فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 56 (بهار 1401)
 • پیاپی 56 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عطا غفاری گیلانده، چنور محمدی، سیده الهام داوری صفحات 1-25

  شهر دوستدار سالمند، شهری است که باعث ترویج پیری فعال و شامل آن دسته از فضاهای شهری هستند که توزیع خدمات عمومی در آن ها به گونه ای است که حداکثر تناسب را با نیازها و محدودیت های افراد سالمند دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت شهر ساری از لحاظ فضای شهر برای زندگی سالمندان با تاکید بر هشت شاخص که با توجه به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی که شامل (بناها و فضاهای باز، حمل و نقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، تکریم سالمندان و اجتماع‌پذیری اجتماعی، مشارکت شهروندی و اشتغال، اطلاعات و ارتباطات و حمایت اجتماعی و خدمات سلامت) می باشد پرداخته شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی - تحلیلی می‌باشد. جمع آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جامعه آماری آن تمامی ساکنان 60 به بالا شهر ساری هستند، که با استفاده از فرمول کوکران، 383 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، برای تحلیل پرسشنامه از نرم‌افزار SPSS (آزمون t تک نمونه ای[1]) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است از دیدگاه سالمندان، شاخص های (بناها و فضاهای باز، حمل و نقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، تکریم سالمندان و اجتماع‌پذیری اجتماعی، مشارکت شهروندی و اشتغال، اطلاعات و ارتباطات و حمایت اجتماعی و خدمات سلامت) وضعیت مطلوبی برای سالمندان ندارد و حتی در حد رفع نیازهای اولیه آن ها نیست.

  کلیدواژگان: شاخص، شهر دوستدار سالمند، شهر ساری
 • سارا میرزاحسین، ملیحه احمدی، کیانوش ذاکرحقیقی صفحات 27-46

  زیست‌پذیری نقش اساسی در حیات، رشد شهرها و کیفیت زندگی شهروندان دارد. بسیاری از شهرهای ایران به رغم داشتن توانایی‌های محیطی بالا، با مسایل و تنگناهای زیست‌پذیری متعددی روبه‌رو هستند که یافتن راهکار برای آنها از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود. زیست‌پذیری به عنوان مکانی مناسب برای زندگی انسانی معنا شده است. یکی از ابعادی که این مفهوم را تحت تاثیر قرار داده است، جوانب معنایی و ذهنی شهروندان است که بارزترین آنها مفهوم حس تعلق به مکان در شهر از نگاه شهروندان است. در همین راستا، در این پژوهش، اثر حس تعلق مکانی بر زیست‌پذیری شهروندان در شهر تهران بررسی شده است. انتخاب شهر تهران نیز به دلیل جمعیت بالای شهرنشین و جابجایی زیاد جمعیت در آن است که در حال حاضر با مسایل زیست‌پذیری روبرو است. برای رسیدن به این هدف، روش تحلیل عاملی مبتنی بر معادلات ساختاری با ابزار پرسشنامه در مناطق یک، چهار، پنج و شش تهران است. علت انتخاب این مناطق، واجد بودن ترکیبی مناسب از بافت قدیم و نوساز و همچنین شرایط مختلف محیطی در بین مناطق منتخب شهر تهران است. نتایج نشان داد که موثرترین مسیر ارتقای زیست‌پذیری که آماره t آن در محدوده 3/5 تا 7/36 است؛ شامل مسیر (کالبد-معنا-سرمایه فرهنگی-حس مکان-کیفیت زندگی ذهنی-زیست‌پذیری) است. همچنین درک از وضعیت موجود شهر توسط شهروندان تهرانی، در دو مرحله اجتماعی و روانی صورت می‌پذیرد که مرحله اجتماعی یعنی درک روابط جمعی بیرونی مقدم بر جنبه روانی یعنی ادراکات ذهنی افراد خواهد بود.

  کلیدواژگان: زیست پذیری شهری، حس تعلق مکانی، فضای شهری، شهروند تهرانی، مدل سازی معادلات ساختاری
 • مسعود تقوایی، علی جوزی خمسلویی صفحات 47-66

  ارزیابی میزان تاب آوری کاربری های شهری و هم چنین بررسی وضعیت آسیب پذیری آنها در بحران‌های احتمالی در برنامه های مدیریت بحران شهری بسیار برجسته بوده و ضرورتی خاص دارد. علاوه بر این، در میان کاربری های شهری، کاربری آموزشی به دلیل اینکه مرکز تجمع نیروهای انسانی بالقوه متخصص در آینده بوده و در اولویت اول امداد و نجات می باشد، اهمیتی فوق العاده دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان آسیب پذیری در بحران های احتمالی و هم چنین بهره مندی مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان از شاخص های مدیریتی تاثیرگذار در برنامه ریزی بحران و عملیات تخلیه اضطراری جمعیت است. جامعه آماری پژوهش، تمامی مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان است که این ناحیه در دو منطقه شهری سه و چهار قرار دارند. تعداد مدارس مورد نظر 142 مورد بود که در پنج گروه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان و استثنایی مطالعه شدند. روش تحقیق در پژوهش حاضر، کاربردی، پیمایشی- تحلیلی است. مدارس موجود در منطقه مورد مطالعه با به کارگیری دو گروه شاخص ویژه با عنوان شاخص های بنیادین و شاخص های مدیریتی ارزیابی و بررسی شده اند. شاخص های مذکور به صورت ترکیبی و نوین بوده و ماحصلی از آخرین متدهای کاربردی توسط پژوهشگران و موسسات تحقیقی در حوزه مدیریت بحران است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدارس ناحیه دو آموزشی اصفهان از لحاظ ساختارهای بنیادین ضعیف بوده و میزان تاب آوری آنها در بحران‌های احتمالی مانند زلزله اندک است. از سوی دیگر، وضعیت مدیریت بحران در این مدارس با استناد به امتیازات و درصدهای بهره مندی در شاخص های مدیریتی نامطلوب بوده و به عبارت بهتر، این مدارس در مدیریت بحران و تخلیه نیز به شدت ضعیف هستند. به طور کلی، وضعیت مدارس مورد مطالعه در حوادث احتمالی با در نظر گرفتن یکپارچه شاخص ها (مجموع شاخص های بنیادین و مدیریتی) نامناسب، آسیب پذیر و بحرانی بوده و نیازمند تقویت زیرساخت ها و رویکردهای مدیریتی است.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، تاب آوری، بحران، مدارس، ناحیه دو آموزشی اصفهان
 • یونس شهنوازی، محمودرضا انوری، مریم کریمیان بستانی صفحات 67-86

  زیست پذیری از رویکردهای نوین تعریف شده در نظام مطالعات شهری است که کاملا در راستای توسعه پایدار می باشد. در واقع در این رویکرد به سلامت کل یک سیستم شهری توجه می‌شود. لذا هدف پژوهش حاضر؛ تحلیل و تبیین الگوی همبستگی بین ابعاد و شاخص های زیست‌پذیری در شهر زاهدان می باشد. نوع تحقیق کاربردی بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم‌افزار های LISREL, SPSS و از روش کیفی و کمی و تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از معیار کیسر، میر و والکین (KMO) نشان می دهد که با توجه به سطح معناداری کوچکتر از 05/0، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار و مدل عاملی، مناسب است. نتایج نرم افزار لیزرل نشان از برازش خوب ابعاد زیست پذیری توسط داده ها دارد. همچنین پس از بررسی تحلیل عاملی مرتبه دوم مشخص شد که تمام بار های عاملی معنی دار بوده و شاخص ها و مولفه ها را به خوبی حمایت می کنند. همچنین نتایج ماتریس همبستگی ابعاد زیست پذیری نشان می دهد، از میان ابعاد زیست پذیری پژوهش بالاترین ضریب همبستگی بین ابعاد محیط زیست شهری و امکانات و زیرساخت های شهری با ضریب همبستگی 81/0، می باشد. همچنین می توان این چنین نتیجه گرفت ضریب همبستگی بین مولفه ها با سطح معناداری 000/0 زیاد می باشد.

  کلیدواژگان: زیست پذیری شهری، تحلیل عاملی، همبستگی، زاهدان
 • محمدصادق طاهرطلوع دل، اسماعیل ضرغامی، امید حیدری پور، سینا کمالی تبریزی صفحات 87-108

  رضایتمندی سکونتی از جمله مهم‌ترین مباحث ذهنی کیفیت زندگی در حوزه مسکن به‌شمار می‌رود. ابعاد فضاهای واحد مسکونی، یکی از شاخص‌های رضایتمندی سکونتی می‌باشد. از شاخص‌های دیگر رضایت از سکونت، میل به اقامت طولانی‌تر در آن مکان است؛ که در پژوهش‌های مختلف، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل مرتبط با رضایتمندی مطرح گردیده است. بر همین اساس، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد فضاهای داخلی مسکن معاصر بر رضایتمندی و به‌تبع آن اقامت ساکنین می‌باشد. رویکرد اصلی پژوهش کمی با دو روش تحلیل محتوا اسنادی و پیمایشی می‌باشد. در بخش تحلیل محتوای اسنادی، 160 پژوهش حوزه رضایتمندی سکونتی، از طریق نمونه‌برداری هدفمند با تکنیک گلوله برفی مورد توجه قرارگرفته است. همچنین پیمایش در سه بخش، ابعاد فضاهای مسکن، رضایتمندی سکونتی و میل به اقامت بیشتر با جامعه آماری ساکنین مسکن معاصر انجام شده است. الگوی مسکن مورد پژوهش، رایج‌ترین الگوی مسکن در شهرهای بزرگ یعنی مسکن آپارتمانی متداول با تعداد واحد محدود، زیر 10 واحدی در شهر اصفهان و حجم نمونه نهایی این پژوهش 270 نفر از ساکنین می‌باشد. بر اساس یافته‌های تحلیل محتوا، شاخص‌های کالبدی یکی از ابعاد جدایی‌ناپذیر رضایتمندی سکونتی و ابعاد فضاهای داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن می‌باشد. در بخش پیمایش بر اساس مدل مفهومی، در طول پیشینه تحقیق، مدل ساختاری بین ابعاد فضاهای داخلی، رضایتمندی سکونتی و میل به اقامت بیشتر تبیین شده است و تاثیر مساحت بر رضایتمندی ساکنین معناداری و با ضریب بالای 86/0 به‌دست‌آمده است. همچنین رضایتمندی بر میل به اقامت بیشتر، با ضریب 93/0 تاثیر معناداری دارد. بنابراین با توجه به اینکه هر دو مسیر معنادار هستند، نتیجه می‌شود که رضایتمندی در رابطه مساحت و مدت اقامت نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی سکونتی، ابعاد فضا، مسکن آپارتمانی، فضاهای داخلی مسکن، مدت اقامت
 • احسان مهدوی، بیژن رحمانی صفحات 109-126

  حفظ امنیت مرزها از اهمیت ویژه‌ای در همه‌ی کشورها برخوردار است. این امر در استان کرمانشاه با مرز طولانی با کشور عراق نقش پررنگ‌تری دارد. در این میان شهرستان قصرشیرین با بیش از 180 کیلومتر مرز مشترک با عراق و دو بازارچه مرزی رسمی فعال پرویزخان و مرز رسمی خسروی و ارتباط با دو اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مبادلات مرزی یکی از عوامل اصلی در رشد، توسعه و حیات اقتصادی شهرهای مرزی می‌باشد که می‌تواند اصلی‌ترین نقش را در پیشرفت و توسعه منطقه عهده‌دار باشد. در حال حاضر این شهرستان از پتانسیل‌های خود در رسیدن به این توسعه بهره نبرده است که لزوم بررسی همه جانبه و رفع موانع را دوچندان می‌کند. در این پژوهش از مدل SWOT برای ایجاد ماتریس و تحلیل، و برای امتیازهی به متغیرهای به کار رفته از دیدگاه‌های کارشناسان امر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که ضعف‌ها بر قوت‌ها و تهدیدات بر فرصت‌ها برتری داشته و استراتژی باید بر این اساس چیده شود.

  کلیدواژگان: مرز، قصرشیرین، مبادلات مرزی، بازارچه مرزی
 • محمدتقی حیدری، محمد رسولی، شراره سعیدپور صفحات 127-152

  روند رو به رشد شهرنشینی در سال­های بعد از انقلاب صنعتی باعث کاهش ظرفیت­ شهرها در برآورده ساختن نیاز شهروندان و توانمندی­ آن­ها شد. در این راستا وقوع حوادثی غیرمنتظره چون شیوع کرونا لزوم سنجش انعطاف­پذیری شهرها را بیش‌ازپیش مطرح کرده است تا تناسبی بین ظرف و مظروف شهری برقرار گردد. اگرچه شیوع کرونا حادثه­ای غیرمنتظره است؛ ولی سال­های گذشته از طریق سارس به شهرها هشدار داده ‌شده بود تا جامعه بشری به‌طور عام و شهرها به‌طور اخص سیاست‌هایی را در برابر حوادثی چون بیماری­های عفونی با شیوع بالا اتخاذ کنند، اما تاکنون به مسائل بیماری­های عفونی در شهرها توجه نشده است، در نتیجه وقتی شهرها با چنین حوادثی روبرو می­شوند، سردرگمی و ناتوانی بیشتری به نمایش گذاشته می­شود. تحقیق حاضر با هدف تاب­آوری شهرها در برابر بیماری­های عفونی درصدد است، تمام آثاری را که بیماری­های عفونی می­تواند بر شهرها ایجاد کند، شناسایی و در نهایت بهترین راهکارهای مقابله را ارائه دهد. برای این منظور از روش اسنادی –میدانی برای جمع­آوری اطلاعات استفاده‌شده است و به‌منظور تحلیل و ارزیابی از تکنیک­های FEMA و FAAO و جهت نمایش گرافیکی ازGIS بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که؛ تعطیلی حرفه­های کوچک، ناتوانی اقشار ضعیف در تامین مایحتاج زندگی، رنگ باختن عدالت اجتماعی-فضایی در توزیع و بهره­مندی خدمات، اثرات روحی و روانی نامطلوب در شهروندان در معرض بیماری، اثر معکوس حمل‌ونقل عمومی در بیماری، کمیابی و احتکار مواد غذایی-درمانی، تعطیلی و تعلیق فعالیت­های آموزشی، ناهماهنگی نهادهای مدیریت شهری مقابله با کووید-19، اثر معکوس رشد تراکمی در برابر بیماری عفونی، مهم‌ترین اثرات بیماری عفونی بر شهرها بوده­اند، در این راستا عملکردهایی جهت کنترل و تاب­آوری شهر قبل و بعد از شکست ارائه‌ شده‌اند که نتایج حاصل از آن‌ها موفقیت‌آمیز بوده­اند.

  کلیدواژگان: بیماری های عفونی، COVID-19‎، تاب آوری، شهر زنجان
 • فریسا نعیمی فروتنی نژاد، کمال رهبری منش، فریبا البرزی، شیدا خوانساری صفحات 153-180

  هم‌زمان با رشد سریع مجتمع‌های مسکونی و توسعه کالبدی آن‌ها گاهی شاهد افول کیفیات محیطی فضاهای مسکونی هستیم که خود باعث بروز بحران‌های مختلفی در زندگی شده است. امروزه معضلات آپارتمان‌نشینی طیف وسیعی از ناراحتی‌های روانی چون: استرس، اضطراب، افسردگی را شامل می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت مولفه‌های کالبدی معماری در کاهش افسردگی و اضطراب در مجتمع‌های مسکونی پراکنده، نواری و متمرکز بود. جامعه آماری این پژوهش 3400 نفر از ساکنان 9 مجتمع مسکونی در شهر تهران بودند. نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان به تعداد 340 نفر انجام شد. جهت ارزیابی اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته (مولفه‌های کالبدی معماری در سلامت روان) که روایی آن توسط 20 نفر از اساتید و کارشناسان حوزه معماری انجام شد و دارای پایایی 0.809 و پرسشنامه اضطراب موقعیتی- خصیصه‌ای با پایایی 0.90 و پرسشنامه بک با پایایی 0.93 جهت ارزیابی افسردگی استفاده شد. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه 25 استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که همه مولفه‌های کالبدی بین گونه‌های مختلف مجتمع مسکونی پراکنده، نواری، متمرکز و استرس و افسردگی همبستگی وجود دارد. همچنین تحلیل نتایج پژوهش مشخص می‌کند که همه مولفه‌های کالبدی مجتمع مسکونی در مجتمع‌های پراکنده بیشتر می‌تواند در کاهش استرس با ضریب همبستگی 784/0، ضریب رگرسیونی بتا0.550- و در کاهش افسردگی با ضریب همبستگی 776/0، ضریب رگرسیونی بتا 0.574- به نسبت نواری و متمرکز موثر باشند.

  کلیدواژگان: مولفه های کالبدی مجتمع مسکونی، مجتمع مسکونی پراکنده، متمرکز، افسردگی، تهران
 • لیلا رحیمی، حدیث بردبار، روناک جمشیدی صفحات 181-199

  در کشور های در حال توسعه از جمله ایران، افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین سبب بروز معضلات عمده‌ای نظیر ازدیاد سکونتگاه های غیر رسمی شده است. در همین راستا رویکردها و طرح‌های مختلفی مطرح گردید که ناکارآمدی آن‌ها، منجر به ظهور رویکرد توانمندسازی شد. لازم به ذکر است که مشارکت ساکنان در توانمند‌سازی سکونتگاه ‌های غیر رسمی از جمله راهبردهای مورد تایید پژوهشگران شهری می‌باشد؛ زیرا در این صورت می‌توان از قابلیت‌‌های افراد جامعه در جهت بهبود شرایط بهره گرفت. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیرگذاری شاخص های رویکرد کنش عقلایی (هزینه-منفعت) در ارتقاء مشارکت مردم جهت اجرایی شدن طرح های توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، تحلیلی و میدانی به شیوه آمیخته می‌باشد، همچنین برای گردآوری داده‌های پژوهش از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی (پرسش‌نامه) استفاده شده است؛ به‌طوری ‌که داده‌های کمی با پرسش‌نامه پژوهشگرساخته گردآوری شد و برای تحلیل‌های پژوهش نیز از آزمون‌های آماری پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با ارتقاء سطح شاخص های کنش عقلایی، میزان مشارکت ساکنان محدوده در اجرایی شدن طرح های توانمندسازی افزایش می یابد. همچنین نتایج تحلیل مدل مسیر نشان داد که شاخص‌های اثرپذیری توصیه های دولت در زمینه طرح های توانمندسازی با امتیاز (0.490) و سپس سودمندی انجام طرح های توانمندسازی با امتیاز (0.445) بیشترین میزان اثرگذاری؛ و شاخص‌های سودمندی تخریب واحدهای مسکونی و تجمیع آن ها با امتیاز (0.128) و انجام به موقع طرح ها توسط شهرداری با امتیاز (0.292)، کمترین میزان تاثیرگذاری بر مشارکت مردمی را دارند.

  کلیدواژگان: کنش عقلائی، مشارکت، توانمندسازی، سکونتگاه های غیررسمی، ارومیه
 • پریوش وحیدی فر، علی اصغر رضوانی، علی نوری کرمانی صفحات 201-221

  دستیابی به شهر زیست‌پذیر به عنوان رویکردی مبتنی بر تیوری توسعه پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص‌ها و متغیرهای پایدار شهری و ارایه مدلی جامع برای تبیین عوامل موثر در دستیابی به شهر قابل سکونت می‌باشد. در این پژوهش، جامعه آماری، ساکنان منطقه 10 تهران و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که از روش‌های مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده است. نتایج تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که چهار عامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی نقش مهمی در دستیابی به شهر زیست‌پذیر ایفا می‌کنند و عامل اقتصادی در بین سایر عوامل مهم‌ترین عامل است.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، کیفیت زندگی، توسعه پایدار، منطقه 10 شهر تهران
|
 • Ata gafari gilandah, chnour mohammadi, elham davari Pages 1-25

  An elderly-friendly city is a city that promotes active aging and includes those urban spaces where the distribution of public services is such that it is most in line with the needs and limitations of the elderly. The purpose of this study was to survey Sari situation in terms of urban space for elderly living with an emphasis on eight indicators namely buildings and open spaces, transportation, housing, social participation, revered elderly and social socialization, Citizen participation and occupation, information, communication, social support, and health services. This study naturally is applied research and methodologically is descriptive-analytical. Data and information collection were done in a library manner and field using a questionnaire. The statistical population of this study included all inhabitants of 60 year-ups of the city of Sari sampled using the Cochran formula who were 385 persons selected as statistical sample. To analyze the questionnaire, we used the SPSS software and ran a single-sample t-test. The results indicated that from the perspective of the elderly, the indices of open spaces and buildings, transportation, housing, social participation, elderly reverence, social and citizen participation, occupation, information and communication, social support, and health services are not favorable for the elderly, even to the extent of satisfying their basic needs.

  Keywords: Index, elderly-friendly city, Sari
 • sara mirzahossein, Malihe Ahmadi, Kianoosh Zakerhaghighi Pages 27-46

  Livability has a significant effect on the life, growth of cities, and the quality of life of citizens. Despite the high environmental capabilities of many cities in Iran, they face many livability problems, and thus, their solutions are the major priorities. A livability is a suitable place for human life. Semantic and mental aspects of citizens, especially a sense of living place affect livability. Hence, this study assesses the effect of the sense of place on the livability of citizens in Tehran. Tehran, which is currently facing several livability problems, is selected for the study due to the high population and the large displacement of its population. To this end, the questionnaires' assessment, as well as the structural equation modeling (SEM), are used in districts 1,4,5, and 6. These districts were selected as the study samples due to a relatively balanced distribution of socio-economic and cultural strata in Tehran as well as different environmental and physical conditions. The obtained results indicated that the most effective way to improve livability yields the t-statistic in a range of 5.3 to 36.7. Besides, understanding the current situation of the city by the citizens of Tehran includes the social and psychological aspects, where the social aspect has more priority than the psychological one.

  Keywords: livability, sense of place, citizens of Tehran, Structural Equation Modeling (SEM)
 • Masoud Taghvaei, Ali Jovzi Khameslouei Pages 47-66

  Assessment of resilience rate in urban land uses and survey of their vulnerability situation in probable disasters is very prominent and has a special necessity in urban crisis management plans. Moreover, among urban land uses, educational land use has a singular significance because of the concentration of potential human resources in the future and the priority of rescue. The aim of this study is an assessment of the vulnerability rate in probable crises and also the availability of main management indicators in crisis planning and emergency evacuation of the population in the second education district of Isfahan. The case of this study is all schools in the secondary education district of Isfahan which is located in the third and fourth urban districts. The 142 participants of the study were selected from among the primary, secondary, high school, technical, and centers of special needs. The research method in this study is applied and descriptive. The schools in the study area have been evaluated and reviewed using two special indicator groups: basic and management indicators. The indicators are combined and new and are the latest ones in applied methods used by researchers and research institutes in the field of crisis management. The results show that schools in the secondary education district of Isfahan are weak in terms of fundamental structures and their resilience in probable crises such as earthquakes. On the other hand, the crisis management situation in these schools is undesirable based on their advantages. Therefore, these schools are extremely weak in crisis management and evacuation. In general, the situation of the schools studied in probable events is considered unsuitable, vulnerable, and critical, taking into account integrated indicators and requires strengthening of infrastructure and management approaches.

  Keywords: Vulnerability, resilience, Crisis, Schools, Secondary Education District of Isfahan
 • Younes Shahnavazi, MahmoudReza Anvari, Maryam Karimian Bostani Pages 67-86

  Sustainability is one of the new approaches defined in the system of urban studies that is fully in line with sustainable development. Indeed, the biodiversity approach focuses on the overall health of an urban system. Therefore, the purpose of this study is to analyze and explain the correlation pattern between dimensions and indicators of viability in Zahedan. The qualitative and quantitative methods as well as applied research, software such as LISREL, SPSS, and factor analysis were used to analyze the obtained data. The results of the Kayser-Meier and Walkin (KMO) criterion showed that with a significance level of less than 0.05, factor analysis is significant to identify the structure and factor model. The results of LISREL software show a good proportion of data biodiversity dimensions. The second-order factor analysis also showed, that all factor loadings are meaningful and support the indicators and components well. The results of the study showed a correlation matrix of viability, the viability of the highest correlation between the size of the urban environment and urban infrastructure facilities, and a correlation coefficient of 0.81. It can also be concluded that the correlation coefficient between the components is of a high significance level of 0.000.

  Keywords: Urban viability, factor analysis, Correlation, Zahedan
 • MohammadSadegh Taher Tolou Del, Esmaeil Zarghami, OMID Heidaripour, Sina Kamali Tabrizi Pages 87-108

  Housing satisfaction can be considered as one of the most important and complex issues in the field of housing that has a variety of components. This concept is also divided into different dimensions by different researchers as one of the most important subjective aspects of quality of life. Physical factors of housing are one of the constituents of residents' quality of life and residential satisfaction. One of the most prominent features of physical factors is the dimensions and sizes of residential units, which due to the increase in housing density and consequently the reduction of residential infrastructure under consideration. Another manifestation of satisfaction with residence is the desire to stay longer, which has been one of the key determinants of satisfaction in various studies. Accordingly, based on the literature on the subject, the purpose of this study is to investigate the effect of dimensions of contemporary housing interiors on residents 'satisfaction and consequently residents' residence. The main approach of quantitative research is surveying in three sections, dimensions of housing spaces, residential satisfaction and desire to stay more with the statistical population of contemporary dwellers. Contemporary Housing Pattern Under the survey, the most common housing pattern in large cities, namely conventional residential housing with a limited number of units, is below 10 units in Isfahan. The control variables of the study are housing type and length of stay; That said, the type of housing is intended to be a 10-unit apartment and a residence of more than one year. According to Clinger's sample size, 250 variables were considered as 5 variables. Finally, the final sample size was 270. The reliability of the questionnaire was confirmed by Crombach's alpha technique and content validity based on expert opinion. Finally, based on the conceptual model defined throughout the research background, the structural model between dimensions of indoor spaces, residential satisfaction and desire for residence was further elucidated and the relationships were evaluated based on the results of the survey, based on the software.

  Keywords: Residential satisfaction, space dimensions, apartment housing, interior housing spaces, residence duration
 • ehsan mahdavi, bijan rahmani Pages 109-126

  Border security is of particular importance in all countries. This has a more colorful role in Kermanshah province with a long border with Iraq. Meanwhile, Qasr Shirin with more than 180 kilometers of border with Iraq and two active borders; the market border of Parviz Khan and Khosravi official border and connection with the two regions of Kurdistan in Iraq and the central government is of special importance. Border exchange is one of the main factors in the growth, development, and economic life of border cities, which can play a major role in the development of the region. In this research, the SWOT model has been used to create a matrix and analysis, and to score the variables used from the perspective of experts. The obtained results showed that weaknesses outweigh strengths and threats outweigh opportunities and strategies should be tailored accordingly.

  Keywords: Border, Qasr Shirin, border exchanges, a border market
 • mohamadtaghi heydari, mohammad rasoli, sharareh saidpour Pages 127-152

  The growing trend of urbanization in the years after the Industrial Revolution reduced the capacity of cities to meet the needs of citizens and their capabilities. In this regard, the occurrence of unexpected events such as the Corona outbreak has raised the need to measure the flexibility of cities to establish a proportion between the container and the urban content. Although the outbreak of Corona is an unexpected event, in recent years cities have been warned through SARS that human society in general and cities, in particular, should adopt policies against events such as high-prevalence infectious diseases, but so far the issue of infectious diseases in cities has not been addressed, so when cities face such incidents, more confusion and disability are displayed. The present study aims to identify cities against infectious diseases, identify all the effects that infectious diseases can have on cities, and finally provide the best coping strategies. For this purpose, the documentary-field method has been used to collect information and for analysis and evaluation, FEMA and FAAO techniques have been used and GIS has been used for graphical representation. The results of the research have shown that; closure of small businesses, the inability of the poor to provide for their livelihoods, loss of socio-spatial justice in the distribution and use of services, adverse psychological effects on citizens at risk of disease, and reverse effects of public transportation on disease, scarcity, and hoarding of food-therapy, closure and suspension of educational activities, the disorder of urban management institutions to deal with the Covid-19, reverse effect of congestion growth against the infectious disease, have been the most important effects of infectious disease on cities, in this regard, actions to control and resilience of the city before and after failure have been presented. The obtained results have been proved to be successful.

  Keywords: infectious diseases, COVID-19, resilience, city, Zanjan
 • Farisa Naeami forotani nezhad, kamal rahbarimanesh, Fariba Alborzi, sheida khansari Pages 153-180

  With the rapid growth of residential complexes and their physical development, we sometimes see the environmental quality of residential spaces deteriorating, leading to various life crises. Housing problems today include a wide range of mental disorders such as stress, anxiety, and depression. The purpose of this study was to investigate the differences between physical components of architecture in reducing depression and anxiety in dispersed, striped and centralized residential complexes. The statistical population of this study was 3400 residents of 9 residential complexes in Tehran. Simple random sampling was performed using the Morgan table with 340 participants. To analyze the data related to ‘depression’, a researcher-made questionnaire, physical components of architecture in mental health, was validated by 20 architects and experts in the field with a reliability index of 0.809 and a situation-trait anxiety questionnaire with a reliability index of 0.90, and a Beck questionnaire with a reliability of 0.93. Also, Pearson correlation and regression tests were used to analyze the data. The findings show a significant correlation between different types of dispersed, striped, concentrated, and stressed residential complexes and depression. Also, the analysis of the results showed that all physical components of residential complexes in dispersed complexes can be more effective in reducing stress with a correlation coefficient of 0.784, the beta regression coefficient of -0.550, and depression reduction with a correlation coefficient of 0.776, the beta regression coefficient of -0.574. The ratio of band and concentratin was also proved to be effective.

  Keywords: physical components of a residential complex, scattered residential complex, focused, Depression, Tehran
 • Leila Rahimi, Hadis Bordbar, Ronak Jamshidi Pages 181-199

  The rapid growth of the city and the consequent increase in urbanization has led to major problems, including the increase of informal settlements in developing countries such as Iran. Accordingly, the type and nature of dealing with the phenomenon of informal housing are the issues that have a special place in urban planning and management. In the past, various approaches to the problem of informal settlements have become commonplace and widely used in different countries. But the ineffectiveness of the plans forced the government to adopt a new approach to enable residents in the late 1980s. In general, considering a multidimensional and more comprehensive enabling approach somewhat covers the previous weaknesses. Also, the use of participatory practices in the empowerment of informal settlements is one of the strategies that are now underlined by urban scholars. The necessity of using the rational indicators in promoting the participation of people in implementing the plans of informal settlement enabling becomes more and more important. The present article attempts to investigate the effect of the scale of rational action (assessment of cost and benefit) on improving the participation of people in implementing various plans for the enabling of informal settlements. The statistical population of the study includes residents of informal settlements of Vakil Abad and Islamabad 2 in Urmia and the sample size covers 150 households. The research method in this study is descriptive-comparative and is based on documentary and questionnaire. Cronbach's alpha, statistical methods, Pearson, and linear regression tests in Spss were used to obtain the necessary data. The research results have been used to gain a better understanding of the location to examine the physical, social and environmental aspects of the location. The results indicate that, by promoting the level of rational action indicators, the level of participation of residents in the implementation of enabling plans increases. Also, the results of the Path model analysis demonstrate that the effectiveness of government recommendations in enabling plans with a score of 0.490 and the effectiveness of enabling plans with a score of 0.445 has the highest effect. The utility index of demolition of residential units and their aggregation with a score of 0.128 and also a timely performance of the projects by the municipality with a score of 0.292 had the least effect on popular participation.

  Keywords: rational action, Informal settlement, Enabling, Urmia
 • Parivash Vahidifar, AliAsghar Rezvani, Ali Norikermani Pages 201-221

  Achieving a livable city as an approach resulting from the theory of sustainable development is of great importance. The purpose of this study is to identify and evaluate sustainable urban indicators and variables and provide a comprehensive model to explain the effective factors in achieving a livable city The statistical population of the study included the residents of District 10 of Tehran, and the research method was descriptive-analytical and a survey. The main instruments of data collection in this study were a questionnaire, interview, and observation. The results of statistical analysis showed that four social, economic, physical, and environmental factors play an important role in achieving a livable city, and the economy is the most important factor among the other factors.

  Keywords: livability, quality of life, Sustainable Development, Tehran district 10