فهرست مطالب

پرستاری دیابت - سال دهم شماره 1 (زمستان 1400)
 • سال دهم شماره 1 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/29
 • تعداد عناوین: 5
|
 • فرزاد فرجی خیاوی*، لیلا شجاعی صفحات 1769-1782
  مقدمه و هدف

  دیابت یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین بیماری های غدد در جهان است.  سن ابتلا به آن در ایران 10 تا 15 سال از میانگین سن شایع ابتلا در کشورهای توسعه یافته پایین تر است. برای پیشگیری و کنترل این بیماری ، اقداماتی جهت شناسایی ریسک فاکتورهای اصلی و پاسخ ملی به دیابت در کشور های جهان انجام شده است.این مطالعه با هدف مقایسه ریسک فاکتورهای اصلی و پاسخ ملی به دیابت درکشورهای منتخب انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری با استفاده از روش تطبیقی انجام شد. شش کشور ایران، هند، چین، آلمان، کانادا و سومالی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. برای یافتن اطلاعات مورد نیاز  )اطلاعات جمعیت شناختی، اطلاعات آماری، ریسک فاکتورهای اصلی و ابعاد پاسخ ملی به دیابت)  از مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی و سایت های رسمی و معتبر استفاده شد.

  یافته ها

  سه عامل چاقی ، اضافه وزن و کم تحرکی به عنوان اصلی ترین ریسک فاکتورهای دیابت در کشورهای منتخب شناسایی شدند. این کشورها ، پاسخ ملی به دیابت را به صورت کامل و یا نسبی اجرا کرده اند.

  نتیجه گیری

  ماهیت چند وجهی دیابت مستلزم ارایه راه حل چند بعدی به منظور کاهش بار بیماری از طریق کنترل  ریسک فاکتورهای اصلی آن است. اصلاح شیوه ی زندگی نباید منحصر به آموزش و ارتقای سطح تغذیه و فعالیت بدنی باشد بلکه باید شامل اصلاح روش ها، بینش ها و نیز ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد.

  کلیدواژگان: دیابت، شیوع، ریسک فاکتور، پاسخ ملی، مطالعه تطبیقی
 • بهاره فلاح، فاطمه مقنی پور، خدیجه نصیریانی، فرزان مددی زاده، اکرم محراب بیک* صفحات 1783-1795
  مقدمه و هدف

  با توجه به شیوع بالای دیابت در دنیا و سیر پیشرفت بیماری، عواملی از قبیل خودکارآمدی و عزت نفس یکی از موضوعات مهم در مدیریت بیماری به شمار می آید. این مطالعه با هدف مقایسه آموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع2 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 84 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. پرسشنامه های استاندارد خودکارآمدی در مدیریت دیابت و عزت نفس کوپراسمیت استفاده گردید. نمونه ها پس از تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله خانواده محور و بیمار محور در 7 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای شرکت کردند و یک ماه پس از پایان مداخله مجدد پرسشنامه ها تکمیل گردید و داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکویر و تی زوجی و مستقل در نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  شرکت کنندگان قبل از مداخله از لحاظ میانگین نمره خودکارآمدی و عزت نفس با یکدیگر اختلاف معناداری نداشتند(p>0.05) . پس از انجام مداخله با وجود این که میانگین نمره این دو متغیر در هر دو گروه افزایش یافته بود اما افزایش در گروه آموزش خانواده محور به طور معناداری بیشتر از گروه آموزش بیمار محور بود(p<0.001).
   

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از تاثیر بیشتر آموزش های خانواده محور نسبت به بیمار محور در راستای افزایش خودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت است. در همین راستا پیشنهاد می شود آموزش خانواده محور در سایر زمینه های مرتبط با دیابت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خانواده محور، بیمار محور، خودکارآمدی، عزت نفس، دیابت نوع 2
 • رضا وجدی، علی زینالی* صفحات 1796-1807
  مقدمه و هدف

  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک است که چالش بزرگ زندگی آنها کنترل قند خون می باشد. در نتیجه، این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک زندگی و نگرش به بیماری با خستگی بیماری و نقش آنها در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش بیماران دیابتی نوع دو عضو انجمن دیابت ارومیه در سال 1400 بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 208 نفر از آنها با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها پرسشنامه سبک زندگی (لعلی و همکاران، 1391)، مقیاس نگرش به بیماری (کلنر، 1987)، سیاهه خستگی چندبعدی (اسمتس و همکاران، 1995) و تست قند خون ناشتا بودند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم افزار SPSS-22 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که سبک زندگی با خستگی بیماری رابطه معنی دار منفی (50/0- =r) و نگرش به بیماری با خستگی بیماری رابطه معنی دار مثبت (27/0=r) داشتند و دو متغیر سبک زندگی و نگرش به بیماری به طورمعنی داری 6/27 درصد از تغییرات خستگی بیماری در بیماران دیابتی نوع دو را پیش بینی کردند (05/0>P). علاوه بر آن، سه متغیر سبک زندگی، نگرش به بیماری و خستگی بیماری به طورمعنی داری 1/24 درصد از تغییرات کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع دو را پیش بینی کردند (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان دهنده نقش موثر سبک زندگی و نگرش به بیماری در پیش بینی خستگی بیماری و نقش موثر سه متغیر سبک زندگی، نگرش به بیماری و خستگی بیماری در پیش بینی کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع دو بودند. بنابراین، متخصصان سلامت برای کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع دو می توانند از طریق بهبود سبک زندگی و نگرش به بیماری و کاهش خستگی بیماری در آنها عمل نمایند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، بیماری، خستگی، قند خون، دیابت نوع دو
 • یوسف علیزاده، محمدحسن محمدی، آفاق حسن زاده راد، ستیلا دلیلی* صفحات 1808-1815
  مقدمه

  دیابت، بیماری متابولیکی است که می تواند منجر به عوارض شدید و مرگ زودرس شود. یکی از عوارض میکرووسکولار دیابت، رتینوپاتی دیابتی است. با توجه به اهمیت این عارضه مهم، هدف از این مطالعه مروری بر رتینوپاتی دیابتی است.

  روش

  مقاله ی حاضریک مطالعه ی مروری است. جستوجو با استفاده ازکلید واژه ها از جمله تازه های کلی رتینوپاتی دیابتی،  غربالگری رتینوپاتی و درمان رتینوپاتی در پایگاه های Google Scholar, Scopus Clinical Key, PubMed, Medline and CINHAL, SID  ازسال 2000 تا2021 انجام گرفت ومقالات ونتایج مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  رتینوپاتی دیابتی دارای عوامل خطر مختلفی است که به سن شروع یا تشخیص دیابت، مدت بیماری و کنترل قند خون وابسته است. گایدلاینهای مربوط به غربالگری رتینوپاتی دیابتی متفاوت است. گایدلاین اخیر بریتانیا، غربالگری سالانه افراد مبتلا به دیابت 12 سال به بالا را بر اساس شیوع کم رتینوپاتی دیابتی در کودکان کم سن تر، توصیه می کند. روش های فعلی برای درمان رتینوپاتی دیابتی شامل فتوکوآگولاسیون ماکولا،  فتوکواگولاسیون نواحی محیطی شبکیه و همچنین درمان دارویی است.

  نتیجه گیری

  از آنجایی که دیابت مشکل عمده پزشکی در سراسرجهان است که مجموعه ای از عوارض سیستمیک طولانی مدت را ایجاد میکند، مهم است که نشانه های چشمی رتینوپاتی دیابتی را در کودکان با دیابت مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دیابت، رتینوپاتی دیابتی، کودکان
 • خدیجه رضایی کیخایی، عبدالغنی عبدالهی محمد* صفحات 1816-1818
|
 • Farzad Faraji*, Leila Shojaei Pages 1769-1782
  Introduction

  Diabetes is one of the most common and expensive endocrine diseases in the world. The age of onset in Iran is 10-15 years younger than the average age of onset in developed countries. Some measures have been adopted to identify the main risk factors and the national response to diabetes in numerous countries to prevent and control this disease. This study aimed to compare the main risk factors and national response to diabetes in selected countries.

  Materials and Methods

  This comparative review study evaluated six countries, including Iran, India, China, Germany, Canada, and Somalia. Required information (i.e., demographic information, statistical information, main risk factors, and dimensions of the national response to diabetes) was obtained from official and credible databases and sites.

  Results

  Based on the find, three factors, including obesity, overweight, and physical inactivity were identified as the main risk factors for diabetes in the selected countries. It was revealed that these countries have partially or fully implemented the national response to diabetes.

  Conclusion

  The multifaceted nature of diabetes requires the provision of multi-dimensional solutions to reduce the burden of the disease via controlling the main risk factors. Lifestyle modification should not only be limited to education and promotion of nutrition and physical activity but also include modifications in methods, attitudes, and cultural, social, and economic values.

  Keywords: Comparative study, Diabetes, National response
 • Bahare Fallah, Fatemeh Moghanippur, Khadijeh Nasiriani, Farzan Madadizadeh, Akram Mehrabbeik* Pages 1783-1795
  Introduction

  Given the progression and high prevalence of diabetes in the world, some factors, such as self-efficacy and self-esteem, are among the important issues in disease management. The present study aimed to compare the effects of family-centered and patient-centered education on the self-efficacy and self-esteem of patients with type II diabetes.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was performed on 84 patients with type 2 diabetes. Diabetes Management Self-Efficacy Scale (DMSES) and Coopersmith self-esteem inventory were used for data collection. Participants were randomly assigned to two groups receiving family-centered or patient-centered education in seven 45-minute training sessions. One month after the end of the intervention, the questionnaires were completed and the data were analyzed using Chi-square, as well as paired and independent t-tests in SPSS software (version 20).

  Results

  Participants did not differ significantly in mean self-efficacy and self-esteem scores before the intervention (P> 0.05). After the intervention, although the mean score of these two variables had increased in both groups, the increase was significantly higher in the family-centered group, as compared to that in the patient-centered group (P<0.001).

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, family-centered education is more effective than patient-centered education in the enhancement of self-efficacy and self-esteem of diabetic patients. In this regard, it is suggested that family-centered education be considered in other areas of diabetes

  Keywords: Family-centered, Patient-centered, Self-efficacy, Self-esteem, Type II diabetes
 • Reza Vajdi, Ali Zeinali* Pages 1796-1807
  Introduction

  Diabetes is one of the most common metabolic diseases. Controlling blood glucose is a major challenge in the life of a patient with diabetes. As a result, the present study aimed to determine the relationship between lifestyle, attitude towards illness, and fatigue with the regulation of blood glucose in patients with type II diabetes.

  Materials and Methods

  This study is a cross-sectional correlation one. The participants were patients with type II diabetes who were members of the Urmia Diabetes Association in 2021. A total of 208 people were selected by the available sampling method using Cochran’s formula. Data collection tools were the Lifestyle Questionnaire (Lali et al., 2012), Attitude towards Illness Scale (Kellner, 1987), Multidimensional Fatigue Inventory (Smets et al., 1995), and fasting blood sugar test. Pearson correlation coefficient and multiple regression with the simultaneous model were used to analyze data using SPSS software (version 22).

  Results

  The results indicated that lifestyle has a negative significant relationship with fatigue (r= -0.501). Also, attitude towards illness has a positive significant relationship with fatigue (r= 0.274). Two variables of lifestyle and attitude towards illness significantly predict 27.6% of changes in fatigue among patients with type II diabetes (P<0.05). In addition, the three variables of lifestyle, attitude towards illness, and fatigue significantly predict 24.1% of changes in the regulation of blood glucose in patients with type II diabetes (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study indicated the effective role of lifestyle and attitude towards illness in predicting fatigue and also the association of three variables of lifestyle, attitude towards illness, and fatigue in predicting blood glucose control was investigated in patients with type II diabetes. Therefore, health professionals control blood glucose levels in patients with type II diabetes by improving lifestyle, attitude towards illness, and fatigue.

  Keywords: Blood Glucose, Fatigue, Illness, Lifestyle, Type II Diabetes
 • Yousef Alizadeh, Mohammad Hassan Mohammadi, Afagh Hassanzadeh Rad, Setila Dalili* Pages 1808-1815
  Introduction

  Diabetes is a metabolic disease that can lead to severe complications and premature death. Diabetic retinopathy is one of the main micro vascular complications of diabetes. Given the importance of this important complication, this study aimed to review diabetic retinopathy in children and adolescents.

  Methods

  This review article was performed using keywords including general updates of diabetic retinopathy, retinopathy screening, and retinopathy treatment in databases such as Google Scholar, Scopus Clinical Key, PubMed, Medline and CINHAL, SID   from 2000 to 2021, and articles and results were reviewed.

  Results

  Diabetic retinopathy has various risk factors depending on the age of onset or diagnosis of diabetes, the duration of the disease, and glycemic control. There are various guidelines for its screening. A recent UK guideline recommends annual screening for patients with diabetes aged 12 and more based on the low prevalence of diabetic retinopathy in younger children. Current treatments for diabetic retinopathy include macular photocoagulation (MPC), retinal peripheral photocoagulation (PRP), and drug therapy.

  Conclusion

  As, diabetes is a major problem in the world which causes a series of long-term systemic complications, it is important to assess ophthalmologic manifestations of diabetic retinopathy in children with diabetes.

  Keywords: Diabetes, Diabetic retinopathy, Children