontology, Digital resource retrieval, Image processing, Digital Libraries