فهرست مطالب

نخبگان علوم و مهندسی - سال هفتم شماره 1 (فروردین 1401)
 • سال هفتم شماره 1 (فروردین 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان بهرام صفحات 1-15

  در سال‌های اخیر بازار لوکس با تغییرات ساختاری مهمی مانند ورود بخش‌های جدید به بازار و استفاده از اینترنت به عنوان کانال فروش مواجه شده است. در این زمینه برندهای لوکس باید درک مصرف کنندگان جوان خود از ارزش اجتماعی را در حالی که با تغییرات زیست محیطی سازگار هستند، درک کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد بازاریابی رسانه های اجتماعی در رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس خودرو با رویکرد دیمتل می باشد. ابعاد بازاریابی رسانه های اجتماعی از پژوهش سالم و سالم (2021)، استخراج شده است. جامعه و نمونه آماری 25 نفر از اساتید دانشگاهی مسلط به مفاهیم بازاریابی رسانه های اجتماعی و رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس است. پس از مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تحقیق در خصوص متغیرها شناسایی سپس با استفاده از تکنیک آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری (دیمتل)، به بررسی میزان شدت ارتباطات میان ابعاد بازاریابی رسانه های اجتماعی پرداخته شد. نتایج نشان می دهدکه اعتمادسازی مردم و سرمایه گذاران بیشترین تاثیرگذارترین بعد و همگام ساختن تولیدکننده و مصرف کننده بیشترین تاثیرپذیری در رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس خودرو با بازاریابی رسانه اجتماعی را دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی، رسانه های اجتماعی، رفتار مصرف کنندگان، کالاهای لوکس، تکنیک دیمتل
 • علیرضا محمدیان پورطالاری صفحات 16-22

  مفهوم بهینه سازی ، ماهیت علوم اقتصادی و طبیعی است. اقتصاد مفهوم بهینه سازی (حداکثر سود و حداقل ریسک) را معادل عقلانیت معرفی می کند و فیزیک اصل کمینهعمل (کمترین کنش) و بیشینهآنتروپی (حداکثر اطلاعات) را به عنوان قانون مهمی از طبیعت توضیح می دهد. عقلانیت در بین رفتارهای انسانی ، قوانین فیزیکی جهان و سیستم های پیچیده اقتصادی عموما ثابت و بدون تغییر است. بر اساس الگوهای مشابهی که در طبعیت و اقتصاد وجود دارد و متغیرهای زیادی که از درجه پیچیدگی و تصادفی بودن بالایی برخوردار هستند ، مسیر ورود علم فیزیک به علم اقتصاد باز شده و این دو علم در تعامل با یکدیگر قرار گرفته اند. در واقع فیزیک به کمک اقتصاد می آید و علم فیزیک اقتصاد را شکل می دهد. در این علم بین رشته ای ، با استفاده از مفاهیم و روش های فیزیکی ، به حل مسایل و موضوعات پیچیده اقتصادی پرداخته می شود. در این مقاله تالش شده است با معرفی فیزیک اقتصاد ، ضرورت نگاه به علم اقتصاد از دیدگاه علم فیزیک و روش شناسی آن بیان گردد. همچنین رویکردهای اصلی فیزیک اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده است که مسیرتوسعه و تکامل آن تبیین گردد.

  کلیدواژگان: فیزیک اقتصاد، نظریۀ اطلاعات، نظریۀ بازی، عقلانیت، بهینه سازی
 • رضاسعیدی ابواسحقی*، فردین یزدان پناه سی سخت صفحات 23-27

  دراین مقاله کولرهای آبی پرتابل 263 درجه دارای دریچه خروجی هوای گردان ارایه شده اند وعملکردآنها براساس میزان اثرگذاری بردمای محیط مورد بررسی قرارگرفته است.ازنتایج بدست آمده مشخص شداین کولرها باتوجه به دارا بودن دریچه خروجی هوای گردان نسبت به کولرهای آبی پرتابل 263 درجه معمولی درمدت زمان کمتری باعث کاهش دمای محیط می شوند.

  کلیدواژگان: کولرهای آبی پرتابل 263 درجه، دریچه خروجی هوای گردان، کاهش دمای محیط
 • فاطمه موسوی زگلوجه*، سید علی فارغ صفحات 28-33

  در دهه های اخیر علاقه به مدیریت پروژه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت، ابزار و فنها برای فعالیتهای پروژه به منظور پاسخگویی به انتظارات ذینفعان پروژه است. بازیهای رایانه ای میتوانند تاثیر مثبتی در زندگی ما ایجاد کند. بازیهای رایانه ای مبتنی بر یادگیری به عنوان یک محیط شبیه سازی شده امکان آموزش و یادگیری تجربی را فراهم میکنند و امکان را به کاربر میدهند که در محیطهای شبیه سازی شده با خیال راحت سناریوهای واقعی را تجربه کنند. در این محیط ها کاربر با آزادی در شکست، فرصت بازخورد به موقع و تاملات رسمی همراه است که باعث میشود کاربر متوجه بینش ارزشمندی خود شود که میتواند از اشتباهات آینده جلوگیری کند. هدف از این مقاله بررسی بازیهای رایانه ای مبتنی بر یادگیری برای ارتقا یادگیری مدیریت پروژه به روش توصیفی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد که بازیهای رایانه ای مبتنی بر یادگیری تاثیر مثبتی بر مدیریت پروژه دارند و در طراحی بازیهای مدیریت پروژه باید حوزه های گستردهای از دانش مدیریت پروژه مانند مدیریت تدارکات، مدیریت ارتباطات، مدیریت دامنه، مدیریت کیفیت و مدیریت سهامداران را پوشش داد.

  کلیدواژگان: بازی رایانه ای، یادگیری، مدیریت پروژه
 • علی محمودلو صفحات 34-41

  ما یک مدل رقابتی را در صنعت صفحات خورشیدی توسعه دادهایم.شرکتهای مربوط به این صفحات ، صفحات خورشیدی را تولید میکنند که هم از نظر افقی و هم از نظر عمودی با هم متفاوت هستند، و از نظر کمیت مشخصات با هم رقابت میکنند. تعادل در مدل با واقعیات مستند شده که شامل تنوع در قیمت، سود حاصل از فروش و سهم بازار در بین شرکتها میشود، مطابقت دارد. ما مدل خود را با استفاده از داده های جدید از قیمت، هزینه و ارسال ، در شرکتهای خورشیدی پیشرو و همینطور در 3 بازار پیشگام ، کالیبره کرده ایم. مدل کالیبره شده ، برای ارزیابی تاثیر کاهش قیمت پلیسیلیکون بر قیمت تعادلی صفحات خورشیدی استفاده شد . پلیسیلیکون یک ماده خام کلیدی برای تولید صفحات خورشیدی است.

  کلیدواژگان: پنل خورشیدی، سوخت فسیلی، مدول خورشیدی، کالیبراسیون خورشیدی، مدل رقابتی
 • محمدحسن غلامی صفحات 42-47

  در هندسه اقلیدسی، بررسی امکانپذیر بودن ترسیمات هندسی تنها با استفاده از ستاره (خط کش غیر مدرج) و پرگار از دیرباز مورد بحث و کنکاش بوده است. ثابت شده است که حل برخی مسایل کالسیک این شاخه از دانش ریاضیات تنها با کاربرد دو ابزار یادشده در حالت کلی ناممکن است؛ گرچه ممکن است مسایل مزبور در موارد خاصی حل پذیر باشند. تثلیث زاویه (تقسیم زاویه ی دلخواه به سه زاویه ی برابر)، تضعیف مکعب (ترسیم مکعبی با حجم دو برابر مکعب داده شده) و تربیع دایره (رسم مربعی با مساحت برابر با دایره ی مفروض) از این دست مسایل هستند که برای سده های پیاپی ریاضیدانان تازه کار و حرفه ای را به چالش میکشیدند. با این حال، بسیاری ترسیمات هندسی نیز با خطکش و پرگار قابل انجام اند؛ نمایش موقعیت برخی اعداد گنگ بر روی محور اعداد چنین هستند. با روش های ساده ای میتوان 4 ،√3 √و به طور عمومی ریشه ی هر عدد طبیعی را روی محور اعداد نشان داد. در این مقاله روشی برای نمایش معکوس هر عدد حقیقی، اعم از گویا و گنگ، که موقعیت آن بر روی محور اعداد داده شده باشد، ارایه و اثبات میشود و نتایج جبری حاصل از آن نیز تبیین میگردد.

  کلیدواژگان: رسیم هندسی، ستاره و پرگار، محور اعداد، معکوس اعداد حقیقی، ابزارهای اقلیدسی
|
 • Ehsan Bahram Pages 1-15

  In recent years, the luxury market has faced significant structural changes, such as the entry of new segments into the market and the use of the Internet as a sales channel. In this context, luxury brands need to understand their young consumers' perceptions of social value while adapting to environmental change. The purpose of this study is to identify the dimensions of social media marketing in the behavior of consumers of luxury goods with the DEMATEL approach. The dimensions of social media marketing are derived from Salem and Salem Research (2021). The community and the statistical sample of 25 university professors are proficient in the concepts of social media marketing and the behavior of consumers of luxury goods. After a thorough review of the theoretical foundations and research background, the dimensions of research on variables were identified and then the intensity of the relationship between the dimensions of social media marketing was investigated using the DEMATEL. The results show that building trust between people and investors has the greatest impact and synchronizing producer and consumer has the greatest impact on the behavior of consumers of luxury goods with social media marketing.

  Keywords: Marketing, Social Media, Consumer Behavior, Luxury Goods, DEMATEL
 • Alireza Mohammadian Pourtalari Pages 16-22

  The Optimality Concept is the essence of the economic and natural sciences. Economics introduces the optimality concept (maximum utility and minimum risk) as equivalent of rationality and physics explains action minimum principle, and maximum entropy (maximum information) as an important law of nature. Rationality is the universal invariant among human behavior, universe physical laws and complex economical systems. The Optimality Concept is the essence of the economic and natural sciences. Economics introduces the optimality concept (maximum utility and minimum risk) as equivalent of rationality and physics explains action minimum principle, and maximum entropy (maximum information) as an important law of nature. Rationality is the universal invariant among human behavior, universe physical laws and complex economical systems. Based on the similar patterns that exist in nature and economics and the many random variables that have a high degree of complexity, the entrance of physics to economics has been opened and these two sciences have interacted with each other. In fact, physics helps economics and shapes econophysics. In this interdisciplinary science, complex economic problems and issues are solved using physical concepts and methods. This paper tries to introduce the physics of economics, the need to look at economics from the perspective of physics and its methodology. Also, the main approaches of economics physics have been studied and an attempt has been made to explain its development path.

  Keywords: Econophysics, Information Theory, Game Theory, Rationality, Optimality
 • Mohammad Hassan Gholami Pages 42-47

  In Euclidean geometry, the study of the feasibility of geometric drawings using only straightedge and compass has long been debated. It has been proved that it is impossible to solve some classical problems of this branch of mathematics by using only the two mentioned tools in general; however, these issues may be soluble in certain cases. Angle trisection (dividing an arbitrary angle into three equal angles), doubling the cube (drawing a cube with twice the volume of a given cube) and squaring the circle (drawing a square with an area equal to a given circle) are among these problems which have been challenging novices and professional mathematicians for centuries. However, many geometric drawings can also be done with a straightedge and compass; like showing the position of some irrational numbers on the number line. √2, √3 and, in general, the square root of any natural number can be shown on the number line by simple methods. In this paper, a method for finding the position of the inverse of any real number, including rational and irrational, whose position is given on the number line, is presented and proved, besides, its algebraic results are explained.

  Keywords: Geometric Drawing, Straightedge, Compass, Number Line, Inverse of Real Numbers, Euclidean Tools